สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนประดับวิทย์ สพป. นครสวรรค์ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
ณ สนามอำเภอตากฟ้า
ระหว่าง วันที่ 15-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 77 เงิน 9 1. เด็กหญิงนันทิกานต์  จันทร์สุด
 
1. นางวิลาวรรณ  ทองประพันธ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนิตติพร  พงษ์พราม
 
1. นางพรรณี  นันทเวช
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 81 ทอง 8 1. เด็กชายชายณัฐพล   ต้นฟู
2. เด็กชายณัฐกฤต   นวนสังฆ์
3. เด็กหญิงพรหมพร   คำสม
 
1. นางนงนาฎ   ภู่ด่าง
2. นางสาวนิธิกานต์  เจนนิติพันธ์