หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 008 โรงเรียนชุมชนวัดคลองปลากด 9 13 11
2 010 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านหว้า(ประชาประสาทวิทย์) 22 40 34
3 009 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านแก่ง 8 16 10
4 011 โรงเรียนชุมชนวัดมหาโพธิเหนือ 2 2 2
5 005 โรงเรียนชุมชนวัดเกยไชยเหนือ(นิรภัยประชานุกูล) 24 44 26
6 006 โรงเรียนชุมชนวัดเกาะหงษ์(นิโรธธรรมรังสรรค์) 6 11 8
7 007 โรงเรียนชุมชนวัดเขาดินเหนือ 8 12 12
8 198 โรงเรียนธนศรี 1 1 1
9 026 โรงเรียนบ้านกระจังงาม 1 3 2
10 031 โรงเรียนบ้านคลองคล้า 3 5 4
11 032 โรงเรียนบ้านคลองม่วง 11 20 17
12 033 โรงเรียนบ้านคุ้งวารี 2 4 2
13 034 โรงเรียนบ้านช่อกระถินพัฒนา 11 17 17
14 035 โรงเรียนบ้านซับผักกาด 6 10 9
15 036 โรงเรียนบ้านดงขุย 3 3 3
16 037 โรงเรียนบ้านดอนกระชาย 7 10 8
17 038 โรงเรียนบ้านต้นโพธิ์(ประชานุกูล) 10 19 14
18 043 โรงเรียนบ้านทุ่งตาทั่ง 7 10 9
19 039 โรงเรียนบ้านท่ากร่าง 2 6 3
20 040 โรงเรียนบ้านท่าจันทน์(ศักดี) 11 20 17
21 041 โรงเรียนบ้านท่าจันทน์(สำลีประชานุเคราะห์) 5 27 7
22 042 โรงเรียนบ้านท่าเตียน 3 4 3
23 044 โรงเรียนบ้านธารหวาย 5 20 11
24 050 โรงเรียนบ้านบางมะฝ่อ “สามัคคีวิทยา” 1 3 2
25 051 โรงเรียนบ้านบึงหมัน(นิรภัยประชานุเคราะห์) 3 4 3
26 049 โรงเรียนบ้านบ่อดินสอพอง 3 9 6
27 052 โรงเรียนบ้านประชาสามัคคี 5 7 5
28 053 โรงเรียนบ้านประดู่เฒ่า 0 0 0
29 054 โรงเรียนบ้านปากดง(เทียนศรีประสิทธิ์) 6 9 8
30 055 โรงเรียนบ้านพรหมเขต 1 6 2
31 057 โรงเรียนบ้านยางใหญ่ 2 3 2
32 058 โรงเรียนบ้านย่านมัทรี 0 0 0
33 059 โรงเรียนบ้านวังใหญ่ 0 0 0
34 060 โรงเรียนบ้านสระงาม 5 6 6
35 061 โรงเรียนบ้านสระบัว 31 51 42
36 062 โรงเรียนบ้านสระเศรษฐี 4 8 6
37 063 โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม 4 7 7
38 064 โรงเรียนบ้านสุวรรณประชาพัฒนา 7 15 11
39 068 โรงเรียนบ้านหนองหัวเรือ 6 13 10
40 065 โรงเรียนบ้านหนองเต่า 2 8 4
41 066 โรงเรียนบ้านหนองโพลง 0 0 0
42 067 โรงเรียนบ้านหนองไม้แดง 17 34 26
43 071 โรงเรียนบ้านหาดสูง 12 26 20
44 069 โรงเรียนบ้านห้วยบง 10 13 13
45 070 โรงเรียนบ้านห้วยรั้ว(เสนาณรงค์อุปถัมภ์) 3 9 6
46 027 โรงเรียนบ้านเขากะลา 1 1 1
47 028 โรงเรียนบ้านเขาถ้ำพระ 6 10 9
48 029 โรงเรียนบ้านเขาปูน 11 18 14
49 030 โรงเรียนบ้านเขาไม้เดน 1 1 1
50 048 โรงเรียนบ้านเนิน 39 120 67
51 045 โรงเรียนบ้านเนินพะยอม 6 20 10
52 047 โรงเรียนบ้านเนินศาลา 6 14 11
53 046 โรงเรียนบ้านเนินเวียง 11 31 18
54 072 โรงเรียนบ้านแหลมยาง 5 5 5
55 056 โรงเรียนบ้านโพธิ์งาม 4 6 5
56 073 โรงเรียนบ้านใหม่ศึกษา 4 8 5
57 074 โรงเรียนประชานุเคราะห์ 2 13 2
58 075 โรงเรียนประชาอุทิศ 1 1 1
59 076 โรงเรียนปวีณาวิทยา 7 11 9
60 077 โรงเรียนพยุหะวิทยา 0 0 0
61 078 โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร 22 48 36
62 079 โรงเรียนพาณิชสงเคราะห์ 0 0 0
63 081 โรงเรียนภาณุฑัตกรีฑาเวทย์ 14 19 18
64 082 โรงเรียนมารีย์วิทยา 2 5 2
65 200 โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 2 4 3
66 083 โรงเรียนย่านคีรี 3 4 3
67 084 โรงเรียนราษฎร์อุทิศ 7 13 12
68 085 โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 9 18 14
69 086 โรงเรียนวัดกลางแดด 1 3 2
70 093 โรงเรียนวัดคลองคาง(แดงประชานุกูล) 1 2 2
71 094 โรงเรียนวัดคลองบางเดื่อ 12 22 16
72 095 โรงเรียนวัดคลองยาง“ประชาพัฒนา” 21 42 28
73 092 โรงเรียนวัดคลองเกษมเหนือ 13 18 14
74 096 โรงเรียนวัดฆะมัง 15 13 11
75 097 โรงเรียนวัดชุมนุมสงฆ์(มงคลประชานุกูล) 5 10 8
76 098 โรงเรียนวัดดงกะพี้ 6 12 9
77 099 โรงเรียนวัดดงเมือง 5 7 5
78 100 โรงเรียนวัดดอนสนวน 1 2 1
79 101 โรงเรียนวัดดอนใหญ่ 6 14 11
80 102 โรงเรียนวัดตะเคียนเลื่อน(รังสีวุฒกาสอุปถัมป์) 3 9 5
81 103 โรงเรียนวัดทับกฤชเหนือ 5 15 10
82 104 โรงเรียนวัดทัพชุมพล 2 2 2
83 106 โรงเรียนวัดท่าซุด(เจริญศิลป์) 20 42 31
84 107 โรงเรียนวัดท่าทอง 36 59 51
85 108 โรงเรียนวัดท่านา 14 24 16
86 199 โรงเรียนวัดท่าพระเจริญพรตวิทยา 2 0 0
87 110 โรงเรียนวัดท่าล้อ 2 2 2
88 105 โรงเรียนวัดท่าโก 8 9 8
89 109 โรงเรียนวัดท่าไม้ 6 13 9
90 111 โรงเรียนวัดนากลาง 30 45 35
91 112 โรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม 31 63 43
92 116 โรงเรียนวัดบริรักษ์ประชาสาร 9 26 10
93 120 โรงเรียนวัดบางมะฝ่อ “จันทโชตอนุสรณ์” 1 2 2
94 119 โรงเรียนวัดบางม่วง 3 5 4
95 117 โรงเรียนวัดบางเคียน 3 6 4
96 118 โรงเรียนวัดบางไซ 6 12 6
97 125 โรงเรียนวัดบึงน้ำใส 1 6 2
98 121 โรงเรียนวัดบ้านบน 6 16 11
99 122 โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ 32 79 48
100 124 โรงเรียนวัดบ้านลาด 6 9 7
101 123 โรงเรียนวัดบ้านไร่ 2 6 3
102 126 โรงเรียนวัดปากคลองปลากด 5 8 6
103 129 โรงเรียนวัดพระนอน 1 2 2
104 130 โรงเรียนวัดพันลาน 19 29 25
105 131 โรงเรียนวัดพิกุล 0 0 0
106 134 โรงเรียนวัดมรรครังสฤษดิ์ 4 7 7
107 135 โรงเรียนวัดมหาโพธิใต้ 11 24 18
108 133 โรงเรียนวัดมโนราษฎร์ 8 11 11
109 136 โรงเรียนวัดยางขาว 4 25 6
110 137 โรงเรียนวัดยางงาม(ประชาพัฒนา) 1 1 1
111 138 โรงเรียนวัดรังงาม 6 10 8
112 140 โรงเรียนวัดวังยาง 5 5 5
113 141 โรงเรียนวัดวังสวัสดี 3 7 5
114 142 โรงเรียนวัดวังหิน 1 3 2
115 143 โรงเรียนวัดวังใหญ่ 0 0 0
116 139 โรงเรียนวัดวังไผ่ 0 0 0
117 144 โรงเรียนวัดศรีสวรรค์สังฆาราม 0 0 0
118 145 โรงเรียนวัดศรีอัมพวัลย์ 4 4 4
119 146 โรงเรียนวัดศรีอุทุมพร 11 26 17
120 147 โรงเรียนวัดศาลาแดง 12 20 16
121 148 โรงเรียนวัดสมานประชาชน 15 35 25
122 149 โรงเรียนวัดสวรรค์ประชากร 3 5 3
123 150 โรงเรียนวัดสันคู 1 1 1
124 151 โรงเรียนวัดสันติธรรม 18 69 22
125 152 โรงเรียนวัดสุบรรณาราม 2 11 5
126 153 โรงเรียนวัดสุวรรณรัตนาราม 2 4 3
127 155 โรงเรียนวัดหนองกระโดน 21 58 36
128 156 โรงเรียนวัดหนองกลอย 0 0 0
129 157 โรงเรียนวัดหนองกุ่ม 0 0 0
130 159 โรงเรียนวัดหนองขอน 0 0 0
131 161 โรงเรียนวัดหนองคล่อ 5 15 8
132 163 โรงเรียนวัดหนองปลิง 34 61 48
133 164 โรงเรียนวัดหนองพรมหน่อ 16 35 19
134 167 โรงเรียนวัดหนองหมู 0 0 0
135 160 โรงเรียนวัดหนองเขนง 10 23 17
136 162 โรงเรียนวัดหนองเต่า 6 13 10
137 165 โรงเรียนวัดหนองแพงพวย 4 5 5
138 158 โรงเรียนวัดหนองโก 11 15 11
139 166 โรงเรียนวัดหนองโรง 13 24 19
140 168 โรงเรียนวัดหัวกะทุ่ม 1 2 1
141 169 โรงเรียนวัดหัวงิ้ว 9 17 10
142 171 โรงเรียนวัดหัวดงเหนือ(บรรพตานุสสรณ์) 9 21 15
143 170 โรงเรียนวัดหัวดงใต้(บางทองประชาสรรค์) 7 16 12
144 172 โรงเรียนวัดหัวถนน 14 22 19
145 173 โรงเรียนวัดหาดทรายงาม 0 0 0
146 174 โรงเรียนวัดหาดเสลา(ไพศาลศิริราษฎร์อุปถัมภ์) 4 8 5
147 087 โรงเรียนวัดเกรียงไกร(โพธิ์ประสิทธิ์) 1 1 1
148 088 โรงเรียนวัดเกรียงไกรเหนือ 0 0 0
149 089 โรงเรียนวัดเกาะแก้ว 0 0 0
150 090 โรงเรียนวัดเขาบ่อพลับ 3 7 5
151 091 โรงเรียนวัดเขามโน 14 31 21
152 113 โรงเรียนวัดเนินกะพี้ 8 15 10
153 114 โรงเรียนวัดเนินมะขามงาม 3 6 4
154 115 โรงเรียนวัดเนินสะเดา 11 31 17
155 154 โรงเรียนวัดแสงรังสรรค์ 4 7 6
156 127 โรงเรียนวัดโป่งสวรรค์ 0 0 0
157 132 โรงเรียนวัดโพธิ์หนองยาว 4 7 4
158 176 โรงเรียนวัดใหม่ 9 16 12
159 128 โรงเรียนวัดไผ่สิงห์ 8 13 9
160 202 โรงเรียนวันทาศิริศึกษาชุมแสง 0 0 0
161 177 โรงเรียนวิสุทธิศึกษา 17 42 22
162 178 โรงเรียนศรีพูลราษฎร์สามัคคี 2 4 2
163 179 โรงเรียนศิริราษฎร์สามัคคี 10 27 18
164 180 โรงเรียนศึกษาศาสตร์ 3 9 5
165 181 โรงเรียนสระวิทยา 11 28 19
166 201 โรงเรียนสหวิทยานุสรณ์ 1 0 0
167 197 โรงเรียนสหวิทยาศึกษา 0 0 0
168 182 โรงเรียนสังข์บุญธรรมราษฎร์นุสรณ์ 9 14 9
169 184 โรงเรียนสามแยกเจ้าพระยา 5 14 10
170 185 โรงเรียนอนุชนวัฒนา 30 134 64
171 188 โรงเรียนอนุบาลชุมแสง(วัดทับกฤชกลาง) 22 69 36
172 189 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 59 154 88
173 190 โรงเรียนอนุบาลพยุหะคีรี(วัดพระปรางค์เหลือง) 22 37 32
174 192 โรงเรียนอนุบาลยุวพัฒน์ 0 0 0
175 196 โรงเรียนอนุบาลสมบูรณ์ 0 0 0
176 186 โรงเรียนอนุบาลเก้าเลี้ยว(วัดเก้าเลี้ยว) 10 26 15
177 191 โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) 92 195 136
178 187 โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ(ประชาชนูทิศ) 20 55 37
179 193 โรงเรียนอนุศาสน์สวรรค์ 0 0 0
180 194 โรงเรียนอินทารามวิทยา 4 7 5
181 002 โรงเรียนเขาทอง 34 73 45
182 003 โรงเรียนเขาสระนางสรง 3 6 4
183 004 โรงเรียนเขาสามยอด 3 6 4
184 012 โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ 12 58 20
185 025 โรงเรียนเนินมะกอก 0 0 0
186 001 โรงเรียนโกรกพระพิทยาคม 0 0 0
187 080 โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 20 34 21
188 195 โรงเรียนโอสถสภาอุปถัมภ์ 6 7 6
189 013 โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านชุมแสง) 11 22 15
190 014 โรงเรียนเทศบาล ๒ (คลองระนง) 3 4 3
191 015 โรงเรียนเทศบาล ๓ (วัดแสงธรรมสุทธาราม) 15 20 19
192 023 โรงเรียนเทศบาลวัดศรีประชาสรรค์ 8 26 14
193 183 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ 14 28 19
194 016 โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต 8 18 12
195 017 โรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม 5 9 8
196 020 โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำโพใต้ 2 8 3
197 021 โรงเรียนเทศบาลวัดพรหมจริยาวาส 17 45 27
198 022 โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต 0 0 0
199 024 โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม 7 12 7
200 019 โรงเรียนเทศบาลวัดไทรเหนือ 4 50 13
201 018 โรงเรียนเทศบาลวัดไทรใต้ 8 30 15
รวม 1628 3560 2340
5900

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน นครสวรรค์ เขต 1
ศน. สมหมาย ลอดชะ และนายพิชิต เดชอุ้ม
เบอร์ : 081-727-0607 เบอร์ : 092-406-2429
Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]