หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 002 โรงเรียนจันทราราษฎร์ 1 3 1
2 003 โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเคียน(ประชาสามัคคี) 9 18 13
3 004 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนโม่ 7 11 8
4 005 โรงเรียนชุมชนวัดเนินม่วง 3 3 3
5 088 โรงเรียนบูรพาศึกษา 0 0 0
6 013 โรงเรียนบ้านคลองน้ำโจน 14 31 16
7 014 โรงเรียนบ้านคลองน้ำโจนสาขาบ้านสระหลวง 0 0 0
8 016 โรงเรียนบ้านคลองม่วง 2 6 4
9 017 โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ 45 105 75
10 018 โรงเรียนบ้านคลองสำราญ 0 0 0
11 015 โรงเรียนบ้านคลองโพธิ์พัฒนา 11 17 14
12 012 โรงเรียนบ้านคลองไทร 38 72 54
13 011 โรงเรียนบ้านคลองไทรสาขาบ้านใหม่แม่เรวา 6 16 10
14 020 โรงเรียนบ้านงิ้วแบ้ 21 39 29
15 021 โรงเรียนบ้านชุมม่วง 14 27 19
16 022 โรงเรียนบ้านดงคู้ 4 9 6
17 023 โรงเรียนบ้านดงสีเสียด 5 7 6
18 024 โรงเรียนบ้านดอนกระดูกเนื้อ 1 3 1
19 025 โรงเรียนบ้านดอนจังหัน 21 34 29
20 026 โรงเรียนบ้านดอนพลอง 13 29 21
21 027 โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี 9 21 15
22 028 โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ 37 85 60
23 029 โรงเรียนบ้านตะกรุด 23 47 31
24 030 โรงเรียนบ้านตะเคียนงาม 20 45 27
25 032 โรงเรียนบ้านตะแบกงาม 27 53 33
26 031 โรงเรียนบ้านตะแบกงามสาขาธารมะยม 2 2 2
27 035 โรงเรียนบ้านทุ่งตัน 2 2 3
28 036 โรงเรียนบ้านทุ่งท่าเสา 2 6 4
29 038 โรงเรียนบ้านทุ่งรวงทอง 3 10 5
30 037 โรงเรียนบ้านทุ่งแม่น้ำน้อย 1 2 2
31 033 โรงเรียนบ้านท่าตะโก 2 3 3
32 034 โรงเรียนบ้านท่ามะกรูด 16 70 28
33 041 โรงเรียนบ้านนกคลาน 1 1 1
34 044 โรงเรียนบ้านบึงราษฎร์ 11 19 15
35 045 โรงเรียนบ้านบึงหล่ม 11 24 17
36 046 โรงเรียนบ้านบุรีรัมย์ 17 28 20
37 043 โรงเรียนบ้านบ่อกะปุง 20 41 28
38 047 โรงเรียนบ้านปางขนุน 6 13 9
39 048 โรงเรียนบ้านปางงู 8 23 16
40 049 โรงเรียนบ้านปางชัย 7 14 11
41 050 โรงเรียนบ้านปางสวรรค์ 21 61 38
42 051 โรงเรียนบ้านปางสุด 41 129 78
43 053 โรงเรียนบ้านพนาสวรรค์ 35 82 60
44 055 โรงเรียนบ้านมาบแก 8 11 11
45 056 โรงเรียนบ้านยอดห้วยแก้ว 5 21 10
46 057 โรงเรียนบ้านยอดห้วยแก้วสาขาปางข้าวสาร 2 2 2
47 058 โรงเรียนบ้านยุบใหญ่ 2 8 4
48 060 โรงเรียนบ้านลานตะแบก 5 5 5
49 061 โรงเรียนบ้านวังชุมพร 23 99 45
50 062 โรงเรียนบ้านวังซ่าน 15 25 19
51 063 โรงเรียนบ้านวังทับเกวียน 0 0 0
52 064 โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว 11 21 17
53 065 โรงเรียนบ้านวังยิ้มแย้ม 1 1 1
54 066 โรงเรียนบ้านวังสำราญ 2 21 6
55 067 โรงเรียนบ้านวังหิน 3 21 8
56 069 โรงเรียนบ้านศรีทอง 6 14 7
57 068 โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ 9 18 13
58 070 โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ 17 38 26
59 071 โรงเรียนบ้านสะเดาซ้าย 7 15 11
60 072 โรงเรียนบ้านหนองคล้า 1 3 1
61 074 โรงเรียนบ้านหนองจิก 5 18 8
62 073 โรงเรียนบ้านหนองจิกรี 8 11 10
63 076 โรงเรียนบ้านหนองชำนาญ 5 12 9
64 077 โรงเรียนบ้านหนองนมวัว 0 0 0
65 078 โรงเรียนบ้านหนองน้ำเขียว 4 8 5
66 079 โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง 0 0 0
67 080 โรงเรียนบ้านหนองบอนใต้ 3 6 4
68 083 โรงเรียนบ้านหนองละมาน 8 12 12
69 075 โรงเรียนบ้านหนองเจ็ดหาบ 4 5 4
70 084 โรงเรียนบ้านหนองเสือ 2 2 2
71 081 โรงเรียนบ้านหนองแฟบ 4 6 4
72 082 โรงเรียนบ้านหนองไม้ 7 20 13
73 085 โรงเรียนบ้านหินดาด 19 59 35
74 009 โรงเรียนบ้านเขาจั๊กจั่น 6 7 6
75 010 โรงเรียนบ้านเขาแม่กระทู้ 10 20 16
76 039 โรงเรียนบ้านเทพมงคลทอง 1 2 2
77 042 โรงเรียนบ้านเนินใหม่ 4 5 5
78 052 โรงเรียนบ้านเปราะ 3 5 4
79 019 โรงเรียนบ้านโคกกว้าง 2 3 3
80 054 โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรีสามัคคี 5 52 17
81 086 โรงเรียนบ้านใหม่(ราษฎร์บูรณะ) 0 0 0
82 087 โรงเรียนบ้านใหม่ศรีนคร 21 49 32
83 040 โรงเรียนบ้านไทรทองสามัคคี 4 20 4
84 059 โรงเรียนบ้านไร่ไทรทองพระยาลับแล 6 10 8
85 090 โรงเรียนราษฎร์ร่วมสามัคคี 8 13 10
86 094 โรงเรียนวัดคลองจินดา 1 2 2
87 095 โรงเรียนวัดคลองธรรม 9 19 14
88 096 โรงเรียนวัดคลองสองหน่อ 6 18 7
89 097 โรงเรียนวัดคลองสาลี 7 21 14
90 098 โรงเรียนวัดจันทร์ทอง 5 9 7
91 099 โรงเรียนวัดจิกลาด 24 51 39
92 101 โรงเรียนวัดดงหนองหลวง 1 1 1
93 102 โรงเรียนวัดด่านช้าง 2 6 4
94 103 โรงเรียนวัดตาสังใต้ 8 17 11
95 104 โรงเรียนวัดท่างิ้ว 6 10 9
96 105 โรงเรียนวัดท่าแรต 2 3 2
97 107 โรงเรียนวัดธรรมจริยาวาส 1 2 1
98 108 โรงเรียนวัดธรรมรักขิตาราม 0 0 0
99 109 โรงเรียนวัดบางแก้ว 29 49 36
100 110 โรงเรียนวัดบ้านคลอง 8 21 13
101 113 โรงเรียนวัดบ้านพลัง 19 41 28
102 116 โรงเรียนวัดบ้านวัง 2 6 2
103 115 โรงเรียนวัดบ้านวังดินดาด 0 0 0
104 111 โรงเรียนวัดบ้านแดน 1 6 3
105 112 โรงเรียนวัดบ้านไผ่ 16 49 26
106 114 โรงเรียนวัดบ้านไร่ 9 23 12
107 117 โรงเรียนวัดประสาทวิถี 3 3 3
108 119 โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ 14 24 16
109 120 โรงเรียนวัดมาบมะขาม 2 2 2
110 121 โรงเรียนวัดวงฆ้อง(ราษฏร์สุริยศึกษา) 10 14 12
111 122 โรงเรียนวัดวังม้า (ชนประสิทธิ์วิทยา) 21 55 32
112 123 โรงเรียนวัดวิมลประชาราษฎร์ 2 7 3
113 124 โรงเรียนวัดวิวิตตาราม 3 7 5
114 125 โรงเรียนวัดศรลัมพ์ราษฎร์สามัคคีธรรม 1 1 1
115 126 โรงเรียนวัดศรัทธาราม 0 0 0
116 127 โรงเรียนวัดศรีกัลยานุสรณ์ 0 0 0
117 128 โรงเรียนวัดสระแก้ว 3 10 5
118 129 โรงเรียนวัดสวนขวัญ 0 0 0
119 130 โรงเรียนวัดสวนหลวง 14 50 27
120 131 โรงเรียนวัดสังขสุทธาวาส 2 5 4
121 132 โรงเรียนวัดสังฆวิถี 25 61 37
122 133 โรงเรียนวัดหนองกรด 14 33 24
123 134 โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม 0 0 0
124 135 โรงเรียนวัดหนองตางู 35 76 51
125 136 โรงเรียนวัดหนองปลาไหล 21 51 30
126 137 โรงเรียนวัดหนองมะขาม 3 6 5
127 138 โรงเรียนวัดหนองยาว 7 11 8
128 139 โรงเรียนวัดหนองไร่ 7 27 9
129 140 โรงเรียนวัดหูกวาง 6 8 6
130 143 โรงเรียนวัดอ่างทอง 3 7 4
131 091 โรงเรียนวัดเกาะเปา 4 4 4
132 092 โรงเรียนวัดเขาสมุก 3 11 5
133 093 โรงเรียนวัดเขาห้วยลุง 0 0 0
134 100 โรงเรียนวัดเจริญผล 0 0 0
135 106 โรงเรียนวัดเทพสถาพร 3 7 6
136 141 โรงเรียนวัดแหลมทองธรรมจักร 0 0 0
137 118 โรงเรียนวัดโพธิ์ขวัญ 0 0 0
138 142 โรงเรียนวัดใหม่สามัคคี 0 0 0
139 144 โรงเรียนสวนป่าแม่กะสี 19 48 28
140 145 โรงเรียนสามัคคีธรรมราษฎร์บำรุง 5 7 5
141 146 โรงเรียนหัดไทยวิทยาอุทิศ 3 5 4
142 147 โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง 15 48 26
143 148 โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) 30 75 48
144 151 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 60 140 97
145 152 โรงเรียนอนุบาลเสริมสวัสดิ์วิทยา 0 0 0
146 150 โรงเรียนอนุบาลแม่วงก์ (บ้านมฤคทายวัน) 10 40 20
147 149 โรงเรียนอนุบาลแม่เปิน 18 71 38
148 001 โรงเรียนเขาหินกราวประชาสรรค์ 21 56 35
149 089 โรงเรียนเยาวชนพัฒนา 8 36 13
150 006 โรงเรียนไตรประชาสามัคคี 14 22 15
151 007 โรงเรียนไตรราษฎร์อุปถัมภ์ 15 33 21
152 008 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 59 ( วัดสังขวิจิตร ) 8 19 13
รวม 1381 3313 2107
5420

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีม ICT สพป.นครสวรรค์ เขต 2
นายอุทัย ชังชั่ว โทร. 081-953-9879 email: changchun.u@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]