สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองหลวง สพป. นครสวรรค์ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
ณ สนามอำเภอตากฟ้า
ระหว่าง วันที่ 15-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 75 เงิน 7 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  สาภูธร
 
1. นางสุกัลยา  นนท์สกุล
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 77 เงิน 8 1. เด็กหญิงรินนภัส  หวังจิตร
 
1. นางสาวบัวนาค  เวียงทอง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 70 เงิน 4 1. เด็กหญิงพัณณิตา  อ่อนเย็น
 
1. นายเอนก  โพธิ์ตุ่น
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 75 เงิน 7 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  ก้อนจันทร์เทศ
2. เด็กหญิงศรณ์จิรา  เกตุสุวรรณ
3. เด็กหญิงสุภัสสร  ภักดี
 
1. นางบุญเตือน  ฟุ้งสุข
2. นางสาวกชพร  ไทยประสงค์