สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนบ้านหัวหวาย สพป. นครสวรรค์ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
ณ สนามอำเภอตากฟ้า
ระหว่าง วันที่ 15-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 46 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  ถึงสุข
 
1. นางสาวจันทร์จิรา  กองปาน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายภัทรพล  บุญรัตน์
 
1. นางพีรานุช  ชาประเสริฐ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 80 ทอง 6 1. เด็กหญิงปารณีย์  พลอยประดับ
 
1. นางพีรานุช  ชาประเสริฐ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 54 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงวนาลิน  สุขเกษม
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  ทิมอิ่ม
3. เด็กหญิงเบญจพร  ฉิมพาลี
 
1. นางสาวจันทร์จิรา  กองปาน
2. นางสาวเจียรนัย  ดีเดช
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกำลัยทิพย์  สุขเสมอ
2. เด็กหญิงสิริรักษ์  ผ่องจะบก
3. เด็กหญิงอมราพร  โพพ่วง
 
1. นางสาวเจียรนัย  ดีเดช
2. นางสาวจันทร์จิรา  กองปาน
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กชายธนกร  แก้วชัยโย
2. เด็กหญิงบุญญิสา  แก้วมั่น
 
1. นางพีรานุช  ชาประเสริฐ
2. นางอรญาณี  สุริโย
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 6 1. เด็กชายมณฑล  คีรีโต
 
1. นายสาโรจน์  โพธิ์ชะอร
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 60 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงอนันตญา  ศรีสูงเนิน
 
1. นางสาวจันทร์จิรา  กองปาน
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 76.34 เงิน 8 1. เด็กชายชัยภัทร  เปรมเจริญ
2. เด็กหญิงนิรมล  คำภู
 
1. นางสุรีย์พร  หมุนสมัย
2. นายพล  จันทนา
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. เด็กชายอรุณ  รัศมี
 
1. นางพนมพร  ดอกบัวโรย
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  บุญไพจิตร
 
1. นางพนมพร  ดอกบัวโรย
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวันวิสา  วรอินทร์
 
1. นางพนมพร  ดอกบัวโรย
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 76 เงิน 7 1. เด็กชายธนธรณ์  หมู่พยัคฆ์
 
1. นางพนมพร  ดอกบัวโรย
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 82 ทอง 6 1. เด็กชายจิรายุ  รัศมี
 
1. นายนพดล  ปานเดช
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78 เงิน 6 1. เด็กหญิงน้ำหนึ่ง  แตงโพธิ์
 
1. นายนพดล  ปานเดช
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 84.66 ทอง 6 1. เด็กชายจิรายุ  รัศมี
 
1. นายนพดล  ปานเดช
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง 5 1. เด็กหญิงอรพรรณ  ไชยวิญญา
 
1. นายนพดล  ปานเดช
 
18 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤษฎา  กรุตสุข
2. เด็กชายนพดล  พรมดาษ
3. เด็กหญิงบุษกร  สีพรม
4. เด็กหญิงพิชญาภา  ม่วงเรือง
5. เด็กชายวุฒิพงษ์  รอดลันดา
6. เด็กหญิงศศิวิมล  สนกัน
7. เด็กหญิงสมัชญา  พลอยประดับ
8. เด็กชายสาริน  โพธิ์ศรีเมือง
9. เด็กชายสุรสิชา  สุวงศ์
10. เด็กหญิงสโรชา  แสงกลาง
 
1. นางสาวปิยวรรณ  อ้นยาง
2. นางสาวเจียรนัย  ดีเดช
3. นางอมรรัตน์  สาระหงษ์
 
19 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกันตนา  คำโชติ
2. เด็กหญิงดาราวัลย์  คำภู
3. เด็กหญิงปัทมา  องอาจ
4. เด็กหญิงมินตรา  ทองแท้
5. เด็กหญิงสุกานดา  ทาอุบล
6. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  รัศมี
 
1. นางสาวปิยวรรณ  อ้นยาง
2. นางสาวเจียรนัย  ดีเดช
3. นางอมรรัตน์  สาระหงษ์
 
20 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 60 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงนฤมล  แก้วเพ็ง
2. เด็กชายภาณุวัฒน์  ปั้นแตง
3. เด็กหญิงศุทธนันท์  ผ่องจะบก
 
1. นางพีรานุช  ชาประเสริฐ
2. นางอรญาณี  สุริโย
 
21 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวรรณิดา  นุ่มภักดี
2. เด็กหญิงศินัฐชา  ครั่งกระโทก
3. เด็กหญิงอังคณา  นาคบุตร
 
1. นางพีรานุช  ชาประเสริฐ
2. นางอรญาณี  สุริโย
 
22 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 80 ทอง 7 1. เด็กชายกิตติกร  สุวงศ์
2. เด็กชายอภิวัฒน์  บุญไพจิตร
 
1. นางพนมพร  ดอกบัวโรย
2. นายสาโรจน์  โพธิ์ชะอร
 
23 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 80 ทอง 10 1. เด็กหญิงวีรภัทรา  ภูศรี
2. เด็กชายอภิเชษฐ์  พุ่มทอง
 
1. นางสาวจันทร์จิรา  กองปาน
2. นางสาวเจียรนัย  ดีเดช
 
24 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ปิ่นทอง
2. เด็กชายทักษ์ดนัย  บุญเสอี่ยม
3. เด็กชายสหรัฐ  ทองแท้
 
1. นายพล  จันทนา
2. นายสาโรจน์  โพธิ์ชะอร
 
25 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 78.2 เงิน 9 1. เด็กชายกิตติกวิน  โกมลวิภาศ
2. เด็กหญิงน้ำเพชร  แสงสว่าง
3. เด็กชายเอราวัณ  สายแวว
 
1. นางอมรรัตน์  สาระหงษ์
2. นางอุบลรัคน์  หอมจันทร์
 
26 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82.64 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชัยชนะ  วิเชียรเทียบ
 
1. นางพีรานุช  ชาประเสริฐ
 
27 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ  เสือขนาด
2. เด็กหญิงมาลัย  การบุญ
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา  เจือจันทร์
 
1. นางพีรานุช  ชาประเสริฐ
2. นางอรญาณี  สุริโย
 
28 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธีระยุทธ  ถะเกิงผล
 
1. นางพนมพร  ดอกบัวโรย