สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม สพป. นครสวรรค์ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
ณ สนามอำเภอตากฟ้า
ระหว่าง วันที่ 15-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 81 ทอง 4 1. เด็กหญิงปัญญาพร   ยิ้มพลาย
2. เด็กหญิงมาลัย   อินสละ
3. เด็กหญิงมาลี  อินสละ
4. เด็กชายเจษฎา  คัมภีร์
5. เด็กหญิงเนตรนภา  ป้อมอินทร์
 
1. นางปภากร  แท่งทอง
2. นางสาววิไลวรรณ  เบ้าตัน
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 88 ทอง 6 1. เด็กชายปรีดา  แก้วมงคล
2. เด็กชายสุภเวช   เงินกลม
3. เด็กชายโชคทวี  ศรีใจแก้ว
 
1. นายสมพร  จันทร์ชู
2. นางปภากร  แท่งทอง
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชลธิชา   หลวงนาม
2. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  มีชนะ
3. เด็กหญิงเพชราภรณ์  ฟองลม
 
1. นางปภากร  แท่งทอง
2. นางสาววิไลวรรณ  เบ้าตัน