สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพิพัฒน์ศึกษา สพป. นครสวรรค์ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
ณ สนามอำเภอตากฟ้า
ระหว่าง วันที่ 15-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงรัตนินท์  กูลพำนัก
 
1. นางสาววรรณธนา  วัฒนเขตการณ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 75 เงิน 4 1. เด็กหญิงนพวรรณ  ปั้นสอาด
2. เด็กชายเจษฎากร  ปิ่นสกล
 
1. นางสาวจุฑาทิพย์  วิลัยลักษณ์
2. นางสาวแพรวพรรณ  เหมือนเสมอใจ
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายปีรติ  ยามสุข
 
1. นางสาวธีระรัตน์  สว่างยิ่ง
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 72 เงิน 5 1. เด็กหญิงวิลาวัณย์  เล็กประดิษฐ์
 
1. นายประเสริฐ  ยอดประเสริฐ