รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
ระหว่าง วันที่ 16-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ 1. เด็กหญิงอุษา  ศรีสวัสดิ์
 
1. นางยุพดี  เทพบุรี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1. เด็กหญิงวรรณิษา  งามงอน
 
1. นางสาวกัญรินทร์  ครุฑมงคล
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังชุมพร 1. เด็กหญิงวนิดา  พรมธรรม
 
1. นายมนตรี  โพธิ์ทับทิม
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนป่าแม่กะสี 1. เด็กหญิงสุชาวดี  ราชบัณฑิตย์
 
1. นางสาวพรสุรีย์  หม้อกรอง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ 1. เด็กหญิงพิยมล  เสนัง
 
1. นางอารมณ์  องอาจ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะแบกงาม 1. เด็กหญิงปิยะฉัตร  ปานทองดี
 
1. นางอภิชญา  ทัพโพธิ์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองโพธิ์พัฒนา 1. เด็กหญิงภัทรวดี  ศิริจันทร์
 
1. นางพิมพการัง  บุญล้อม
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะกรุด 1. เด็กหญิงวาริสา   ประสพเนตร์
 
1. นางสาวสุภมาส   ชังชั่ว
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแม่เปิน 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ใจกล้า
 
1. นางเนาวรัตน์  คำฤทธิ์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองจิก 1. เด็กหญิงธัญวรัตน์   พลูพันธ์
 
1. นางสลักจิต  ปราณี
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรประชาสามัคคี 1. เด็กชายพีรพล  พลายนาค
 
1. นางบรรจง  สนิทพ่วง
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ไชยชุน
2. เด็กหญิงชนิกานต์  พิลึก
3. เด็กหญิงศิรภัสสร  อรรถบูรณ์
 
1. นางสาวทิวาพร  เรือนไทย
2. นางลักขณา  นิเทศธัญกิจ
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1. เด็กหญิงธนพร  ทองประศรี
2. เด็กหญิงพัชราภา  เปรมสังข์
3. เด็กหญิงอุมารินทร์  วิโรจน์
 
1. นางอภิรดี  รุ่งแจ้ง
2. นางสาวกัญรินทร์  ครุฑมงคล
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านงิ้วแบ้ 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  ใจมั่น
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  คนสูงดี
3. เด็กชายทรงกลต  ดรุณเพ็ชร
 
1. นายอภิเชษฐ์  บุญพยอม
2. นางนภา  อ่ำน้อย
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางสุด 1. เด็กหญิงธันยพร  สุขสอน
2. เด็กหญิงไพลิน  รัตนสมุทร
 
1. นายสายยนต์  ศรีชมพู
2. นางสาวนิรักษา  ต่วนชะเอม
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 59 ( วัดสังขวิจิตร ) 1. เด็กหญิงการะเกด  วังอรุณ
2. เด็กชายวิชัย  ศรีวาลี
 
1. นางสาวสุชาดา  ถาวรชาติ
2. นางอัจนา  ใจบุญลือ
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ 1. เด็กชายณัฎฐกรณ์   อาบัลย์
 
1. นางสาวมยุรา  เรืองฉาย
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะเคียนงาม 1. เด็กหญิงชนาภา   สดุดี
 
1. นางสาวจำเนียร  หาญชัยภูมิ
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางแก้ว 1. เด็กหญิงอังกินันท์  บุตรแก้ว
 
1. นางสาวสุนทรีย์  ธิชากรณ์
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1. เด็กหญิงกัญญาภรณ์  กล้ากสิการณ์
2. เด็กหญิงจันทิมา  โมกขะศักดิ์
3. เด็กหญิงปัณฑิตา  ทับทิม
 
1. นางสาวอุมาพร  โสรส
2. นางสาวสุปราณี  กิ่งนาค
 
21 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนป่าแม่กะสี 1. เด็กหญิงทักษิณา  เข็มเงิน
2. เด็กหญิงนัสติการ  โกมล
3. เด็กหญิงสุกัญญา   ยิ่งคิด
 
1. นางสาวอลิศรา  รังผึ้ง
2. นายมนตรี  อัมเรศ
 
22 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1. เด็กหญิงคันธรัตน์  นิลเกษม
2. เด็กหญิงจนิสตา  ขุนเพชร
3. เด็กหญิงสุราวรรณ  ขันการไร่
 
1. นางสาวอุมาพร  โสรส
2. นางบัวชุม  ยิ้มยัง
 
23 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านไผ่ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  เทือกขันตี
2. เด็กหญิงพิชญา   สินบุญมา
3. เด็กหญิงมณีรัตน์   สีหราช
 
1. นายธรรมศักดิ์  เริงเกษตร์กรณ์
2. นางจารุวรรณ   สะอาดละออ
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1. เด็กหญิงธนิดา  ขำบ้านหลวง
2. เด็กชายสิรภพ  สวัสดิ์ผล
 
1. นางสาวสุปราณี  กิ่งนาค
2. นางสาวอุมาพร  โสรส
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ 1. เด็กชายธีรพงศ์  โพธิ์ม่วง
2. เด็กชายพัทธดนย์  กล้ากสิกิจ
 
1. นายสมประสงค์  ฤทธิ์บำรุง
2. นางบังอร  ไกรรอด
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) 1. เด็กหญิงศุภากร  สระทองแยง
 
1. นายกู้เกียรติ  สุขใส
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) 1. เด็กชายอลงกต  อินเฉลิม
 
1. นายกู้เกียรติ  สุขใส
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ 1. เด็กชายอาคม  เดชสันเทียะ
 
1. นายสมประสงค์  ฤทธิ์บำรุง
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1. เด็กชายกีรติ  เยี่ยงยงค์
2. เด็กชายระพี  ไทยขำ
3. เด็กชายสิรภพ  วิเศษศรี
 
1. นางเกษร  เทศนา
2. นางปราณี  สังข์ทอง
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางแก้ว 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  วงษ์ชุ่ม
2. เด็กหญิงธารทิพย์  ราชสมบัติ
3. เด็กหญิงวัชรี  แสงโสภา
 
1. นางน้ำเพชร  ไพโรจน์
2. นายพิเชษฐ์  ไพโรจน์
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรราษฎร์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ทองดีวิเศษ
2. เด็กหญิงฑิฆัมพร  แก้ววงษา
3. เด็กหญิงอภิสรา  จุระยา
 
1. นางขวัญจิตร์  ขาวพราย
2. นางสาวกนกวรรณ  ผลสุข
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงนริศรา  จันทร์เสน่ห์
2. เด็กหญิงปัฐมวดี  ศักดิ์ตาวงค์
3. เด็กหญิงปิยภรณ์  นาสุรินทร์
 
1. นางสาวเยาวเรศ  เอี่ยมใย
2. นางวัชราภรณ์  ยอดตลาด
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางสุด 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ   สระน้อย
2. เด็กชายธนพล   แก้วโต
3. เด็กหญิงนฤมล  ลายเขียน
 
1. นางสาวธนาภา   สุวรรณเพ็ช
2. นางสาวอารยา  สระอุบล
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงธนาภา  เงินคุณด้วง
2. เด็กชายปฏิวัติ  สาน้อย
3. เด็กชายเอกภพ  วงอามาต
 
1. นางสาวเยาวเรศ  เอี่ยมใย
2. นางวัชราภรณ์  ยอดตลาด
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1. เด็กหญิงภัทรศยา  ไชยพิเดช
2. เด็กหญิงวริศรา  มากวงศ์
3. เด็กหญิงอริศา  ชื่นเจริญ
 
1. นางจำลักษณ์  คำแผลง
2. นางเกษร  เทศนา
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังชุมพร 1. เด็กหญิงขนิษฐา  สนพะเดิม
2. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  แก้วบุตรดี
3. เด็กหญิงอรุณีย์  บุญสรรค์
 
1. นางสาววารุณี  สกุลณี
2. นางสาวพรนิภา  คงเพ็ชรศักดิ์
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีธรรมราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายจักรภัทร  เอี่ยมอินเจริญ
2. เด็กหญิงวาสินี  น้อยเพรชมณี
 
1. นายธนาคาร  ศีลพงษ์
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนป่าแม่กะสี 1. เด็กชายธนพล  พืชนะสุข
2. เด็กชายวัฒนา  แม้นพวก
 
1. นายกฤตวรรชนพล  กรวรรฒชนะศึก
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาหินกราวประชาสรรค์ 1. เด็กชายจิรวัฒน์    สีลาสาร
2. เด็กชายพงศภัค   เขียวน้อย
 
1. นายกฤษฎา  นาวิก
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองไทรสาขาบ้านใหม่แม่เรวา 1. เด็กชายชนะชัย   สะโตทอง
2. เด็กชายนิรุต  แสงทอง
 
1. นายพนา   อัครวิทยาพัฒน์
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองไทรสาขาบ้านใหม่แม่เรวา 1. เด็กชายนพรัตน์    สิงห์ษา
2. เด็กชายวิชัย   นิกรสุข
 
1. นายพนา   อัครวิทยาพัฒน์
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนป่าแม่กะสี 1. เด็กชายจักรินทร์  แก้วเจริญศรี
2. เด็กชายพงศกร  ขันโนนเขวา
 
1. นายเหรียญชัย  จั่นรัตน์
 
43 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังชุมพร 1. เด็กชายชวนันท์  คำมุ้ย
2. เด็กชายภัทรดนัย  ซาซิโย
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวิษณุ  เกณสาคู
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองไทร 1. เด็กหญิงจิระประภา  นันทสมบัติ
2. เด็กหญิงธันยชนก  ปานน้อย
3. เด็กหญิงภาสินี   ไหยะโก
4. เด็กหญิงมนัสนันท์  มีมุข
5. เด็กหญิงอรณิชา   กันภักดี
 
1. นางสาวสุภมาศ  พานทอง
2. นางสุพัตรา  วิศิลป์
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยอดห้วยแก้ว 1. เด็กหญิงจิราภา  คำนวนสินธ์
2. เด็กหญิงนัชชา   กันหา
3. เด็กหญิงบุญยวีร์   สีวิชาสร้อย
4. เด็กหญิงมนัสวี  จินาพันธ์
5. เด็กหญิงสิริลักษณ์  นันทอุปมาลี
 
1. นางสาวณนันทพร  โพธิ์อภัย
2. นางสาวกมลวรรณ  ทับโต
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังชุมพร 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  กุลวงษ์
2. เด็กหญิงดลยา  เกษาพร
3. เด็กหญิงยศวดี  บริบูรณ์
4. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  มาภัย
5. เด็กหญิงอริสา  ภู่แพง
 
1. นางสาวพรนิภา  คงเพ็ชรศักดิ์
2. นางสาววารุณี  สกุลณี
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองปลาไหล 1. เด็กหญิงธันชนก  ราชสมบัติ
2. เด็กหญิงรมิดา  คนดี
3. เด็กหญิงศิรภัสสร  มานพ
4. เด็กหญิงศิริพร  สายโสดา
5. เด็กหญิงอินธิลา  ปุราโส
 
1. นางกิจจา  สุขบาง
2. นางสาวสาลินี  อ่อนมี
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สัจนวน
2. เด็กหญิงปาริฉัตร  วงษ์นาค
3. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  ศรีกันหา
4. เด็กหญิงวรรณภา  คำพรม
5. เด็กหญิงเยาวภา  ชมจันทร์
 
1. นายสิทธิกร  โลหะเวช
2. นางภัทรวดี  สีขำ
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงฐิตารีย์  รักงาน
2. เด็กหญิงพัชรดา  แก้วภาพ
3. เด็กหญิงมิ่งกมล  พิศวงศ์
4. เด็กหญิงวรรณา  คำสีทา
5. เด็กหญิงอัจฉรา  บุญเกิด
 
1. นางภัทรวดี  สีขำ
2. นายสิทธิกร  โลหะเวช
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยุบใหญ่ 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  ศิริพล
2. เด็กหญิงขวัญฤทัย  ทวีวรรณ
3. เด็กหญิงมะนาว  มีนา
4. เด็กหญิงวาสนา  ทรายศรี
5. เด็กหญิงสาวิตรี  ทิพย์ชูนอก
 
1. นางสาวนิศรา  ไกลสังข์
2. นางสาวสุธีรา  รอดชื่น
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางสวรรค์ 1. เด็กหญิงจีรนันท์  วัดนาค
2. นายณัฐพงศ์  มูลจันทร์
3. นางสาวนฤมล  แก้วกาหนัน
4. นายยุทธภูมิ  แตงทรัพย์
5. นายสุนิติ  เพิ่มพูล
 
1. นางสาวตุลยาณี  เรืองรอง
2. นายธานินท์  บุญพุทธ
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่ไทรทองพระยาลับแล 1. เด็กหญิงมัชฌิมา  ดีปาน
 
1. นางจุฑารัตน์  ดีปาน
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาแม่กระทู้ 1. เด็กหญิงชนารินทร์  กำนนท์
 
1. นางสาววันเพ็ญ  ลืออ้าย
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพนาสวรรค์ 1. เด็กหญิงปัทมาพร  แก้วชัง
 
1. นายอนุสรณ์  บุญประคม
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่ศรีนคร 1. เด็กหญิงชลดา  แสงประทุม
2. เด็กชายสุริวรรณ  โล่สุวรรณ
 
1. นางสาวณภัทร   เชียงแรง
2. นางสาวน้ำค้าง  โพธิ์เกิด
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 95.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมาบแก 1. เด็กชายภานุชิต  พุ่มทอง
2. เด็กหญิงสุรางคนา  เขม้นกิจ
 
1. นางทิพวรรณ์  เวียงแก้ว
2. นางสมหมาย  สวรรค์พัฒนกุล
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 96.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ 1. เด็กชายภูริณัฐ  ศิลาบุตร
2. เด็กหญิงลลิตพรรณ  สงมา
 
1. นางสาวสุจิตตา  วิชัยศร
2. นางสาวนิภาพร  ประกอบกุล
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1. เด็กหญิงชนิดาภา  ศรีสอาด
2. เด็กหญิงธนวภัค  สอนที
3. เด็กหญิงธัญญารัตน์  สังข์ทอง
4. เด็กหญิงนฤมล  ชัยพิพัฒน์
5. เด็กหญิงพลอยชมพู  เกื้อกลิ่น
6. เด็กหญิงพิมลนาฏ  ภูชาดา
7. เด็กหญิงมลธิดา  อาภรณ์
8. เด็กหญิงสุดารัตน์  กำแพงงาม
9. เด็กหญิงอารยา  ทองแย้ม
10. เด็กหญิงไอรดา  บุญยวด
 
1. นางคนึง  ภัสสร
2. นางนงคราญ  นิยมวงษ์
3. นางบัวชุม  ยิ้มยัง
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงกาญจนา  อิ่มจิตร
2. เด็กหญิงกาญจนาพร  ชมคาร
3. เด็กหญิงจารุวรรณ์  พรอันแสง
4. เด็กหญิงณัฐธิดา  เพียซิน
5. เด็กหญิงนวรัตน์  ผางดี
6. เด็กหญิงนันท์นภัส  สนทอง
7. เด็กหญิงพนิดา  หาสุข
8. เด็กหญิงมลฤดี  หาญพล
9. เด็กหญิงศิรภัสสร  พลตรี
10. เด็กหญิงเยาวเรศ  คล้ายศรี
 
1. นางจงกลรัตน์  จะนต
2. นายอุทัย  วงค์คำแก้ว
3. นางสาววราภรณ์  บุญเมฆ
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแม่วงก์ (บ้านมฤคทายวัน) 1. เด็กหญิงจตุพร  ทัพพลัน
2. เด็กหญิงจิรานันท์  คำดีวัน
3. เด็กหญิงชลดา  บารมี
4. เด็กหญิงณิชา  งามดี
5. เด็กหญิงธนพร  บรรเทิง
6. เด็กหญิงนภาภรณ์  พรมโชติ
7. เด็กหญิงนิสา  สง่าแรง
8. เด็กหญิงปภัสสร  อุทธคำ
9. เด็กหญิงประภาสิริ  จันทแสน
10. เด็กหญิงรุ่งนภา   สุดตะโก
11. เด็กชายวรรณรัตน์   น้อยสังวาลย์
12. เด็กหญิงศุภลักษณ์   ขำคำ
13. เด็กหญิงสุภานันท์  เชื้อรอด
14. เด็กหญิงอภัสราวรรณ  อ่อนสิงห์
15. เด็กหญิงอริสา   ชัยสอน
 
1. นายสุรสิทธิ์  กิตติพงษ์
2. นางจิรัตติกาล  ส่งศรี
3. นางสาวปวีณา  ชูจิตร
4. นางสาวจุฑามาศ  มูลกระโทก
 
61 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังหิน 1. เด็กหญิงจันทร์สุดา  เชิดสุพรรณ
2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ทิพย์รักษ์
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  จุลมุสิก
4. เด็กหญิงธนัญญา  ทากรม
5. เด็กหญิงปานตะวัน  มีสี
6. เด็กหญิงปาลิตา  จันทร์ผ่อง
7. เด็กหญิงพลอยชมพู  สวัสดี
8. เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  ศิลป์นอก
9. เด็กหญิงพิริสา  บุญมาก
10. เด็กหญิงมณีรัตน์  ปานบุญ
11. เด็กหญิงมนัสนันท์  มั่นกสิกร
12. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  เขม้นกิจ
13. เด็กหญิงวรัชยา   เกตุกสิกรณ์
14. เด็กหญิงสุภาภรณ์  ขังเขตร์
15. เด็กหญิงอารยา  พลพัฒน์
 
1. นางพรรณี  กางเกต
2. นางสาววารุณี  สุขจิตร
3. นางนวรัตน์  เพียรกสิกิจ
4. นางสาวณิชารีย์  ขุมโมกข์
 
62 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองกรด 1. เด็กหญิงรัตนาพร  ฟุ้งเฟื่อง
2. เด็กหญิงเพ็ญผกาวรรณ  บุญเขียว
 
1. นางสาวสุลัดดา  แซ่เจ็ง
2. นางสาวเบญจมาศ  ด้วงนวม
 
63 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองน้ำโจน 1. เด็กหญิงภาริษา  ศรีนรคุต
2. เด็กหญิงอลิสา  ใหญ่ล้ำ
 
1. นางสาวภัทธิรา  สายโรจน์
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะเคียนงาม 1. เด็กหญิงพิมพ์พิกา  สุวรรณ์ทอง
 
1. นางสาวจำเนียร  หาญชัยภูมิ
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรราษฎร์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงรุ่งรัตน์  แก้วประสงค์
 
1. นางสาวพลอยชมพู  มีบุญ
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองไทร 1. เด็กหญิงบุษกร   รัตนพินิจ
 
1. นางน้ำอ้อย   จันทร์ศิริ
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนป่าแม่กะสี 1. เด็กหญิงธิดาพร  โคตรท่าค้อ
 
1. นางสาวนุสรา  เฉียบแหลม
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสังฆวิถี 1. เด็กหญิงปรียาภรณ์   ทวีชาติ
 
1. นางนิสา   จันทร์เกิด
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองไทร 1. เด็กหญิงฟาฬี  บุญยอด
 
1. นางน้ำอ้อย  จันทร์ศิริ
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนป่าแม่กะสี 1. เด็กหญิงวิชญาพร  เพชรรัตน์
 
1. นางธารา  เตือนใจสกุล
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองไทร 1. เด็กหญิงสุภาภรณ์    เซี่ยมโคกสูง
 
1. นายธีรวัฒน์   บงแก้ว
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะเคียนงาม 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ  ศรีโชติ
2. เด็กชายธนพนธ์   รันสันเทียะ
 
1. นางสาวจำเนียร  หาญชัยภูมิ
2. นางสาวพิมพ์ใจ  สุวรรณ์
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชุมม่วง 1. เด็กหญิงราตรี  ทองสีดี
2. เด็กหญิงศุภสุตา  ฉายจินดา
 
1. นายประยุทธ  โฉมอัมฤทธิ์
2. นางอำไพ  สารมะโน
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ 1. เด็กหญิงสุดใจ  เชื้อกะมุท
2. เด็กหญิงหรรษา  แสงคำมี
 
1. นางสาวกนิษฐวดี  ด่านตระกูลหิรัญ
2. นางสาวนุศรา  อิ่มสมบัติ
3. นางสาวนุศรา  อิ่มสมบัติ
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนจังหัน 1. เด็กหญิงภาวดี   สังข์ศรีแก้ว
 
1. นางสาวรวิกรานต์   เมณฑ์กูล
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองไทร 1. เด็กหญิงจุรินรัตน์  หึกขุนทด
2. เด็กหญิงรัตนวารี  กรวดสำโรง
3. เด็กหญิงลลิตา  การะภักดี
 
1. นางทิพย์สุคนธ์  มังกรวงศ์
2. นางยุวดี  แสงศรีธูป
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสังฆวิถี 1. เด็กชายชัยวัฒน์   ครองชิต
2. เด็กชายบดินทร์   ขันทับทิม
3. เด็กชายพัชรพงษ์    พวงทอง
 
1. นางนิสา   จันทร์เกิด
2. นางคณิตฐา  แก้วปู่
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองน้ำโจน 1. เด็กชายชัยวุฒิ  ชาววาปี
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  จันทร์ท้าว
3. เด็กชายสราวุฒิ  ทองเชื้อ
 
1. นายวัชระ  ศรีภูธร
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองตางู 1. เด็กชายพีรวัฒน์  แก้วดก
 
1. นายเสกสรร  ภูมิสัตย์
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ามะกรูด 1. เด็กชายณัฐวัตร  จันทร์ประทักษ์
 
1. นางสาวนันทนา  จันทรา
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง 1. เด็กหญิงศศิตา   ตุ้มน้อย
 
1. นายกีรติ   ภุมร
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ามะกรูด 1. เด็กชายนัฐทพล  อุดศรี
 
1. นางสาวนันทนา  จันทรา
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง 1. เด็กหญิงวิชุดา   ดวงชารี
 
1. นายกีรติ   ภุมร
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1. เด็กหญิงวรารัตน์  ชมภูนุช
 
1. นางปวีณา  พานิช
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ามะกรูด 1. เด็กหญิงสุพรรษา  โตจีน
 
1. นางสาวนันทนา  จันทรา
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1. เด็กหญิงศิริขวัญ  เทศเขียว
 
1. นางปวีณา  พานิช
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ามะกรูด 1. เด็กหญิงภัทรินทร์พร  แสงโพธิ์
 
1. นางสาวนันทนา  จันทรา
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ามะกรูด 1. เด็กชายชินดนัย  ขุนศร
 
1. นางสาวนันทนา  จันทรา
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางสุด 1. เด็กหญิงพรชนก  เอี่ยมสะอาด
 
1. นางสาวทิพย์สุคนธ์  ขาวเอี่ยม
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางสุด 1. เด็กหญิงสุภัทรา  คำภิลานนท์
 
1. นางสาวทิพย์สุคนธ์  ขาวเอี่ยม
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ 1. เด็กชายชินพัฒน์   เทพบรรจง
 
1. นายแดงปัญญา  ศิริโรจน์
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองไทร 1. เด็กชายปณิธาน  พยัคโฆ
 
1. นายอาทิตย์  เสิบกลิ่น
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว 1. เด็กหญิงนุชลี  ลาเสือ
 
1. นางนวกมล  กัลพัตร์
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองไทร 1. เด็กหญิงรินรดา  สุขจันทรา
 
1. นายอาทิตย์   เสิบกลิ่น
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาสมุก 1. เด็กหญิงชนาภา   มากมูล
2. เด็กหญิงนิศากร   คงเสมา
3. เด็กหญิงนิสาชล   ไวยเขตกรณ์
4. เด็กหญิงประภัสรา   ตราศาสตร์
5. เด็กหญิงพูลิดา   เทียนสิวา
6. เด็กหญิงมลิวรรณ   ยิ้มกลั่น
7. เด็กหญิงรพีพร   สนทะนา
8. เด็กชายสุรดิษ   เหล่าจันทร์อั้น
9. เด็กหญิงอนัญยา  เผ่าศรี
 
1. นายอานนท์   พนัส
2. นางกรองจิตต์   ทองพายัพ
3. นายทองคูณ   พุฒฝอย
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่ศรีนคร 1. เด็กชายฐิติพงษ์    แจ้งเจน
2. เด็กชายทศพล   คนขำ
3. เด็กหญิงนันธิชา   เต่าทอง
4. เด็กหญิงนีราพรรณ  สระขุนทด
5. เด็กหญิงนีราภา  สระขุนทด
6. เด็กหญิงบุญมา   สุวรรณ
7. เด็กชายพลวัฒน์  ไอทา
8. เด็กชายศรายุทธ   ไล้ทองคำ
9. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย   ชูเฉลิม
 
1. นายศิวนัฐ   น้อยดี
2. นางสาวปนัดดา  สิงห์โต
3. นางสาวน้ำค้าง  โพธิ์เกิด
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางสุด 1. เด็กหญิงกิตติญานันท์  พันจบสิงห์
2. เด็กชายกิตติศักดิ์   โพธิ์ศรี
3. เด็กหญิงกุสาวดี   จันทร์อุปลี
4. เด็กชายจีรพัฒน์   ศาลา
5. เด็กหญิงชลธิชา   สุขพินิจ
6. เด็กชายธนภัทร  อยู่สุภาพ
7. เด็กชายธนาธิป  โพธิ์ทอง
8. เด็กหญิงนภัสนันท์   ว่องสาริการ
9. เด็กหญิงผกามาศ   สีพูวัง
10. เด็กหญิงพรชนก  เอี่ยมสอาด
11. เด็กหญิงพิรดา  ผัดวงค์
12. เด็กชายรัฐภูมิ  จันทร์จร
13. เด็กชายรัฐภูมิ   คุ้มทอง
14. เด็กหญิงรุ่งรวี   ดีเอี่ยม
15. เด็กชายอติชาต  โคตะมะ
 
1. นางสาวทิพย์สุคนธ์  ขาวเอี่ยม
2. นางสาวศิริลักษณ์  เรืองฤทธิ์
3. นายสัญติ  ทองคงเหย้า
4. นายยศวริศ   ครุธจันทร์
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองตางู 1. เด็กชายชะนันท์ชา  พรหมสวัสดิ์
2. เด็กชายณัฐภูมิ  รักษาเพชร
3. เด็กชายนัทพงศ์  แซ่เล้า
4. เด็กชายพีรวัฒน์  แก้วดก
5. เด็กชายรัฐภูมิ  พันธุมาศ
6. เด็กชายรัตภูมิ  สัมพันธ์มิตร
7. เด็กชายวิชญ์ภาส   บุญวาส
8. เด็กชายสิทธิชัย  การะภักดี
9. เด็กชายสิทธิโชติ  สีเรืองพันธุ์
10. เด็กชายไชยวัฒ  บุญสวัสดิ์
 
1. นายเสกสรร  ภูมิสัตย์
2. นางสาวอังศุมาลิน  อินทุแสง
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังสำราญ 1. เด็กชายจารุวิทย์  ทองสา
2. เด็กชายจีรยุทธ   แสงใหญ่
3. เด็กหญิงชนนิกานต์  แก้วโภดา
4. เด็กหญิงชมพูนิกข์  พูลอนันต์
5. เด็กชายธนาวุฒิ  บุญสุข
6. เด็กชายนัทวุฒิ  แป๊ะหลี
7. เด็กชายภัทรดนัย  พุ่มเชียงลำ
8. เด็กหญิงภัทรธิดา  ธงภักดิ์
9. เด็กชายภัทรมน  ไชยชูโชติ
10. เด็กชายภูรีภัทร   นิลเนตร์
11. เด็กชายรัฐพงษ์  ลักษณะพรมราช
12. เด็กชายรัฐภูมิ  ลักษณะพรมราช
13. เด็กหญิงศศิวิมล   โพธิ์ทัย
14. เด็กชายสุทธิภัทร  วงษ์จันทร์
15. เด็กหญิงสุนิสา  ประสาทกสิกิจ
16. เด็กชายอดิเทพ  สุจริต
17. เด็กหญิงอาทิตยา  แว่นแก้ว
18. เด็กชายอาทิตย์  เขื่อนปัญญา
19. เด็กหญิงเกสรา  สุจริต
20. เด็กหญิงโยษิตา  เกตุสาคร
 
1. นายพัลลภ  สุ่มสกุล
2. นางสีนวล  ภักดีตุระ
3. นางสาวกฤษณา  เทียนทอง
4. นางสาวน้ำอ้อย  ศรีเกษม
5. นางสาวจิราพร  อาบสุวรรณ์
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านไผ่ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ยศศิริ
2. เด็กชายกิตติศักดิื  เทือกขันที
3. เด็กหญิงณัฐฑริกา  เหล่าโสภา
4. เด็กหญิงดารินทร์  พงษ์พันธ์
5. เด็กชายตุลา  แสงโสภา
6. เด็กหญิงทิพยาภรณ์  บุญมาก
7. เด็กหญิงธิดารัตน์  ดำอ่อน
8. เด็กหญิงนฤมล  เพ็ชรทองรักษ์
9. เด็กชายนิธิ  เขตขาม
10. เด็กหญิงปรางไพลิน  ทะธรรมมัง
11. เด็กชายปิ่นทอง  ทองบุญโท
12. เด็กหญิงมณีรัตน์  สีหราช
13. เด็กหญิงมะลิวัลย์  รันจันทรทึก
14. เด็กหญิงศิรประภา  เพ็งรุ่ง
15. เด็กชายสิทธิโชค  หิรัญหลวง
16. เด็กหญิงสุทธญาณ์  ปั่นกำจร
17. เด็กหญิงสุพรรษา  พงษ์กองดี
18. เด็กชายอดิศักดิ์  วิเศษ
19. เด็กชายอภิลาศ  รวมทรัพย์
20. เด็กหญิงอาทิตยา  กลีบมังกร
 
1. นายอนันต์  ม่วงสุวรรณ์
2. นายธรรมศักดิ์  เริงเกษตร์กรณ์
3. นางเนาวรัตน์  จันทะรังสี
4. นางสาวทัศนีย์  จิตรเจริญ
5. นางสาวจารุวรรณ  สะอาดละออ
6. นางสาวรวิวรรณ  กลิ่นธรรมเสน
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแม่วงก์ (บ้านมฤคทายวัน) 1. เด็กชายคชา   ศรีเดช
2. เด็กชายทักษิณ   ศรีโสภา
3. เด็กหญิงวิภา  ภูนุพา
4. เด็กชายสุริยา   ไทยภักดี
5. เด็กชายอัครวัฒน์    วงษ์เกษร
 
1. นายเอกชัย    ขาวจุ้ย
2. นางสาวนุจรินทร์   งามขำ
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังชุมพร 1. เด็กหญิงกนกพรรณ  บุญสรรค์
2. เด็กชายกฤษดา  พรมประดิษฐ์
3. เด็กหญิงกิตติยากรณ์  นามมาลี
4. เด็กหญิงขวัญชนก  แก้วกสิกรรม
5. เด็กหญิงชาลิสา  พงษ์สาหร่าย
6. เด็กหญิงณัชชา  ศรีคำขลิบ
7. เด็กหญิงธณธร  ไต่ครบุรี
8. เด็กหญิงธาริดา  อำไพชื่น
9. เด็กหญิงนภัส  ระดาขันธ์
10. เด็กหญิงปภัสนัน  เมณฑ์กูล
11. เด็กหญิงปภาวดี  โจทย์จันทร์
12. เด็กหญิงพรรษกร  ทองเอีย
13. เด็กหญิงพรรษชล  ทองเอีย
14. เด็กหญิงภาวิณี  เกือบโคกกรวด
15. เด็กหญิงมนัสนัน  เมณฑ์กูล
16. เด็กหญิงรจนา  เรไร
17. เด็กหญิงรุจิรา  ศรีคำขลิบ
18. เด็กหญิงวรรณา  แจ้งเจน
19. เด็กหญิงวรรณิษา  นาคสุวรรณ
20. เด็กหญิงวิภารัตน์  รังผึ้ง
21. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  หุปปะดง
22. เด็กหญิงศตนันท์  สิงห์ขาว
23. เด็กชายศุลัคน์  ชุดนอก
24. เด็กชายสิทธิพล  มวลคำลา
25. เด็กชายสิทธิพล  ปั่นฉาย
26. เด็กชายสิทธิศักดิ์  จุมพล
27. เด็กหญิงสุนิสา  ศิลป์ประกอบ
28. เด็กหญิงสุพรรษา  บำรุงอินทร์
29. เด็กหญิงสุภาภรณ์  เต๊ะปานันท์
30. เด็กชายสุวินัย  ทองมั่น
31. เด็กหญิงสุวิมล  คามเขตร
32. เด็กหญิงหงษ์ฟ้า  เทศสูงเนิน
33. เด็กหญิงอังคณา  แวงเลิศ
34. เด็กหญิงอาทิมา  บุญมาก
35. เด็กหญิงเกษราภรณ์  นามมาลี
36. เด็กชายเปรม  พรนิคม
37. เด็กหญิงเปรมฤทัย  บุญฤทธิ์
38. เด็กหญิงโสรยา  มหานาม
39. เด็กชายโอรส  สืบเพ็ง
40. เด็กหญิงไขแสง  ศรีคำขลิบ
 
1. นายกิตินัย  นาคศรี
2. นายมนตรี  โพธิ์ทับทิม
3. นายสุระ  ทวีผล
4. นางศตพร  สะศรีแสง
5. นางศันศนีย์  มูลตรีภักดิ์
6. นายบัญชา  บุญเพ็ง
7. นางจินตนา  แคนเภา
8. นางกำไล  กันธิยะ
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์ร่วมสามัคคี 1. เด็กชายนิกร  พัดฉา
 
1. นางพจณีย์  คณฑา
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านไร่ 1. เด็กชายกำจร  ครุฑสา
 
1. นางกัญญ์วรา   กัลพันธ์
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวงฆ้อง(ราษฏร์สุริยศึกษา) 1. เด็กหญิงเกล้าแก้ว  เอกวิลัย
 
1. นายจิระศักดิ์  รุ่งกลิ่น
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรประชาสามัคคี 1. เด็กหญิงวาริษา  เขตรวิทย์
 
1. นายจักรี  สนิทพ่วง
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลานตะแบก 1. เด็กชายธานี  อ่องทิพย์
 
1. นางสาวสมบัติ  สาระไกร
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ 1. เด็กชายพิชญุตม์  หลวงตั้งใจ
 
1. นางสาวกนิษฐวดี  ด่านตระกูลหิรัญ
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหูกวาง 1. เด็กหญิงสุชาดา  วายะบรรณ
 
1. นางอัญชลี  พัสสร
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงสาริกา  ภานุรักษ์
 
1. นางสาวลัดดา  ดีสุก
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลานตะแบก 1. เด็กชายธานี  อ่องทิพย์
 
1. นางสาวจิรภา  ทองแซง
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองน้ำโจน 1. เด็กชายธเนศ  มะลิวรรณ์
 
1. นายประสพชัย  เสงี่ยมแก้ว
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) 1. เด็กหญิงอัครฎา  เอมสรรค์
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  ด้วงนวม
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองไทร 1. เด็กหญิงรินรดา  สุขจันทรา
 
1. นายอาทิตย์  เสิบกลิ่น
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์ร่วมสามัคคี 1. เด็กชายนิกร  พัดฉา
 
1. นางพจณีย์  คณฑา
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ 1. เด็กชายวีระชัย  ดอกสันเทียะ
 
1. นางสาวกนิษฐวดี  ด่านตระกูลหิรัญ
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) 1. เด็กหญิงมานิตา  สุกโนนทอง
 
1. นายกู้เกียรติ  สุขใส
 
118 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสวนหลวง 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์   วัฒนรุ่ง
 
1. นางฉัณฑณา    เรืองบุญธรรม
 
119 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ามะกรูด 1. เด็กชายกันต์กมนต์  จินารักษ์
2. เด็กชายคมสันต์  อุทธาโกสม
3. เด็กชายจักรพันธ์  บุญใหญ่
4. เด็กชายชาญชนะ  นาใจแก้ว
5. เด็กหญิงชุติมณฑ์  คำกลิ่น
6. เด็กหญิงฌัชชา  หมื่นป่า
7. เด็กหญิงณัชชา  บุตราช
8. เด็กชายณัฐวุฒิ  พรมทา
9. เด็กชายนฤชา  สีดาแหลม
10. เด็กชายนัฐพล  อุดศรี
11. เด็กหญิงนิลาวัลย์  รุ่งเรือง
12. เด็กชายปวริศ  สะสิงห์
13. เด็กหญิงปิยธิดา  ศรีวิมาด
14. เด็กชายพลวัต  ฤทธิ์ลือชัย
15. เด็กหญิงภัทรินทร์พร  แสงโพธิ์
16. เด็กชายภารดร  พิมสา
17. เด็กหญิงรวิวรรณ  อุทธาโกสม
18. เด็กหญิงรวิสรา  คำแพง
19. เด็กหญิงรุ่งนภา  แผนมั่น
20. เด็กหญิงวรรณภา  คงจาด
21. เด็กหญิงวราพร  ขุนชาญ
22. เด็กหญิงวิไลพร  ยอดยัง
23. เด็กหญิงสุดารัตน์  นาใจเที่ยง
24. เด็กชายอดิศร  แสงสี
25. เด็กชายอธีศีล  บังลาด
26. เด็กหญิงอภิญญา  แสนศรี
27. เด็กชายอภิวัฒน์  รัตน์เพชร
28. เด็กหญิงอรยาณี  สีขำ
29. เด็กหญิงอลิตา  ศรีพรม
30. เด็กชายเจษฎา  หารคำ
31. เด็กชายโตมร  คำกลิ่น
 
1. นางสาวนันทนา  จันทรา
2. นายฐิติ  สุริยะจันทร์
3. นางสำรวย  ศรีตะลา
4. นางสาวกมลรัตน์  สุเทพ
5. นางสาวเรือนแก้ว  สอนที
6. นางสาวกานต์ชนก  ปัทมรัตน์
7. นางสาวรมิตา  เต็มเต๊ะ
8. นางวลัยพรรณ  ไม้สนธิ์
 
120 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 92.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแม่เปิน 1. เด็กชายจักรพรรดิ  สุขสำราญ
2. เด็กหญิงชนิภา  พรรณมาตร
3. เด็กชายพีรพัฒน์  นาคทรง
4. เด็กหญิงมินตรา   เรืองสุรัตน์
5. เด็กหญิงสุจิตรา  แควชัยภูมิ
6. เด็กชายเกรียงไกร  ขุนคำ
7. เด็กชายเศรษฐพงษ์  นนยะโส
8. เด็กหญิงแคทรียา   คันศร
 
1. นางสาวจตุพร  สอนถม
2. นางกาญจนา  แสงจันทร์
3. นางสาวอ้อนจันทร์  เรือนทิพย์
 
121 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 82.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินดาด 1. เด็กชายกฤษฎา    เดือนขาว
2. เด็กชายธีรทัศน์   โพธิ์เขียว
3. เด็กชายนรินทร  แพรเขียว
4. เด็กหญิงพัฒน์นรี  อำไพ
5. เด็กชายมงคลชัย  พุ่มพวง
6. เด็กชายมินทาดา  ร่มสุข
7. เด็กหญิงลัดดาวัลย์   สอนอยู่
8. นางสาววิภาวรรณ  นาคประเสริฐ
9. เด็กหญิงอรทัย   ขันเหล็ก
10. เด็กหญิงอโรชา    พุ่มทรัพย์
 
1. นายณัฐนัย    วิศวแสนสุข
2. นางสาวเคียงดาว   แป้นเพชร
3. นางสาวอรวรรณ  เกตุเกษร
 
122 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 91.38 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านแดน 1. เด็กหญิงกนกพร  ยิ้มพะวัน
2. เด็กหญิงกุลธิดา  ใหญ่วงษ์
3. เด็กหญิงธนสุนทร  ศรีสุวรรณ์
4. เด็กหญิงนพรัตน์  กองแก้ว
5. เด็กหญิงลัดดา  ตึกขาว
6. เด็กหญิงสุพัตรา  สิทธิสมาน
 
1. นางเปลี่ยน  ฉัตรารักษ์
2. นางวารี  อนุสรณ์สัญญา
3. นางสุวรรณา  พุ่มแจ้ง
 
123 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสวนหลวง 1. เด็กหญิงฐิรกานดา   การันต์
2. เด็กหญิงพัชรินทร์    ลาวงษ์
3. เด็กหญิงสโรชา    อินทยา
4. เด็กหญิงอรุณวตรี   เมืองมูล
5. เด็กหญิงอำไพ   บ่อถ้ำ
6. เด็กหญิงอินทิรา   จินดา
 
1. นางสาวเปมิกา  สุขสำราญ
2. นางสาววิชญาดา  โพธิ์อ่อง
3. นางภัทราวดี  ศิริวัฒน์
4. นางสาวปิยวรรณ  ฉิมเลิศ
 
124 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านไผ่ 1. เด็กหญิงณัฏฐนิชา  คุมธง
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  อุณพันธุ์
3. เด็กหญิงนิลาวัลย์  ประภา
4. เด็กหญิงปรียาภรณ์  คุมธง
5. เด็กหญิงปุณยนุช  เสือศรีลาน
6. เด็กหญิงรุ้งนภา  แก้วหิรัญ
7. เด็กหญิงสาวิตรี  เขตขาม
8. เด็กหญิงสุพัตรา  บุตรพิลา
 
1. นางสาวรวิวรรณ  กลิ่นธรรมเสน
2. นางสาวทัศนีย์  จิตรเจริญ
 
125 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพนาสวรรค์ 1. เด็กหญิงนุชชิตา  ชุชัยสงค์
2. เด็กหญิงประภัสสร  จรัสพันธ์
3. เด็กหญิงปิยะดา  แก้วดอนรี
4. เด็กหญิงพรปวีณ์  กาดำ
5. เด็กหญิงอนุสรา  หาวิชา
6. เด็กหญิงโชติกา  เกิดศรีทอง
 
1. นางสาววิไลลักษณ์  อินทร์พิทักษ์
2. นางสาวปวีณา  ณรงค์น้อย
3. นางสาวพรทิพย์  บางประเสริฐ
4. นางเนาวลักษณ์  เกริ่นกระโทก
 
126 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนป่าแม่กะสี 1. เด็กชายคฑาวุธ  แสนทวีสุข
2. เด็กหญิงชุติภา  บุญมา
3. เด็กหญิงชุธิดา  บุญบาน
4. เด็กชายธนพล  พืชนะสุข
5. เด็กหญิงนันณภัทร  บำรุงศรี
6. เด็กหญิงบุณยนุช  จีนอ่อน
7. เด็กหญิงพรไพริน  ทองยิ้ม
8. เด็กหญิงภิรมน  แก้วเกตุ
9. เด็กชายวัฒนา  แม้นพวก
10. เด็กหญิงวิชุดา  ชัยวงศ์
11. เด็กชายวิเชียร  ขำทา
12. เด็กชายสิทธิกร  สวนพรหม
13. เด็กชายสิทธิชัย  ฆ้องสนั่น
14. เด็กหญิงสุดารัตน์  ศรีบัว
15. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  จันทวงศ์
16. เด็กชายเฉลิมศักดิ์  แสงจันทร์
 
1. นายกฤตวรรชนพล  กรวรรฒชนะศึก
2. นายเหรียญชัย   จั่นรัตน์
3. นางสาวพรสุรีย์  หม้อกรอง
4. นางสาวสุภัสสร  สุขสำราญ
5. นางสาวจันทิรา  มินทมอน
 
127 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอ่างทอง 1. เด็กชายขวัญชัย  เสริมแสง
2. เด็กชายณัฐพล  พลีสัตย์
3. เด็กชายนัฐวุฒิ  อินทร์หนุน
4. เด็กชายสัตยา  ต้องติดรัมย์
5. เด็กชายอดิศร  สีระวัตร
 
1. นางสาวอภิญญา  การภักดี
2. นางสาวอภิญญา  การภักดี
 
128 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองไร่ 1. เด็กชายภาคภูมิ   พระสิทธิเขตกรรณ์
2. เด็กชายยุทธการ   สิทธิไกร
 
1. นายปฐวี   ทรัพย์ศรี
2. นายวิเชียร  นิยมวงษ์
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1. เด็กหญิงนันทกานต์  สื่อเรืองศักดิ์
 
1. MissFengli  Jiao
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองตางู 1. เด็กชายศราวุธ  กุดแยง
 
1. นายภิรักษ์สิทธิ์  เสนีย์วงค์ ณ อยุธยา
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองตางู 1. เด็กหญิงอินธิรา   เรือนงาม
 
1. นายภิรักษ์สิทธิ์  เสนีย์วงค์ ณ อยุธยา
 
132 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพนาสวรรค์ 1. เด็กชายธนวันต์  ช่วงสำโรง
2. เด็กชายบารมี  เกิดศรีทอง
3. เด็กชายปทวีการณ์  จิตสว่าง
4. เด็กชายประจักร  ภูทองบ่อ
5. เด็กชายสุชาณัฐ  วรรณวงษา
6. เด็กชายสุภกิณห์  นาถ้ำนาค
 
1. นายยุทธยา  บุญปัน
2. นางสาวพรรณภัทร  บุญปัน
3. นางสาวอริษา  โนนสว่าง
 
133 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1. เด็กชายคมกริช  เต่าคำ
2. เด็กชายณัฐพล  จินดา
3. เด็กชายภาณุวัฒน์  แข็งการเขตร์
4. เด็กชายรวิภาส  จงเขตการณ์
5. เด็กชายวรเชษฐ์  สุระแสง
6. เด็กชายไอยเรศ  หงส์สกุล
 
1. นายพรชัย  สุภาตา
2. นายสุชาติ  คำพร
3. นางจำลักษณ์  คำแผลง
 
134 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางสุด 1. เด็กชายจิรทิปต์   มีนา
2. เด็กชายทักษิณ   ปิ่นดอกไม้
3. เด็กชายธนา  พจนาภรณ์
4. เด็กชายปภาวิน  พันทองอ่อน
5. เด็กชายพัทธพล  พิชัยกุล
6. เด็กชายพีรพล  แมมอ๊อด
7. เด็กชายวีระพัฒน์   คงเรียน
8. เด็กชายเอกลักษณ์   นุตสระ
 
1. นายพงษ์ศักดิ์   กำปั่นเงิน
2. นายกิตติวรคุณ  ชาวลุ่มบัว
3. นายสมยศ  ศิริมาด
 
135 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองปลาไหล 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  สุขทอง
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สุภากุล
3. เด็กหญิงณิชาภัทร  บุตตะสอน
4. เด็กหญิงดวงกมล  เขตขาม
5. เด็กชายธีรภัทร  คำประชุม
6. เด็กหญิงนลพรรณ  เกยเมือง
7. เด็กหญิงปนัดดา  มานพ
8. เด็กชายพัฒนพงษ์  หมื่นเกล้า
9. เด็กหญิงศรีแพร  สีระวัตร
10. เด็กหญิงอนงนาฎ  พันธ์บุบผา
 
1. นางสาวรุ่งทิวา  จิตเฉย
2. นางสาวอาริตา  ใยฉวี
 
136 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ 1. เด็กหญิงจันทิมา  ชังเกษม
2. เด็กหญิงชนิตา  ชื่นเกษม
3. เด็กหญิงนัทชา  พรมฉิมพลี
4. เด็กหญิงปรียาภัทร  มุ่งดี
5. เด็กหญิงสุภาภรณ์  ภิรมยา
 
1. นางสาวทัศนีย์  พินิจชัย
2. นางสาวเฉลิมวัน  ทรายแก้ว
 
137 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยอดห้วยแก้ว 1. เด็กหญิงนภัสร  ยอดหงษ์
2. เด็กหญิงปรียา   หอมจันทร์
3. เด็กหญิงสกลสุภา   บุญยืด
 
1. นางสาววิชิดา    ตึ้งเจริญ
2. นายสุชาติ  สิมลี
 
138 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงชฎาพร  ปิ่นปั้น
2. เด็กหญิงอธิชา  ปะชะนะ
3. เด็กหญิงอรอนงค์  สุประทัส
 
1. นางสาวทิพวรรณ  สุพันธ์
2. นางสาวสุภาภรณ์  โชระเวก
 
139 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชุมม่วง 1. เด็กหญิงนริศรา  วิชาเกวียน
2. เด็กหญิงวิภารัตน์  ฉิมพาลี
3. เด็กหญิงศิริวรรณ  กัณทะเกตุ
 
1. นางสาวบัวแก้ว  อินทรถา
 
140 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 91.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองตางู 1. เด็กหญิงพัชรี  เรืองขำ
2. เด็กหญิงวิลาสินี  ศรีจันกลัด
3. เด็กหญิงอภิญญา  สาริกิจ
 
1. นางสาววรรณา  ประกอบศรี
2. นางสาวเพ็ญวรี  จันทร์บุญนาค
 
141 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงหล่ม 1. เด็กชายพัทธดนย์   เรืองอยู่
2. เด็กชายสุรพล   แซ่คา
 
1. นางจงรักษ์   อิ่มจันทึก
2. นายวินัย   อิ่มจันทึก
 
142 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ 1. เด็กหญิงนุชนาฏ  เครือนาค
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  ดีขุนทด
 
1. นางสาววรัญญา  ลิ้มประเสริฐ
2. นางสาวกฤษณา  กิลาโส
 
143 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางสุด 1. เด็กชายชาณุชิต   เรืองวงค์งาม
2. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์   กล่อมแก้ว
 
1. นายวรเทพ  วันกาล
2. นางพัณณ์ชิตา  เชเดช
 
144 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเคียน(ประชาสามัคคี) 1. เด็กหญิงนัชชนันท์  ศรีอนงค์
2. เด็กหญิงพิชญาภา  กุลบุตร
 
1. นายไพโรจน์  ศรีนวล
2. นางสาวชุติมา  ดวงตาเสือ
 
145 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนจังหัน 1. เด็กชายจิระโชติ   นพพิบูลย์
2. เด็กชายวันชัย   โพธิ์พรม
 
1. นายสมเดช    นิธิวงษ์
2. นางสาววงเดือน   แพงวิเศษ
 
146 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1. เด็กหญิงตุลยา  พรมศักดิ์
2. เด็กหญิงนรีกานต์  อุทกธาร
 
1. นายสุชาติ  คำพร
2. นายพรชัย  สุภาตา
 
147 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านคลอง 1. เด็กหญิงกรรณิกา  ทิมเทศ
2. เด็กหญิงทัศนีย์  สุนวงค์
 
1. นางสาวภูษณิศา  กันทาอินต๊ะ
2. นายคมสันต์  โพธิ์เอี่ยม
 
148 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจิกลาด 1. เด็กชายชโลทร  แสนหลวง
2. เด็กชายธนธรณ์  ขันทะสิกรรม
 
1. นางสาวณัฐพร  รัตนาแพง
2. นางณัฐริกา  ดำอ่อน
 
149 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางสุด 1. เด็กชายกิตติศักดิ์   ขันธงทอง
2. เด็กชายณัฐพล  เรืองวงค์งาม
 
1. นายวรเทพ  วันกาล
2. นายยศวริศ   ครุฑจันทร์
 
150 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1. เด็กหญิงกัลยณัฏฐ์  มีเลข
2. เด็กชายธนชาติ  นรบุตร
 
1. นายสุชาติ  คำพร
2. นางลัดดาวัลย์  คำพร
 
151 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางสุด 1. เด็กหญิงวรรณวิสา  สังข์สุด
2. เด็กหญิงสุภัทรา  ดีเต่า
 
1. นายวรเทพ  วันกาล
2. นางสาวณัฐพรรณ  แสงน้ำผึ้ง
 
152 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางสุด 1. เด็กหญิงชุลิตา   จันทร์นฤกุล
2. เด็กหญิงปิยดา  กำพาพันธ์
3. เด็กหญิงศุภาวรรณ   สอนซื่อ
 
1. นายวรเทพ  วันกาล
2. นางพัณณ์ชิตา  เชเดช
 
153 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1. เด็กชายรัฐภูมิ  คำฤทธิ์
2. เด็กชายวรวรรธน์  คงคล้าย
3. เด็กชายศรัญย์ภัทร  รังสิมากุล
 
1. นายมงคล  อู๋สูงเนิน
2. นางธินรา  อู๋สูงเนิน
 
154 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1. เด็กชายทัตเทพ  กันนา
2. เด็กชายธนวิชญ์  ภู่พลาย
3. เด็กชายพลวัต  เข็มทอง
 
1. นายมงคล  อู๋สูงเนิน
2. นางสาวศิริรักษ์  สายเพ็ชร์
 
155 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดด่านช้าง 1. เด็กชายพัสกร  ทองแถมแก้ว
2. เด็กชายภูริณัฐ  ภูศิลา
3. เด็กหญิงสุภาภรณ์  ขันจอก
 
1. นางสาวสุพรรณิการ์  สุพันสร
2. นางรุ่งนภาภรณ์   ผู้วิเศษ
 
156 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรราษฎร์อุปถัมภ์ 1. เด็กชายชยานันต์  บุตรศรี
2. เด็กชายณัฐวัตร  อิธิตา
3. เด็กชายแดนชัย  โสดาภักดิ์
 
1. นายจรูญ  เหล่าเขตกิจ
2. นายยอดชาย  มานิ่ม
 
157 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางสุด 1. เด็กชายนันทนัช   คำอินทร์
2. เด็กชายนิติธัช   สายสมบัติ
3. เด็กชายวัฒนากร   ชื่นยงค์
 
1. นายวรเทพ  วันกาล
2. นางพัณณ์ชิตา  เชเดช
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสังขสุทธาวาส 1. เด็กชายวิศรุต  วงษ์จันทร์
2. เด็กชายสิทธิชัย  เงินงาม
3. เด็กหญิงสิรารมย์  เฉื่อยฉ่ำ
 
1. นางสาวนริศรา  ตรีสังข์
2. นางสุจิตรา   คุ้มปริยัติ
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อกะปุง 1. เด็กชายชัยสิษฐ์   เศรษฐีเขตวิทย์
2. เด็กชายภาณุวัฒน์   ทองเชื้อ
3. เด็กชายยูยะ  โอชิมะ
 
1. นายนพรัตน์  บุญอ้น
2. นายสมพร  สุพรรณ์
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงสีเสียด 1. เด็กหญิงกิตติกา  นาลาด
2. เด็กหญิงจิตตา  จันทราราม
3. เด็กหญิงญาณิศา  จอมทรักษ์
 
1. นางสาวสุนิจสา  จันศรี
2. นางศุลีพร  วงษ์พานิช
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพนาสวรรค์ 1. เด็กชายคมสันต์  เพียสังกะ
2. เด็กชายนนทชัย  ภูทองบ่อ
3. เด็กชายสุขสรร  บุญหล้า
 
1. นายอนุสรณ์  บุญประคม
2. นางสาวกัญญาพัชร  ภูครองพลอย
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแม่เปิน 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ชัยสีดา
2. เด็กหญิงชลิดา   บัวเชื่อม
3. เด็กหญิงธัญชนก   ศรีพลาน
4. เด็กหญิงปาริชาติ   บุญมี
5. เด็กหญิงพรรณวษา   เลิกนอก
6. เด็กหญิงพิชญ์สินี   เกรงสำโรง
 
1. นางสาวภัทรภร  สมควร
2. นางสาวอนุศรา  พูลคุ้ม
3. นางสาวสุรินทร  เนตรทิพย์
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางสุด 1. เด็กชายชัยธวัช  ครุฑจันทร์
2. เด็กหญิงทัศน์ลักษณ์  เสาวคนธ์
3. เด็กหญิงนิลณี  สุขสำราญ
4. เด็กหญิงมุตาล  อาจคำพันธ์
5. เด็กหญิงวรรณศิริ  บุญส่ง
6. เด็กหญิงไอริณ  อภิเนตร
 
1. นายสามาตร   นามปาน
2. นางบุญจิรา   จันทร์อุปลี
3. นางสาวลักขณา  กอบสาริกรณ์
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสวนหลวง 1. เด็กหญิงนวพร    เฟื่องสาคร
2. เด็กชายพงศพัทธ   บุญปา
3. เด็กหญิงพัชราวดี    อำพันทอง
 
1. นางสาวสุวิมล   วงษ์ตะเคียน
2. นางละเอียด    กุดเลา
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านไผ่ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ยศศิริ
2. เด็กหญิงณัฐฑริกา  เหล่าโสภา
3. เด็กชายอดิศักดิ์  วิเศษ
 
1. นายธรรมศักดิ์  เริงเกษตร์กรณ์
2. นางจารุวรรณ  สะอาดละออ
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาหินกราวประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงนิศา   พรรณเจริญ
2. เด็กหญิงปุณยวีร์   ปั้นก้อน
3. เด็กชายรัฐภูมิ    แอบรัมย์
 
1. นายกฤษฎา  นาวิก
2. นางดาววัน  เกิดจันทร์
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองไทรสาขาบ้านใหม่แม่เรวา 1. เด็กหญิงนภาพร   คำมะสอน
2. เด็กชายภานุเดช   พรมมา
3. เด็กชายวรากร   คำมะสอน
 
1. นางสาวสุรีรัตน์   ยศงาม
2. นางสาวขวัญจิรา  คงโนนกอก
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสวนหลวง 1. เด็กหญิงวาสนา   แสงทอง
2. เด็กชายสิรภัทร    ชูกุล
3. เด็กหญิงอภิชญา   ดีขุนทด
 
1. นางสาวสุวิมล   วงษ์ตะเคียน
2. นางสาวสิราภรณ์   ห้อยกอน
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 59 ( วัดสังขวิจิตร ) 1. เด็กหญิงชัฌฌา  เชตนุช
2. เด็กหญิงชุติภา  นามบุญชู
3. เด็กหญิงณัฏธนิชา  แสงจันทร์
 
1. นางอรุณี  ขุนทวี
2. นางสาวนิภาพร  นิระคม
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสังฆวิถี 1. เด็กหญิงนิรมล   หนูทอง
2. เด็กหญิงปรียานุช   ขุนอาจ
3. เด็กชายสหรัฐ   คำเอี่ยม
 
1. นางอร   คนธรรม์
2. นางคณิตฐา   แก้วปู่
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินดาด 1. เด็กชายเจษฎา  ปาระกุณ
2. เด็กหญิงเนตรดาว  แพรเขียว
3. เด็กหญิงโชษิตา  จำปาเงิน
 
1. นายอรรถสิทธิ์  ปิยะวงศ์
2. นางสาวนาฎตยา  เอมสกุล
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนพลอง 1. เด็กหญิงจีรนันท์  รื่นรวย
2. เด็กหญิงฐิติญาณ์  พูลเผ่า
3. เด็กหญิงสรณ์สิริ  ศรีวิเศษ
 
1. นางสาวสุทธญาณ์  อินทวัน
2. นางจิตติมา  โลหะเวช
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางแก้ว 1. เด็กหญิงกาลัญญุตา  แสงศักดิ์
2. เด็กหญิงประภัสสร  โม่ทอง
3. เด็กหญิงศศิธร  สุขอ่อน
 
1. ดร.ยุพิน  มงคลไทร
2. นางน้ำเพชร  ไพโรจน์
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางสวรรค์ 1. เด็กหญิงจิตสุภา  มั่นเสร็จกิจ
2. เด็กหญิงณัฎฐริกา   โสระฐี
3. เด็กหญิงอรพรรณ   รักเขตวิทย์
 
1. นางจิตรา   เกษวิริยะการณ์
2. นางสาวชวัลพัชร   ปราระจูม
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางสวรรค์ 1. เด็กชายณัฐกร   เหล่าเปีย
2. เด็กหญิงสร้อยฟ้า   สารินทร์
3. เด็กหญิงเรวดี   มีจิตดี
 
1. นางจิตรา   เกษวิริยะการณ์
2. นางเพ็ญศรี  เกษรพรม
 
176 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองไทร 1. เด็กหญิงจิราพร  เสาอ่อน
2. เด็กชายมนัสวิน  พรมจันทร์
3. เด็กชายศิวกร  อมรพงษ์
 
1. นางทิพย์สุคนธ์  แก้วมังกรวงศ์
2. นางสาวจริยาพร  กลิ่นขจร
 
177 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพนาสวรรค์ 1. เด็กชายกิตติกรณ์  กล้าศึก
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  ชนะจิตร
3. เด็กหญิงปวีณา  อาจสาร
 
1. นางสาวปวีณา  ณรงค์น้อย
2. นางสาวพรทิพย์  บางประเสริฐ
 
178 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1. เด็กชายภาณุพงศ์  ขันธะรักษ์
 
1. นางอภิรดี  รุ่งแจ้ง
 
179 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงศุธาทิพย์  กุลพิมาย
 
1. นางสาวกัลยรัตน์   ฉลาดแย้ม
 
180 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1. เด็กชายณัฐพงศ์  ดวงจันทึก
 
1. นางสาวกัญรินทร์  ครุฑมงคล
 
181 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแม่วงก์ (บ้านมฤคทายวัน) 1. เด็กชายธนภรณ์  พรมโชติ
 
1. นางสาวสายฝน  เกมชัยภูมิ
 
182 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะกรุด 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  บุตตะเกิง
2. เด็กชายธีรยุทธ  ยันทูล
3. เด็กชายวัชรพงศ์  สำอางค์เอม
 
1. นางสาวสุภมาส  ชังชั่ว
2. นางสาวจุรีรัตน์  เกษมศาสตร์
 
183 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองไทร 1. เด็กหญิงวรดา   โชติพรม
2. เด็กหญิงสุดารัตน์   หมั่นการไร่
3. เด็กหญิงสุมิตรา   สะอาดม่วง
 
1. นางสาวพิมลพร    มาโต
2. นางชุติมา    ศรีสุข
 
184 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งแม่น้ำน้อย 1. เด็กชายธีรภัทร  มั่นเขตวิทย์
2. เด็กหญิงนันทมาศ  เลิศหล้า
 
1. นางเมริษา  สร้อยสุวรรณ
2. นางสาวดารารัตน์  บุตสบา
 
185 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังชุมพร 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  พานนท์
2. เด็กชายสวิตต์  ตะใบนาค
 
1. นางทัศนีย์  พิชัย
2. นางสุกัญญา  เครือทอง
 
186 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสังฆวิถี 1. เด็กหญิงฉัตรชนก   สิงหานุวัฒน์
 
1. นางพยุง   บุญทาสิน
 
187 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1. เด็กหญิงชนาธินาถ  พิลึก
 
1. นางนภาพร  เทียนสันต์
 
188 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงสีเสียด 1. เด็กชายขวัญชัย  สมศรี
 
1. นางศุลีพร  วงษ์พานิช
 
189 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อกะปุง 1. เด็กชายชนวีร์   ประสิทธิเขตร์กิจ
 
1. นายโกวิทย์   เผือกจีน
 
190 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแม่วงก์ (บ้านมฤคทายวัน) 1. เด็กชายธนภรณ์  พรมโชติ
 
1. นางสาวสายฝน  เกมชัยภูมิ
 
191 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองกรด 1. เด็กหญิงพรมพร  ถ้วยทอง
 
1. นางธีร์สุดา  ชัยประสิทธิ์
 
192 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวิมลประชาราษฎร์ 1. เด็กชายกรวิชญ์  หมีภู
 
1. นางลาวัลย์  แม้นเขียว
 
193 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินดาด 1. นางสาวฉวีวรรณ  แซ่อึ้ง
 
1. นางสาวนาฎตยา  เอมสกุล
 
194 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางสุด 1. เด็กหญิงรุ่งรวี   ดีเอี่ยม
 
1. นางสาวทิพย์สุคนธ์  ขาวเอี่ยม
 
195 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านไผ่ 1. เด็กชายเด็กชายรัชชานนท์   บุญมาก
 
1. นายอนันต์  ม่วงสุวรรณ์
 
196 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์ร่วมสามัคคี 1. เด็กหญิงสุพัตรา  ดาฉาว
 
1. นางสาวนิธินันท์  ศรีมาลา
 
197 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงราษฎร์ 1. เด็กหญิงจินตนา  ชัยยัง
 
1. นางสาวชื่นสมโภช  วงศ์ชูพันธ์
 
198 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจิกลาด 1. เด็กชายวัลมงคล  ทั่งถิร
 
1. นางสาวกิตติญา  หมอบอก
 
199 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87.82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงจิตรลัดดา  โพธิ์หอม
2. เด็กหญิงชฎาพร  แสนรัก
3. เด็กหญิงชนานนท์  แซ่อึ่ง
4. เด็กหญิงธันยพร   หมู่พยัคฆ์
5. เด็กหญิงภัณนารายณ์  ภูธนคณานนท์
6. เด็กหญิงศิริรัตน์    อินทรธรรม
7. เด็กชายไกรกูล   ถานวงษ์
 
1. นางดวงกมล   ศรีตะลหฤทัย
2. นางสาวรพีพร  สีแตง
3. นายณัฐพงศ์  นาคจรูง
 
200 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแม่วงก์ (บ้านมฤคทายวัน) 1. เด็กชายสุธิชัย   ขันแก้ว
2. เด็กชายสุรศักดิ์   คำดีวัน
3. เด็กหญิงไพลิน  พูลอนันต์
 
1. นางสาวสายฝน  เกมชัยภูมิ
2. นางวิภาวรรณ  กิตติพงษ์
 
201 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางสุด 1. เด็กชายกิตติภณ   ขุนศรีมณี
2. เด็กชายจิรายุ   บุญหล้า
3. เด็กชายเจษฎา   โอกาศ
 
1. นายสามาตร   นามปาน
2. นางบุญจิรา   จันทร์อุปลี
 
202 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแม่เปิน 1. เด็กชายจักรพันธ์   เกิดสุวรรณ์
2. เด็กชายณัฐพงษ์   สมสีดา
3. เด็กชายโชคชัย   สายทะธู
 
1. นายนิคม  บุญเงิน
2. นายสมศักดิ์  มอญปาน
 
203 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแม่เปิน 1. เด็กชายจิรภัทร   บุญฤทธิ์
2. เด็กชายนัทธพงศ์   มะณีโม้ง
3. เด็กชายประกาศิต   พิราช
 
1. นายศิรสิทธิ์  วงษา
2. นายสมศักดิ์  มอญปาน
 
204 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินดาด 1. เด็กหญิงกนิษฐา  แย้มเจริญ
2. เด็กหญิงกุลธิดา  คำกมล
3. เด็กชายศิริพงศ์   แก้วสุขศรี
 
1. นางพัชรินทร์  ธิการ
2. นางกอพิกุล  จันทาสี
 
205 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางสุด 1. เด็กชายธนวินท์  บัวทอง
2. เด็กหญิงรุ่งรวี  ดีเอี่ยม
 
1. นายวรเทพ  วันกาล
2. นางสาวทิพย์สุคนธ์  ขาวเอี่ยม
 
206 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพนาสวรรค์ 1. เด็กชายณรงค์พล  ลุนคนชม
2. เด็กชายยศพล  กำราบภัย
 
1. นางเนาวลักษณ์  เกริ่นกระโทก
2. นางสาวมนธิชา  วงวิภาค
 
207 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพนาสวรรค์ 1. เด็กชายยุทธการ  สุขวิลัย
2. เด็กชายสุธี  ลงขาว
 
1. นางเนาวลักษณ์  เกริ่นกระโทก
2. นางสาวพรทิพย์  บางประเสริฐ
 
208 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแม่เปิน 1. เด็กชายนรินทร์   อิงชัยภูมิ
2. เด็กชายนัทพงศ์   หิรัญวรรณ
3. เด็กหญิงสุนิสา   ทวีพร
 
1. นางสาวฤทัยรัตน์  ฤทธิ์บำรุง
2. นางสาวธิดาทิพย์  บัวระพา
 
209 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแม่เปิน 1. เด็กชายจิรพัฒน์  ถินภิรมย์
2. เด็กชายชานนท์   พลพงษ์
3. เด็กหญิงอิมฑิราวรรณ   พงษ์ประยูร
 
1. นางสาวฤทัยรัตน์  สุกร
2. นางพลับพลึง  ตื้อยศ