สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองหลวง สพป. นครสวรรค์ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
ณ สนามอำเภอตากฟ้า
ระหว่าง วันที่ 15-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 75 เงิน 7 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  สาภูธร
 
1. นางสุกัลยา  นนท์สกุล
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 66 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงพัณณิตา  อ่อนเย็น
 
1. นายเอนก  โพธิ์ตุ่น
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 69 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงสุชานันท์  อินเงิน
 
1. นางสุกัลยา  นนท์สกุล
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 77 เงิน 8 1. เด็กหญิงรินนภัส  หวังจิตร
 
1. นางสาวบัวนาค  เวียงทอง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 70 เงิน 4 1. เด็กหญิงพัณณิตา  อ่อนเย็น
 
1. นายเอนก  โพธิ์ตุ่น
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 62 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงบุรัสกร  คงอินทร์
2. เด็กหญิงภูษณิศา  ทามา
3. เด็กหญิงมัทนา   ดารา
 
1. นายเอนก  โพธิ์ตุ่น
2. นายธราพงษ์  ยอดฉิมมา
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงขวัญเรือน  เกตุสุวรรณ์
2. เด็กหญิงอภัชชา  เปี่ยมสุข
 
1. นายเอนก  โพธิ์ตุ่น
2. นายธราพงษ์  ยอดฉิมมา
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 4 1. เด็กชายพรรธการณ์  คล้ายทอง
 
1. นายนิวัฒน์  กล้าวิกย์กรณ์
 
9 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธัญชนก  พุ่มผึ้ง
2. เด็กหญิงปัณณธร  สุขแจ่ม
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  ฤทธิ์บำรุง
2. นายธราพงษ์  ยอดฉิมมา
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสมฤดี  สามี
 
1. นางสาวกชพร  ไทยประสงค์
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 75 เงิน 7 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  ก้อนจันทร์เทศ
2. เด็กหญิงศรณ์จิรา  เกตุสุวรรณ
3. เด็กหญิงสุภัสสร  ภักดี
 
1. นางบุญเตือน  ฟุ้งสุข
2. นางสาวกชพร  ไทยประสงค์
 
12 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนภัทร  คชสารทอง
2. เด็กชายธีรัตน์  มีมุข
3. เด็กชายอดิศร  นิ่มสำอางค์
4. เด็กชายอนันทชาติ  พุทธสรณ์
5. เด็กชายเจษฎาภรณ์  กรานกล้า
 
1. นางสุกัลยา  นนท์สกุล
2. นางสาวกชพร  ไทยประสงค์
 
13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กชายชานน  สุตะคาน
2. เด็กชายธนาธร  พันธ์ุจันทร์
 
1. นายอนุสิทธิ์  สาแก้ว
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 - - - 1. เด็กชายนิรุต  ฟุ้งสุข
2. เด็กชายศราวุธ  ฤทธิ์เต็ม
 
1. นายอนุสิทธิ์  สาแก้ว
 
15 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปรียานุช  ละสี
2. เด็กหญิงปิยะธิดา  ปานพรม
3. เด็กหญิงสมปราถนา  พุกสุข
 
1. นางสาวกชบง  ไทยประสงค์
2. นางสาวศิวพร  พิจารณ์
 
16 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงณีรนุช  เกษา
 
1. นางสาวกชพร  ไทยประสงค์