สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองกะเปา สพป. นครสวรรค์ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
ณ สนามอำเภอตากฟ้า
ระหว่าง วันที่ 15-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 80 ทอง 5 1. เด็กหญิงมัณฑณา  ต้นปัญญาตระกูล
 
1. นายดาวรุ่ง  อยู่ไทย
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 71.33 เงิน 12 1. เด็กหญิงพีรดา  เขียวเกษม
2. เด็กชายพีรวัส  คำสม
 
1. นายสมชาย  กันโรคา
2. นางสาวปรียา  เกตุยา
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 82 ทอง 7 1. เด็กหญิงนันทิชา  แว่นฟอง
2. เด็กหญิงวรัมพร  คล้อยสมัย
3. เด็กชายเจทพร  ก้อนจันทร์เทศ
 
1. นางน้ำค้าง  กันโรคา
2. นายสมชาย  กันโรคา