หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
ณ สนามอำเภอตากฟ้า
ระหว่าง วันที่ 15-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นางสาวบุญนาค ฮวบสวรรค์ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครสวรรค์ ๓ จัดสถานที่ในการแข่งขัน
2 นางสาววนิดา แสงเมือง ศึกษานิเทศก์ สพป.นครสวรรค์ ๓ จัดสถานที่ในการแข่งขัน
3 นางสาวรัตนชนก รัตนภูมิ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครสวรรค์ ๓ จัดสถานที่ในการแข่งขัน
4 นางสาวอัมพร อินทรอาษา ศึกษานิเทศก์ สพป.นครสวรรค์ ๓ จัดสถานที่ในการแข่งขัน
5 นายเกรียงศักดิ์ เรืองศรี ศึกษานิเทศก์ สพป.นครสวรรค์ ๓ จัดสถานที่ในการแข่งขัน
6 นางเตือนใจ โลหะเวช ศึกษานิเทศก์ สพป.นครสวรรค์ ๓ จัดสถานที่ในการแข่งขัน
7 นางวันเพ็ญ ศิริคง ศึกษานิเทศก์ สพป.นครสวรรค์ ๓ จัดสถานที่ในการแข่งขัน
8 นางยุวดี ฉายแสง ศึกษานิเทศก์ สพป.นครสวรรค์ ๓ จัดสถานที่ในการแข่งขัน
9 นายณรงค์ศักดิ์ โพธิ์อ่อง ศึกษานิเทศก์ สพป.นครสวรรค์ ๓ จัดสถานที่ในการแข่งขัน
10 นางบุญเรือง ภูระย้า ศึกษานิเทศก์ สพป.นครสวรรค์ ๓ จัดสถานที่ในการแข่งขัน
11 ศน.บุญเรือง ภูระย้า ศึกษานิเทศก์ สพป.นครสวรรค์ ๓ จัดสถานที่ในการแข่งขัน
12 ศน.เกรียงศักดิ์ เรืองศรี ศึกษานิเทศก์ สพป.นครสวรรค์ ๓ จัดสถานที่ในการแข่งขัน
13 ศน.รัตนชนก รัตนภูมิ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครสวรรค์ ๓ จัดสถานที่ในการแข่งขัน
14 นางสาวกิ่งแก้ว ศรีสุุภรกรกุล นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ จัดสถานที่ในการแข่งขัน
15 นายกีรติ จันทร์ฤทธิ์ นักวิชาการปฏิบัติการ จัดสถานที่ในการแข่งขัน
16 นายวีรวัฒน์ มานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพุนกยุง ประธานกรรมการ
17 นายสามารถ แสงสนธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ๎านหนองพังพวย รองประธานกรรมการ
18 นายอาทิตย์ พัดยนต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์ กรรมการ
19 นายไพรัช ผู๎ภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสายลำโพงกลาง กรรมการ
20 นายณรงค์ศักดิ์ โพธิ์อํอง ศึกษานิเทศก์ กรรมการและเลขานุการ
21 นายเทพประทาน ศิโล ผู้อำนวยการโรงเรียนวันครู (2540) กรรมการและเลขานุการ
22 ศน.ณรงค์ศักดิ์ โพธิ์อ่อง ศึกษานิเทศก์ สพป.นครสวรรค์ ๓ จัดตารางการแข่งขัน
23 นางสาววิไลพร เพชรพิฑูรย์รัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี ประธานกรรมการกลุ่มสาระภาษาไทย
24 นายธนิต ศรีประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนรวมมิตรวิทยา(คังคะเกตุอุปถัมภ์) รองประธานกรรมการกลุ่มสาระภาษาไทย
25 นายประดิษฐ ชินจิตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดห้วยร่วม กรรมการกลุ่มสาระภาษาไทย
26 นายณัทพงศ์ ฤทธิ์บำรุง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระทุ่มทอง กรรมการกลุ่มสาระภาษาไทย
27 นายเอกสิทธิ์ คำภิรานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าสุ่ม กรรมการกลุ่มสาระภาษาไทย
28 นางสาววนิดา แสงเมือง ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๓ กรรมการและเลขานุการกลุ่มสาระภาษาไทย
29 นางสาวสุจิตราภรณ์ ปานเทศ ผู้อำนวยการโรงเรียนรังสรรค์วิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการกลุ่มสาระภาษาไทย

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที นางสาวบุญนาค ฮวบสวรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 โทรศัพท์ 086-2356961 e-mail :krunak18@hotmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]