รายงานผลการลงทะเบียน
สพป. นครสวรรค์ เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
ระหว่าง วันที่ 16-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ โรงเรียน ผู้เข้าแข่งขัน ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี 1. เด็กหญิงศศิพิมลพรรณ   จั่นฤทธิ์
1. นางสาวทองเพียร   จั่นฤทธิ์
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านสะเดาซ้าย 1. เด็กหญิงชฎาพร  เขม้นกิจ
1. นางสาวสุพรรณี  แก้วเอี่ยม
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านดอนจังหัน 1. เด็กหญิงวรัญญา  สุจริต
1. นางสุวภา   นิเทศธัญญกิจ
4 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดตาสังใต้ 1. เด็กหญิงสุชาลิณี  บรรพันธ์
1. นางสาหร่าย  ใบเนียม
5 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนสวนป่าแม่กะสี 1. เด็กหญิงปุณยวี  พันธ์ล้อม
1. นางสาววาณี  เต๋จ๊ะ
6 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหินดาด 1. เด็กหญิงกฤษณา  สาบเสือ
1. นายพิเชษฐ์  โพธิ
7 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหนองละมาน 1. เด็กชายจิรวัฒน์  เทียมทัน
1. นางสาววันเพ็ญ  เงินบำรุง
8 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดอ่างทอง 1. เด็กชายคุณากร  เสริมแสง
1. นางบุญเรือง  จันแรง
9 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ 1. เด็กหญิงอุษา  ศรีสวัสดิ์
1. นางยุพดี  เทพบุรี
10 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านไร่ไทรทองพระยาลับแล 1. เด็กหญิงชลธิชา  บุตรดี
1. นางสาวศศิประภา  คงพิทักษ์
11 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1. เด็กหญิงรชตวัน  อยู่สุภาพ
1. นางจินดา  ชาญธัญกรณ์
12 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านตะเคียนงาม 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  วรโยธา
1. นางสาวเบ็ญจวัลย์   ขวัญตะคุ
13 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดศรลัมพ์ราษฎร์สามัคคีธรรม 1. เด็กหญิงรุ่งฟ้า  สุปมา
1. นางบุญรอด  เหล็งไทย
14 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนเขาหินกราวประชาสรรค์ 1. เด็กชายธนวัฒน์  จันปัญญา
1. นางสาวนันทิกา  วิกิจการโกศล
15 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านยอดห้วยแก้วสาขาปางข้าวสาร 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  สายคำแปง
1. ดร.ภูวพัศ  เวสานุชาติ
16 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดตาสังใต้ 1. เด็กหญิงณัฏฐกานต์  สุขกุล
1. นางสมจิตร  กาญจนะ
17 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ 1. เด็กชายสิงห์หา  หลวงตั้งใจ
1. นางฑิฆัมพร  กวางทุม
18 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเปราะ 1. เด็กหญิงกฤษติกา  ดอกสันเทียะ
1. นางจันจิรา  เผือกจีน
19 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดท่าแรต 1. เด็กชายสิทธิชัย  เกณสาคู
1. นางสาวผกามาศ  ม่วงพลับ
20 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ 1. เด็กหญิงวิยดา  แก้วศรีงาม
1. นางสาวระวิวรรณ  บุญมา
21 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านดอนพลอง 1. เด็กหญิงภัทราพร  บุญมี
1. นางสาววัชรี  กองพิกุล
22 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ 1. เด็กหญิงจันทิรา  แสงงามซึ้ง
1. นางอารมณ์  องอาจ
23 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองบอนใต้ 1. เด็กหญิงณิชาภัทร   บุพพพันธุ์
1. นางอุษณีย์   อรุณ
24 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1. เด็กหญิงวรรณิษา  งามงอน
1. นางสาวกัญรินทร์  ครุฑมงคล
25 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลแม่เปิน 1. เด็กชายณัฐพงษ์  นามภักดี
1. นางสาวสาธิยา  ก๋าลัง
26 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดหนองปลาไหล 1. เด็กหญิงฐิติกาล  ทัพหนุน
1. นางสาวรุ่งทิวา  จิตเฉย
27 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านบุรีรัมย์ 1. เด็กหญิงกนกพร  วายทุกข์
1. นางสาวประนอม  ลิ้มมณี
28 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านบึงหล่ม 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา    มาฆมาส
1. นางสาวรัตนา   ด่านตระกูลหิรัญ
29 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านวังชุมพร 1. เด็กหญิงวนิดา  พรมธรรม
1. นายมนตรี  โพธิ์ทับทิม
30 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดหนองปลาไหล 1. เด็กหญิงปานไพลิน  แก้วบัวดี
1. นางสาวรุ่งทิวา  จิตเฉย
31 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านตะแบกงาม 1. เด็กหญิงหทัยรัตน์  แสนทวีสุข
1. นางสาวมาลินี  พงษ์วรวิจิตร
32 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านงิ้วแบ้ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  สร้อยทอง
1. นายอภิเชษฐ์  บุญพยอม
33 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ 1. เด็กหญิงเกศรินทร์  ทั่งพรม
1. นางสาวจันทร์จิรา  หอกคำ
34 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ 1. เด็กชายอำนาจ  ชนิดโชค
1. นางสาวทิพวรรณ  สุพันธ์
35 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบางแก้ว 1. เด็กหญิงวิมลรัตน์  คำคง
1. นางสาวกัลยวรรธณ์  ฉันทจิตปรีชา
36 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนเขาหินกราวประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงสุธาทิพย์   อุดมศรี
1. นางสาวนันทิกา  วิกิจการโกศล
37 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านปางสุด 1. เด็กหญิงพลอยไพลิน  นวนน้อย
1. นางหัทยา  เถื่อนมา
38 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านทุ่งตัน 1. เด็กหญิงอรรัมภา   เมณฑ์กูล
1. นางสาวพิศมัย   หมู่พยัคฆ์
2. นางสาวพิศมัย   หมู่พยัคฆ์
39 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านปางชัย 1. เด็กชายภูริภัทร   จันนาค
1. นางวิภา  นิตชิน
40 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว 1. เด็กหญิงปภาวรินทร์  มนตรี
1. นางผุสรัตน์  อภิชัย
41 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงภานิชา  จิรธนานันท์
1. นายปฏิภาน  จันทร์เอี่ยม
42 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านเปราะ 1. เด็กหญิงธนัชพร  วงศ์เสนา
1. นางจันจิรา  เผือกจีน
43 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหนองละมาน 1. เด็กหญิงพรชิตา  สายสุวรรณ
1. นางสาววันเพ็ญ  เงินบำรุง
44 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดอ่างทอง 1. เด็กหญิงพิมลรัตน์   สารีบุตร
1. นางบุญเรือง  จันแรง
45 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดวังม้า (ชนประสิทธิ์วิทยา) 1. เด็กหญิงนภาพร  ย้อยยับ
1. นางวราลักษณ์  ดิษเจริญ
46 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดคลองสองหน่อ 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  พ่วงกุญชร
1. นางพัชราภรณ์  น่าบูรณะ
47 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 โรงเรียนสวนป่าแม่กะสี 1. เด็กหญิงสุชาวดี  ราชบัณฑิตย์
1. นางสาวพรสุรีย์  หม้อกรอง
48 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหนองไม้ 1. เด็กหญิงจิรภิญญา  นรมานิตย์
1. นางสาวสิริรัตน์  ทองอ่ำ
49 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดคลองธรรม 1. เด็กหญิงนภัทรสร  ศิรทรัพย์ไพสิฐ
1. นายจำเนียร  เหล่าเขตกิจ
50 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านบุรีรัมย์ 1. เด็กหญิงชนาภา  ยงไธสง
1. นางสาวพัชรี  แก้วสาตร
51 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1. เด็กหญิงสาวิตรี  กล้าเขตวิทย์
1. นางอภิรดี  รุ่งแจ้ง
52 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 โรงเรียนไตรราษฎร์อุปถัมภ์ 1. เด็กชายธนากร  หงษ์ดำเนิน
1. นางสาวกนกวรรณ  ผลสุข
53 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดหนองปลาไหล 1. เด็กหญิงชาลิสา  พันธมิตร
1. นางสาวรุ่งทิวา  จิตเฉย
54 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองจิก 1. เด็กชายภาณุวัฒน์   ขุนพลกะวาท
1. นางสาวพิมพ์สิริ  วิเศษศรี
55 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ 1. เด็กหญิงพิยมล  เสนัง
1. นางอารมณ์  องอาจ
56 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเขาแม่กระทู้ 1. เด็กชายเหมราช  ปั้นคุ้ม
1. นางสาวศลิษา  นิลสนธิ
57 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดคลองสองหน่อ 1. เด็กหญิงสมฤทัย  คงป้อม
1. นางพัชราภรณ์  น่าบูรณะ
58 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดวังม้า (ชนประสิทธิ์วิทยา) 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  นิยมพงษ์
1. นางสิริลักษณ์  ตาดี
59 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านทุ่งตัน 1. เด็กหญิงกุลญาพร   สาธร
1. นางยุพา   พงศ์ภาณุกุล
60 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองไม้ 1. เด็กหญิงทัศนีย์  เปี่ยมสุข
1. นางสาวสิริรัตน์  ทองอ่ำ
61 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านวังซ่าน 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ยงค์เกตุกิจ
1. นางสาวธิติพร   ชูจิตร
62 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านพนาสวรรค์ 1. เด็กหญิงอารยา  คันตะรี
1. นางสาวสุพรรณี  รัตนะบูรณะ
63 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดประสาทวิถี 1. เด็กชายสรุชัย  สิงห์คำ
1. นางวัฒนา  คงเมือง
64 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดหนองปลาไหล 1. เด็กหญิงวรัญญา  แก้วบัวดี
1. นางสาวรุ่งทิวา  จิตเฉย
65 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านวังชุมพร 1. เด็กหญิงสาธิดา  แป้นตระกูล
1. นายมนตรี  โพธิ์ทับทิม
66 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 โรงเรียนสวนป่าแม่กะสี 1. เด็กหญิงนภารัตน์  จันทร์คีรี
1. นางสาวปิยวรรณ  หงษ์สุวรรณ
67 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ 1. เด็กหญิงมัลลิกา  เจริญสิงห์
1. นางสาวจันทร์จิรา  หอกคำ
68 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบ้านไผ่ 1. เด็กหญิงสุพรรษา  พงษ์กองดี
1. นายอนันต์  ม่วงสุวรรณ์
69 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านบึงหล่ม 1. เด็กหญิงกฤตยา  อิ่มจันทึก
1. นางสาวรัตนา  ด่านตระกูลหิรัญ
70 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านใหม่ศรีนคร 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  จันทร์วิรุธ
1. นางสาวปนัดดา  สิงห์โต
71 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านปางสวรรค์ 1. เด็กหญิงปวีณ์สุดา  ชาติกรณ์
1. นางสาววาสนา  มีปั้น
72 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านตะแบกงาม 1. เด็กหญิงปิยะฉัตร  ปานทองดี
1. นางอภิชญา  ทัพโพธิ์
73 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1. เด็กหญิงนริสรา  ศิลาเกตุ
1. นางสาวกัญรินทร์  ครุฑมงคล
74 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านวังสำราญ 1. เด็กหญิงวรัญญา   จันทร์ปางาม
1. นางสาวกฤษณา  เทียนทอง
75 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านคลองไทร 1. เด็กหญิงดาราวัณย์  พรมศิริ
1. นางชุติมา   ศรีสุข
76 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 59 ( วัดสังขวิจิตร ) 1. เด็กหญิงชลธิชา  สำเภาพงศ์
1. นางสาวสุชาดา  ถาวรชาติ
77 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ 1. เด็กหญิงณัฐชยา  เณยา
1. นางคนึง  ประกอบเพชร
78 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเนินใหม่ 1. เด็กหญิงภัทรดา  แก้วกิตติ
1. นายกฤษพล  อัมระนันท์
79 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) 1. เด็กหญิงพัชรภา   อินทรโชติ
1. นางสำเนียง  เถลิงศรี
80 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านดอนจังหัน 1. เด็กหญิงกวิสรา   จันทเภา
1. นางสาวศิริพร   คำมะรี
81 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี 1. เด็กหญิงวรรณธิดา   พุ่มเถื่อน
1. นางสาวสีนวล   ทวีสกิจ
82 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านคลองโพธิ์พัฒนา 1. เด็กหญิงภัทรวดี  ศิริจันทร์
1. นางพิมพการัง  บุญล้อม
83 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดหนองปลาไหล 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  สมพรพันธ์
1. นางสาวรุ่งทิวา  จิตเฉย
84 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดมาบมะขาม 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  แสงเงิน
1. นายปัญญาพล  เจริญศิลป์
85 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านตะกรุด 1. เด็กหญิงนฤมล  พุ่มเกิด
1. นางสาวสุภมาส  ชังชั่ว
86 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบ้านไผ่ 1. เด็กหญิงณัฐฑริกา   เหล่าโสภา
1. นายอนันต์  ม่วงสุวรรณ์
87 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ 1. เด็กหญิงกาญจนา  โหวดฉิมพลี
1. นางฑิฆัมพร  กวางทุม
88 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านตะกรุด 1. เด็กหญิงวาริสา   ประสพเนตร์
1. นางสาวสุภมาส   ชังชั่ว
89 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านปางสุด 1. เด็กหญิงสโรชา   บรรพทา
1. นางหัทยา  เถื่อนมา
90 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงจิราพร  ปะนาเต
1. นางสาวทิพวรรณ  สุพันธ์
91 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดหนองปลาไหล 1. เด็กหญิงปิยะมาศ  ขันทองดี
2. เด็กหญิงปิยะมาศ  ขันทองดี
1. นางสาวรุ่งทิวา  จิตเฉย
2. นางสาวรุ่งทิวา  จิตเฉย
92 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดอนจังหัน 1. เด็กหญิงวิภาพร   พัดศิริ
1. นางสาวเอื้อมเดือน   เรืองอยู่
93 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว 1. เด็กหญิงปริพัฒน์  หงษ์เวียงจันทร์
1. นางสาวพจนีย์  เขม้นเขตการณ์
94 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านศรีทอง 1. เด็กหญิงณัฐนารี  ภูมรินทร์
1. นางจินตนา  สุขอินทร์
95 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลแม่เปิน 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ใจกล้า
1. นางเนาวรัตน์  คำฤทธิ์
96 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านคลองไทร 1. เด็กหญิงธันยชนก  ปานน้อย
1. นางสาวสุภมาศ  พานทอง
97 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดบ้านพลัง 1. เด็กหญิงขรินทร์ทิพย์  สิงห์สม
1. นางนลินรัตน์   โกมลสวรรค์
98 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดหูกวาง 1. เด็กหญิงมณฑิตา  สามัคคี
1. นางอัญชลี  พัสสร
99 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนราษฎร์ร่วมสามัคคี 1. เด็กชายอำนาจ  ช้างคำ
1. นายภาณุพงศ์  ทาจ๋อย
100 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านชุมม่วง 1. เด็กหญิงวริญา  พุ่มโพธิ์
1. นางสาวธิดารัตน์   แกไทยสงค์
101 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  แสนสอ
1. นางสาวทิวาพร  เรือนไทย
102 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านตะเคียนงาม 1. เด็กชายธีรภัทร  บุญศิริ
1. นางสาวพิมพ์ใจ  สุวรรณ์
103 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดเกาะเปา 1. เด็กหญิงสโรชา  แก้วลา
1. นางสมเจตร์  ทรัพย์สมาน
104 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านดงคู้ 1. เด็กหญิงญาณิศา  เอี่ยมศิริ
1. นางเศรษฐมาลินี  รัตนภักดี
105 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านบึงหล่ม 1. เด็กหญิงบุณยานุช   กาศักดิ์
1. นายสาธิต   มั่นแถว
106 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดบ้านพลัง 1. เด็กหญิงภาวิณี  ศิลป์วิจารณ์
1. นางสาวสุภัทรา  กามินี
107 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองเจ็ดหาบ 1. เด็กหญิงศิริพร  สังฆะหะ
1. นางนุกูล  พรหมวิหาร
108 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านคลองโพธิ์พัฒนา 1. เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  สรรพอาสา
1. นางพิมพการัง  บุญล้อม
109 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดหนองตางู 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  จบศรี
1. นางนภาภัสสร์  ธนาถิรกุล
110 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านคลองน้ำโจน 1. เด็กชายณัฐพล  พะเยาว์น้อย
1. นางวิภาดา  บุญอิ่ม
111 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดสังฆวิถี 1. เด็กหญิงนิรมล   หนูทอง
1. นางอร   คนธรรม์
112 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดหูกวาง 1. เด็กหญิงณัฏฐ์ชยา  ขำทับ
1. นางอัญชลี  พัสสร
113 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านปางสุด 1. เด็กชายธนภูมิ  เกษกิจ
1. นางสาวนิรักษา  ต่วนชะเอม
114 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านดงสีเสียด 1. เด็กหญิงนิชนันท์  เป้าประเสริฐ
1. นางอังสนา  จันทร์บรรจง
115 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านตะเคียนงาม 1. เด็กหญิงพิยดา  เปียมาลย์
1. นางสาวบุษบา  คงแจ่ม
116 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดเกาะเปา 1. เด็กหญิงนภาวรรณ  เกษอางค์
1. นางสมเจตร์  ทรัพย์สมาน
117 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองจิก 1. เด็กหญิงธัญวรัตน์   พลูพันธ์
1. นางสลักจิต  ปราณี
118 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านสะเดาซ้าย 1. เด็กหญิงณัฐรดี  อรุณ
1. นางธมนวรรณ  กล้ากสิกิจ
119 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ 1. เด็กชายนุกูล  ผิวอ่อน
1. นางสาวจันทร์จิรา  หอกคำ
120 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านตะกรุด 1. เด็กชายธงชัย  อภัยภักดิ์
1. นางสาวสุภมาส  ชังชั่ว
121 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงสุรีรัตน์  ทั่งใหญ่
1. นางสาวทิพวรรณ  สุพันธ์
122 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดหนองตางู 1. เด็กหญิงสุนิตา  เผ่าเพ็ง
1. นางสาววรรณา  ประกอบศรี
123 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนไตรประชาสามัคคี 1. เด็กชายพีรพล  พลายนาค
1. นางบรรจง  สนิทพ่วง
124 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบ้านไร่ 1. เด็กหญิงรัตนมณี   หมื่นแผ้ว
1. นายอนุชา   มาเม่น
125 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านปางสุด 1. เด็กหญิงสุจิณณา  กุลโสพล
1. นางหัทยา  เถื่อนมา
126 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านบ่อกะปุง 1. เด็กชายจินดา  เจริญเสม
2. เด็กชายฐิติพัฒน์   สุวรรณ์
3. เด็กหญิงสโรชา  จุลมุสิก
1. นางสาวปิยพร  อินทวัน
127 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดตาสังใต้ 1. เด็กชายพงษ์ศกร  สิงหราช
2. เด็กชายภูมรินทร์  พวงสมบัติ
3. เด็กหญิงหอมกรุ่น  อ่อนสร้อย
1. นางสาหร่าย  ใบเนียม
2. นางสมจิตร  กาญจนะ
128 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเคียน(ประชาสามัคคี) 1. เด็กหญิงณัฐภรณ์  จิตตะมุข
2. เด็กหญิงปวีณา  กะมุทา
3. เด็กชายวัชรศักดิ์  หงษ์เวียงจันทร์
1. นางสาวธิฐิรัตน์  ศรีไพรสนธิ์
129 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ 1. เด็กหญิงจิราภา  สุขสวัสดิ์
2. เด็กหญิงนาฏติยา  ตามประหัด
3. เด็กหญิงศุจีรา  ดวงทิม
1. นางโศรดา  ศรีเดช
2. นางสาวจันทรา  สาคร
130 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านคลองไทร 1. เด็กชายธีรดนย์  เหม็นยา
2. เด็กหญิงอมลรุจี   คงมากทอง
3. เด็กหญิงอุไรพร  บุญธรรม
1. นางสาววนิดา  เอมบัว
2. นางสาวอัญชลี  วงษ์ธัญการ
131 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ไชยชุน
2. เด็กหญิงชนิกานต์  พิลึก
3. เด็กหญิงศิรภัสสร  อรรถบูรณ์
1. นางสาวทิวาพร  เรือนไทย
2. นางลักขณา  นิเทศธัญกิจ
132 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ 1. เด็กหญิงกชวรรณ  ช่วยงาน
2. เด็กหญิงประกายดาว  คีรีรักษ์
3. เด็กหญิงพิมพ์มาตา  ยาเนตร
1. นางสาวทัศนีย์  พินิจชัย
2. นายอิทธิพล  กมลสินธุ์
133 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดหนองปลาไหล 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  คล้ายจริง
2. เด็กหญิงวารุณี  สาราสี
3. เด็กหญิงสงกรานต์  ศรีกุล
1. นางสาวรุ่งทิวา  จิตเฉย
2. นางสาวมยุรี  ทรัพย์แก้ว
134 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านตะแบกงาม 1. เด็กหญิงกานต์พิชชา  เชื้อแก้ว
2. เด็กหญิงนริศรา  กมลอินทร์
3. เด็กหญิงสุภัสสรา  อาจหาญ
1. นายบุญฤทธิ์  สาวิสิทธิ์
135 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดคลองสองหน่อ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  โพธิ์สอาด
2. เด็กหญิงกาญจนา  เนียมเพาะ
3. เด็กหญิงวรรณา  ดอกกุหลาบ
1. นางพัชราภรณ์  น่าบูรณะ
136 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) 1. เด็กชายจตุพงษ์   คงภักดี
2. เด็กชายจักรพงศ์   บัวพันธ์
3. เด็กชายธนพงษ์   อ่ำผ่อง
1. นางสาวเสาวลักษณ์   ด้วงนวม
2. นางสำเนียง  เถลิงศรี
137 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านปางสุด 1. เด็กหญิงปฐมพร  ปานหว่าง
2. เด็กหญิงลลิตา  กลิ่นสุธน
3. เด็กหญิงอรัญญา   วัชราทิตย์ชลกุล
1. นางสายยนต์   ศรีชมภู
2. นางสาวนิรักษา  ต่วนชะเอม
138 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านไร่ไทรทองพระยาลับแล 1. เด็กชายธนากร  ผิวตะขบ
2. เด็กหญิงวริศา  ไลตะคุ
3. เด็กหญิงเกวลิน  โชติตะคุ
1. นางสาวศศิประภา  คงพิทักษ์
2. นายอดทน  วันชะนะ
139 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านปางชัย 1. เด็กหญิงชญานิศ  ปัญจรักษ์
2. เด็กหญิงปณิดา   เกลี้ยงไทยสงค์
3. เด็กหญิงปนัดดา   เชนนอก
1. นายอาทิตย์  ชมชาติ
2. นางสาววิรัลพัชร  มาตร์เจริญวงษ์
140 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1. เด็กหญิงธนพร  ทองประศรี
2. เด็กหญิงพัชราภา  เปรมสังข์
3. เด็กหญิงอุมารินทร์  วิโรจน์
1. นางอภิรดี  รุ่งแจ้ง
2. นางสาวกัญรินทร์  ครุฑมงคล
141 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดหนองตางู 1. เด็กหญิงธัญนภัสชนม์  สามเพชรเจริญ
2. เด็กหญิงภัทรวดี  อยู่เย็น
3. เด็กหญิงสุชาดา  จันทิมา
1. นางนภาภัสสร์  ธนาถิรกุล
2. นางสาววิจิตรา  เขียวแก้ว
142 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดหนองไร่ 1. เด็กหญิงทัตพิชา   มาฆมาส
2. เด็กหญิงสุดารัตน์   ไชยแสง
3. เด็กหญิงอรวรรณ   โพธิ์ศรี
1. นางระพีพรรณ   เสาวมาลย์
2. นางระพีพรรณ   เสาวมาลย์
143 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดหนองกรด 1. เด็กหญิงสิรามล  ต๊ะวรรณ
2. เด็กหญิงสุณิสา  ชมรัก
3. เด็กหญิงสุพัตรา  มิ่งเมือง
1. นางสาวเบญจมาศ  ด้วงนวม
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงหทัยรัตน์  วัดสุริวงค์
144 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านปางสุด 1. เด็กชายวงศธร  ชูขุนทด
2. เด็กหญิงสายธาร  ชัยฉลอง
3. เด็กหญิงสุภัสสร  สังข์สุด
1. นางหัทยา  เถื่อนมา
145 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ 1. เด็กหญิงชนิตา  ชื่นเกษม
2. เด็กหญิงนัทชา  พรมฉิมพลี
3. เด็กหญิงอารยา  เกิบสันเทียะ
1. นางสาวทัศนีย์  พินิจชัย
2. นายวุฒิชัย  ยาเนตร
146 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดหนองตางู 1. เด็กชายอนุวัตร  ยุงเจริญ
2. เด็กหญิงัวันนิสา  กลมกลึง
3. เด็กหญิงเมธิรา  สินพูล
1. นางสาววรรณา  ประกอบศรี
2. นางสาวธนารีย์  ชุมพล
147 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงพินสุวรรณ  ศิลาเลิศ
2. เด็กหญิงอรวรรณ  อินตะนัย
3. เด็กชายเรวัตร  เพียสุพรม
1. นางสาวทิพวรรณ  สุพันธ์
2. นางสาวสุภาภรณ์  โชระเวก
148 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านงิ้วแบ้ 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  ใจมั่น
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  คนสูงดี
3. เด็กชายทรงกลต  ดรุณเพ็ชร
1. นายอภิเชษฐ์  บุญพยอม
2. นางนภา  อ่ำน้อย
149 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านท่าตะโก 1. เด็กชายชนาธิป  พุทธวงษ์วาล
2. เด็กหญิงชนาภา  แก้วจรูญ
1. นางสาวทองทด  โฉมศรี
2. นางบัวลอย  บุตศรี
150 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) 1. เด็กหญิงจันทิมา  โพธิ์งาม
2. เด็กหญิงพัชรินทร์  เอี่ยมดี
1. นางกนกรัตน์  อนุพันธ์
2. นางสำเนียง  เถลิงศรี
151 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านปางชัย 1. เด็กหญิงชฎาพร    แหยมโอ๊ก
2. เด็กหญิงปนัดดา   ภูแสนสี
1. นายอาทิตย์  ชมชาติ
2. นางสาววิรัลพัชร  มาตร์เจริญวงษ์
152 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเขาแม่กระทู้ 1. เด็กหญิงพรชนัน  ฉัตรทอง
2. เด็กหญิงสุธินี  นิลสุขุม
1. นางสาวศลิษา  นิลสนธิ
153 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดคลองสาลี 1. เด็กหญิงสุภาวรรณ  ทาผา
2. เด็กหญิงโศภิดา  ต้นจันทร์
1. นางจุฑามาศ  ยังขจรเกียรตื์
2. นางมณฑิรา  ขันดา
154 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดหนองตางู 1. เด็กหญิงณัฐพร  เทียนสันต์
2. เด็กหญิงภัทรกันย์  พยาวัง
1. นางนภาภัสสร์  ธนาถิรกุล
2. นางสาวสุกานดา  จันทร์อ่อน
155 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านคลองโพธิ์พัฒนา 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  แสนคำนวน
2. เด็กหญิงภัทรวดี  ศิริจันทร์
1. นางพิมพการัง  บุญล้อม
2. นางอารีลักษณ์  ยศบุญเรือง
156 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านปางสุด 1. เด็กหญิงธันยพร  สุขสอน
2. เด็กหญิงไพลิน  รัตนสมุทร
1. นายสายยนต์  ศรีชมพู
2. นางสาวนิรักษา  ต่วนชะเอม
157 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดสังฆวิถี 1. เด็กหญิงวรัญญา  ขำคำ
2. เด็กชายสหรัฐ   คำเอี่ยม
1. นางอร   คนธรรม์
2. นางสุวภัทร   สามัญตระกูล
158 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดบ้านพลัง 1. เด็กหญิงศิขรินธาร  จันลาวงค์
2. เด็กหญิงแก้วนภา  สุขเจริญ
1. นางสาวสุภัทรา  กามินี
2. นายอำนาจ  ชาติสุทธิ์
159 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบางแก้ว 1. เด็กหญิงกิติยา  ธัญญะวานิช
2. เด็กหญิงวิยะดา  งอกศักดา
1. นางสาวกัลยวรรธณ์  ฉันทจิตปรีชา
160 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านวังชุมพร 1. เด็กหญิงกนกพรรณ  บุญสรรค์
2. เด็กหญิงสุนิสา  ศิลป์ประกอบ
1. นายมนตรี  โพธิ์ทับทิม
2. นางสาวพิมพา  คงกลิ่น
161 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดอนจังหัน 1. เด็กหญิงวิมลตา  กลิ่นขจร
2. เด็กหญิงสุธาทิพย์  สิงห์ปาน
1. นางสาวเอื้อมเดือน  เรืองอยู่
162 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดหนองตางู 1. เด็กหญิงปิยะมาส  ทองดี
2. เด็กหญิงสุขฤทัย  เชิดชูมาลัยกิจ
1. นางสาววรรณา  ประกอบศรี
2. นางสาววิจิตรา  เขียวแก้ว
163 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงอชิรญา  ปีติ
2. เด็กหญิงอรุณี  หาญประกอบ
1. นางสาวทิพวรรณ  สุพันธ์
2. นางสาวสุภาภรณ์  โชระเวก
164 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านปางสวรรค์ 1. เด็กชายภาวิณี   กล้าหาญ
2. เด็กชายเอกราช   รื่นรวย
1. นางสาววาสนา  มีปั้น
2. นางสาววิภาวดี  ปรุโปร่ง
165 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านปางสุด 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ดีเนียม
2. เด็กหญิงสุนิสา  บูคะธรรม
1. นางหัทยา  เถื่อนมา
2. นางพะเยาว์   สิมภาลี
166 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 59 ( วัดสังขวิจิตร ) 1. เด็กหญิงการะเกด  วังอรุณ
2. เด็กชายวิชัย  ศรีวาลี
1. นางสาวสุชาดา  ถาวรชาติ
2. นางอัจนา  ใจบุญลือ
167 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านตะกรุด 1. เด็กหญิงฐานิยา  อนุวาลย์
2. เด็กหญิงปิยฉัตร  ไชยกันยา
1. นางสาวสุภมาส  ชังชั่ว
168 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านคลองไทร 1. เด็กหญิงปิยนุช   สาโรจน์
1. นางสาววนิดา   เอมบัว
169 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ 1. เด็กชายณัฎฐกรณ์   อาบัลย์
1. นางสาวมยุรา  เรืองฉาย
170 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านดงสีเสียด 1. เด็กชายธนากร  พงษ์พัฒ
1. นางสาวสุนิจสา  จันศรี
171 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดหนองตางู 1. เด็กหญิงอลิสรา  หมวกทอง
1. นายดำรงค์   พลอยพันธ์
172 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดจันทร์ทอง 1. เด็กชายภากร  อาจองค์
1. นางเกษศิรินทร์  ขาวกระฉ่อน
173 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ 1. เด็กชายบุญเขต  ฉลาดแย้ม
1. นางสาวนิตยา  โออินทร์
174 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านนกคลาน 1. เด็กหญิงสุวรรณภา  ดวงรัตน์
1. นางนิภา  สำราญฤทธิ์
175 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) 1. เด็กหญิงอัจจิมา  นิลกำจร
1. นายกู้เกียรติ  สุขใส
176 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี 1. เด็กหญิงขวัญศิริ   แกว่นธัญญะกิจ
1. นายอิฐ   แย้มยิ้ม
177 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านตะเคียนงาม 1. เด็กชายกุนท์ดนัย   ทวีชัย
1. นางสาวเบ็ญจวัลย์  ขวัญตะคุ
178 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ 1. เด็กชายนรินทร์ธร  ใจสูงเนิน
1. นายวุฒิชัย  ยาเนตร
179 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดหนองกรด 1. เด็กหญิงวีรภัทรา  ภู่เจริญ
1. นางสาวไพเราะ  อ่อนกลม
180 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านดอนจังหัน 1. เด็กหญิงลัดดาวัลย์   จุ่นเขียว
1. นางบัวลอย   สนิทมาก
181 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดท่างิ้ว 1. เด็กชายทศวรรษ  สมพงษ์
1. นางวิทยา  เจนจบ
182 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดหนองตางู 1. เด็กชายณภัทร  เทียนสัน
1. นางสาวปาริฉัตร  ไชยลาม
183 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดจันทร์ทอง 1. เด็กหญิงฐิติมาภรณ์  อินทะกูล
1. นายสุนทร  แช่มชัย
184 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดมาบมะขาม 1. เด็กหญิงจีรนันท์  วงกันหา
1. นายปัญญาพล  เจริญศิลป์
185 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านชุมม่วง 1. เด็กหญิงศิริพร  ขาวโต
1. นางสาวนรินทร์  คนมาก
186 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองจิกรี 1. เด็กชายภูเมศ  แพงเพชร
1. นางสาวสาธิยา  จันทเภา
187 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนสวนป่าแม่กะสี 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  นวลขาว
1. นางสาวศุภักษร  ศรีอุดม
188 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านตะเคียนงาม 1. เด็กหญิงชนาภา   สดุดี
1. นางสาวจำเนียร  หาญชัยภูมิ
189 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดวังม้า (ชนประสิทธิ์วิทยา) 1. เด็กชายรัฐภูมิ  บุบผา
1. นางสิริลักษณ์  ตาดี
190 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านปางสุด 1. เด็กหญิงปาณิสรา  กันตุ่น
1. นายกิตติวรคุณ  ชาวลุ่มบัว
191 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดสังฆวิถี 1. เด็กชายกัญญาพล   เพชรนิล
1. นายราเชนทร์   เทพานุพัฒน์
192 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว 1. เด็กหญิงมุธิตา  อินพา
1. นางนวกมล  กัลพัตร์
193 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านท่าตะโก 1. เด็กชายยศกร  กลัดดี
1. นางบัวลอย  บุตศรี
194 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบ้านไผ่ 1. เด็กหญิงณัฐฑริกา  เหล่าโสภา
1. นางจารุวรรณ  สะอาดละออ
195 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบางแก้ว 1. เด็กหญิงอังกินันท์  บุตรแก้ว
1. นางสาวสุนทรีย์  ธิชากรณ์
196 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดอนจังหัน 1. เด็กชายณัฐพงษ์  เอี่ยมน้อย
1. นางสาวรวิกรานต์   เมณฑ์กูล
197 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านพนาสวรรค์ 1. เด็กชายธีรบดินทร์  ผลพันธ์
1. นางสาววิภา  แตงไทย
198 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านมาบแก 1. นายวัฒนสิน  อินทมาส
1. นายนิทัศน์  ดีพิจารณ์
199 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านปางสุด 1. เด็กหญิงสุภัสสร  แก้วตา
1. นายพงษ์ศักดิ์   กำปั่นเงิน
200 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านตะแบกงาม 1. เด็กหญิงเบญญาภา  พุทธลอด
1. นายฐิติวัฒก์   ทิวากรสกุล
201 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ 1. เด็กชายจิรพัทธ์  หึกขุนทด
1. นายสมประสงค์  ฤทธิ์บำรุง
202 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ 1. เด็กหญิงจินตรา  กาจักร
1. นางสาวนงคราญ  นครจันทร์
203 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านปางสวรรค์ 1. เด็กหญิงนุชนารถ   อุ่นทอง
1. นางสาวสินีนาถ  นาคลออ
204 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดหนองยาว 1. เด็กชายรัตนากร  เพ็ชรศรี
1. นายเอกวิทย์  ทับทวี
205 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดจิกลาด 1. เด็กชายนาวา  ฤทธิ์กระจาย
1. นางสาวน้ำผึ้ง  จุ้ยศิริ
206 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านยุบใหญ่ 1. เด็กหญิงฐนิชา   วัฒนศรี
2. เด็กหญิงนฤพร   สารี
3. เด็กหญิงวรรณวิษา   สืบศรี
1. นางสุวรรณ์   ชาวลุ่มบัว
2. นางสาวนิศรา  ไกรสังข์
207 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1. เด็กหญิงกัญญาภรณ์  กล้ากสิการณ์
2. เด็กหญิงจันทิมา  โมกขะศักดิ์
3. เด็กหญิงปัณฑิตา  ทับทิม
1. นางสาวอุมาพร  โสรส
2. นางสาวสุปราณี  กิ่งนาค
208 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดสังฆวิถี 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  ผิวจันทร์
2. เด็กหญิงพรรษา   พยัคมาก
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา   อุดมสุข
1. นายราเชนทร์    เทพานุพัฒน์
2. นางคณิตฐา  แก้วปู่
209 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านปางชัย 1. เด็กหญิงธนาวดี    บัวบาน
2. เด็กหญิงศิริญญา   ขวัญปัง
3. เด็กหญิงสุนิสา   สุวรรณนำปน
1. นายธารา  แก้วทอง
2. นางสาววิรัลพัชร  มาตร์เจริญวงษ์
210 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลแม่เปิน 1. เด็กชายรัฐภูมิ  ชำนาญ
2. เด็กหญิงวิภารัตน์  นิลบรรพต
3. เด็กชายศิวกร  มูลจันทา
1. นางสาวธิดาทิพย์  บัวระพา
2. นางสาววิชุตา  ชูชื่น
211 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ 1. เด็กหญิงณัฐภร  บัดสูงเนิน
2. เด็กชายภูริทัต  แก้วมรกต
3. เด็กหญิงศรัญญา  สินเธาว์
1. นางสาวมยุรา  เรืองฉาย
2. นางสาวทิพวรรณ  กำจายกลาง
212 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสวนป่าแม่กะสี 1. เด็กหญิงทักษิณา  เข็มเงิน
2. เด็กหญิงนัสติการ  โกมล
3. เด็กหญิงสุกัญญา   ยิ่งคิด
1. นางสาวอลิศรา  รังผึ้ง
2. นายมนตรี  อัมเรศ
213 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดจิกลาด 1. เด็กชายประจักษ์  พระสว่าง
2. เด็กหญิงพรชนก  คำคำคูณ
3. เด็กชายเสฏฐวุฒิ   ศิริ
1. นางสาวน้ำผึ้ง  จุ้ยศิริ
2. นางณัฐริกา  ดำอ่อน
214 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 โรงเรียนสวนป่าแม่กะสี 1. เด็กหญิงฉัตราภรณ์  ราชสูตร
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  อ่อนพุทธา
3. เด็กหญิงปิยฉัตร  สุ่มนิล
1. นางสาวอลิศรา  รังผึ้ง
2. นางสาวศุภักษร  ศรีอุดม
215 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เปียนคร
2. เด็กหญิงณิชาภัทร  ไกรรอด
3. เด็กหญิงสุพรรษา  คล้ายอุบล
1. นางบังอร  ไกรรอด
2. ว่าที่ร้อยตรีสุภัทรชัย  ไกรรอด
216 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหินดาด 1. เด็กหญิงณัฐภัค   มนุษยธรรม
2. เด็กชายวรัญญา   อ่องสะอาด
3. เด็กหญิงศิริพร   พวงแก้ว
1. นายผดุงเกียรติ  โพธิ
2. นางสาวกนกพร  ผลบุญ
217 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดคลองธรรม 1. เด็กหญิงธันวาพร   จันทา
2. เด็กหญิงมณฑกานต์  ทองน้อย
3. เด็กหญิงสุกานดา  สีเรืองพัน
1. นายวรวุฒิ  ศิริธรรม
2. นางสาวสุวิมล  สังข์เมือง
218 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านไทรทองสามัคคี 1. เด็กหญิงดรุณี   ธรรมมา
2. เด็กหญิงอัศราภรณ์   สำรวมจิตต์
3. เด็กหญิงอาทิตยา   องครักษ์
1. นางสาวดาราวรรณ  กลั่นเขตร์การณ์
219 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง 1. เด็กหญิงดลฤดี  แสนทำพล
2. เด็กหญิงปนัดดา  แสนสม
3. เด็กหญิงศิริภิมล  พรมมี
1. นางปวีณา   จั่นรัตน์
2. นางสาวน้ำผึ้ง  ชาญถิ่นดง
220 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1. เด็กหญิงคันธรัตน์  นิลเกษม
2. เด็กหญิงจนิสตา  ขุนเพชร
3. เด็กหญิงสุราวรรณ  ขันการไร่
1. นางสาวอุมาพร  โสรส
2. นางบัวชุม  ยิ้มยัง
221 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 โรงเรียนไตรราษฎร์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงจริยา  ศรีดี
2. เด็กหญิงมนัสนันท์  จันทราศรี
3. เด็กชายสราวุฒิ  มังโส
1. นางขวัญจิตร์  ขาวพราย
2. นายยอดชาย  มานิ่ม
222 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบ้านไผ่ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  เทือกขันตี
2. เด็กหญิงพิชญา   สินบุญมา
3. เด็กหญิงมณีรัตน์   สีหราช
1. นายธรรมศักดิ์  เริงเกษตร์กรณ์
2. นางจารุวรรณ   สะอาดละออ
223 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  แสนกล้า
2. เด็กหญิงมลธิรา  โชคคุณ
3. เด็กหญิงอรพิมล  ตาคำ
1. นางสาวนิตยา  โออินทร์
2. นางสาวสุภาภรณ์  โชระเวก
224 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหินดาด 1. เด็กชายจักรกฤษณ์    อินสนิท
2. เด็กชายธนวันต์  อินสระ
3. เด็กชายสุรวิทย์   พิริยะประไพพันธ์
1. นายผดุงเกียรติ  โพธิ
2. นางปุณยวีร์  โพธิ
225 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดหนองปลาไหล 1. เด็กชายจิรวัฒน์  แซ่ลิ้ม
2. เด็กหญิงชลธิชา  เกิดผา
3. เด็กหญิงเกตุทิพย์  กองศิริ
1. นางสาวอาริตา  ใยฉวี
2. นางสาวณัฏฐณิชา  สาติบุตร
226 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านชุมม่วง 1. เด็กหญิงวิภาวรรณ  เขียวทิพย์
2. เด็กหญิงศุภาวรรณ  เพชรมณี
1. นางสาวนรินทร์  คนมาก
227 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดจิกลาด 1. เด็กชายชนินทร  พุทธะ
2. เด็กชายศุภโชค  สี่สมโภชน์
1. นางสาวน้ำผึ้ง  จุ้ยศิริ
2. นางณัฐริกา  ดำอ่อน
3. นางณัฐริกา  ดำอ่อน
228 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1. เด็กหญิงธนิดา  ขำบ้านหลวง
2. เด็กชายสิรภพ  สวัสดิ์ผล
1. นางสาวสุปราณี  กิ่งนาค
2. นางสาวอุมาพร  โสรส
229 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านคลองไทร 1. เด็กชายธนปกรณ์    วิศิลป์
2. เด็กชายอภิสิทธิ์    ทองเครือ
1. นางสาวอัญชลี   วงษ์ธัญการ
2. นางสุพัตรา  วิศิลป์
230 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ 1. เด็กหญิงณิชากร  ซ้อนทรัพย์
2. เด็กหญิงพรสุดา  ธัญสาริกิจ
1. นางสาวธราธิป  คำภีระ
231 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ 1. เด็กชายชนกานต์  ลืออ้าย
2. เด็กชายอรรครพล  ภูครองหิน
1. นางสาวสุภาภรณ์  โชระเวก
2. นางสาวสุฑารัตน์  กองจิว
232 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดจิกลาด 1. เด็กชายญาณวิทย์  เภาอ้วน
2. เด็กชายสรอรรถ  สังเงิน
1. นางสาวน้ำผึ้ง  จุ้ยศิริ
2. นางณัฐริกา  ดำอ่อน
233 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านคลองไทร 1. เด็กหญิงศิรดา   ไฝทาคำ
2. เด็กหญิงเจนจิรา   อินทร์เชื้อ
1. นางสาวอัญชลี   วงษ์ธัญการ
2. นายธีรวัฒน์   บงแก้ว
234 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเทพสถาพร 1. เด็กชายจิรันธนิน  เมฆฉาย
2. เด็กชายธีรพงศ์  สระน้อย
1. ว่าที่ร้อยตรีจักรพันธุ์  ขันมณี
2. นางสาวชุรินทร์พร  บุญน้อย
235 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ 1. เด็กชายธีรพงศ์  โพธิ์ม่วง
2. เด็กชายพัทธดนย์  กล้ากสิกิจ
1. นายสมประสงค์  ฤทธิ์บำรุง
2. นางบังอร  ไกรรอด
236 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงพัชรดา  แก้วภาพ
2. เด็กหญิงอัจฉรา  บุญเกิด
1. นางสาวสุฑารัตน์  กองจิว
2. นางสาวสุภาภรณ์  โชระเวก
237 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนไตรประชาสามัคคี 1. เด็กหญิงภัทรวรรณ  จั่นเจริญ
1. นางสุดาทิพย์  พรหมศิลป์
238 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนเขาหินกราวประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงพิริศา   ไชยพาลี
1. นายกฤษฎา  นาวิก
239 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านดงคู้ 1. เด็กชายณัฐพล  คงจาด
1. นายขวัญชนก  สาครพิพัฒน์
240 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านดอนจังหัน 1. เด็กชายศุภชัย   คชชัย
1. นางบัวลอย    สนิทมาก
241 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดหนองตางู 1. เด็กชายไชยวัฒน์  พวงจันศรี
1. นายดำรงค์   พลอยพันธ์
242 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านตะเคียนงาม 1. เด็กหญิงนฤมาส  พัดสาริกรณ์
1. นางสาวพิมพ์ใจ  สุวรรณ์
243 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) 1. เด็กหญิงศุภากร  สระทองแยง
1. นายกู้เกียรติ  สุขใส
244 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านไร่ไทรทองพระยาลับแล 1. เด็กชายชนาธร  ยิ้มคล้าย
1. นายทรงศักดิ์  ศรีมาก
245 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ 1. เด็กหญิงรัตนาพร  สืบเผ่า
1. นางสาวมยุรา  เรืองฉาย
246 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านคลองไทร 1. เด็กชายธีรศิษฏ์  ไป๋งาม
1. นางสาวสุภมาศ  พานทอง
247 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1. เด็กชายกฤษตินัย  ชมภู่
1. นางสาวสุปราณี  กิ่งนาค
248 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดหนองกรด 1. เด็กหญิงธิสุณี  อยู่เย็น
1. นางสาวเบญจมาศ  ด้วงนวม
249 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนสวนป่าแม่กะสี 1. เด็กหญิงอรวรรณ  มาปัด
1. นางสาวศุภักษร  ศรีอุดม
250 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ 1. เด็กหญิงสรารัตน์  สัญจร
1. นางลมเพย  วัตถุสิน
251 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านดอนจังหัน 1. เด็กหญิงชลดา   มีมุข
1. นางสาวพัชราวรรณ   สาทสิ
252 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ 1. เด็กหญิงวชิรา  สุดเจริญ
1. นางสาวธราธิป  คำภีระ
253 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเขาจั๊กจั่น 1. เด็กชายสุรชัย  ขาววิเศษ
1. นายสมคิด  รอดประเสริฐ
254 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดหนองตางู 1. เด็กชายภัทรพงษ์  ใจอุ่น
1. นายดำรงค์   พลอยพันธ์
255 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านดงคู้ 1. เด็กหญิงนรินธร  โมระกรานต์
1. นายคนึง  เกตุปาน
256 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านตะเคียนงาม 1. เด็กหญิงพิมพ์ภัสสร  ขันติวงษ์
1. นางสาวจำเนียร  นาควิจิตร
257 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) 1. เด็กชายอลงกต  อินเฉลิม
1. นายกู้เกียรติ  สุขใส
258 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านคลองโพธิ์พัฒนา 1. เด็กหญิงข้าวทิพย์  แก้วในวัง
1. นายธีรพงษ์  เหมือนพงษ์
259 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านดงสีเสียด 1. เด็กหญิงกนกอร  ขำเสมอ
1. นางสาวสุนิจสา  จันศรี
260 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านยอดห้วยแก้ว 1. เด็กชายพงศกร   แซ่ตั้ง
1. นายสันติพงศ์   เรือนใจ
261 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนไตรประชาสามัคคี 1. เด็กหญิงชลิดา  เชยจันทร์
1. นางสาวขัตติยวดี  กลอนดอน
262 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านทุ่งรวงทอง 1. เด็กชายสาธิต  ศรีบัวระบาล
1. นายพิเชษฐรุจ  ด่านตระกุลหิรัญ
263 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดอนจังหัน 1. เด็กหญิงพรรพษา   ประสิทธิ์เกตุ
1. นางสาวรวิกรานต์   เมณฑ์กูล
264 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ 1. เด็กชายอภิธาร  เกษอาง
1. นางสาวธราธิป  คำภีระ
265 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านปางสุด 1. เด็กชายนิติธัช   สายสมบัติ
1. นายพงษ์ศักดิ์   กำปั่นเงิน
266 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดหนองตางู 1. เด็กชายวีรภัทร  สีทำมา
1. นางสาวปาริฉัตร  ไชยลาม
267 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบ้านไผ่ 1. เด็กชายวีระชัย  เนียมทอง
1. นางจารุวรรณ  สะอาดละออ
268 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านบึงราษฎร์ 1. เด็กหญิงชมพูนุช  ชาวสวน
1. นายสุรชาติ  ลัยวงษ์
269 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ 1. เด็กชายอาคม  เดชสันเทียะ
1. นายสมประสงค์  ฤทธิ์บำรุง
270 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบางแก้ว 1. เด็กชายสุธาเทพ  โยชนะ
1. นางสาวสุนทรีย์  ธิชากรณ์
271 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงนันทัชพร  ปิ่นโต
1. นางสาวสุฑารัตน์  กองจิว
272 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านปางสวรรค์ 1. เด็กหญิงปิยะดา   อาทร
1. นางสาวสินีนาถ  นาคลออ
273 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านตะแบกงาม 1. เด็กหญิงอริศรา  อินทชัย
1. นายฐิติวัฒก์  ทิวากรสกุล
274 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนไตรประชาสามัคคี 1. เด็กชายชัยวัฒน์  โห้พลอย
1. นางสาวขัตติยวดี  กลอนดอน
275 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดหนองปลาไหล 1. เด็กหญิงปริศณา  กิ่งสายหยุด
2. เด็กชายพีรพัฒน์  จันทร์ศิริ
3. เด็กชายรัชชานนท์  ถาทอง
1. นางศศิกัญญา  ดอนดีไพร
2. นางสาวบุรารัตน์  กิ่งแก้ว
276 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านไร่ไทรทองพระยาลับแล 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  หมวกสังข์
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  วงษ์จินดา
3. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  ปาละสุข
1. นางสาวสายพิน  สังข์แย้ม
2. นางสาวกฤษณา  แจ้งใบ
277 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงชมพูนุช  พิมเสน
2. เด็กหญิงอภิญญา  พิหูสูตร
3. เด็กหญิงเพชรดา  โสภา
1. นางวัชราภรณ์  ยอดตลาด
2. นางสาวเยาวเรศ  เอี่ยมใย
278 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านดอนพลอง 1. เด็กชายจิรภัทร  กล้ากสิกิจ
2. เด็กชายนวพล  ตุงคะศิริ
3. เด็กหญิงภัทรวดี  ทันจันทร์
1. นายสุรเชษฎ์  วราหะ
2. นางสาววัชรี  กองพิกุล
279 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1. เด็กชายกีรติ  เยี่ยงยงค์
2. เด็กชายระพี  ไทยขำ
3. เด็กชายสิรภพ  วิเศษศรี
1. นางเกษร  เทศนา
2. นางปราณี  สังข์ทอง
280 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านตะกรุด 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พันทะวงษ์
2. เด็กหญิงณัฐธิดา   วิเศษเขตการณ์
3. เด็กชายนฤดล   วิเศษเขตการณ์
1. นางสาวพุทธชาด  แก้วศร
281 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองไม้ 1. เด็กหญิงณัฐชนัน   ชาวนาราช
2. เด็กหญิงศดานันท์   ถนอนเงิน
3. เด็กหญิงสราสินี   คงเพชรศักดิ์
1. นายจักรกฤช  วินิจสร
2. นางขนิษฐา  เผ่าม่วง
282 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) 1. เด็กหญิงณัฎฐธิดา   ตรีเนตร
2. เด็กหญิงสุภาภรณ์  หุ่นทอง
3. เด็กหญิงเจนจิรา   สระทองน้อย
1. นางนงลักษณ์   นภาพร
2. นางกนกรัตน์  อนุพันธ์
283 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดบ้านวัง 1. เด็กหญิงณิชพยกานต์  ชัยฤทธิ์
2. เด็กชายปรีชา  ชาระวิง
3. เด็กชายวิทวัส  สนรอด
1. นายฉลอง  นาคจรุง
284 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนไตรราษฎร์อุปถัมภ์ 1. เด็กชายจิตติพัฒน์  ผาลาด
2. เด็กหญิงมุนินท์  ดิษอ่ำ
3. เด็กชายอนุวัช  ทวิชาติสกุล
1. นางขวัญจิตร์  ขาวพราย
2. นายยอดชาย  มานิ่ม
285 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  บุญทัน
2. เด็กหญิงวนิดา  สุขกรรณ์
3. เด็กหญิงอนันตญา  อามาตหิน
1. นางสาวนัดดา  ลือหาร
2. นางสาวน้ำผึ้ง  ชาญถิ่นดง
286 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดบ้านไร่ 1. เด็กหญิง ชลธิชา   มาลัยมาตร์
2. เด็กหญิงณรัญญา   ประเสริฐดี
3. เด็กชายนันทิชา   คล้ายกมล
1. นางสาวนพรัตน์   คงสัตรา
287 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดหนองกรด 1. เด็กหญิงภัทรธิดา  มินทยัก
2. เด็กหญิงวนิดา  บุญวิเทียน
3. เด็กหญิงสุพัตรา  งามบุตรี
1. นางธีร์สุดา  ชัยประสิทธิ์
2. นางจิตรา  กระต่ายทอง
288 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านปางขนุน 1. เด็กหญิงกานดา  สวัสดิ์เอื้อ
2. เด็กหญิงลัดดา  ประจันบาล
3. เด็กหญิงวิภาดา  คำศิลา
1. นายเอกสิทธิ์  ชูชั่ง
2. นางสาวอัจฉรา  ปล้องสอง
289 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบางแก้ว 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  วงษ์ชุ่ม
2. เด็กหญิงธารทิพย์  ราชสมบัติ
3. เด็กหญิงวัชรี  แสงโสภา
1. นางน้ำเพชร  ไพโรจน์
2. นายพิเชษฐ์  ไพโรจน์
290 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านพนาสวรรค์ 1. เด็กชายณัชพล  กมลพันธ์
2. เด็กชายวินัย  สมานจิตร
3. เด็กชายสุทธิพงษ์  ดอกพิกุล
1. นายยุทธยา  บุญปัน
2. นางสาวพรรณภัทร  บุญปัน
291 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดอนจังหัน 1. เด็กหญิงภัทรภรณ์   หมั่นทรัพย์
2. เด็กหญิงวีร์สุดา  พิเชฏฐ์
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์   แสนแก้ว
1. นางสาวกมลทิพย์   ชมชาติ
2. นางสาวพัชราวรรณ   สาทสิ
292 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านปางสวรรค์ 1. เด็กชายพุฒินันท์   ปิลอง
2. เด็กหญิงสุธิดา   เหมือนการ
3. เด็กหญิงอภิชญา   ทองห่อ
1. นายพิทยา   สงเคราะห์
2. นายอนุรักษ์  ศักดิ์เพ็ชร
293 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนไตรประชาสามัคคี 1. เด็กหญิงวราพร  สาริพันธ์
2. เด็กหญิงสุกัญญา  เพิ่มทรัพย์
3. เด็กหญิงโสพิศ  ปุ่ยแดง
1. นางสาวเบญจวรรณ  เณรจาที
294 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านบุรีรัมย์ 1. เด็กชายกวินภพ  กระสัง
2. เด็กหญิงนนทยา  นรดี
3. เด็กหญิงสายฝน  คูณเพิ่ม
1. นางสาวดวงฤทัย  สิมสาร
295 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดหนองตางู 1. เด็กหญิงชนัยพร  แสนสง
2. เด็กชายธเนศ  งิ้วราย
3. เด็กชายสถาพร  โพธิ
1. นายดิฐาปภัสร์  ธนวัฒนานิธิกูล
2. นางสาวดวงพร  จิตรตระกูลชัย
296 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านตะแบกงาม 1. เด็กหญิงกฤษณา  โยธาโคตร
2. เด็กหญิงจตุพร  ทองชำนาญ
3. เด็กหญิงเบญญาภา  พุทธลอด
1. นางสาวสุรางค์  เดชหาญ
2. นางสาววิรัญยา  พูลศิริ
297 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านดอนจังหัน 1. เด็กหญิงจีระนันท์   แก้วกัณหา
2. เด็กหญิงวรนิต  พัฒศิริ
3. เด็กหญิงวรัทยา   สุพร
1. นางสาวกมลทิพย์   ชมชาติ
2. นางสาวพัชราวรรณ   สาทสิ
298 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1. เด็กหญิงนิษฐเนตร์  อินทสิทธิ์
2. เด็กหญิงปิยะพร  เจียงผา
3. เด็กหญิงอัจริยา  บุปผา
1. นางชุติมา  เกษสุภะ
2. นางวาริฉัตร  พิลึก
299 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเคียน(ประชาสามัคคี) 1. เด็กหญิงกนิษฐา  ศิริเวช
2. เด็กชายชนธาร  หมอนทอง
3. เด็กชายสุทธิรักษ์  สุตตสันต์
1. นางสาวชุติมา  ดวงตาเสือ
2. นางสาววาสนา  โมกพา
300 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลแม่เปิน 1. เด็กชายธนากร  ทองไทย
2. เด็กหญิงนัชชา  วิลาจันทร์
3. เด็กหญิงสุชานุช  มารศรี
1. นางสาวอ้อนจันทร์  เรือนทิพย์
2. นางเนาวรัตน์  คำฤทธิ์
301 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) 1. เด็กหญิงญาดา   เทพานุพัฒน์
2. เด็กหญิงผาติรัตน์   ทั่งถิระวรเวทย์
3. เด็กหญิงอรปรีญา   ปลิวมา
1. นางนงลักษณ์   นภาพร
2. นางกนกรัตน์  อนุพันธ์
302 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 โรงเรียนไตรราษฎร์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ทองดีวิเศษ
2. เด็กหญิงฑิฆัมพร  แก้ววงษา
3. เด็กหญิงอภิสรา  จุระยา
1. นางขวัญจิตร์  ขาวพราย
2. นางสาวกนกวรรณ  ผลสุข
303 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านทุ่งท่าเสา 1. เด็กหญิงชลดา  เทพศักดิ์
2. เด็กหญิงปริศนา  อาชีวะ
3. เด็กหญิงอรอนงค์  นุวงษ์
1. นางรุ่งทิวา  รุ่งกลิ่น
2. นางสายสมร  โสมาบุตร
304 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ 1. เด็กหญิงกุณฑีรา  ดาวพลาย
2. เด็กหญิงจิรัชญา  เรียงสันเทียะ
3. เด็กหญิงวศินี  บุญธรรม
1. นางสาวกฤษณา   กิลาโส
2. นายพิสิทธิ์  นิยมลักษณ์
305 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง 1. เด็กหญิงขวัญชนก   ภูสำรอง
2. เด็กหญิงทิฆัมพร   รื่นไกรฤกษ์
3. เด็กหญิงวรดา   คำสุข
1. นางสาวนัดดา   ลือหาร
2. นางสาวปัทมา   เจริญธัญญกรรม
306 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองไม้ 1. เด็กหญิงทัตพร   นิลสนธิ
2. เด็กหญิงปัญญารัตน์   คล้อยสวาท
3. เด็กหญิงวรรณษา   เปี่ยมสุข
1. นางขนิษฐา  เผ่าม่วง
2. นายจักรกฤช   วินิจสร
307 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงนริศรา  จันทร์เสน่ห์
2. เด็กหญิงปัฐมวดี  ศักดิ์ตาวงค์
3. เด็กหญิงปิยภรณ์  นาสุรินทร์
1. นางสาวเยาวเรศ  เอี่ยมใย
2. นางวัชราภรณ์  ยอดตลาด
308 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนเขาหินกราวประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงปณิดา   สามารถ
2. เด็กชายพลวัต  ศรีอวน
3. เด็กชายศิริชัย   อุ่นใจ
1. นายเดชณรงค์  มาบัว
2. นายกฤษฎา  นาวิก
309 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหินดาด 1. นายกิตติศักดิ์   พิมพ์สวรรค์
2. เด็กชายฉัตรมงคล  ผลสำโรง
3. นายเอกราช  หล่ายสกุล
1. นายณัฐนัย   วิศวแสนสุข
2. นางสาวเคียงดาว   แป้นเพชร
310 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ 1. เด็กหญิงพรชิตา  หงษ์ดำเนิน
2. เด็กหญิงวรัญญา  ธรรมมุณี
3. เด็กหญิงเจนจิรา  งิมขุนทด
1. นางสาวกฤษณา  กิลาโส
2. นายพิสิทธิ์  นิยมลักษณ์
311 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบางแก้ว 1. เด็กชายณัฐพล   แสงศักดิ์
2. เด็กชายมั่นคง  จงเป็นธรรม
3. เด็กชายวรพงษ์  คงตาม
1. นางน้ำเพชร  ไพโรจน์
2. ดร.ยุพิน  มงคลไทร
312 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนเยาวชนพัฒนา 1. เด็กหญิงณัชชา  กรณีย์
2. เด็กหญิงวรีภรณ์  ทรัพย์ขำ
3. เด็กหญิงสุภารัตน์  ใจตรง
1. นางสาวราตรี  นุ่นประสิทธิ์
2. นางวิภา  ธงทอง
313 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเคียน(ประชาสามัคคี) 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  มุ่งภู่กลาง
2. เด็กชายยุทธนา  ดวงประทุม
3. เด็กหญิงวิรินญา  บุญเย็น
1. นางสาววาสนา  โมกพา
2. นางสาวชุติมา  ดวงตาเสือ
314 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  เกตุเทียน
2. เด็กชายปาณรวิช  อินทวัน
3. เด็กชายเมธัส  สำเภารอด
1. นางปราณี  สังข์ทอง
2. นางเกษร  เทศนา
315 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) 1. เด็กหญิงมัทนาพร   นาจุ้ย
2. เด็กหญิงรัตติกาล   มีสาท
3. เด็กหญิงอนัญญา  ศรีพัฒน์
1. นางนงลักษณ์   นภาพร
2. นางกนกรัตน์  อนุพันธ์
316 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านปางสุด 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ   สระน้อย
2. เด็กชายธนพล   แก้วโต
3. เด็กหญิงนฤมล  ลายเขียน
1. นางสาวธนาภา   สุวรรณเพ็ช
2. นางสาวอารยา  สระอุบล
317 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนไตรราษฎร์อุปถัมภ์ 1. เด็กชายพีรพงศ์  พิลึก
2. เด็กชายพีรพัฒน์  ปั้นนาค
3. เด็กหญิงสุชาดา  แก้ววงษา
1. นายยอดชาย  มานิ่ม
2. นางขวัญจิตร์  ขาวพราย
318 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี 1. เด็กชายชยานันต์  สุ่มประดิษ
2. เด็กหญิงปัญญาพร  แสงทองคำ
3. เด็กหญิงมินตรา   โพธิ์อ่อง
1. นางสาวณิชาภา   ด่อนแผ้ว
2. นางสาวนงนุช   สุทธิ
319 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านทุ่งท่าเสา 1. เด็กชายชิษณุพงษ์  สุวรรณ
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  บุญมี
3. เด็กหญิงพนิดา  สุวรณประเสริฐ
1. นายสมัคร  จันดาแก้ว
2. นางพัชนี  ศรีธรรมพินิจ
320 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงวิศิษฏ์สิริ  โมคลักษณ์
2. เด็กชายสุรเกียรติ  โม้จันทร์
3. เด็กชายอภิชาติ  จันเกิด
1. นางสาวกิตติยาภรณ์  นาสุรินทร์
2. นายไพรบูรณ์  ไชยนา
321 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบ้านคลอง 1. เด็กชายชนันทร์  สิงนวน
2. เด็กหญิงนันท์สินี  ค้ำมา
3. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  อ่อนพรม
1. นางวรรณรัตน์  รุ่งแสง
2. นายคมสันต์  โพธิ์เอี่ยม
322 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านปางขนุน 1. เด็กชายธีราวัฒน์  สุขเนียม
2. เด็กชายปรเมศธ์   แก้วใหญ่
3. เด็กหญิงสุกัญญา  ขำอินทร์
1. นางสาวอัจฉรา  ปล้องสอง
2. นายเอกสิทธิ์  ชูชั่ง
323 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงธนาภา  เงินคุณด้วง
2. เด็กชายปฏิวัติ  สาน้อย
3. เด็กชายเอกภพ  วงอามาต
1. นางสาวเยาวเรศ  เอี่ยมใย
2. นางวัชราภรณ์  ยอดตลาด
324 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1. เด็กหญิงภัทรศยา  ไชยพิเดช
2. เด็กหญิงวริศรา  มากวงศ์
3. เด็กหญิงอริศา  ชื่นเจริญ
1. นางจำลักษณ์  คำแผลง
2. นางเกษร  เทศนา
325 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) 1. เด็กหญิงกัณธิชา  ธินมารมย์
2. เด็กหญิงชาลิสา   คำเขียว
3. เด็กหญิงศศิมา  สอนเข็ม
1. นางนงลักษณ์   นภาพร
2. นายศักดา  พิสฐศาสน์
326 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง 1. เด็กหญิงกฤตลดา   ว่องวิการ
2. เด็กหญิงพรพรหม   เจริญอนันตกุล
3. เด็กหญิงอภิญญา   วงค์สรี
1. นางสาวปัทมา   เจริญธัญญกรรม
2. นางสาวนราทิพย์   เทพอาสา
327 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านตะกรุด 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ   พันทะวงค์
2. เด็กชายณฤดล   วิเศษเขตการณ์
3. เด็กหญิงณัฐธิดา   วิเศษเขตการณ์
1. นางสาวพุทธชาติ   แก้วศร
328 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดด่านช้าง 1. เด็กหญิงชนากานต์  โพธิยอด
2. เด็กหญิงชลธิชา  พีรัตน์
3. เด็กหญิงรวิสรา  จินตนา
1. นางสาววัลภา  สมประสงค์
2. นางรุ่งนภาภรณ์  ผู้วิเศษ
329 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านใหม่ศรีนคร 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  แย้มกลิ่น
2. เด็กหญิงสุนิสา  บุพเพ
3. เด็กหญิงโชษิตา  โกจันทึก
1. นางสาวพิไลวรรณ  น้ำชุ่ม
2. นายบุญเลิศ  ธูปบูชา
330 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดหนองกรด 1. เด็กหญิงชวิสา  ดอนแดนปิ่น
2. เด็กชายวรพล  แก้วศรี
3. เด็กหญิงอลิสา  พูลเกต
1. นางธีร์สุดา  ชัยประสิทธิ์
2. นางจิตรา  กระต่ายทอง
331 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านท่ามะกรูด 1. เด็กชายณัฐวัตร  เบญจมาศ
2. เด็กหญิงพัชราภา  อยู่เย็น
3. เด็กชายฮาเลลูยา  อยู่สุข
1. นางสาวปิยาภรณ์  รำไพ
2. นางวลัยพรรณ  ไม้สนธิ์
332 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ 1. เด็กหญิงกิดากานต์  พัดสาริกิจ
2. เด็กหญิงจีรนันท์  มั่นสุ่ม
3. เด็กหญิงอารียา  วงษ์อักษร
1. นางสาววิไลภรณ์  ม้วนหนู
2. นางสาวสุนันท์  จันทพรต
333 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านปางสุด 1. เด็กชายจิรานุวัฒน์   คำภูษา
2. เด็กหญิงปวีณา   วงษ์คำมา
3. เด็กหญิงภาชิณี  วรรณกุล
1. นางสาวลักขณา  กอบสาริกรณ์
2. นายสามาตร   นามปาน
334 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านวังชุมพร 1. เด็กหญิงขนิษฐา  สนพะเดิม
2. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  แก้วบุตรดี
3. เด็กหญิงอรุณีย์  บุญสรรค์
1. นางสาววารุณี  สกุลณี
2. นางสาวพรนิภา  คงเพ็ชรศักดิ์
335 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านพนาสวรรค์ 1. เด็กหญิงพิมพิลัย  กำราบภัย
2. เด็กหญิงสุชานันท์  ฉัตรารักษ์
3. เด็กหญิงเข็มอัปสรณ์  สิบผุด
1. นายยุทธยา  บุญปัน
2. นางสาวพรรณภัทร  บุญปัน
336 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบ้านคลอง 1. เด็กหญิงกัญญรัตน์  เจนเขตการ
2. เด็กชายณัฐพงศ์  สอนมาก
3. เด็กหญิงรสสุคนธ์  กลมเกลี้ยง
1. นางวรรณรัตน์  รุ่งแสง
2. นางสาวภูษณิศา  กันทาอินต๊ะ
337 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดหนองตางู 1. เด็กชายชัยธวัช  สังเงิน
2. เด็กหญิงรุ้งทิวาวัลย์  อ่อนน้อม
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  ศรีวิไล
1. นายดิฐาปภัสร์  ธนวัฒนานิธิกูล
2. นางสาวพนิดา  การะเกษ
338 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านงิ้วแบ้ 1. เด็กหญิงนริศรา   ฤทธิ์มหันต์
2. เด็กหญิงสุนิสา   จักรทุม
3. เด็กหญิงอัญธิกา   หนูแก้ว
1. นางสาวธันย์ชนก   จันทะบุตร
2. นางสาวปิยนุช  ยอดวิชา
339 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนไตรราษฎร์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงจรินทร์ญา  วงษ์จันทร์
2. เด็กชายวีรวัฒน์  พงมาลี
1. นายยอดชาย  มานิ่ม
340 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง 1. เด็กชายกมลภู   ไชยยะ
2. เด็กชายฉัตรมงคล   อุ้ยเหง้า
1. นางสาวนราทิพย์   เทพอาสา
341 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) 1. เด็กหญิงปาริฉัคร  บุญญะกลัมภะ
2. เด็กหญิงอาทิตยา  สิมมา
1. นางนงลักษณ์  นภาพร
342 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนสามัคคีธรรมราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายจักรภัทร  เอี่ยมอินเจริญ
2. เด็กหญิงวาสินี  น้อยเพรชมณี
1. นายธนาคาร  ศีลพงษ์
343 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  โพธิ์โต
2. เด็กหญิงวรกฤตา  ไวยเขตกรณ์
1. นางชุติมา  เกษสุภะ
344 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านตะแบกงาม 1. เด็กหญิงวาสนา  จันทร์เกิ้น
2. เด็กหญิงสุชาดา  แวววงษ์
1. นางสาววิรัญยา  พูลศิริ
345 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสวนป่าแม่กะสี 1. เด็กชายธนพล  พืชนะสุข
2. เด็กชายวัฒนา  แม้นพวก
1. นายกฤตวรรชนพล  กรวรรฒชนะศึก
346 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านปางสุด 1. เด็กชายณัฐพล  วงศ์คำมา
2. เด็กชายวรวิช   มีศิริ
1. นางสาวธนาภา  สุวรรณเพ็ช
347 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านบ่อกะปุง 1. เด็กชายนพดล  พรมศิลา
2. เด็กหญิงวรรณิสา  แพรน้อย
1. นายสมนึก  ภัสสร
348 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดคลองสาลี 1. เด็กชายกันตโชติ  เก่งถิ่นเถื่อน
2. เด็กชายวศิน  จันทร์ภู่
1. นางสาวเพชรรัตน์  ชวาลิต
349 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านพนาสวรรค์ 1. เด็กชายณัฐนนท์  ชำนาญพล
2. เด็กชายศิรวัฒน์  สองศรี
1. นางสาวพรรณภัทร  บุญปัน
350 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดจิกลาด 1. เด็กชายพงษ์ศธร  ศรีนาราง
2. เด็กชายแสนใหม่  แสงศรีธูป
1. นางสาวนงค์นุช  อ่างอินทร์
351 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านคลองไทร 1. เด็กชายธนัช  ธรรมมุณี
2. เด็กชายสาระวิน  พิมภา
1. นายกฤษฎา   รัตนสัตย์
352 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 โรงเรียนเขาหินกราวประชาสรรค์ 1. เด็กชายจิรวัฒน์    สีลาสาร
2. เด็กชายพงศภัค   เขียวน้อย
1. นายกฤษฎา  นาวิก
353 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดบ้านพลัง 1. เด็กชายกฤตเมธ  สมบูรณ์ดี
2. เด็กชายศุภชัย  วงค์จันทร์
1. นายพรชัย  พริกสี
354 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านคลองน้ำโจน 1. เด็กชายธนภูมิ  ชาญถิ่นดง
2. เด็กชายเอกราช  แก้วไทย
1. นางณฐพร  ชาวลุ่มบัว
355 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดบ้านคลอง 1. เด็กชายธีรศักดิ์  เหมือนสังข์
2. เด็กชายอติชาติ  พูลภาค
1. นายคมสันต์  โพธิ์เอี่ยม
356 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดสังฆวิถี 1. เด็กชายกิตติศักดิ์   สังข์ทอง
2. เด็กชายปรเมชฐ์   คำจันทึก
1. นายมานพ    เสือกล้า
357 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ 1. เด็กชายคมสัน  กันแก้ว
2. เด็กชายณัฐพงศ์  นาไทย
1. นางสาววิไลภรณ์  ม้วนหนู
358 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดตาสังใต้ 1. เด็กหญิงกวิลตรา  น้อยพี
2. เด็กชายกันต์ศักดิ์  คชินทร
1. นางนงลักษณ์  ชัยชนะสุพร
359 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดวังม้า (ชนประสิทธิ์วิทยา) 1. เด็กชายพีรภัทร  อักษร
2. เด็กชายภัทรพงษ์  แจ้งสันต์
1. นางวราลักษณ์  ดิษเจริญ
360 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านวังซ่าน 1. เด็กชายกันตินันท์  เจริญศิลป์
2. เด็กชายนวกร  พันธ์ยัง
1. นายศิวะ  ประดาอินทร์
361 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี 1. เด็กชายศักดิ์ชัย   บัวเปีย
2. เด็กชายสายฟ้า   เพ็งพันธ์
1. นางสาวณิชาภา   ด่อนแผ้ว
362 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดคลองสาลี 1. เด็กชายจักรกิจ  ขุนพิลึก
2. เด็กชายธนวัฒน์  ทาผา
1. นางสาววรรศิกา  นาอุดม
363 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 โรงเรียนสวนป่าแม่กะสี 1. เด็กชายญาณากร  ไผ่เนียม
2. เด็กชายวรเชษฐ์  ป้อมบ้านต้า
1. นายตุลาวัติ  ปัญญาบุญ
364 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ 1. เด็กชายณัฐพล  อินทรเลิศ
2. เด็กชายเจษฎา  สารี่
1. นางสาวกฤษณา  กิลาโส
365 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านตะแบกงาม 1. เด็กชายจินตวัต  เหมตาล
2. เด็กชายภานุวัฒน์  อรุณรัตน์
1. นางสาววิรัญยา  พูลศิริ
366 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านดอนพลอง 1. เด็กชายวริทธิ์ธร  ศรีทัศน์
2. เด็กชายสุรชาติ  พิลึก
1. นายสุรเชษฎ์  วราหะ
367 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดธรรมจริยาวาส 1. เด็กชายจักรพงษ์  ศรไชย
2. เด็กชายภูบดินทร์  กาญจนสมวรรณ์
1. นายประดิษฐ์  นาคสมบูรณ์
368 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองน้ำเขียว 1. เด็กชายภูสิทธ์  นิลพลอย
2. เด็กชายวีรวัฒน์  แก้วเกตุ
1. นางชนาลัย  รงค์ทอง
369 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดสวนหลวง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   อินทยา
2. เด็กชายศุภชัย  พูลสมบัติ
1. นายชยพล    กุดเลา
370 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านคลองไทรสาขาบ้านใหม่แม่เรวา 1. เด็กชายชนะชัย   สะโตทอง
2. เด็กชายนิรุต  แสงทอง
1. นายพนา   อัครวิทยาพัฒน์
371 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านสะเดาซ้าย 1. เด็กชายนฤดล  บัวผา
2. เด็กชายภูริณัฐ  เวียงยาง
1. นางสาวศรารัตน์  ชูนพรัตน์
372 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 โรงเรียนราษฎร์ร่วมสามัคคี 1. เด็กชายกอบศักดิ์  อุ่นแก้ว
2. เด็กชายศรศักดิ์  นาเคลือ
1. นายอาคุปต์  แข็งกล้า
373 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดตาสังใต้ 1. เด็กชายสุทัศน์  พ้นศรี
2. เด็กชายอดิศักดิ์  หนูลำ
1. นางนงลักษณ์  ชัยชนะสุพร
374 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) 1. เด็กชายธีรภัทร   กำมะลาต
2. เด็กชายหิรัณย์   ศรีจันทร์โคตร
1. นางนงลักษณ์   นภาพร
375 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านคลองไทรสาขาบ้านใหม่แม่เรวา 1. เด็กชายนพรัตน์    สิงห์ษา
2. เด็กชายวิชัย   นิกรสุข
1. นายพนา   อัครวิทยาพัฒน์
376 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดหนองตางู 1. เด็กชายนนธกรานต์  สวนสอน
2. เด็กชายศิวกร  ประดาพล
1. นายดิฐาปภัสร์  ธนวัฒนานิธิกูล
377 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดจันทร์ทอง 1. เด็กชายอัษฎายุทธ  บุญนาค
2. เด็กชายเอกอัมรินทร์  ฤทธิ์คง
1. นางนันท์นภัส  เชาวลักษณ์
378 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดหนองไร่ 1. เด็กชายธีรวัฒน์  หวานใจ
2. เด็กชายวิษณุ   นกทะนงค์
1. นางชนนิกานต์  ฤทธิ์บำรุง
379 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดบ้านพลัง 1. เด็กชายธีรวัฒน์  สาสนะ
2. เด็กชายอดิศร  กันเจียก
1. นายพรชัย  พริกสี
380 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านท่ามะกรูด 1. เด็กหญิงญานิศา  คุ้มสุวรรณ
2. เด็กชายวุฒิชัย  อยู่เย็น
1. นางชลอ  เสาร์เฉลิม
381 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองชำนาญ 1. เด็กชายคุณาสิน  วิสภักดี
2. เด็กชายมรุเดช  หมีแช
1. นายสมพล  สวัสดิ์ตาล
382 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านดอนพลอง 1. เด็กชายทวีชัย  สุกร
2. เด็กชายเจษฎาภรณ์  บุปผา
1. นายสุรเชษฎ์  วราหะ
383 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 โรงเรียนเขาหินกราวประชาสรรค์ 1. เด็กชายกิตติวินต์   จั่นเจริญ
2. เด็กชายอนุชิต   สัมมาตรี
1. นายพรรคพงศ์  นามเทพ
384 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านวังซ่าน 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  พันธ์กสิกร
2. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  ภู่เกตุ
1. นายศิวะ  ประดาอินทร์
385 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดคลองสาลี 1. เด็กชายศตวรรษ  ศรีวงษ์วรรณ
2. เด็กชายศักดิ์ดา  จันทโย
1. นางสาววราภรณ์  เรือศรีจันทร์
386 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ 1. เด็กชายฐิติพงษ์  ไตรเนตร
2. เด็กชายสันติ  โสนนอก
1. นางสาวกฤษณา  กิลาโส
387 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดสวนหลวง 1. เด็กชายภานุวัตร   ธิมาชัย
2. เด็กชายวสุพล   ฐานสมบัติ
1. นางสาวอณุภา    สุวรรณกรณ์
388 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านปางขนุน 1. เด็กชายจิรายุ    แสนตัน
2. เด็กชายศราวุฒิ  แสนแก้ว
1. นายกฤตภาส    หลวงจอก
389 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านวังชุมพร 1. เด็กชายจีรภัทร์  บนขุนทด
2. เด็กชายสาครพิทักษ์  ศรีพยัคฆ์
1. นางสาววารุณี  สกุลณี
390 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนสวนป่าแม่กะสี 1. เด็กชายจักรินทร์  แก้วเจริญศรี
2. เด็กชายพงศกร  ขันโนนเขวา
1. นายเหรียญชัย  จั่นรัตน์
391 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนเขาหินกราวประชาสรรค์ 1. เด็กชายณัฐพล   ไกลถิ่น
2. เด็กชายพงษ์เทพ   บุญตา
1. นายพรรคพงศ์  นามเทพ
392 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนไตรประชาสามัคคี 1. เด็กชายนฤภร  โภคาแสง
2. เด็กชายศราวุฒิ  งามบุญฤทธิ์
1. นางสาวเบญจวรรณ  เณรจาที
393 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบ้านคลอง 1. เด็กชายปารเมศ  พึ่งสุข
2. เด็กชายพิจักษณ์  ปานนนท์
1. นายคมสันต์  โพธิ์เอี่ยม
394 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านบุรีรัมย์ 1. เด็กชายณัฐพล  ชัยบำรุง
2. เด็กชายพงศกร  จูประจน
1. นายเรืองนนท์  นพรัตน์
395 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านตะแบกงาม 1. เด็กชายพุทธชาติ  หลานป้อ
2. เด็กชายเจษฎา  ศรีแพงมน
1. นางสาววิรัญยา  พูลศิริ
396 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดหนองปลาไหล 1. เด็กชายนันทกร  ภูครองทุ่ง
2. เด็กชายอนุเทพ  มะนาวหวาน
1. นางสาวบุรารัตน์  กิ่งแก้ว
397 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านงิ้วแบ้ 1. เด็กชายธนาเทพ  แก้วไพฑูรย์
2. เด็กชายนพเก้า  หวลคิด
1. นางสาวธันย์ชนก  จันทะบุตร
398 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านวังชุมพร 1. เด็กชายชวนันท์  คำมุ้ย
2. เด็กชายภัทรดนัย  ซาซิโย
1. ว่าที่ร้อยตรีวิษณุ  เกณสาคู
399 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่ามะกรูด 1. เด็กชายธนากรณ์  ลิลาน้อย
2. นายอโณทัย  สีหะ
1. นางวลัยพรรณ  ไม้สนธิ์
400 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดหนองยาว 1. เด็กชายภูมินิมิต   พุ่มฉัตร
2. เด็กชายวศิน  พู่กันแก้ว
1. นายเอกวิทย์  ทับทวี
401 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านบึงราษฎร์ 1. เด็กชายฉัตรชัย  ตรีสังข์
2. เด็กชายวันชนะ  ผลสมบัติ
1. นายสุรชาติ  ลัยวงษ์
402 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านบุรีรัมย์ 1. เด็กชายจิรศักดิ์  อินแหยม
2. เด็กชายอาทิตย์  สิทธิศร
1. นายเรืองนนท์  นพรัตน์
403 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านคลองไทร 1. เด็กชายศิริชัย  เกิดเพ็ง
2. เด็กชายอนุชา  สาโรจน์
1. นายกฤษฎา    รัตนสัตย์
404 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนเขาหินกราวประชาสรรค์ 1. เด็กชายจิรศักดิ์   ศาลางาม
2. เด็กชายภานุพงษ์  ใจเที่ยงธรรม
1. นายพรรคพงศ์  นามเทพ
405 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดหนองตางู 1. เด็กชายพัชร  นามภักดี
2. เด็กชายสุทธิพงษ์  ชุมถนอม
1. นายดิฐาปภัสร์  ธนวัฒนานิธิกูล
406 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบ้านคลอง 1. เด็กชายภูวนาถ  ขันแก้ว
2. เด็กชายสุรศักดิ์  จันทร์เพ็ญ
1. นางวรรณรัตน์  รุ่งแสง
407 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบ้านไผ่ 1. เด็กชายนพวรรธน์  สดสะอาด
2. เด็กชายอดิศักดิ์  ภู่ชม
1. นางสาวทิพวรรณ  อุดมวงศ์
408 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านตะแบกงาม 1. เด็กชายนันทวัฒน์  พรหมเกตุ
2. เด็กชายสหรัฐ  แจ้งเจน
1. นางสาวสุรางค์  เดชหาญ
409 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดสวนหลวง 1. เด็กชายจักรกฤษ   คงประกอบ
2. เด็กชายภาคิน    เพชรรัตน์
1. นางสาวอณุภา   สุวรรณกรณ์
410 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านคลองโพธิ์พัฒนา 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  เปราเร
2. เด็กหญิงฐาณิกา  ธรรมโคตร
3. เด็กหญิงฐิติพร  แท่นแก้ว
4. เด็กหญิงติชิลา  อินตา
5. เด็กหญิงเสาวลักษ์  พรหมรักษา
1. นางสมัย  แสงวัชรสุนทร
2. นางพิมพการัง  บุญล้อม
411 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดบ้านพลัง 1. เด็กชายฐิติวัฒน์  มั่นเขตกิจ
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  กะปุระ
3. เด็กชายณัฐภูมิ  ศรีเถื่อน
4. เด็กหญิงนัทชา  พวงเสงี่ยม
5. เด็กหญิงผกาลินี  บุญเย็น
1. นายรัตนะ  ชาวนา
2. นางสาวนิโรบล  เอี่ยมอ่อง
412 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านวังชุมพร 1. เด็กหญิงนรมน  เที่ยงรัตน์
2. เด็กหญิงนิชาภัทร  กันหาไธสง
3. เด็กหญิงปวีณา  ซาซิโย
4. เด็กหญิงวริศรา  เรือนคำ
5. เด็กหญิงสิวารักษ์  แวงเลิศ
1. นางจินตนา  แคนเภา
2. นางบุญเรือน  บัญหนองสา
413 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนเขาหินกราวประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงดลนภา   มั่นคง
2. เด็กหญิงสุนันทา   จูมไม้เมือง
3. เด็กหญิงอรปรียา  เที่ยงธรรม
4. เด็กหญิงอินทิรา  กล้ามนัส
5. เด็กหญิงเบญจภรณ์  ธรรมบูลย์
1. นางณัฐธยาน์  จะนต
2. นางดาววัน  เกิดจันทร์
414 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดจิกลาด 1. เด็กหญิงธนัญชนก  พุทธะ
2. เด็กหญิงพิชญ์นาฎ  สุกทอง
3. เด็กหญิงพิมลวรรณ  สมคำ
4. เด็กหญิงรัชนีกร  บุญมาหล้า
5. เด็กหญิงอรนลิน  ยิ้มน่วม
1. นางสาวลักขณาภรณ์  โนนทะชัย
2. นางสาวกิตติญา  หมอบอก
415 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรีสามัคคี 1. เด็กชายธงชัย  ใจแสน
2. เด็กหญิงบราลี  หลวงศรีราช
3. เด็กหญิงพรกนก  ศรีตระกูล
4. เด็กหญิงสุนิษา  อุ่นภักดิ์ดี
5. เด็กหญิงอรัญญา  กุมพันธ์
1. นางสาวนภัสนันท์  สงมา
2. นางกัลยกร  นิ่มยี่สุ่น
416 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านคลองไทร 1. เด็กหญิงจิระประภา  นันทสมบัติ
2. เด็กหญิงธันยชนก  ปานน้อย
3. เด็กหญิงภาสินี   ไหยะโก
4. เด็กหญิงมนัสนันท์  มีมุข
5. เด็กหญิงอรณิชา   กันภักดี
1. นางสาวสุภมาศ  พานทอง
2. นางสุพัตรา  วิศิลป์
417 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  จำนงค์
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  อุทุมภา
3. เด็กหญิงลัดดาวรรณ  หุนนารา
4. เด็กหญิงสุขิตา  เขตา
5. เด็กหญิงอุบลวรรณ  สิงห์ทอง
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอิศรา  อาจบำรุง
2. นางจินดา  ชาญธัญกรณ์
418 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดวังม้า (ชนประสิทธิ์วิทยา) 1. เด็กหญิงณัฐมณี  คันทะวัง
2. เด็กหญิงนภัสสร  วรสาตร์
3. เด็กหญิงภัทรศยา  นิยมพงษ์
4. เด็กหญิงวรัมพร  เขม้นกสิกิจ
5. เด็กหญิงวริศรา  พวงจันทร์
1. นายเทวารักษ์  ภักดีตุระ
2. นางสาวนันทนา  นิลเพ็ชร์
419 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนเขาหินกราวประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงปริฉัตร  กลั่นภักดี
2. เด็กหญิงพรศิริ    สีลาดเลา
3. เด็กหญิงรุ้งตะวัน   บดีรัฐ
4. เด็กหญิงอัจริยา   สาร่องคำ
5. เด็กหญิงเพชรไพริน   พรมภักดิ์
1. นางณัฐธยาน์  จะนต
2. นางดาววัน  เกิดจันทร์
420 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดบ้านคลอง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สังฆจาย
2. เด็กหญิงพัชราพร  บุญชู
3. เด็กหญิงพิมชนก  บุญญานนท์
4. เด็กชายสิทธิชัย  เกษาพร
5. เด็กหญิงสุพรรษา  โพธิ์เกตุ
1. นางสุวคนธ์  พันธ์ทรัพย์
2. นางสันทนา  พันธ์มา
421 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดสังฆวิถี 1. เด็กชายกันตพงศ์  ขุนอาจ
2. เด็กชายณัฐวุฒิ   สิลาโส
3. เด็กหญิงธิติกานตร์   สาจันทร์
4. เด็กหญิงหฤทัย   สายสวรรค์
5. เด็กหญิงอริสรา   บุญทาสิน
1. นางพยุง   บุญทาสิน
2. นางสุภาดา   หุ่นโพธิ์
422 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านวังชุมพร 1. เด็กหญิงฑิภากรณ์  ภูงาม
2. เด็กหญิงลลิตา  บุญสรรค์
3. เด็กหญิงวันเพ็ญ  สามบุญชื่น
4. เด็กหญิงศศิวิมล  ช่วยทำ
5. เด็กหญิงสุนิตา  ธัญญเจริญ
1. นางบุญเรือน  บัญหนองสา
2. นางจินตนา  แคนเภา
423 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดหนองตางู 1. เด็กหญิงกุลธิกา  ทิพยสร
2. เด็กชายจักรกฤษณ์  ใจหลัก
3. เด็กหญิงปริยกร  ป้อมคำ
4. เด็กหญิงพรนภัส  สำเพชรเจริญ
5. เด็กชายเฉลิมวงศ์  หยวกวัฒน์
1. นายดิฐาปภัสร์  ธนวัฒนานิธิกูล
2. นางสาวรัชดาภรณ์  สมบูรณ์
424 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านยอดห้วยแก้ว 1. เด็กหญิงจิราภา  คำนวนสินธ์
2. เด็กหญิงนัชชา   กันหา
3. เด็กหญิงบุญยวีร์   สีวิชาสร้อย
4. เด็กหญิงมนัสวี  จินาพันธ์
5. เด็กหญิงสิริลักษณ์  นันทอุปมาลี
1. นางสาวณนันทพร  โพธิ์อภัย
2. นางสาวกมลวรรณ  ทับโต
425 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านพนาสวรรค์ 1. เด็กหญิงจิราวรรณ์  ประสงค์
2. เด็กหญิงชนนิภา  ชนะจิตร
3. เด็กหญิงธนดี  ทองอร่าม
4. เด็กหญิงศศิธร  กำลังยงค์
5. เด็กหญิงเยาวรัตน์  คงคาไล
1. นางสาวมนธิชา  วงวิภาค
2. นางสาววิไลลักษณ์  อินทร์พิทักษ์
426 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านบ่อกะปุง 1. เด็กหญิงณิติพร  เชิดธรรม
2. เด็กหญิงธิติมา  ภู่แย้ม
3. เด็กหญิงภานุมาศ  รักประสงค์
4. เด็กหญิงรัตติกาล  งามแสง
5. เด็กหญิงสุภาวิดา  ตรุษศาสตร์
1. นายสมพร  สุพรรณ์
2. นางยุริณกรณ์  จันทร์อู่
427 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านวังชุมพร 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  กุลวงษ์
2. เด็กหญิงดลยา  เกษาพร
3. เด็กหญิงยศวดี  บริบูรณ์
4. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  มาภัย
5. เด็กหญิงอริสา  ภู่แพง
1. นางสาวพรนิภา  คงเพ็ชรศักดิ์
2. นางสาววารุณี  สกุลณี
428 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดหนองตางู 1. เด็กหญิงกมลเนตร  ขันทองดี
2. เด็กหญิงนภาพร  สังกะสี
3. เด็กหญิงพรรณนารายณ์  คูสินทรัพย์
4. เด็กหญิงพัชรา   สีดำเดช
5. เด็กชายวิทยา  แก้วบัวเพชร์
1. นายดิฐาปภัสร์  ธนวัฒนานิธิกูล
2. นางสาวรัชดาภรณ์  สมบูรณ์
429 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านพนาสวรรค์ 1. เด็กหญิงนุชชิตา  ชุชัยสงค์
2. เด็กหญิงประภัสสร  จรัสพันธ์
3. เด็กหญิงปิยะดา  แก้วดอนรี
4. เด็กหญิงพรปวีณ์  กาดำ
5. เด็กหญิงอนุสรา  หาวิชา
1. นายอนุสรณ์  บุญประคม
2. นางสาวกัญญาพัชร  ภูครองพลอย
430 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านใหม่ศรีนคร 1. เด็กหญิงกิตติพร  ปานมุนี
2. เด็กชายธนากร  ดาหาร
3. เด็กชายสิทธิศักดิ์  อุ่นชื่น
4. เด็กหญิงสุมาพร  ลอเจริญ
5. เด็กชายอานนท์  นนทะโครต
1. นางสาวสวรรยา  กุลนาดา
2. นายนิทัศน์  วิทา
431 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดหนองปลาไหล 1. เด็กหญิงธันชนก  ราชสมบัติ
2. เด็กหญิงรมิดา  คนดี
3. เด็กหญิงศิรภัสสร  มานพ
4. เด็กหญิงศิริพร  สายโสดา
5. เด็กหญิงอินธิลา  ปุราโส
1. นางกิจจา  สุขบาง
2. นางสาวสาลินี  อ่อนมี
432 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  อ่อนมี
2. เด็กหญิงสุชานันท์  เทียนสันต์
3. เด็กหญิงอมรพรรณ  เหมือนดี
4. เด็กหญิงอัจริยา  รักชีวิต
5. เด็กหญิงอัสชา  แสนรำบุญ
1. นางสมพงษ์  สนธิพัก
2. นายคำดี  ขุนดารา
433 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านปางสวรรค์ 1. เด็กหญิงกมลชนก  นกทอง
2. เด็กชายกวิน  แตงทรัพย์
3. เด็กหญิงนันทนา    พูลมูล
4. เด็กหญิงศศิกาญจญ์  สมัครเขตการณ์
5. เด็กชายเจษฎางค์  ทองห่อ
1. นางสาวตุลยาณี  เรืองรอง
2. นายวิทวัส  เจริญสุข
434 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ 1. เด็กหญิงชัชวรรณ  นันที
2. เด็กหญิงฐิติพร  ภิรมยา
3. เด็กหญิงปิยธิดา  ขุนสันเทียะ
4. เด็กหญิงวันวิสา  ไผสระน้อย
5. เด็กหญิงสุทธิดา  กลั่นกสิกรณ์
1. นางสาวทัศนีย์  พินิจชัย
2. นางสาวอรวรรณ  บุญเทเวศร์
435 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหินดาด 1. เด็กหญิงพีรยา  หล่ายสกุล
2. เด็กชายราเมนท์  บทเรศ
3. เด็กชายวัศพล  สารี
4. เด็กหญิงศิรประภา  ทับทิมศรี
5. เด็กหญิงสิรินทรา  ขันเหล็ก
1. นางปุณยวีร์  โพธิ
2. นายพยนต์  เอนก
436 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ 1. เด็กชายธนภัทร  สำลีดี
2. เด็กหญิงปณิดา  เหลาเกลี้ยง
3. เด็กหญิงพิณเพลง  ลุนระวงค์
4. เด็กหญิงพิมพ์วิไล  ขันทับไทย
5. เด็กหญิงสลัลชนา  พุ่มแสง
1. นางจารุวรรณ  ยอดประเสริฐ
437 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1. เด็กหญิงกวินธิดา  สุทธิเม
2. เด็กหญิงจันทิมา  จันทรา
3. เด็กหญิงชลธิชา  สุขรื่น
4. เด็กหญิงนภัทร  มูลแช่ม
5. เด็กหญิงปนัดดา  คงประพันธ์
1. นางคนึง  ภัสสร
2. นางชุติมา  เกษสุภะ
438 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดหนองไร่ 1. เด็กหญิงชมพูนุช  ประสิทธิเขตกรรณ์
2. เด็กหญิงนิราภร  ดิษฐธรรม
3. เด็กหญิงละอองดาว   หมื่นแผ้ว
4. เด็กชายวีรพัฒน์   สังขภิญโญ
5. เด็กหญิงอรวรรณ  โพธิ์ศรี
1. นางระพีพรรณ   เสาวมาลย์
439 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สัจนวน
2. เด็กหญิงปาริฉัตร  วงษ์นาค
3. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  ศรีกันหา
4. เด็กหญิงวรรณภา  คำพรม
5. เด็กหญิงเยาวภา  ชมจันทร์
1. นายสิทธิกร  โลหะเวช
2. นางภัทรวดี  สีขำ
440 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านบึงหล่ม 1. เด็กหญิงกฤติมา  การันต์
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  ช่างคิด
3. เด็กหญิงพรนัชชา  ปรีชา
4. เด็กหญิงอภิญญา  อำพันทอง
5. เด็กหญิงเสาวคนธ์  สำรีเกตุ
1. นายธนาวัฒน์  ผกามาลย์
2. นางพลับพึง  เพ็งสาตร์
441 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ 1. เด็กหญิงจันทิมา  ชังเกษม
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  สุคำภา
3. เด็กหญิงปรียาภัทร  มุ่งดี
4. เด็กหญิงสุภาภรณ์  ภิรมยา
5. เด็กหญิงเบญจาวรรณ  ชมชื่น
1. นางสาวทัศนีย์  พินิจชัย
2. นางวาสนา  เจริญมายุ
442 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 59 ( วัดสังขวิจิตร ) 1. เด็กชายทัตดนัย  พรมทา
2. เด็กหญิงพัชริยา  น้อยบุญชู
3. เด็กชายภูวดล  คำแก้ว
4. เด็กหญิงรัตติพร  ทองสด
5. เด็กหญิงวาสิตา  สุขทรัพย์
1. นางอัจนา  ใจบุญลือ
2. นางสาวสุชาดา  ถาวรชาติ
443 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านตะแบกงาม 1. เด็กหญิงชนิสรา  ใจเย็น
2. เด็กหญิงสุกรานต์ดา  หมู่พยัคฆ์
3. เด็กหญิงสุนิสา  สิงห์ทอง
4. เด็กหญิงสุรวีร์  ตรรกดุษฎี
5. เด็กชายโชคทวี  ฤทธิ์เต็ม
1. นายบุญญฤทธิ์  สาวิสิทธิ์
2. นางสาวปิยะนุช  เขม้นเขตการณ์
444 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงฐิตารีย์  รักงาน
2. เด็กหญิงพัชรดา  แก้วภาพ
3. เด็กหญิงมิ่งกมล  พิศวงศ์
4. เด็กหญิงวรรณา  คำสีทา
5. เด็กหญิงอัจฉรา  บุญเกิด
1. นางภัทรวดี  สีขำ
2. นายสิทธิกร  โลหะเวช
445 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหินดาด 1. เด็กหญิงกนกพร   ศรีฐาน
2. เด็กชายตะวัน   แหวนเงิน
3. เด็กชายรัฐวัฒน์   พึ่งงาม
4. เด็กชายศรัณยู   พรมพิทักษ์
5. เด็กหญิงเยาวภา  สุขแจ่ม
1. นายอรรณพ  มูลเดช
2. นางปุณยวีร์  โพธิ
446 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านชุมม่วง 1. เด็กหญิงรินลณี  บำรุงนางาม
2. เด็กหญิงวิรดา  โสระฐี
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  พิลึก
4. เด็กหญิงเกษรินทร์  พิลึก
5. เด็กหญิงเด็กหญิงสุรัตน์ติกานต์  เพชรมณี
1. นายปรเมษฐ์  ศรีทาสังข์
2. นางสาวนรินทร์  คนมาก
447 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านยุบใหญ่ 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  ศิริพล
2. เด็กหญิงขวัญฤทัย  ทวีวรรณ
3. เด็กหญิงมะนาว  มีนา
4. เด็กหญิงวาสนา  ทรายศรี
5. เด็กหญิงสาวิตรี  ทิพย์ชูนอก
1. นางสาวนิศรา  ไกลสังข์
2. นางสาวสุธีรา  รอดชื่น
448 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนสวนป่าแม่กะสี 1. เด็กหญิงนภัสสร  ชาลีรักษ์
2. เด็กหญิงพรไพลิน  ตาดนอก
3. เด็กหญิงรจนภา  คำนึง
4. เด็กหญิงรุ่งทิวัลย์  มากล
5. เด็กหญิงวรฤทัย  คำนึง
1. นางสุภาพ  มากเสมอ
2. นางสาวสุภัสสร  สุขสำราญ
449 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดหนองกรด 1. เด็กหญิงกรณิสา  ธูปจันทร์
2. เด็กหญิงธัญชนก  อภัยสุข
3. เด็กหญิงนันธิดา  ทับเคลือบ
4. เด็กหญิงพรพิมล  กรณีย์
5. เด็กหญิงมนทกาญจน์  มิ่งขวัญ
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงหทัยรัตน์  วัดสุริวงค์
2. นางสาวเบญจมาศ  ด้วงนาม
450 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหินดาด 1. เด็กหญิงกรพิณ  วิเศษศรี
2. เด็กชายกิตตินันท์  ศรีสมโภชน์
3. เด็กชายคมสัน  จันทร์อิ่ม
4. เด็กหญิงศิริวรรณ  ศรีสวัสดิ์
5. เด็กชายอติเทพ  ทองจิตติ
1. นายอดิเรก  ธิการ
2. นางพัชรินทร์  ธิการ
451 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่ามะกรูด 1. เด็กหญิงมนสิชา  สีขำ
2. เด็กหญิงวราพร  ขุนชาญ
3. เด็กชายวิโรจน์  เผ่นณรงค์
4. เด็กหญิงวิไลพร  ยอดยัง
5. เด็กชายเอกรัตน์  แสงจันทร์
1. นางสาวเรือนแก้ว  สอนที
2. นายฐิติ  สุริยะจันทร์
452 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านตะกรุด 1. เด็กหญิงวาริศรา   อากาศ
2. เด็กหญิงวาริสา   ประสพเนตร
3. เด็กหญิงศิริวิมล   ตรีรัตน์
4. เด็กหญิงสุวนันท์   คูณตะคุ
5. เด็กหญิงเจนจิรา   นามวงษ์เนา
1. นายพานิช  อวนศรี
2. นายวุฒินันทร์   ชาญกูล
453 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านปางสวรรค์ 1. เด็กหญิงจีรนันท์  วัดนาค
2. นายณัฐพงศ์  มูลจันทร์
3. นางสาวนฤมล  แก้วกาหนัน
4. นายยุทธภูมิ  แตงทรัพย์
5. นายสุนิติ  เพิ่มพูล
1. นางสาวตุลยาณี  เรืองรอง
2. นายธานินท์  บุญพุทธ
454 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดเกาะเปา 1. เด็กหญิงสุพรรณษา  เข็มศรี
1. นางบุญยืน  ศิริรักษ์
455 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านไร่ไทรทองพระยาลับแล 1. เด็กหญิงมัชฌิมา  ดีปาน
1. นางจุฑารัตน์  ดีปาน
456 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านท่ามะกรูด 1. เด็กหญิงสุนิสา  นาคะรัตน์
1. นางสาวกมลรัตน์  สุเทพ
457 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนสามัคคีธรรมราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงพัชรี  อำมาภัย
1. นางสาวปฏิมาพร  เตียเย็น
458 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดบ้านพลัง 1. เด็กหญิงแพรวพรรณ  พุ่มนิล
1. นางสาวนิโรบล  เอี่ยมอ่อง
459 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านงิ้วแบ้ 1. เด็กหญิงวรรรณนภา  สุขเกษม
1. นางสาวปิยนุช  ยอดวิชา
460 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหนองละมาน 1. เด็กชายณฐพล  วงษ์กัณหา
1. นายประวิทย์  ไหมทอง
2. นายประวิทย์  ไหมทอง
461 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) 1. เด็กหญิงบุษกร  สิงหา
1. นางสาวศิวพร  เชื้อกสิการ
462 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านตะเคียนงาม 1. เด็กหญิงภัทรวรินทร์  ศักดิ์ศรี
1. นางสาวบุษบา  คงแจ่ม
463 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านบ่อกะปุง 1. เด็กหญิงอรพิม  นนกระโทก
1. นางสาวปิยพร  อินทวัน
464 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านปางสวรรค์ 1. เด็กชายอนุชา  มีหมื่น
1. นางสาวทวีพร  ขำโชติ
465 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดเกาะเปา 1. เด็กชายเจษฎาภรณ์  อาทร
1. นางบุญยืน  ศิริรักษ์
466 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านใหม่ศรีนคร 1. เด็กหญิงชนาพร   ฉายทอง
1. นางสาวน้ำค้าง  โพธิ์เกิด
467 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองเสือ 1. เด็กหญิงนุชนารถ  ต๋าอ่อน
1. นายบุญส่ง  สุขเกษม
468 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านพนาสวรรค์ 1. เด็กหญิงมรดา  ศรีเกษ
1. นางสาวมนธิชา  วงวิภาค
469 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดคลองสองหน่อ 1. เด็กหญิงกัลญาณี  พีรัตน์
1. นางสาวกัลยา  กะมุทา
470 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโคกกว้าง 1. เด็กชายศุภกิตต์  พรมน้อย
1. นางสาวกชมน  เมฆสี
471 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองบอนใต้ 1. เด็กชายนนทพัทธ์   วงษ์สว่าง
1. นางสาวศิรินาฏ  คำเอี่ยม
472 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) 1. เด็กหญิงศศิเสาวภา   บัวบาน
1. นางสาวศรุดา  พูลมี
473 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านตะแบกงาม 1. เด็กหญิงเมธาพร  นครภักดี
1. นายจิตรภณ  วินิตกฤษฏา
474 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเขาแม่กระทู้ 1. เด็กหญิงชนารินทร์  กำนนท์
1. นางสาววันเพ็ญ  ลืออ้าย
475 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเขาจั๊กจั่น 1. เด็กหญิงมนัสนันท์  สิงบัว
1. นางสาวบุศรา  มูลหา
476 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านพนาสวรรค์ 1. เด็กหญิงปัทมาพร  แก้วชัง
1. นายอนุสรณ์  บุญประคม
477 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านคลองไทร 1. เด็กหญิงศิริขวัญ  ผิวทอง
1. ว่าที่ร้อยตรีนิพล  แสงศรีธูป
478 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านตะแบกงาม 1. เด็กหญิงสุรวีร์  ตรรกดุษฏี
1. นางสาวปิยะนุช  เขม้นเขตการณ์
479 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนเขาหินกราวประชาสรรค์ 1. เด็กชายธนากร   บุญถ่าน
2. เด็กหญิงธฤษวรรณ   แคเซอ
1. นางณัฐธยาน์  จะนต
2. นางสำรวย  ไรท์
480 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านมาบแก 1. เด็กหญิงสุชาดา  พิลึก
2. เด็กชายอิทธิกร  ดวงรัตน์
1. นางทิพวรรณ์  เวียงแก้ว
2. นางกัลยา  พิลึก
481 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดหนองปลาไหล 1. เด็กหญิงฐิติวรดา  โพธิ์ยอด
2. เด็กชายสุวรรณวุฒิ  สุภากุล
1. นางสาวอรอนงค์  คงสิบ
482 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหนองน้ำเขียว 1. เด็กชายพีรพัฒน์   ฉุยฉาย
2. เด็กหญิงมยุรฉัตร   ดิษฐเจริญ
1. นางสาวภัทราพร   จริงแล้ว
483 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนไตรประชาสามัคคี 1. เด็กชายนวพล  ชาญตะบะ
2. เด็กหญิงเอมิกา  แซ่ตั้ง
1. นายอำนาจ  โพทอง
484 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านดอนจังหัน 1. เด็กหญิงจิราภรณ์   สังข์สุข
2. เด็กชายธีร์ธวัช   ดุลย์มา
1. นายอนันต์   น้ำเพ็ชร์
2. นางสุวภา   นิเทศธัญญกิจ
485 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านใหม่ศรีนคร 1. เด็กหญิงชลดา  แสงประทุม
2. เด็กชายสุริวรรณ  โล่สุวรรณ
1. นางสาวณภัทร   เชียงแรง
2. นางสาวน้ำค้าง  โพธิ์เกิด
486 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านวังซ่าน 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  พุทธาศรี
2. เด็กชายภัทรศัย  โสรส
1. นางสุนันท์  ประสาทเขตการ
2. นางพิมพ์ปวีณ์  นิธิจิรชาติ
487 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดหนองกรด 1. เด็กชายกานต์อินทัช  บุญเฟื่อง
2. เด็กหญิงเทวิกา  ซานอตตี้
1. นางสุวพร  วิมลพันธุ์
2. นางไพเราะ  เอี่ยมสอาด
488 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านวังชุมพร 1. เด็กชายธฤษวัฒน์  วงศ์ภาษ
2. เด็กหญิงธัญญรัตน์  ปัญโญพาติยกุล
1. นางทัศนีย์  พิชัย
2. นางสุกัญญา  เครือทอง
489 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านงิ้วแบ้ 1. เด็กชายจักรภัทร  ฆ้องนอก
2. เด็กหญิงปิยวาส  แก้วทรัพย์
1. นางสาวสมใจหวัง  ทองฤทธิ์
490 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงวธัญญา   อิ่มจิตร
2. เด็กชายเจษฎา  พิมพาสวรรค์
1. นางสาวสุจิตตา  วิชัยศร
2. นางสาวนิภาพร  ประกอบกุล
491 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1. เด็กชายณชพล  เจริญผล
2. เด็กหญิงอนงลักษณ์  อิ่มแจ้ง
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอิศรา  อาจบำรุง
2. นางคนึง  ภัสสร
492 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนไตรประชาสามัคคี 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เหล่าอู
2. เด็กชายภาณุพงศ์  เพิ่มทรัพย์
1. นายอำนาจ  โพทอง
493 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านบึงหล่ม 1. เด็กชายสราวุฒิ   เกตุเทียน
2. เด็กหญิงอชิรญา   นิลนาค
1. นางวันธนี   จันทร์เอี่ยม
2. นางสาวรัตนา   ด่านตระกูลหิรัญ
494 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองไม้ 1. เด็กหญิงขวัญฤดี   คนฉลาด
2. เด็กชายชโยดม  สว่างเรืองฤทธิ์
1. นางโสพิศ   กันทะเขียว
2. สิบเอกยุทธสารท   บุญเกิด
495 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านวังซ่าน 1. เด็กชายชัชดนัย  สัมฤทธิ์
2. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  กรอบพุดซา
1. นางสุนันท์  ประสาทเขตการ
2. นางพิมพ์ปวีณ์  นิธิจิรชาติ
496 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี 1. เด็กหญิงประไพพรรณ   ฉลองภูมิ
2. เด็กชายเอกวิทย์   คล้ามจันทร์
1. นางนวลจันทร์   สุคง
2. นายอิฐ   แย้มยิ้ม
497 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดหนองกรด 1. เด็กชายศุภณัฐ  วิเศษเจริญ
2. เด็กหญิงสุนิสา  จันทรา
1. นางไพเราะ  เอี่ยมสอาด
2. นายจรูญ  บุญเกษม
498 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านพนาสวรรค์ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  คำมูล
2. เด็กหญิงสุภัสรา  คำมูล
1. นางสาวมนธิชา  วงวิภาค
2. นางเนาวลักษณ์  เกริ่นกระโทก
499 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1. เด็กชายณัฐกานต์  สุขแช่ม
2. เด็กหญิงณัฐนิชา  รัตนะสวาสดิ์
1. นางคนึง  ภัสสร
2. นางชุติมา  เกษสุภะ
500 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านวังชุมพร 1. เด็กชายนวพล  บุญมา
2. เด็กหญิงนิตยา  บ่อทรัพย์
1. นางทัศนีย์  พิชัย
2. นางสุกัญญา  เครือทอง
501 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านงิ้วแบ้ 1. เด็กชายภานุภัทธ  ฤทธิ์โพธิ์
2. เด็กหญิงวีนัส  พันธุรัตน์
1. นางสาวสมใจหวัง  ทองฤทธิ์
502 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านมาบแก 1. เด็กชายภานุชิต  พุ่มทอง
2. เด็กหญิงสุรางคนา  เขม้นกิจ
1. นางทิพวรรณ์  เวียงแก้ว
2. นางสมหมาย  สวรรค์พัฒนกุล
503 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) 1. เด็กหญิงศศิกานต์   สินทรัพย์
2. เด็กชายศุภวิชญ์   ศรีภุมมา
1. นางสาวศรุดา  พูลมี
2. นายทวีธรรม  คำวงษ์
504 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดหนองปลาไหล 1. เด็กชายศักดิ์ดา  มาเวียงจันทร์
2. เด็กหญิงออมฤทัย   คำคูณ
1. นางสาวอรอนงค์  คงสิบ
505 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบ้านคลอง 1. เด็กชายสุปราณา  ปะละทัง
2. เด็กชายอลงกต  พรมวิจิตร
1. นางสุวคนธ์  พันทรัพย์
2. นางสันทนา  พันธ์มา
506 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดอนจังหัน 1. เด็กหญิงสุมินตรา   อุ่นใจ
2. เด็กชายเลิศชัย   อุ่นใจ
1. นายสุรพงษ์   พูนหมี
2. นางสาววงเดือน   แพงวิเศษ
507 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านตะแบกงาม 1. เด็กหญิงสุกรานต์ดา  หมู่พยัคฆ์
2. เด็กชายโชคทวี  ฤทธิ์เต็ม
1. นางอภิชญา   ทัพโพธิ์
2. นางสาวปิยะนุช  เขม้นเขตการณ์
508 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านใหม่ศรีนคร 1. เด็กชายกฤษฏิ์  ธูปบูชา
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  สุทธิรักษ์
1. นางสาวณภัทร  เชียงแรง
2. นางสาวน้ำค้าง  โพธิ์เกิด
509 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดหนองตางู 1. เด็กหญิงนิชาภา  อุทคำ
2. เด็กชายศราวุฒิ  กงทวี
1. นายนิพนธ์  ฉัตรอักษรานนท์
2. นางสาวรัชดาภรณ์  สมบูรณ์
510 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านวังชุมพร 1. เด็กชายนันทชัย  บำรุงอินทร์
2. เด็กหญิงอาจรีย์  ทับเจริญ
1. นางสาวสุภาวดี  หงษ์เม่น
2. นางสาวพรนิภา  คงเพ็ชรศักดิ์
511 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านงิ้วแบ้ 1. เด็กชายบารมี  เตี๊ยะเหม็ง
2. เด็กหญิงรุ่งทิวา  ปรากฎรัช
1. นางสาวสมใจหวัง  ทองฤทธิ์
512 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนเขาหินกราวประชาสรรค์ 1. เด็กชายก้องภพ   ศาลางาม
2. เด็กหญิงวารี   วงค์เจริญ
1. นางณัฐธยาน์  จะนต
2. นายชัยยศ  เมืองสอง
513 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านบึงราษฎร์ 1. เด็กชายฐิตินันท์  มาดี
2. เด็กหญิงทิพย์ตะวัน  เพิ่มลี้วิริยะกุล
1. นางสาวดวงพร  สุพลดี
514 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านมาบแก 1. เด็กชายธีรพงศ์  เชื้อกสิการ
2. เด็กหญิงสาวิตรี  นาตา
1. นางทิพวรรณ์  เวียงแก้ว
2. นางหทัยชนก  วงศ์กระจ่าง
515 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ 1. เด็กชายภูริณัฐ  ศิลาบุตร
2. เด็กหญิงลลิตพรรณ  สงมา
1. นางสาวสุจิตตา  วิชัยศร
2. นางสาวนิภาพร  ประกอบกุล
516 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนไตรประชาสามัคคี 1. เด็กหญิงกุลสตรี  สาสนะ
2. เด็กชายอิทธิพล  สิงห์รัตน์
1. นายอำนาจ  โพทอง
517 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 โรงเรียนวัดหนองไร่ 1. เด็กชายจาตุรงค์   มาฆมาส
2. เด็กหญิงทิพรัตน์   จันทะสุข
3. เด็กหญิงธนิษชา   นราเลิศ
4. เด็กหญิงธันย์ชนก   เสือสุข
5. เด็กชายธีรเดช   โอภาสพจนา
6. เด็กหญิงนภัสสร  อินทจร
7. เด็กหญิงประภาวรินทร์   ผาดี
8. เด็กชายพีระพัฒน์   เริงพร
9. เด็กหญิงสุดารัตน์  บัวผัน
10. เด็กหญิงสุภาพร   ครูบรรณ์
1. นางระพีพรรณ   เสาวมาลย์
518 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 โรงเรียนวัดวังม้า (ชนประสิทธิ์วิทยา) 1. เด็กหญิงกัญญานัฐ  ศาลาแสง
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์  นิยมพงษ์
3. เด็กหญิงปริตา  นานวล
4. เด็กหญิงปัญฑิตา  หนูเทศ
5. เด็กหญิงพัชราภรณ์  วรสาตร์
6. เด็กหญิงมนัสนันท์  อยู่ยงค์
7. เด็กหญิงวรัญญา  บัวเทศ
8. เด็กหญิงสุจิรา  มะแม้น
9. เด็กหญิงสุรัสดา  จอมคำ
10. เด็กหญิงอุมาพร  สวยดี
1. นางพัชญ์ภสุ  เกิดสุขตระกูล
2. นายสุชาติ  บัวพาคำผง
519 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านใหม่ศรีนคร 1. เด็กหญิงการะเกศ  จันทร์แดง
2. เด็กหญิงตรีทิพย์  ยอดคำ
3. เด็กหญิงประกายดาว   มีสกุล
4. เด็กหญิงปรียานุช  มะนัดไธสง
5. เด็กหญิงยุพารัตน์  ปานทอง
6. เด็กหญิงวริศรา   กสินเสร็ฐ
7. เด็กหญิงวันวิสาข์  ยามโห้
8. เด็กหญิงวิลาสินี   วันทา
9. เด็กหญิงอัญชลี  มีสกุล
10. เด็กหญิงโยษิตา  ศรีสงคราม
1. นางสาวน้ำค้าง  โพธิ์เกิด
2. นายสนั่น  ปานกลิ่น
3. นายศิวนัฐ  น้อยดี
520 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1. เด็กหญิงชนิดาภา  ศรีสอาด
2. เด็กหญิงธนวภัค  สอนที
3. เด็กหญิงธัญญารัตน์  สังข์ทอง
4. เด็กหญิงนฤมล  ชัยพิพัฒน์
5. เด็กหญิงพลอยชมพู  เกื้อกลิ่น
6. เด็กหญิงพิมลนาฏ  ภูชาดา
7. เด็กหญิงมลธิดา  อาภรณ์
8. เด็กหญิงสุดารัตน์  กำแพงงาม
9. เด็กหญิงอารยา  ทองแย้ม
10. เด็กหญิงไอรดา  บุญยวด
1. นางคนึง  ภัสสร
2. นางนงคราญ  นิยมวงษ์
3. นางบัวชุม  ยิ้มยัง
521 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่ามะกรูด 1. เด็กหญิงจิรัฎฐชา  กลางเสนา
2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  วงค์ราษฎร์
3. เด็กหญิงนัสติยานี  ศรีมาด
4. เด็กหญิงพรนภา  พรมพลเมือง
5. เด็กหญิงพรยมล  พานทอง
6. เด็กหญิงมณฑิตา  รัตน์เพ็ชร
7. เด็กหญิงรุ่งนภา  แผนมั่น
8. เด็กหญิงวันวิสาข์  อินทร์อ่อน
9. เด็กหญิงศิรประภา  เรื่อศรีจันทร์
10. เด็กหญิงอรจิรา  ขลังวิเชียร
1. นางสาวกานต์ชนก  ปัทมรัตน์
2. นางสาวรมิตา  เต็มเต๊ะ
3. นางสาวพัชรินทร์  สารีพุฒ
522 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองจิก 1. เด็กชายกิตติ   เนียมทอง
2. เด็กหญิงธิดารัตน์   อ่วมตุ้ม
3. เด็กหญิงปภาวรินทร์   ปัญจรักษ์
4. เด็กหญิงพิชชาพร   กะวาท
5. เด็กหญิงวชิราภรณ์   นาครัตน์
6. เด็กหญิงวณิดา   จันทร์ภักดี
7. เด็กหญิงวรรณา   รอดเกษม
8. เด็กหญิงสุภัชชา   ปานสุข
9. เด็กหญิงเนตรนภา   พันธ์เกตกรณ์
10. เด็กหญิงแววดาว   นำพา
1. นางสาวพิมพ์สิริ  วิเศษศรี
2. นางสาวนฤมล  บุญอภัย
3. นายดล  สังข์ศิริ
523 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านปางสุด 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ซาเสด
2. เด็กหญิงฐิติพร  บุญยืด
3. เด็กหญิงณิชากร  บุญยืด
4. เด็กหญิงทักษพร  จีกิ๊ว
5. เด็กหญิงธนาพร  นวนน้อย
6. เด็กหญิงนิสารัตน์  สงฉิม
7. เด็กหญิงวิลาวัลย์  ทิมวรดี
8. เด็กหญิงสุจิรา  เขียวภักดี
9. เด็กหญิงสุวิเนตรา  นาบำรุง
10. เด็กหญิงอัญชลี  แตงพรม
1. นางสาวศรีแพร  สุขแจ่ม
2. นางสาวอารยา  สระอุบล
3. นางสาวสุภาพร  เอมระดี
524 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงกาญจนา  อิ่มจิตร
2. เด็กหญิงกาญจนาพร  ชมคาร
3. เด็กหญิงจารุวรรณ์  พรอันแสง
4. เด็กหญิงณัฐธิดา  เพียซิน
5. เด็กหญิงนวรัตน์  ผางดี
6. เด็กหญิงนันท์นภัส  สนทอง
7. เด็กหญิงพนิดา  หาสุข
8. เด็กหญิงมลฤดี  หาญพล
9. เด็กหญิงศิรภัสสร  พลตรี
10. เด็กหญิงเยาวเรศ  คล้ายศรี
1. นางจงกลรัตน์  จะนต
2. นายอุทัย  วงค์คำแก้ว
3. นางสาววราภรณ์  บุญเมฆ
525 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรีสามัคคี 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  เกตุสุภะ
2. เด็กชายณัฐพล  สุภาคาน
3. เด็กชายธเนตร  โอสถ
4. เด็กหญิงนริศรา  แจ้งแสง
5. เด็กหญิงนาริน  ดาน้อย
6. เด็กหญิงปิยนันท์  แก้วเทศ
7. เด็กหญิงพนัดดา  ปานหลุมเข้า
8. เด็กชายพิชัตชัย  แก้วอุดร
9. เด็กหญิงพุธิตา  ปานหลุมเข้า
10. เด็กหญิงวรัชยา  สดุดี
11. เด็กหญิงศศิธร  พูลเขตกิจ
12. เด็กหญิงสุนิสา  อินทร์สอาด
13. เด็กหญิงสุนิสา  บุญกรณ์
14. เด็กหญิงอารยา  แจ้งจีน
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  พิลึก
2. นางกัลยกร  นิ่มยี่สุ่น
3. นางสาวอสมา  ทาระการ
4. นางสาวธิติมา  บุญอิ่ม
526 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลแม่วงก์ (บ้านมฤคทายวัน) 1. เด็กหญิงจตุพร  ทัพพลัน
2. เด็กหญิงจิรานันท์  คำดีวัน
3. เด็กหญิงชลดา  บารมี
4. เด็กหญิงณิชา  งามดี
5. เด็กหญิงธนพร  บรรเทิง
6. เด็กหญิงนภาภรณ์  พรมโชติ
7. เด็กหญิงนิสา  สง่าแรง
8. เด็กหญิงปภัสสร  อุทธคำ
9. เด็กหญิงประภาสิริ  จันทแสน
10. เด็กหญิงรุ่งนภา   สุดตะโก
11. เด็กชายวรรณรัตน์   น้อยสังวาลย์
12. เด็กหญิงศุภลักษณ์   ขำคำ
13. เด็กหญิงสุภานันท์  เชื้อรอด
14. เด็กหญิงอภัสราวรรณ  อ่อนสิงห์
15. เด็กหญิงอริสา   ชัยสอน
1. นายสุรสิทธิ์  กิตติพงษ์
2. นางจิรัตติกาล  ส่งศรี
3. นางสาวปวีณา  ชูจิตร
4. นางสาวจุฑามาศ  มูลกระโทก
527 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดสวนหลวง 1. เด็กหญิงชยาภรณ์    คงประจักษ์
2. เด็กหญิงณัชชา   เดชทอง
3. เด็กชายธนาธิป   เชื้อเถาว์
4. เด็กชายธรรมปพน  บุญนาค
5. เด็กหญิงปณัฎฎา    สมขุนทด
6. เด็กหญิงพลอยไพริน   พงษ์เพ็ชร
7. เด็กหญิงมนัสวี   ปรานนนท์
8. เด็กหญิงวรรณรดา   เริงพร
9. เด็กหญิงวันเพ็ญ    อ่อนท้วม
10. เด็กหญิงวีรดา    พรมพันธ์
11. เด็กชายสุรศักดิ์    ขุนศรี
12. เด็กชายอนาวิล  บุญนาค
13. เด็กชายอานนท์    รอดเรือง
14. เด็กหญิงอุไรวรรณ    เกิดแก้ว
15. เด็กหญิงเปียทิพย์    เชี่ยวเขตวิทย์
1. นางสาววิชญาดา  โพธิ์อ่อง
2. นางสาวเปมิกา  สุขสำราญ
3. นางภัทราวดี  ศิริวัฒน์
4. นางสาวอณุภา  สุวรรณกรณ์
528 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง 1. เด็กหญิงกฤตลดา   ว่องวิการ
2. เด็กหญิงกฤติมา   นุ่นเกสร
3. เด็กชายฉัตรชัย  บุญหมั่น
4. เด็กหญิงญานีซ่า   โวโลดิน
5. เด็กหญิงณภัทรา   ใจตรง
6. เด็กหญิงธัญลักษณ์   ตะนาขาน
7. เด็กหญิงธิดารัตน์   ลอยสุวรรณ์
8. เด็กชายปวริศ   กำเนิดจอก
9. เด็กหญิงปัญญาพร   หิริพงษ์
10. เด็กชายปัณณวัฒน์    เกณเกษกรณ์
11. เด็กหญิงลลิตา    เกณฑ์ชัย
12. เด็กหญิงวรัชยา   จันทรประทักษ์
13. เด็กหญิงสิริธร   พรมโต
14. เด็กหญิงสุกัญญาพร   เครือภักดี
15. เด็กหญิงสโรชินี   เชื้อวงษ์บุญ
1. นางสาวแพรวพรรณ   เชียงษา
2. นางสาวชุติมา   ศรีสำเภา
3. นางสาวปัญทมา   เจริญธัญญกรรม
4. นางสาวนราทิพย์   เทพอาสา
529 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านไทรทองสามัคคี 1. เด็กชายกิตติชัย   พัฒนา
2. เด็กหญิงกิตติยา   ธรรมมา
3. เด็กหญิงจันทรา   พุ่มโพธิ์
4. เด็กหญิงณัฐกานต์   อำพันทอง
5. เด็กชายธนกฤติ   จารัมย์
6. เด็กหญิงนลพรรณ  อำพันทอง
7. เด็กหญิงรจนา   พุ่มโพธิ์
8. เด็กหญิงวรัญญา   ทองฤทธิ์
9. เด็กชายวิศิษฎ์   สงทอง
10. เด็กหญิงศศิธร  อำพันธ์ทอง
11. เด็กหญิงสุนิสา   ศรีหนู
12. เด็กหญิงสุพรรณวษา  แผ้วสถาน
13. เด็กหญิงสุพัตรา   นิระมาน
14. เด็กชายอนุพงษ์   อำพันทอง
15. เด็กหญิงแพรชมพู   ศรีสุวรรณ
1. นางสาวกฤษณา   บูระพันธ์
530 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านตะเคียนงาม 1. เด็กหญิงกชกร  อภัยภักตร์
2. เด็กหญิงณัฐชยา  ทมธิแสง
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  ทวีวัฒน์
4. เด็กหญิงธนพร  ทดไธสง
5. เด็กหญิงธนวันต์  สุขสถิตย์
6. เด็กหญิงปนัดดา  ดวงจันทึก
7. เด็กหญิงปิยวรรณ  ยิ้มทองศรี
8. เด็กหญิงปิยาอร  สาระไกร
9. เด็กหญิงพรรณภักษา  สาระไกร
10. เด็กหญิงรุ่งทิวา  ผานแดง
11. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  บัวคลี่
12. เด็กหญิงอนุศรา  บัวคลี่
13. เด็กหญิงอภิญญา  พูลเพิ่ม
14. เด็กหญิงเกศรา  คุ้มครอง
15. เด็กหญิงไอริษา  โพธิ์พฤกษ์
1. นางสาวนิตยา  เกษตระชนม์
531 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านวังหิน 1. เด็กหญิงจันทร์สุดา  เชิดสุพรรณ
2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ทิพย์รักษ์
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  จุลมุสิก
4. เด็กหญิงธนัญญา  ทากรม
5. เด็กหญิงปานตะวัน  มีสี
6. เด็กหญิงปาลิตา  จันทร์ผ่อง
7. เด็กหญิงพลอยชมพู  สวัสดี
8. เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  ศิลป์นอก
9. เด็กหญิงพิริสา  บุญมาก
10. เด็กหญิงมณีรัตน์  ปานบุญ
11. เด็กหญิงมนัสนันท์  มั่นกสิกร
12. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  เขม้นกิจ
13. เด็กหญิงวรัชยา   เกตุกสิกรณ์
14. เด็กหญิงสุภาภรณ์  ขังเขตร์
15. เด็กหญิงอารยา  พลพัฒน์
1. นางพรรณี  กางเกต
2. นางสาววารุณี  สุขจิตร
3. นางนวรัตน์  เพียรกสิกิจ
4. นางสาวณิชารีย์  ขุมโมกข์
532 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลแม่เปิน 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   หมื่นชาญ
2. เด็กหญิงกันติยา  ทองเน่า
3. เด็กหญิงชลธิชา  พัดสาริกิจ
4. เด็กหญิงญานิกา  สืบศักดิ์
5. เด็กหญิงปัทมาพร  มังคะฮาด
6. เด็กหญิงพลอยไพลิน   วงษ์ปัญญา
7. เด็กชายมานะชัย  จอมเกาะ
8. เด็กหญิงมุจรินทร์  ชมเพ็ญ
9. เด็กหญิงลักษิกา   สิงหาสาร
10. เด็กหญิงวนาพร   เหมือนสุวรรณ
11. เด็กหญิงวรรณวิสา  พฤฒมาตย์
12. เด็กหญิงวิชุดา  ใจกล้า
13. เด็กหญิงสิริรัตน์  โพธิ์มงคล
14. เด็กหญิงสุภาพร  พนมภู
15. เด็กหญิงอรปรียา   ปากแข็ง
1. นางสาวฤทัยรัตน์  สุกร
2. นางสาวฤทัยรัตน์  ฤทธิ์บำรุง
3. นางสาวสาธิยา  ก๋าลัง
4. นางสาวธิดาทิพย์  บัวระพา
533 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ 1. เด็กหญิงชุตินันท์  อิ่มใจ
2. เด็กหญิงโชติกา  อ่อนโนเรียดอน
1. นางสาวทัศนีย์  พินิจชัย
2. นายอิทธิพล  กมลสินธุ์
534 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  เห็นได้ชม
2. เด็กหญิงประกายแก้ว   เมฆกระจาย
1. นายยุทธภูมิ  เสืออู่
535 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านเขาจั๊กจั่น 1. เด็กหญิงณปภัช   เรืองวงษ์
2. เด็กหญิงพรฤทัย  สำราญ
1. นางสาวสมพร  เครือภักดี
536 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองชำนาญ 1. เด็กชายสุริยา  เธอกิ่ง
2. เด็กหญิงอรุโณชา  กล่ำสระน้อย
1. นางสาวนัสรียา  เจียมประกอบ
2. นางกัญญ์ณณัฐ  สครรัมย์
537 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านคลองโพธิ์พัฒนา 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  แสนคำนวน
2. เด็กหญิงช่อฟ้า  ทองหาร
1. นางพิมพการัง  บุญล้อม
2. นางอารีลักษณ์  ยศบุญเรือง
538 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1. เด็กหญิงสุรีรัตน์   ชื่นดอนกลอย
2. เด็กหญิงอารีรัตน์  ทรัพย์สิน
1. นายธีรศักดิ์  ชูแช่ม
2. นางชุติมา  เกษสุภะ
539 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดคลองจินดา 1. เด็กหญิงวรัทยา  ทีวะพัด
2. เด็กหญิงเกศินี   ปิยะกุล
1. นางปิยะพัชญ์  โพธิ์หวี
2. นางสาววันนิสา  กลิ่นสอน
540 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดวังม้า (ชนประสิทธิ์วิทยา) 1. เด็กชายธนวัฒน์  ชานนท์
2. เด็กชายภัคศรัณย์  ทองงามดี
1. นางพัชญ์ภสุ  เกิดสุขตระกูล
541 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านตะเคียนงาม 1. เด็กหญิงกรองทอง  ทองนาค
2. เด็กหญิงสิตานัน  อนุช
1. นางสาวจำเนียร  นาควิจิตร
2. นายสิทธิชัย  ทาอุบล
542 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองไม้ 1. เด็กหญิงนิสาชล  นิลสนธิ
2. เด็กชายศิริชัย   โยธี
1. นางโสพิศ   กันทะเขียว
2. สิบเอกยุทธสารท   บุญเกิด
543 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดหนองกรด 1. เด็กหญิงรัตนาพร  ฟุ้งเฟื่อง
2. เด็กหญิงเพ็ญผกาวรรณ  บุญเขียว
1. นางสาวสุลัดดา  แซ่เจ็ง
2. นางสาวเบญจมาศ  ด้วงนวม
544 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดคลองสองหน่อ 1. เด็กหญิงภัทราพร   นุสโต
2. เด็กหญิงอังคนา   หอมหวาน
1. นายนันทพงศ์   พรหมวิหาร
2. นางพัชราภรณ์   น่าบูรณะ
545 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดสวนหลวง 1. เด็กหญิงทิวาภร    คงประกอบ
2. เด็กหญิงวรรณษา   ครุธนาค
1. นายชยพล   กุดเลา
546 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ 1. เด็กหญิงนุสรา  สระเงินสิงห์
2. เด็กหญิงอินทิรา  กองแก้ว
1. นายอำพล  องอาจ
2. นางอารมณ์  องอาจ
547 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนสวนป่าแม่กะสี 1. เด็กหญิงชุติภา  บุญมา
2. เด็กหญิงมาลาศรี  เพ็ชรไทย
1. นายมนตรี  อัมเรศ
2. นางสาวอลิรา  รังผึ้ง
548 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านงิ้วแบ้ 1. เด็กหญิงศศิกานต์  กำเนิด
2. เด็กหญิงอัญญารัตน์  คงฟัก
1. นายอธิวัชร์  กิตติเจริญสินชัย
2. นางนภา  อ่ำน้อย
549 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบางแก้ว 1. เด็กหญิงกชกร  สังทอง
2. เด็กชายภูมิตะวัน  พูลทอง
1. นางสาวสุนทรีย์  ธิชากรณ์
550 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนโม่ 1. เด็กชายวศิน  สีคำพา
2. เด็กหญิงไพรลดา  วิไชย
1. นางสาวปริญดา  หงษ์ดำเนิน
551 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านตะกรุด 1. เด็กหญิงนัฐลดา   กุมภา
2. เด็กหญิงมนัสนันท์   เกิดแก่น
1. นายวุฒินันทร์   ชาญกูล
2. นางสาวพุทธชาติ   แก้วศร
552 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ 1. เด็กหญิงปนัดดา  สิงห์ทอง
2. เด็กหญิงสุธิดา  ชุ่มเขียวดี
1. นางสาวสุรีวัลย์  สุขนิยม
2. นายเศรษฐพล  ถิ่นใหญ่
553 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบ้านไร่ 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา   ฉวีอินทร์
2. เด็กหญิงภัคจิรา   เผ่าคง
1. นายชำนาญ  คงสัตรา
554 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหินดาด 1. เด็กหญิงอินทิรา   วงษ์ซอง
2. เด็กหญิงอุษา  กลางแก้ว
1. นางสาวอรวรรณ  เกตุเกษร
2. นายธนภัทร์  จรูญเรือง
555 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดหนองปลาไหล 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ   แสงพลาย
2. เด็กหญิงชลธิชา  ชาติบุตร
1. นายวิสูตร   ม่วงพลับ
2. นายชูศักดิ์   ม่วงพลับ
556 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านคลองน้ำโจน 1. เด็กหญิงภาริษา  ศรีนรคุต
2. เด็กหญิงอลิสา  ใหญ่ล้ำ
1. นางสาวภัทธิรา  สายโรจน์
557 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านปางสวรรค์ 1. เด็กชายสมชาย   เหล่าที
2. เด็กชายเอกชัย   เหมือนการ
1. นายรณชัย   ศรีแก้ว
2. นายพิทยา   สงเคราะห์
558 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 โรงเรียนสวนป่าแม่กะสี 1. เด็กหญิงอัญชลี  มาปัด
1. นางสาวนุสรา  เฉียบแหลม
559 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว 1. เด็กหญิงชรัญญา  คานบุดตะ
1. นางศรีสุดา  อุตรา
560 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 โรงเรียนไตรราษฎร์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงจิรนันท์  พิลึก
1. นางสาวพลอยชมพู  มีบุญ
561 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหนองน้ำเขียว 1. เด็กหญิงธิติมา  โสภา
1. นางสุริยา  บัวพันธุ์
562 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหนองจิกรี 1. เด็กหญิงเก็จน้ำเพ็ชร  ยี่ภู่ศรี
1. นางสาวสมพิศ  เอี่ยมเพชร
563 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านชุมม่วง 1. เด็กชายธนภัทร  พลแก้ว
1. นางอำไพ  สารมะโน
564 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านตะเคียนงาม 1. เด็กหญิงพิมพ์พิกา  สุวรรณ์ทอง
1. นางสาวจำเนียร  หาญชัยภูมิ
565 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดตาสังใต้ 1. เด็กหญิงปทิตตา  เสี่ยงวงค์
1. นางสาหร่าย  ใบเนียม
566 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดสังฆวิถี 1. เด็กหญิงฐิตาภรณ์   อ่อนสุวรรณ
1. นางจุฬารัตน์   ไตรทิพย์
567 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านคลองไทร 1. เด็กหญิง พนิดา   สักดาสร้อย
1. นางสุพัตรา  วิศิลป์
568 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดวงฆ้อง(ราษฏร์สุริยศึกษา) 1. เด็กหญิงนพรัตน์  เกิดวัน
1. นางพัชริญา  ศิริดล
569 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเคียน(ประชาสามัคคี) 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  แก้วจันทร์
1. นายเฉลิมศักดิ์  ศรีเดช
570 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดหนองยาว 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  ปานสุรินทร์
1. นายดำรงศักดิ์  เนินพลับ
571 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านชุมม่วง 1. เด็กหญิงวิลดา  บัวผา
1. นางอำไพ  สารมะโน
572 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดสังฆวิถี 1. เด็กหญิงโชษิตา  คะเชนทรศักดิ์
1. นางนิสา   จันทร์เกิด
573 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านวังซ่าน 1. เด็กหญิงวิชชุกร  คงกอง
1. นางมณฑณา  ลอยลิ่ว
574 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองเจ็ดหาบ 1. เด็กชายชวัลวิทย์  บากบั่น
1. นางสาวนุชธิดา  บากบั่น
575 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองจิกรี 1. เด็กหญิงกรกนก  บุญสม
1. นางสาวสมพิศ  เอี่ยมเพชร
576 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ 1. เด็กชายกรศุทธิ์  พิมสิม
1. นางสาวสุขุมาพร  ศรีเจริญ
577 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านคลองไทร 1. เด็กหญิงดาราวัณย์    พรมศิริ
1. นางสุพัตรา  วิศิลป์
578 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดบางแก้ว 1. เด็กหญิงทวีพร  จงเป็นธรรม
1. นายพิเชษฐ์  ไพโรจน์
579 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดบ้านพลัง 1. เด็กหญิงสุวิชา  จันทร์แก้ว
1. นางพิมลศรี  ทับโต
580 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดวงฆ้อง(ราษฏร์สุริยศึกษา) 1. เด็กหญิงสิรพรรณ  เดชษะมิยะ
1. นางพัชริญา  ศิริดล
581 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 โรงเรียนไตรราษฎร์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงรุ่งรัตน์  แก้วประสงค์
1. นางสาวพลอยชมพู  มีบุญ
582 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงสุพรรษา  โสดา
1. นางสาวสุขุมาพร  ศรีเจริญ
583 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านคลองไทร 1. เด็กหญิงบุษกร   รัตนพินิจ
1. นางน้ำอ้อย   จันทร์ศิริ
584 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านตะแบกงาม 1. เด็กหญิงพัชรพร  พ้นภัย
1. นางสาวธัญญ์นรี  สระทอง
585 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านบึงหล่ม 1. เด็กหญิงสุภาวดี   หอมกลิ่น
1. นายวินัย   อิ่มจันทึก
586 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบางแก้ว 1. เด็กชายอเนก  เปียมงาม
1. นายพิเชษฐ์  ไพโรจน์
587 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านวังชุมพร 1. เด็กชายรัชพล  จิมสันเทียะ
1. นางกำไล  กันธิยะ
588 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดหนองยาว 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  เต่าตา
1. นางวันทะนี  มุขขันธ์
589 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านคลองไทร 1. เด็กหญิงนภสร  เศรษฐนันท์
1. นางสุพัตรา  วิศิลป์
590 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านดอนพลอง 1. เด็กหญิงชนนิกานต์  ขันติวงษ์
1. นางจิตติมา  โลหะเวช
591 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านเนินใหม่ 1. เด็กหญิงอธิชา  บุญมาก
1. นางกมลวรรณ  สำราญจักร์
592 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านวังซ่าน 1. เด็กชายฐิติกรณ์  ศรีม่วง
1. นางมณฑณา  ลอยลิ่ว
593 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดหูกวาง 1. เด็กหญิงธีญานัญ  คงใหญ่
1. นางสาววัชราภรณ์  บัวเทศ
594 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดสังฆวิถี 1. เด็กหญิงศิริภาคิณ   ขันทับทิม
1. นางจุฬารัตน์    ไตรทิพย์
595 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดบ้านพลัง 1. เด็กหญิงโสรญา  เปี่่ยมสิน
1. นางสาวจุฑามาศ  จันทร์สอน
596 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนไตรราษฎร์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงปาริชาติ  เพียรกสิกรณ์
1. นางสาวพลอยชมพู  มีบุญ
597 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหนองจิกรี 1. เด็กหญิงน้ำเพชร  ดิษเจริญ
1. นางสาวสมพิศ  เอี่ยมเพชร
598 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหนองละมาน 1. เด็กหญิงวิลาวรรณ  แซ่ลิ้ม
1. นางสาววันเพ็ญ  เงินบำรุง
599 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนสวนป่าแม่กะสี 1. เด็กหญิงธิดาพร  โคตรท่าค้อ
1. นางสาวนุสรา  เฉียบแหลม
600 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านชุมม่วง 1. เด็กหญิงมานิตา  ยอดตลาด
1. นางอำไพ  สารมะโน
601 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหนองเจ็ดหาบ 1. เด็กหญิงวรรณิศา  สามารถ
1. นางสาวนุชธิดา  บากบั่น
602 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนเยาวชนพัฒนา 1. เด็กหญิงปรีญาภรณ์  แก้วมนู
1. นางสาวปวีณา  แนบเนียน
603 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดสังฆวิถี 1. เด็กหญิงปรียาภรณ์   ทวีชาติ
1. นางนิสา   จันทร์เกิด
604 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านปางชัย 1. เด็กหญิงอารียา   ผายกลาง
1. นายธารา  แก้วทอง
605 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านคลองไทร 1. เด็กชายธรรมสรณ์  วีระสอน
1. นายธีรวัฒน์   บงแก้ว
606 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดท่างิ้ว 1. เด็กหญิงสายธาร  ปานอินทร์
1. นางวิทยา  เจนจบ
607 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านตะเคียนงาม 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ใบโพธิ์
1. นางสาวจำเนียร  หาญชัยภูมิ
608 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านดอนพลอง 1. เด็กหญิงขนิษฐา  เชื้อกสิการ
1. นางจิตติมา  โลหะเวช
609 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเนินใหม่ 1. เด็กหญิงพนิดา  เดชาภูมิ
1. นางกมลทิพย์  สำราญจักร์
610 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดวงฆ้อง(ราษฏร์สุริยศึกษา) 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ศรีเจริญ
1. นางพัชริญา  ศิริดล
611 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนไตรราษฎร์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงพิชาพร  หมื่นศรี
1. นางสาวพลอยชมพู  มีบุญ
612 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองจิกรี 1. เด็กหญิงภารดี  แพงเพชร
1. นางสาวสมพิศ  เอี่ยมเพชร
613 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดตาสังใต้ 1. เด็กหญิงญาดา  สิงหราช
1. นางนงลักษณ์  ชัยชนะสุพร
614 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนสวนป่าแม่กะสี 1. เด็กหญิงณัฐชา  กลางเสนา
1. นางสาวนุสรา  เฉียบแหลม
615 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบางแก้ว 1. เด็กหญิงณัฐยาพร  พุ่มพวง
1. นายพิเชษฐ์  ไพโรจน์
616 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านพนาสวรรค์ 1. เด็กหญิงชนนิกานต์  อินทร์ทา
1. นางสาวพรรณภัทร  บุญปัน
617 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านบึงราษฎร์ 1. เด็กชายณาธาร  อิ่มทราย
1. นางสาวชื่นสมโภช  วงศ์ชูพันธ์
618 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านคลองน้ำโจน 1. เด็กชายชัยวุฒิ  ชาววาปี
1. นายวัชระ  ศรีภูธร
619 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านคลองไทร 1. เด็กหญิงฟาฬี  บุญยอด
1. นางน้ำอ้อย  จันทร์ศิริ
620 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านตะแบกงาม 1. เด็กหญิงธาริกา  ชัยวัน
1. นางสาวธัญญ์นรี  สระทอง
621 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดจิกลาด 1. เด็กชายพัฒนศักดิ์  รั้วมณี
1. ดร.ศุภชัย  สุวรรณกนิษฐ
622 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดสวนหลวง 1. เด็กชายสรายุทธ   สุขเจริญ
1. นายวิทยา    โฉมอัมฤทธิ์
623 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านมาบแก 1. เด็กหญิงวราพร  บุญสุข
1. นายปราโมทย์  พิลึก
624 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านคลองไทร 1. เด็กหญิงสุวิภา  ศิริวิเศษ
1. นางน้ำอ้อย   จันทร์ศิริ
625 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ 1. เด็กหญิงกศิพร  โสนนอก
1. นายบุญเลิศ  แก้วพินิจ
626 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดจิกลาด 1. เด็กชายคมชาญ  เมืองหงษ์
1. ดร.ศุภชัย  สุวรรณกนิษฐ
627 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนสวนป่าแม่กะสี 1. เด็กหญิงวิชญาพร  เพชรรัตน์
1. นางธารา  เตือนใจสกุล
628 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดอนจังหัน 1. เด็กชายวุฒิชัย  พรหมชาติ
1. นางสาวรวิกรานต์   เมณฑ์กูล
629 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบ้านไผ่ 1. เด็กชายปิ่นทอง  ทองบุญโท
1. นางจารุวรรณ  สอาดละออ
630 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบางแก้ว 1. เด็กชายศิรภาพ  เพิ่มพิพัฒน์
1. นายพิเชษฐ์  ไพโรจน์
631 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านตะกรุด 1. เด็กชายเอกราช  พูลศูนย์
1. นายวุฒินันท์   ชาญกูล
632 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดจิกลาด 1. เด็กชายเปรมปรีดา  อ่อนน้อม
1. ดร.ศุภชัย  สุวรรณกนิษฐ
633 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดสวนหลวง 1. เด็กชายพันธาวุธ   บ่อถ้ำ
1. นายวิทยา  โฉมอัมฤทธิ์
634 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านคลองไทร 1. เด็กหญิงสุภาภรณ์    เซี่ยมโคกสูง
1. นายธีรวัฒน์   บงแก้ว
635 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านวังชุมพร 1. เด็กชายสิทธิศักดิ์  จุมพล
1. นางกำไล  กันธิยะ
636 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ 1. เด็กชายปรเมศร์  ตังกวย
1. นางสาวสุขุมาพร  ศรีเจริญ
637 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบางแก้ว 1. เด็กหญิงณิชกานต์  พุ่มพวง
1. นายพิเชษฐ์  ไพโรจน์
638 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหินดาด 1. เด็กชายภัทรพงษ์    อินสระ
2. เด็กหญิงยุพารัตน์  เทียนขาว
1. นางกอพิกุล    จันทาสี
2. นางจินดารัตน์   ทองคำดี
639 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านศรีทอง 1. เด็กหญิงดวงใจ  เพลงไข
2. เด็กหญิงอรจิรา  ชาญตะบะ
1. นางกำไร  เนียมสุข
640 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) 1. เด็กหญิงวรรณริสา  สิงหราช
2. เด็กหญิงอภัสรา  งามเลิศ
1. นางสาวชุดิมา  สระทองแป้น
2. นางอัณาภรณ์  อุปถัมภ์
641 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านเนินใหม่ 1. เด็กหญิงนันทิยา  ภูมิกลาง
2. เด็กหญิงสิตาภา  ฝั้นแปง
1. นางเพชรินทร์  ภาสดา
2. นางกมลทิพย์  สำราญจักรี
642 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดบ้านพลัง 1. เด็กหญิงณัฐกาล  เสือนิล
2. เด็กหญิงอนันยา  ไฉยาจิตร
1. นางสาวรัตนา  โลหะชิน
2. นางนลินรัตน์   โกมลสวรรค์
643 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงปัณณพร  จันทร์ผ่อง
2. เด็กหญิงพรฤดี  อาทิตตั้ง
1. นางสุดาลักษณ์  เรี่ยวแรง
644 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านโคกกว้าง 1. เด็กหญิงณิชดา  สาแสงพวง
2. เด็กชายรัชชานนท์  ทองต้นวงษ์
1. นางจงลักษณ์  ชาระวัน
2. นางกชมน  เมฆสี
645 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านพนาสวรรค์ 1. เด็กหญิงธัญชนก  มานัส
2. เด็กหญิงรัตวรรณ  เทพชัยภูมิ
1. นางสาวอริษา  โนนสว่าง
2. นางสาวพรรณภัทร  บุญปัน
646 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านตะเคียนงาม 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ  ศรีโชติ
2. เด็กชายธนพนธ์   รันสันเทียะ
1. นางสาวจำเนียร  หาญชัยภูมิ
2. นางสาวพิมพ์ใจ  สุวรรณ์
647 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านชุมม่วง 1. เด็กหญิงนภัสสร  กำหรัด
2. เด็กหญิงวราภรณ์  เดชลอ
1. นายประยุทธ  โฉมอัมฤทธิ์
2. นางอำไพ  สารมะโน
648 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนไตรประชาสามัคคี 1. เด็กชายธนโชติ  อัมระนันท์
2. เด็กหญิงศรุตยา  มานะการ
1. นางสาวเบญจวรรณ  เณรจาที
2. นางรัชณีกร  พรหมศรี
649 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดหนองมะขาม 1. เด็กหญิงพัชราภา  เกตุทิม
2. เด็กชายอนันต์  เพ็ชรนิล
1. นางสาวผกามาศ  เนียมศิลป์
2. นางสาวนันทวดี  ชูพินิจ
650 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดบ้านพลัง 1. เด็กหญิงพรรณจิรา  บุกบุญ
2. เด็กหญิงสุพรรษา  สาบา
1. นางสาวรัตนา  โลหะชิน
2. นางนลินรัตน์   โกมลสวรรค์
651 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองจิกรี 1. เด็กหญิงกังสดาล  ดาวเรือง
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เต่าแก้ว
1. นางสาวสมพิศ  เอี่ยมเพชร
2. นางสาวอรทัย  โพธิ์ศรี
652 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดท่าแรต 1. เด็กหญิงณัชณา  ชำนาญดานะ
2. เด็กชายธิติพงษ์  ภูตะอินทร์
1. นางสาวสาทิกา  บุญลือ
653 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองเจ็ดหาบ 1. เด็กหญิงจิรชยา  ชัยชนะ
2. เด็กหญิงปานตะวัน  ดวงเวา
1. นางสาวนุชธิดา  บากบั่น
654 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านตะเคียนงาม 1. เด็กชายดนุสรณ์  ทองจันทึก
2. เด็กชายรัฐพล  กลมเกลียว
1. นางสาวจำเนียร  หาญชัยภูมิ
2. นางสาววัชรา  พวงผะกา
655 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านพนาสวรรค์ 1. เด็กหญิงพุธิตา  หมู่หมื่นศรี
2. เด็กหญิงเจนจิรา  วงษ์ไชยา
1. นางสาววิไลลักษณ์  อินทร์พิทักษ์
2. นางสาวปวีณา  ณรงค์น้อย
656 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านชุมม่วง 1. เด็กหญิงราตรี  ทองสีดี
2. เด็กหญิงศุภสุตา  ฉายจินดา
1. นายประยุทธ  โฉมอัมฤทธิ์
2. นางอำไพ  สารมะโน
657 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเทพมงคลทอง 1. เด็กหญิงจารุภา  ศรีเกษม
2. เด็กหญิงวิภาวรรณ  มั่นคงสุข
1. นางสาวมุทิตา  สมศรี
2. นางสาววันทนา  ปั่นกรวด
658 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหินดาด 1. เด็กหญิงลดาวัลย์    เทียนขาว
2. เด็กหญิงสุรีย์นิภา   สุขสกุล
1. นางกอพิกุล   จันทาสี
2. นางพัชรินทร์   ธิการ
659 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดสังฆวิถี 1. เด็กหญิงณัฐพร   ฉะฉ่ำ
2. เด็กหญิงอชิรญา    เพชรหอย
1. นางนิสา   จันทร์เกิด
2. นางจุฬารัตน์   ไตรทิพย์
660 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองชำนาญ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ชั่งคำ
2. เด็กหญิงธนพร  สมสุข
1. นางสาวนัสรียา  เจียมประกอบ
2. นายฑีฆวัฒน์   เมฆมาศ
661 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนไตรประชาสามัคคี 1. เด็กหญิงกัญญารักษ์  สุระแสง
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เชยจันทร์
1. นายสุทธิพงษ์  นนทะพา
662 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ 1. เด็กหญิงสุดใจ  เชื้อกะมุท
2. เด็กหญิงหรรษา  แสงคำมี
1. นางสาวกนิษฐวดี  ด่านตระกูลหิรัญ
2. นางสาวนุศรา  อิ่มสมบัติ
3. นางสาวนุศรา  อิ่มสมบัติ
663 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดจิกลาด 1. เด็กหญิงณัฐพร  บุญนิตย์
2. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  สังเงิน
1. นางสาวสัตตกมล  รัตนพัทธยากร
2. นายนฤภร  พิลึก
664 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดหนองยาว 1. เด็กหญิงจินดามณี   เพ็ชรศรี
2. เด็กหญิงญาณิศา   ใจแก้ว
1. นางสาวนิโลบล  เอี่ยมสำอางค์
665 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรีสามัคคี 1. เด็กชายณัฐพล  สุภาคาน
2. เด็กชายพิชิตชัย  แก้วอุดร
1. นายอุกฤษฎ์  บูรพา
2. นางปัทมา  พลอยประดับ
666 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านพนาสวรรค์ 1. เด็กหญิงวราพร  ญาณจำรูญ
2. เด็กหญิงเจนจิรา  ภิญโญทรัพย์
1. นางสาวกัญญาพัชร  ภูครองพลอย
2. นายอนุสรณ์  บุญประคม
667 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านตะแบกงาม 1. เด็กหญิงคุณิตา   คชรักษ์
2. เด็กชายทินกฤต   จงแสง
1. นางสาวธัญญ์นรี   สระทอง
668 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านบ่อกะปุง 1. เด็กหญิงกานต์สิรี   คุ้มสอาด
2. เด็กหญิงเกศยา   แป้นตระกูล
1. นายพูนสุข   สุวรรณ์
2. นายสมนึก   ภัสสร
669 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหินดาด 1. เด็กหญิง ณัฐวรรณ   สุขแย้ม
2. เด็กหญิงลลิตา   สอนอยู่
1. นางกอพิกุล   จันทาสี
2. นายอดิเรก   ธิการ
670 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านคลองไทร 1. เด็กชายนรพนธ์  พุ่มแก้ว
1. นางน้ำอ้อย  จันทร์ศิริ
671 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านบุรีรัมย์ 1. เด็กหญิงน้ำฝน  เชี่ยวกสิวิทย์
1. นายพิพัฒน์  โพธิ์ยา
672 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านคลองน้ำโจน 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  แก้วสา
1. นายวัชระ  ศรีภูธร
673 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงเมวดี  ศิริเวช
1. นางสาวสุขุมาพร  ศรีเจริญ
674 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดอนจังหัน 1. เด็กหญิงภาวดี   สังข์ศรีแก้ว
1. นางสาวรวิกรานต์   เมณฑ์กูล
675 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดหนองยาว 1. เด็กชายพลกฤต  ทองดี
1. นางวันทะนี  มุขขันธ์
676 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบางแก้ว 1. เด็กชายธนภัทร  เลขยัน
1. นายพิเชษฐ์  ไพโรจน์
677 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดจิกลาด 1. เด็กชายเจษฎา  สำรวมจิต
1. ดร.ศุภชัย  สุวรรณกนิษฐ
678 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านเขาแม่กระทู้ 1. เด็กหญิงน้ำฝน  รุ่งโชติ
2. เด็กชายวันชัย  คล้ายแสง
3. เด็กชายเจษฎา  ไทรย์งาม
1. นางสาววันเพ็ญ  ลืออ้าย
2. นางสาวจันทร์เพ็ญ  มีพวก
679 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ 1. เด็กชายณัฐภูมิ  โพธิยาน
2. เด็กหญิงธวัลรัตน์  น้อยเมือง
3. เด็กชายศุภณัฐ  โจมสมสระ
1. นางสาวกิตติยาภรณ์  นาสุรินทร์
2. นางสาวกัลยรัตน์  ฉลาดแย้ม
680 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนราษฎร์ร่วมสามัคคี 1. เด็กหญิงสุตาภัทร  โกมลสุทธิ
2. เด็กหญิงอภิชญา  รุ่งโรจน์
3. เด็กหญิงอภิญญา  ไกรสนิท
1. นางวิไล  มิภัยทูล
2. นางสาวสมพิศ  ดวงชื่น
681 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านดอนพลอง 1. เด็กชายก้องภพ  สิลาโส
2. เด็กชายนภัสกร  พูลพันธ์
3. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ศรีนรคุตร
1. นางจิตติมา  โลหะเวช
2. นางสาวสุทธญาณ์  อินทวัน
682 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1. เด็กชายรชิษ  กณิศธนากูล
2. เด็กชายวชิรวิชญ์  นาคเสน
3. เด็กชายศราวุธ  กำหลาบ
1. นายคำดี  ขุนดารา
2. นางจำลักษณ์  คำแผลง
683 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านสะเดาซ้าย 1. เด็กหญิงจิรัชยา  ชาญเขตกรณ์
2. เด็กชายชยากร  อำพิน
3. เด็กหญิงบุพกร  อรุณ
1. นางธมนวรรณ  กล้ากสิกิจ
2. นางสาวศรารัตน์  ชูนพรัตน์
684 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดสังฆวิถี 1. เด็กชายกิตติศักดิ์   ยมนา
2. เด็กหญิงปวริศา   บุญทาสิน
3. เด็กชายไชยวุฒิ  สว่างโลก
1. นางจุฬารัตน์   ไตรทิพย์
2. นางพยุง   บุญทาสิน
685 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านชุมม่วง 1. เด็กชายคฑาเทพ  มากพูน
2. เด็กหญิงสิริมา  ถังสูงเนิน
3. เด็กชายเอกรินทร์  พิลึก
1. นายประยุทธ  โฉมอัมฤทธิ์
2. นางอำไพ  สารมะโน
686 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านตะกรุด 1. เด็กชายจิตรภาณุ   สุจริต
2. เด็กชายณัฐวัตร   ฤทธิ์ฤาชัย
3. เด็กชายภูธเนตร   พูลสาริกิ
1. นางสาวจุรีรัตน์   เกษมศาสตร์
2. นางสุวาสน์   เดชประเสริฐ
687 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดท่างิ้ว 1. เด็กหญิงนุชวรา  ภักดี
2. เด็กชายพสิษฐ์  เสมรวณิช
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  มณีโชติ
1. นางวิทยา  เจนจบ
2. นางวาสนา  ศิริชาติ
688 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านคลองไทร 1. เด็กหญิงจุรินรัตน์  หึกขุนทด
2. เด็กหญิงรัตนวารี  กรวดสำโรง
3. เด็กหญิงลลิตา  การะภักดี
1. นางทิพย์สุคนธ์  มังกรวงศ์
2. นางยุวดี  แสงศรีธูป
689 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี 1. เด็กชายชินกร   เขียนเป้า
2. เด็กชายณัฐภัทร   ขรศรี
3. เด็กชายติณณภพ  พึ่งรัศมี
1. นายวิวัฒน์   พันธุ์สุข
2. นางจิดาภา   ช้างไผ่
690 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนราษฎร์ร่วมสามัคคี 1. เด็กชายธนพล  โกมลสุทธิ
2. เด็กชายธนากร  ใจดี
3. เด็กชายเอื้ออังกูร  ทองหยวก
1. นายอาคุปต์  แข็งกล้า
2. นางวิไล  มิภัยทูล
691 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดบ้านพลัง 1. เด็กหญิงวริศรา  คงแก้ว
2. เด็กหญิงเปรมกมล  ปลอดกระโทก
3. เด็กชายเอกบุรุษ  คำแก้ว
1. นางสาวดาริกาพร   สุขชัยสงค์
2. นายอำนาจ  ชาติสุทธิ์
692 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1. เด็กหญิงชนิกานต์  วงษ์จันที
2. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  บุตรตะ
3. เด็กหญิงปาริชาติ  พรมพิทักษ์
1. นายคำดี  ขุนดารา
2. นางจำลักษณ์  คำแผลง
693 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านสะเดาซ้าย 1. เด็กชายธนกร  นภานวลละออง
2. เด็กชายธีราทร  อินทร์ศวร
3. เด็กชายวรชิต  พูลพันธ์
1. นางธมนวรรณ  กล้ากสิกิจ
2. นางสาวศรารัตน์  ชูนพรัตน์
694 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านวังซ่าน 1. เด็กชายทัศน์พล  ไผ่ปาน
2. เด็กชายรฐนนท์   รักเขตกิจ
3. เด็กชายเรืองราชย์  เรืองฉาย
1. นายศราวุธ  เพ็ญวิจิตร
2. นางสาวกรรณิการ์  ปัญญา
695 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) 1. เด็กหญิงกรธิดา   ไกรรักษ์
2. เด็กหญิงชลธิชา   คงสาตรา
3. เด็กหญิงปิณฑิรา   สมบูรณ์
1. นายศักดา   พิสฐศาสน์
2. นางสาวเสาวลักษณ์   ด้วงนวม
696 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านดอนพลอง 1. เด็กหญิงณัฐทิพา  ไวยสุขศรี
2. เด็กหญิงรติมา  เหมือนทอง
3. เด็กหญิงเนตติญา  ยาคำ
1. นางจิตติมา  โลหะเวช
2. นางสาวสุทธญาณ์  อินทวัน
697 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดสังฆวิถี 1. เด็กชายชัยวัฒน์   ครองชิต
2. เด็กชายบดินทร์   ขันทับทิม
3. เด็กชายพัชรพงษ์    พวงทอง
1. นางนิสา   จันทร์เกิด
2. นางคณิตฐา  แก้วปู่
698 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านคลองไทร 1. เด็กชายศุภกร   เชียมโคกสูง
2. เด็กชายสายชล  สนธิทรัพย์
3. เด็กหญิงเกษกมล    พลายสูงเนิน
1. นางทิพย์สุคนธ์  มังกรวงศ์
2. นางสาวอัญชลี   วงษ์ธัญการ
699 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว 1. เด็กหญิงชนม์นิภา  หงษ์ดำเนิน
2. เด็กชายทัศไนย  พันธ์ตา
3. เด็กหญิงพลอยจรัส  แก้วสะแสน
1. นางสาวเขมจิรา  ปิ่นทอง
2. นางสุภาพร  ยาเนตร
700 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงกฤตพร  โพธิยาน
2. เด็กหญิงกุลณัฐ  เปราเร
3. เด็กชายรัชชานนท์  สงวนแสง
1. นางจิดาภา  อินทะสระ
2. นางสาวสุขุมาพร  ศรีเจริญ
701 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านคลองน้ำโจน 1. เด็กชายชัยวุฒิ  ชาววาปี
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  จันทร์ท้าว
3. เด็กชายสราวุฒิ  ทองเชื้อ
1. นายวัชระ  ศรีภูธร
702 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดหนองตางู 1. เด็กชายปริญญา  อนุสรณ์
2. เด็กชายวีรพัฒน์  มามีสี
3. เด็กชายอภิชาติ  โรงอ่อน
1. นายเสกสรร  ภูมิสัตย์
2. นางสาวอังศุมาลิน  อินทุแสง
703 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดหนองยาว 1. เด็กชายณัฐพล   กันทอง
2. เด็กชายนที  พุ่มแสง
3. เด็กชายปริทรรศน์  ขวานเพ็ชร
1. นายบรรจบ  อยู่สำลี
2. นางสุมนมาลย์  ปรีชาวนิชย์
704 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ 1. เด็กชายธนภัทร  สารีบุตร
2. เด็กชายบรรจง  วรรณภักดิ์
3. เด็กชายสุวิทย์  คำบุญมา
1. นางจงกลรัตน์  จะนต
2. นางสาวสุขุมาพร  ศรีเจริญ
705 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1. เด็กชายศักดา  แสงหิรัญ
1. นางปวีณา  พานิช
706 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดหนองตางู 1. เด็กชายพีรวัฒน์  แก้วดก
1. นายเสกสรร  ภูมิสัตย์
707 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดหนองตางู 1. เด็กชายบัณฑิต  คล้อยตาม
1. นายเสกสรร  ภูมิสัตย์
708 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านท่ามะกรูด 1. เด็กชายณัฐวัตร  จันทร์ประทักษ์
1. นางสาวนันทนา  จันทรา
709 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง 1. เด็กชายรัชพล   บุญอุ้ม
1. นายกีรติ   ภุมร
710 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) 1. เด็กหญิงแก้วขวัญ  ศิริโรจน์
1. นายสำโรย  เฉลิมวัน
711 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1. เด็กหญิงฉัตรพร  พรมชาติ
1. นางปวีณา  พานิช
712 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง 1. เด็กหญิงศศิตา   ตุ้มน้อย
1. นายกีรติ   ภุมร
713 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดวงฆ้อง(ราษฏร์สุริยศึกษา) 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เป็นครบ
1. นางจิรัชยา  ฉัตรรักษา
714 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1. เด็กหญิงนันทิตา  ชื่นดอนกลอย
1. นางปวีณา  พานิช
715 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่ามะกรูด 1. เด็กชายนัฐทพล  อุดศรี
1. นางสาวนันทนา  จันทรา
716 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง 1. เด็กหญิงวิชุดา   ดวงชารี
1. นายกีรติ   ภุมร
717 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดหนองตางู 1. เด็กชายรัฐภูมิ  พันธุมาศ
1. นายเสกสรร  ภูมิสัตย์
718 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1. เด็กหญิงชนกภัทร  พรมชาติ
1. นางปวีณา  พานิช
719 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1. เด็กหญิงวรารัตน์  ชมภูนุช
1. นางปวีณา  พานิช
720 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดเนินม่วง 1. เด็กหญิงนรกมล   ภู่ย้อย
1. นายณรงค์  เหมือนทรัพย์
721 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านงิ้วแบ้ 1. เด็กชายบริวัตร  ทองเนตร
1. นางสาวเสาวนีย์  ปลิวมา
722 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่ามะกรูด 1. เด็กหญิงสุพรรษา  โตจีน
1. นางสาวนันทนา  จันทรา
723 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1. เด็กหญิงศิริขวัญ  เทศเขียว
1. นางปวีณา  พานิช
724 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านงิ้วแบ้ 1. เด็กชายภานุพงศ์  ฤทธิ์โพธิ์
1. นางสาวเสาวนีย์  ปลิวมา
725 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่ามะกรูด 1. เด็กหญิงภัทรินทร์พร  แสงโพธิ์
1. นางสาวนันทนา  จันทรา
726 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านท่ามะกรูด 1. เด็กชายชินดนัย  ขุนศร
1. นางสาวนันทนา  จันทรา
727 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดเขาสมุก 1. เด็กหญิงนิสาชล  ไวยเขตกรณ์
1. นางกรองจิตต์  ทองพายัพ
728 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านงิ้วแบ้ 1. เด็กชายพิพัฒน์พงษ์  อินทะกูล
1. นางสาวเสาวนีย์  ปลิวมา
729 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1. เด็กหญิงอณัฐวาสา  เมณฑ์กูล
1. นางปวีณา  พานิช
730 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดเนินม่วง 1. เด็กหญิงสิราวรรณ   การะเกด
1. นายณรงค์  เหมือนทรัพย์
731 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านปางสุด 1. เด็กหญิงพรชนก  เอี่ยมสะอาด
1. นางสาวทิพย์สุคนธ์  ขาวเอี่ยม
732 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านปางสุด 1. เด็กหญิงสุภัทรา  คำภิลานนท์
1. นางสาวทิพย์สุคนธ์  ขาวเอี่ยม
733 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านบุรีรัมย์ 1. เด็กชายมนัสวี  จันทร์แสง
1. นายพิพัฒน์  โพธิ์ยา
734 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดวงฆ้อง(ราษฏร์สุริยศึกษา) 1. เด็กชายธนาวุฒิ  พิลึก
1. นางพัชริญา  ศิริดล
735 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ 1. เด็กชายชินพัฒน์   เทพบรรจง
1. นายแดงปัญญา  ศิริโรจน์
736 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดเขาสมุก 1. เด็กหญิงประภัสรา  ตราศาสตร์
1. นายทองคูณ  พุฒฝอย
737 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านงิ้วแบ้ 1. เด็กชายธรรมนูญ  นาคไสย
1. นางสาวเสาวนีย์  ปลิวมา
738 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  บัวมาก
1. นายแดงปัญญา  ศิริโรจน์
739 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านคลองไทร 1. เด็กชายปณิธาน  พยัคโฆ
1. นายอาทิตย์  เสิบกลิ่น
740 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านบุรีรัมย์ 1. เด็กชายณัฐพล  นะภา
1. นายพิพัฒน์  โพธิ์ยา
741 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านคลองไทร 1. เด็กหญิงอริสรา   ฉายอรุณ
1. นายอาทิตย์   เสิบกลิ่น
742 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว 1. เด็กหญิงนุชลี  ลาเสือ
1. นางนวกมล  กัลพัตร์
743 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดเนินม่วง 1. เด็กหญิงปาริชาติ   อินทนา
1. นายณรงค์   เหมือนทรัพย์
744 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านคลองไทร 1. เด็กหญิงรินรดา  สุขจันทรา
1. นายอาทิตย์   เสิบกลิ่น
745 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดเขาสมุก 1. เด็กหญิงชนาภา   มากมูล
2. เด็กหญิงนิศากร   คงเสมา
3. เด็กหญิงนิสาชล   ไวยเขตกรณ์
4. เด็กหญิงประภัสรา   ตราศาสตร์
5. เด็กหญิงพูลิดา   เทียนสิวา
6. เด็กหญิงมลิวรรณ   ยิ้มกลั่น
7. เด็กหญิงรพีพร   สนทะนา
8. เด็กชายสุรดิษ   เหล่าจันทร์อั้น
9. เด็กหญิงอนัญยา  เผ่าศรี
1. นายอานนท์   พนัส
2. นางกรองจิตต์   ทองพายัพ
3. นายทองคูณ   พุฒฝอย
746 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านใหม่ศรีนคร 1. เด็กชายฐิติพงษ์    แจ้งเจน
2. เด็กชายทศพล   คนขำ
3. เด็กหญิงนันธิชา   เต่าทอง
4. เด็กหญิงนีราพรรณ  สระขุนทด
5. เด็กหญิงนีราภา  สระขุนทด
6. เด็กหญิงบุญมา   สุวรรณ
7. เด็กชายพลวัฒน์  ไอทา
8. เด็กชายศรายุทธ   ไล้ทองคำ
9. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย   ชูเฉลิม
1. นายศิวนัฐ   น้อยดี
2. นางสาวปนัดดา  สิงห์โต
3. นางสาวน้ำค้าง  โพธิ์เกิด
747 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านปางสุด 1. เด็กหญิงกิตติญานันท์  พันจบสิงห์
2. เด็กชายกิตติศักดิ์   โพธิ์ศรี
3. เด็กหญิงกุสาวดี   จันทร์อุปลี
4. เด็กชายจีรพัฒน์   ศาลา
5. เด็กหญิงชลธิชา   สุขพินิจ
6. เด็กชายธนภัทร  อยู่สุภาพ
7. เด็กชายธนาธิป  โพธิ์ทอง
8. เด็กหญิงนภัสนันท์   ว่องสาริการ
9. เด็กหญิงผกามาศ   สีพูวัง
10. เด็กหญิงพรชนก  เอี่ยมสอาด
11. เด็กหญิงพิรดา  ผัดวงค์
12. เด็กชายรัฐภูมิ  จันทร์จร
13. เด็กชายรัฐภูมิ   คุ้มทอง
14. เด็กหญิงรุ่งรวี   ดีเอี่ยม
15. เด็กชายอติชาต  โคตะมะ
1. นางสาวทิพย์สุคนธ์  ขาวเอี่ยม
2. นางสาวศิริลักษณ์  เรืองฤทธิ์
3. นายสัญติ  ทองคงเหย้า
4. นายยศวริศ   ครุธจันทร์
748 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดหนองตางู 1. เด็กชายชะนันท์ชา  พรหมสวัสดิ์
2. เด็กชายณัฐภูมิ  รักษาเพชร
3. เด็กชายนัทพงศ์  แซ่เล้า
4. เด็กชายพีรวัฒน์  แก้วดก
5. เด็กชายรัฐภูมิ  พันธุมาศ
6. เด็กชายรัตภูมิ  สัมพันธ์มิตร
7. เด็กชายวิชญ์ภาส   บุญวาส
8. เด็กชายสิทธิชัย  การะภักดี
9. เด็กชายสิทธิโชติ  สีเรืองพันธุ์
10. เด็กชายไชยวัฒ  บุญสวัสดิ์
1. นายเสกสรร  ภูมิสัตย์
2. นางสาวอังศุมาลิน  อินทุแสง
749 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านวังสำราญ 1. เด็กชายจารุวิทย์  ทองสา
2. เด็กชายจีรยุทธ   แสงใหญ่
3. เด็กหญิงชนนิกานต์  แก้วโภดา
4. เด็กหญิงชมพูนิกข์  พูลอนันต์
5. เด็กชายธนาวุฒิ  บุญสุข
6. เด็กชายนัทวุฒิ  แป๊ะหลี
7. เด็กชายภัทรดนัย  พุ่มเชียงลำ
8. เด็กหญิงภัทรธิดา  ธงภักดิ์
9. เด็กชายภัทรมน  ไชยชูโชติ
10. เด็กชายภูรีภัทร   นิลเนตร์
11. เด็กชายรัฐพงษ์  ลักษณะพรมราช
12. เด็กชายรัฐภูมิ  ลักษณะพรมราช
13. เด็กหญิงศศิวิมล   โพธิ์ทัย
14. เด็กชายสุทธิภัทร  วงษ์จันทร์
15. เด็กหญิงสุนิสา  ประสาทกสิกิจ
16. เด็กชายอดิเทพ  สุจริต
17. เด็กหญิงอาทิตยา  แว่นแก้ว
18. เด็กชายอาทิตย์  เขื่อนปัญญา
19. เด็กหญิงเกสรา  สุจริต
20. เด็กหญิงโยษิตา  เกตุสาคร
1. นายพัลลภ  สุ่มสกุล
2. นางสีนวล  ภักดีตุระ
3. นางสาวกฤษณา  เทียนทอง
4. นางสาวน้ำอ้อย  ศรีเกษม
5. นางสาวจิราพร  อาบสุวรรณ์
750 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบ้านไผ่ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ยศศิริ
2. เด็กชายกิตติศักดิื  เทือกขันที
3. เด็กหญิงณัฐฑริกา  เหล่าโสภา
4. เด็กหญิงดารินทร์  พงษ์พันธ์
5. เด็กชายตุลา  แสงโสภา
6. เด็กหญิงทิพยาภรณ์  บุญมาก
7. เด็กหญิงธิดารัตน์  ดำอ่อน
8. เด็กหญิงนฤมล  เพ็ชรทองรักษ์
9. เด็กชายนิธิ  เขตขาม
10. เด็กหญิงปรางไพลิน  ทะธรรมมัง
11. เด็กชายปิ่นทอง  ทองบุญโท
12. เด็กหญิงมณีรัตน์  สีหราช
13. เด็กหญิงมะลิวัลย์  รันจันทรทึก
14. เด็กหญิงศิรประภา  เพ็งรุ่ง
15. เด็กชายสิทธิโชค  หิรัญหลวง
16. เด็กหญิงสุทธญาณ์  ปั่นกำจร
17. เด็กหญิงสุพรรษา  พงษ์กองดี
18. เด็กชายอดิศักดิ์  วิเศษ
19. เด็กชายอภิลาศ  รวมทรัพย์
20. เด็กหญิงอาทิตยา  กลีบมังกร
1. นายอนันต์  ม่วงสุวรรณ์
2. นายธรรมศักดิ์  เริงเกษตร์กรณ์
3. นางเนาวรัตน์  จันทะรังสี
4. นางสาวทัศนีย์  จิตรเจริญ
5. นางสาวจารุวรรณ  สะอาดละออ
6. นางสาวรวิวรรณ  กลิ่นธรรมเสน
751 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านคลองน้ำโจน 1. เด็กหญิงณัฐธิชา  แก้วสา
2. เด็กชายณัฐพงษ์  เมืองนาคิน
3. เด็กหญิงภาริษา  ศรีนรคุต
4. เด็กชายรัฐพล  ธิรานันท์
5. เด็กชายอภิสิทธิ์  ศักคำ
6. เด็กหญิงอลิสา  ใหญ่ล้ำ
1. นายพนัสชัย  วิเชียร
2. นางสาวลดาวรรณ์  เทศยงค์
3. นายจักรกฤษณ์  พิทักษ์
752 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านตะแบกงาม 1. เด็กชายกฤษฎา   โสลา
2. เด็กชายชาญชัย   บัวบาน
3. เด็กชายธีรภัทร์   ปานทองดี
4. เด็กชายเทวราช   พลับปั่น
1. นายศราวุฒิ   คำใบ
753 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลแม่วงก์ (บ้านมฤคทายวัน) 1. เด็กชายคชา   ศรีเดช
2. เด็กชายทักษิณ   ศรีโสภา
3. เด็กหญิงวิภา  ภูนุพา
4. เด็กชายสุริยา   ไทยภักดี
5. เด็กชายอัครวัฒน์    วงษ์เกษร
1. นายเอกชัย    ขาวจุ้ย
2. นางสาวนุจรินทร์   งามขำ
754 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านบุรีรัมย์ 1. เด็กชายณัฐกานต์  เบนจะศิล
2. เด็กหญิงบุศรา  มีศักดิ์
3. เด็กชายวิเชียร  อินตา
4. เด็กชายอำพล  ฟดสูงเนิน
5. เด็กชายอิทธิพัทธ์  อะมะมูล
1. นายพิพัฒน์  โพธิ์ยา
2. นายไพโรจน์  พรมศักดิ์
755 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านวังชุมพร 1. เด็กหญิงกนกพรรณ  บุญสรรค์
2. เด็กชายกฤษดา  พรมประดิษฐ์
3. เด็กหญิงกิตติยากรณ์  นามมาลี
4. เด็กหญิงขวัญชนก  แก้วกสิกรรม
5. เด็กหญิงชาลิสา  พงษ์สาหร่าย
6. เด็กหญิงณัชชา  ศรีคำขลิบ
7. เด็กหญิงธณธร  ไต่ครบุรี
8. เด็กหญิงธาริดา  อำไพชื่น
9. เด็กหญิงนภัส  ระดาขันธ์
10. เด็กหญิงปภัสนัน  เมณฑ์กูล
11. เด็กหญิงปภาวดี  โจทย์จันทร์
12. เด็กหญิงพรรษกร  ทองเอีย
13. เด็กหญิงพรรษชล  ทองเอีย
14. เด็กหญิงภาวิณี  เกือบโคกกรวด
15. เด็กหญิงมนัสนัน  เมณฑ์กูล
16. เด็กหญิงรจนา  เรไร
17. เด็กหญิงรุจิรา  ศรีคำขลิบ
18. เด็กหญิงวรรณา  แจ้งเจน
19. เด็กหญิงวรรณิษา  นาคสุวรรณ
20. เด็กหญิงวิภารัตน์  รังผึ้ง
21. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  หุปปะดง
22. เด็กหญิงศตนันท์  สิงห์ขาว
23. เด็กชายศุลัคน์  ชุดนอก
24. เด็กชายสิทธิพล  มวลคำลา
25. เด็กชายสิทธิพล  ปั่นฉาย
26. เด็กชายสิทธิศักดิ์  จุมพล
27. เด็กหญิงสุนิสา  ศิลป์ประกอบ
28. เด็กหญิงสุพรรษา  บำรุงอินทร์
29. เด็กหญิงสุภาภรณ์  เต๊ะปานันท์
30. เด็กชายสุวินัย  ทองมั่น
31. เด็กหญิงสุวิมล  คามเขตร
32. เด็กหญิงหงษ์ฟ้า  เทศสูงเนิน
33. เด็กหญิงอังคณา  แวงเลิศ
34. เด็กหญิงอาทิมา  บุญมาก
35. เด็กหญิงเกษราภรณ์  นามมาลี
36. เด็กชายเปรม  พรนิคม
37. เด็กหญิงเปรมฤทัย  บุญฤทธิ์
38. เด็กหญิงโสรยา  มหานาม
39. เด็กชายโอรส  สืบเพ็ง
40. เด็กหญิงไขแสง  ศรีคำขลิบ
1. นายกิตินัย  นาคศรี
2. นายมนตรี  โพธิ์ทับทิม
3. นายสุระ  ทวีผล
4. นางศตพร  สะศรีแสง
5. นางศันศนีย์  มูลตรีภักดิ์
6. นายบัญชา  บุญเพ็ง
7. นางจินตนา  แคนเภา
8. นางกำไล  กันธิยะ
756 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ 1. เด็กชายอนันดา  ทงไธสง
1. นายบุญเลิศ  แก้วพินิจ
757 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนสามัคคีธรรมราษฎร์บำรุง
758 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1. เด็กชายภูวนาถ  ศรีอ่ำ
1. นางอุบลรัตน์  กลมประสิทธิ์
759 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านปางงู 1. เด็กชายสุริยะ  ทองแกมแก้ว
1. นางสาวธารทิพย์   แว่นแก้ว
760 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนไตรราษฎร์อุปถัมภ์ 1. เด็กชายพันธุ์ศักดิ์  พิลึก
1. นายประพัฒน์  สายสว่าง
761 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านงิ้วแบ้ 1. เด็กชายอรรถพล  สอนองค์
1. นายอธิวัชร์  กิตติเจริญสินชัย
762 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเคียน(ประชาสามัคคี) 1. เด็กชายสุรสิทธ์  ทนงค์
1. นางศรีอำพรรณ  ปานพรม
763 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านคลองโพธิ์พัฒนา 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์  สายวงค์
1. นางสมัย  แสงวัชรสุนทร
764 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านตะกรุด 1. เด็กชายนพพร  รักธัญญกรณ์
1. นางสาวนวนันท์  ธงอาษา
765 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านไทรทองสามัคคี 1. เด็กชายอนพัช   สอนภู
1. นางสาวกฤษณา   บูระพันธ์
766 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนราษฎร์ร่วมสามัคคี 1. เด็กชายนิกร  พัดฉา
1. นางพจณีย์  คณฑา
767 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนหัดไทยวิทยาอุทิศ 1. เด็กชายนักปราชญ์  ยิ้มเจริญ
1. นางอำไพ  บัวพันธุ์
768 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนสวนป่าแม่กะสี 1. เด็กชายคมกริช  ยกภาษ๊
1. นายตุลาวัติ  ปัญญาบุญ
769 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านงิ้วแบ้ 1. เด็กชายมนตรี  โครพ
1. นายอธิวัชร์  กิตติเจริญสินชัย
770 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านใหม่ศรีนคร 1. เด็กชายปฏิภาณ  ยอดดี
1. นายปราโมทย์  เกื้อหนองขุ่น
771 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านบึงราษฎร์ 1. นายวีรพล  บุญเพ็ชร
1. นางสาวชื่นสมโภช  วงศ์ชูพันธ์
772 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านมาบแก 1. เด็กชายวายุ  สังข์ทอง
1. นายปราโมทย์  พิลึก
773 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบ้านไร่ 1. เด็กชายกำจร  ครุฑสา
1. นางกัญญ์วรา   กัลพันธ์
774 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ 1. เด็กชายบริรักษ์  กวางทอง
1. นางสาวกนิษฐวดี  ด่านตระกูลหิรัญ
775 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดจิกลาด 1. เด็กชายญาณวุฒิ  ปัญญาชวกร
1. นางสาวกิตติญา  หมอบอก
776 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบางแก้ว 1. เด็กชายจักรพงษ์  เลิศวิไล
1. ดร.ยุพิน  มงคลไทร
777 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านใหม่ศรีนคร 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  แย้มกลิ่น
1. นางเรณู  เกื้อหนองขุ่น
778 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 59 ( วัดสังขวิจิตร ) 1. เด็กหญิงฉัตรวลัย  จันดวง
1. นางอรุณี  ขุนทวี
779 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง 1. เด็กหญิงอภิญญา   จันทร์สอน
1. นางสาวกุลฑีรา   เทาทา
780 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านเขาแม่กระทู้ 1. เด็กหญิงเบญจวรรณ  เกตุธานี
1. นางสาวแสงดาว  ศรีสอาด
781 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดวงฆ้อง(ราษฏร์สุริยศึกษา) 1. เด็กหญิงเกล้าแก้ว  เอกวิลัย
1. นายจิระศักดิ์  รุ่งกลิ่น
782 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านดอนจังหัน 1. เด็กหญิงศิริรัตน์   พรมมิ
1. นางสาวพัชราวรรณ   สาทสิ
783 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1. เด็กหญิงอัจฉรา  ปานดวง
1. นางอุบลรัตน์  กลมประสิทธิ์
784 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงมนต์ธญาวีร์  ดีลอด
1. นางสาวลัดดา  ดีสุก
785 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดหนองกรด 1. เด็กหญิงพัชรา  ปัญญาคุณาภรณ์
1. นางสาวไพเราะ  อ่อนกลม
786 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) 1. เด็กหญิงมานิตา  สุกโนนทอง
1. นายกู้เกียรติ  สุขใส
787 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านบุรีรัมย์ 1. เด็กหญิงกัลยา  สีจำปา
1. นายพิพัฒน์  โพธิ์ยา
788 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านตะแบกงามสาขาธารมะยม 1. เด็กหญิงศิริมน  ภักดีวัน
1. นายพัฒนชัย  พิลึก
789 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนไตรประชาสามัคคี 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  ม่วงสิงห์
1. นายจักรี  สนิทพ่วง
790 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านตะแบกงาม 1. เด็กหญิงนันทิศา  การะเกตุ
1. นายกิติโรจน์  เก่งธัญการ
791 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ 1. เด็กหญิงณิชากร  เรือศรีจันทร์
1. นางสาวนุศรา  อิ่มสมบัติ
792 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบางแก้ว 1. เด็กหญิงณัฐฐา  บรรณา
1. ดร.ยุพิน  มงคลไทร
793 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านบ่อกะปุง 1. เด็กหญิงณิติพร   เชิดธรรม
1. นายสมพร   สุพรรณ์
794 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนโม่ 1. เด็กหญิงเพชรลัดดา  สังยา
1. นางสาวปริญดา  หงษ์ดำเนิน
795 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่ามะกรูด 1. เด็กหญิงณัชชา  บุตราช
1. นายฐิติ  สุริยะจันทร์
796 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ 1. เด็กหญิงอรปรียา  โกฎถาด
1. นางมณีสมบัติ  กลิ่นด้วง
797 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านปางขนุน 1. เด็กหญิงวรรณศิริ  ศรียา
1. นางวิภาวรรณ  กรรณิการ์
798 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านปางสวรรค์ 1. เด็กหญิงชวิกา  เก่งเขตการณ์
1. นายธานินท์  บุญพุทธ
799 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนไตรประชาสามัคคี 1. เด็กหญิงวาริษา  เขตรวิทย์
1. นายจักรี  สนิทพ่วง
800 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านงิ้วแบ้ 1. เด็กหญิงอริศรา  ใจมูล
1. นายอธิวัชร์  กิตติเจริญสินชัย
801 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านบึงราษฎร์ 1. เด็กหญิงวริยา  กันทะน่วม
1. นางสาวชื่นสมโภช  วงศ์ชูพันธ์
802 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดหนองปลาไหล 1. เด็กหญิงศรีประภา  มานพ
1. นายชูศักดิ์  ม่วงพลับ
803 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านวังยิ้มแย้ม 1. เด็กชายอิศรา  ทับผักแว่น
1. นายพิชัย  ปรีชาวนิชย์
804 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านลานตะแบก 1. เด็กชายธานี  อ่องทิพย์
1. นางสาวสมบัติ  สาระไกร
805 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านชุมม่วง 1. เด็กชายสุรศักดิ์  ช่วยบำรุง
1. นางสาวปาริฉัตร  ศรีพล
806 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ 1. เด็กชายธีระศักดิ์  เผือกนอก
1. นางสาวลัดดา  ดีสุก
807 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านตะเคียนงาม 1. เด็กชายพิธิวัฒน์   สมทรง
1. นางสาวจำเนียร  หาญชัยภูมิ
808 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดบ้านพลัง 1. เด็กชายขจรศักดิ์  สิงห์สม
1. นางสาวสุภัทรา  กามินี
809 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1. เด็กชายภูวนาถ  ศรีอ่ำ
1. นางอุบลรัตน์  กลมประสิทธิ์
810 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านบุรีรัมย์ 1. เด็กชายธนพนธ์  เสาศิริ
1. นายพิพัฒน์  โพธิ์ยา
811 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนสามัคคีธรรมราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายณัฐพล  แจ้งสันต์
1. นายสามารถ  จีนเขตร์การ
812 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองแฟบ 1. เด็กชายภาคภูมิ   พุ่มพวง
813 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดหูกวาง 1. เด็กชายธาวิน  บัวทอง
1. นางอัญชลี  พัสสร
814 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนราษฎร์ร่วมสามัคคี 1. เด็กชายนิกร  พัดฉา
1. นางพจณีย์  คณฑา
815 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ 1. เด็กชายภัทรนันท์  จันทร
1. นางสาวลัดดา  ดีสุก
816 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านงิ้วแบ้ 1. เด็กชายศิริโรจน์  นวสิมัยนาม
1. นายอธิวัชร์  กิตติเจริญสินชัย
817 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ 1. เด็กชายพิชญุตม์  หลวงตั้งใจ
1. นางสาวกนิษฐวดี  ด่านตระกูลหิรัญ
818 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบ้านไร่ 1. เด็กชายอดิศร   เขม้นเขตกรณ์
1. นายดนัย   สุดใจ
819 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านมาบแก 1. นายวัฒนสิน  อินทมาส
1. นายปราโมทย์  พิลึก
820 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านคลองไทร 1. เด็กชายกวินวัช  บุญทัน
1. นายอาทิตย์   เสิบกลิ่น
821 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดจิกลาด 1. เด็กชายญาณวุฒิ  ปัญญาชวกร
1. นางสาวกิตติญา  หมอบอก
822 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบางแก้ว 1. เด็กชายอนุวัต  บูรณพันธ์
1. ดร.ยุพิน  มงคลไทร
823 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนเขาหินกราวประชาสรรค์ 1. เด็กชายทรงวุฒิ  สีลาดเลา
1. นายนวัต  เกิดจันทร์
824 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดวงฆ้อง(ราษฏร์สุริยศึกษา) 1. เด็กหญิงเกล้าแก้ว  เอกวิลัย
1. นายจิระศักดิ์  รุ่งกลิ่น
825 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดบ้านพลัง 1. เด็กหญิงณัฐรินทร์  พุทธจันทร์
1. นางสาวสุภัทรา  กามินี
826 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองแฟบ 1. เด็กหญิงกัญญวรา   นาคพันธ์
1. นางสาวรัชญา   โลหะกาลก
827 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ 1. เด็กหญิงวิรดี  ภักดีสาร
1. นางดารารัตน์  พิทักษ์
828 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านใหม่ศรีนคร 1. เด็กหญิงโชษิตา  โกจันทึก
1. นายปราโมทย์  เกื้อหนองขุ่น
829 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านคลองโพธิ์พัฒนา 1. เด็กหญิงภัทรวดี  ศิริจันทร์
1. นางสมัย  แสงวัชรสุนทร
830 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดหูกวาง 1. เด็กหญิงสุชาดา  วายะบรรณ
1. นางอัญชลี  พัสสร
831 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านเขาจั๊กจั่น 1. เด็กหญิงชนิภรณ์  กาฬภักดี
1. นายฤทธิชัย  หล้าซุย
832 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1. เด็กหญิงมานิดา  จุลมุสิ
1. นางอุบลรัตน์  กลมประสิทธิ์
833 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 59 ( วัดสังขวิจิตร ) 1. เด็กหญิงอุไรรัตน์  ไกรยวน
1. นางอรุณี  ขุนทวี
834 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดวังม้า (ชนประสิทธิ์วิทยา) 1. เด็กหญิงอริสรา  เกษสาคร
1. นางพัชญ์ภสุ  เกิดสุขตระกูล
835 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านตะกรุด 1. เด็กหญิงสาธิกา  เกิดแก่น
1. นางสาวนวนันท์  ธงอาษา
836 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านลานตะแบก 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ  โทศรี
1. นางสาวปวัลลดา  เนียมนิยม
837 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านมาบแก 1. เด็กหญิงจิตตมาส  ขุนพลนาควาส
1. นายปราโมทย์  พิลึก
838 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบ้านไผ่ 1. เด็กหญิงณัฐฑริกา  เหล่าโสภา
1. นายอนันต์  ม่วงสุวรรณ์
839 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดอนจังหัน 1. เด็กหญิงสุธาทิพย์   สิงห์ปาน
1. นางสาวพัชราวรรณ   สาทสิ
840 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านปางสุด 1. เด็กหญิงรุ่งรัตน์   บุญทิพย์
1. นางสาวทิพย์สุคนธ์  ขาวเอี่ยม
841 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบางแก้ว 1. เด็กหญิงปิยมาศ  เรืองอำไพ
1. ดร.ยุพิน  มงคลไทร
842 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดหนองปลาไหล 1. เด็กหญิงศรีประภา  มานพ
1. นายชูศักดิ์  ม่วงพลับ
843 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงสาริกา  ภานุรักษ์
1. นางสาวลัดดา  ดีสุก
844 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ 1. เด็กหญิงเบญจาวรรณ  ชมชื่น
1. นางสาวนุศรา  อิ่มสมบัติ
845 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านตะกรุด 1. เด็กชายนพพร  รักธัญญกรณ์
1. นางสาวนวนันท์  ธงอาษา
846 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเคียน(ประชาสามัคคี) 1. เด็กชายราชัน  คำดี
1. นางสาวทับทิม  สีสด
847 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดวังม้า (ชนประสิทธิ์วิทยา) 1. เด็กชายธีรพัฒน์  พวงแก้ว
1. นายเทวารักษ์  ภักดีตุระ
848 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านไทรทองสามัคคี 1. เด็กชายอนพัช   สอนภู
1. นางสาวกฤษณา   บูระพันธ์
849 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองจิกรี 1. เด็กชายวรากร  ชังชั่ว
1. นางสาวจันจิรา   คเชนพรรค์
850 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านใหม่ศรีนคร 1. เด็กชายพงศกร  โกรกโคกกรวด
1. นายนิทัศน์  วิทา
851 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนหัดไทยวิทยาอุทิศ 1. เด็กชายธวัชชัย  สมบูรณ์
1. นางสาวกาญจนาณัฐ  หุ่นโพธิ์
852 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง 1. เด็กชายกิตติ   บัวคำ
1. นางสาวจินตนา   เหล่าอินทร์
853 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านลานตะแบก 1. เด็กชายธานี  อ่องทิพย์
1. นางสาวจิรภา  ทองแซง
854 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดหนองตางู 1. เด็กชายพีรพัฒน์  รักกี้อีเรนจี
1. นายเสกสรร  ภูมิสัตย์
855 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลแม่เปิน 1. เด็กชายธวัชชัย  สังมะณี
1. นางพรพิมล  เชื้อรื่น
856 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านคลองน้ำโจน 1. เด็กชายธเนศ  มะลิวรรณ์
1. นายประสพชัย  เสงี่ยมแก้ว
857 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบางแก้ว
858 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านบุรีรัมย์ 1. เด็กชายสาธิต  วรรณสุข
1. นายพิพัฒน์  โพธิ์ยา
859 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านตะแบกงาม 1. เด็กชายสังวาลย์  สีหาเสน
1. นางสาวกิ่งฟ้า  พิมพะ
860 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดหนองตางู 1. เด็กชายสถาพร  โพธิ
1. นางสาวภัทราทิพย์  ธงวาส
861 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนโม่ 1. เด็กชายนรากร  พูลอำไพ
1. นางสาวสิริพร  อำพิน
862 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านใหม่ศรีนคร 1. เด็กชาย ปฏิภาณ    ยอดดี
1. นายนิทัศน์   วิทา
863 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านใหม่ศรีนคร 1. เด็กหญิงณิชนันทน์   คำเงิน
1. นายนิทัศน์  วิทา
864 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1. เด็กหญิงศิโรรัตน์  พานิชเจริญ
1. นางธินรา  อู๋สูงเนิน
865 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดสังฆวิถี 1. เด็กหญิงปิยะมล   ตันทภาท
1. นายราเชนทร์   เทพานุพัฒน์
866 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) 1. เด็กหญิงอัครฎา  เอมสรรค์
1. นางสาวเสาวลักษณ์  ด้วงนวม
867 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดจิกลาด 1. เด็กหญิงพรชนก  คำคูณ
1. นางสาวกิตติญา  หมอบอก
868 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านตะกรุด 1. เด็กหญิงสาธิกา  เกิดแก่น
1. นางสาวนวนันท์  ธงอาษา
869 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดวังม้า (ชนประสิทธิ์วิทยา) 1. เด็กหญิงสุกานดา  พันธ์แจ่ม
1. นายเทวารักษ์  ภักดีตุระ
870 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านคลองโพธิ์พัฒนา 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  แสนคำนวน
1. นางสมัย  แสงวัชรสุนทร
871 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านไร่ไทรทองพระยาลับแล 1. เด็กหญิงกุลจิรา  ดีปาน
1. นายปิยพล  มุขสูงเนิน
872 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเคียน(ประชาสามัคคี) 1. เด็กหญิงปิยรัตน์  กลัดปรี
1. นางสาวทับทิม  สีสด
873 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง 1. เด็กหญิงจันทร์เต็มดวง   พลหลักเมือง
1. นางสาวจินตนา   เหล่าอินทร์
874 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านบุรีรัมย์ 1. เด็กหญิงพิมชนก  สมคิด
1. นายพิพัฒน์  โพธิ์ยา
875 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านคลองไทร 1. เด็กหญิงรินรดา  สุขจันทรา
1. นายอาทิตย์  เสิบกลิ่น
876 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านพนาสวรรค์ 1. เด็กหญิงพัชรภรณ์  อายุวงค์
1. นายยุทธยา  บุญปัน
877 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดจิกลาด 1. เด็กหญิงสุวพัชร  นิลสุวรรณ
1. นางสาวสมหมาย  ทับเสือ
878 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านตะแบกงาม 1. เด็กหญิงเยนนี  หารชะนะ
1. นางสาวกิ่งฟ้า  พิมพะ
879 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบางแก้ว 1. เด็กหญิงปิยมาศ  เรืองอำไพ
1. ดร.ยุพิน  มงคลไทร
880 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนโม่ 1. เด็กหญิงวีร์สุดา  พิเชฏฐ์
1. นายนิพนธ์  ศรีพิพัฒน์
881 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนเขาหินกราวประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงลลิตา   อุบเกต
1. นายนวัต  เกิดจันทร์
882 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนไตรประชาสามัคคี 1. เด็กหญิงกาญจนาพร  สิทธิพรหม
1. นางบรรจง  สนิทพ่วง
883 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านคลองน้ำโจน 1. เด็กหญิงบุญรอด  ไชยสงค์
1. นายประสพชัย  เสงี่ยมแก้ว
884 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดสวนหลวง 1. เด็กหญิงเจนจิรา   ชนพิทักษ์
1. นางภัทราวดี   ศิริวัฒน์
885 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ 1. เด็กชายจิรวัชร  ระเบียบดี
1. นายบุญเลิศ  แก้วพินิจ
886 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดบ้านพลัง 1. เด็กชายธันวา  คงบา
1. นางสาวดาริกาพร  สุขชัยสงค์
887 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดวังม้า (ชนประสิทธิ์วิทยา) 1. เด็กชายนันท์นภัส  ขำจาด
1. นางสาวนันทนา  นิลเพ็ชร์
888 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนราษฎร์ร่วมสามัคคี 1. เด็กชายนิกร  พัดฉา
1. นางพจณีย์  คณฑา
889 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านคลองโพธิ์พัฒนา 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์  สายวงค์
1. นางสมัย  แสงวัชรสุนทร
890 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดบ้านไร่ 1. เด็กชายปวริศ   บูระพันธ์
1. นายดนัย  สุดใจ
891 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านตะเคียนงาม 1. เด็กชายภัทรภูมิ  พรามณี
1. นางสาวจำเนียร  หาญชัยภูมิ
892 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1. เด็กชายวิชชากร  สิทธิไกร
1. นางอุบลรัตน์  กลมประสิทธิ์
893 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านชุมม่วง 1. เด็กชายธนภัทร  คีรีผา
1. นางสาวปาริฉัตร  ศรีพล
894 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านบุรีรัมย์ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  แท่งทอง
1. นายพิพัฒน์  โพธิ์ยา
895 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดจิกลาด 1. เด็กชายธนภัทร  อยู่เครือ
1. นางสาวสมหมาย  ทับเสือ
896 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านคลองไทร 1. เด็กชายกฤษณะ  รุ่งแพ
1. นายอาทิตย์  เสิบกลิ่น
897 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบางแก้ว 1. เด็กชายอนุชิด  บรรเทาว์
1. ดร.ยุพิน  มงคลไทร
898 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรีสามัคคี 1. เด็กชายศรันยู  กุมพันธุ์
1. นายอุกฤษฎ์  บูรพา
899 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านบึงหล่ม 1. เด็กชายณัฏฐวุฒิ    เพ็งสุข
1. นายวินัย   อิ่มจันทึก
900 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ 1. เด็กชายวีระชัย  ดอกสันเทียะ
1. นางสาวกนิษฐวดี  ด่านตระกูลหิรัญ
901 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ 1. เด็กชายปฏิภาณ  สีคำภา
1. นางสาวลัดดา  ดีสุก
902 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดคลองธรรม 1. เด็กหญิงสุรัสวดี  บุพผาชาติ
1. นางเบญจภัทร  เหล่าเขตกิจ
903 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดบ้านไผ่ 1. เด็กหญิงเมษา  ปั่นขจร
1. นายอนันต์  ม่วงสุวรรณ์
904 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านตะแบกงามสาขาธารมะยม 1. เด็กหญิงปัณฑิตา  ถาลี
1. นายพัฒนชัย  พิลึก
905 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลแม่วงก์ (บ้านมฤคทายวัน) 1. เด็กหญิงณัฐภัทรา   บุณยโยธิน
1. นายเอกชัย  ขาวจุ้ย
906 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนไตรราษฎร์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงรวงข้าว  พงมาลี
1. นางสาวพลอยชมพู  มีบุญ
907 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านคลองโพธิ์พัฒนา 1. เด็กหญิงภัทรวดี  ศิริจันทร์
1. นางสมัย  แสงวัชรสุนทร
908 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านเขาจั๊กจั่น 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  เทพา
1. นายฤทธิชัย  หล้าซุย
909 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านลานตะแบก 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ  โทศรี
1. นางสาวจิรภา  ทองแซง
910 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองแฟบ 1. เด็กหญิงกัญญวรา   นาคพันธ์
1. นางสาวรัชญา   โลหะกาลก
911 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดดงหนองหลวง 1. เด็กหญิงแพรวพรรณ  ขุนดารา
1. นางมาลาตี  เรืองฉาย
912 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) 1. เด็กหญิงมานิตา  สุกโนนทอง
1. นายกู้เกียรติ  สุขใส
913 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดวงฆ้อง(ราษฏร์สุริยศึกษา) 1. เด็กหญิงเกล้าแก้ว  เอกวิลัย
1. นายจิระศักดิ์  รุ่งกลิ่น
914 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1. เด็กหญิงพิยดา  เก่งสาริการ
1. นางบัวชุม  ยิ้มยัง
915 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านพนาสวรรค์ 1. เด็กหญิงพัชรภรณ์  อายุวงค์
1. นายยุทธยา  บุญปัน
916 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบางแก้ว 1. เด็กหญิงณัฎฐา  บรรณา
1. นางสาวกัลยวรรธน์  ฉันทจิตปรีชา
917 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านปางสวรรค์ 1. เด็กหญิงปนัดดา   เหล่าอู
1. นายธานินท์  บุญพุทธ
918 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านตะกรุด 1. เด็กหญิงรุ่งทิวา  วิเศษเขตการณ์
1. นางสาวสุภมาส  ชังชั่ว
919 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดหนองปลาไหล 1. เด็กหญิงศรีประภา  มานพ
1. นายชูศักดิ์  ม่วงพลับ
920 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดสวนหลวง 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์   วัฒนรุ่ง
1. นางฉัณฑณา    เรืองบุญธรรม
921 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านบุรีรัมย์ 1. เด็กหญิงโชติกา  เสือคะนอง
1. นายพิพัฒน์  โพธิ์ยา
922 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ 1. เด็กหญิงสรัญญา  มุ่งดี
1. นายบุญเลิศ  แก้วพินิจ
923 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบ้านไผ่ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ยศศิริ
1. นายอนันต์  ม่วงสุวรรณ์
924 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านปางขนุน 1. เด็กหญิงวรรศิริ  ศรียา
1. นางวิภาวรรณ  กรรณิการ์
925 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรีสามัคคี 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ทองแท่ง
2. เด็กชายณัฐภัทร  ทองแท่ง
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  พูลเขตรกิจ
4. เด็กหญิงณัตฐกาญน์  หิริโอ
5. เด็กชายถิรวิทย์  เขมะสุนะ
6. เด็กหญิงธนาภา  ราชวงค์
7. เด็กชายธรรมรัตน์  เชิงประโคน
8. เด็กหญิงธิดารัตน์  สมรภูมิ
9. เด็กหญิงนัยน์ภัค  จอมมาลา
10. เด็กหญิงปิยดา  ดียิ่ง
11. เด็กหญิงพวงประภา  จันทัน
12. เด็กชายพัชรายุทธิ์  แจ่มใส
13. เด็กหญิงรัชนีกร  ดวงมาลัย
14. เด็กหญิงรัตนากร  คชรินทร์
15. เด็กหญิงวรรณพร  ทนสระน้อย
16. เด็กชายวรวุฒิ  สีนิล
17. เด็กหญิงวิภาวัส  ดาน้อย
18. เด็กหญิงศิรินทรา  ประวันจะ
19. เด็กหญิงศิริเนตร  บำรุงสวัสดิ์
20. เด็กชายสมเดช  อินทะวัน
21. เด็กชายสหรัฐ  อินทร์สอาด
22. เด็กชายสุกฤษฎิ์  สิริวงศ์
23. เด็กหญิงสุชาดา  ปริมาณ
24. เด็กหญิงสุพรรษา  สุวรรณบาง
25. เด็กหญิงอพิริษา  การภักดี
26. เด็กหญิงอรอนงค์  เทียนธัญกรณ์
27. เด็กหญิงเกวาลิน  เผ่าชวด
28. เด็กหญิงเฉลิมรัตน์  มาทบรรเทา
29. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  สุ่มทองคำ
30. เด็กชายไกรวิชญ์  โนนทัน
1. นางปัทมา  พลอยประดับ
2. นายอุกฤษฎ์  บูรพา
3. นางวาสนา  โพธิ์ยา
4. นางสาวนภัสนันท์  สงมา
5. นางสาวกัญญารัตน์  ฉิมดี
6. นางจันทร์เพ็ญ  พิลึก
7. นางอสมา   ทาระการ
8. นางธิติมา  บุญอิ่ม
926 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่ามะกรูด 1. เด็กชายกันต์กมนต์  จินารักษ์
2. เด็กชายคมสันต์  อุทธาโกสม
3. เด็กชายจักรพันธ์  บุญใหญ่
4. เด็กชายชาญชนะ  นาใจแก้ว
5. เด็กหญิงชุติมณฑ์  คำกลิ่น
6. เด็กหญิงฌัชชา  หมื่นป่า
7. เด็กหญิงณัชชา  บุตราช
8. เด็กชายณัฐวุฒิ  พรมทา
9. เด็กชายนฤชา  สีดาแหลม
10. เด็กชายนัฐพล  อุดศรี
11. เด็กหญิงนิลาวัลย์  รุ่งเรือง
12. เด็กชายปวริศ  สะสิงห์
13. เด็กหญิงปิยธิดา  ศรีวิมาด
14. เด็กชายพลวัต  ฤทธิ์ลือชัย
15. เด็กหญิงภัทรินทร์พร  แสงโพธิ์
16. เด็กชายภารดร  พิมสา
17. เด็กหญิงรวิวรรณ  อุทธาโกสม
18. เด็กหญิงรวิสรา  คำแพง
19. เด็กหญิงรุ่งนภา  แผนมั่น
20. เด็กหญิงวรรณภา  คงจาด
21. เด็กหญิงวราพร  ขุนชาญ
22. เด็กหญิงวิไลพร  ยอดยัง
23. เด็กหญิงสุดารัตน์  นาใจเที่ยง
24. เด็กชายอดิศร  แสงสี
25. เด็กชายอธีศีล  บังลาด
26. เด็กหญิงอภิญญา  แสนศรี
27. เด็กชายอภิวัฒน์  รัตน์เพชร
28. เด็กหญิงอรยาณี  สีขำ
29. เด็กหญิงอลิตา  ศรีพรม
30. เด็กชายเจษฎา  หารคำ
31. เด็กชายโตมร  คำกลิ่น
1. นางสาวนันทนา  จันทรา
2. นายฐิติ  สุริยะจันทร์
3. นางสำรวย  ศรีตะลา
4. นางสาวกมลรัตน์  สุเทพ
5. นางสาวเรือนแก้ว  สอนที
6. นางสาวกานต์ชนก  ปัทมรัตน์
7. นางสาวรมิตา  เต็มเต๊ะ
8. นางวลัยพรรณ  ไม้สนธิ์
927 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดคลองสองหน่อ 1. เด็กหญิงกัลยาณี  พีรัตน์
2. เด็กชายฉัตรทอง  ทองสุข
3. เด็กชายณัฐพงศ์  ลิ้มกิตติธนกร
4. เด็กหญิงธนกร  เอี่ยมอุบล
5. เด็กชายธนพงศ์  เสาร์แก้ว
6. เด็กชายนิตินัย  สุภาภพ
7. เด็กหญิงนิศารัตน์  กันเพรียง
8. เด็กหญิงภิญพร  เต่าทอง
9. เด็กชายสมพร  ลาน้อย
10. เด็กหญิงอัญชิสา  คำพร
1. นายนัฐนันท์   สารสุวรรณ
928 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลแม่เปิน 1. เด็กชายจักรพรรดิ  สุขสำราญ
2. เด็กหญิงชนิภา  พรรณมาตร
3. เด็กชายพีรพัฒน์  นาคทรง
4. เด็กหญิงมินตรา   เรืองสุรัตน์
5. เด็กหญิงสุจิตรา  แควชัยภูมิ
6. เด็กชายเกรียงไกร  ขุนคำ
7. เด็กชายเศรษฐพงษ์  นนยะโส
8. เด็กหญิงแคทรียา   คันศร
1. นางสาวจตุพร  สอนถม
2. นางกาญจนา  แสงจันทร์
3. นางสาวอ้อนจันทร์  เรือนทิพย์
929 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนเยาวชนพัฒนา 1. เด็กหญิงกมลชนก  ประเสริฐดี
2. เด็กหญิงกุลธิดา  แจ้งชาติ
3. เด็กชายจตุพล  ไทยแท้
4. เด็กหญิงจรีภัทร  ชาญเชาว์วรรธน์
5. เด็กชายจีรศักดิ์  ทองเกลี้ยง
6. เด็กหญิงนริศรา  มีแสง
7. เด็กชายนฤดล  ชาระวัน
8. เด็กชายปัญญา  เลิศรสนันทการ
9. เด็กหญิงพัชราภา  เป้าบ้านเช่า
10. เด็กชายสุทธิภัทร  สะท้านสุข
1. นางสาวภัทรานิษฐ์  ขำสกล
930 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) 1. เด็กหญิงณัฐริการ์  ลูกอินทร์
2. เด็กหญิงนหทัย  มิคาดา
3. เด็กชายนิธิภูมิ  ไทยเจริญ
4. เด็กหญิงน้ำทิพย์  แจ่มศรี
5. เด็กชายลิขสิทธิ์  บากบั่น
6. เด็กหญิงวริศรา  หนูโต
7. เด็กหญิงสิริญญา  ศรีสุข
8. เด็กหญิงเสาวลักษมี  บัวบาน
9. เด็กชายไกรสิทธิ์  ศิริชู
10. เด็กหญิงไปรยา  กิมน้อย
1. นางพรทิพย์  สุขใส
2. นางวิลาวัณย์  จันทร์งาม
3. นางศิริพร  อินทรพรหม
931 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง 1. เด็กหญิงชนัญธิดา   แสงย้อย
2. เด็กหญิงทักษพร   วรรณศรี
3. เด็กหญิงนภัสสร   ศรีพันธ์บุญ
4. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์   แสนเวียง
5. เด็กหญิงศุภักษร  ปาทะวงค์
6. เด็กชายสรวิศ   สีแสด
7. เด็กชายสิทธิพงษ์   ไชยดา
8. เด็กชายอภิสิทธิ์  ธนูรักษ์
1. นางสาวกวินทิพย์   ดีทิพย์
2. นายวงศ์ปราชญ์  พันธุ์สุข
3. นางสาวกุลฑีรา   เทาทา
932 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองไม้ 1. เด็กหญิงกฤษติญา  เจนจบ
2. เด็กชายกฤษนัส   ชอบฉิมพาลี
3. เด็กชายกฤษนัส    ป้องทัพไทย
4. เด็กหญิงกัณญาณัฐ   เพียรเขตกิจ
5. เด็กชายฐณศักด์    เกตุแก้ว
6. เด็กชายบันลือศักดิ์   นุ่มมีศรี
7. เด็กหญิงปภาวดี   นิลสนธิ
8. เด็กหญิงอภิชญา   ปัญจรักษ์
1. นางสาวสิริรัตน์   ทองอ่ำ
2. นางสาวอัญชัญ  ขงขันมณีเวช
3. นางสาวสุภาภรณ์  พงษ์พรต
933 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดสังฆวิถี 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  พันธุหงส์
2. เด็กชายกันตพงศ์   ขุนอาจ
3. เด็กชายกีรติ   แสนใจ
4. เด็กชายฐิพัชร์   กัปปียะ
5. เด็กชายณัฐวุฒิ   สิลาโส
6. เด็กหญิงธิติกานตร์  สาจันทร์
7. เด็กหญิงวิภาวิณี   อนุยูร
8. เด็กหญิงสิรีธร   แย้มประเสริฐ
9. เด็กหญิงอริสรา   บุญทาสิน
1. นางพยุง   บุญทาสิน
2. นางสุภาดา   หุ่นโพธิ์
934 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหินดาด 1. เด็กชายกฤษฎา    เดือนขาว
2. เด็กชายธีรทัศน์   โพธิ์เขียว
3. เด็กชายนรินทร  แพรเขียว
4. เด็กหญิงพัฒน์นรี  อำไพ
5. เด็กชายมงคลชัย  พุ่มพวง
6. เด็กชายมินทาดา  ร่มสุข
7. เด็กหญิงลัดดาวัลย์   สอนอยู่
8. นางสาววิภาวรรณ  นาคประเสริฐ
9. เด็กหญิงอรทัย   ขันเหล็ก
10. เด็กหญิงอโรชา    พุ่มทรัพย์
1. นายณัฐนัย    วิศวแสนสุข
2. นางสาวเคียงดาว   แป้นเพชร
3. นางสาวอรวรรณ  เกตุเกษร
935 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนเยาวชนพัฒนา 1. เด็กหญิงจัทร์ฑามาส  ทองแก้ว
2. เด็กหญิงฐิติพร  ทรัพย์สำรวย
3. เด็กหญิงปิยวรรณ  ท้าวแก้ว
4. เด็กหญิงพิมพิกา  จูงรัมย์
5. เด็กหญิงสุทธิดา   บุญไหล
6. เด็กหญิงเพชรลดา  เพชรรัตน์
1. นายกฤษณะ  เพชรรัตน์
2. นางสาวภัทรวดี  โสรัจวงษ์เจริญ
3. นางสาวปัทมา  แนบเนียน
936 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดบ้านแดน 1. เด็กหญิงกนกพร  ยิ้มพะวัน
2. เด็กหญิงกุลธิดา  ใหญ่วงษ์
3. เด็กหญิงธนสุนทร  ศรีสุวรรณ์
4. เด็กหญิงนพรัตน์  กองแก้ว
5. เด็กหญิงลัดดา  ตึกขาว
6. เด็กหญิงสุพัตรา  สิทธิสมาน
1. นางเปลี่ยน  ฉัตรารักษ์
2. นางวารี  อนุสรณ์สัญญา
3. นางสุวรรณา  พุ่มแจ้ง
937 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดคลองสาลี 1. เด็กหญิงพัทธนันท์  แพงจิกรี
2. เด็กหญิงพิมพกานต์  สนิดไทย
3. เด็กหญิงวราลี  -
4. เด็กหญิงสุปรียา  พรมศักดิ์
5. เด็กหญิงอุบลวรรณ  ลาจันทร์
6. เด็กหญิงไปรยา  เก่งถิ่นเถื่อน
1. นางสาวศิริพร  มั่นโท
2. นางสาวชุติมา  กองช้าง
3. นางจุฑามาศ  ยังขจรเกียรติ์
4. นางสาววราภรณ์  เรือศรีจันทร์
938 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านยอดห้วยแก้ว 1. เด็กหญิงชุติมา   พันอักษร
2. เด็กหญิงปนัดดา   เอี่ยมน้อย
3. เด็กหญิงพิมณภัทร   เสมอดี
4. เด็กหญิงวรัชยา   แจ้งสว่าง
5. เด็กหญิงสุกันยา   จำปี
6. เด็กหญิงเอมิกา   รุ่งแพ
1. นายวิทวัส   ศาสกุล
2. นางรุจิรา   ม่วงพลับ
3. นางสาวรัชดาภรณ์   โพธิ์จันทร์
939 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดสวนหลวง 1. เด็กหญิงฐิรกานดา   การันต์
2. เด็กหญิงพัชรินทร์    ลาวงษ์
3. เด็กหญิงสโรชา    อินทยา
4. เด็กหญิงอรุณวตรี   เมืองมูล
5. เด็กหญิงอำไพ   บ่อถ้ำ
6. เด็กหญิงอินทิรา   จินดา
1. นางสาวเปมิกา  สุขสำราญ
2. นางสาววิชญาดา  โพธิ์อ่อง
3. นางภัทราวดี  ศิริวัฒน์
4. นางสาวปิยวรรณ  ฉิมเลิศ
940 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดคลองสาลี 1. เด็กหญิงพัทธนันท์  แพงจิกรี
2. เด็กหญิงพิมพกานต์  สนิดไทย
3. เด็กหญิงวราลี  -
4. เด็กหญิงสุปรียา  พรมศักดิ์
5. เด็กหญิงอุบลวรรณ  ลาจันทร์
6. เด็กหญิงไปรยา  เก่งถิ่นเถื่อน
1. นางสาวชุติมา  กองช้าง
2. นางสาวศิริพร  มั่นโท
3. นางสุดตา  ยาสุทธิ
4. นางสาวเพชรรัตน์  ชวาลิต
941 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านปางสุด 1. เด็กหญิงกุลสินี  จิวเจริญ
2. เด็กหญิงจินต์จุทา  เถื่อนมา
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  ม่วงเก่า
4. เด็กหญิงนิพาดา   จุนมุสิก
5. เด็กหญิงปนัดดา  ดีเอี่ยม
6. เด็กหญิงวริศรา  โสมี
7. เด็กหญิงอภิชญา   ปานคง
8. เด็กหญิงอารยา  เลิศสนั่น
1. นางสาวศิริลักษณ์  เรืองฤทธิ์
2. นางสาวทิพย์สุคนธ์  ขาวเอี่ยม
3. นางสาวณัฐพรรณ  แสงน้ำผึ้ง
4. นายสัญติ  ทองคงเหย้า
942 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดบ้านไผ่ 1. เด็กหญิงณัฏฐนิชา  คุมธง
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  อุณพันธุ์
3. เด็กหญิงนิลาวัลย์  ประภา
4. เด็กหญิงปรียาภรณ์  คุมธง
5. เด็กหญิงปุณยนุช  เสือศรีลาน
6. เด็กหญิงรุ้งนภา  แก้วหิรัญ
7. เด็กหญิงสาวิตรี  เขตขาม
8. เด็กหญิงสุพัตรา  บุตรพิลา
1. นางสาวรวิวรรณ  กลิ่นธรรมเสน
2. นางสาวทัศนีย์  จิตรเจริญ
943 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ 1. เด็กหญิงณาโณทัย  วงษ์พิมพ์ทอง
2. เด็กหญิงธิติมา  สุขรัตน์
3. เด็กหญิงพัชชา  ศักดิ์ภูเขียว
4. เด็กหญิงพิมพ์พิศา  สัมฤทธิ์
5. เด็กหญิงสมฤทัย  ปัญญาดี
6. เด็กหญิงสโรชา  เจริญขำ
1. นางยุพดี  เทพบุรี
2. นางสมพิส  สอนไว
944 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) 1. เด็กหญิงนฤมล  เฟื่องน้อย
2. เด็กหญิงปลายฝน  มาลัยทอง
3. เด็กชายพิณทอง  แสงโสภา
4. เด็กหญิงยวิษฐา  ผาสุขขี
5. เด็กหญิงอาทิตยา  มีเย็น
6. เด็กหญิงเนตรนภา  เฟื่องน้อย
1. นางกาญจนา  เมธีกุล
2. นายสำโรย  เฉลิมวัน
945 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดสวนหลวง 1. เด็กหญิงนันท์นภัส   เข็มทอง
2. เด็กหญิงนิกัลยา   ธรรมรงค์
3. เด็กหญิงสุพัตรา    ทองไหล
4. เด็กหญิงอัญชลี   อำพันทอง
5. เด็กหญิงอาทิตยา   โพธิกลับ
1. นางสาวเปมิกา  สุขสำราญ
2. นางสาววิชญาดา  โพธิ์อ่อง
3. นางสาวปิยวรรณ  ฉิมเลิศ
4. นางภัทราวดี  ศิริวัฒน์
946 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านพนาสวรรค์ 1. เด็กหญิงนุชชิตา  ชุชัยสงค์
2. เด็กหญิงประภัสสร  จรัสพันธ์
3. เด็กหญิงปิยะดา  แก้วดอนรี
4. เด็กหญิงพรปวีณ์  กาดำ
5. เด็กหญิงอนุสรา  หาวิชา
6. เด็กหญิงโชติกา  เกิดศรีทอง
1. นางสาววิไลลักษณ์  อินทร์พิทักษ์
2. นางสาวปวีณา  ณรงค์น้อย
3. นางสาวพรทิพย์  บางประเสริฐ
4. นางเนาวลักษณ์  เกริ่นกระโทก
947 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านปางสุด 1. เด็กหญิงชมพูนิกข์  โพธิ์ทอง
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์   สายเกิด
3. เด็กหญิงทิตยา  ฤทธิ์ไทสง
4. เด็กหญิงพัชรพร  บูรพาด
5. เด็กหญิงพิชฌาภา  ชุ่มเกษม
6. เด็กหญิงวนิดา   ระหุ่ง
7. เด็กหญิงอริสา   คูนขุนทด
8. เด็กหญิงโมเม   กลิ่นบุญ
1. นางสาวศิริลักษณ์  เรืองฤทธิ์
2. นางสาวทิพย์สุคนธ์  ขาวเอี่ยม
3. นางสาวณัฐพรรณ  แสงน้ำผึ้ง
4. นายสัญติ  ทองคงเหย้า
948 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสวนป่าแม่กะสี 1. เด็กชายคฑาวุธ  แสนทวีสุข
2. เด็กหญิงชุติภา  บุญมา
3. เด็กหญิงชุธิดา  บุญบาน
4. เด็กชายธนพล  พืชนะสุข
5. เด็กหญิงนันณภัทร  บำรุงศรี
6. เด็กหญิงบุณยนุช  จีนอ่อน
7. เด็กหญิงพรไพริน  ทองยิ้ม
8. เด็กหญิงภิรมน  แก้วเกตุ
9. เด็กชายวัฒนา  แม้นพวก
10. เด็กหญิงวิชุดา  ชัยวงศ์
11. เด็กชายวิเชียร  ขำทา
12. เด็กชายสิทธิกร  สวนพรหม
13. เด็กชายสิทธิชัย  ฆ้องสนั่น
14. เด็กหญิงสุดารัตน์  ศรีบัว
15. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  จันทวงศ์
16. เด็กชายเฉลิมศักดิ์  แสงจันทร์
1. นายกฤตวรรชนพล  กรวรรฒชนะศึก
2. นายเหรียญชัย   จั่นรัตน์
3. นางสาวพรสุรีย์  หม้อกรอง
4. นางสาวสุภัสสร  สุขสำราญ
5. นางสาวจันทิรา  มินทมอน
949 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านปางสวรรค์ 1. เด็กชายกรวิทย์  ราภูษา
2. เด็กชายชูเกียรติ  เอมสรรค์
3. เด็กหญิงณภัทร  รัตนพันธ์
4. เด็กชายธันยา  หลักทรัพย์
5. เด็กหญิงนันทิภาคย์  ผงสุข
6. เด็กหญิงปัทมวัลย์  วงษ์จินดา
7. เด็กหญิงพุธิตา  หมื่นชำนาญ
8. เด็กชายวรพัทธ์  ธรรมศร
9. เด็กชายวรเวช  จงเจริญ
10. เด็กชายศรวิชญ์  สุทธิ
11. เด็กหญิงสุกานดา  กลั่นเขตกิจ
12. เด็กหญิงสุภวัทน์  พลูกสิการณ์
13. เด็กหญิงสุภาวดี  จำนงค์
14. เด็กหญิงหฤทัย  โทราช
15. เด็กชายอภิเชษฐ์  พนมสินธุ์
16. เด็กหญิงเนตรนภา  คำสุก
1. นายธานินท์  บุญพุทธ
2. นายวิทวัส  เจริญสุข
3. นางสาวตุลยาณี  เรืองรอง
4. นางสาวทวีพร  ขำโชติ
5. นางสาวสินีนาถ  นาคลออ
950 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านคลองไทร 1. เด็กชายกฤษณะ   รุ่งแพ
2. เด็กชายจุลจักร  เนตรทอง
3. เด็กชายนวพล  มีมุข
4. เด็กชายวงศกร   ทองแฉ่ง
5. เด็กชายศิริวิทย์   มิตรมาก
1. นายอาทิตย์   เสิบกลิ่น
2. นายศุภชัย  สาพิมพา
951 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 โรงเรียนวัดอ่างทอง 1. เด็กชายขวัญชัย  เสริมแสง
2. เด็กชายณัฐพล  พลีสัตย์
3. เด็กชายนัฐวุฒิ  อินทร์หนุน
4. เด็กชายสัตยา  ต้องติดรัมย์
5. เด็กชายอดิศร  สีระวัตร
1. นางสาวอภิญญา  การภักดี
2. นางสาวอภิญญา  การภักดี
952 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 โรงเรียนวัดบ้านพลัง 1. เด็กชายบรรพต  ศรีทอง
2. เด็กชายพิพัฒน์  กามินี
3. เด็กชายพีรพัฒน์  นาคแนม
4. เด็กชายสุขทรัพย์  แก้วนิ่ม
5. เด็กชายเจษฎากร  ไฉยาจิตร
1. นางสาวนิโรบล  เอี่ยมอ่อง
2. นายรัตนะ  ชาวนา
953 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 โรงเรียนวัดคลองธรรม 1. เด็กชายนฤมิตร  ห่านเทศ
2. เด็กชายนิสิทธิ์  แสนคุณ
1. นางสาวสุวิมล  สังข์เมือง
2. นายวรวุฒิ  ศิริธรรม
954 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 โรงเรียนวัดหนองไร่ 1. เด็กชายภาคภูมิ   พระสิทธิเขตกรรณ์
2. เด็กชายยุทธการ   สิทธิไกร
1. นายปฐวี   ทรัพย์ศรี
2. นายวิเชียร  นิยมวงษ์
955 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1. เด็กหญิงนันทกานต์  สื่อเรืองศักดิ์
1. MissFengli  Jiao
956 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดหนองตางู 1. เด็กหญิงจินต์จุฑา  นิลดาศรี
1. นายภิรักษ์สิทธิ์  เสนีย์วงค์ ณ อยุธยา
957 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดหนองตางู 1. เด็กชายศราวุธ  กุดแยง
1. นายภิรักษ์สิทธิ์  เสนีย์วงค์ ณ อยุธยา
958 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดหนองตางู 1. เด็กหญิงอินธิรา   เรือนงาม
1. นายภิรักษ์สิทธิ์  เสนีย์วงค์ ณ อยุธยา
959 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านปางงู 1. เด็กชายกิตติพงศ์  พิลึก
2. เด็กชายกิติพงษ์  สังสหชาติ
3. เด็กชายธีรพงษ์  เมืองมั่น
4. เด็กชายธีรเชษฐ์  บุญเกิด
5. เด็กชายวัชรพงษ์  นิลพัฒน์
6. เด็กชายอนุชา  ศิลาเลิศ
1. นางสาวธารทิพย์   แว่นแก้ว
2. นางสาวกุลยา  พงศ์ภาณุกุล
3. นายวัชรพงษ์  สารมะโน
960 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1. เด็กชายกษิดิศ  เทเพ็ญ
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  หมีนวล
3. เด็กชายทวีศักดิ์  ปัตตาชารี
4. เด็กชายเอกพัฒน์  บูรณะพันธ์
5. เด็กชายเอกภวิษย์  วงษาเรือง
6. เด็กชายเอกยุทธ  บุญเกิด
1. นายพรชัย  สุภาตา
2. นางจำลักษณ์  คำแผลง
3. นายสุชาติ  คำพร
961 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนไตรราษฎร์อุปถัมภ์ 1. เด็กชายกฤตธรรศ์  ฝ่ายพงษา
2. เด็กชายกันตพงษ์  ศิริแก้วเลิศ
3. เด็กชายจิรายุ  ชังกลิ่น
4. เด็กชายณัฐพล  พิลึก
5. เด็กชายพัชรพล  พิลึก
6. เด็กชายอดิศร  บูรณพันธ์
1. นายประพัฒน์  สายสว่าง
962 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดบ้านไร่ 1. เด็กหญิงกัณฑินีย์   ทวีบุตร
2. เด็กชายทีฑทัศน์   สารไกร
3. เด็กชายธนพัฒน์   ศิริธรรม
4. เด็กชายธนัชพร   อินทรานุสรณ์
5. เด็กชายภัควัช   รุจิระนันท์
6. เด็กชายสุทธวีร์   ภู่จีน
1. นางจรรยา   อัมรักษ์
2. นายชูชีพ   คงประจักษ์
963 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านยอดห้วยแก้ว 1. เด็กชายกิตติพงค์   ดีสวัสดิ์
2. เด็กหญิงจันทิมา  คำนวนสินธ์
3. เด็กชายชานนท์   ป้องคำไหล
4. เด็กชายทัศนชัย   เอี่ยมชม
5. เด็กชายธนวินท์    เชืื้อชัง
6. เด็กชายธีรพงศ์   สีวิชาสร้อย
1. นางรุจิรา   ม่วงพลับ
2. นายวิทวัส   ศาสกุล
964 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดบ้านพลัง 1. เด็กชายจิราภัทร  ศรีทอง
2. เด็กชายปฏิภาณ  สังข์เมือง
3. เด็กชายภูมินทร์  รื่นรมย์
4. เด็กชายวชิรวิทย์  กรันทก
5. เด็กชายอภินัทธ์  อินสน
6. เด็กชายเทอดศักดิ์  อำจุฬา
1. นายธเนศ  ปรางโท้
2. นางพิมลศรี  ทับโต
3. นางสาวจุฑามาศ  จันทร์สอน
965 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดจิกลาด 1. เด็กชายกษิดิ์เดช  สีนาม
2. เด็กชายจิรภัทร  สุริยะ
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  ออมสิน
4. เด็กชายณัฐวุฒิ  กาแดง
5. เด็กชายธนโชติ  สังเงิน
6. เด็กชายปรเมษฐ์  สะอาดดี
1. นายวิชเยนทร์  โรพันดุง
2. นายบุญส่ง  แสงโสด
3. นายกิติพัฒน์  ยอดทอง
966 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านตะแบกงาม 1. เด็กชายชนะชัย   ชนะผล
2. เด็กชายชิษณุพงษ์  เกิดปลั่ง
3. เด็กชายนพดล   สุ่มพ่วง
4. เด็กหญิงนริศรา   เทฤทธิ์
5. เด็กชายบุญฤทธิ์   รอดย้อย
6. เด็กหญิงอริสรา   ธูปบูชา
1. นายสมพร   เลี้ยงประยูร
967 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านพนาสวรรค์ 1. เด็กชายธนวันต์  ช่วงสำโรง
2. เด็กชายบารมี  เกิดศรีทอง
3. เด็กชายปทวีการณ์  จิตสว่าง
4. เด็กชายประจักร  ภูทองบ่อ
5. เด็กชายสุชาณัฐ  วรรณวงษา
6. เด็กชายสุภกิณห์  นาถ้ำนาค
1. นายยุทธยา  บุญปัน
2. นางสาวพรรณภัทร  บุญปัน
3. นางสาวอริษา  โนนสว่าง
968 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดวิมลประชาราษฎร์ 1. เด็กชายกรวิชญ์  ทรัพย์สละนิตย์
2. เด็กชายกิศนัย  เปรมกมล
3. เด็กชายสุรศักดิ์  โพธิ์ศรี
4. เด็กหญิงอรัญญา  วงษ์ทองคำ
5. เด็กหญิงเบญจมาศ  มีทอง
6. เด็กชายไชยภัทร  ฟักอ่วม
1. นายจีรพัชน์  โพธิ์ประพันธ์
2. นายสนั่น  ทองชื่น
969 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดตาสังใต้ 1. เด็กชายกิตติภูมิ  คำไทย
2. เด็กหญิงณัฐพร  มีโชติ
3. เด็กหญิงณัฐริกา  ฉันทะโส
4. เด็กหญิงณัฐวรา  มีโชติ
5. เด็กหญิงนิชาดา  เปี่ยมสาคร
6. เด็กชายรัฐศาสตร์  เกตุบุตร
1. นายพิชัย  กาญจนะ
2. นางสมจิตร  กาญจนะ
3. นางสาหร่าย  ใบเนียม
970 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  เกือบโคกกรวด
2. เด็กชายฐิติกร  สกุลวัลลภ
3. เด็กชายธนากร  วงษ์คลัง
4. เด็กชายรชฏ  สิงห์ขาว
5. เด็กชายรุ่งโรจน์  อุ่นอุดม
6. เด็กชายศิวกร  เอี่ยมดี
1. นายวุฒิชัย  ยาเนตร
2. นางสาวกนิษฐวดี  ด่านตระกูลหิรัญ
3. ว่าที่ร้อยตรีสุภัทรชัย  ไกรรอด
971 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดวังม้า (ชนประสิทธิ์วิทยา) 1. เด็กชายกิตติภูมิ  พงศ์เกตุกรณ์
2. เด็กชายณรงค์กร  พลอยอยู่
3. เด็กชายธีรวัฒน์  วระสาท
4. เด็กหญิงประภัทรสรา  อินทรานุสรณ์
5. เด็กหญิงสุกาญดา  เปรมเสถียร
6. เด็กชายไผ่  กล้ากสิกิจ
1. นายสุรเศรษฐ์  สุวรรณ์
2. นางสิริลักษณ์  ตาดี
3. นางสาวนันทนา  นิลเพ็ชร์
972 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านบึงหล่ม 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา   คงเพ็ชรศักดิ์
2. เด็กหญิงนภาวรรณ   กระจ่างแจ้ง
3. เด็กชายบัณฑิต   เขียวกาย
4. เด็กชายสุทัศน์   เกษเวชสุริยา
5. เด็กหญิงเกศริน   มั่นกสิกรณ์
6. เด็กหญิงเนตรนภา   ทัพไทย
1. นายกิตติ   เอี่ยมสำอางค์
2. นายสรายุธ   เขียวมงคล
973 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ 1. เด็กหญิงกฤติยา  อินอภัย
2. เด็กหญิงณัฐกาญจน์  แก้วลา
3. เด็กชายปฏิพาน  สีพรม
4. เด็กชายปัญญา  สุขเจริญ
5. เด็กชายศิวกร  ดวงทิม
6. เด็กชายเกียรติภูมิ  เกตกรณ์
1. นายวินัย  รักชีวิต
2. นายกิตติศักดิ์  แซ่เฮ่อ
3. นางสาวมายุรี  เกศธนากร
974 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดจิกลาด 1. เด็กชายกฤษณะ  วิบูลย์เชื้อ
2. เด็กชายชนิทร  พุทธะ
3. เด็กชายดนุพล  ขุนเขียว
4. เด็กชายถิรภาพ  ศรีนาราง
5. เด็กชายธวัชชัย  ฤทธิ์กระจาย
6. เด็กชายภูษิต  พุเพ่ง
1. นายวิชเยนทร์  โรพันดุง
2. นายบุญส่ง  แสงโสด
3. นางสาวน้ำผึ้ง  จุ้ยศิริ
975 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านท่ามะกรูด 1. เด็กชายกฤษดา  ดวงพุทธา
2. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  รัตน์เพ็ชร
3. เด็กชายธนากร  พรุ่มจันทร์
4. เด็กชายมงคลศักดิ์  สุทธิธรรม
5. เด็กชายมหรรณพ  คันศร
6. เด็กชายวัชระ  เผ่นณรงค์
1. นายณัฐพงศ์  ตั้งประดิษฐ
2. นางวลัยพรรณ  ไม้สนธิ์
976 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ 1. เด็กหญิงกชพร  เพ็งสูงเนิน
2. เด็กหญิงกชพร  เพ็งสูงเนิน
3. เด็กหญิงจันทนิภา  พิศดูพรมราช
4. เด็กหญิงณัฐกมล  รุมสำโรง
5. เด็กหญิงนภา  ช่วยงาน
6. เด็กหญิงศุภารัตน์  แสงสุวรรณ
7. เด็กหญิงอทิตติญา  รอบคอบพรมราช
1. ว่าที่ร้อยตรีสุภัทรชัย  ไกรรอด
2. นางบังอร  ไกรรอด
3. นางสาวกฤษณา  กิลาโส
977 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านปางสุด 1. เด็กชายดุลชัย  นามลิ้มเหมนที
2. เด็กชายธนวัฒน์  พรมพิทักษ์
3. เด็กชายปัญญา  บูรพาด
4. เด็กชายพงษ์ศักดิ์  คงเพ็ชรศักดิ์
5. เด็กชายศิวกร  จุนมุสิก
6. เด็กชายสุกฤษฏิ์  แสงหงษ์
1. นายกิตติวรคุณ  ชาวลุ่มบัว
2. นายพงษ์ศักดิ์   กำปั่นเงิน
3. นายสมยศ  ศิริมาด
978 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดวังม้า (ชนประสิทธิ์วิทยา) 1. เด็กชายจิรพัมน์  กรงจันทร์
2. เด็กชายธนกน  หนูวงษ์
3. เด็กชายธนาทรณ์  นำพา
4. เด็กชายภูริพัฒน์  อินทรานุสรณ์
5. เด็กชายรุ่งโรจน์  วงษ์ล้อม
6. เด็กชายสุทธิภัทร  ชัยเมือง
1. นายสุรเศรษฐ์  สุวรรณ์
2. นายสุชาติ  บัวพาคำผง
3. นายเทวารักษ์  ภักดีตุระ
979 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านปางงู 1. เด็กชายณัฏฐชัย  ชูชาวนา
2. เด็กชายธนชัย  หว่างชื่น
3. เด็กหญิงนิชนาถ  เพ็ญเขตกรณ์
4. เด็กชายวรรธนะ  บุปผา
5. เด็กชายศุภณัฐ   ชาญพนัส
6. เด็กชายสุริยา  เขม้นเขตกิจ
1. นายจีรศักดิ์  ศรีสว่าง
2. นางสาวอัญชลี  สารีสุข
3. นางวิรวรรณ  เสริมชาติเจริญกาล
980 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1. เด็กชายคมกริช  เต่าคำ
2. เด็กชายณัฐพล  จินดา
3. เด็กชายภาณุวัฒน์  แข็งการเขตร์
4. เด็กชายรวิภาส  จงเขตการณ์
5. เด็กชายวรเชษฐ์  สุระแสง
6. เด็กชายไอยเรศ  หงส์สกุล
1. นายพรชัย  สุภาตา
2. นายสุชาติ  คำพร
3. นางจำลักษณ์  คำแผลง
981 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านดงคู้ 1. เด็กชายธีระพัฒน์  ชิณวงศ์
2. เด็กหญิงนันทัชพร  นันตา
3. เด็กชายพงษ์พัฒน์  กลีบมังกร
4. เด็กหญิงวณิดา  บุญจันทร์
5. เด็กหญิงวรรณวิภา  คงรักษ์
6. เด็กหญิงวริศรา  ราดบัวศรี
1. นายธนายุวัตร  มงคลชโยสีห์
2. นางสาวขวัญชนก  สาครพิพัฒน์
3. นางสาวสุภัชญา  กรอบทอง
982 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านปางสุด 1. เด็กชายจิรทิปต์   มีนา
2. เด็กชายทักษิณ   ปิ่นดอกไม้
3. เด็กชายธนา  พจนาภรณ์
4. เด็กชายปภาวิน  พันทองอ่อน
5. เด็กชายพัทธพล  พิชัยกุล
6. เด็กชายพีรพล  แมมอ๊อด
7. เด็กชายวีระพัฒน์   คงเรียน
8. เด็กชายเอกลักษณ์   นุตสระ
1. นายพงษ์ศักดิ์   กำปั่นเงิน
2. นายกิตติวรคุณ  ชาวลุ่มบัว
3. นายสมยศ  ศิริมาด
983 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนเยาวชนพัฒนา 1. เด็กชายชัยณัฐ  บุญส่ง
2. เด็กชายธนพัฒน์  หมอนทอง
3. เด็กชายธีภัทร  พลอาษา
4. เด็กชายวีรพงษ์  อ้นเพียร
5. เด็กชายสมรัก  รื่นรมย์
6. เด็กชายสุรศักดิ์  ขวัญตา
7. เด็กชายสุเมธ  ขาวแก้ว
8. เด็กชายอมรเทพ  อยู่คง
1. นางสาวภัทรานิษฐ์  ขำสกล
984 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 โรงเรียนวัดหนองปลาไหล 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  สุขทอง
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สุภากุล
3. เด็กหญิงณิชาภัทร  บุตตะสอน
4. เด็กหญิงดวงกมล  เขตขาม
5. เด็กชายธีรภัทร  คำประชุม
6. เด็กหญิงนลพรรณ  เกยเมือง
7. เด็กหญิงปนัดดา  มานพ
8. เด็กชายพัฒนพงษ์  หมื่นเกล้า
9. เด็กหญิงศรีแพร  สีระวัตร
10. เด็กหญิงอนงนาฎ  พันธ์บุบผา
1. นางสาวรุ่งทิวา  จิตเฉย
2. นางสาวอาริตา  ใยฉวี
985 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ 1. เด็กหญิงจันทิมา  ชังเกษม
2. เด็กหญิงชนิตา  ชื่นเกษม
3. เด็กหญิงนัทชา  พรมฉิมพลี
4. เด็กหญิงปรียาภัทร  มุ่งดี
5. เด็กหญิงสุภาภรณ์  ภิรมยา
1. นางสาวทัศนีย์  พินิจชัย
2. นางสาวเฉลิมวัน  ทรายแก้ว
986 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองแฟบ 1. เด็กหญิงจันทร์ทิมา   ครอบทอง
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์   สอนสเกตุ
3. เด็กชายโกมินทร์   ครอบทอง
1. นางพัทธนันท์   หนูเทศ
2. นางสาวประภัสสร  แยบการไถ
987 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนไตรราษฎร์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงนภัสสร  ชนะแสง
2. เด็กหญิงนิยากร  กัณฑะเกตุ
3. เด็กหญิงพิชาพร  หมื่นศรี
1. นางสาวกนกวรรณ  ผลสุข
2. นางขวัญจิตร์  ขาวพราย
988 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดบางแก้ว 1. เด็กหญิงชาลิสา  เรืองอยู่
2. เด็กหญิงนภัสประภา  วันศิริกุล
3. เด็กหญิงนิรชา  พรมมี
1. นางน้ำเพชร  ไพโรจน์
2. นายพิเชษฐ์  ไพโรจน์
989 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านยอดห้วยแก้ว 1. เด็กหญิงนภัสร  ยอดหงษ์
2. เด็กหญิงปรียา   หอมจันทร์
3. เด็กหญิงสกลสุภา   บุญยืด
1. นางสาววิชิดา    ตึ้งเจริญ
2. นายสุชาติ  สิมลี
990 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดวังม้า (ชนประสิทธิ์วิทยา) 1. เด็กหญิงกุลธิดา  พงศ์เกตุกรณ์
2. เด็กหญิงกุลนันท์  เขม้นกสิกิจ
3. เด็กหญิงสุธาวัลย์  ศรีเพ็ง
1. นางสาวนันทนา  นิลเพ็ชร์
2. นายเทวารักษ์  ภักดีตุระ
991 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ 1. เด็กหญิงพัชราภา  เดชสันเทียะ
2. เด็กหญิงภัทรธิดา  พุทธัง
3. เด็กหญิงวรรษิดา  โคกเกษม
1. นางฑิฆัมพร  กวางทุม
2. นางสาวทัศนีย์  พินิจชัย
992 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านบึงราษฎร์ 1. เด็กหญิงมาริษา  พันธุ์พิญญา
2. เด็กหญิงอธิษฐาน  สิงทอง
3. เด็กชายอาทิตยา  เชื้อกสิการ
1. นางสาวชื่นสมโภช  วงศ์ชูพันธ์
2. นางสาวสลิตา  เมณฑ์กูล
993 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดหนองมะขาม 1. เด็กหญิงวันนิสา  เจริญศิลป์
2. เด็กหญิงศุภลักษณ์  มะนาวหวาน
3. เด็กหญิงอโรชา  อินขาว
1. นางสาวนันทวดี  ชูพินิจ
2. นางสาวผกามาศ  เนียมศิลป์
994 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านปางงู 1. เด็กหญิงณัฐณิชา   แก้วถิ่นดง
2. เด็กหญิงปิยนุช  เก่งสาริการ
3. เด็กหญิงสุภัชชา  ทิพย์รักษ์
1. นางวิรวรรณ  เสริมชาติเจริญกาล
2. นางสาวธารทิพย์   แว่นแก้ว
995 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลแม่เปิน 1. เด็กหญิงประภัสสร  สันตนุด
2. เด็กหญิงวัชราภร  พรไตร
3. เด็กหญิงเกษสุดา  ธิมาศ
1. นางสาวสาธิยา  ก๋าลัง
2. นางพลับพลึง  ตื้อยศ
996 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองจิกรี 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  เหล่าเปีย
2. เด็กหญิงพิยดา  แสงผ่อง
3. เด็กหญิงสุจิตรา  ดิษเจริญ
1. นางสาวสาธิยา  จันทเภา
2. นางขวัญดาว  สมชัย
997 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดจันทร์ทอง 1. เด็กหญิงฐิติมาภรณ์  อินทะกูล
2. เด็กหญิงวิไลวรรณ  นาคพันธ์สังข์
3. เด็กชายวุฒิชัย  นาคพันธ์สังข์
1. นางปริสา  เจริญศิลป์
2. นางนันท์นภัส  เชาวลักษณ์
998 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเปราะ 1. เด็กหญิงธัญชนก  วงษ์ขาว
2. เด็กหญิงนิชธาวัลย์  บุญชู
3. เด็กหญิงศุฑาภรณ์  อุปรีย์
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจงรักดิ์  พรมศักดิ์
2. นางจันจิรา  เผือกจีน
999 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดหนองปลาไหล 1. เด็กหญิงดารารัศมี  บุญรักษ์
2. เด็กหญิงนาถนิศา  สีระวัตร
3. เด็กหญิงอารีรัตน์  ทองทุม
1. นางสาวรุ่งทิวา  จิตเฉย
2. นางสาวอรอนงค์  คงสิบ
1000 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านตะกรุด 1. เด็กหญิงฐิรยา  อินต๊ะ
2. เด็กหญิงณัฐิกานต์  ศิลประดิษฐ
3. เด็กหญิงเบญญาภา  ทองแก้ว
1. นางสาวสุภมาส  ชังชั่ว
2. นางสาวแสงฟ้า  กิจวงศ์ตระกูล
1001 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านปางสวรรค์ 1. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์   เกื้อหนุน
2. เด็กหญิงปวีณา   กะทา
3. เด็กหญิงอรจิรา  อินพรม
1. นางสาววาสนา  มีปั้น
2. นางสาววิภาวดี  ปรุโปร่ง
1002 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านงิ้วแบ้ 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  นาคเมือง
2. เด็กหญิงจันจิรา  คำสอน
3. เด็กชายบูรพา  เตี๊ยะเหม็ง
1. นางนภา  อ่ำน้อย
2. นางลัดดา  หลังพันธ์ุ
1003 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ 1. เด็กหญิงชลดา  ฉลาดทำ
2. เด็กหญิงวนิดา  ภาประกอบ
3. เด็กหญิงอาจารีย์  เงินโคกกรวด
1. นางฑิฆัมพร  กวางทุม
2. นางสาวกนิษฐวดี  ด่านตระกูลหิรัญ
1004 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านบึงราษฎร์ 1. เด็กหญิงชลธิชา  ดารา
2. เด็กชายนิพัธ  อาจหาญ
3. เด็กหญิงนิษิตา  ช่างเขียน
1. นางสาวชื่นสมโภช  วงศ์ชูพันธ์
2. นางสาวสลิตา  เมณฑ์กูล
1005 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงชฎาพร  ปิ่นปั้น
2. เด็กหญิงอธิชา  ปะชะนะ
3. เด็กหญิงอรอนงค์  สุประทัส
1. นางสาวทิพวรรณ  สุพันธ์
2. นางสาวสุภาภรณ์  โชระเวก
1006 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านบ่อกะปุง 1. เด็กหญิงกุศุมา   ชำนิเขตกิจ
2. เด็กหญิงธิติมา   ภู่แย้ม
3. เด็กหญิงเปรมวดี   โคตร์สงคราม
1. นางกุลฉัตร   ผดุงกรรณ์
2. นางรุจิฬา   วงษ์นิยม
1007 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านคลองไทร 1. เด็กหญิงนภัสสร    จันดาเขียว
2. เด็กหญิงศศิกานต์    ยาหิงส์
3. เด็กหญิงอนุสรา  แสงจันทร์
1. นางสาวพิมลพร   มาโต
2. นางชุติมา    ศรีสุข
1008 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านบุรีรัมย์ 1. เด็กหญิงนับเดือน  จันทรบุรี
2. เด็กหญิงลัดลาวัลย์  ควรสมทบ
3. เด็กหญิงวรรณวิษา  คงห้วยรอบ
1. นางสาวประนอม  ลิ้มมณี
2. นางสาวณภัสนันทน์  มงคลภณ
1009 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบางแก้ว 1. เด็กหญิงรัญชิดา  เลิศวิลัย
2. เด็กหญิงสุกัญญา  สามัญ
3. เด็กหญิงสุพัฒรา  สารีผล
1. นางน้ำเพชร  ไพโรจน์
2. นายพิเชษฐ์  ไพโรจน์
1010 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านชุมม่วง 1. เด็กหญิงนริศรา  วิชาเกวียน
2. เด็กหญิงวิภารัตน์  ฉิมพาลี
3. เด็กหญิงศิริวรรณ  กัณทะเกตุ
1. นางสาวบัวแก้ว  อินทรถา
1011 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดหนองตางู 1. เด็กหญิงพัชรี  เรืองขำ
2. เด็กหญิงวิลาสินี  ศรีจันกลัด
3. เด็กหญิงอภิญญา  สาริกิจ
1. นางสาววรรณา  ประกอบศรี
2. นางสาวเพ็ญวรี  จันทร์บุญนาค
1012 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านบึงหล่ม 1. เด็กชายพัทธดนย์   เรืองอยู่
2. เด็กชายสุรพล   แซ่คา
1. นางจงรักษ์   อิ่มจันทึก
2. นายวินัย   อิ่มจันทึก
1013 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านคลองไทร 1. เด็กชายนิรันดร  เหล่าทา
2. เด็กชายวรากร   ธรรมชีวรรณ
1. นางสาวอัญชลี  วงษ์ธัญการ
2. นางสาววนิดา  เอมบัว
1014 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านวังซ่าน 1. เด็กหญิงนันทชพร  พูลพันธ์ชู
2. เด็กหญิงปรียาณัฐ  วาริสุทธิ์
1. นางสาวธนภรณ์   เก็งเขตต์
1015 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านพนาสวรรค์ 1. เด็กหญิงดวงพร  ศรีคำภา
2. เด็กหญิงสุภาพร  ชินวงค์
1. นางเนาวลักษณ์  เกริ่นกระโทก
2. นางสาวมนธิชา  วงวิภาค
1016 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านดอนพลอง 1. เด็กชายวริทธิ์  เหล่าเขตรกิจ
2. เด็กชายศุภณัฐ  สกนธ์รัตน์
1. นางสาวรัญญกิต   คชปัญญา
2. นางมณฑา  ทิพรัตน์
1017 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1. เด็กชายกิตติณัฐ์  รัตนมุสิก
2. เด็กหญิงฉัตรชนก  รักทรัพย์
1. นายสุชาติ  คำพร
2. นางจำลักษณ์  คำแผลง
1018 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านปางงู 1. เด็กชายกมล   โนนุช
2. เด็กหญิงณัฐณิชา   ดีพิจารณ์
1. นางสาวธารทิพย์   แว่นแก้ว
2. นายสุทธิรักษ์   รามชุม
1019 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดจิกลาด 1. เด็กชายคณธชาติ  ทับเสือ
2. เด็กชายอานนท์  ฤทธิ์กระจาย
1. นางสาวณัฐพร  รัตนาแพง
2. นางณัฐริกา  ดำอ่อน
1020 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านสะเดาซ้าย 1. เด็กชายปารเมศ  เปรมจิตร
2. เด็กหญิงวริศรา  ทับทอง
1. นางธมนวรรณ  กล้ากสิกิจ
2. นางสาวศรารัตน์  ชูนพรัตน์
1021 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดท่างิ้ว 1. เด็กชายฐิติวัฒน์  รัตนพันธ์
2. เด็กชายณัฐพล  พึ่งพรหม
1. นายทวีป  รัตนพันธ์
2. นายไชยวัฒน์  กลัดจันทร์
1022 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านเขาแม่กระทู้ 1. เด็กชายนันทภพ  ใต้ไธสง
2. เด็กชายพีรพัฒน์  ทองประเทือง
1. นางสาวแสงดาว  ศรีสอาด
2. นางพินันทา  นุชกิจ
1023 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนเยาวชนพัฒนา 1. เด็กหญิงณัฐพงศ์  ปัทมาลัย
2. เด็กหญิงอชิรญา  ประมาณ
1. นางสาวภัทรวดี  โสรัจวงษ์เจริญ
1024 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดจันทร์ทอง 1. เด็กชายกรตะวัน  ทั่งถิ่น
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  โพธิ์ชัย
1. นางสาวอ้อมเดือน  เกิดศักดิ์
2. นางนันท์นภัส    เชาวลักษณ์
1025 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงวรรณิสา  มินาลิน
2. เด็กชายเจษฎาภรณ์  จันทะสี
1. นางสาวสรัญญา  ทองแจ่ม
2. นายสิทธิกร  โลหะเวช
1026 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ 1. เด็กหญิงนุชนาฏ  เครือนาค
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  ดีขุนทด
1. นางสาววรัญญา  ลิ้มประเสริฐ
2. นางสาวกฤษณา  กิลาโส
1027 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านปางสุด 1. เด็กชายภาคิน  เชนนอก
2. เด็กชายภานุพงษ์   จันทิมา
1. นายวรเทพ  วันกาล
2. นายสัญติ  ทองคงเหย้า
1028 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านพนาสวรรค์ 1. เด็กชายทิวานนท์  กระแสหัน
2. เด็กชายมโนชา  กระแสหัน
1. นางเนาวลักษณ์  เกริ่นกระโทก
2. นายอนุสรณ์  บุญประคม
1029 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบางแก้ว 1. เด็กชายสุรเดช  มูลฉลู
2. เด็กชายเกริก  พิมราช
1. นายอดิศักดิ์  นิลนัครา
1030 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านปางสุด 1. เด็กชายชาณุชิต   เรืองวงค์งาม
2. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์   กล่อมแก้ว
1. นายวรเทพ  วันกาล
2. นางพัณณ์ชิตา  เชเดช
1031 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านวังชุมพร 1. เด็กชายจิรายุทธ  สิทธิเขตกัน
2. เด็กชายราเชน  สุขจันทรา
1. นายนฤเบศ  ตรีเนตร
1032 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านตะแบกงาม 1. เด็กชายวีระพงษ์  มะหา
2. เด็กชายวุฒิชัย  ได้เลิศ
1. นางสาวณัฐกานต์  ปานพรม
2. นางวภิชญา  ทัพโพธิ์
1033 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหินดาด 1. เด็กชายภูริภัทร   แก้วมา
2. เด็กหญิงวิไลวรรณ    กลิ่นเกษร
1. นายผดุงเกียรติ  โพธิ
1034 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1. เด็กชายธนบดี  กำนันไท
2. เด็กชายไชยพัฒน์  อินทรานุสรณ์
1. นายสุชาติ  คำพร
2. นางลัดดาวัลย์  คำพร
1035 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านปางสวรรค์ 1. เด็กหญิงชุติมา  มีจิตติ
2. เด็กหญิงเอวิตรา  น้อยบัณฑิตย์
1. นางสาวพิชญาภรณ์  เพิ่มพูล
2. นางสาววาสนา  มีปั้น
1036 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านศรีทอง 1. เด็กหญิงปาริชาต  ทองนุ่น
2. เด็กชายพงศธร  สุโพนอก
1. นายพงษ์ภัทรวิชญ์  บุญศิริ
1037 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเคียน(ประชาสามัคคี) 1. เด็กหญิงนัชชนันท์  ศรีอนงค์
2. เด็กหญิงพิชญาภา  กุลบุตร
1. นายไพโรจน์  ศรีนวล
2. นางสาวชุติมา  ดวงตาเสือ
1038 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านคลองน้ำโจน 1. เด็กชายจตุพร  สีเหลือง
2. เด็กหญิงปิยะธิดา  ชำนาญถิ่นเถื่อน
1. นายณฐกฤต  มีนนท์
1039 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านดอนพลอง 1. เด็กชายนัฐพร  บุญถึง
2. เด็กชายวัฒนะ  เพ็ญเกตการ
1. นางสาวรัญญกิต   คชปัญญา
2. นางมณฑา  ทิพรัตน์
1040 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านดอนจังหัน 1. เด็กหญิงกมลชนก   ฉุนฉ่ำ
2. เด็กหญิงรัตนาพร   พันธ์มาก
1. นายสมเดช   นิธิวงษ์
2. นางสาวศิริพร   คำมะรี
1041 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านบึงราษฎร์ 1. เด็กชายภูริวัฒน์  ดวงประทีป
2. เด็กชายสิทธิพงษ์  ใจกล่ำ
1. นายประดับ  มาฉาย
2. นางสาวสิริพันธ์  เหมวรรโณ
1042 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านคลองไทร 1. เด็กชายปณิธาน   พยัคโฆ
2. นางสาววิลาภรณ์    นวลคา
1. นางสาววนิดา  เอมบัว
2. นางสาวอัญชลี   วงษ์ธัญการ
1043 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดอนจังหัน 1. เด็กชายจิระโชติ   นพพิบูลย์
2. เด็กชายวันชัย   โพธิ์พรม
1. นายสมเดช    นิธิวงษ์
2. นางสาววงเดือน   แพงวิเศษ
1044 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านคลองน้ำโจน 1. เด็กหญิงภาวิณี  ยอดนุ่ม
2. เด็กหญิงศศิธร  ที่พุ่ม
1. นายณฐกฤต  มีนนท์
1045 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบ้านไผ่ 1. เด็กหญิงดารินทร์  พงษ์พันธ์
2. เด็กหญิงสุพรรษา  พงษ์กองดี
1. นางสาวทัศนีย์  จิตรเจริญ
2. นายธรรมศักดิ์  เริงเกษตร์กรณ์
1046 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านตะแบกงาม 1. เด็กชายคธาฑร  ดีสงคราม
2. เด็กชายธนกฤษ  เจนนาวิน
1. นางสาวณัฐกานต์  ปานพรม
2. นางสาวกิ่งฟ้า  พิมพะ
1047 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านปางงู 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ   ไสยวุฒิ
2. เด็กหญิงกัญญาลักษณ์   ว่องถิ่นเถื่อน
1. นางสาวธารทิพย์   แว่นแก้ว
2. นายสุทธิรักษ์   รามชุม
1048 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1. เด็กหญิงตุลยา  พรมศักดิ์
2. เด็กหญิงนรีกานต์  อุทกธาร
1. นายสุชาติ  คำพร
2. นายพรชัย  สุภาตา
1049 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านงิ้วแบ้ 1. เด็กชายสาทิศ  ทิพย์ชำนาญ
2. เด็กหญิงอภิชญา  ปานนนท์
1. นายอธิวัชร์  กิตติเจริญสินชัย
2. นางสุนทรี  เอี่ยมอ่ำ
1050 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเขาแม่กระทู้ 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ประสิทธิเขตกิจ
2. เด็กหญิงพัชลี  เขตกิจ
1. นางสาวแสงดาว  ศรีสอาด
2. นางพินันทา  นุชกิจ
1051 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านศรีทอง 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  บุญแต้ม
2. เด็กหญิงเปรมกมล  ใจเที่ยงธรรม
1. นายพงษ์ภัทรวิชญ์  บุญศิริ
1052 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านตะกรุด 1. เด็กชายนพพร  รักธัญกรณ์
2. เด็กหญิงวรรณิสา  ชะมาลัย
1. นายพานิช  อวนศรี
1053 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านบึงราษฎร์ 1. เด็กชายธนชัย  หิรัญหลวง
2. เด็กหญิงรัตนา  แก้วคำ
1. นายประดับ  มาฉาย
2. นางสาวสิริพันธ์  เหมวรรโณ
1054 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดหนองไร่ 1. เด็กหญิงชลธิชา  ปูดวงรัมย์
2. เด็กชายชาคริต   พิทยาพงษ์
1. นางสาวลำไพ  มะสันเทียะ
1055 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านใหม่ศรีนคร 1. เด็กหญิงวันใส   พิมจำลอง
2. เด็กหญิงศิรดา    ช่อมะกอก
1. นายธนา   ไชยวงศ์คต
2. นางสาวปนัดดา   สิงห์โต
1056 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) 1. เด็กหญิงชนัญชิตา  คงดิษฐ์
2. เด็กชายเจษฎา  โตทับ
1. นายกมล  หมีอิ่ม
2. นางสาวพิชยา  กองแก้ว
1057 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านท่ามะกรูด 1. เด็กหญิงยลธิดา  ใจเที่ยง
2. เด็กหญิงเรืองนพรัตน์  บัวเชื่อม
1. นางสาวจุไรพร  จะตุรพันธ์
1058 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ 1. เด็กหญิงนงขนบ  ปลื้มจิต
2. เด็กหญิงพิชญ์สินี  บุญนก
1. นางสาววรัญญา  ลิ้มประเสริฐ
2. นางสาวนุศรา  อิ่มสมบัติ
1059 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านตะกรุด 1. เด็กหญิงธิดารัตน์   มากรื่น
2. เด็กหญิงพิมพารัตน์   โลกนิยม
1. นายพานิช  อวนศรี
1060 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดจิกลาด 1. เด็กหญิงรุจิรา  ลุนอาทิตย์
2. เด็กชายโภไคย  รื่นรมย์
1. นางสาวณัฐพร  รัตนาแพง
2. นางณัฐริกา  ดำอ่อน
1061 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านบึงหล่ม 1. เด็กหญิงรุ่งนภา   มหาวันแจ่ม
2. เด็กหญิงวศีนี   เสมาฉิม
1. นางจงรักษ์   อิ่มจันทึก
2. นายวินัย   อิ่มจันทึก
1062 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านบุรีรัมย์ 1. เด็กหญิงพรสิริ  คำปล้อง
2. เด็กหญิงอริสรา  ทองสูงเนิน
1. นางสาวสุวรรณา   แถมพยัคฆ์
2. นางสาวสุภารัตน์  ภู่เรืองเดช
1063 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบ้านไผ่ 1. เด็กชายอิทธิเดช  ชาติบุตร
2. เด็กชายอุทัยทิพย์  ทองดอนใหม่
1. นายธรรมศักดิ์  เริงเกษตร์กรณ์
2. นางสาวทัศนี  จักรเจริญ
1064 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบ้านคลอง 1. เด็กหญิงกรรณิกา  ทิมเทศ
2. เด็กหญิงทัศนีย์  สุนวงค์
1. นางสาวภูษณิศา  กันทาอินต๊ะ
2. นายคมสันต์  โพธิ์เอี่ยม
1065 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนเขาหินกราวประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงนริศรา   มาลัย
2. เด็กชายปุญญพัฒน์  พูลศิลป์
1. นางสาวณัฐรดา   ทิพยกิตติญา
2. นายพรรคพงศ์  นามเทพ
1066 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านปางสุด 1. เด็กชายพงศกร  เป้าทอง
2. เด็กชายรังสรรค์   ส้มเกลี้ยง
1. นายวรเทพ  วันกาล
2. นางพัณณ์ชิตา  เชเดช
1067 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงรุจิมาภรณ์  ใจตรง
2. เด็กชายแมนชัย  เปราเร
1. นางสาวสรัญญา  ทองแจ่ม
2. นายสิทธิกร  โลหะเวช
1068 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลแม่เปิน 1. เด็กหญิงทิพาวรรณ   การักษ์
2. เด็กหญิงรุ่งนภา  ตู้วงษา
1. นางสาวกรแแก้ว  แกว่นถิ่นเถื่อน
2. นายคำพันธ์  จันทาอ่อน
1069 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านปางงู 1. เด็กชายทศพล    ทับสิงห์
2. เด็กชายธีรพงศธร  กล้ากสิกรณ์
1. นางสาวธารทิพย์   แว่นแก้ว
2. นายสุทธิรักษ์   รามชุม
1070 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดจิกลาด 1. เด็กชายชโลทร  แสนหลวง
2. เด็กชายธนธรณ์  ขันทะสิกรรม
1. นางสาวณัฐพร  รัตนาแพง
2. นางณัฐริกา  ดำอ่อน
1071 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  เข้มแข็ง
2. เด็กหญิงนพรัตน์  ผาแดง
1. นางสาวสันทราย  ชื่นดอนกลอย
2. นางสาวพันธ์ฑิตา  นิลคล้าย
1072 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1. เด็กหญิงธนวทิพย์  สอนที
2. เด็กหญิงนิภาพร  ดวงปาน
1. นายพรชัย  สุภาตา
2. นายสุชาติ  คำพร
1073 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านใหม่ศรีนคร 1. เด็กชายพานุวัฒน์   นาคแดง
2. เด็กชายพุฒินันท์   พรมพิทักษ์
1. นายธนา  ไชยวงศ์คต
2. นายบุญเลิศ  ธูปบูชา
1074 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว 1. เด็กชายวรพรต  เมตตา
2. เด็กชายวรพล  หงษ์ดำเนิน
1. นางสาวเขมจิรา  ปิ่นทอง
2. นางสาวปภาวดี  โพธิ์งาม
1075 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านบ่อกะปุง 1. เด็กหญิงสิริยากรณ์   สิลาโส
2. เด็กหญิงสุภาทิพย์   ภัสสร
1. นายสมนึก   ภัสสร
2. นายพูนสุข   สุวรรณ์
1076 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) 1. เด็กหญิงกิรติกา  หนูโต
2. เด็กหญิงมินตรา  ซ่อนกลิ่น
1. นายกมล  หมีอิ่ม
2. นางสาวพิชยา  กองแก้ว
1077 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านวังซ่าน 1. เด็กหญิงกรชกร  สุระดม
2. เด็กหญิงสุพรรณษา  นำจันทึก
1. นางสาวธนภรณ์  เก็งเขตต์
1078 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดคลองธรรม 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  อยู่ตาล
2. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  กลั่นการไถ
1. นายปุระเชฐ  เจกวงษ์
1079 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดสังขสุทธาวาส 1. เด็กชายตรัยเทพ  ศรีริ
2. เด็กชายนพดล  เสาร์แก้ว
1. นางสาวนริศรา  ตรีสังข์
2. นางสุจิตรา  คุ้มปริยัติ
1080 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ 1. เด็กชายวิชชากร  ศรีสุวรรณ
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  ฉิมพันธ์
1. นางสาววรัญญา  ลิ้มประเสริฐ
2. นางสาวกนิษฐวดี  ด่านตระกูลหิรัญ
1081 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านปางสุด 1. เด็กชายกิตติศักดิ์   ขันธงทอง
2. เด็กชายณัฐพล  เรืองวงค์งาม
1. นายวรเทพ  วันกาล
2. นายยศวริศ   ครุฑจันทร์
1082 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1. เด็กหญิงกัลยณัฏฐ์  มีเลข
2. เด็กชายธนชาติ  นรบุตร
1. นายสุชาติ  คำพร
2. นางลัดดาวัลย์  คำพร
1083 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเขาแม่กระทู้ 1. เด็กชายภัทษชัย  สว่างกัลป์
2. เด็กชายสุดทีลักษณ์  น้อยมี
1. นางสาวแสงดาว  ศรีสอาด
2. นางพินันทา  นุชกิจ
1084 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดเทพสถาพร 1. เด็กชายปริญญา  จิตรชัย
2. เด็กชายวีรยุทธ  สิทธิไพร
1. นางสาวชุรินทร์พร  บุญน้อย
2. ว่าที่ร้อยตรีจักรพันธุ์  ขันมณี
1085 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านศรีทอง 1. เด็กชายพลพล  พูลเผ่า
2. เด็กชายวีระชัย  ใจเที่ยงธรรม
1. นายพงษ์ภัทรวิชญ์  บุญศิริ
1086 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง 1. เด็กหญิงนุตประวี  ไชยเนตร
2. เด็กหญิงสุจิตรา  เชิดนอก
1. นายธนภูมิ   งามเจริญ
2. นางสาวแพรวพรรณ   เชียงษา
1087 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านบึงหล่ม 1. เด็กชายกิติพัฒน์  ลือนาม
2. เด็กชายธิติวุฒิ   บางเอี่ยม
1. นายวินัย   อิ่มจันทึก
2. นางจงรักษ์   อิ่มจันทึก
1088 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองละมาน 1. เด็กชายณัฐภูมิ  มีสุรรณ์
2. เด็กชายธีระพงษ์  ขันตรี
1. นายกฤติเดช  พูลจิตร์
2. นายชัยศักดิ์  เชาวลักษณ์
1089 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านท่ามะกรูด 1. เด็กหญิงพีรยา  ระพิน
2. เด็กชายภัทรพงษ์  ด้วงคำจันทร์
1. นางสาวจุไรพร  จะตุรพันธ์
1090 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านปางสุด 1. เด็กชายพงศพัฒน์  พึ่งแก้ว
2. เด็กชายพชร   ศรีแก้ว
1. นายวรเทพ  วันกาล
2. นางพัณณ์ชิตา  เชเดช
1091 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านบ่อกะปุง 1. เด็กหญิงสุมินตรา   พรมเข็ม
2. เด็กหญิงเด่นนภา   มั่นสุ่ม
1. นางสาวปิยพร   อินทวัน
2. นายพูนสุข   สุวรรณ์
1092 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดหนองตางู 1. เด็กชายทักษ์ดนัย  อ่อนจันทร์
2. เด็กชายรวีโรจน์  ธารณะ
1. ว่าที่ร้อยตรีชลณะธี   โรงอ่อน
1093 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านปางสุด 1. เด็กหญิงวรรณวิสา  สังข์สุด
2. เด็กหญิงสุภัทรา  ดีเต่า
1. นายวรเทพ  วันกาล
2. นางสาวณัฐพรรณ  แสงน้ำผึ้ง
1094 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ 1. เด็กชายพชร  หงษาธร
2. เด็กชายอัครชัย  ชินหงษ์
1. นางสาวสรัญญา  ทองแจ่ม
2. นายสิทธิกร  โลหะเวช
1095 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ 1. เด็กหญิงทิฆัมพร  ยูซูฟี
2. เด็กหญิงธันยาภรณ์  เพ็งสูงเนิน
1. นางสาววรัญญา  ลิ้มประเสริฐ
2. นางวาสนา  เจริญมายุ
1096 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านปางสุด 1. เด็กหญิงชุลิตา   จันทร์นฤกุล
2. เด็กหญิงปิยดา  กำพาพันธ์
3. เด็กหญิงศุภาวรรณ   สอนซื่อ
1. นายวรเทพ  วันกาล
2. นางพัณณ์ชิตา  เชเดช
1097 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสวนป่าแม่กะสี 1. เด็กหญิงนันทิยา  เอี่ยมยอด
2. เด็กหญิงมินตรา  เชื้อนุ่น
3. เด็กหญิงสุนิสา  ธาระทรัพย์
1. นายตุลาวัติ  ปัญญาบุญ
2. นางสาวสุภัสสร  สุขสำราญ
1098 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง 1. เด็กชายณัฐพงศ์   เหล่าหวายนอก
2. เด็กชายอนนต์   โทเพชร
3. เด็กชายเมธาสิทธ์   แสนกงพลี
1. นายคุณากร    สุวรรณ์
2. นายธนภูมิ   งามเจริญ
1099 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1. เด็กชายรัฐภูมิ  คำฤทธิ์
2. เด็กชายวรวรรธน์  คงคล้าย
3. เด็กชายศรัญย์ภัทร  รังสิมากุล
1. นายมงคล  อู๋สูงเนิน
2. นางธินรา  อู๋สูงเนิน
1100 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1. เด็กชายทัตเทพ  กันนา
2. เด็กชายธนวิชญ์  ภู่พลาย
3. เด็กชายพลวัต  เข็มทอง
1. นายมงคล  อู๋สูงเนิน
2. นางสาวศิริรักษ์  สายเพ็ชร์
1101 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดด่านช้าง 1. เด็กชายพัสกร  ทองแถมแก้ว
2. เด็กชายภูริณัฐ  ภูศิลา
3. เด็กหญิงสุภาภรณ์  ขันจอก
1. นางสาวสุพรรณิการ์  สุพันสร
2. นางรุ่งนภาภรณ์   ผู้วิเศษ
1102 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1. เด็กชายธนดล  คำมิ่ง
2. เด็กชายปติภัทร   ประสิทธิ์เมตต์
3. เด็กชายสถิตย์พล  หาญวัฒนา
1. นายอภิวิชญ์  เผ่าพันธ์ุ
2. นายกิติชัยนันท์  ขันบุญ
1103 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านคลองน้ำโจน 1. เด็กหญิงชญานิศ  ชัยพัฒน์
2. เด็กหญิงอภิณญา  ใหญ่ล้ำ
3. เด็กชายโชติสุธี  ศรีภูธร
1. นายณฐกฤต  มีนนท์
1104 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.1-ป.6 โรงเรียนไตรราษฎร์อุปถัมภ์ 1. เด็กชายชยานันต์  บุตรศรี
2. เด็กชายณัฐวัตร  อิธิตา
3. เด็กชายแดนชัย  โสดาภักดิ์
1. นายจรูญ  เหล่าเขตกิจ
2. นายยอดชาย  มานิ่ม
1105 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1. เด็กหญิงณัฏฐจีรา  พุ่มขจรภานุโชค
2. เด็กหญิงศริญญา  แสงสว่าง
3. เด็กหญิงอินทิรา  อินทรทัศน์
1. นายมงคล  อู๋สูงเนิน
2. นางธินรา  อู๋สูงเนิน
1106 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านปางสุด 1. เด็กชายนันทนัช   คำอินทร์
2. เด็กชายนิติธัช   สายสมบัติ
3. เด็กชายวัฒนากร   ชื่นยงค์
1. นายวรเทพ  วันกาล
2. นางพัณณ์ชิตา  เชเดช
1107 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านคลองน้ำโจน 1. เด็กหญิงณัฐพร  จันทร์กระจ่าง
2. เด็กหญิงพนิดา  อัสถิ
3. เด็กชายสาธิต  อัมพะวัน
1. นายณฐกฤต  มีนนท์
1108 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านบ่อกะปุง 1. เด็กชายทาวิน   แป้นตระกูล
2. เด็กชายธนาวุฒิ   อินทร์ไทย
3. เด็กชายธีรเดช   รักประสงค์
1. นายสมนึก   ภัสสร
2. นายนพรัตน์   บุญอ้น
1109 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดสังขสุทธาวาส 1. เด็กชายวิศรุต  วงษ์จันทร์
2. เด็กชายสิทธิชัย  เงินงาม
3. เด็กหญิงสิรารมย์  เฉื่อยฉ่ำ
1. นางสาวนริศรา  ตรีสังข์
2. นางสุจิตรา   คุ้มปริยัติ
1110 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลแม่วงก์ (บ้านมฤคทายวัน) 1. เด็กชายกันต์ศักดิ์  สินโพธิ์
2. เด็กชายธนากร  ยนตศาสตร์
3. เด็กชายสุรศักดิ์  เศรษฐนันท์
1. นายสุรสิทธิ์  กิตติพงษ์
2. นางสาวเกศรินทร์  บัวคลี่
1111 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดวงฆ้อง(ราษฏร์สุริยศึกษา) 1. เด็กหญิงมิ่งขวัญ  ปั้นทอง
2. เด็กหญิงอรอุมา  พรหมมาตร์
3. เด็กหญิงเนตรนภา  แก้วบัวดี
1. นายธีรยุทธ  จันอินทร์
2. นางสาวศรีสุวรรณ  พิลึก
1112 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนเขาหินกราวประชาสรรค์ 1. เด็กชายชัยฤทธิ์   คำภักดี
2. เด็กชายธนวัฒน์  นรสิงห์
3. เด็กชายวรวิทย์   ศักดิ์สิงห์
1. นายยรรยง  ษมากมลเงิน
2. นายนวัต  เกิดจันทร์
1113 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านตะเคียนงาม 1. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  กลีบจำปา
2. เด็กชายนครินทร์  มุกดา
3. เด็กชายอดิเทพ  พั่วศรี
1. นางสาวจำเนียร  หาญชัยภูมิ
2. นางสาววัชรา  พวงผะกา
1114 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านพนาสวรรค์ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ฤาชา
2. เด็กหญิงนันทิดา  บุตรเรือง
3. เด็กหญิงสุจินทรา  เสาศิริ
1. นายมงคล  แก้วแดง
2. นางสายชล  แก้วแดง
1115 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนเยาวชนพัฒนา 1. เด็กหญิงชนัณชิดา  ศิลาอาจ
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  จูงตระกูลรัตน์
3. เด็กหญิงธนพร  ทับทิมเทศ
1. นางนภาวรรณ  รื่นณรงค์
2. นายดำเนิน  แป้นต่วน
1116 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านบ่อกะปุง 1. เด็กชายชัยสิษฐ์   เศรษฐีเขตวิทย์
2. เด็กชายภาณุวัฒน์   ทองเชื้อ
3. เด็กชายยูยะ  โอชิมะ
1. นายนพรัตน์  บุญอ้น
2. นายสมพร  สุพรรณ์
1117 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ 1. เด็กชายพงศธร  เผือกนอก
2. เด็กชายวัชรพงษ์  ธูปน้ำคำ
3. เด็กชายอนันต์เทพ  ปะวรรณะ
1. นายอุทัย  วงค์คำแก้ว
2. นายไพรบูรณ์  ไชยนา
1118 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลแม่วงก์ (บ้านมฤคทายวัน) 1. เด็กชายนิติกร  สุขแจ่ม
2. เด็กชายวรากร   บุญผึ้ง
3. เด็กชายศุภวิชญ์  หูตาชัย
1. นายสุรสิทธิ์  กิตติพงษ์
2. นางสาวปวีณา  ชูจิตร
1119 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนเยาวชนพัฒนา 1. เด็กชายนิรันดร์  บัวพันธ์
2. เด็กชายศักดิ์  เกตุภูษา
3. เด็กชายโกศล  บัวช่วย
1. นางนภาวรรณ  รื่นณรงค์
2. นางเรวดี  พินิจ
1120 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านดงสีเสียด 1. เด็กหญิงกิตติกา  นาลาด
2. เด็กหญิงจิตตา  จันทราราม
3. เด็กหญิงญาณิศา  จอมทรักษ์
1. นางสาวสุนิจสา  จันศรี
2. นางศุลีพร  วงษ์พานิช
1121 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองจิก 1. เด็กหญิงจันทกานต์   อินตะ
2. เด็กหญิงพิชชาภา  อินตะ
3. เด็กหญิงสุพรรณษา   กล้าสาริกิจ
1. นางรัตนา  ดวงแก้ว
2. นางสลักจิต  ปราณี
1122 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านปางขนุน 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  จันทะลุง
2. เด็กหญิงลัคณา   กัณยาคำ
3. เด็กหญิงวริศรา  แสนสุข
1. นางศิริภรณ์  จันทรสมบัติ
2. นายเอกสิทธิ์  ชูชั่ง
1123 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดวงฆ้อง(ราษฏร์สุริยศึกษา) 1. เด็กหญิงจรรยาพร  กันยามาศ
2. เด็กชายธนาวุฒิ  พิลึก
3. เด็กหญิงเกวลิน  กาวินำ
1. นายธีรยุทธ  จันอินทร์
2. นางปริตา  จันอินทร์
1124 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลแม่เปิน 1. เด็กชายภานุพงศ์  คงน้ำ
2. เด็กชายวรเมธ   เทศสีหา
3. เด็กชายอนุพร  คำเพย
1. นางสาวภัทรภร  สมควร
2. นายสมศักดิ์  มอญปาน
1125 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเขาแม่กระทู้ 1. เด็กหญิงธัญชนิต  พิลึก
2. เด็กหญิงนภัสสร  ม่วงเพ็ชร
3. เด็กหญิงพิชญาภา  บานเย็นงาม
1. นางพินันทา  นุชกิจ
2. นางสาวแสงดาว  ศรีสอาด
1126 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านพนาสวรรค์ 1. เด็กชายคมสันต์  เพียสังกะ
2. เด็กชายนนทชัย  ภูทองบ่อ
3. เด็กชายสุขสรร  บุญหล้า
1. นายอนุสรณ์  บุญประคม
2. นางสาวกัญญาพัชร  ภูครองพลอย
1127 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านทุ่งรวงทอง 1. เด็กชายกวินเชษฐ์  หุ่นโพธิ์
2. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  โพธิน
3. เด็กหญิงพีรยา  โอ้น
4. เด็กหญิงภัทราวดี  ชาวอบทม
5. เด็กหญิงศุภกร  บุญทรงธรรม
6. เด็กหญิงสุจิตรา  บุบผาศักดิ์
1. นางสาวขนิษฐา  นุ่นประสิทธิ์
2. นางกมลชนก  สิลาโส
1128 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนเขาหินกราวประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงกันธิมา   ประสวนศรี
2. เด็กหญิงธนัชพร   สุวรรณบล
3. เด็กหญิงปภัทสรา   สิงสุข
4. เด็กชายพีระศักดิ์   ศรีวสุทธิ์
5. เด็กหญิงรัตติกร   เพียหาเทศ
6. เด็กหญิงวนิดา   มีมุข
1. นางสำรวย    ไรท์
2. นางดาววัน  เกิดจันทร์
3. นางณัฐธยาน์  จะนต
1129 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลแม่เปิน 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ชัยสีดา
2. เด็กหญิงชลิดา   บัวเชื่อม
3. เด็กหญิงธัญชนก   ศรีพลาน
4. เด็กหญิงปาริชาติ   บุญมี
5. เด็กหญิงพรรณวษา   เลิกนอก
6. เด็กหญิงพิชญ์สินี   เกรงสำโรง
1. นางสาวภัทรภร  สมควร
2. นางสาวอนุศรา  พูลคุ้ม
3. นางสาวสุรินทร  เนตรทิพย์
1130 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดสวนหลวง 1. เด็กชายกษิดิศ   บำรุง
2. เด็กชายจักรพันธ์   คำสัตย์
3. เด็กหญิงจิราภา    บำรุง
4. เด็กหญิงภัคจีรา    เกิดเงิน
5. เด็กหญิงรุ่งฤดี   ทองกลัด
6. เด็กหญิงโสรญา   เพ็งแช่ม
1. นางสาวเปมิกา  สุขสำราญ
2. นางสาววิชญาดา  โพธิ์อ่อง
3. นางสาวปิยวรรณ  ฉิมเลิศ
1131 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านศรีทอง 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  พูลเขตต์
2. เด็กหญิงฉัจฉรา  สุราภา
3. เด็กหญิงชนิสรา  คราวรัมย์
4. เด็กหญิงศรัญญา  วะราโร
5. เด็กหญิงศศิวิมล  พิลึก
1. นายพงษ์ภัทรวิชญ์  บุญศิริ
2. นางเสาวภาพรรณ์  พูลเผ่า
1132 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) 1. เด็กหญิงณัฐชยา  แสนโสภา
2. เด็กหญิงณัฐฐินันท์   ยิ้มเจริญ
3. เด็กหญิงรสสุคนธ์  สุจริต
4. เด็กหญิงวรรณิกา  วรดี
5. เด็กชายวุฒิพงษ์  นาคเทียม
6. เด็กชายอลงกรณ์  เอี่ยมวิจารณ์
1. นางสาวประสงค์  ไกรสัย
2. นางกาญจนา  หมีอิ่ม
3. นางอัจณาภรณ์  อุปถัมภ์
1133 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนเขาหินกราวประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงชนิตา   แกนขุนทด
2. เด็กหญิงวรัญญา   กล้าศึก
3. เด็กชายสิทธิโชติ   เนตรวงศ์
4. เด็กหญิงสิริยากร   คำมา
5. เด็กหญิงสุพรรษา   ธรรมคำ
6. เด็กชายสุรพงษ์  หอมหวล
1. นางสำรวย   ไรท์
2. นางดาววัน  เกิดจันทร์
3. นายเดชณรงค์  มาบัว
1134 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบ้านไร่ 1. เด็กชายจตุพล   ขันวิเชียญ
2. เด็กหญิงญาณิศา   แก้วดวงผาง
3. เด็กหญิงปัทมา   ทวีบุตร
4. เด็กหญิงพรรณษา   อินทะเรืองศร
5. เด็กหญิงมลศิกานต์   ฉุยฉาย
6. เด็กชายศิวกร   เดชธงไชย
1. นางสาวบุญส่ง   ธะในสวรรค์
2. นางชูศรี   ทองหล่อ
1135 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านงิ้วแบ้ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ชมเชย
2. เด็กหญิงนัสมล  นุวงษ์
3. เด็กหญิงปรียาพร  อินบุญญา
4. เด็กชายพิพัฒน์พงษ์  อินทะกูล
5. เด็กหญิงสุพัตรา  จีระสการ
1. นางสาวเสาวนีย์  ปลิวมา
2. นายมานพ  ประสิทธิ์แสง
3. นางสุนทรี  เอี่ยมอ่ำ
1136 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านวังชุมพร 1. เด็กหญิงชนม์นิภา  สิงห์ขาว
2. เด็กหญิงชลธิชา  อยู่กระโทก
3. เด็กหญิงนันทยา  จันทร์สิงโต
4. เด็กหญิงนาฎลดา  เทพเกษร
5. เด็กหญิงสุมิตรตา  ภูจัตตุ
6. เด็กหญิงอริษา  แสงสว่าง
1. นางสาวปัทมา  มณีประกร
2. นางจินตนา  แคนเภา
3. นางพสุชา  สุขสมบูรณ์
1137 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านปางสุด 1. เด็กชายชัยธวัช  ครุฑจันทร์
2. เด็กหญิงทัศน์ลักษณ์  เสาวคนธ์
3. เด็กหญิงนิลณี  สุขสำราญ
4. เด็กหญิงมุตาล  อาจคำพันธ์
5. เด็กหญิงวรรณศิริ  บุญส่ง
6. เด็กหญิงไอริณ  อภิเนตร
1. นายสามาตร   นามปาน
2. นางบุญจิรา   จันทร์อุปลี
3. นางสาวลักขณา  กอบสาริกรณ์
1138 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) 1. เด็กหญิงกรวรรณ  ผาสุขศาสตร์
2. เด็กหญิงรุ้งตะวัน  ไพรเผือก
3. เด็กหญิงหฤทัย  สายหยุด
1. นางสาวเสาวลักษณ์  ด้วงนวม
2. นางสายหยุด  กลัดจันทน์
1139 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองละมาน 1. เด็กหญิงกนกพร  โฉมยา
2. เด็กหญิงทักษพร  พาไทยสงค์
3. เด็กหญิงสุภัสสรา  เถื่อนปาน
1. นายกฤติเดช  พลูจิตร์
2. นายชัยศักดิ์  เชาวลักษณ์
1140 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลแม่เปิน 1. เด็กชายณภัทร   รักษ์มณี
2. เด็กชายปิงปอง  แสงสว่าง
3. เด็กหญิงวิมลรัตน์   นวศรี
1. นางสาวฤทัยรัตน์  สุกร
2. นางพลับพลึง  ตื้อยศ
1141 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดสวนหลวง 1. เด็กหญิงนวพร    เฟื่องสาคร
2. เด็กชายพงศพัทธ   บุญปา
3. เด็กหญิงพัชราวดี    อำพันทอง
1. นางสาวสุวิมล   วงษ์ตะเคียน
2. นางละเอียด    กุดเลา
1142 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านคลองไทรสาขาบ้านใหม่แม่เรวา 1. เด็กหญิงฉันทชา    วุ่นกลัด
2. เด็กหญิงณัฏฐ์นรี   ศิริเวช
3. เด็กหญิงอัญชิสา  ยนตศาสตร์
1. นางสาวสุรีรัตน์   ยศงาม
2. นางจันทิมา   ศรีบัวคำ
1143 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ 1. เด็กชายกิตติธัช  เรื่องลือ
2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ชาวัตร
3. เด็กหญิงพัชรินทร์  ภูตาลุน
1. นางภัทรวดี  สีขำ
2. นางสาวนิภาพร  ประกอบกุล
1144 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหินดาด 1. เด็กชายนัทธพงศ์   อำไพ
2. เด็กชายศราวุฒิ    บทเรศ
3. เด็กหญิงสายธาร   ทัพเงิน
1. นายอรรถสิทธิ์   ปิยะวงศ์
2. นายเฉลิมศักดิ์   ช่างประดิษฐ์
1145 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านตะกรุด 1. เด็กหญิงกานต์มณี   ชังชั่ว
2. เด็กหญิงนันท์นภัส   ราษี
3. เด็กหญิงสุจินันท์  สว่างจิตร
1. นายประมวล   อินทสิทธิ์
2. นายประทุม  สอนเณร
1146 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเทพสถาพร 1. เด็กหญิงขวัญฤดี  คิดสงวนกลาง
2. เด็กหญิงภัทรวดี  ฤทธิ์โพธิ์
3. เด็กหญิงเจนจิรา  นุตพงษ์
1. นางสมพร  ธไนสวรรค์
2. นางสาวน้ำอ้อย  โสภา
1147 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ 1. เด็กหญิงกัลยาณี  จันทร์นุ่ม
2. เด็กหญิงจิรภัทร์  ดีแย้ม
3. เด็กหญิงจิราภรณ์  วิชัย
1. นางชนากานต์  แปงพั๊ว
1148 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดหนองปลาไหล 1. เด็กหญิงจีรวรรณ  แม้นศิริ
2. เด็กหญิงสุนิสา  จันทอง
3. เด็กหญิงสุพรรษา  สมบูรณ์
1. นางสาวสาลินี  อ่อนมี
2. นายวิสูตร  ม่วงพลับ
1149 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบ้านไผ่ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ยศศิริ
2. เด็กหญิงณัฐฑริกา  เหล่าโสภา
3. เด็กชายอดิศักดิ์  วิเศษ
1. นายธรรมศักดิ์  เริงเกษตร์กรณ์
2. นางจารุวรรณ  สะอาดละออ
1150 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดอนจังหัน 1. เด็กชายณัฐพงษ์   เอี่ยมน้อย
2. เด็กหญิงดวงหทัย   ศิริโภคา
3. เด็กหญิงวิภาพร   พัดศิริ
1. นางสำรี  เกษสาคร
2. นายสมเดช  นิธิวงษ์
1151 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านวังชุมพร 1. เด็กชายธนธรณ์  บุญพาสุขดี
2. เด็กหญิงวนิดา  พรมธรรม
3. เด็กหญิงสาธิดา  แป้นตระกูล
1. นางศตพร  สะศรีแแสง
2. นายนฤเบศ  ตรีเนตร
1152 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองคล้า 1. เด็กหญิงจณิตา  การะภักดี
2. เด็กหญิงศศินภา  การะภักดี
3. เด็กหญิงสุพัตรา  กุลชา
1. นางสาวสุภาวัลย์  เจริญภู่ทอง
1153 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเคียน(ประชาสามัคคี) 1. เด็กหญิงสขิลา  พิมพ์สอน
2. เด็กหญิงสิริประภา  บัวชื่น
3. เด็กหญิงอนุสรา  ศรีธาดา
1. นายบุญเชิด  ศรีพล
2. นายไพโรจน์  ศรีนวล
1154 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลแม่เปิน 1. เด็กหญิงกุลจิรา   ดอนศรีลา
2. เด็กหญิงจุฑามาศ   นามไพร
3. เด็กหญิงอารียา   รัตนวงค์
1. นางสาวฤทัยรัตน์  สุกร
2. นางพลับพลึง  ตื้อยศ
1155 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านตะเคียนงาม 1. เด็กชายนพรัตน์  ประภัสสร
2. เด็กชายภานุวัฒน์  เก่งกิจกรณ์
3. เด็กชายมนัส  มุกดา
1. นางสาววัชรา  พวงผะกา
2. นางสาวจำเนียร  หาญชัยภูมิ
1156 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดบ้านวัง 1. เด็กชายธนากร  บานเย็น
2. เด็กชายนัทธพงศ์  แก้วคำ
3. เด็กหญิงสุทธิดา  เสาร์แก้ว
1. นายสำเนียง  แสนสุข
1157 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1. เด็กหญิงชนกนันท์  กล้ากสิการ
2. เด็กหญิงปิยวรรณ  วรรณวงษ์
3. เด็กหญิงพนิดา  ดีเต่า
1. นางวัลย์วิสา  ยิ้มเครือทอง
2. นางสุภาพร  ทาระการ
1158 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านสะเดาซ้าย 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  สว่างศรี
2. เด็กหญิงวันนิสา  สุขันธ์
3. เด็กชายศิริชัย  กุดจอก
1. นางสาวศรารัตน์  ชูนพรัตน์
2. นายจำรอง  น้อยนาช
1159 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนเขาหินกราวประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงนิศา   พรรณเจริญ
2. เด็กหญิงปุณยวีร์   ปั้นก้อน
3. เด็กชายรัฐภูมิ    แอบรัมย์
1. นายกฤษฎา  นาวิก
2. นางดาววัน  เกิดจันทร์
1160 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) 1. เด็กชายกอบศักดิ์  ฉุยฉาย
2. เด็กหญิงปนิดา  มาสวน
3. เด็กหญิงเมธาวดี  อยู่เหย้า
1. นางศิริพร  อินทรพรม
2. นางอัจณาภรณ์  อุปถัมภ์
1161 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดสังฆวิถี 1. เด็กหญิงชนิกานต์   วิเก็ง
2. เด็กหญิงศิริประภา   ครองชิต
3. เด็กหญิงอลิสา   บังคัล
1. นางสุภาดา   หุ่นโพธิ์
2. นางสาวมะลิ   เก็งธัญการ
1162 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านคลองไทรสาขาบ้านใหม่แม่เรวา 1. เด็กหญิงนพรัตน์   รอดวิหก
2. เด็กหญิงมณีนุช   ทับสกุล
3. เด็กชายวุฒิพัฒน์   กล้าเขตรวิทย์
1. นางสาวขวัญจิรา  คงโนนกอก
2. นางสาวสุรีรัตน์   ยศงาม
1163 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนเขาหินกราวประชาสรรค์ 1. เด็กชายกฤตธี   หอมจันทร์
2. เด็กหญิงสิริยากร   จั่นเจริญ
3. เด็กหญิงสุภาพร    สมพงษ์
1. นายยรรยง  ษมากมลเงิน
2. นายนวัต  เกิดจันทร์
1164 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนโม่ 1. เด็กชายชลภัทร  เรืองวัฒน์
2. นายธนวัฒน์  จันทะนานาค
3. นายปริญญา  ชัยฤทธิ์
1. นายนิพนธ์  ศรีพิพัฒน์
2. นางเบญญาภา  บัวคลี่
1165 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านคลองไทรสาขาบ้านใหม่แม่เรวา 1. เด็กหญิงนภาพร   คำมะสอน
2. เด็กชายภานุเดช   พรมมา
3. เด็กชายวรากร   คำมะสอน
1. นางสาวสุรีรัตน์   ยศงาม
2. นางสาวขวัญจิรา  คงโนนกอก
1166 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 59 ( วัดสังขวิจิตร ) 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  บัวพันธ์
2. เด็กหญิงพิชามญชุ์  นารอด
3. เด็กหญิงอฐิติญา  ริสมัน
1. นางไพล๊อต  คำดี
2. นางสาวนิภาพร  นิระคม
1167 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ 1. เด็กหญิงกชกร  บัวพรม
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  จบศรี
3. เด็กหญิงวิมลสิริ  เที่ยงทัศน์
1. นางสาวลัดดา  ชาญธัญกรรม
2. นางสาวแฉล้ม  เที่ยงทัศน์
1168 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนหัดไทยวิทยาอุทิศ 1. เด็กหญิงรัตนาวดี  สุระสิงห์
2. เด็กหญิงสุภาวดี  อินกล่ำ
3. เด็กหญิงอัญญาฎา  เกิดเมฆ
1. นางสาวพุ่มพวง  แก้วกัลยา
2. นางสาววิบูลย์ศรี  ประสิทธิโชค
1169 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดสวนหลวง 1. เด็กหญิงวาสนา   แสงทอง
2. เด็กชายสิรภัทร    ชูกุล
3. เด็กหญิงอภิชญา   ดีขุนทด
1. นางสาวสุวิมล   วงษ์ตะเคียน
2. นางสาวสิราภรณ์   ห้อยกอน
1170 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนสามัคคีธรรมราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงดาวนภา  แจ้งสันต์
2. เด็กหญิงปวีณ์นุช  อำมาภัย
3. เด็กหญิงภัทราพร    อินทร์คำ
1. นางสาว ตรีนุช   แห่วขัด
2. นางสาวอาทิตยา  ศรีชัยศักดิ์
1171 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านพนาสวรรค์ 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  ชุมรัมย์
2. เด็กหญิงธัญชนก  ลาภภิญโญ
3. เด็กหญิงศิริวิภา  หมู่หัวนา
1. นางสาวมนธิชา  วงวิภาค
2. นางสาวพรทิพย์  บางประเสริฐ
1172 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบางแก้ว 1. เด็กชายมั่นคง  จงเป็นธรรม
2. เด็กชายวรพงษ์  คงตาม
3. เด็กหญิงศศิวิมล  พันพะละ
1. ดร.ยุพิน  มงคลไทร
1173 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านวังชุมพร 1. เด็กหญิงชลธิชา  อยู่กระโทก
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  เทียมโคกกรวด
3. เด็กหญิงสุวนันท์  ปอนเกษม
1. นางศตพร  สะศรีแแสง
2. นายนฤเบศ  ตรีเนตร
1174 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านพนาสวรรค์ 1. เด็กหญิงกรรณิกา  แก้วโทน
2. เด็กหญิงพรวิลัย  กล้าศึก
3. เด็กหญิงวิพาพร  ภิญโญทรัพย์
1. นางสาวมนธิชา  วงวิภาค
2. นางสาวกัญญาพัชร  ภูครองพลอย
1175 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 59 ( วัดสังขวิจิตร ) 1. เด็กหญิงชัฌฌา  เชตนุช
2. เด็กหญิงชุติภา  นามบุญชู
3. เด็กหญิงณัฏธนิชา  แสงจันทร์
1. นางอรุณี  ขุนทวี
2. นางสาวนิภาพร  นิระคม
1176 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านดอนพลอง 1. เด็กหญิงภคพร  เขม้นกิจ
2. เด็กหญิงภาสินี  โพธิ์มล
3. เด็กหญิงอัญญาณี  เกงเกษการ
1. นางสาวสุทธญาณ์  อินทวัน
2. นางจิตติมา  โลหะเวช
1177 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านคลองม่วง 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  สืบสายกลิ่น
2. เด็กหญิงรัตนา  ชัยเพชร
3. เด็กชายอนุพงษ์  หนูกลัด
1. นางสาวสุณีรัตน์  มหาสีทะเนตร
2. นางวิไลลักษณ์  ฤทธิ์เทพ
1178 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหินดาด 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์   นาคไทย
2. เด็กหญิงนันท์นลิน  สังข์ยัง
3. เด็กหญิงสุพรรษา  พรมพิทักษ์
1. นายอรรถสิทธิ์  ปิยะวงศ์
2. นางสาวกนกพร  ผลบุญ
1179 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านชุมม่วง 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา   สีทะยา
2. เด็กหญิงธนัชพร   สุพัฒน์
3. เด็กหญิงปวันรัตน์   อนงค์นุช
1. นางทับทิม   อินดีคำ
2. นางสาวพุธิตา  จันทราศรี
1180 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดหนองกรด 1. เด็กหญิงรัสมา  แสงสน
2. เด็กหญิงวิลาวัณย์  แซ่ลี้
3. เด็กหญิงเพชรรัตน์  ไวสาริกรรม
1. นางสาวสุลัดดา  แซ่เจ็ง
2. นางพรพิมล  คำฟัก
1181 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดสังฆวิถี 1. เด็กหญิงนิรมล   หนูทอง
2. เด็กหญิงปรียานุช   ขุนอาจ
3. เด็กชายสหรัฐ   คำเอี่ยม
1. นางอร   คนธรรม์
2. นางคณิตฐา   แก้วปู่
1182 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงกันตณา  จันทราช
2. เด็กหญิงขนิษฐา  บุญประคม
3. เด็กหญิงเฟื่องฟ้า  แสวงหา
1. นางฉัตร์ธรินทร์  บุตรเสน่ห์
2. นางสาวพัชรินทร์  แสนคำ
1183 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดบางแก้ว 1. เด็กหญิงณัฐวุฒิ  อยู่นาน
2. เด็กหญิงศิรินทิพ  อยุธยา
3. เด็กหญิงเด็กหญิงสุมินตรา  เล็กกระจ่าง
1. ดร.ยุพิน  มงคลไทร
2. นายอดิศักดิ์  นิลนัครา
1184 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านวังหิน 1. เด็กชายชินดนัย  มีไพรพฤกษ์
2. เด็กชายอภิรักษ์  ใจเรือน
3. เด็กหญิงเพชรดา  บุญมาก
1. นางสาวอุไร  โพธิ์ศรีดี
2. นางพรรณกาญจน์  ชลิตพิรัตน์
1185 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบางแก้ว 1. เด็กหญิงวรรณิษา  สาสนาม
2. เด็กหญิงศศิวิมล  พันพะละ
3. เด็กหญิงอังคณา  ขาวงาม
1. ดร.ยุพิน  มงคลไทร
2. นางสาวกัลยวรรธน์  ฉันทจิตปรีชา
1186 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหินดาด 1. เด็กชายเจษฎา  ปาระกุณ
2. เด็กหญิงเนตรดาว  แพรเขียว
3. เด็กหญิงโชษิตา  จำปาเงิน
1. นายอรรถสิทธิ์  ปิยะวงศ์
2. นางสาวนาฎตยา  เอมสกุล
1187 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ 1. เด็กหญิงอักษร  ภู่สิงห์
2. เด็กหญิงเกสร  เกษทนง
3. เด็กชายเจษฎา  สารจิต
1. นางชนากานต์  แปงพั๊ว
1188 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดอนจังหัน 1. เด็กชายพีระพัฒน์   เนียมหอม
2. เด็กหญิงวีร์สุดา  พิเชษฐ์
3. เด็กชายสุภนัย  บวงขุนทด
1. นางสำรี   เกษสาคร
2. นางสาวศิริพร   คำมะรี
1189 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านปางสุด 1. เด็กหญิงจันทิมา  แสวงรักษ์
2. เด็กชายนิรุติ  สิริมาด
3. เด็กหญิงปาริชาต  ดิษกรรณ์
1. นางชณิตา  สิงห์ทอง
2. นางสาวยุพาวรรณ  ทองดาดาษ
1190 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านบ่อกะปุง 1. เด็กหญิงกิ่งฉัตร   ชะตารัมย์
2. เด็กชายมนัญชัย  บุญเนตร
3. เด็กหญิงวิลาวัลย์  อำพาศ
1. นางพัชณันพ์  เปียร์ปิยะ
2. นางกุลฉัตร   ผดุงกรรณ์
1191 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดหนองกรด 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  บุญเกษม
2. เด็กหญิงวิลาวัลย์  แซ่ลี้
3. เด็กหญิงเนตรนพัฒน์  แก้วรัมย์
1. นางสาวสุลัดดา  แซ่เจ็ง
2. นางสาวไพเราะ  อ่อนกลม
1192 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงชลิตา  วงษ์เสนา
2. เด็กหญิงณัฐกฤตา  สนิดไทย
3. เด็กหญิงรสิตา  สารทอง
1. นายทองอยู่  วงศ์ไพรบูลย์
2. นางสาวพัชรินทร์  แสนคำ
1193 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านวังหิน 1. เด็กชายชินาธิป  จันทบัติ
2. เด็กชายณัฐชัย  ยาสา
3. เด็กชายรัชภูมิ  ประสพดี
1. นายสุริยัน  โมทิม
2. นางสายฝน  โมทิม
1194 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดบางแก้ว 1. เด็กชายกนกพล  ยะมก
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  พวกอิ่ม
3. เด็กหญิงอาริสา  แจ้งพร้อม
1. ดร.ยุพิน  มงคลไทร
2. นายอดิศักดิ์  นิลนัครา
1195 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านดอนพลอง 1. เด็กหญิงจีรนันท์  รื่นรวย
2. เด็กหญิงฐิติญาณ์  พูลเผ่า
3. เด็กหญิงสรณ์สิริ  ศรีวิเศษ
1. นางสาวสุทธญาณ์  อินทวัน
2. นางจิตติมา  โลหะเวช
1196 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบางแก้ว 1. เด็กหญิงกาลัญญุตา  แสงศักดิ์
2. เด็กหญิงประภัสสร  โม่ทอง
3. เด็กหญิงศศิธร  สุขอ่อน
1. ดร.ยุพิน  มงคลไทร
2. นางน้ำเพชร  ไพโรจน์
1197 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดจิกลาด 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ฤทธิ์กระจาย
2. เด็กหญิงปณิธาน  ทองสะอาด
3. เด็กหญิงปาลิตา  ฤทธิ์กระจาย
1. นางสาวสัตตกมล  รัตนพัทธยากร
2. นายนฤภร  พิลึก
1198 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลแม่วงก์ (บ้านมฤคทายวัน) 1. เด็กหญิงปรียาภัทร  จันทแสน
2. เด็กหญิงพรศิรี    ตาไว
3. เด็กหญิงศรีไพร    ทาสี
1. นางสาวนุจรินทร์   งามขำ
2. นายเอกชัย   ขาวจุ้ย
1199 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านบ่อกะปุง 1. เด็กหญิงณิชมน  แป้นตระกูล
2. เด็กหญิงประไพรศรี  คล้ายแป้น
3. เด็กหญิงพันธุ์พสา  รักประสงค์
1. นางพัชณันพ์  เปียร์ปิยะ
2. นางกุลฉัตร  ผดุงกรรณ์
1200 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองชำนาญ 1. เด็กหญิงบุศรา  คำเรืองบุญ
2. เด็กหญิงพรรณภษา  เนินพลับ
3. เด็กหญิงฟ้าใส  จอนสูงเนิน
1. นางสาวกฤษณา  เมฆมาศ
2. นางทิฆัมพร  ยศสมบัติ
1201 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านคลองไทร 1. เด็กหญิงจิรนันท์   พันตะคุ
2. เด็กหญิงนิตญา  โชติพรม
3. เด็กหญิงรัตชนา   แพรพยัพ
1. นายธีรวัฒน์   บงแก้ว
2. นางสาวอารยา  ยวงย้อย
1202 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านปางสวรรค์ 1. เด็กหญิงจิตสุภา  มั่นเสร็จกิจ
2. เด็กหญิงณัฎฐริกา   โสระฐี
3. เด็กหญิงอรพรรณ   รักเขตวิทย์
1. นางจิตรา   เกษวิริยะการณ์
2. นางสาวชวัลพัชร   ปราระจูม
1203 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดวิวิตตาราม 1. เด็กหญิงณรัญญา  อ้นเพียร
2. เด็กหญิงศิรัญญา  ใจนิ่ม
3. เด็กหญิงสุธิดา  โรจน์ธนันต์ชัย
1. นางอุไร  ฉายแสง
2. นางอัญชลี  บัวพันธ์
1204 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สุขสว่าง
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ปั้นบุญ
3. เด็กหญิงยุวรรณดา  พ่วงแตง
1. นางสาวประสงค์  ไกรสัย
1205 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านปางสวรรค์ 1. เด็กชายณัฐกร   เหล่าเปีย
2. เด็กหญิงสร้อยฟ้า   สารินทร์
3. เด็กหญิงเรวดี   มีจิตดี
1. นางจิตรา   เกษวิริยะการณ์
2. นางเพ็ญศรี  เกษรพรม
1206 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านคลองน้ำโจน 1. เด็กหญิงกัญนิกา  แพทย์กลาง
2. เด็กหญิงภาวิณี  ยอดนุ่ม
3. เด็กหญิงอริสรา  เนตโสภา
1. นายณฐกฤต  มีนนท์
1207 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านคลองไทร 1. เด็กหญิงนิชนันท์  ทองเครือ
2. เด็กหญิงนิลาวัลย์  เปรมกระโทก
3. เด็กหญิงอธิชา  เชื้อนุ่น
1. นายธีรวัฒน์   บงแก้ว
2. นางสาวอารยา  ยวงย้อย
1208 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนบ้านคลองไทร 1. เด็กหญิงจิราพร  เสาอ่อน
2. เด็กชายมนัสวิน  พรมจันทร์
3. เด็กชายศิวกร  อมรพงษ์
1. นางทิพย์สุคนธ์  แก้วมังกรวงศ์
2. นางสาวจริยาพร  กลิ่นขจร
1209 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนบ้านตะกรุด 1. เด็กชายอนิรุต  พูลสาริกิจ
2. เด็กหญิงอัญชิสา  ชมาลัย
3. เด็กหญิงเกตน์นิภา  อักษร
1. นางสาวจุฑาทิพย์  ชูเมฆ
2. นางกุหลาบ  วินิตกฤษฎา
1210 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนวัดหูกวาง 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  อุดมวงษ์
2. เด็กหญิงณัฎฐชา  ราชวงษ์
3. เด็กหญิงธัญญาภรณ์  สามารถ
1. นางเสาวนีย์  ปรางค์ศรีทอง
1211 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนบ้านงิ้วแบ้ 1. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  ทิพย์ชำนาญ
2. เด็กชายชุมพล  อำพันธ์
3. เด็กหญิงณัฐวิภา  ชินวงศ์พรม
1. นางลัดดา  หลังพันธ์
2. นางเบญจวรรณ  ขุนทวี
1212 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนบ้านดอนกระดูกเนื้อ 1. เด็กหญิงจณิสตา  หมั่นเขตกรณ์
2. เด็กหญิงพรทิพา  เผ่าศรี
3. เด็กหญิงแก้วกัลยา  แก้วมาลา
1. นางสาวสุทธิลักษณ์  วงศ์สุวรรณ
1213 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนบ้านดอนพลอง 1. เด็กชายจิรพงค์  พุทธมูล
2. เด็กชายธนวรรธน์  แก้วธรรม
3. เด็กหญิงสิรินภา  ใสยะวัน
1. นางสาวธนพร  มานนท์
2. นางมณฑา  ทิพรัตน์
1214 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนวัดหนองปลาไหล 1. เด็กหญิงจรรณพร  ชีปู
2. เด็กชายจันทกานติ์  ชีปู
3. เด็กชายณัฐชนน   คงทรัพย์
1. นางเรณู  ม่วงพลับ
1215 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนจันทราราษฎร์ 1. เด็กหญิงกานต์สิรี   เกษาพร
2. เด็กหญิงชัชญานุช   เอี่ยมวรรณ
3. เด็กชายศุภกานต์   ชะนะสาร
1. นางสาวพิมพ์ลดา   ธีรเดชกุลเศรษฐ์
1216 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  การกิ่งไพร
2. เด็กชายศิวัฒน์  รอดทรัพย์
3. เด็กหญิงโชติกา  ตันศิริพรภักดี
1. นางสมบัติ  เจริญเกษ
2. นางสาวลัดดา  ชาญธัญกรรม
1217 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนเขาหินกราวประชาสรรค์ 1. เด็กชายธนดล   คชรินทร์
2. เด็กชายภีรภัทร   แอบรัมย์
3. เด็กชายไชยวัฒน์  ชูโตศรี
1. นางสาววราภรณ์   อิ่นแก้ว
2. นางบุษบา  พรหมบุตร
1218 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนวัดบ้านพลัง 1. เด็กหญิงณัชชา  นุโยค
2. เด็กหญิงประภัสสร  สาจุ้ย
3. เด็กหญิงศิริยุพา  คงกระบิน
1. นางพรรณวลี  ปรางโท้
2. นางนริศสา  บุญแจด
1219 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนบ้านเขาแม่กระทู้ 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  สีงาม
2. เด็กชายณัฐพล  จ้าวสันเที๊ยะ
3. เด็กหญิงมินตา  บุญใบ
1. นางนฤมล  จงมีทรัพย์มาก
2. นางพินันทา  นุชกิจ
1220 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนบ้านพนาสวรรค์ 1. เด็กชายดนุเดช  เพียสังกะ
2. เด็กชายนำโชค  สุนทรทิวากร
3. เด็กชายนิธิพัฒน์  หาวิชา
1. นางสาวพรทิพย์  บางประเสริฐ
2. นางสาวปวีณา  ณรงค์น้อย
1221 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1. เด็กหญิงธนวนันท์  สอนที
2. เด็กหญิงฤทัยรัตน์  พิลึก
3. เด็กหญิงศิราภัทร  ดอกเกษ
1. นางวันทนา  สง่าเนตร
2. นางศรินดา  บุตรแสง
1222 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย โรงเรียนบ้านวังชุมพร 1. เด็กหญิงฐิติกานต์  คำอ่อน
2. เด็กหญิงสโรชา  การะเวก
3. เด็กหญิงอดิวรรณ  บุญสรรค์
1. นางศันศนีย์  มูลตรีภักดิ์
1223 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย โรงเรียนวัดหนองไร่ 1. เด็กหญิงกนกกัญญ์   ครูบรรณ์
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์   พึ่งสุก
3. เด็กหญิงภาวิดา   ดวงมาเกิด
1. นางสมนึก   ขันดา
1224 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ 1. เด็กหญิงขวัญชนก  อาบสุวรรณ์
2. เด็กหญิงตุลดา  สิมมา
3. เด็กหญิงพัชราภรณ์  เขตวิทย์
1. นางสาววิลาวัลย์  จิตต์มั่น
2. นางมันทนา  ธิมา
1225 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย โรงเรียนวัดจิกลาด 1. เด็กหญิงปรายฟ้า  เถาธุมาศ
2. เด็กหญิงวาลี  จันทรา
3. เด็กชายสุภวัทน์  เพชรชุมพล
1. นางอุษา  สังข์เปีย
2. นางสาวชดารัตน์  เกตุทอง
1226 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย โรงเรียนวัดหนองกรด 1. เด็กชายนันทวุฒิ  คำสอน
2. เด็กหญิงปภาดา  กิตตะนะ
3. เด็กหญิงมาริษา  พูลเกต
1. นางจิตรา  กระต่ายทอง
2. นางสาวพวงเพชร  แตงน้อย
1227 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย โรงเรียนวัดวังม้า (ชนประสิทธิ์วิทยา) 1. เด็กหญิงกานต์พิชชา  เปรมเสถียร
2. เด็กหญิงณิชาพร  น้อยจันทร์
3. เด็กชายสรธิญ  นาคแกมแก้ว
1. นางสาวภัททิยา   กลิ่นบุหงัน
2. นางกชนิภา  ร่มโพธิ์
1228 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย โรงเรียนบ้านปางสุด 1. เด็กหญิงประภาวรินทร์  ดุสิต
2. เด็กหญิงฝนทิพย์  คงเมือง
3. เด็กหญิงพรปวีณ์  เชื้อโฮม
1. นางอรยา   ภาระจำ
2. นางสกุลรัตน์  วงษ์สว่าง
1229 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย โรงเรียนบ้านปางชัย 1. เด็กหญิงชนาพร   โคตรชุม
2. เด็กชายธนาธร   นาบ้าน
3. เด็กหญิงนริศรา   ชามนตรี
1. นางสาววราภรณ์   ประไพภาคย์กุล
2. นายพรเทพ  แจ่มฟ้า
1230 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 59 ( วัดสังขวิจิตร ) 1. เด็กหญิงรมิดา  พันธเสนา
2. เด็กหญิงสุภาวิดา  ประวะเข
3. เด็กหญิงอริสา  ศรีทอง
1. นางสาวดวงใจ  สีประเสริฐ
2. นางสาวแสงเทียร  สระทองอ่อน
1231 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย โรงเรียนบ้านพนาสวรรค์ 1. เด็กชายกิตติกรณ์  กล้าศึก
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  ชนะจิตร
3. เด็กหญิงปวีณา  อาจสาร
1. นางสาวปวีณา  ณรงค์น้อย
2. นางสาวพรทิพย์  บางประเสริฐ
1232 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย โรงเรียนบ้านหนองน้ำเขียว 1. เด็กหญิงชฎาพร  ดอนจอมแก้ว
2. เด็กชายธนาวินท์  จีนอินทร์
3. เด็กหญิงนิชกาญจน์  โพธิ์เกตุ
1. นางสุนันท์  เฉลิมวัน
2. นางนทีกานต์  เอมอุทัย
1233 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย โรงเรียนบ้านตะกรุด 1. เด็กหญิงณัฐทยา  ศรลัมภ์
2. เด็กหญิงธรีตราภัทร  สังข์ทอง
3. เด็กหญิงวรินทร์  พลาพล
1. นางสาวจุฑาทิพย์  ชูเมฆ
2. นางกุหลาบ  วินิตกฤษฎา
1234 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว 1. เด็กชายภูมิรินทร์  กลิ่นหอม
1. นางสาวปภาวดี  โพธิ์งาม
1235 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านพนาสวรรค์ 1. เด็กหญิงเบญจพร  จำปาขาว
1. นางสาวบุหลัน  หอมระหัด
1236 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านบ่อกะปุง 1. เด็กชายศิริโชค   จุ้ยประชา
1. นางสาวธัญญ์ชยา  จิรโรจน์กิรทัต
1237 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองเสือ 1. เด็กหญิงวรัญญา  เพิ่มหิรัญ
1. นางสาววิมล  ราศรีกฤษณ์
1238 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านวังซ่าน 1. เด็กหญิงจรรย์อมร  สิทธิศาสตร์
1. นางสุนันท์  ประสาทเขตการ
1239 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองละมาน 1. เด็กหญิงอมรรัตน์  โพทา
1. นายประวิทย์  ไหมทอง
1240 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านใหม่ศรีนคร 1. เด็กหญิงเฟื่องฟ้า  ศรีภิรมย์
1. นางสาวน้ำค้าง  โพธิ์เกิด
1241 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1. เด็กชายภาณุพงศ์  ขันธะรักษ์
1. นางอภิรดี  รุ่งแจ้ง
1242 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านบ่อกะปุง
1243 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านตะแบกงาม 1. เด็กชายสมศักดิ์  สิงห์ลอ
1. นางอภิชญา  ทัพโพธิ์
1244 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านใหม่ศรีนคร 1. เด็กหญิงพิกุลทอง  เป็งเตจ๊ะ
1. นางสาวน้ำค้าง  โพธิ์เกิด
1245 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงศุธาทิพย์  กุลพิมาย
1. นางสาวกัลยรัตน์   ฉลาดแย้ม
1246 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านปางสวรรค์ 1. เด็กหญิงมณฑกานต์  เชิดชูพันธ์
1. นางชิดชนก  สุดเขียว
1247 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านวังซ่าน 1. เด็กชายอมรเทพ  ชมาลัย
1. นางสาวธิติพร  ชูจิตร
1248 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ 1. เด็กชายวัชร  สีคำภา
1. นางสาวทิพวรรณ  สุพันธ์
1249 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1. เด็กชายณัฐพงศ์  ดวงจันทึก
1. นางสาวกัญรินทร์  ครุฑมงคล
1250 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านบ่อกะปุง 1. เด็กชายศิริโชค  จุ้ยประชา
1. นางสาวธัญญ์ชยา  จิรโรจน์กิรทัต
1251 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดวังม้า (ชนประสิทธิ์วิทยา) 1. เด็กหญิงศศิกา  บุญมั่น
1. นางสาวนันทนา  นิลเพ็ชร์
1252 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหินดาด 1. เด็กชายประชารักษ์  โพธิ์อ่อง
1. นางสาวเคียงดาว  แป้นเพชร
1253 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดประสาทวิถี 1. เด็กชายอนุชา  ทำดี
1. นางสาวภัทร์ศิญาฏา  ป้องป้อม
1254 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดหนองตางู 1. เด็กชายรัฐภูมิ  พันธุมาศ
1. นางนภาภัสสร์  ธนาถิรกุล
1255 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลแม่วงก์ (บ้านมฤคทายวัน) 1. เด็กชายธนภรณ์  พรมโชติ
1. นางสาวสายฝน  เกมชัยภูมิ
1256 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านตะกรุด 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  บุตตะเกิง
2. เด็กชายธีรยุทธ  ยันทูล
3. เด็กชายวัชรพงศ์  สำอางค์เอม
1. นางสาวสุภมาส  ชังชั่ว
2. นางสาวจุรีรัตน์  เกษมศาสตร์
1257 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดสังฆวิถี 1. เด็กชายธนะพณ   เกิดศิริ
2. เด็กหญิงนุชนาต   น้อยแผ้ว
3. เด็กชายวุฒิพร   คงเฉลิม
1. นางสุวภัทร   สามัญตระกูล
2. นางสุภาดา   หุ่นโพธิ์
1258 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดหนองตางู 1. เด็กหญิงกุลธิดา  อัคศรีวร
2. เด็กหญิงทัตพิชา  เผยสิริ
3. เด็กหญิงมนรดา  จุฬลา
1. นางนภาภัสสร์  ธนาถิรกุล
2. นางสาวเพ็ญวรี  จันทร์บุญนาค
1259 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ 1. เด็กชายณัฐพล  พรศรีระ
2. เด็กหญิงพิมพ์อร  มีสิม
3. เด็กชายวัฒนพล  ผ่องไธสง
1. นางสาวปัณฑารีย์  แก่นสงค์
2. นางสาวกัลยรัตน์   ฉลาดแย้ม
1260 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1. เด็กหญิงจักรทิพย์  จันทบัตร
2. เด็กหญิงฐานิษส์  เพชรรัตน์
3. เด็กหญิงลักษิกา  อุบลบาล
1. นางอภิรดี  รุ่งแจ้ง
2. นางสาวกัญรินทร์  ครุฑมงคล
1261 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดวังม้า (ชนประสิทธิ์วิทยา) 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  อุทัย
2. เด็กหญิงวิชชุดา  เพ็ชรทิม
3. เด็กหญิงสิรินทรา  เปรมเสถียร
1. นางสาวนันทนา  นิลเพ็ชร์
2. นางสิริลักษณ์  ตาดี
1262 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว 1. เด็กชายปุณฑา  สิงห์ใหญ่
2. เด็กชายสันต์ทัศน์  ฝ่ายกระโทก
3. เด็กชายโยธิน  แรงการนา
1. นางสาวณิชชา  มีขวัญ
2. นางสาวเขมจิรา  ปิ่นทอง
1263 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านปางสุด 1. เด็กหญิงนริศรา   โน้นจุ้ย
2. เด็กหญิงวีรดา   ยะระพันธุ์
3. เด็กหญิงเมษ์ลิษา   ศรีพระจันทร์
1. นางพัณณ์ชิตา  เชเดช
2. นายวรเทพ  วันกาล
1264 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านคลองไทร 1. เด็กหญิงวรดา   โชติพรม
2. เด็กหญิงสุดารัตน์   หมั่นการไร่
3. เด็กหญิงสุมิตรา   สะอาดม่วง
1. นางสาวพิมลพร    มาโต
2. นางชุติมา    ศรีสุข
1265 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดหนองตางู 1. เด็กหญิงชรินธร  ทุนเพิ่ม
2. เด็กหญิงณัฐนรี  เลือดสันเทียะ
3. เด็กหญิงดาหวัน  คชพันธ์
1. นางนภาภัสสร์  ธนาถิรกุล
2. นางสาวเพ็ญวรี  จันทร์บุญนาค
1266 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงปรียาภรณ์  วิเศษวงษา
2. เด็กหญิงปาริชาติ  อ่อนน้อม
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  คำบุญมา
1. นางสาวปัณฑารีย์  แก่นสงค์
2. นางสาวกัลยรัตน์   ฉลาดแย้ม
1267 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านปางสวรรค์ 1. เด็กชายพิศุทธิ์  ปรึกษา
2. เด็กหญิงเบ็ญจมาศ  ปถมมูล
3. เด็กชายเอกพนธ์  จำนงค์
1. นางสาววิภาวดี  ปรุโปร่ง
2. นางสาววาสนา  มีปั้น
1268 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ 1. เด็กหญิงปณิดา  เกษทวี
2. เด็กหญิงพีมรดา  สุพัตรา
3. เด็กหญิงลลิตา  พลคำมาก
1. นางสาวทัศนีย์  พินิจชัย
2. นางสาวนุชษรา  พ่วงเชย
1269 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านทุ่งแม่น้ำน้อย 1. เด็กชายธีรภัทร  มั่นเขตวิทย์
2. เด็กหญิงนันทมาศ  เลิศหล้า
1. นางเมริษา  สร้อยสุวรรณ
2. นางสาวดารารัตน์  บุตสบา
1270 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ 1. เด็กชายธนภูมิ  โสบ้านบัว
2. เด็กหญิงวริศรา   พันธ์กาฬสินธุ์
1. นางสาวสุจิตตา  วิชัยศร
2. นางสาวนิภาพร  ประกอบกุล
1271 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดหนองตางู 1. เด็กชายวันชัย  จบศรี
2. เด็กหญิงสุชานาฏ  คงเสือ
1. นางสาวรัชดาภรณ์  สมบูรณ์
2. นายนิพนธ์  ฉัตรอักรานนท์
1272 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านใหม่ศรีนคร 1. เด็กชายศีลธร  งากุลชร
2. เด็กหญิงอนิสรา  วงอุปปา
1. นางสาวณภัทร   เชียงแรง
2. นางสาวน้ำค้าง  โพธิเกิด
1273 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1. เด็กชายพิรธัช  พิลาวัล
2. เด็กหญิงอนันตญา  ร้อยแก้ว
1. นางสาวภัทรวดี  ฉิมพลีพันธ์
1274 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดบ้านไร่ 1. เด็กชายฉัตรมงคล   โสพิน
2. เด็กหญิงณัฐนิชา   ศรีทองหล่อ
1. นางอุไรวรรณ   มาลัยมาตย์
2. นางณัฐมนต์    ชาญเชิงค้า
1275 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านวังซ่าน 1. เด็กชายวีรพรรดิ์  นุ่มวาที
2. เด็กหญิงแพรวา  เจริญศิลป์
1. นางสุนันท์  ประสาทเขตการ
2. นางพิมพ์ปวีณ์  นิธิจิรชาติ
1276 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดคลองธรรม 1. เด็กหญิงปิยฉัตร  กลิ่นกุหลาบ
2. เด็กชายพีรพงษ์  พัฒน์เจริญ
1. นางเบญจภัทร  เหล่าเขตกิจ
2. นายวรวุฒิ  ศิริธรรม
1277 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านวังชุมพร 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  พานนท์
2. เด็กชายสวิตต์  ตะใบนาค
1. นางทัศนีย์  พิชัย
2. นางสุกัญญา  เครือทอง
1278 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี 1. เด็กหญิงสุภาพร   ขำกล่ำ
2. เด็กชายแทนไท   จั่นฤทธิ์
1. นายอิฐ  แย้มยิ้ม
2. นางนวลจันทร์  สุคง
1279 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ 1. เด็กหญิงชลนิษา  เรื่อศรีจันทร์
2. เด็กชายธนิน  จันทร์ศรี
1. นางสาวศรีวรรณ  กะรัตน์
2. นางคนึง  ประกอบเพชร
1280 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดสังฆวิถี 1. เด็กหญิงฉัตรชนก   สิงหานุวัฒน์
1. นางพยุง   บุญทาสิน
1281 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1. เด็กหญิงชนาธินาถ  พิลึก
1. นางนภาพร  เทียนสันต์
1282 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านปางงู 1. เด็กหญิงลลิตา  นุชวงษ์
1. นางสาวธารทิพย์   แว่นแก้ว
1283 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านวังซ่าน 1. เด็กหญิงพัชริดา  ปารสูตร
1. นางมณฑณา  ลอยลิ่ว
1284 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านดงสีเสียด 1. เด็กชายขวัญชัย  สมศรี
1. นางศุลีพร  วงษ์พานิช
1285 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดวังม้า (ชนประสิทธิ์วิทยา) 1. เด็กชายธีระวัฒน์  เขม้นกสิกรรม
1. นายเทวารักษ์  ภักดีตุระ
1286 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดท่างิ้ว 1. เด็กหญิงจันทิมา  ขันจอก
1. นางวิทยา  เจนจบ
1287 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านยอดห้วยแก้วสาขาปางข้าวสาร 1. เด็กชายพรเทพ  ม่วงไหม
1. นางสาวกุสุมา  รอบุญ
1288 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดสังฆวิถี 1. เด็กชายวรวิช  นวมเนย
1. นางสุภาดา  หุ่นโพธิ์
1289 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านพนาสวรรค์ 1. เด็กชายปฏิภาณ  จิตสว่าง
1. นางสาวบุหลัน  หอมระหัด
1290 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านปางชัย 1. เด็กหญิงมณีรัตน์   แสงศรี
1. นางสาววราภรณ์   ประไพภาคย์กุล
1291 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ 1. เด็กหญิงปภาวดี  ปุกกลางดอน
1. นางสาวนุชษรา  พ่วงเชย
1292 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดวิวิตตาราม 1. เด็กหญิงธันยา  นาคราช
1. นางสาวคันธรส  บุญขวัญ
1293 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ 1. เด็กชายรังสรรค์  หมั่นเขตกิจ
1. นางสาวลัดดา  ชาญธัญกรรม
1294 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดหนองมะขาม 1. เด็กหญิงสุชัญญา  ศรีสุวรรณ
1. นางสาวผกามาศ  เนียมศิลป์
1295 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านพนาสวรรค์ 1. เด็กชายทศพร  กัลลา
1. นางสาวกัญญาพัชร  ภูครองพลอย
1296 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านบ่อกะปุง 1. เด็กชายชนวีร์   ประสิทธิเขตร์กิจ
1. นายโกวิทย์   เผือกจีน
1297 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลแม่วงก์ (บ้านมฤคทายวัน) 1. เด็กชายธนภรณ์  พรมโชติ
1. นางสาวสายฝน  เกมชัยภูมิ
1298 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดหนองกรด 1. เด็กหญิงพรมพร  ถ้วยทอง
1. นางธีร์สุดา  ชัยประสิทธิ์
1299 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดสังฆวิถี 1. เด็กหญิงณัฐนพิน   หมีภู
1. นางพยุง   บุญทาสิน
1300 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดวิมลประชาราษฎร์ 1. เด็กชายกรวิชญ์  หมีภู
1. นางลาวัลย์  แม้นเขียว
1301 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหินดาด 1. นางสาวฉวีวรรณ  แซ่อึ้ง
1. นางสาวนาฎตยา  เอมสกุล
1302 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านปางสุด 1. เด็กหญิงรุ่งรวี   ดีเอี่ยม
1. นางสาวทิพย์สุคนธ์  ขาวเอี่ยม
1303 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบ้านไผ่ 1. เด็กชายเด็กชายรัชชานนท์   บุญมาก
1. นายอนันต์  ม่วงสุวรรณ์
1304 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านลานตะแบก 1. เด็กชายพรพิชิต  พลับชิต
1. นางพวงเพ็ญ  แสนปาน
1305 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านพนาสวรรค์ 1. เด็กหญิงสิดาพร  น้อยสิงห์
1. นางสาวอริษา  โนนสว่าง
1306 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดบ้านพลัง 1. เด็กชายวชิระ  โพธิ์ทอง
1. นางสาวสุภัทรา  กามินี
1307 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนราษฎร์ร่วมสามัคคี 1. เด็กหญิงสุพัตรา  ดาฉาว
1. นางสาวนิธินันท์  ศรีมาลา
1308 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านใหม่ศรีนคร 1. เด็กหญิงอาทิตยา  ต่วนชะเอม
1. นายปราโมทย์  เกื้อหนองขุ่น
1309 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านเขาจั๊กจั่น 1. เด็กหญิงดวงกมล  จันทศรี
1. นายฤทธิชัย  หล้าซุย
1310 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านตะกรุด 1. เด็กชายนิติภูมิ  สีทองคำ
1. นางสาวสุภมาส  ชังชั่ว
1311 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ 1. เด็กหญิงบุษบาวรรณ  มั่นศักดิ์
1. นางสาววริศรา  จันศรทิพย์
1312 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดสังฆวิถี 1. เด็กชายเจษฎาภรณ์   ขุนอาจ
1. นายราเชนทร์  เทพานุพัฒน์
1313 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดคลองสาลี 1. เด็กหญิงกรนันท์  วันหวัง
1. นางสาววรรศิกา  นาอุดม
1314 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดวังม้า (ชนประสิทธิ์วิทยา) 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ชัยชนะ
1. นางสาวนันทนา  นิลเพ็ชร์
1315 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านพนาสวรรค์ 1. เด็กชายกล้าณรงค์  เจี๊ยะเง้อว
1. นางสาวบุหลัน  หอมระหัด
1316 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านตะแบกงาม 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  เวชพันธ์
1. นางอภิชญา  ทัพโพธิ์
1317 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนโม่ 1. เด็กชายจิรพงศ์  เรือนไทย
1. นายการุณ  ขันทองคำ
1318 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านบ่อกะปุง
1319 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านบึงราษฎร์ 1. เด็กหญิงจินตนา  ชัยยัง
1. นางสาวชื่นสมโภช  วงศ์ชูพันธ์
1320 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านใหม่ศรีนคร 1. เด็กหญิงน้ำฝน  ธูปน้ำคำ
1. นางเรณู  เกื้อหนองขุ่น
1321 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดประสาทวิถี 1. เด็กชายชินดนัย  สิทธิศักดิ์
1. นางสาวภัทร์ศิญาฏา  ป้องป้อม
1322 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดจิกลาด 1. เด็กชายวัลมงคล  ทั่งถิร
1. นางสาวกิตติญา  หมอบอก
1323 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลแม่เปิน 1. เด็กหญิงณัฐณิชา   ทินรัตน์
2. เด็กหญิงณัฐธิดา   พิมพ์ดี
3. เด็กหญิงนพรัตน์   จันทมาศ
4. เด็กหญิงรสรินทร์   บัวโคกรัง
5. เด็กหญิงวรัญญา   ช่างการ
6. เด็กหญิงสมใจ   เสนารักษ์
7. เด็กหญิงออโรระ   สีสัย
1. นางกาญจนา  แสงจันทร์
2. นางสาวจตุพร  สอนถม
3. นายศรราม  รูปสอาด
1324 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดสังฆวิถี 1. เด็กชายกรรชัย   สุนันทะ
2. เด็กชายทศพล    ยมนา
3. เด็กชายปิยังกูร   เพชรนิล
4. เด็กหญิงศิรินทิพย์   สีตะบุตร
5. เด็กหญิงสุจิตรา   ขำอิงค์
6. เด็กชายสุพโชค   สีตะบุตร
7. เด็กชายอภิวัฒน์   ขวัญเพ็ง
1. นางสุวภัทร   สามัญตระกูล
2. นางพยุง   บุญทาสิน
1325 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี 1. เด็กชายธเนศ   พรมแย้ม
2. เด็กชายนพรัตน์   ศรีดานุช
3. เด็กหญิงรัตน์ติญา   เข็มทอง
4. เด็กชายวุฒิชัย   กสิวิน
5. เด็กหญิงเขมิกา   สิงห์เวิน
6. เด็กชายโพธิวัฒน์   วงษ์อนุ
1. นางสาวบังเอิญ  บุญประคม
2. นางสาวนงนุช  สุทธิ
3. นางสาวทองเพียร   จั่นฤทธิ์
1326 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  ละสูงเนิน
2. เด็กหญิงชลธิชา  สิงห์อุไร
3. เด็กหญิงธนัชพร  ทองมหา
4. เด็กหญิงสริดา  นาทองลาย
5. เด็กหญิงสาธิตา  สุธัมมา
1. นางสุภาพร  ยาเนตร
2. นางสาวสุนันทา  พูลคุ้ม
3. นางกัลป์สุภัค  ถาวรหมื่น
1327 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลแม่วงก์ (บ้านมฤคทายวัน) 1. เด็กชายกำพล  ศรีโพธิ์งาม
2. เด็กชายชยพล   กึนรัมย์
3. เด็กชายดนุเดช  รุ่งคีรี
4. เด็กชายนัฐพงษ์  โพพินิจ
5. เด็กชายสิทธิพล  สุขแจ่ม
1. นางสาวสายฝน  เกมชัยภูมิ
2. นางสาวปวีณา  ชูจิตร
3. นางศิโรรัตน์  ขอนดอก
1328 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงจิตรลัดดา  โพธิ์หอม
2. เด็กหญิงชฎาพร  แสนรัก
3. เด็กหญิงชนานนท์  แซ่อึ่ง
4. เด็กหญิงธันยพร   หมู่พยัคฆ์
5. เด็กหญิงภัณนารายณ์  ภูธนคณานนท์
6. เด็กหญิงศิริรัตน์    อินทรธรรม
7. เด็กชายไกรกูล   ถานวงษ์
1. นางดวงกมล   ศรีตะลหฤทัย
2. นางสาวรพีพร  สีแตง
3. นายณัฐพงศ์  นาคจรูง
1329 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลแม่วงก์ (บ้านมฤคทายวัน) 1. เด็กชายสุธิชัย   ขันแก้ว
2. เด็กชายสุรศักดิ์   คำดีวัน
3. เด็กหญิงไพลิน  พูลอนันต์
1. นางสาวสายฝน  เกมชัยภูมิ
2. นางวิภาวรรณ  กิตติพงษ์
1330 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านพนาสวรรค์ 1. เด็กชายกฤษฎา  พรภิรมย์
2. เด็กชายนราธร  ยอดพรม
3. เด็กชายสุระชัย  คุณแคน
1. นางสาวบุหลัน  หอมระหัด
2. นางสาวมนธิชา  วงวิภาค
1331 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองบอนใต้ 1. เด็กหญิงกาญจนา   น้ำดอกไม้
2. เด็กหญิงจันทิมา   กลิ่นหอม
3. เด็กชายชินดนัย   สิทธิไกร
4. เด็กชายชินดนัย   สิทธิไกร
1. นางสาวรุ่งอรุณ   นามภักดี
2. นางสาวศิรินาฏ   คำเอี่ยม
1332 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านวังชุมพร 1. เด็กชายพชร  เจียมพิพัฒน์
2. เด็กหญิงอนุธิดา  ภักดี
3. เด็กชายโธรัยห์  จีจู
1. นางกาญจนา  ปาเวียง
2. นางสาวจิราพร  แจ้งถิ่นป่า
1333 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านปางสุด 1. เด็กชายกิตติภณ   ขุนศรีมณี
2. เด็กชายจิรายุ   บุญหล้า
3. เด็กชายเจษฎา   โอกาศ
1. นายสามาตร   นามปาน
2. นางบุญจิรา   จันทร์อุปลี
1334 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านพนาสวรรค์ 1. เด็กหญิงธิดาวรรณ  กาบคำ
2. เด็กหญิงรุ่งรัตน์  ภรภิรมย์
3. เด็กหญิงอรปรียา  ไทยทวี
1. นางสาวบุหลัน  หอมระหัด
2. นางสาวมนธิชา  วงวิภาค
1335 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านทุ่งรวงทอง 1. เด็กชายขวัญชัย  ต้นสาย
2. เด็กชายณัฐชัย  กลั่นเชื้อ
3. เด็กชายวีระพล  วรรณโชติ
1. นางสาวขนิษฐา  นุ่นประสิทธิ์
2. นางสาวจิตลดา  สุมาลี
1336 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดคลองธรรม 1. เด็กชายนครินทร์  ศรีระวัตร
2. เด็กหญิงนนทกานต์  แทนกลาง
3. เด็กหญิงประกายมาศ  เพียรธัญการ
1. นางสาวสุวิมล  สังข์เมือง
2. นางเบญจภัทร  เหล่าเขตกิจ
1337 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ 1. เด็กชายพีรพัฒน์  การะภักดี
2. เด็กชายรพีภัทร  ประดิษฐ์สุข
3. เด็กหญิงอรุณลักษณ์   อุ่นภักดิ์ดี
1. นางสาวแฉล้ม  เที่ยงทัศน์
2. นางสาวสันทราย  ชื่นดอนกลอย
1338 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองจิก 1. เด็กหญิงปนัดดา   ไกรเวช
2. เด็กหญิงเนื้อทอง   ศิริพยัคฆ์
3. เด็กหญิงเนื้อทิพย์   ศิริพยัคฆ์
1. นางสาวสุปรียา  ศรีสุข
1339 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านตะเคียนงาม 1. เด็กชายธีรพัฒน์  บุกบุญ
2. เด็กชายสพลดนัย  ใจดี
3. เด็กชายสิริชัย  ผดุงภักตร์
1. นางสาวจำเนียร  หาญชัยภูมิ
2. นางสาววัชรา  พวงผะกา
1340 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านบ่อกะปุง 1. เด็กชายรัชเดช   สุขเวกวรรณ์
2. เด็กชายสาธิต   กสิกรณ์
3. เด็กชายอายุวัต   มั่นสุ่ม
1. นายสมนึก   ภัสสร
2. นางสาวธัญญ์ชยา  จิรโรจน์กิรทัต
1341 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลแม่เปิน 1. เด็กชายจักรพันธ์   เกิดสุวรรณ์
2. เด็กชายณัฐพงษ์   สมสีดา
3. เด็กชายโชคชัย   สายทะธู
1. นายนิคม  บุญเงิน
2. นายสมศักดิ์  มอญปาน
1342 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านคลองไทร 1. เด็กชายชยุต    แป้นสกุล
2. เด็กชายฐาปกรณ์    สิงห์ทา
3. เด็กชายณัฐวุฒิ    สุวรรณโชติ
1. นางสาวสุภมาศ  พานทอง
2. นาง ยุวดี   แสงศรีธูป
1343 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1. เด็กชายกู้เกียรติ  ทีสา
2. เด็กหญิงธนาพร  ม่วงปู่
3. เด็กชายสิปปกร  พงษ์พรต
1. นายสุชาติ  คำพร
2. นายพรชัย  สุภาตา
1344 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1. เด็กชายกนกพล  พงษ์พรต
2. เด็กชายชลพัฒน์  สมานเขตกิจ
3. เด็กชายชานนท์  อินทรีย์
1. นายสุชาติ  คำพร
2. นางลัดดาวัลย์  คำพร
1345 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดสังฆวิถี 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   จั่นเพ็ชร
2. เด็กชายสรรเสริญ   ม่วงสุข
3. เด็กชายอภิมงคล   ขวัญอ่อน
1. นางพยุง   บุญทาสิน
2. นางสุวภัทร   สามัญตระกูล
1346 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดคลองธรรม 1. เด็กชายสิทธิเดช  เงินเมือง
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  พานน้อย
3. เด็กชายสุพศิน  โพธิ์สร้อย
1. นางสาวสุวิมล  สังข์เมือง
2. นายวรวุฒิ  ศิริธรรม
1347 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลแม่เปิน 1. เด็กชายจิรภัทร   บุญฤทธิ์
2. เด็กชายนัทธพงศ์   มะณีโม้ง
3. เด็กชายประกาศิต   พิราช
1. นายศิรสิทธิ์  วงษา
2. นายสมศักดิ์  มอญปาน
1348 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านคลองไทร 1. เด็กชายพีรดนย์   อินทร์ขาว
2. เด็กชายภาณุวัฒน์   คำภาศรี
3. เด็กชายสมรัก  ลีนาม
1. นางสาวสุภมาศ  พานทอง
2. นางยุวดี  แสงศรีธูป
1349 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านตะเคียนงาม 1. เด็กชายกชกร  นิ่มยี่สุ่น
2. เด็กชายฆฑาเทพ  ขำอิง
3. เด็กชายจักรพรรดิ์  หลวงถนนเจริญ
1. นางสาวจำเนียร  หาญชัยภูมิ
2. นางสาววัชรา  พวงผะกา
1350 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดวิวิตตาราม 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สุวรรนเชษฐ
2. เด็กหญิงปัทมา  บุญเลิศ
3. เด็กหญิงสโรชา  น้อยจับ
1. นางอุไร  ฉายแสง
2. นางอัญชลี  บัวพันธุ์
1351 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหินดาด 1. เด็กหญิงกนิษฐา  แย้มเจริญ
2. เด็กหญิงกุลธิดา  คำกมล
3. เด็กชายศิริพงศ์   แก้วสุขศรี
1. นางพัชรินทร์  ธิการ
2. นางกอพิกุล  จันทาสี
1352 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านวังชุมพร 1. เด็กหญิงนิภาพร  สุขมังสา
2. เด็กชายยุทธการ  ใจฉำ่
3. เด็กหญิงเมธาวี  นามจำลอง
1. นางกาญจนา  ปาเวียง
2. นางสาวจิราพร  แจ้งถิ่นป่า
1353 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ 1. เด็กชายประกายวิทย์  หาญเชิงชัย
2. เด็กชายพงศ์พิพัฒน์  ชมจันทร์
3. เด็กชายมงคล  จงโกณ
1. นางสาวปัณฑารีย์  แก่นสงค์
2. นางจิดาภา  อินทสระ
1354 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ 1. เด็กชายธนวัฒน์  ดวงศรี
2. เด็กชายธนวัฒน์  ศิรินอก
1. นางสาวทิพวรรณ  กำจายกลาง
2. นางสาวแฉล้ม  เที่ยงทัศน์
1355 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านปางสุด 1. เด็กชายธนวินท์  บัวทอง
2. เด็กหญิงรุ่งรวี  ดีเอี่ยม
1. นายวรเทพ  วันกาล
2. นางสาวทิพย์สุคนธ์  ขาวเอี่ยม
1356 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดคลองธรรม 1. เด็กชายวีระเทพ  นรชาติ
2. เด็กหญิงอภิสรา  เพียรธัญการ
1. นายปุระเชฐ  เจกวงษ์
1357 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านวังซ่าน 1. เด็กชายณัฐวัฒน์   แยบกระโทก
2. เด็กชายอลงกต  เอี่ยมมา
1. นางสาวธนภรณ์  เก็งเขตต์
1358 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ 1. เด็กชายจิรายุ  บูรพา
2. เด็กชายภูมิเรศ  ชูเฉลิม
1. นางสาวพันธ์ฑิตา  นิลคล้าย
1359 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านปางสวรรค์ 1. เด็กชายฤทธิไกร  สิงทะพินธ์
2. เด็กชายสามน  พิลึก
1. นางชิดชนก  สุดเขียว
2. นางสาววิภาวดี  ปรุโปร่ง
1360 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนโม่ 1. เด็กชายณัฐพล  เถื่อนวงษ์
2. เด็กหญิงวิจิตตรา  สมัครกสิกรรม
1. นางเบญญาภา  บัวคลี่
1361 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านปางสุด 1. เด็กชายธนากร  เรืองมั่น
2. เด็กชายสุรเดช  บุญศรี
1. นางนงค์นุช  สุดสะอาด
1362 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดวังม้า (ชนประสิทธิ์วิทยา) 1. เด็กชายยมนา  คำสัตย์
2. เด็กชายอชิรวัฒน์  พนมวาล
1. นางสาวนันทนา  นิลเพ็ชร์
2. นางสาวภัททิยา  กลิ่นบุหงัน
1363 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดท่างิ้ว 1. เด็กชายณรากร  โพธิ์เกตุ
2. เด็กชายสราวุฒิ  โสดากรี
1. นายทวีป  รัตนพันธ์
2. นายไชยวัฒน์  กลัดจันทร์
1364 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดสังฆวิถี 1. เด็กชายธีรภัทร  ขุนอาจ
2. เด็กชายประโยชน์   เสตพงษ์
1. นายมานพ   เสือกล้า
1365 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว 1. เด็กหญิงปวริศา  จุลมุสิ
2. เด็กชายยศภัทร  แสไพศาล
1. นางสาวเขมจิรา  ปิ่นทอง
2. นางสาวณิชชา  มีขวัญ
1366 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านพนาสวรรค์ 1. เด็กชายณรงค์พล  ลุนคนชม
2. เด็กชายยศพล  กำราบภัย
1. นางเนาวลักษณ์  เกริ่นกระโทก
2. นางสาวมนธิชา  วงวิภาค
1367 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองละมาน 1. เด็กชายเจษจรินทร์  สอนศรี
2. เด็กชายเนตรนรินทร์   สอนศรี
1. นายกฤติเดช  พูลจิตร์
2. นายชัยศักดิ์  เชาวลักษณ์
1368 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดหนองตางู 1. เด็กชายฐิติกร  จันดี
2. เด็กชายนราธร  สาจันทร์
1. ว่าที่ร้อยตรีชลณะธี   โรงอ่อน
2. นางนภาภัสสร์  ธนาถิรกุล
1369 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านปางสวรรค์ 1. เด็กชายนิรัตน์  จันทารักษ์
2. เด็กชายพงศธร  ปรึกษา
1. นางสาววิภาวดี  ปรุโปร่ง
2. นางชิดชนก  สุดเขียว
1370 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านบ่อกะปุง 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  กองเอ้ย
2. เด็กหญิงสุภาวิดา   ตรุษศาสตร์
1. นายสมนึก  ภัสสร
1371 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านพนาสวรรค์ 1. เด็กชายยุทธการ  สุขวิลัย
2. เด็กชายสุธี  ลงขาว
1. นางเนาวลักษณ์  เกริ่นกระโทก
2. นางสาวพรทิพย์  บางประเสริฐ
1372 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านปางสุด 1. เด็กชายอธิชา  ชูขุนทด
2. เด็กชายเอกขัย  ปรางศรี
1. นายวรเทพ  วันกาล
2. นางพัณณ์ชิตา  เชเดช
1373 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านตะแบกงาม 1. เด็กชายคีตาภัทร  เทฤทธิ์
2. เด็กหญิงณัฐพร  นันทา
3. เด็กชายรัฐภูมิ  กำลังรัมย์
1. นางอภิชญา  ทัพโพธิ์
2. นางนันทนา  ทัษทาน
1374 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลแม่เปิน 1. เด็กชายนรินทร์   อิงชัยภูมิ
2. เด็กชายนัทพงศ์   หิรัญวรรณ
3. เด็กหญิงสุนิสา   ทวีพร
1. นางสาวฤทัยรัตน์  ฤทธิ์บำรุง
2. นางสาวธิดาทิพย์  บัวระพา
1375 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านคลองไทรสาขาบ้านใหม่แม่เรวา 1. เด็กหญิงกานดา  รักนา
2. เด็กชายคามินทร์  คงสวัสดิ์
3. เด็กชายชาญณรงค์  เซ็นหลวง
1. นางสาวสุรีรัตน์   ยศงาม
2. นางสาวขวัญจิรา  คงโนนกอก
1376 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านปางสวรรค์ 1. เด็กหญิงกันย์สุดา  สะหะวะดี
2. เด็กหญิงฐิติยา  ประสิทธิเขตร์กิจ
3. เด็กชายวรเมธ  ศรีชะอุ่ม
1. นางสาววิภาวดี  ปรุโปร่ง
2. นางชิดชนก  สุดเขียว
1377 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านปางสุด 1. เด็กชายณัฐพงศ์   สมภารวงค์
2. เด็กชายพัชรพล   เลิศสนัน
3. เด็กชายวีระพล  จันทร์อ้วน
1. นายสมยศ  ศิริมาด
2. นายพงษ์ศักดิ์   กำปั่นเงิน
1378 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลแม่เปิน 1. เด็กชายจิรพัฒน์  ถินภิรมย์
2. เด็กชายชานนท์   พลพงษ์
3. เด็กหญิงอิมฑิราวรรณ   พงษ์ประยูร
1. นางสาวฤทัยรัตน์  สุกร
2. นางพลับพลึง  ตื้อยศ
1379 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดวังม้า (ชนประสิทธิ์วิทยา) 1. เด็กชายศิริชัย  สูบุญ
2. เด็กชายอติวิชญ์  กอบการ
3. เด็กชายเดชาวัต  อินทรานุสรณ์
1. นางสาวปณัฐดา  เหมือดไชสง
2. นางสาวภัททิยา  กลิ่นบุหงัน
1380 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองชำนาญ 1. เด็กชายนครินทร์  แสงสว่าง
2. เด็กชายฤทธิไกร  ศรีสม
3. เด็กหญิงวินิธา  บุญเสมา
1. นายฑีฆวัฒน์  เมฆมาศ
2. นางสาวนัสรียา  เจียมประกอบ
1381 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านคลองม่วง 1. เด็กหญิงณัฐมน  บุญครอง
2. เด็กหญิงนาราภัทร  ทองดี
3. เด็กหญิงวิภาวรรณ  แรงกสิวิทย์
1. นายสมจิต  พุทเส็ง
2. นางวิไลลักษณ์   ฤทธิ์เทพ
รวม 3313 2107