หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 003 โรงเรียนคลองแปดประชาสรรค์ 1 1 1
2 010 โรงเรียนชุมชนบ้านกระดานหน้าแกล 15 33 20
3 012 โรงเรียนชุมชนบ้านชุมพล 3 5 3
4 013 โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำวิ่ง 14 26 17
5 014 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวพลวง(รัฐพรมมณีอุทิศ) 15 33 25
6 015 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวหวาย 28 60 43
7 011 โรงเรียนชุมชนบ้านเขาใบไม้ 2 2 2
8 017 โรงเรียนชุมชนวัดหัวถนนใต้(นิยุตประชาสรรค์) 2 3 2
9 016 โรงเรียนชุมชนวัดห้วยร่วม 11 21 14
10 018 โรงเรียนธารทหาร(แสงสว่างอุปถัมภ์) 14 35 22
11 019 โรงเรียนน้ำสาดกลาง 2 3 3
12 020 โรงเรียนน้ำสาดเหนือ 1 3 2
13 022 โรงเรียนบ้านกกกว้าว 2 10 4
14 023 โรงเรียนบ้านกระทุ่มทอง 6 10 7
15 037 โรงเรียนบ้านคลองกำลัง 21 52 31
16 038 โรงเรียนบ้านคลองตักน้ำ 9 13 10
17 039 โรงเรียนบ้านคลองบอน 3 12 5
18 040 โรงเรียนบ้านคลองลาน 18 52 32
19 050 โรงเรียนบ้านจิกใหญ่ 0 0 0
20 052 โรงเรียนบ้านชอนเดื่อ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 111) 3 3 3
21 053 โรงเรียนบ้านชะลอมแหน 2 18 4
22 051 โรงเรียนบ้านช่องคีรี 0 0 0
23 054 โรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์ 5 8 6
24 055 โรงเรียนบ้านดงจันทำ 0 0 0
25 056 โรงเรียนบ้านดงมะกุ 0 0 0
26 057 โรงเรียนบ้านดงมัน 2 2 2
27 058 โรงเรียนบ้านดำรงรักษ์ (ประชาอุทิศ) 11 21 14
28 059 โรงเรียนบ้านตะกุดภิบาล 1 3 2
29 060 โรงเรียนบ้านตะคร้อ(รัฐประชาชนูทิศ) 7 21 12
30 061 โรงเรียนบ้านตะคร้อลาด 2 16 5
31 062 โรงเรียนบ้านตะเคียนทอง 0 0 0
32 063 โรงเรียนบ้านตะเฆ่ค่าย 0 0 0
33 064 โรงเรียนบ้านตุ๊กแก 7 22 14
34 066 โรงเรียนบ้านทับลุ่มประชาพัฒนา 2 3 3
35 068 โรงเรียนบ้านทำนบ 21 38 29
36 069 โรงเรียนบ้านทุ่งทอง 1 1 1
37 067 โรงเรียนบ้านท่าเรือ 0 0 0
38 073 โรงเรียนบ้านนาขอม 13 20 19
39 076 โรงเรียนบ้านบ่อไทยสามัคคี 5 12 5
40 077 โรงเรียนบ้านปากง่าม 0 0 0
41 078 โรงเรียนบ้านปากดง 0 0 0
42 079 โรงเรียนบ้านป่าคลัก(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 540) 0 0 0
43 080 โรงเรียนบ้านพนมรอก 3 8 6
44 081 โรงเรียนบ้านพุทธบาทประสาธน์วิทย์ 0 0 0
45 082 โรงเรียนบ้านพุนกยูง 2 7 3
46 084 โรงเรียนบ้านพุมะค่า 0 0 0
47 083 โรงเรียนบ้านพุม่วง 0 0 0
48 089 โรงเรียนบ้านรังงาม 2 13 4
49 091 โรงเรียนบ้านราษฎร์อุปถัมภ์ 11 18 12
50 090 โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ 5 13 7
51 088 โรงเรียนบ้านร่องหอย 8 37 11
52 094 โรงเรียนบ้านลาด(ราษฏร์บำรุง) 0 0 0
53 095 โรงเรียนบ้านลาดตะกุด (สูงทองกาญจนาประชานุสรณ์) 0 0 0
54 097 โรงเรียนบ้านลำพยนต์ 17 40 27
55 096 โรงเรียนบ้านล้ำเจริญ 1 1 1
56 098 โรงเรียนบ้านวังกระโดนน้อย 12 24 20
57 099 โรงเรียนบ้านวังกระโดนใหญ่ 13 20 18
58 100 โรงเรียนบ้านวังข่อย 2 4 3
59 101 โรงเรียนบ้านวังคาง 4 9 5
60 102 โรงเรียนบ้านวังทองประชานุกูล 2 2 2
61 103 โรงเรียนบ้านวังน้ำลัด (สหราษฎร์รังสฤษดิ์) 3 8 6
62 104 โรงเรียนบ้านวังบ่อ(ราษฎร์เจริญ) 1 1 1
63 106 โรงเรียนบ้านวังมะเดื่อ 0 0 0
64 107 โรงเรียนบ้านวังแรง 5 13 9
65 105 โรงเรียนบ้านวังโพรง 1 2 2
66 108 โรงเรียนบ้านวังใหญ่(ราษฎร์บำรุง) 0 0 0
67 111 โรงเรียนบ้านสระละมาน (รัฐประชาสามัคคี) 0 0 0
68 109 โรงเรียนบ้านสระเกตุโมรี 0 0 0
69 110 โรงเรียนบ้านสระแก้ว 4 12 5
70 112 โรงเรียนบ้านสายน้ำทิพย์ 0 0 0
71 114 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 3 11 6
72 113 โรงเรียนบ้านหนองกระโดน 1 1 1
73 115 โรงเรียนบ้านหนองกะเปา 3 6 5
74 116 โรงเรียนบ้านหนองขาม 0 0 0
75 117 โรงเรียนบ้านหนองจิก 0 0 0
76 118 โรงเรียนบ้านหนองดู่ 5 8 6
77 119 โรงเรียนบ้านหนองตาราม 0 0 0
78 122 โรงเรียนบ้านหนองบัวตากลาน 13 39 23
79 123 โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง 1 2 1
80 125 โรงเรียนบ้านหนองปล้องโพช 0 0 0
81 126 โรงเรียนบ้านหนองปืนแตก 0 0 0
82 129 โรงเรียนบ้านหนองพังพวย 8 29 13
83 130 โรงเรียนบ้านหนองพิกุล(วิชิตนาคอุปถัมภ์) 1 3 2
84 132 โรงเรียนบ้านหนองลาด(ราษฎร์ประสิทธิ์สุทธิสุวรรณ) 16 30 24
85 133 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 0 0 0
86 135 โรงเรียนบ้านหนองสะเอ้ง 8 15 13
87 134 โรงเรียนบ้านหนองสะแกยาว 1 2 1
88 136 โรงเรียนบ้านหนองสีซอ 2 7 2
89 137 โรงเรียนบ้านหนองสุขสันต์ 0 0 0
90 138 โรงเรียนบ้านหนองหลวง 16 30 22
91 120 โรงเรียนบ้านหนองเต็งรัง 9 22 15
92 121 โรงเรียนบ้านหนองเนิน 1 1 1
93 139 โรงเรียนบ้านหนองแอก 3 8 6
94 124 โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ 5 10 8
95 127 โรงเรียนบ้านหนองไผ่(ท่าตะโก) 1 1 1
96 128 โรงเรียนบ้านหนองไผ่(หนองบัว) 4 8 4
97 131 โรงเรียนบ้านหนองไม้แดง 7 15 11
98 140 โรงเรียนบ้านหลักสิบเก้าสามัคคี 3 7 6
99 147 โรงเรียนบ้านหัวถนนเหนือ(รัฐประชาชนูทิศ) 8 19 14
100 146 โรงเรียนบ้านหัวเขาตาคลี 7 11 9
101 141 โรงเรียนบ้านห้วยตะโก 3 6 4
102 142 โรงเรียนบ้านห้วยถั่วใต้ 1 3 1
103 143 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุประชาพัฒนา 1 2 1
104 144 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำลาด 3 4 3
105 145 โรงเรียนบ้านห้วยหอม 6 14 11
106 150 โรงเรียนบ้านอุดมธัญญา 0 0 0
107 024 โรงเรียนบ้านเขาขวาง 1 1 1
108 025 โรงเรียนบ้านเขาค้างคาว 1 3 2
109 026 โรงเรียนบ้านเขาช้างฟุบ 0 0 0
110 028 โรงเรียนบ้านเขาดิน 11 40 21
111 027 โรงเรียนบ้านเขาดิน(ประชานุกูล) 0 0 0
112 029 โรงเรียนบ้านเขาธรรมบท 7 7 7
113 031 โรงเรียนบ้านเขานางต่วม 11 25 16
114 030 โรงเรียนบ้านเขาน้อย 6 16 11
115 032 โรงเรียนบ้านเขาปูน 5 10 8
116 033 โรงเรียนบ้านเขามะเกลือ 12 22 17
117 034 โรงเรียนบ้านเขาล้อ(เขาล้อประชาชนูทิศ) 20 55 33
118 035 โรงเรียนบ้านเขาหินกลิ้ง 0 0 0
119 036 โรงเรียนบ้านเขาใหญ่ 4 9 8
120 070 โรงเรียนบ้านเทพสถาพร 0 0 0
121 071 โรงเรียนบ้านเทวฤทธิ์พันลึก(ศรีอุบลอุปถัมภ์) 6 47 17
122 074 โรงเรียนบ้านเนินบ่อทอง 6 13 11
123 075 โรงเรียนบ้านเนินประดู่(คุรุราษฎร์วิทยา) 1 2 2
124 041 โรงเรียนบ้านแคทราย(ซ่อนกลิ่นอุปถัมภ์) 7 19 13
125 042 โรงเรียนบ้านโคกกระดี่ 4 14 7
126 043 โรงเรียนบ้านโคกกร่าง 1 1 1
127 045 โรงเรียนบ้านโคกมะขวิด 2 3 3
128 046 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 0 0 0
129 047 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 6 24 11
130 048 โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี 7 20 9
131 044 โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 3 6 4
132 049 โรงเรียนบ้านโค้งสวอง 1 3 2
133 085 โรงเรียนบ้านโพธิ์งาม(สนานทองคำประชาสรรค์) 1 1 1
134 086 โรงเรียนบ้านโพธิ์ประสาท 26 71 44
135 087 โรงเรียนบ้านโพนทอง 12 18 15
136 148 โรงเรียนบ้านใหม่วารีเย็น 0 0 0
137 149 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 1 2 2
138 065 โรงเรียนบ้านไตรคีรี 1 2 1
139 072 โรงเรียนบ้านไทรงาม 0 0 0
140 092 โรงเรียนบ้านไร่ประชาสรรค์ 1 2 1
141 093 โรงเรียนบ้านไร่ศรัทธาราษฎร์ 1 3 2
142 151 โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ 3 4 3
143 158 โรงเรียนม่วงน้อยประชาสามัคคี 2 10 6
144 159 โรงเรียนรวมมิตรวิทยา(คังคะเกตุอุปถัมภ์) 2 7 4
145 162 โรงเรียนวังวิทยา 22 50 31
146 167 โรงเรียนวัดคร่อเรียงราย 0 0 0
147 169 โรงเรียนวัดจันเสน 12 24 17
148 170 โรงเรียนวัดช่องแกระ 2 2 2
149 171 โรงเรียนวัดช่องแค 2 3 2
150 172 โรงเรียนวัดดงพลับ 0 0 0
151 173 โรงเรียนวัดดอนคา 11 24 18
152 174 โรงเรียนวัดตาคลี(นิปุณทองคำประชาสรรค์) 0 0 0
153 175 โรงเรียนวัดถ้ำผาสุขใจ 1 3 1
154 178 โรงเรียนวัดทุ่งทะเลทราย 0 0 0
155 176 โรงเรียนวัดท่าตะโก 2 2 2
156 177 โรงเรียนวัดท่าสุ่ม 8 14 12
157 180 โรงเรียนวัดบ่อนิมิต 1 1 1
158 181 โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 1 6 2
159 182 โรงเรียนวัดประชาสรรค์ 4 5 4
160 183 โรงเรียนวัดป่าเรไร 0 0 0
161 184 โรงเรียนวัดพนมเศษ 24 64 36
162 186 โรงเรียนวัดลาดทิพยรส 1 2 2
163 187 โรงเรียนวัดวังมหากร 0 0 0
164 188 โรงเรียนวัดวังแรต 0 0 0
165 189 โรงเรียนวัดวาปีรัตนาราม 2 2 2
166 191 โรงเรียนวัดสว่างวงษ์(ตาคลีประชานุกูล) 21 38 26
167 192 โรงเรียนวัดสายลำโพงกลาง 3 6 4
168 194 โรงเรียนวัดสายลำโพงเหนือ 16 29 21
169 193 โรงเรียนวัดสายลำโพงใต้ 4 15 8
170 195 โรงเรียนวัดสำโรงชัย 2 4 3
171 196 โรงเรียนวัดหนองคูน้อย 3 6 5
172 197 โรงเรียนวัดหนองจิกรี(เจริญสุขประชานุเคราะห์) 14 26 21
173 198 โรงเรียนวัดหนองตะโก 1 2 2
174 200 โรงเรียนวัดหนองปลาไหล 0 0 0
175 203 โรงเรียนวัดหนองสีนวล 5 18 10
176 205 โรงเรียนวัดหนองหญ้ารังกา 1 1 1
177 206 โรงเรียนวัดหนองหม้อ 2 5 4
178 199 โรงเรียนวัดหนองเบน 2 8 4
179 204 โรงเรียนวัดหนองเสือ 5 12 6
180 202 โรงเรียนวัดหนองโพ(นิวาสานุสรณ์) 2 2 2
181 201 โรงเรียนวัดหนองไผ่ไพศาลี(สวัสดิ์อรุณอุปถัมภ์) 3 3 3
182 207 โรงเรียนวัดห้วยดุก 1 2 2
183 208 โรงเรียนวัดห้วยธารทหาร 3 5 4
184 209 โรงเรียนวัดห้วยลำไย 5 15 10
185 164 โรงเรียนวัดเขาดุม 0 0 0
186 165 โรงเรียนวัดเขาฝา 22 31 26
187 166 โรงเรียนวัดเขาวง 0 0 0
188 163 โรงเรียนวัดเขาเจดีย์ 2 0 0
189 179 โรงเรียนวัดเทพสุทธาวาส 7 11 9
190 190 โรงเรียนวัดเวฬุวัน 3 11 5
191 185 โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี 2 17 5
192 210 โรงเรียนวันครู(2504) 2 4 3
193 211 โรงเรียนวิฑูรย์ประชารักษ์ 0 0 0
194 213 โรงเรียนสระงาม 17 46 31
195 214 โรงเรียนสหชาติเศรษฐกิจวิทยา 22 47 38
196 218 โรงเรียนห้วยวารีใต้ 2 3 3
197 219 โรงเรียนอนุบาลตากฟ้า 12 30 19
198 220 โรงเรียนอนุบาลตาคลี(ทหารอากาศบำรุง) 7 17 11
199 221 โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 32 75 49
200 224 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 39 111 62
201 222 โรงเรียนอนุบาลไพศาลี (โคกเดื่อประชาสรรค์) 23 59 38
202 226 โรงเรียนอุดมพัฒนา 15 27 20
203 002 โรงเรียนเกาะแก้วสามัคคี 0 0 0
204 005 โรงเรียนโค้งบ้านใหม่ 0 0 0
205 001 โรงเรียนกิจจานุศาสตร์ 4 5 5
206 006 โรงเรียนจงซันเซียะเซี่ยว 9 56 23
207 007 โรงเรียนจันทนานุสรณ์ 2 3 2
208 008 โรงเรียนจันทร์ฉายวิทยา 2 7 4
209 009 โรงเรียนจิตศรัทธาวิทยานุสรณ์ 0 0 0
210 021 โรงเรียนนิมิตศึกษา 10 31 20
211 152 โรงเรียนประดับวิทย์ 3 5 4
212 153 โรงเรียนปรียาโชติ 61 214 113
213 154 โรงเรียนพรหมอนุสรณ์ 0 0 0
214 155 โรงเรียนพินิจอนุสรณ์ 0 0 0
215 156 โรงเรียนพิพัฒน์ศึกษา 4 5 5
216 160 โรงเรียนรังสรรค์วิทยา 12 32 13
217 161 โรงเรียนวรนาถพิทยา 2 0 0
218 168 โรงเรียนวัดโคกเดื่อวิทยา 0 0 0
219 212 โรงเรียนศรีอุทิศวิทยา 0 0 0
220 215 โรงเรียนสัมมาสิกขาศาลีอโศก 0 0 0
221 216 โรงเรียนสามมิตร 31 72 50
222 223 โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์ 7 13 7
223 225 โรงเรียนอำนวยวิทย์ 0 0 0
224 227 โรงเรียนอุสาหะวิทยา 6 23 11
225 004 โรงเรียนเคี่ยวมิ้นเซียะเซี่ยว 0 0 0
226 157 โรงเรียนเพ็ชรจินดาวิทยา 0 0 0
227 217 โรงเรียนเสรีวิทยา 0 0 0
รวม 1203 2922 1845
4767

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที นางสาวบุญนาค ฮวบสวรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 โทรศัพท์ 086-2356961 e-mail :krunak18@hotmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]