สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ สพป. นครสวรรค์ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
ณ สนามอำเภอตากฟ้า
ระหว่าง วันที่ 15-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 77 เงิน 4 1. เด็กหญิงอารียา  แย้มยิ้มวงศ์
 
1. นายกิตติกร  โคเพ็ชร์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจินตนา  สาน้อย
2. เด็กชายนวพล  นพดล
 
1. นายกิตติกร  โคเพ็ชร์
2. นางดารารัตน์  โคเพ็ชร์
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 90 ทอง 4 1. เด็กชายโอบอ้อม  ถูกจิตร
 
1. นายกิตติกร  โคเพ็ชร์
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 84 ทอง 6 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  ป้องโรคา
2. เด็กหญิงชฎาณัฐภัทร  ฉิมปาน
3. เด็กหญิงสุกัญญา  ร่วมทอง
 
1. นางประเสริฐศรี  ฉิมปาน
2. นางดารารัตน์  โคเพ็ชร์
 
5 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชินวัตร์  นาควาด
2. เด็กหญิงมัทนา  มณีจันทา
3. เด็กหญิงยอดหญิง  ทิพย์กระโทก
 
1. นางประเสริฐศรี  ฉิมปาน
2. นางดารารัตน์  โคเพ็ชร์