สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองหลวง สพป. นครสวรรค์ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
ณ สนามอำเภอตากฟ้า
ระหว่าง วันที่ 15-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 66 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงพัณณิตา  อ่อนเย็น
 
1. นายเอนก  โพธิ์ตุ่น
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 69 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงสุชานันท์  อินเงิน
 
1. นางสุกัลยา  นนท์สกุล
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 62 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงบุรัสกร  คงอินทร์
2. เด็กหญิงภูษณิศา  ทามา
3. เด็กหญิงมัทนา   ดารา
 
1. นายเอนก  โพธิ์ตุ่น
2. นายธราพงษ์  ยอดฉิมมา
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 4 1. เด็กชายพรรธการณ์  คล้ายทอง
 
1. นายนิวัฒน์  กล้าวิกย์กรณ์