สรุปเหรียญรางวัล สพป. นครสวรรค์ เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลลาดยาว 48 2 3 0 53
2 บ้านคลองสมบูรณ์ 27 8 1 3 36
3 บ้านปางสุด 24 5 2 2 31
4 บ้านตลุกข่อยน้ำ 22 10 1 2 33
5 บ้านคลองไทร 20 8 3 3 31
6 อนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) 19 6 3 2 28
7 บ้านพนาสวรรค์ 15 8 2 1 25
8 วัดบางแก้ว 12 9 3 0 24
9 วัดหนองตางู 12 8 5 4 25
10 วัดหนองปลาไหล 12 4 4 1 20
11 บ้านใหม่ศรีนคร 12 3 0 1 15
12 บ้านท่ามะกรูด 12 2 2 0 16
13 บ้านตะแบกงาม 11 8 2 2 21
14 เขาหินกราวประชาสรรค์ 11 6 4 0 21
15 สวนป่าแม่กะสี 11 5 1 1 17
16 บ้านงิ้วแบ้ 11 3 1 2 15
17 อนุบาลชุมตาบง 10 4 1 0 15
18 บ้านวังชุมพร 10 2 3 0 15
19 วัดสวนหลวง 10 1 2 1 13
20 บ้านดอนจังหัน 9 6 3 2 18
21 บ้านตะเคียนงาม 9 6 3 0 18
22 วัดมงคลสถิตย์ 9 1 1 3 11
23 วัดบ้านพลัง 8 7 3 0 18
24 วัดสังฆวิถี 8 6 3 0 17
25 ไตรราษฎร์อุปถัมภ์ 8 4 2 1 14
26 วัดบ้านไผ่ 8 1 1 2 10
27 อนุบาลแม่เปิน 7 5 0 0 12
28 บ้านปางสวรรค์ 7 3 1 4 11
29 วัดหนองกรด 7 2 2 2 11
30 วัดวงฆ้อง(ราษฏร์สุริยศึกษา) 7 2 1 0 10
31 บ้านบ่อกะปุง 7 2 0 1 9
32 บ้านเขาแม่กระทู้ 7 2 0 1 9
33 วัดจิกลาด 6 6 8 1 20
34 บ้านคลองน้ำโจน 6 6 0 0 12
35 ไตรประชาสามัคคี 6 4 3 0 13
36 บ้านชุมม่วง 6 4 2 0 12
37 บ้านคลองโพธิ์พัฒนา 6 4 1 0 11
38 บ้านดอนพลอง 6 3 3 1 12
39 บ้านศาลเจ้าไก่ต่อ 6 3 0 0 9
40 บ้านมาบแก 6 0 1 1 7
41 อนุบาลแม่วงก์ (บ้านมฤคทายวัน) 6 0 0 0 6
42 บ้านบุรีรัมย์ 5 5 5 0 15
43 วัดวังม้า (ชนประสิทธิ์วิทยา) 5 3 5 2 13
44 บ้านบึงหล่ม 5 2 3 1 10
45 ไทยรัฐวิทยา 59 ( วัดสังขวิจิตร ) 5 2 0 0 7
46 วัดคลองสาลี 5 0 0 0 5
47 บ้านตะกรุด 4 11 2 2 17
48 บ้านวังซ่าน 4 3 2 1 9
49 ชุมชนบ้านคลองเคียน(ประชาสามัคคี) 4 3 2 0 9
50 บ้านหนองจิกรี 4 2 2 0 8
51 วัดบ้านไร่ 4 2 1 1 7
52 บ้านตลิ่งสูงสามัคคี 4 2 0 1 6
53 วัดหูกวาง 4 2 0 0 6
54 วัดบ้านคลอง 4 1 3 0 8
55 บ้านไร่ไทรทองพระยาลับแล 4 1 1 0 6
56 บ้านลานตะแบก 4 0 0 0 4
57 สามัคคีธรรมราษฎร์บำรุง 4 0 0 0 4
58 บ้านหินดาด 3 6 6 1 15
59 บ้านศรีไกรลาศ 3 4 1 1 8
60 ราษฎร์ร่วมสามัคคี 3 4 0 0 7
61 บ้านบึงราษฎร์ 3 3 3 1 9
62 บ้านสะเดาซ้าย 3 2 2 0 7
63 บ้านคลองไทรสาขาบ้านใหม่แม่เรวา 3 2 0 0 5
64 บ้านยอดห้วยแก้ว 3 2 0 0 5
65 บ้านปางขนุน 3 1 1 1 5
66 บ้านหนองชำนาญ 3 1 0 0 4
67 เยาวชนพัฒนา 3 1 0 0 4
68 วัดตาสังใต้ 3 0 4 1 7
69 บ้านหนองจิก 3 0 0 1 3
70 บ้านวังหิน 3 0 0 0 3
71 วัดหนองไร่ 2 3 2 0 7
72 บ้านวังน้ำขาว 2 2 1 2 5
73 บ้านเขาจั๊กจั่น 2 2 1 0 5
74 วัดเกาะเปา 2 2 0 0 4
75 บ้านหนองไม้ 2 1 3 1 6
76 วัดคลองธรรม 2 1 2 0 5
77 วัดจันทร์ทอง 2 1 1 1 4
78 บ้านปางชัย 2 0 2 2 4
79 บ้านดงสีเสียด 2 0 1 1 3
80 วัดท่างิ้ว 2 0 1 1 3
81 วัดด่านช้าง 2 0 0 0 2
82 บ้านตะแบกงามสาขาธารมะยม 2 0 0 0 2
83 บ้านปางงู 1 5 1 0 7
84 บ้านหนองละมาน 1 3 2 0 6
85 วัดหนองยาว 1 2 2 0 5
86 บ้านหนองแฟบ 1 2 1 0 4
87 ชุมชนบ้านดอนโม่ 1 2 0 1 3
88 วัดเขาสมุก 1 2 0 0 3
89 บ้านหนองน้ำเขียว 1 2 0 0 3
90 หัดไทยวิทยาอุทิศ 1 2 0 0 3
91 บ้านเนินใหม่ 1 1 1 1 3
92 บ้านโพธิ์ศรีสามัคคี 1 1 1 0 3
93 บ้านไทรทองสามัคคี 1 1 1 0 3
94 วัดเทพสถาพร 1 1 0 1 2
95 บ้านยุบใหญ่ 1 1 0 0 2
96 บ้านวังสำราญ 1 1 0 0 2
97 วัดสังขสุทธาวาส 1 1 0 0 2
98 วัดหนองมะขาม 1 1 0 0 2
99 บ้านทุ่งรวงทอง 1 1 0 0 2
100 บ้านทุ่งท่าเสา 1 1 0 0 2
101 วัดคลองสองหน่อ 1 0 1 4 2
102 วัดอ่างทอง 1 0 1 1 2
103 บ้านเปราะ 1 0 1 1 2
104 บ้านโคกกว้าง 1 0 1 0 2
105 วัดบ้านแดน 1 0 0 0 1
106 บ้านดอนกระดูกเนื้อ 1 0 0 0 1
107 บ้านคลองม่วง 1 0 0 0 1
108 ชุมชนวัดเนินม่วง 0 3 0 0 3
109 บ้านดงคู้ 0 2 2 0 4
110 บ้านท่าตะโก 0 2 0 0 2
111 บ้านศรีทอง 0 1 3 1 4
112 บ้านหนองเจ็ดหาบ 0 1 1 2 2
113 วัดสระแก้ว 0 1 1 0 2
114 บ้านหนองบอนใต้ 0 1 1 0 2
115 วัดบ้านวัง 0 1 1 0 2
116 วัดมาบมะขาม 0 1 1 0 2
117 วัดท่าแรต 0 1 0 1 1
118 วัดประสาทวิถี 0 1 0 0 1
119 จันทราราษฎร์ 0 1 0 0 1
120 บ้านหนองคล้า 0 1 0 0 1
121 บ้านหนองเสือ 0 1 0 0 1
122 วัดคลองจินดา 0 1 0 0 1
123 วัดดงหนองหลวง 0 1 0 0 1
124 วัดธรรมจริยาวาส 0 1 0 0 1
125 วัดวิมลประชาราษฎร์ 0 1 0 0 1
126 วัดวิวิตตาราม 0 1 0 0 1
127 บ้านทุ่งตัน 0 0 1 1 1
128 บ้านยอดห้วยแก้วสาขาปางข้าวสาร 0 0 1 0 1
129 บ้านเทพมงคลทอง 0 0 1 0 1
130 วัดศรลัมพ์ราษฎร์สามัคคีธรรม 0 0 1 0 1
131 บ้านนกคลาน 0 0 0 1 0
132 บ้านวังยิ้มแย้ม 0 0 0 0 0
รวม 621 309 165 81 1,176