รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
ระหว่าง วันที่ 29-30 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1. เด็กหญิงภัครภัทร์  กุ่มดวง
 
1. นางสาวกมลพร  เชื้อจีน
2. นางสาวกมลพร  เชื้อจีน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าจันทน์(ศักดี) 1. เด็กหญิงอุมากร   นาทะทอง
 
1. นางพเยาว์  ตรรกดุษฎี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนิน 1. เด็กหญิงดวงหทัย   เชิงไพร
 
1. นางรัตนา  แตงนวลจันทร์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1. เด็กหญิงสิริวัน  ดำรงรัตน์
 
1. นางสาวกมลพร  เชื้อจีน
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1. เด็กหญิงบุญราศี  ปิยสมบุญ
 
1. นายนำพลชัย  เขม็ด
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพยุหะคีรี(วัดพระปรางค์เหลือง) 1. เด็กหญิงมณฑาทิพย์  สกุลรัมย์
 
1. นางวิไลภรณ์  อุบลพงษ์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหัวถนน 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  แก้วเกิด
 
1. นางสาวปาลิตา  ตั้งโต
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดพรหมจริยาวาส 1. เด็กหญิงศรุตา  ทิพย์นาง
 
1. นางนววรรณ  สิมมา
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงธีรดา  แก้วร่วมวงศ์
 
1. นางปรียา  ชุ่มกมล
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภาณุฑัตกรีฑาเวทย์ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ศักดิ์ทอง
 
1. นางพรทิพย์  แสงแก้ว
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองปลิง 1. เด็กหญิงชลธิชา  สุขเสมอ
 
1. นางศรีสวัสดิ์  แก้วงาม
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1. เด็กชายปพัน์พร  คงขำ
2. เด็กหญิงปัณฑิตา  ทองทวีสิทธิ์
3. เด็กชายสิริวิชญ์  สุหิรัญ
 
1. นางสาวกมลพร  เชื้อจีน
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภาณุฑัตกรีฑาเวทย์ 1. เด็กชายธนากร  เชื้อม่วง
2. เด็กหญิงวรรณวิศา  ขนิษฐา
3. เด็กหญิงอภิษฎา  สุวรรณเชษฐ
 
1. นางพรทิพย์  แสงแก้ว
2. นางสลิลทิพ  ชูชาติ
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าทอง 1. เด็กหญิงกรกนก  พงษ์แก้ว
2. เด็กหญิงชนกนันท์  สุ่มทรัพย์
3. เด็กหญิงพิสินี  ราษี
 
1. นางอุบลรัตน์  หงส์ประภาวงศ์
2. นางอินทิพร  สนธิรักษ์
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดบ้านหว้า(ประชาประสาทวิทย์) 1. เด็กชายจีรภัทร  ฝากาทอง
2. เด็กหญิงธนพร  สุขประเสริฐ
 
1. นางนริศรา  อ่องลออ
2. นางสาวจันทร์จิรา  แป้นขาว
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม 1. นางสาวสุดารัตน์  วงษ์รักษ์
2. นางสาวสุวนันท์  จันทร์ทอง
 
1. นางสาวสุวรรณา  หมั่นธรรม
2. นางสมพร  ขัดขจร
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1. เด็กหญิงณฐรัตน์  พลกาย
 
1. นางวิชุดา  สาระศิริ
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1. เด็กชายรัชนนท์พศ  ธนานนทสวัสดิ์
 
1. นายกันต์ชาคริณ  ใยสวรรค์
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) 1. นายณัฏฐวัฒน์  ถีติปริวัตร์
 
1. นางนภาพรรณ  ตาก้อนทอง
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 85.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงกานต์สิรี  ธารทองวงศ์
2. เด็กหญิงธันญพร  รุ่งจิรารัตน์
3. เด็กชายพสธร  วิบูลย์วัฒนกิจ
 
1. นายสุดตรง  หงษ์ประภาวงศ์
2. นางสาวณัฏฐ์  กัญทาทอง
 
21 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองปลิง 1. เด็กหญิงพรรณภษา  มุ่ยสกุล
2. เด็กหญิงพรวิภา  พงษ์สมบัติ
3. เด็กหญิงรุจิรา  อภัยรัตน์
 
1. นางปรานอม  สมานมูลย์
2. นางสาวปรียานุช  บุตรสะลา
 
22 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) 1. เด็กหญิงธวัลรัตน์  พรหมตระกูล
2. เด็กหญิงนันทกานต์  กายแก้ว
3. เด็กหญิงวรรณภา  แสงหนู
 
1. นางสาวหนึ่งนุช  ผลปราชญ์
2. นางสาวอนุสสรา  เพชรมั่น
 
23 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพันลาน 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เม่นพรม
2. เด็กหญิงบุญสิตา  แดงขำ
3. เด็กหญิงสิริลักษณ์  ภู่ศิลป์
 
1. นางทัศนีย์  ดีปรี
2. นางสาววันเพ็ญศรี  หอมหวล
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1. เด็กชายธนบดี  เสือเขียว
2. เด็กหญิงภูริชญา  ศรีพูล
 
1. นางวรัทยา  ชนภัทรวงศ์
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) 1. เด็กหญิงภัทราวดี  วิเศษสกุลวงษ์
2. เด็กชายอนุสิทธิ์  จันทรา
 
1. นางสาวอนุสสรา  เพชรมั่น
2. นายกองพล  ทองกลัด
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1. เด็กหญิงพอใจ  อัจฉริยวรพงศ์
 
1. นางสาวกนกรัตน์  พิลึก
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1. เด็กชายศิวัช  เลิศชัยสุวรรณ
 
1. นางสาวธัญญกมล  สอนปาน
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) 1. เด็กชายพรชัย  ศรีนางใย
 
1. นายกองพล  ทองกลัด
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงชลลดา  เมืองสอง
2. เด็กชายปภพ  เข็มเงิน
3. เด็กชายภูริ  ศิวสิริการุณย์
 
1. นางรุ่งจิตร  พวงสิงห์
2. นางสาวกันทิมา  จันทนา
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองปลิง 1. เด็กชายธีรพงษ์  เพ็ชรศรี
2. นายภูมินทร์  แช่มช้อย
3. เด็กชายวชิรพล  โพธิ์ทอง
 
1. นางสาวบุษยา  หล้าฤทธิ์
2. นางบุญธรรม  จันทร์อิ่ม
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ธัญญมงคลชัย
2. เด็กหญิงณภัชนันท์  ปรีชาญาณ
3. เด็กชายศุภณัช  สุพรรณสาร
 
1. นางสาววิไลลักษณ์  สาระพิน
2. นางนรวรรณ  ดีอาจ
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดเกยไชยเหนือ(นิรภัยประชานุกูล) 1. เด็กหญิงจันทิชา  อินทร์นิ่ม
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  ทัพมาก
3. เด็กหญิงนราพร  เทศขำ
 
1. นางสายฝน  กล่ำทอง
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงกีรติกานต์  รุจิระยรรยง
2. เด็กชายณัฐพัชร์  จันทร
3. เด็กหญิงนรียา  วนพงศ์ไพศาล
 
1. นางสาวจารุนันท์  แตงผัน
2. นายเลิศศักดิ์  เรไร
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านชุมแสง) 1. เด็กชายปราการ  สมฤทธิ์
2. เด็กชายปรเมศร์  วงษ์ยาแดง
3. เด็กหญิงศิริพร  เกิดเรือง
 
1. นายมนตรี  พุกทอง
2. นางสาวเงินยวง  สิทธิชัย
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 83.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต 1. เด็กหญิงจิดาภา  แสงสินไชย
2. เด็กหญิงปรรินทร์  สุคนธชาติ
3. เด็กหญิงอัญชิษา  โรจนศิริ
 
1. นางสุรัติยาพร  ทวีการไถ
2. นายสุพล  ขันการไร่
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดพรหมจริยาวาส 1. เด็กชายกฤษณะ  อุปวัฒน์
2. เด็กหญิงนิศามณี  เพ็ชรประเสริฐ
3. เด็กหญิงเกวลิน  อ้นเก้
 
1. นางนิชาภา  จันทนา
2. นางสาวสมฤทัย  เมฆเครือ
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1. เด็กชายณภัทร  ทองทรงกฤษณ์
2. เด็กชายอรรจกร  วงษ์อนันต์
 
1. นางจันทนา  สอนกองแดง
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านชุมแสง) 1. เด็กชายภากร  สวัสดี
2. เด็กชายอนุรักษ์  ทิมเขียว
 
1. นางสาวเงินยวง  สิทธิชัย
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอินทารามวิทยา 1. เด็กชายพงศ์พีระ  พงศ์อายุกูล
2. เด็กชายศิวกร  อินอิ่ม
 
1. นางสาวทัดดาว  ปุณยศิริกุล
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดชุมนุมสงฆ์(มงคลประชานุกูล) 1. เด็กชายปีรติ  มีพงษ์
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ดาราเพ็ญ
 
1. นายอดุลย์  โพธิ์ถวิล
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคุ้งวารี 1. เด็กชายณัฐพล  กุลนาพันธ์
2. เด็กหญิงภัทรดำ  น้อยราช
 
1. นายชลากร  พัฒสาริกรณ์
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไม้แดง 1. เด็กชายธนากร  นิลสนธิ
2. เด็กชายเจษฎาภรณ์  เข้มแข็ง
 
1. นางสาวศิรวพร  แป้นขอม
 
43 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไม้แดง 1. เด็กชายธีรชาติ  เทียนนาก
2. เด็กชายสันติชัย  มิรามัย
 
1. นางสาวศิวพร  แป้นขอม
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเก้าเลี้ยว(วัดเก้าเลี้ยว) 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  เจตนะเสน
2. เด็กหญิงณัฐฐิณี  ศรีลาพล
3. เด็กหญิงนลินนิภา  งอกผล
4. เด็กหญิงสุพรรษา  หงษ์ไกร
5. เด็กหญิงอรณิชา  อัมพุช
 
1. นางสาวภณิดา  เพียงสอนดี
2. นางสาวมนต์ตา  บำเทิง
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1. เด็กหญิงจิตสุภา  จันทร์ยุ้ย
2. เด็กหญิงพรไพลิน  อุปการ์
3. เด็กหญิงอภิวิภาวดี  เพ็ง
4. เด็กหญิงอริษา  กิตติบัวสวัสดิ์
5. เด็กหญิงเกจกัญญณัฐ  โกศล
 
1. นางสาววิยะดา  ชามีรส
2. นางราชิน  แสนชุ่มชื่น
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) 1. เด็กหญิงขวัญทิพย์  พันธ์ไพศาล
2. เด็กหญิงธนัชชา  กาหยี
3. เด็กหญิงพรพิมล  แซ่อุง
4. เด็กหญิงภัสรา  เพชรวิบูลย์
5. เด็กหญิงอภิวดี  คงคะดี
 
1. นางวาสนา  แดนโพธิ์
2. นางสอาด  คงเปี่ยม
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงชิดชนก  พงษ์หิรัญ
2. เด็กหญิงญาตาวีร์  กระจ่าง
3. เด็กชายณัฐธนนท์  พัฒน์ธนะกุลโชติ
4. เด็กชายรพี  แนบเนียน
5. เด็กชายวิรัณพัชร  เจนศร
 
1. นางภิรมย์  เอี่ยมสำอางค์
2. นางสาวรุ่งนภา  พุ่มศรี
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  เพ็ชร์สินเดชากุล
2. เด็กหญิงกุญช์ชญา  ปรีชาญาณ
3. เด็กหญิงฑิตฐิตา  วงษ์นิ่ม
4. เด็กชายพาณิช  อินต๊ะรัตน์
5. เด็กชายสุภัช  ภู่โทสนธิ์
 
1. นางภิรมย์  เอี่ยมสำอางค์
2. นายดิเรก  รักคำมี
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนิน 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  ศรีสังบุญ
2. เด็กหญิงฐิติพร  ยิ้มทรัพย์
3. เด็กหญิงปนัดดา  บุญเถื่อน
4. เด็กหญิงวาริษา  วงษ์รอด
5. เด็กหญิงอารยา  ศรีแก้วนิตร
 
1. นางวัลรัตน์  ทานะวงศ์
2. นางสาวหทัยภัทร  คุ้มแก้ว
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1. เด็กหญิงกาญจนาณัฐ  วงศ์แก้วโพธิ์ทอง
2. เด็กชายครรชิต  นุชเวศ
3. เด็กชายวัฒนากร  คำโน
4. เด็กชายวิกรม  สินธุธาน
5. เด็กชายเกตุกิตติ์  อ่องเล็ก
 
1. นายทศม  วรประวัติ
2. นางสาวปรียาภรณ์  เงินขาว
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองม่วง 1. เด็กหญิงกันยารัตน์  สุขรื่น
2. เด็กหญิงสุพัตรา  จันทภาค
3. เด็กชายเมธี  มูลโมค
 
1. นายพิพัฒน์  สรสืบสาย
2. นางสาวจุไรรัตน์  กองแก้ว
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ศรีกรด
2. เด็กชายชยากร  เพ็ชรไทย
3. เด็กหญิงณัฐธนภัทร์  ศักดิ์ดา
4. เด็กชายธนกฤษ  มงคลพณิช
5. เด็กหญิงปวันพัสตร์  อักษรวิศิษฎ์
6. เด็กชายพิณณภัทร์  ทองขำ
7. เด็กชายพิษณุ  อยู่สุ่ม
8. เด็กหญิงภัทรนันท์  ติยานันทิ
9. เด็กหญิงภัทรลภา  ชื่นบาน
10. เด็กชายภาคภูมิ  พบโชค
11. เด็กชายวสุรัตน์  ศรีอัมพร
12. เด็กชายศศิกิจ  อินทรเรืองศร
13. เด็กชายศุภกิตติ์  แจ่มจำรัส
14. เด็กชายศุภวิชญ์  สกุลไกรสร
15. เด็กหญิงสุกัญญา  สุวรรณบาง
16. เด็กชายสุทธิพงษ์  สีทองสา
17. เด็กหญิงสุรีย์พร  ตระการเดช
18. เด็กชายสุรโรจน์  ตระการเดช
19. เด็กหญิงเจนนิสา  ยังดี
 
1. นายวุฒิพร  วรประวัติ
2. นางสาวมณฑิชา  แสนชุ่มชื่น
3. นางสาวปัทมา  พันเลิศ
4. นางอารีย์ลักษณ์  ฉิมสอน
5. นายชูเกียรติ  โกลขุนทด
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 98.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดคลองปลากด 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  เหลี่ยมทอง
 
1. นางสำอาง  ผิวอ่อน
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1. เด็กชายกิตติ  เย็นสุข
 
1. นายสมคิด  สอนรอด
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระบัว 1. เด็กหญิงปนัดดา  เครือนาค
 
1. นางพัชรนภา  กะโห้ทอง
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านช่อกระถินพัฒนา 1. เด็กชายปรัชญา  เรืองโชติ
2. เด็กหญิงศุภนิดา  ทองคำ
 
1. นางจรีรัตน์  โตคำ
2. นางภณิตา  รัตนะบุญเพ็ชร
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 92.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1. เด็กหญิงชนนิกานต์  ทองสกล
2. เด็กชายนาราภัทร  เอี่ยมชม
 
1. นางสาวอารีย์รัตน์  นฤมลต์
2. นางวิภารัตน์  บุญกล่อม
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 92.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองเกษมเหนือ 1. เด็กชายรัตนะ  โชติรัตน์
2. เด็กหญิงศุทธินี   ธนูทอง
 
1. นายนิวัติ  อรรถาวีย์
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  ไกรวิริยะ
2. เด็กหญิงณัฐสุดา  เหลืออ่อน
3. เด็กหญิงดากานดา  สถาพร
4. เด็กหญิงปภาวรินทร์  ซีโฮ่
5. เด็กหญิงพันธิตรา  พลูเพชร
6. เด็กหญิงวศินี  คำสมัย
7. เด็กหญิงวัลยา  แสงบุญส่ง
8. เด็กหญิงวิมพืวิภา  พ่วงพลับ
9. เด็กหญิงศศิพิมพ์  ศรีกาญจนทรัพย์
10. เด็กหญิงสายทองแท้  เรืองทรัพย์
 
1. นางกิตติยา  วรประวัติ
2. นางวรรณพร  บัวเงิน
3. นางชมภูนุช  ดีพร้อม
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) 1. เด็กหญิงกนกพิชย์  ทองแกมแก้ว
2. เด็กหญิงชนิกานต์  ชำนิเขตกิจ
3. เด็กหญิงชุติมา  งาทิพย์
4. เด็กหญิงญาณวิภา  รักบุญ
5. เด็กหญิงณฐิกา  สายทอง
6. เด็กหญิงณัฐวรรณ  มากผ่อง
7. เด็กหญิงดารารัตน์  ปานเอี่ยม
8. เด็กหญิงบุณยวีร์  ดีพิจารณ์
9. เด็กหญิงวัชรี  หงษ์ทอง
10. เด็กหญิงเบญญา  เสือสะเดา
 
1. นางวาสนา  แดนโพธิ์
2. นางจินตนา  สัจจจารีรัตน์
3. นางสาวเบญจวรรณ  สัมพันธ์ไพศาล
 
61 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พึ่งสุก
2. เด็กหญิงกัลยา  บุญมา
3. เด็กหญิงกาญจณ์กิ่งแก้ว  ธนเกียรติปกรณ์
4. เด็กหญิงจิรนันท์  วงษ์ละมัย
5. เด็กหญิงธนพร  เลี้ยงสุข
6. เด็กหญิงธนัช  ยอดสุวรรณ์
7. เด็กหญิงนิโลบล  คล้ายนิ่ม
8. เด็กหญิงปานเนตร  ภุมภา
9. เด็กหญิงสิริวรรณ  บุญเหนีย
10. เด็กหญิงสุดารัตน์  พึ่งเรือง
11. เด็กหญิงสุภาวดี  เงินบำรุง
12. เด็กหญิงสุริศา  ดำรงไชย
13. เด็กหญิงอจิรวดี  บุญช่วย
14. เด็กหญิงอรปรียา  แป้นงาม
15. เด็กหญิงไอยรดา  ประกอบบุญ
 
1. นางธนนันท์  พิกุลศิริ
2. นางสาวศุภนิตา  แสงแก้ว
3. นางมาลี  ดวงรัตน์
4. นางสาวกานต์รวี  ปั้นนาค
 
62 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงจิรัชยา  โตมะนิตย์
2. เด็กชายธนภณ  พงษ์สาลี
 
1. นางนงนุช  สามัญฤทธิ์
2. นางสุภาภรณ์  แก้วจงประสิทธิ์
 
63 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าทอง 1. เด็กหญิงวาสนา  แก้วทรัพย์
2. เด็กหญิงเพชรไพลิน  คำสุข
 
1. นางยุพิน  เกิดสมบัติ
2. นางอุบลรัตน์  หงส์ประภาวงศ์
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงชนิกานต์  จำเนียรกุล
 
1. นางอรษา  นิยมศรี
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1. เด็กชายภาส์ศุทธิ  บุญศิริ
 
1. นางอรษา  นิยมศรี
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดเกยไชยเหนือ(นิรภัยประชานุกูล) 1. เด็กชายกฤษฎา  ภักดี
 
1. นางพัชรีย์   คันธมาศน์
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชุมแสง(วัดทับกฤชกลาง) 1. เด็กชายปริญญา  นิ่มเฉลิม
 
1. นางจรรยา  สมบูรณ์กิตติกร
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1. เด็กหญิงณิชา  จุนทการ
 
1. นายสมโภชน์  พูลเขตกิจ
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปวีณาวิทยา 1. เด็กชายเจตริน  มีเดช
 
1. นายพิชิตชัย   ชาวไร่
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหัวงิ้ว 1. เด็กหญิงณิชกานต์  ฤทธิ์เต็ม
 
1. นางวิภารัตน์  อรุณไชย
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนากลาง 1. เด็กหญิงชไมพร  ชมพุฒ
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  ท่านมุข
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดยางขาว 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  จันทบุตร
2. เด็กหญิงธนวรรณ  แก้วเมือง
 
1. นางสาวปนัดดา  ดวงประเสริฐ
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าทอง 1. เด็กชายณัฐพล  โชติวนิชชากร
2. เด็กหญิงพัชราภา  คำสุข
 
1. นางสาวฐิติมา  อังศธรรมรัตน์
2. นางนงนุช  จันทร์อุดม
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไม้แดง 1. เด็กหญิงนารีรัตน์  สุนทรฮ้าว
2. เด็กหญิงเนตรนภา  นกทะนงค์
 
1. นางสวนสนธิ์  พิบูรณ์
2. นายพัลลภ  ภานุมาศ
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนากลาง 1. เด็กหญิงเยาวรัตน์  ผมเท้า
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  ท่านมุข
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามแยกเจ้าพระยา 1. เด็กหญิงธัญสุดา  มณีกัญญ์
2. เด็กหญิงวริศรา  แสงเถื่อน
3. เด็กชายอภิชาติ  อุปทันสี
 
1. นางรัตนา  เกษามูล
2. นางสุวภา  สุภาการ
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามแยกเจ้าพระยา 1. เด็กหญิงปนัดดา  วันทอง
2. เด็กชายรพีภัทร  เพ็ชรากูล
3. เด็กชายรัฐภูมิ  ประภัย
 
1. นางรัตนา  เกษามูล
2. นางวรรณา  หอมโนรี
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองปลิง 1. เด็กหญิงวราพร  บูรณะพันธ์
2. เด็กหญิงอิสริญาภรณ์  คล้ายแสง
3. เด็กชายเมธา  บางเอี่ยม
 
1. นางกัญญานันท์  ธำรงค์วัฒนกุล
2. นางสาวอภิญญา  อุทโท
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดพรหมจริยาวาส 1. เด็กชายไกรวิชญ์  ศรีสุวรรณ
 
1. นางอินทิรา  ทาเอื้อ
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 83.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๓ (วัดแสงธรรมสุทธาราม) 1. เด็กชายอนุเทพ  ดำนงค์
 
1. นางสุวรรณา  เพ่งผล
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ 1. เด็กชายนนทพัทธ์  ศรีวงษา
 
1. นางฐิตาภา  ปันแปง
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๓ (วัดแสงธรรมสุทธาราม) 1. เด็กชายวรเทพ  พันธ์ุเณร
 
1. นางสุวรรณา  เพ่งผล
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านบน 1. เด็กหญิงปรัชนันท์  อินทรมณี
 
1. นายสุรศักดิ์  อินประสิทธิ์
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1. เด็กชายอัมรินทร์  ชื่นกลิ่น
 
1. นายจิตวิสุทธิ์  ทองยศ
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงอริสา  ยังกรุงเก่า
 
1. นายวิพักตร์  คล้ายสุบิน
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าโก 1. เด็กหญิงนิธิพร  พันธุรัตน์
 
1. นางสาวมลธิชา  ชูชิต
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 91.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงชนิดาภา  อินทร์ฉ่ำ
 
1. นายธเนตร  แก้วมั่น
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 89.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดเกาะหงษ์(นิโรธธรรมรังสรรค์) 1. เด็กหญิงรัตนภรณ์  บัวขาว
 
1. นางนภัทธิญา  สุพรหม
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๓ (วัดแสงธรรมสุทธาราม) 1. เด็กหญิงสุพรรษา  แข่งขัน
 
1. นายวิวัฒน์วุฒิ  สุทธิสังข์
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 89.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังยาง 1. เด็กชายพิพัฒน์  สว่างเมฆ
 
1. ดร.กฤษปกรณ์   สาคร
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนิน 1. เด็กชายพีรพล  สุดการงาน
 
1. นางสาวนารีรัตน์  สว่างเรืองศรี
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 91.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่านา 1. เด็กหญิงรัตติยา  แก้วมาตย์
 
1. นางสัมฤทธิ์  แก้วพูลศรี
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงกุลณสร  คล้ายนาค
2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  แซมเขียว
3. เด็กหญิงณัฐปภัสร์  สิงห์ชูวงศ์
4. เด็กหญิงทิพาภัสสร์  ภู่บัว
5. เด็กหญิงธนาวราพร  สอนเนียม
6. เด็กหญิงนภัทร  สายทอง
7. เด็กหญิงนันท์นภัส  ภานุทัต
8. เด็กหญิงปาณิศา  ชื่นภิรมย์
9. เด็กหญิงพชรกมล  ฝีปากดี
10. เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  พุทธรัตน์
11. เด็กหญิงรักษณาลี  จาดภักดี
12. เด็กหญิงวิสาย์สินี  คลังเมือง
13. เด็กหญิงสุพรรษา  มั่นต่าย
14. เด็กหญิงสุพรรษา  ทองม่วง
15. เด็กหญิงโยษิตา  เรืองศิริ
 
1. นายกมล  ชูเฉลิม
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชานุเคราะห์ 1. เด็กชายกิจพัฒน์  เพชรประดิษฐ
2. เด็กหญิงณฤดี   ศรีจวน
3. เด็กหญิงนันทิยา  วงษ์จันทร์
4. เด็กชายน้ำเพชร  ศรีแจ่ม
5. เด็กชายพงศกร   พูลคุ้ม
6. เด็กชายพงษ์พัฒน์  สินค้ำคุณ
7. เด็กชายพรพิศิษฐ    สุ่มทรัพย์
8. เด็กชายพีรพล  สระทองวาด
9. เด็กหญิงรวิภา   สินเนียม
10. เด็กชายสิรวิชญ์   แก้วเขียว
11. เด็กหญิงสุวิมล   วัดสันเที๊ยะ
12. เด็กหญิงไอลดา  ก้อนทอง
 
1. นายวิพักตร์   คล้ายสุบิน
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดยางขาว 1. เด็กชายจรรยวรรธน์  เรืองจุ้ย
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  บัวศรี
3. เด็กชายณัฐนันท์  ชูคุ้ม
4. เด็กชายณัฐวุฒิ  ชูคุ้ม
5. เด็กหญิงดวงกมล  บุรานันท์
6. เด็กหญิงธนัญญา  ม่วงศรี
7. เด็กหญิงนันทกานต์  ม่วงจันทร์
8. เด็กหญิงบุษกร  สังวารีย์
9. เด็กชายพัชรพล  เคยเหล่า
10. เด็กชายพัสกร  พุทธรัตน์
11. เด็กชายภรันยู  กุรู
12. เด็กชายภานุพงษ์  ประภาษี
13. เด็กชายรัตนชัย  แย้มทิพย์
14. เด็กหญิงวรัญญา  ชาญสูงเนิน
15. เด็กหญิงวิยะดา  เยแจ่ม
16. เด็กชายสงกรานต์  อาจวง
17. เด็กหญิงสิรินดา  พวงสมบัติ
18. เด็กชายอนุชา  สุขสวัสดิ์
19. เด็กหญิงเขมรินทร์  ราชประเสริฐ
20. เด็กชายเขษมศักดิ์  เดชนุช
 
1. นางสาวธนิดา  กรีมิน
2. นางสาวปนัดดา  ดวงประะเสริฐ
3. นางสาวปัทมาภรณ์  มาฤาษี
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนิน 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  รุ่งสว่าง
2. เด็กหญิงจิราพร  เจริญศรี
3. เด็กหญิงชมพูนุช   โฉมไทยสง
4. เด็กชายชาญทิพย์   โพธิราช
5. เด็กชายณัฐพงษ์   รัตนัย
6. เด็กชายณัฐพวษ์  รัตนัย
7. เด็กชายทินกร  ดีขลิบ
8. เด็กหญิงธิดารัตน์   ชินาพันธ์
9. เด็กหญิงน้ำหนึ่ง   ทองสุข
10. เด็กหญิงปนัดดา   ภาคพานิช
11. เด็กหญิงปรางทิพย์   ทองดีเล็ก
12. เด็กหญิงปาลิดา   เซ็งแซ่
13. เด็กหญิงวิภาดา  แสนสะอาด
14. เด็กชายศราวุธ  บุญอนันต์
15. เด็กหญิงสิริรัตน์   โพธิสุข
16. เด็กหญิงสุธิตา   จะแรบรัมย์
17. เด็กหญิงสุธินันท์   พ่วงแก้ว
18. เด็กหญิงสุภาพร   บุญอนันต์
19. เด็กหญิงอัญชิสา   สอนพันธ์
20. เด็กหญิงอาลิษา   บุญกลางดอน
 
1. นางสาวหทัยภัทร   คุ้มแก้ว
2. นางบุษปรานี  สอนพันธ์
3. นางสาวนารีรัตน์  สว่างเรืองศรี
4. นางรัตนา  แตงนวลจันทร์
5. นายประกิจ  ทานะวงศ์
6. นางวัลรัตน์  ทานะวงศ์
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 90.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ(ประชาชนูทิศ) 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ฉวีอินทร์
2. เด็กชายณัฏฐภัทร  นกทะนงค์
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  เกตุช่วย
4. เด็กหญิงพรนภา  บุญมา
5. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  กรีฑาเวช
6. เด็กหญิงวิไลวรรณ  ประสาทสิทธิ์
 
1. นางพิมพา  ชิณสา
2. นางสาวศิริพร  สรรเพชรนิยม
3. นายสมศักดิ์  พุ่มโพธิ์ทอง
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดไทรเหนือ 1. เด็กหญิงกิ่งกมล  แสงเทศ
2. เด็กชายฆรินทร์  หงษ์ไกร
3. เด็กชายจิติพัฒน์  ยอดโพธิ์
4. เด็กชายจิรวัฒน์  ทองปลอด
5. เด็กหญิงจีรกิตตา  บุญยิ้ม
6. เด็กชายชาคริต  รอดฤทธิ์
7. เด็กหญิงณัชชา  คลังทรัพย์
8. เด็กหญิงณัฐสิมา  ทองมาก
9. เด็กชายธนวัฒน์  แจ่มแจ้ง
10. เด็กชายธนากร  ปั้นเทศ
11. เด็กหญิงธนาภรณ์  สุภาการณ์
12. เด็กชายธนาวัฒน์  เชียงเงิน
13. เด็กชายธีรภัทร  แม้นพยัคฆ์
14. เด็กหญิงนันดาร์  หาญบัวคำ
15. เด็กชายนิรันดร์  ลอยแก้ว
16. เด็กชายปฏิพล  โตเขียว
17. เด็กชายปรเมศวร์  ปานกลาง
18. เด็กชายพิพัฒน์  พงษ์โสภณ
19. เด็กชายมั่นใจ  โมแง
20. เด็กหญิงรวงทอง  นุขันธ์
21. เด็กหญิงวรรณวิืสา  บุญยิ้ม
22. เด็กหญิงวัลธิดา  อยู่สุข
23. เด็กหญิงวาสนา  หอมละออ
24. เด็กหญิงวาสนา  หอมละออ
25. เด็กหญิงศศิธร  หวังกุล
26. เด็กหญิงศิริพร  กาบทอง
27. เด็กชายศุภวัทน์  นักระนาด
28. เด็กชายสรวิช  พันธ์ยี่โถ
29. เด็กชายสหศวรรษ  มีโชค
30. เด็กหญิงสายป่าน  อยู่เย็น
31. เด็กหญิงอนัญญา  วัยอาภา
32. เด็กชายอนุชา  ป่าเขียว
33. เด็กหญิงอภิชญา  พันผา
34. เด็กชายอภิชาติ  บัวแก้ว
35. เด็กหญิงอรสา  บุญขันธ์
36. เด็กหญิงอัจจิมา  เติมกิจอนันต์
37. เด็กชายอัษฎายุทธ  นิธิเกตุบวร
38. เด็กชายอิทธิเดช  อินทรีสุข
39. เด็กหญิงเพชรรินทร  ศรีแสงทอง
40. เด็กชายเสกสรร  ศรีจันทร์
 
1. นายนคร  ชอบดี
2. นายธนิตนันทน์  บู่ทอง
3. นางสาวภริดา  ลูกปัด
4. นางสาวสุรีรัตน์  มาหะมัด
5. นางสาววิชุดา  ฤทธิ์ฉ่ำ
6. นางสาวจันจิรา  ฤทธิยา
7. นางภานินี  ชอบดี
8. นางสาวพรศิริ  คงขันธ์
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๓ (วัดแสงธรรมสุทธาราม) 1. เด็กชายนัสพล  เสือนา
 
1. นายวิวัฒน์วุฒิ  สุทธิสังข์
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดพรหมจริยาวาส 1. เด็กชายชินวัตร  ก๊กมาศ
 
1. นางวัชรวีร์  ใจจักรธรรม
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1. เด็กหญิงอรลินทร์  บุญยวัฒนานนท์
 
1. นายเอกทัศน์  สุขสว่าง
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนิน 1. เด็กหญิงวรัญญา   แย้มแสง
 
1. นางรัตนา  แตงนวลจันทร์
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาไม้เดน 1. เด็กชายจีรเดช  เถลิงศรี
 
1. นายอำนาจ  นาคสิทธิวงษ์
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) 1. เด็กชายณิชาวีร์  บำรุง
 
1. นายธนกร  ชื่นอารมย์
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงกานต์มณี  คุ้มนวล
 
1. นายกมล  ชูเฉลิม
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) 1. เด็กหญิงรัญชนา  ปานทอง
 
1. นายธนกร  ชื่นอารมย์
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1. เด็กชายปภังกร  เหล่าเขต
 
1. นางสาวจันทิมา  กระโจมทอง
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 82.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพันลาน 1. เด็กชายเจษรินทร์  คงมาก
 
1. นางสาวเพ็ญศรี  หอมหวล
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชุมแสง(วัดทับกฤชกลาง) 1. เด็กหญิงเจติยา  พลวิเวก
 
1. นางสาวพิมพ์ชนก  สุวรรณโชติ
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระบัว 1. เด็กหญิงรวิพร  นาคฤทธิ์
 
1. นางสาวกนกพร  หมีทอง
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองปลิง 1. เด็กชายภูมิพร  คงถาวร
 
1. นางบุญเรือน  ไวยสิทธิ์
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) 1. เด็กชายสรณ์สิริ  เกตุสุภะ
 
1. นายธนกร  ชื่นอารมย์
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงณัฐธัญพร  พูลพงษ์
 
1. นางพจนีย์  เลอบุญ
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพยุหะคีรี(วัดพระปรางค์เหลือง) 1. เด็กหญิงรัตนาวลี  มีขำ
 
1. นายชัยมงคล  คล้ายยอม
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสันติธรรม 1. เด็กหญิงกชพร  เตชะดิษฐ์
2. เด็กชายกฤษนัย  โพธิสอาด
3. เด็กหญิงจุพาทิพย์  จันทร์ทุ่งใหญ่
4. เด็กหญิงจุรีรัตน์  ใจชื้น
5. เด็กหญิงจุฬาภรณ์  สิหิงค์
6. เด็กชายชลชาติ  โสตถิสุข
7. เด็กหญิงชลธิชา  ชมพู่
8. เด็กชายชัยภัทร  แก้วหาญ
9. เด็กชายณัฐพล  นกดี
10. เด็กชายณัฐวุฒิ  ชัยยา
11. เด็กหญิงดุจดาว  ธัญญเจริญ
12. เด็กหญิงธนพล  เจียมหลำ
13. เด็กชายธัญญพิสิทธิ์  ซอยประเสริฐนภา
14. เด็กชายนครินทร์  มาลา
15. เด็กหญิงนภาพร  ศรีวรรณ
16. เด็กหญิงนันทิชา  ก้อนจันทร์เทศ
17. เด็กหญิงปรารถนา  เกิดแก่น
18. เด็กหญิงปริศนา  หลวงศิริ
19. เด็กหญิงพรชนันท์  โพธิ์เรือง
20. เด็กหญิงพรนภา  อ่อนสา
21. เด็กหญิงพีระพรรณ  พวงทอง
22. เด็กหญิงพุทธวรรณ  อ่ำทอง
23. เด็กชายรุ่งสรรค์  ปานแดง
24. เด็กหญิงลักษณา  เหล่าอินทร์
25. เด็กชายวศิน  ทองประเสริฐ
26. เด็กชายศราวุฒิ  จันทราศรี
27. เด็กหญิงศิรินธร  สมการ
28. เด็กหญิงศิลาพร  วังยายฉิม
29. เด็กชายสมชัย  อินทร์ทิ้ว
30. เด็กหญิงสวรินทร์  แก้วรัตน์
31. เด็กหญิงสุกัลยา  ศรีพิมพ์เมือง
32. เด็กชายสุธินร์  จุลมุสิ
33. เด็กหญิงสุวพัชร  ศิริฟัก
34. เด็กหญิงสุวรา  บุญยืน
35. เด็กชายสุเมธ  อินเดช
36. เด็กหญิงหทัยรัตน์  นิพนต์
37. เด็กหญิงอรวี  ศรีสุข
38. เด็กหญิงอัยลดา  สนันสา
39. เด็กหญิงอารียา  นิลเกษม
40. เด็กหญิงอารีวรรณ  นิลเกษม
 
1. นางนงลักษณ์  เนียมเสท
2. นางศศิวรรณ  แจ้งจิด
3. นายชาญ  หัวดง
4. นายวันชัย  รอดไพรี
 
116 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ 1. เด็กชายกชธนณัฐ  อารีรัตนเวช
2. เด็กชายกิจจาพัฒน์  ศรีสังข์
3. เด็กหญิงณัฐกฤตา  ครุฑพงษ์
4. เด็กชายธานุพัฒน์  ธรรมแพทย์
5. เด็กหญิงพรชนก  แก้วจั่นเพชร
6. เด็กหญิงภัทรภร  จงเศรษฐี
7. เด็กชายรณกฤต  จันทขันธ์
8. เด็กชายเจษฎาภรณ์  อาลแวส
9. เด็กหญิงโชติมณี  ปานแก้ว
10. เด็กหญิงไออุ่น  ธนนาถ
 
1. นางเพ็ญนภา  นิติเชาวกุล
 
117 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดไทรใต้ 1. เด็กชายชัยวัฒน์  พ่วงทอง
2. เด็กหญิงชาลิตา  อินบุรี
3. เด็กชายณัฐพล  ฤทธิ์เมือง
4. เด็กชายพงศภัค  โตมา
5. เด็กหญิงพัทรินทร์พร  มาสอน
6. เด็กหญิงพิชชา  พึ่งสุข
7. เด็กหญิงรมณี  แก้วโต
8. เด็กหญิงวิราสินี  พันธวงศ์
9. เด็กชายศุภกัต  สังขีสุวรรณ
10. เด็กชายโยธิน  คงเพชรศักดิ์
 
1. นางเตือนใจ  วีระณะ
2. นางบุญนำ  วรรณแก้ว
3. นางสาวนุชนาถ  วุฒิยาสาร
 
118 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1. เด็กหญิงณิชาพัฒน์  แสงสีเหลือง
2. เด็กหญิงปณิดา  สุขพันธ์
3. เด็กหญิงปวรรณภรณ์  โพธิ์เมือง
4. เด็กหญิงพาขวัญ  อ้วนสอาด
5. เด็กหญิงพิชญาภัค  ตันติศิริเจริญ
6. เด็กหญิงภัทรวดี  รุ่งรัตน์
 
1. นางสาวอัจฉราวรรณ  วิไลสมสกุล
 
119 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงกณิศนันท์  สุภาผล
2. เด็กหญิงกมลชนก  ธระสวัสดิ์
3. เด็กหญิงชนัญชิดา  อินทร์ฉ่ำ
4. เด็กหญิงณัฐฌานันท์  มกราพันธุ์
5. เด็กหญิงณัฐนันทภัทร์  เตห่าน
6. เด็กหญิงบุษญารัตน์  พ่วงชัง
7. เด็กหญิงพิมพ์ลดา  ปั้นทอง
8. เด็กหญิงวชิราภรณ์  สุทธิสวรรค์
9. เด็กหญิงหทัยพัชร์  วจีสัจจะ
10. เด็กหญิงเพชรรตี  ปวุตตานนท์
 
1. นางจันทนา  นักรบ
2. นางดาราพร  สันตะวัน
 
120 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1. เด็กชายกฤต  สุดตะกู
2. เด็กชายธีธัช  จิตรขุนทศ
3. เด็กชายนันทวัฒน์  เปี่ยมรอด
4. เด็กชายบัญญวัต  วิไชยวงศื
5. เด็กชายอธิป  ธรรศชญางกูร
 
1. นางจันทนา  วิเวกหัสกัณฑ์
2. นางสาวศิรดา  ทองกลัด
 
121 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาถ้ำพระ 1. เด็กหญิงจันทนิภา  มูลโมกข์
2. เด็กชายสุรชัย  สนธิกุล
 
1. นางสาวพัชรีพร  ไพรสิงห์
2. นางสาวนิตยา  สาเขตการณ์
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 86.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1. เด็กชายสุกิจชณัฐกวิพงศ์  สุขขี
 
1. นายภาณุวัฒน์  น้อยฉิม
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3 80.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดพรหมจริยาวาส 1. เด็กหญิงมลรดา  สุขสมศรี
 
1. นางสาวณัฐฐิดา  สุขสำราญ
 
124 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทับกฤชเหนือ 1. เด็กหญิงธมนวรรณ  ศรีเจริญ
2. เด็กหญิงปาจารี  ศรีสุข
3. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  อินทชัย
4. เด็กหญิงสุชานันท์  อินทร์ประดิษฐ์
5. เด็กหญิงสุวนันท์  คงเพ็ชรศักดิ์
6. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  มีเกิด
 
1. นายดำรงค์  เพชรพลอยนิล
2. นายสุรินทร์  ดอนรอดไพร
3. นางสาวเรวดี  นิลวิจิตร
 
125 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพรหมเขต 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  บุญปั่น
2. เด็กหญิงพรชิตา  เงินนาค
3. เด็กหญิงพิมมาดา  วงษ์ใจ
4. เด็กชายรชต  ประมูลทรัพย์
5. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  แจ้งสันต์
6. เด็กหญิงเกสรา  มุ่งไธสง
 
1. นายสฤษดิ์  ภู่ชื่น
2. นางพัชรินทร์  ดีเกษม
 
126 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองกระโดน 1. เด็กชายณัฐพล  จีรังกูล
2. เด็กชายทวีศักดฺิ์  ศักดิ์สนธิ
3. เด็กชายวิศรุต  วินทะชัย
4. เด็กชายศุภกิตต์  แก้วทรัพย์
5. เด็กชายสิทธิราช  เดชทอง
6. เด็กชายสุธิกานต์  ดีเพชร
7. เด็กชายสุรศักดิ์  ชมชาติ
8. เด็กชายสุรเชษฐ์  คูณพรม
 
1. นายฉัตรชัย  ศิริสวัสดิ์
2. นางกาญจนา  บุระนะ
3. นางสาวจิราภรณ์  สุขโต
 
127 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเนินสะเดา 1. เด็กหญิงกัญชพร  ห่านเทศ
2. เด็กหญิงจันทราภา  วิฉัยกุล
3. เด็กหญิงชลธาร  สุขเจริญ
4. เด็กหญิงฐิติภา  ทองกัณฑ์
5. เด็กหญิงณัฐวดี  กล่ำโพธิ์
6. เด็กหญิงพิชญธิดา  มดเจริญ
7. เด็กหญิงรุ้งตะวัน  กาญจนากร
8. เด็กหญิงสุรารักษ์  กระต่ายทอง
9. เด็กหญิงอรจิรา  ชลวิธี
 
1. นายจักรพงษ์  เพ่งผล
2. นางกชนิภา  บุตรดอน
3. นางสาววรรณิศา  สิมคำ
 
128 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ(ประชาชนูทิศ) 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  แว่นแก้ว
2. เด็กหญิงตุลยา  อัมฤทธิ์
3. เด็กหญิงทิพย์วารี  บัวพันธุ์
4. เด็กหญิงพรไพลิน  หงษ์ยิ้ม
5. เด็กหญิงพัสวี  สีตุธะ
6. เด็กหญิงศรพิณญา  ตระกูลบัวคลี่
7. เด็กหญิงสรัลพร  วัชระดิษฐ์
8. เด็กหญิงสิรินทรา  วรรณศรี
9. เด็กหญิงโสภิตนภา  พันธุรัตน์
 
1. นางศิริกานต์  แจ้งคำ
2. นายสรธัช  วุทธพันธ์
3. นางวรรณา  พุ่มโพธิ์ทอง
 
129 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหม่ 1. เด็กหญิงกนกนิภา  พวงสมบัติ
2. เด็กหญิงปาริฉัตต์  จันทร์พุ่ม
3. เด็กหญิงอำภาพร  ฉิมสุข
 
1. นางจงจิตต์  พันธุ์โยศรี
2. นางสาวศิิริรัตน์  สุขเจริญ
 
130 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) 1. เด็กหญิงกัลยกร  ชัยราช
2. เด็กหญิงนภาภรณ์  พุกต่อม
3. เด็กหญิงรุ่งฤดี  ศรีสุข
 
1. นางมาลัย  จันทรแสง
2. นางศรัญญพร  ประสาทน้ำเงิน
 
131 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร 1. เด็กหญิงทิพรดา  ขลิบทอง
2. เด็กหญิงลักษณวรินทร  กุหลาบแก้ว
3. เด็กหญิงอภิสรา  อริยโสภารักษ์
 
1. นางจำเนียร  ตันติเสวี
2. นางสำเนานรี  แป้นแก้ว
 
132 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร 1. เด็กหญิงปุณยวีร์  ทาเวียง
2. เด็กชายภูพริษฐ์  แสงมรกต
 
1. นางสาวนฤมล  มะยุเรศ
2. นายวิทยา  คล้ายแท้
 
133 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) 1. เด็กชายดิศรณ์   ประสานวงษ์
2. เด็กชายประชารักษ์  โคทอง
 
1. นายยงยุทธ  ธวัชวงษ์
2. นางสาวกัลยรัตน์  มั่นสัตย์
 
134 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) 1. เด็กหญิงญาดา  อิ่มพงษ์
2. เด็กหญิงอารีญา  อินทร์จันทร์
 
1. นายยงยุทธ  ธวัชวงษ์
2. นางสาวกัลยรัตน์  มั่นสัตย์
 
135 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ 1. เด็กชายจิรภัทร  ทับทิมไทย
2. เด็กชายรัชพล  พยัฆวิเชียร
 
1. นายณัฐวุฒิ  ฤทธิ์โพธิ์
2. นางสาวชิดชนันท์  คำมก
 
136 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) 1. นายธณวัฒน์   ยอดนิล
2. นายพรชัย   โอกุชิ
 
1. นายยงยุทธ  ธวัชวงษ์
2. นางสาวกัลยรัตน์  มั่นสัตย์
 
137 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ(ประชาชนูทิศ) 1. เด็กหญิงนวพร  ช่างพานิช
2. เด็กชายภานุศักดิ์  เขียวสอาด
 
1. นายยงยุทธ  เอี่ยมสอาด
2. นางสาววิภาพรรณ  สังขรัตน์
 
138 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) 1. เด็กชายธีรภัทร   แสงศรี
2. เด็กชายปรัชญา   กันหยุย
 
1. นายยงยุทธ  ธวัชวงษ์
2. นางสาวกัลยรัตน์  มั่นสัตย์
 
139 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงธนพร   ศรีคำแหง
2. เด็กหญิงรุจิราพร  เขียวยิ่ง
 
1. นางธีรนุช   ภูกำเนิด
2. นายวินัย  แพเถื่อน
 
140 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) 1. เด็กชายนุติพงศ์  อารีเอื้อ
2. เด็กชายเอกณเดช   ชวนะพงศ์
 
1. นายยงยุทธ  ธวัชวงษ์
2. นางสาวกัลยรัตน์  มั่นสัตย์
 
141 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซับผักกาด 1. เด็กชายศิลา  มาลัยสุริยา
2. เด็กหญิงอารดา  ปรีชาชาติสกุล
 
1. นางสาวปิยะวรรณ  กุหิงวัง
2. นางสาวนุจรี  จันทร์ลอย
 
142 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) 1. เด็กหญิงณัฐมน   มั่นคง
2. เด็กหญิงพรธวัล   ใจเขียนดี
 
1. นายยงยุทธ  ธวัชวงษ์
2. นางสาวกัลยรัตน์  มั่นสัตย์
 
143 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) 1. เด็กหญิงกุลสตรี  นิลทอง
2. เด็กหญิงธนพร   ดิษจาด
3. เด็กชายเจษฎาภรณ์  มังกร
 
1. นายยงยุทธ  ธวัชวงษ์
2. นางสาวกัลยรัตน์  มั่นสัตย์
 
144 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต 1. เด็กชายธนดล  ขันทอง
2. เด็กชายสุกฤษฎิ์  กลิ่นบุญ
3. เด็กชายอภิวัฒน์  ดีล้ำ
 
1. นายมนตรี  นามแฮด
2. นายประกาศิต  พรมเขียว
 
145 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต 1. เด็กชายปฏิภาณ  ชานตะบะ
2. เด็กชายพุฒิเมธ  ศรีโคกกรวด
3. เด็กชายวัชรพงศ์  อินทรโอภาส
 
1. นายมนตรี  นามแฮด
2. นายประกาศิต  พรมเขียว
 
146 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังสวัสดี 1. เด็กหญิงน้ำผึ้ง  อนุสูตร
2. เด็กชายพงษ์อนันต์  โพธิ์เบน
3. เด็กหญิงวรวรรณ  ล่มภักดี
 
1. นางสาวธารทิพย์  ฤทธิ์โพธิ์
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงหนึ่งฤทัย  สวรรค์เนียม
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงหนึ่งฤทัย  สวรรค์เนียม
 
147 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองบางเดื่อ 1. เด็กชายณพพร  พิมพาพันธ์
2. เด็กชายณัฐนนท์  เส็งสุขสุวรรณ
3. เด็กชายพัสกร  ชื่นเรือง
 
1. นายสุรเชษฐ์  ปานศิลา
2. นายสวาด  แก้ววิเชียร
 
148 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองเขนง 1. เด็กหญิงมิลตา  จีนพัด
2. เด็กชายสนธิ  จุลพันธ์
3. เด็กชายสาธิต  จุลพันธ์
 
1. นางบรรจง  รังผึ้ง
2. นางนันทา  มีวงศ์
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าซุด(เจริญศิลป์) 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  สิทธิการ
2. เด็กชายนันทิพัฒน์  มากเหลือ
3. เด็กหญิงอชิรญา  วันเสบย
 
1. นางสาวนิลาวัลย์  สมมณี
2. นางอารีลักษณ์  เชาว์โคกสูง
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ปานเจริญ
2. เด็กหญิงพนิดา  ดอนสีจันทร์
3. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ดิษฐเจริญ
4. เด็กหญิงมณฑาทิพย์  เอื้ออำไพ
5. เด็กหญิงวรรณกร  สร้อยทอง
6. เด็กหญิงสิดาพร  ว่องไวทวิวงศ์
 
1. นางกฤตกร  สีสมัย
2. นางสาวจารุกัญญ์  ป่าธนู
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองกระโดน 1. เด็กหญิงญาดา  บัวขาว
2. เด็กหญิงทิพวรรณ  บุตรน้อย
3. เด็กหญิงปภาพินท์  สาริบท
4. เด็กหญิงพรกนก  จันทวงค์
5. เด็กหญิงวาสิตา  สำเภาพงษ์
6. เด็กหญิงสโรชา  รอดเมือง
 
1. นางสุภาพ  รักบุญ
2. นางกาญจนา  บุระนะ
3. นางสาวจิราภรณ์  สุขโต
4. นางสาวจิราภรณ์  สุขโต
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร 1. เด็กหญิงนวนันท์  แตงพรม
2. เด็กหญิงปิยภรณ์  ทองโชติฉัตร
3. เด็กหญิงอังศุมาลี  สินธุศิริ
 
1. นางดารารัตน์  บุญส่ง
2. นางสุณี  สุตภักดิ์
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดไทรเหนือ 1. เด็กหญิงดารารัตน์  โคชขึง
2. เด็กหญิงศศิกาณจน์  ขำทับ
3. เด็กหญิงสุทธิกาตน์  แก้วนิ่ม
 
1. นางสาวนภากญจนส์  ผลาผล
2. นางสาวญาณภินันท์  พินิจธรรม
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไม้แดง 1. เด็กหญิงฑิมาพร  เสนีวงษ์
2. เด็กหญิงปภัสรา  ภู่วิเศษ
3. เด็กหญิงวิมพ์วิพา  จันทร์ฤทธิ์
 
1. นายสุชาติ  ฉัตรตรีรัตน์
2. นายดิเรก  ทองคำ
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไม้แดง 1. เด็กหญิงพนิดา  วงศ์จินดา
2. เด็กหญิงรัชนีกร  หมีสิน
3. เด็กหญิงวันใส  เกิดอยู่
 
1. นายสุชาติ  ฉัตรตรีรัตน์
2. นายปรัชญ์  สร้อยพูล
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามแยกเจ้าพระยา 1. เด็กหญิงสิรินทรา  จันทร์พูล
2. เด็กหญิงสุชัญญา  บูชา
3. เด็กหญิงหงส์หยก  เพียรเขตวิทย์
 
1. นางขวัญใจ  แสงสนธิ์
2. นายสุรพล  ทรัพย์เจริญ
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม 1. เด็กหญิงจันทร์ประภา  กันทรัพย์
2. เด็กหญิงจารุณี  เทพมณี
3. เด็กหญิงสุพรรษา  ปิ่นแก้ว
 
1. นางอโนชา  กรเอี่ยม
2. นายวิรัช  กรเอี่ยม
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินเวียง 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  อุดม
2. เด็กหญิงรัตนากร  ยี่รักษ์
3. เด็กหญิงเกวลี  สาและ
 
1. นางสาวประภาพักตร์  จาดแจ่ม
2. นางบำรุงรัตน์  นาครัตน์
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) 1. เด็กหญิงพรนภา  คล้ายจุ้ย
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  เรืองฤทธิ์
3. เด็กชายศุภศิน  อุ่นสมัย
 
1. นายบุญสม  จันทร์เสน่ห์
2. นางอัญชลี  อินทิยา
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระเศรษฐี 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ผ่องอำไพ
2. เด็กหญิงพรนภา  พ่อค้า
3. เด็กหญิงสุชาดา   ช่วยค้ำชู
 
1. นางสุขใจ  ยี่เเม่นยิง
2. นางสุทิน  เสาร์รักษา
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าซุด(เจริญศิลป์) 1. เด็กชายยอดสน  เริ่มทอง
2. เด็กชายเบญญาทิพย์  พันทะเวช
3. เด็กชายเสกสรร  พันทอง
 
1. นางอารีลักษณ์  เชาว์โคกสูง
2. นางสาวนิลาวัลย์  สมมณี
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาสระนางสรง 1. เด็กหญิงปราณปรียา  ปานพรหม
2. เด็กหญิงพัชรา  เผือกคล้าย
3. เด็กหญิงอนัญญา  พวงรัตน์
 
1. นางอุทัยวรรณ  โพธิ์เอม
2. นางสนาม  กันเพ็ชร์
 
163 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชุมแสง(วัดทับกฤชกลาง) 1. เด็กชายนธดล  มนเทียน
2. เด็กหญิงวิศรุตา  บุญวงศ์
3. เด็กหญิงเกศริน  เมืองเจริญ
 
1. นางสาวสุวิมล  โกฎแก้ว
2. นางสาวปรินดา  ทองถนอม
 
164 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) 1. เด็กหญิงทักศิณา   สุขแจ่ม
2. เด็กหญิงพิชญาภา   พิลายุท
3. เด็กหญิงเกศริน   อินทรอุดม
 
1. นางพรทิพย์  ปั้นนาค
2. นางกันตินันท์  การะวิง
 
165 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าทอง 1. เด็กชายศรุตเทพ  จตุพจน์
 
1. นางนงนุช  จันทร์อุดม
 
166 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดคลองปลากด 1. เด็กชายรัชทชงค์  บุญศรี
 
1. นางสำอาง  ผิวอ่อน
 
167 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าทอง 1. เด็กหญิงอัมพุชินี  กล่ำเงิน
 
1. นางสาวนิศากร  พรมอ่อน
 
168 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าทอง 1. เด็กหญิงทัศนีย์วรรณ  โนนใหม่
 
1. นางสาวอภิรดี  เสนาวิน
 
169 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ 1. เด็กชายคุณากร  ทองประดิษฐ์
2. เด็กหญิงอรกช  แตงสวน
3. เด็กหญิงอาภัสรา  เอี่ยมน้อย
 
1. นางชัชรา  รอดไพรี
2. นางคนึงนิจ  โสภณดิลก
 
170 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าซุด(เจริญศิลป์) 1. เด็กหญิงจริญญา  เพชรหวา
2. เด็กหญิงพลอยไพลิน  เนื่องสุนัน
3. เด็กชายอิทธิพล  เนื่องสุนัน
 
1. นางนุชจรี  หาทรัพย์
2. นางอารีลักษณ์  เชาว์โคกสูง
 
171 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านช่อกระถินพัฒนา 1. เด็กชายพงษ์พัฒน์  เริงสมัย
2. เด็กหญิงสุวีรยา  ส้มแก้ว
 
1. นางจรีรัตน์  โตคำ
2. นางสุคนธ์  อ้วนโพธิ์กลาง
 
172 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนากลาง 1. เด็กหญิงสุวิชาดา  เมืองเพ็ชร
 
1. นางวิไล  ทรัพย์มูล
 
173 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนากลาง 1. เด็กหญิงปนัดดา  เมืองเพ็ชร
 
1. นางวิไล  ทรัพย์มูล
 
174 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขามโน 1. เด็กชายปฏิภาณ  ลำเจียก
 
1. นางปัทมา  พรหมโชติ
 
175 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ(ประชาชนูทิศ) 1. เด็กชายรังสิมันต์  ละเมียด
 
1. นางพัชนี  ปานพรม
 
176 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาปูน 1. เด็กหญิงพรหมภรณ์  เปรมสุข
 
1. นางสาวสมบัติ  ผดุงชาติ
 
177 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระบัว 1. เด็กชายบุญมี  สุขเกษม
 
1. นางสาวสร้อยสุณี  อ่อนนา
 
178 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระวิทยา 1. เด็กชายพีรวัส  ปิ่นกำจร
 
1. นางสิริพร  มีอ่อน
 
179 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดรังงาม 1. เด็กชายธีรพงศ์  นาคพ่วง
 
1. นางสาวอัญชนา  หาญใจ
 
180 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขามโน 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ลำเจียก
 
1. นางปัทมา  พรหมโชติ
 
181 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม 1. เด็กหญิงนิติยา  หมอยาดี
 
1. นางสมพร  ขัดขจร
 
182 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาทอง 1. เด็กชายวงศกร  นนท์สุข
 
1. นางจิราพร  แตงทรัพย์
 
183 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระบัว 1. เด็กชายจิรสิน  โพธิ์พินิจ
 
1. นางสาวกนกพร  หมีทอง
 
184 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าทอง 1. เด็กชายปราชญ์  ประทีปแสง
 
1. นายนพพร  จาดสอน
 
185 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ 1. เด็กหญิงดรุณี  ตะธรรมมา
2. เด็กหญิงนฤมล  พรมเพียร
3. เด็กหญิงประกายดาว  ทั่งนาค
4. เด็กหญิงพรนภา  วงษ์มณี
5. เด็กหญิงศิรินทร์ทิพย์  สงวนวงษ์
6. เด็กหญิงสุกัญญา  ภูมิสัตย์
7. เด็กหญิงสุมิตรา  จันทร์ทอง
 
1. นางสาวพลอยรุ้ง   ศรีภูธร
2. นางสาวอรอุมา  ภิรมมิ
3. นางสาวขนิษฐา  ดวงจันทร์
 
186 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าซุด(เจริญศิลป์) 1. เด็กหญิงคุนัญญา  ประพฤติธรรม
2. เด็กหญิงนภัสสร  วันเสบย
3. เด็กชายอดิสร  วันเสบย
 
1. นางอารีลักษณ์  เชาว์โคกสูง
2. นางสาวชุติมา  ไพรสิงห์
 
187 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ 1. เด็กหญิงนลินนิภา  นิลใจพงษ์
2. เด็กชายพิสิฐ  โหย่งไทย
3. เด็กชายวรทัต  ฟักศรี
 
1. นางสาวพลอยรุ้ง  ศรีภูธร
2. นางสาวอรอุมา  ภิรมมิ
 
188 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาปูน 1. เด็กชายณัฐพล  พงษ์สุข
2. เด็กชายดำรงชัย  สมัครเกษตรการ
3. เด็กหญิงพิมพิกา  แกมกล้า
 
1. นางสาวสมบัติ  ผดุงชาติ
2. นายสมภพ  เปรมสุข
 
189 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าทอง 1. เด็กชายธีระภัทร  โหย่งไทย
2. เด็กชายสาธิต  พุ่มพวง
3. เด็กชายอาทิตย์  นุ้ยปรี
 
1. นางนงนุช  จันทร์อุดม
2. นางสาวฐิติมา  อังศธรรมรัตน์
 
190 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ 1. เด็กชายกรณ์ดนัย  เหมือนทรัพย์
2. เด็กหญิงครรธรส  เสือเจริญ
3. เด็กหญิงรัตนาวดี  อนุชิต
 
1. นางสาวพลอยรุ้ง  ศรีภูธร
2. นางสาวอรอุมา  ภิรมมิ
 
191 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าทอง 1. เด็กชายณภัทร  ม่วงมัน
2. เด็กชายณัฐฏพล  หาทรัพย์
 
1. นางสาวพรรณิภา  สนธิ
2. นางนงนุช  จันทร์อุดม
 
192 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   ป้อมขำ
2. เด็กชายนฤพัฒน์  หนูทอง
 
1. นางสมพร  ขัดขจร
2. นางนัณทกานต์  ลอดชะ
 
193 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหัวดงใต้(บางทองประชาสรรค์) 1. เด็กชายณัฐพล  จำปาศรี
2. เด็กชายพงษ์พัฒน์  บุญเนียม
 
1. นายธนนันท์  เจริญศิลป์
2. นางนพรัตน์  เจริญศิลป์
 
194 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าทอง 1. เด็กชายธเนตร  จัตุพิศ
2. เด็กชายเอกเฮง  นาคสุข
 
1. นางอุบลรัตน์  หงส์ประภาวงศ์
2. นายนพพร  จาดสอน
 
195 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไม้แดง 1. เด็กชายธีรภัทร  แก้วสว่าง
2. เด็กชายปัญญา  ยอดสุวรรณ์
3. เด็กหญิงวราภรณ์  แก้วมีบุญ
 
1. นางสาวปัญญรัตน์  ไทยอุ่นสมบัติ
2. นางกรรณิกา  มีมุข
 
196 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไม้แดง 1. เด็กหญิงธนพร  อินทร์มณี
2. เด็กหญิงวรรณิภา  ศรีสงคราม
3. เด็กชายอนุชิต  สุวพงษ์
 
1. นางสาวสุวิมล  แก้วม่วง
2. นายมงคลชัย  หร่ำพึ่ง