หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
ณ สนามอำเภอตากฟ้า
ระหว่าง วันที่ 15-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 030 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนรังสรรค์วิทยา ประถม 1 ห้อง ป.2ข 15 พ.ย. 2559 13.00-15.00 เตรียมอุปกรณ์เครื่องเขียน และให้มารายตัวช่วงเวลา 13.00-13.30 น.
2 031 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนรังสรรค์วิทยา ประถม 1 ห้อง ป.3ก 15 พ.ย. 2559 13.00-15.00 เตรียมอุปกรณ์เครื่องเขียน และให้มารายตัวช่วงเวลา 13.00-13.30 น.
3 032 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนรังสรรค์วิทยา ประถม 1 ห้อง ป.3ข 15 พ.ย. 2559 13.00-15.00 เตรียมอุปกรณ์เครื่องเขียน และให้มารายตัวช่วงเวลา 13.00-13.30 น.
4 007 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 โรงเรียนรังสรรค์วิทยา ประถม 1 ห้อง ป.2ข 15 พ.ย. 2559 09.00-11.00 เตรียมอุปกรณ์เครื่องเขียน และให้มารายตัวช่วงเวลา 09.00-09.30 น.
5 008 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 โรงเรียนรังสรรค์วิทยา ประถม 1 ห้อง ป.3ก 15 พ.ย. 2559 09.00-11.00 เตรียมอุปกรณ์เครื่องเขียนพร้อมสีไม้มาด้วย และให้มารายตัวช่วงเวลา 09.00-09.30 น.
6 036 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 โรงเรียนรังสรรค์วิทยา ประถม 1 ห้อง ป.3ข 15 พ.ย. 2559 09.00-11.00 เตรียมอุปกรณ์เครื่องเขียน ไม้บรรทัด พร้อมสีไม้มาด้วย และให้มารายตัวช่วงเวลา 09.00-09.30 น.
7 037 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 โรงเรียนรังสรรค์วิทยา ประถม 2 ห้อง ป.4ก 15 พ.ย. 2559 09.00-11.00 เตรียมอุปกรณ์เครื่องเขียน และให้มารายตัวช่วงเวลา 09.00-09.30 น.
8 038 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 โรงเรียนรังสรรค์วิทยา ประถม 2 ห้อง ป.4ข 15 พ.ย. 2559 09.00-11.00 เตรียมอุปกรณ์เครื่องเขียน และให้มารายตัวช่วงเวลา 09.00-09.30 น.
9 759 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนรังสรรค์วิทยา เวทีบริเวณโรงอาหาร 15 พ.ย. 2559 เริ่ม 09.00 เป็นต้นไป เริ่มรายงานตัว 08.30-09.00 น.
10 760 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนรังสรรค์วิทยา เวทีบริเวณโรงอาหาร 15 พ.ย. 2559 ต่อจากการแข่งขัน ระดับ ป.1-3 เริ่มรายงานตัว 10.30-11.00 น
11 761 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนรังสรรค์วิทยา เวทีบริเวณโรงอาหาร 15 พ.ย. 2559 ต่อจากการแข่งขัน ระดับ ป.4-6 เริ่มรายงานตัว 13.00-13.30 น.
12 762 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนรังสรรค์วิทยา ประถม 2,อนุบาล ห้อง ป.4ก-ป.4ข และอนุบาล 1 16 พ.ย. 2559 09.00-12.00 เตรียมอุปกรณ์เครื่องเขียน และให้มารายตัวช่วงเวลา 08.30-09.00 น.
13 763 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนรังสรรค์วิทยา ประถม 2,อนุบาล ห้อง ป.5ก-ป.5ข และอนุบาล 2 16 พ.ย. 2559 09.00-12.00 เตรียมอุปกรณ์เครื่องเขียน และให้มารายตัวช่วงเวลา 08.30-09.00 น.
14 764 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนรังสรรค์วิทยา ประถม 2,อนุบาล ห้อง ป.6ก-ป.6ข และอนุบาล 3 16 พ.ย. 2559 09.00-12.00 เตรียมอุปกรณ์เครื่องเขียน และให้มารายตัวช่วงเวลา 08.30-09.00 น.
15 046 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 โรงเรียนรังสรรค์วิทยา ประถม 2 ห้อง ป.5ก-ป.5ข 15 พ.ย. 2559 09.00-10.30 เตรียมอุปกรณ์เครื่องเขียน และให้มารายตัวช่วงเวลา 09.00-09.30 น.
16 047 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 โรงเรียนรังสรรค์วิทยา ประถม 2 ห้อง ป.6ก-ป.6ข 15 พ.ย. 2559 09.00-10.30 เตรียมอุปกรณ์เครื่องเขียน และให้มารายตัวช่วงเวลา 09.00-09.30 น.


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที นางสาวบุญนาค ฮวบสวรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 โทรศัพท์ 086-2356961 e-mail :krunak18@hotmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]