สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองเต็งรัง สพป. นครสวรรค์ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
ณ สนามอำเภอตากฟ้า
ระหว่าง วันที่ 15-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 70 เงิน 6 1. เด็กหญิงภาสินี   อยู่ลอง
 
1. นางพรรณี  อินทร์ประสิทธิ์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 66 ทองแดง 8 1. เด็กชายทรงศักดิ์  สุขแก้ว
2. เด็กชายโชคอนันต์   เสือนาค
 
1. นายวิสิทธิ์  พวงจำปี
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 69 ทองแดง 7 1. เด็กชายขจรศักดิ์  เจริญไทย
2. เด็กชายธนโชติ  เสือนิล
 
1. นายวิสิทธิ์  พวงจำปี
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 82 ทอง 6 1. เด็กหญิงนัชชฎา  ทับแคลน
2. เด็กหญิงสุกัญญา  ปานพรม
 
1. นางพรรณี  อินทร์ประสิทธิ์
2. นายธงชัย  อินทร์ประสิทธิ์
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 65 ทองแดง 11 1. เด็กชายวันชัย  เถื่อนสุข
2. เด็กหญิงอมลวรรณ  ยางงาม
3. เด็กหญิงเกลวลิน  ศรีลาไชย
 
1. นายธงชัย  อินทร์ประสิทธิ์
2. นางพรรณี  อินทร์ประสิทธิ์
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 81 ทอง 4 1. เด็กชายดรัณภพ  สรงเนย
2. เด็กชายทินภัทร  สุโข
3. เด็กชายศิระศักดิ์  เกษา
 
1. นางพรรณี  อินทร์ประสิทธิ์
2. นายธงชัย  อินทร์ประสิทธิ์
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 85 ทอง 7 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  สุขแก้ว
2. เด็กหญิงสุภาพักตร์  แขกอ่อน
3. เด็กหญิงใบเตย  วะชุม
 
1. นายธงชัย  อินทร์ประสิทธิ์
2. นางพรรณี  อินทร์ประสิทธิ์
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 69 ทองแดง 7 1. เด็กชายจักรพงษ์  วรวิเศษ
2. เด็กชายนนทวี  สุขแก้ว
3. เด็กชายเจษฎา  แก้วคำนึง
 
1. นายธงชัย  อินทร์ประสิทธิ์
2. นายพรรณี  อินทร์ประสิทธิ์
 
9 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 82 ทอง 9 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   สร้อยสา
2. เด็กหญิงนิภารัตน์   เงินฉลาด
3. เด็กหญิงน้ำฝน    หัตถบูรณ์
 
1. นางสาวสุชาดา   รอดนิล
2. นางสาวอรพรรณ  เขียวไหล