สรุปเหรียญรางวัล สพป. นครสวรรค์ เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลลาดยาว 55 2 3 0 60
2 บ้านคลองสมบูรณ์ 31 10 1 3 42
3 บ้านปางสุด 30 6 2 2 38
4 บ้านตลุกข่อยน้ำ 23 10 2 2 35
5 บ้านคลองไทร 22 9 3 3 34
6 บ้านพนาสวรรค์ 21 10 2 1 33
7 อนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) 19 6 3 2 28
8 วัดหนองตางู 14 10 6 4 30
9 บ้านใหม่ศรีนคร 14 6 0 1 20
10 วัดบางแก้ว 12 9 3 0 24
11 บ้านตะแบกงาม 12 9 2 2 23
12 อนุบาลแม่เปิน 12 5 0 0 17
13 วัดหนองปลาไหล 12 4 4 1 20
14 บ้านวังชุมพร 12 3 3 0 18
15 บ้านท่ามะกรูด 12 2 2 0 16
16 เขาหินกราวประชาสรรค์ 11 6 4 0 21
17 สวนป่าแม่กะสี 11 5 1 1 17
18 บ้านงิ้วแบ้ 11 3 1 2 15
19 วัดสังฆวิถี 10 11 4 0 25
20 บ้านตะเคียนงาม 10 6 4 0 20
21 บ้านปางสวรรค์ 10 5 1 4 16
22 อนุบาลชุมตาบง 10 4 1 0 15
23 บ้านบ่อกะปุง 10 3 0 1 13
24 วัดสวนหลวง 10 1 2 1 13
25 บ้านดอนจังหัน 9 6 3 2 18
26 บ้านศาลเจ้าไก่ต่อ 9 5 0 0 14
27 วัดมงคลสถิตย์ 9 1 1 3 11
28 วัดบ้านไผ่ 9 1 1 2 11
29 อนุบาลแม่วงก์ (บ้านมฤคทายวัน) 9 1 0 0 10
30 วัดบ้านพลัง 8 8 3 0 19
31 วัดวังม้า (ชนประสิทธิ์วิทยา) 8 4 7 2 19
32 ไตรราษฎร์อุปถัมภ์ 8 4 2 1 14
33 วัดหนองกรด 8 2 2 2 12
34 วัดจิกลาด 7 6 8 1 21
35 วัดวงฆ้อง(ราษฏร์สุริยศึกษา) 7 2 1 0 10
36 บ้านเขาแม่กระทู้ 7 2 0 1 9
37 บ้านตะกรุด 6 11 2 2 19
38 บ้านคลองน้ำโจน 6 6 0 0 12
39 ไตรประชาสามัคคี 6 4 3 0 13
40 บ้านชุมม่วง 6 4 2 0 12
41 บ้านคลองโพธิ์พัฒนา 6 4 1 0 11
42 บ้านดอนพลอง 6 3 3 1 12
43 บ้านตลิ่งสูงสามัคคี 6 2 0 1 8
44 บ้านมาบแก 6 0 1 1 7
45 บ้านหินดาด 5 6 7 1 18
46 บ้านวังซ่าน 5 6 3 1 14
47 บ้านบุรีรัมย์ 5 5 5 0 15
48 บ้านบึงหล่ม 5 2 3 1 10
49 ไทยรัฐวิทยา 59 ( วัดสังขวิจิตร ) 5 2 0 0 7
50 วัดคลองสาลี 5 1 0 0 6
51 ราษฎร์ร่วมสามัคคี 4 4 0 0 8
52 บ้านบึงราษฎร์ 4 3 3 1 10
53 ชุมชนบ้านคลองเคียน(ประชาสามัคคี) 4 3 2 0 9
54 วัดบ้านไร่ 4 3 1 1 8
55 บ้านหนองจิกรี 4 2 2 0 8
56 บ้านคลองไทรสาขาบ้านใหม่แม่เรวา 4 2 0 0 6
57 วัดหูกวาง 4 2 0 0 6
58 วัดบ้านคลอง 4 1 3 0 8
59 บ้านไร่ไทรทองพระยาลับแล 4 1 1 0 6
60 บ้านลานตะแบก 4 1 0 0 5
61 บ้านหนองชำนาญ 4 1 0 0 5
62 บ้านหนองจิก 4 0 0 1 4
63 สามัคคีธรรมราษฎร์บำรุง 4 0 0 0 4
64 บ้านวังน้ำขาว 3 4 2 2 9
65 บ้านศรีไกรลาศ 3 4 1 1 8
66 บ้านสะเดาซ้าย 3 2 2 0 7
67 ชุมชนบ้านดอนโม่ 3 2 0 1 5
68 บ้านยอดห้วยแก้ว 3 2 0 0 5
69 วัดท่างิ้ว 3 1 1 1 5
70 บ้านปางขนุน 3 1 1 1 5
71 เยาวชนพัฒนา 3 1 0 0 4
72 วัดตาสังใต้ 3 0 4 1 7
73 บ้านดงสีเสียด 3 0 1 1 4
74 บ้านวังหิน 3 0 0 0 3
75 วัดคลองธรรม 2 5 2 0 9
76 บ้านปางงู 2 5 1 0 8
77 วัดหนองไร่ 2 3 2 0 7
78 บ้านเขาจั๊กจั่น 2 3 1 0 6
79 วัดเกาะเปา 2 2 0 0 4
80 บ้านหนองไม้ 2 1 3 1 6
81 บ้านปางชัย 2 1 2 2 5
82 วัดจันทร์ทอง 2 1 1 1 4
83 วัดด่านช้าง 2 0 0 0 2
84 บ้านตะแบกงามสาขาธารมะยม 2 0 0 0 2
85 บ้านคลองม่วง 2 0 0 0 2
86 บ้านหนองละมาน 1 4 3 0 8
87 วัดหนองยาว 1 2 2 0 5
88 บ้านหนองแฟบ 1 2 1 0 4
89 วัดเขาสมุก 1 2 0 0 3
90 วัดหนองมะขาม 1 2 0 0 3
91 บ้านทุ่งรวงทอง 1 2 0 0 3
92 บ้านหนองน้ำเขียว 1 2 0 0 3
93 หัดไทยวิทยาอุทิศ 1 2 0 0 3
94 บ้านเนินใหม่ 1 1 1 1 3
95 วัดสระแก้ว 1 1 1 0 3
96 บ้านโพธิ์ศรีสามัคคี 1 1 1 0 3
97 บ้านหนองบอนใต้ 1 1 1 0 3
98 วัดวิวิตตาราม 1 1 1 0 3
99 บ้านไทรทองสามัคคี 1 1 1 0 3
100 วัดเทพสถาพร 1 1 0 1 2
101 บ้านยุบใหญ่ 1 1 0 0 2
102 บ้านวังสำราญ 1 1 0 0 2
103 วัดวิมลประชาราษฎร์ 1 1 0 0 2
104 วัดสังขสุทธาวาส 1 1 0 0 2
105 บ้านทุ่งท่าเสา 1 1 0 0 2
106 วัดคลองสองหน่อ 1 0 1 4 2
107 วัดอ่างทอง 1 0 1 1 2
108 บ้านเปราะ 1 0 1 1 2
109 บ้านยอดห้วยแก้วสาขาปางข้าวสาร 1 0 1 0 2
110 บ้านโคกกว้าง 1 0 1 0 2
111 บ้านทุ่งแม่น้ำน้อย 1 0 0 0 1
112 วัดบ้านแดน 1 0 0 0 1
113 บ้านดอนกระดูกเนื้อ 1 0 0 0 1
114 ชุมชนวัดเนินม่วง 0 3 0 0 3
115 วัดประสาทวิถี 0 3 0 0 3
116 บ้านดงคู้ 0 2 2 0 4
117 บ้านท่าตะโก 0 2 0 0 2
118 บ้านศรีทอง 0 1 3 1 4
119 บ้านหนองเจ็ดหาบ 0 1 1 2 2
120 วัดบ้านวัง 0 1 1 0 2
121 วัดมาบมะขาม 0 1 1 0 2
122 บ้านหนองเสือ 0 1 0 1 1
123 วัดท่าแรต 0 1 0 1 1
124 จันทราราษฎร์ 0 1 0 0 1
125 บ้านหนองคล้า 0 1 0 0 1
126 วัดคลองจินดา 0 1 0 0 1
127 วัดดงหนองหลวง 0 1 0 0 1
128 วัดธรรมจริยาวาส 0 1 0 0 1
129 บ้านทุ่งตัน 0 0 1 1 1
130 บ้านเทพมงคลทอง 0 0 1 0 1
131 วัดศรลัมพ์ราษฎร์สามัคคีธรรม 0 0 1 0 1
132 บ้านนกคลาน 0 0 0 1 0
133 บ้านวังยิ้มแย้ม 0 0 0 0 0
รวม 705 355 176 82 1,236