สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนรังสรรค์วิทยา สพป. นครสวรรค์ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
ณ สนามอำเภอตากฟ้า
ระหว่าง วันที่ 15-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 84 ทอง 4 1. เด็กหญิงแก้วทิพย์  ยิ้มไข่
 
1. นางสาวประไพพิศ  ศรีสัมพันธ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 10 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายวศิน  หมีขุน
 
1. นางสาวน้ำอ้อย  ศรีฉ่ำ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 77 เงิน 4 1. เด็กหญิงอัมพรพรรณ  บัวทอง
 
1. นางสาวน้ำอ้อย  ศรีฉ่ำ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 70 เงิน 5 1. เด็กหญิงชลธิชา  ภู่ประเสริฐ
2. เด็กชายทรงพล  รุ่งสว่าง
3. เด็กหญิงนภัสสร  ภู่สงค์
 
1. นายอนุชน  ปานเทศ
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 72 เงิน 7 1. เด็กชายธนภัทร  อินทร์หอม
 
1. นางสาวสุพัตรา  สุพงษ์
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 26 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายศุภสิทธิ์  เกิดประสงค์
 
1. นางสาวมารยาท  เสือฉิม
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 74.33 เงิน 12 1. เด็กหญิงธนาภรณ์  พึ่งแก้ว
2. เด็กชายศรัณย์  มธุพจน์
 
1. นางสาวพิมพ์รพัช  ศรีคำ
 
8 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 82 ทอง 4 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  ทองหุ้ม
2. เด็กหญิงชาลิสา  คำมีวงษ์
3. เด็กหญิงณัฐชารัตน์  มุขวิลัย
4. เด็กหญิงดวงกมล  ล่าเหลา
5. เด็กหญิงธัญญาธรณ์  ส่งกลิ่น
6. เด็กหญิงบัณฑิตา  อ่องสอาด
7. เด็กหญิงพรไพลิน  มุ่งผันกลาง
8. เด็กหญิงพัทธนันท์  ถึงสุข
9. เด็กหญิงพิชญานิน  หลักหาญ
10. เด็กหญิงภูริชญา  ศรีวิเชียร
11. เด็กหญิงรุ้งลาวรรณ  ทองขาว
12. เด็กหญิงวรรณรดา  เสือสุด
13. เด็กหญิงศรัลพร  นาคปานเสือ
14. เด็กหญิงเมยาวี  โคมลอย
15. เด็กหญิงเรือนขวัญ  ชูจันทร์
 
1. นายอนันท์  กุลมาลา
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 88 ทอง 6 1. เด็กหญิงจันทิมา  สุกใส
 
1. นางสาวกรทอง  กุญแจทอง
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปัณฑารีย์  ช้างจันทร์
 
1. นางสาวกรทอง  กุญแจทอง
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 82 ทอง 6 1. เด็กหญิงวรัญญา  บุญมา
2. เด็กหญิงอารยา  ผลเต็ม
 
1. นางสาวแสงอรุณ  พรแก้ว
 
12 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 75.2 เงิน 11 1. เด็กชายชนะกันต์  ยอดนิล
2. เด็กหญิงณัชชา  พันธ์หอม
3. เด็กหญิงแก้วมัณตรา  ดุจดา
 
1. นางสาวศิริวิมล  วงษ์ลอย
2. นางสาววราภรณ์   บวบทอง