สรุปเหรียญรางวัล สพป. นครสวรรค์ เขต 3
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ปรียาโชติ 39 8 2 0 49
2 อนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 34 2 1 0 37
3 อนุบาลท่าตะโก 24 2 2 0 28
4 สามมิตร 20 8 2 0 30
5 บ้านทำนบ 17 4 0 0 21
6 อนุบาลไพศาลี (โคกเดื่อประชาสรรค์) 15 3 2 2 20
7 บ้านโพธิ์ประสาท 13 7 2 1 22
8 ชุมชนบ้านหัวหวาย 13 6 3 3 22
9 วังวิทยา 13 6 1 0 20
10 สหชาติเศรษฐกิจวิทยา 13 5 1 1 19
11 อุดมพัฒนา 12 2 0 0 14
12 บ้านคลองลาน 12 1 2 0 15
13 วัดสว่างวงษ์(ตาคลีประชานุกูล) 11 4 3 2 18
14 บ้านลำพยนต์ 11 3 2 0 16
15 สระงาม 10 2 3 0 15
16 วัดสายลำโพงเหนือ 10 2 2 0 14
17 บ้านเขาล้อ(เขาล้อประชาชนูทิศ) 10 2 2 0 14
18 ชุมชนบ้านหัวพลวง(รัฐพรมมณีอุทิศ) 10 0 0 0 10
19 วัดพนมเศษ 9 5 4 0 18
20 บ้านนาขอม 9 2 1 1 12
21 บ้านคลองตักน้ำ 9 0 0 0 9
22 วัดเขาฝา 8 5 1 2 14
23 บ้านหนองลาด(ราษฎร์ประสิทธิ์สุทธิสุวรรณ) 8 5 1 0 14
24 บ้านหนองบัวตากลาน 8 3 0 0 11
25 ชุมชนวัดห้วยร่วม 8 0 0 1 8
26 จงซันเซียะเซี่ยว 8 0 0 0 8
27 บ้านคลองกำลัง 7 6 3 0 16
28 ชุมชนบ้านกระดานหน้าแกล 7 5 0 0 12
29 วัดหนองจิกรี(เจริญสุขประชานุเคราะห์) 7 4 1 0 12
30 บ้านเขาดิน 7 2 2 0 11
31 วัดดอนคา 7 2 0 1 9
32 ธารทหาร(แสงสว่างอุปถัมภ์) 7 1 2 1 10
33 บ้านเขามะเกลือ 7 0 1 0 8
34 บ้านโพนทอง 6 3 0 3 9
35 บ้านดำรงรักษ์ (ประชาอุทิศ) 6 2 2 1 10
36 วัดท่าสุ่ม 6 2 0 0 8
37 นิมิตศึกษา 6 1 3 0 10
38 บ้านเขานางต่วม 6 1 0 2 7
39 อนุบาลตากฟ้า 6 0 1 2 7
40 อนุบาลตาคลี(ทหารอากาศบำรุง) 6 0 1 0 7
41 บ้านห้วยหอม 6 0 0 0 6
42 บ้านหนองสะเอ้ง 6 0 0 0 6
43 รังสรรค์วิทยา 5 5 0 2 10
44 บ้านหนองหลวง 5 4 4 1 13
45 ชุมชนบ้านน้ำวิ่ง 5 2 3 0 10
46 บ้านวังกระโดนน้อย 5 2 0 1 7
47 บ้านแคทราย(ซ่อนกลิ่นอุปถัมภ์) 5 1 1 0 7
48 บ้านหนองพังพวย 5 1 1 0 7
49 บ้านกระทุ่มทอง 5 1 0 0 6
50 บ้านเขาธรรมบท 5 0 0 2 5
51 บ้านเทวฤทธิ์พันลึก(ศรีอุบลอุปถัมภ์) 5 0 0 0 5
52 บ้านวังกระโดนใหญ่ 4 4 2 1 10
53 บ้านราษฎร์อุปถัมภ์ 4 3 3 0 10
54 บ้านโคกสามัคคี 4 3 0 0 7
55 บ้านหนองไม้แดง 4 2 1 0 7
56 บ้านหนองเต็งรัง 4 1 4 0 9
57 บ้านโคกสะอาด 4 1 0 1 5
58 บ้านบ่อไทยสามัคคี 4 1 0 0 5
59 วัดหนองสีนวล 4 1 0 0 5
60 บ้านหนองดู่ 4 0 1 0 5
61 บ้านเนินบ่อทอง 4 0 1 0 5
62 บ้านเขาใหญ่ 4 0 0 0 4
63 บ้านเขาปูน 4 0 0 0 4
64 บ้านหัวถนนเหนือ(รัฐประชาชนูทิศ) 3 4 0 0 7
65 อนุบาลศรีวิชัยรัตน์ 3 3 1 0 7
66 บ้านตะคร้อ(รัฐประชาชนูทิศ) 3 2 2 0 7
67 บ้านร่องหอย 3 2 0 0 5
68 วัดจันเสน 3 1 3 2 7
69 บ้านหัวเขาตาคลี 3 1 1 0 5
70 บ้านเขาน้อย 3 1 0 0 4
71 บ้านหนองโบสถ์ 3 1 0 0 4
72 วัดหนองเสือ 3 1 0 0 4
73 บ้านวังคาง 3 0 1 0 4
74 บ้านหนองกระทุ่ม 3 0 0 0 3
75 บ้านคลองบอน 3 0 0 0 3
76 บ้านหลักสิบเก้าสามัคคี 3 0 0 0 3
77 บ้านหนองไผ่(หนองบัว) 2 2 0 0 4
78 บ้านตุ๊กแก 2 1 1 1 4
79 กิจจานุศาสตร์ 2 1 1 0 4
80 วัดเทพสุทธาวาส 2 1 0 1 3
81 บ้านซับสมบูรณ์ 2 1 0 0 3
82 บ้านชอนเดื่อ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 111) 2 1 0 0 3
83 ประดับวิทย์ 2 1 0 0 3
84 บ้านพนมรอก 2 1 0 0 3
85 บ้านหนองกะเปา 2 1 0 0 3
86 อุสาหะวิทยา 2 0 1 1 3
87 บ้านดงมัน 2 0 0 0 2
88 บ้านพุนกยูง 2 0 0 0 2
89 วัดท่าตะโก 2 0 0 0 2
90 วัดโพธิ์ศรี 2 0 0 0 2
91 ชุมชนวัดหัวถนนใต้(นิยุตประชาสรรค์) 2 0 0 0 2
92 จันทนานุสรณ์ 2 0 0 0 2
93 วัดประชาสรรค์ 2 0 0 0 2
94 บ้านชะลอมแหน 2 0 0 0 2
95 บ้านหนองสีซอ 2 0 0 0 2
96 วัดหนองโพ(นิวาสานุสรณ์) 2 0 0 0 2
97 บ้านโคกกระดี่ 1 2 0 1 3
98 บ้านโคกเจริญ 1 2 0 0 3
99 วัดสายลำโพงกลาง 1 2 0 0 3
100 บ้านหนองแอก 1 2 0 0 3
101 บ้านห้วยตะโก 1 1 1 0 3
102 ประชาอุปถัมภ์ 1 1 1 0 3
103 วัดสายลำโพงใต้ 1 1 0 0 2
104 วัดหนองหม้อ 1 1 0 0 2
105 วัดหนองไผ่ไพศาลี(สวัสดิ์อรุณอุปถัมภ์) 1 1 0 0 2
106 จันทร์ฉายวิทยา 1 1 0 0 2
107 บ้านรังงาม 1 1 0 0 2
108 บ้านวังทองประชานุกูล 1 1 0 0 2
109 บ้านวังแรง 1 1 0 0 2
110 วัดช่องแค 1 1 0 0 2
111 บ้านวังข่อย 1 0 1 0 2
112 บ้านห้วยน้ำลาด 1 0 1 0 2
113 วัดสำโรงชัย 1 0 1 0 2
114 วัดหนองคูน้อย 1 0 1 0 2
115 รวมมิตรวิทยา(คังคะเกตุอุปถัมภ์) 1 0 0 1 1
116 วัดวาปีรัตนาราม 1 0 0 1 1
117 วัดหนองหญ้ารังกา 1 0 0 0 1
118 บ้านวังโพรง 1 0 0 0 1
119 บ้านโค้งสวอง 1 0 0 0 1
120 บ้านไร่ประชาสรรค์ 1 0 0 0 1
121 ห้วยวารีใต้ 1 0 0 0 1
122 วัดห้วยลำไย 1 0 0 0 1
123 บ้านตะกุดภิบาล 1 0 0 0 1
124 วัดบ้านใหม่ 1 0 0 0 1
125 วัดลาดทิพยรส 1 0 0 0 1
126 บ้านวังบ่อ(ราษฎร์เจริญ) 1 0 0 0 1
127 บ้านหนองกระโดน 1 0 0 0 1
128 บ้านหนองบัวทอง 1 0 0 0 1
129 บ้านเนินประดู่(คุรุราษฎร์วิทยา) 1 0 0 0 1
130 บ้านโพธิ์งาม(สนานทองคำประชาสรรค์) 1 0 0 0 1
131 บ้านไร่ศรัทธาราษฎร์ 1 0 0 0 1
132 วันครู(2504) 1 0 0 0 1
133 บ้านราษฎร์เจริญ 0 4 1 0 5
134 พิพัฒน์ศึกษา 0 4 0 0 4
135 ชุมชนบ้านชุมพล 0 2 1 0 3
136 บ้านกกกว้าว 0 2 0 0 2
137 วัดช่องแกระ 0 2 0 0 2
138 วัดเวฬุวัน 0 2 0 0 2
139 บ้านสระแก้ว 0 1 2 0 3
140 ชุมชนบ้านเขาใบไม้ 0 1 1 0 2
141 บ้านตะคร้อลาด 0 1 1 0 2
142 บ้านโคกมะขวิด 0 1 0 1 1
143 น้ำสาดกลาง 0 1 0 0 1
144 บ้านทุ่งทอง 0 1 0 0 1
145 บ้านหนองไผ่(ท่าตะโก) 0 1 0 0 1
146 บ้านห้วยถั่วใต้ 0 1 0 0 1
147 บ้านห้วยน้ำพุประชาพัฒนา 0 1 0 0 1
148 บ้านไตรคีรี 0 1 0 0 1
149 วัดถ้ำผาสุขใจ 0 1 0 0 1
150 วัดบ่อนิมิต 0 1 0 0 1
151 ม่วงน้อยประชาสามัคคี 0 0 1 0 1
152 วัดห้วยธารทหาร 0 0 1 0 1
153 บ้านหนองสะแกยาว 0 0 1 0 1
154 วัดหนองตะโก 0 0 1 0 1
155 วัดห้วยดุก 0 0 1 0 1
156 คลองแปดประชาสรรค์ 0 0 0 1 0
157 บ้านทับลุ่มประชาพัฒนา 0 0 0 1 0
158 บ้านหนองเนิน 0 0 0 1 0
159 บ้านเขาขวาง 0 0 0 1 0
160 บ้านโคกกร่าง 0 0 0 1 0
161 บ้านวังน้ำลัด (สหราษฎร์รังสฤษดิ์) 0 0 0 0 0
162 วรนาถพิทยา 0 0 0 0 0
163 วัดหนองเบน 0 0 0 0 0
164 วัดเขาเจดีย์ 0 0 0 0 0
165 น้ำสาดเหนือ 0 0 0 0 0
166 บ้านล้ำเจริญ 0 0 0 0 0
167 บ้านหนองพิกุล(วิชิตนาคอุปถัมภ์) 0 0 0 0 0
168 บ้านใหม่สามัคคี 0 0 0 0 0
รวม 665 220 102 45 1,032