หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
ระหว่าง วันที่ 29-30 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายเพชรรัตน์ นิ่มพันธุ์ ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 1 ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา
2 นายบุญชอบ โตคำ รอง ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 1 รองประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา
3 นายวิวรรธน์ เกตุเทศ รอง ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 1 รองประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา
4 นายสมาน บุตศรี รอง ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 1 กรรมการที่ปรึกษา
5 นายวิวรรธน์ เกตุเทศ รอง ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 1 กรรมการที่ปรึกษา
6 นายปัญญา จันทร์เกิด รอง ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 1 กรรมการที่ปรึกษา
7 นายสุรพล เพ็งน้อย รอง ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 1 กรรมการที่ปรึกษา
8 นายรณชัย ทัดช่อม่วง รอง ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 1 กรรมการที่ปรึกษา
9 นายเสถียร อ่วมพรหม รอง ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 1 กรรมการที่ปรึกษา
10 นางพจนา ทรัพย์สมาน ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กรรมการและเลขานุการที่ปรึกษา
11 นายสมหมาย ลอดชะ ศึกษานิเทศก์ สพป.นว 1 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการที่่ปรึกษา
12 นางธนกมล เทศน์ธรรม เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการที่่ปรึกษา
13 นางเนตรดาว มาสี เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการที่่ปรึกษา
14 นายบุญชอบ โตคำ รอง ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 1 ประธานคณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
15 นายวิวรรธน์ เกตุเทศ รอง ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 1 รองประธานคณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
16 นางพจนา ทรัพย์สมาน ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กรรมการฝ่ายเลขานุการ
17 นางเยาวลักษร์ ผาสุข ศึกษานิเทศก์ สพป.นว 1 กรรมการฝ่ายเลขานุการ
18 นางสุภาพร จันทร์ดอกไม้ ศึกษานิเทศก์ สพป.นว 1 กรรมการฝ่ายเลขานุการ
19 นายสมหมาย ลอดชะ ศึกษานิเทศก์ สพป.นว 1 กรรมการและเลขานุการผ่ายเลขานุการ
20 นางธนกมล เทศน์ธรรม เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายเลขานุการ
21 นางเนตรดาว มาสี เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายเลขานุการ
22 นายสมาน บุตศรี รอง ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 1 ประธานคณะกรรมการฝ่ายการเงิน
23 นางเปรมจิตต์ วงศ์วัชรานนท์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ รองประธานคณะกรรมการฝ่ายการเงิน
24 นางอรทัย กสิกิจ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ กรรมการฝ่ายการเงิน
25 นางสาวปุณญิสา แสงอุทัย นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ กรรมการฝ่ายการเงิน
26 นางวาสนา กิ่งสุคนธ์ เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน กรรมการฝ่ายการเงิน
27 นางพรรณพิศ จันทร์แจ่มศรี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน กรรมการฝ่ายการเงิน
28 นางชุติมา สายหยุด เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน กรรมการฝ่ายการเงิน
29 นางปรีดา สุขเสวี เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน กรรมการและเลขานุการฝ่ายการเงิน
30 นายวิวรรธน์ เกตุเทศ รอง ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 1 ปรธานคณะกรรมการสรุปและประเมินผลการจัดการแข่งขัน
31 ว่าที่ ร.ต.หญิงสายสุนีย์ เทพสุขเอียม ศึกษานิเทศก์ สพป.นว 1 รองประธานคณะกรรมการสรุปและประเมินผลการจัดการแข่งขัน
32 นางสุทิศา เลาธนไพบูลย์ ศึกษานิเทศก์ สพป.นว 1 รองประธานคณะกรรมการสรุปและประเมินผลการจัดการแข่งขัน
33 นางศิริวรรณ ปัญญาพรพืพัชญ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.นว 1 รองประธานคณะกรรมการสรุปและประเมินผลการจัดการแข่งขัน
34 นางสาวศิริกัลยา อารี ครูธุรการ โรงเรียนวัดท่าทอง กรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผล การจัดการแช่งขัน
35 นางกุลปวีร์ มีมุข ครูธุรการ โรงเรียนวัดหนองโก กรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผล การจัดการแช่งขัน
36 นางสาววัชรี ทรายแก้ว ครูธุรการ โรงเรียนวัดหนองปลิง กรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผล การจัดการแช่งขัน
37 นายณัฐพล จันทร ครูธุรการ โรงเรียนวัดบ้านไร่ กรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผล การจัดการแช่งขัน
38 นายประนาวุธ ณรงค์น้อย ครูธุรการ โรงเรียนชุมชนวัดเกยไชยเหนือ กรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผล การจัดการแช่งขัน
39 นายเสรี กวระสูตร ครูธุรการ โรงเรียนบ้านเนิน กรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผล การจัดการแช่งขัน
40 นายสัญชัย งามเนตร ครูธุรการ โรงเรียนวัดบางไซ กรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผล การจัดการแช่งขัน
41 นายสุรัตน์ แก้วเรือง ครู โรงเรียนบ้านเนิน กรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผล การจัดการแช่งขัน
42 นายภาสกร อนันต์วิชญะ ครูธุรการ โรงเรียนบ้านห้วยบง กรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผล การจัดการแช่งขัน
43 นางสาวทิพยสุ อังคะจันทร์ ครูธุรการ โรงเรียนวัดคลองบางเดื่อ กรรมการและเลขานุการฝ่ายสรุปและประเมินผล การจัดการแข่งขัน
44 นายสมหมาย ลอดชะ ศึกษานิเทศก์ สพป.นว 1 กรรมการและเลขานุการฝ่ายสรุปและประเมินผล การจัดการแข่งขัน
45 นายพิชิต เดชอุ้ม ครู โรงเรียนสามแยกเจ้าพระยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายสรุปและ ประเมิลผลการจัดการแข่งขัน
46 นายอนุพงศ์ ภักดีสุข นักศึกษาฝึกประสบการณ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายสรุปและ ประเมิลผลการจัดการแข่งขัน
47 นายปัญญา จันทร์เกิด รอง ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 1 ประธานคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
48 นายสุกิจ จิรังกรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ รองประธานคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
49 นางสาวนันทนีย์ แจ่มฟ้า ผู้อำนวยาารกลุ่มตรวจสอบภายใน กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
50 นางนันทนา อัมระนันท์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
51 นางพรพิมล จันทร์ศรี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
52 นางสาวสายรุ้ง ทองวิชิต นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
53 นางประจวบ กล่ำชัย นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
54 นายวรุตตม์ พวงสมบัติ พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 3 กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
55 นางกัลยา พันตารักษ์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
56 นางธาราพรรณ ศรีเดช พนักงานธุรการ ส.๔ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
57 นางชนิกานต์ พวงสมบัติ เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
58 นายเจษฎา แม่นมีวิทย์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และพิธีการ
59 นางสาวนฤมล สินพูล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และพิธีการ
60 นายบุญชอบ โตคำ รอง ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 1 ประธานคณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
61 นางศิรินทิพย์ งามนิล ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ รองประธานคณะกรรมการฝ่ายสถานที่
62 นางธรรมพร แข็งกสิการ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ รองประธานคณะกรรมการฝ่ายสถานที่
63 นายสมเดช เพ่งผล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองปลิง รองประธานคณะกรรมการฝ่ายสถานที่
64 นายศุภชัย แย้มฉาย รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ กรรมการฝ่ายสถานที่
65 นายวิเชียร สามัญฤทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ กรรมการฝ่ายสถานที่
66 นางปิยรัตน์ ป้องแสนสี รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ กรรมการฝ่ายสถานที่
67 นางสุพิชสิริ บุญช่วย รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ กรรมการฝ่ายสถานที่
68 นายประเสริฐ เทียนสันต์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ กรรมการฝ่ายสถานที่
69 นายสมศักดิ์ ศรีเจริญวนะกิจ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ กรรมการฝ่ายสถานที่
70 นางวารุณี สุขสุวานนท์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ กรรมการฝ่ายสถานที่
71 นางสอาด คงเปี่ยม ครู โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ กรรมการฝ่ายสถานที่
72 นายประทวน พุ่มกล่อม ช่างไฟฟ้า กรรมการฝ่ายสถานที่
73 นายสมบัติ ภู่โทสนธ์ ช่างไฟฟ้า กรรมการฝ่ายสถานที่
74 นายสวัสดิศักดิ์ พวงกุหลาบ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ กรรมการฝ่ายสถานที่
75 นายนิพนธ์ ประเสริฐสุข ศึกษานิเทศก์ สพป.นว 1 กรรมการฝ่ายสถานที่
76 นายสมหมาย ลอดชะ ศึกษานิเทศก์ สพป.นว 1 กรรมการและเลขานุการฝ่ายสถานที่
77 นายรณชัย ทัดช่อม่วง รอง ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 1 ประธานคณะกรรมการฝ่ายอาหาร อาหารและเครื่องดื่ม
78 นายสุรพล เพ็งน้อย รอง ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 1 รองประธานคณะกรรมการฝ่ายอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม
79 นางสาวจิรภัทร ไม้ทองดี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการฝ่ายอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม
80 นางพัชรนันท์ ปานแดง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ กรรมการฝ่ายอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม
81 นางนงนุช สมบัติบูรณ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ กรรมการฝ่ายอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม
82 นางอรุณ ตราปัญญา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการฝ่ายอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม
83 นางเบญจา คุรุธรรมานนท์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการฝ่ายอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม
84 นางไพเราะ กลิ่นสังข์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการฝ่ายอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม
85 นางเสนอ นุ่นโฉม นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ กรรมการฝ่ายอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม
86 นางสาวนภิศพร เหลืองอ่อน นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการฝ่ายอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม
87 นางวาสนา นุ่มนาค เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการฝ่ายอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม
88 นางสาวนภัทร์ เลิศลักษณ์มีพันธุ์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการฝ่ายอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม
89 นายปิยฤทธิ์ จตุรทิศ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการฝ่ายอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม
90 นายทวีรักษ์ น่วมโต พนักงานขับรถ กรรมการฝ่ายอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม
91 นายพิเชษฐ วิจิตรศิลป พนักงานขับรถ กรรมการฝ่ายอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม
92 นายสมศักดิ์ แสงทอง พนักงานขับรถ กรรมการฝ่ายอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม
93 นายตุลา ชำนาญช่าง พนักงานขับรถ กรรมการฝ่ายอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม
94 นางจิตติมา บุญทรง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ กรรมการและเลขานุการฝ่ายอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม
95 นางฐกมล คล้ายกมล นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม
96 นางสาวเบญจมาพร วงศ์สำราญ เจ้าหน้าที่ลูกเสือจังหวัด กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม
97 นางสาวจิราวรรณ แสงสว่าง พนักงานพิมพ์ดีด กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม
98 นายบุญชอบ โตคำ รอง ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 1 ประธานคณะกรรมการฝ่ายติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน
99 นายวิวรรธน์ เกตุเทศ รอง ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 1 รองประธานคณะกรรมการฝ่ายติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน
100 นางพจนา ทรัพย์สมาน ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กรรมการฝ่ายติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน
101 นางสุภาพร จันทร์ดอกไม้ ศึกษานิเทศก์ สพป.นว 1 กรรมการฝ่ายติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน
102 นางวันเพ็ญ จันทร์จิตวิริยะ ศึกษานิเทศก์ สพป.นว 1 กรรมการฝ่ายติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน
103 นางสุทิศา เลาธนไพบูลย์ ศึกษานิเทศก์ สพป.นว 1 กรรมการและเลขานุการฝ่ายติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน
104 ว่าที่ ร.ต.หญิงสายสุนีย์ เทพสุขเอียม ศึกษานิเทศก์ สพป.นว 1 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน
105 นางศิริวรรณ ปัญญาพรพืพัชญ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.นว 1 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน
106 นายสุรเดช น้อยจันทร์ ศึกษานิเทศก์ สพป.นว 1 กรรมการฝ่ายเลขานุการและผู้ประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การอาชีพและเทคโนโลยี/ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
107 นางยมนพร เอกปัชชา ศึกษานิเทศก์ สพป.นว 1 กรรมการฝ่ายเลขานุการและผู้ประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
108 นางสาวสุรางค์ ชูสิงห์ ศึกษานิเทศก์ สพป.นว 1 กรรมการฝ่ายเลขานุการและผู้ประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
109 นางวันเพ็ญ จันทร์จิตวิริยะ ศึกษานิเทศก์ สพป.นว 1 กรรมการฝ่ายเลขานุการและผู้ประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
110 นายมารุต เหล่าแก้วก่อง ศึกษานิเทศก์ สพป.นว 1 กรรมการฝ่ายเลขานุการและผู้ประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
111 นายภิรมย์ บุญยิ้ม ศึกษานิเทศก์ สพป.นว 1 กรรมการฝ่ายเลขานุการและผู้ประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม
112 ว่าที่ ร.ต.หญิงสายสุนีย์ เทพสุขเอียม ศึกษานิเทศก์ สพป.นว 1 กรรมการฝ่ายเลขานุการและผู้ประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
113 นางสุทิศา เลาธนไพบูลย์ ศึกษานิเทศก์ สพป.นว 1 กรรมการฝ่ายเลขานุการและผู้ประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
114 นายนิพนธ์ ประเสริฐสุข ศึกษานิเทศก์ สพป.นว 1 กรรมการฝ่ายเลขานุการและผู้ประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ/ดนตรี
115 นางศิริวรรณ ปัญญาพรพิพัชญ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.นว 1 กรรมการฝ่ายเลขานุการและผู้ประสานงาน กลุ่มเรียนร่วมทุกสาระการเรียนรู้
116 นางสาวเสาวลักษณ์ สร้อยสวน ศึกษานิเทศก์ สพป.นว 1 กรรมการฝ่ายเลขานุการและผู้ประสานงาน กลุ่มการศึกษาปฐมวัย

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน นครสวรรค์ เขต 1
ศน. สมหมาย ลอดชะ และนายพิชิต เดชอุ้ม
เบอร์ : 081-727-0607 เบอร์ : 092-406-2429
Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]