สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนม่วงน้อยประชาสามัคคี สพป. นครสวรรค์ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
ณ สนามอำเภอตากฟ้า
ระหว่าง วันที่ 15-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 63 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงชลิตา  เกษสาคร
2. เด็กหญิงวรรนิดา  ไชยชนะ
 
1. นางฑิฆัมพร  กริสดี
2. นางอรวรรณ  สมัครการ
 
2 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  คุ้มเขตร์
2. เด็กหญิงณัฐพร   ขันแก้ว
3. เด็กหญิงธนัชชา   แจ้งมณี
4. เด็กหญิงนพรัตน์  แสนพรหม
5. เด็กหญิงปวรรัตน์   ทองงาม
6. เด็กหญิงพรหมพร  พุ่มแก้ว
7. เด็กหญิงวราภรณ์   แต้มไว
8. เด็กหญิงวิลาวรรณ    ศรีด้วง
 
1. นางสาวปราณี  บุญอนันต์
2. นางฑิฆัมพร  กริสดี
3. นางอรวรรณ  สมัครการ
4. นายปรเมศร์  อินทร์ประสิทธิ์