หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-nsn1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
1. นายมาโนช ห่วงศรีโรงเรียนวัดท่าทองประธานกรรมการ
2. นางสาวสุวรรณา หมั่นธรรมโรงเรียนวัดนิเวศวุฒารามกรรมการ
3. นางชนิดา ติยานันธ์โรงเรียนวัดเนินกะพี้กรรมการ
4. นางปราณี คุ้มพร้อมโรงเรียนอนุบาลชุมแสงกรรมการ
5. นางพัชรี พ่วงเสือโรงเรียนวัดศรีอุทุมพรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
1. นางสุดใจ โมรารายโรงเรียนสามแยกเจ้าพระยาประธานกรรมการ
2. นางพเยาว์ ตรรกดุษฎีโรงเรียนบ้านท่าจันทร์(ศักดี)กรรมการ
3. นางสมคิด หิริโอโรงเรียนวัดเขามโนกรรมการ
4. นางอรสา พงษ์ไพบูลย์โรงเรียนวัดสังข์บุญธรรมนุสรณ์กรรมการ
5. นางรัตนา แตงนวลจันทร์โรงเรียนบ้านเนินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นายมาโนช ห่วงศรีโรงเรียนวัดท่าทองประธานกรรมการ
2. นางนุชจรี หาทรัพย์โรงเรียนวัดท่าซุดกรรมการ
3. นางสาววาสนา สายทองโรงเรียนวัดคลองยางกรรมการ
4. นางสุมาลี วิริยะวงศ์โรจน์โรงเรียนวัดเกรียงไกร์(โพธิ์ประสิทธิ์)กรรมการ
5. นางอุบลรัตน์ หงสืประภาวงศ์โรงเรียนวัดท่าทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
1. นายวีระพันธ์ พึ่งตาแสงโรงเรียนวัดหนองโรงประธานกรรมการ
2. นางวิภาวรรณ แผ้วประสงค์โรงเรียนวัดมหาโพธิใต้กรรมการ
3. นางสำราญ พวงสมบัติโรงเรียนวัดคลองบางเดื่อกรรมการ
4. นางสาวพรทิพย์ พิมพ์ใจบุญโรงเรียนวัดบ้านไร่กรรมการ
5. นางชื่นชีวา หมีพูโรงเรียนวัดหนองเขนงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
1. นายสมกิจ บุญผ่องโรงเรียนชุมชนวัดเกยไชยเหนือกรรมการ
2. นางวัชรีย์ ลำจวนโรงเรียนวัดหนองโรงกรรมการ
3. นางรุ่งรวี สุขตระกูลโรงเรียนศึกษาศาสตร์กรรมการ
4. นางนันทภรณ์ ยอดประเสริฐโรงเรียนเขาทองกรรมการ
5. นางจันทร์เพ็ญ ทองโสมโรงเรียนวัดหนองเขนงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
1. นายมาโนช ห่วงศรีโรงเรียนวัดท่าทองประธานกรรมการ
2. นางศศิวรรณ แจ้งจิตรโรงเรียนวัดสันติธรรมกรรมการ
3. นางชลธิชา วิสิทธิ์ตระกูลโรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์กรรมการ
4. นายทรรปนะ ทวิวงศ์วรวัฒน์โรงเรียนบ้านห้วยบงกรรมการ
5. นางอุบลรัตน์ หงส์ประภาวงศ์โรงเรียนวัดท่่าทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
1. นางสาวประภาพักตร์ จาดแจ่มโรงเรียนบ้านเนินเวียงประธานกรรมการ
2. นางสุภาพ กัลชาญพันธุ์โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือกรรมการ
3. นางนัยนา แจ้งอยู่โรงเรียนอนุบาลชุมแสงกรรมการ
4. นายทองสุข เพชรพงษ์โรงเรียนวัดสวรรค์ประชากรกรรมการ
5. นางสมพร ขัดขจรโรงเรียนวัดนิเวศวุฒารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
1. นายเบญจวิทย์ ตีระมาตย์โรงเรียนวัดนากลางกรรมการ
2. นางสาวสุธีรา วสนางกูลโรงเรียนบ้านสระงามกรรมการ
3. นางพรพิศ คุณประสาทโรงเรียนเขาทองกรรมการ
4. นางสาวศิรดา ทองกลัดโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์กรรมการ
5. นางสาวหนึ่งฤทัย แก้วรัศมีโรงเรียนวัดคลองยางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นายอนุวรรธน์ โพธิ์พุกโรงเรียนบ้านเนินประธานกรรมการ
2. นางสาวปาลิดา ตั้งโตโรงเรียนวัดหัวถนนกรรมการ
3. นางบุษปรานี สอนพันธ์โรงเรียนบ้านเนินกรรมการ
4. นางจงจิตต์ พันธุ์โยศรีโรงเรียนวัดใหม่กรรมการ
5. นางมณี มุขหริวัฒนานนท์โรงเรียนวัดหนองโรงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางอนินทิตา สวัสดิ์พงษ์โรงเรียนวังแสงรังสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางเสาวนีย์ สุวพรวัดหนองเขนงกรรมการ
3. นางบุญมา โฉมชัยโรงเรียนอนุบาลพยุหะคีรีกรรมการ
4. นางนภัสวรรณ ชูชีพโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์กรรมการ
5. นางชัชรา รอดไพรีโรงเรียนวัดบ้านมะเกลือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นายวิทยา ทองโสมโรงเรียนบ้านหนองไม้แดงประธานกรรมการ
2. นายรัตนา แตงนวลจันทร์โรงเรียนบ้านเนินกรรมการ
3. นางมานิตา สอนทองโรงเรียนวัดศาลาแดงกรรมการ
4. นางรวิวรรณ ศรีไพโรจน์โรงเรียนพยุหะศึกษาคารกรรมการ
5. นางวิไล ทรัพย์มูลโรงเรียนวัดนากลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3
1. นายอารีย์ ลอยเมฆโรงเรียนอนุบาลเก้าเลี้ยวประธานกรรมการ
2. นางสาวปัญญรัตน์ ไทยอุ่นสมบัติโรงเรียนบ้านหนองไม้แดงกรรมการ
3. นางบุปผา เปี่ยมศิริโรงเรียนวัดท่านากรรมการ
4. นางเบญจา โชคชัยวสุนธราโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์กรรมการ
5. นางสาวอภิรดี เสนาวินโรงเรียนวัดท่าทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6
1. นางสุดใจ โมรารายโรงเรียนสามแยกเจ้าพระยาประธานกรรมการ
2. นางจิรารัตน์ บุญเพิ่มโรงเรียนพยุหะศึกษาคารกรรมการ
3. นางสมศรี พันธุ์เขตต์การณ์โรงเรียนวัดท่าซุดกรรมการ
4. นางมณฑา เพ็ญภู่โรงเรียนชุมชนวัดมหาโพธิเหนือกรรมการ
5. นางประนอม แย้มฉายโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
1. นางวัชรีย์ ลำจวนโรงเรียนวัดหนองโรงประธานกรรมการ
2. นายศิระสวัฏ จีนมหันต์โรงเรียนวัดฆะมังกรรมการ
3. นางสาวอภิรดี เสนาวินโรงเรียนวัดท่าทองกรรมการ
4. นางวิไลวรรณ ตัณไชยศรีนครโรงเรียนชุมชนวัดเกยไชยเหนือกรรมการ
5. นางประนอม แย้มฉายโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
1. นายเมธี วงศ์ครุฑโรงเรียนพยุหะศึกษาคารประธานกรรมการ
2. นางวิลาวัลย์ กัอนจันทร์เทศโรงเรียนเขาทองกรรมการ
3. นางสมบูรณ์ อรรถเสนาโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์กรรมการ
4. นางรำไพพรรณ บูชาบุญโรงเรียนวัดนิเวศวุฒารามกรรมการ
5. นางรินทร์ยุพา ธดากุลพิรพัฒน์โรงเรียวัดหนองเต่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
1. นายธนาวัฒน์ สอนทองโรงเรียนวัดศาลาแดงประธานกรรมการ
2. นางพรทิพย์ ก้อนจันทร์เทศโรงเรียนอนุบาลพยุหะคีรีกรรมการ
3. นางศรีสวัสดิ์ แก้วงามโรงเรียนวัดหนองปลิงกรรมการ
4. นางวิทิต เปรมวัฒนะโรงเรียนบ้านสระบัวกรรมการ
5. นางบษรารัศมิ์ สุนทรสถิตโรงเรียนวัดเกรียงไกร์(โพธิ์ประสิทธิ์)กรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นางฉัตรพิิศุทธิ์ เหมปาละธำรงโรงเรียนบ้านท่าจันทน์(สำลี)ประธานกรรมการ
2. นางสาวกฤษณา เถลิงศรีโรงเรียนวัดบ้านมะเกลือกรรมการ
3. นางสาววิไลลักษณ์ ทั่งหิรัญโรงเรียนวัดหัวถนนกรรมการ
4. นางสมใจ มาศสุขโรงเรียนบ้านท่าจันทน์(สำลี)กรรมการ
5. นางพัชยา โพธิพึ่งโรงเรียนวัดบ้านลาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางบัวลอย อินด้วงโรงเรียนบ้านคุ้งวารีประธานกรรมการ
2. นางสาวอ้อมใจ ยังเฟื่องโรงเรียนวัดพระนอนกรรมการ
3. นายฐิติพจน์ โพธิ์ชื่นโรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์กรรมการ
4. นางฐิติพร มันจันทร์โรงเรียนวัดศรีสวรรค์สังฆารามกรรมการ
5. นายชัชวาลย์ จิตรขุนทดโรงเรียนวัดสันติธรรมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายสุกิจ ดั่นเจริญโรงเรียนชุมชนวัดเขาดินเหนือประธานกรรมการ
2. นางสาวปัญญรัตน์ ไทยอุ่นสมบัติโรงเรียนบ้านหนองไม้แดงกรรมการ
3. นายประกิจ ทานะวงศ์โรงเรียนบ้านเนินกรรมการ
4. นางสิริวรรณ กล่อมวงษ์โรงเรียนวัดฆะมังกรรมการ
5. นางสาวสุภาพร ทองจิตติโรงเรียนวัดศรีอุทุมพรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางวรรณะ คนซื่อข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางประมวล เกวะระข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายตฤณภูมิ ชมภู่โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือกรรมการ
4. นางสาวนิศากร พรมอ่อนโรงเรียนวัดท่าทองกรรมการ
5. นางวิภาดา ลาโพธิ์โรงเรียนวัดบางม่วงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายสมชาย ไพรวัลย์โรงเรียนวัดพันลานประธานกรรมการ
2. นายยงยุทธ ศิริสัมพันธ์โรงเรียนชุมชนวัดเกยไชยเหนือกรรมการ
3. นางสาววีรลักษณ์ งามเลิสโรงเรียนวัดบ้านบนกรรมการ
4. นางสาวนุจรี สุดทีปโรงเรียนวัดท่าซุดกรรมการ
5. นางทัศนีย์ ดีปรีโรงเรียนวัดพันลานกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
1. นางสาวรัชชดา พิมพ์นพพันธุ์โชติโรงเรียนวัดไผ่สิงห์ประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร มันจันทร์โรงเรียนบ้านบ่อดินสอพองกรรมการ
3. นางนิดานุช ดิษฐ์สวรรค์โรงเรียนวัดหนองกระโดนกรรมการ
4. นางฐาณัชชา สมบัติโรงเรียนวัดท่าโกกรรมการ
5. นางพรทิวา ช้างปลิวโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นายสมกิจ บุญผ่องโรงเรียนชุมชนวัดเกยไชยเหนือประธานกรรมการ
2. นางสาวนิศากร พรมอ่อนโรงเรียนวัดท่าทองกรรมการ
3. นางสวนสนธ์ พิบูลย์โรงเรียนบ้านหนองไม้แดงกรรมการ
4. นางสาววารุณี รุ่งแตงโรงเรียนวัดหนองพรมหน่อกรรมการ
5. นางสาวปรียานุช บุตรสะลาโรงเรียนวัดหนองปลิงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นางณฐธนพร สิริกรรณะข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางนภาพรรณ ตาก้อนทองโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์กรรมการ
3. นางพรเนตร ตีระมาตย์โรงเรียนอนุบาลโกรกพระกรรมการ
4. นายชัชวาล จิตรขุนทดโรงเรียนวัดสันติธรรมกรรมการ
5. นางสุพัชชา คุ้มสะอาดโรงเรียนวัดหัวถนนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางณฐธนพร สิริกรรณะข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางวรัทยา ชนภัทรวงศ์โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์กรรมการ
3. นางสาวฉัตรแก้ว ฤทธิ์ทองโรงเรียนวัดคลองบางเดื่อกรรมการ
4. นางพรเนตร ตีระมาตย์โรงเรียนอนุบาลโกรกพระกรรมการ
5. นางสุพัชชา คุ้มสะอาดโรงเรียนวัดหัวถนนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นางณัฐธิดา ห่อทองโรงเรียนบ้านดอนกระชายประธานกรรมการ
2. นางธนนันท์ เจริญศิลป์โรงเรียนวัดหัวดงใต้กรรมการ
3. นางสวนสนธ์ พิบูลย์โรงเรียนบ้านหนองไม้แดงกรรมการ
4. นางสุภาพ กัลชาญพันธุ์โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือกรรมการ
5. นางสาวผกามาศ แช่มชัยโรงเรียนวัดหัวถนนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นางปราณี แก้วแจ่มโรงเรียนบ้านหนองเต่าประธานกรรมการ
2. นายมงคลชัย หร่ำพึ่งโรงเรียนบ้านหนองไม้แดงกรรมการ
3. นางวรัทยา ชนภัทรวงศ์โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์กรรมการ
4. นางสาวอนุสรา เพชรมั่นโรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์กรรมการ
5. นางกัลยารัตน์ สิมพลีวงศ์โรงเรียนวัดมหาโพธิใต้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายนายวันชัย รอดไพรีโรงเรียนวัดสันติธรรมประธานกรรมการ
2. นายมงคลชัย หร่ำพึ่งโรงเรียนบ้านหนองไม้แดงกรรมการ
3. นางสาวผกามาศ แช่มชัยโรงเรียนวัดหัวถนนกรรมการ
4. นางกัลยารัตน์ สิมพลีวงศ์โรงเรียนวัดมหาโพธิใต้กรรมการ
5. นางมณฑิรา บุตโยธีโรงเรียนวัดหนองปลิงกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายอำนาจ สงตาลโรงเรียนบ้านเขาบ่อพลับประธานกรรมการ
2. นางศิริมา เผ่าวิริยะโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์กรรมการ
3. นางวิไลลักษณ์ ทั่งหิรัญโรงเรียนวัดหัวถนนกรรมการ
4. นางศรีสุดา คำหอมกุลโรงเรียนวัดสมานประชาชนกรรมการ
5. นางรัตนา ขุนพรหมโรงเรียนวัดศรีอุทุมพรกรรมการ
6. นางสาวกรรณิการ์ แก้วเทศโรงเรียนบ้านช่อกระถินพัฒนากรรมการ
7. นางบุญสังข์ วานิชกูลโรงเรียนชุมชนวัดเกยไชยเหนือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายอำนาจ สงตาลโรงเรียนบ้านเขาบ่อพลับประธานกรรมการ
2. นางศิริมา เผ่าวิริยะโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์กรรมการ
3. นางสาววิไลลักษณ์ ทั่งหิรัญโรงเรียนวัดหัวถนนกรรมการ
4. นางศรีสุดา คำหอมกุลโรงเรียนวัดสมานประชาชนกรรมการ
5. นางรัตนา ขุนพรหมโรงเรียนวัดศรีอุทุมพรกรรมการ
6. นางสาวกรรณิการ์ แก้วเทศโรงเรียนบ้านช่อกระถินพัฒนากรรมการ
7. นางบุญสังข์ วานิชกูลโรงเรียนชุมชนวัดเกยไชยเหนือกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นายอภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์โรงเรียนวัดหัวงิ้วประธานกรรมการ
2. นางพเยาว์ สอนถาโรงเรียนพยุหะศึกษาคารกรรมการ
3. นายประกิจ ทานะวงศ์โรงเรียนบ้านเนินกรรมการ
4. นางวิชดา จีนอ้อยโรงเรียนบ้านแหลมยางกรรมการ
5. นางพัชรนภา กะโห้ทองโรงเรียนบ้านสระบัวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นายอภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์โรงเรียนวัดหัวงิ้วประธานกรรมการ
2. นายสำเนียง โพธิ์พุกโรงเรียนวัดฆะมังกรรมการ
3. นายประภัสสร เกตุเดชาโรงเรียนบ้านสระบัวกรรมการ
4. นายภิรมย์ จันทร์เขียวโรงเรียนบ้านท่ากร่างกรรมการ
5. นางมาลินทร์ สามลโรงเรียนวัดศาลาแดงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นายปรีชา บุญทิพย์จำปาโรงเรียนเขาสระนางสรงประธานกรรมการ
2. นางสุรีรัตน์ ไทยพิทักษ์วงศ์โรงเรียนวัดมหาโพธิ์เหนือกรรมการ
3. นางช่อทิพย์ กิตติคุโณดมโรงเรียนบ้านท่าเตียนกรรมการ
4. นางกฤษณา เถลิงศรีโรงเรียนวัดบ้านมะเกลือกรรมการ
5. นางยุพิน แก้วตาโรงเรียนบ้านซับผักกาดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายปรีชา บุญทิพย์จำปาโรงเรียนเขาสระนางสรงประธานกรรมการ
2. นางจำเนียร เอื้อวีรวัฒนวงศ์โรงเรียนบ้านเขากะลากรรมการ
3. นางศรีสุดา คำหอมกุลโรงเรียนวัดสมานประชาชนกรรมการ
4. นางสาวพรทิพย์ พิมพ์ใจบุญโรงเรียนวัดบ้านไร่กรรมการ
5. นางชนิดาภา สุขานุยุทธิ์โรงเรียนวัดบางม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นางคะนึงนิจ คงหอมหัวหน้าส่วนอำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นายอภิชัย แดงดีหัวหน้าส่วนพิพิธภัณฑ์ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดนครสวรรค์กรรมการ
3. นายศราวุธ จันท์วงษ์นักวิชาการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดนครสวรรค์กรรมการ
4. นายพิพัฒน์ ผึ้งพรรณ์นักวิชาการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดนครสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางคะนึงนิจ คงหอมหัวหน้าส่วนอำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นายอภิชัย แดงดีหัวหน้าส่วนพิพิธภัณฑ์ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดนครสวรรค์กรรมการ
3. นายศราวุธ จันท์วงษ์นักวิชาการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดนครสวรรค์กรรมการ
4. นายพิพัฒน์ ผึ้งพรรณ์นักวิชาการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดนครสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายวิทยา ทองโสมโรงเรียนบ้านหนองไม้แดงประธานกรรมการ
2. นางรุ่งจิตร พวงสิงห์โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์กรรมการ
3. นางณิชาภา บัญชาเกียรติโรงเรียนวัดหนองกระโดนกรรมการ
4. นางวิศัลยา โหญ่โตโรงเรียนวัดคลองคางกรรมการ
5. นางธันยาภรณ์ กองสิงห์โรงเรียนวัดหนองโรงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายวิทยา ทองโสมโรงเรียนบ้านหนองไม้แดงประธานกรรมการ
2. นางสาววิไลลักษณ์ สาระพิณโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์กรรมการ
3. นางศิริลักษณ์ จูเจี่ยโรงเรียนวัดเกรียงไกร์(โพธิ์ประสิทธิ์)กรรมการ
4. นายนิวัฒ อรรถาวีย์โรงเรียนวัดคลองเกษมเหนือกรรมการ
5. นางวัชรินทร์ ยาวิลาศโรงเรียนสังข์บุญธรรมนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
1. นายสุรศักดิ์ อินประสิทธิ์โรงเรียนวัดบ้านบนประธานกรรมการ
2. นายศิริศักดิ์ ศิริคำโรงเรียนบ้านหาดสูงกรรมการ
3. นางสาวรุ่งทิพย์ พุเพ่งโรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์กรรมการ
4. นายพงศ์นรินทร์ พานทองโรงเรียนโพฒิสารศึกษากรรมการ
5. นายวัชระ ทองอ่อนโรงเรียนบ้านคุ้งวารีกรรมการ
6. นางศิริรักษ์ คำฤทธิ์โรงเรียนวัดเกรียงไกร์(โพธิ์ประสิทธิ์)กรรมการ
7. นางบุญธรรม จันทร์อิ่มโรงเรียนวัดหนองปลิงกรรมการ
8. นายประภัสสร เกตุเดชาโรงเรียนบ้านสระบัวกรรมการ
9. นายชำนาญ บุญส่งโรงเรียนบ้านหนองไม้แดงกรรมการ
10. นายวันชัย ชิ้นเจริญโรงเรียนวัดดงกะพี้กรรมการ
11. นางสุดารัตน์ อันชูฤทธิ์โรงเรียนวัดหนองพรมหน่อกรรมการ
12. นายไพศาล พินิจธรรมโรงเรียนวัดพันลานกรรมการ
13. นายธเนตร หาดแก้วโรงเรียนบ้านคลองม่วงกรรมการ
14. นายประสิทธิ์ มีสอนโรงเรียนบ้านสุวรรณประชาพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายโสภณ ปานพรมโรงเรียนบ้านเขาไม้เดนประธานกรรมการ
2. นายศิริศักดิ์ ศิริคำโรงเรียนบ้านหาดสูงกรรมการ
3. นางสาวรุ่งทิพย์ พุเพ่งโรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์กรรมการ
4. นายพงศ์นรินทร์ พานทองโรงเรียนโพฒิสารศึกษากรรมการ
5. นายวัชระ ทองอ่อนโรงเรียนบ้านคุ้งวารีกรรมการ
6. นางศิริรักษ์ คำฤทธิ์โรงเรียนวัดเกรียงไกร์(โพธิ์ประสิทธิ์)กรรมการ
7. นางบุญธรรม จันทร์อิ่มโรงเรียนวัดหนองปลิงกรรมการ
8. นายประภัสสร เกตุเดชาโรงเรียนบ้านสระบัวกรรมการ
9. นายชำนาญ บุญส่งโรงเรียนบ้านหนองไม้แดงกรรมการ
10. นายวันชัย ชิ้นเจริญโรงเรียนวัดดงกะพี้กรรมการ
11. นางสุดารัตน์ อันชูฤทธิ์โรงเรียนวัดหนองพรมหน่อกรรมการ
12. นายไพศาล พินิจธรรมโรงเรียนวัดพันลานกรรมการ
13. นายธเนตร หาดแก้วโรงเรียนบ้านคลองม่วงกรรมการ
14. นายประสิทธิ์ มีสอนโรงเรียนบ้านสุวรรณประชาพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายโสภณ ปานพรมโรงเรียนบ้านเขาไม้เดนประธานกรรมการ
2. นายศิริศักดิ์ ศิริคำโรงเรียนบ้านหาดสูงกรรมการ
3. นางสาวรุ่งทิพย์ พุเพ่งโรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์กรรมการ
4. นายพงศ์นรินทร์ พานทองโรงเรียนโพฒิสารศึกษากรรมการ
5. นายวัชระ ทองอ่อนโรงเรียนบ้านคุ้งวารีกรรมการ
6. นางศิริลักษณ์ คำฤทธิ์โรงเรียนวัดเกรียงไกร์(โพธิ์ประสิทธิ์)กรรมการ
7. นางบุญธรรม จันทร์อิ่มโรงเรียนวัดหนองปลิงกรรมการ
8. นายประภัสสร เกตุเดชาโรงเรียนบ้านสระบัวกรรมการ
9. นายชำนาญ บุญส่งโรงเรียนบ้านหนองไม้แดงกรรมการ
10. นายวันชัย ชิ้นเจริญโรงเรียนวัดดงกะพี้กรรมการ
11. นางสุดารัตน์ อันชูฤทธิ์โรงเรียนวัดหนองพรมหน่อกรรมการ
12. นายไพศาล พินิจธรรมโรงเรียนวัดพันลานกรรมการ
13. นายธเนตร หาดแก้วโรงเรียนบ้านคลองม่วงกรรมการ
14. นายประสิทธิ์ มีสอนโรงเรียนบ้านสุวรรณประชาพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายสำเนียง ทองกรณ์โรงเรียนบ้านสระบัวประธานกรรมการ
2. นายทศพล พุ่มเกิดโรงเรียนวัดหนองโกกรรมการ
3. นางกาญจนา บุระนะโรงเรียนวัดหนองกระโดนกรรมการ
4. นางบุษยา หล้าฤทธิ์โรงเรียนวัดหนองปลิงกรรมการ
5. นางสายฝน กล่ำทองโรงเรียนชุมชนวัดเกยไชยเหนือกรรมการ
6. นางสาวเบญจมาศ วิจักษ์จินดาโรงเรียนวัดคอลงยางกรรมการ
7. นายมีชัย เจริญผลโรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรตกรรมการ
8. นายพรพนา ไกรพูลโรงเรียนวัดคลองบางเดื่อกรรมการ
9. นายยุทธภูมิ ดีแจ้งโรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรตกรรมการ
10. นางสาวเบญจมาศ มายาโรงเรียนอนุบาลพยุหะคีรีกรรมการ
11. นายสวาท แก้ววิเชียรโรงเรียนวัดคลองบางเดื่อกรรมการ
12. นายกองพล ทองกลัดโรงเรียนวัดท่าซุดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายสำเนียง ทองกรณ์โรงเรียนบ้านสระบัวประธานกรรมการ
2. นายทศพล พุ่มเกิดโรงเรียนวัดหนองโกกรรมการ
3. นางกาญจนา บุระนะโรงเรียนวัดหนองกระโดนกรรมการ
4. นางบุษยา หล้าฤทธิ์โรงเรียนวัดหนองปลิงกรรมการ
5. นางสายฝน กล่ำทองโรงเรียนชุมชนวัดเกยไชยเหนือกรรมการ
6. นางสาวเบญจมาศ วิจักษ์จินดาโรงเรียนวัดคลองยางกรรมการ
7. นายมีชัย เจริญผลโรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรตกรรมการ
8. นายพรพนา ไกรพูลโรงเรียนวัดคลองบางเดื่อกรรมการ
9. นายยุทธภูมิ ดีแจ้งโรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรตกรรมการ
10. นางสาวเบญจมาศ มายาโรงเรียนอนุบาลพยุหะคีรีกรรมการ
11. นายสวาท แก้ววิเชียรโรงเรียนวัดคลองบางเดื่อกรรมการ
12. นายกองพล ทองกลัดโรงเรียนวัดท่าซุดกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางวราภรณ์ ไชยเดชโรงเรียนสระวิทยาประธานกรรมการ
2. นางดุจดาว วิมูลโรงเรียนวัดวังสวัสดีกรรมการ
3. นางเพียงใจ จงเกตุกรณ์โรงเรียนชุมชนวัดคลองปลากดกรรมการ
4. นางศศิกัญญา เส็งแดงนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษกรรมการ
5. นางฐกมล คล้ายกมลนักวิชาการศึกษาชำนาญการกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายจิรัฏฐิติกาล ทองดีโรงเรียนชุมชนวัดคลองปลากดประธานกรรมการ
2. นางสาวจารุนันท์ ใบมากข้าราขการบำนาญกรรมการ
3. นางชลิดา วชิระธรรมโรงเรียนบ้านหนองโพลงกรรมการ
4. นายสมอาจ ศรีภูธรข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นางสาวนภิศพร เหลืองอ่อนนักวิชาการศึกษาชำนาญการกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายสุชิน พูลสวัสดิ์โรงเรียนวัดหนองพรมหน่อประธานกรรมการ
2. นางสาวจารุนันท์ ใบมากข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นางชลิดา วชิระธรรมโรงเรียนบ้านหนองโพลงกรรมการ
4. นางเพียงใจ จงเกตุกรณ์โรงเรียนชุมชนวัดคลองปลากดกรรมการ
5. นางนภิศพร เหลืองอ่อนนักวิชาการศึกษาชำนาญการกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายภูมิ แตงอ่ำโรงเรียนชุมชนวัดบ้านแก่งประธานกรรมการ
2. นายกนก กุนางโรงเรียนบ้านท่ากร่างกรรมการ
3. นางวราภรณ์ พึ่งตาแสงโรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์กรรมการ
4. นางญาณภินันท์ พินิจธรรมโรงเรียนเทศบาลวัดไทรเหนือกรรมการ
5. นางจันทรา วิเศษกุลโรงเรียนวัดคลองคางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายระวุฒิ แก้วตระกูลโรงเรียนชุมชนวัดมหาโพธิเหนือประธานกรรมการ
2. นายสมนึก ชูชีพโรงเรียนบ้านเขาถ้ำพระกรรมการ
3. นางณรรฐวรรณ อุตะถินโรงเรียนชุมชนวัดบ้านหว้ากรรมการ
4. นางวิไลลักษณ์ มินทร์ศิริโรงเรียนวัดมรรครังสฤษดิ์กรรมการ
5. นางวัลรัตน์ ทานะวงศ์โรงเรียนบ้านเนินกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายสุมล สุมังเกษตรโรงเรียนวัดนิเวศวุฒารามประธานกรรมการ
2. นายจิรภัทร แจ้งชัยภูมิโรงเรียนวัดดงเมืองกรรมการ
3. นางอำพร เรืองสวัสดิ์โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดแสงธรรมสุธาราม)กรรมการ
4. นางจันทรา วิเศษกุลโรงเรียนวัดคลองคางกรรมการ
5. นางวราภรณ์ พึ่งตาแสงโรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายรุ่ง อุดมศิริโรงเรียนวัดบ้านมะเกลือประธานกรรมการ
2. นางสุจิต เชื้อจีนโรงเรียนศิริราษฎร์สามัคคีกรรมการ
3. นางเครือมาศ เกิดโพชาโรงเรียนบ้านโพธิ์งามกรรมการ
4. นางสาวพิชยาภา แก้วเปรมโรงเรียนบ้านเนินศาลากรรมการ
5. นางสาววรินทร์ธรา ภัคอัมพาพันธ์โรงเรียนวัดหนองคล่อกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายรุ่ง อุดมศิริโรงเรียนวัดบ้านมะเกลือประธานกรรมการ
2. นางสุจิต เชื้อจีนโรงเรียนศิริราษฎร์สามัคคีกรรมการ
3. นางเครือมาศ เกิดโพชาโรงเรียนบ้านโพธิ์งามกรรมการ
4. นางสาวพิชยาภา แก้วเปรมโรงเรียนบ้านเนินศาลากรรมการ
5. นางสาววรินทร์ธรา ภัคอัมพาพันธ์โรงเรียนวัดหนองคล่อกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
1. นายสมคิด โมรารายโรงเรียนบ้านซับผักกาดประธานกรรมการ
2. นางฉัตรพิศุทธิ์ เหมปาละธำรงโรงเรียนบ้านท่าจันทน์(สำลีประชานุเคราะห์)กรรมการ
3. นางศศิรัตน์ ห่านศรีวิจิตรข้าราขการบำนาญกรรมการ
4. นายภาสกร รักกลัดอาจารย์มหาวิทยาลัยเจ้าพระยากรรมการ
5. นางวิภารัศมิ์ พรศิริวัฒนคุณโรงเรียนศิริราษฎร์สามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
1. นายสมคิด โมรารายโรงเรียนบ้านซับผักกาดประธานกรรมการ
2. นางฉัตรพิศุทธิ์ เหมปาละธำรงโรงเรียนบ้านท่าจันทน์(สำลีประชานุเคราะห์)กรรมการ
3. นางศศิรัตน์ ห่านศรีวิจิตรข้าราขการบำนาญกรรมการ
4. นายภาสกร รักกลัดอาจารย์มหาวิทยาลัยเจ้าพระยากรรมการ
5. นางวิภารัศมิ์ พรศิริวัฒนคุณโรงเรียนศิริราษฎร์สามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางสุดใจ โมรารายโรงเรียนสามแยกเจ้าพระยาประธานกรรมการ
2. นางวรรณา หอมโนรีโรงเรียนประชาอุทิศกรรมการ
3. นางเสาวภา เจริญศิลป์โรงเรียนวัดหัวดงใต้กรรมการ
4. นายสมอาจ ศรีภูธรข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นางปิติยา โสภาเจริญเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางหทัยรัตน์ ธรามานิตย์โรงเรียนวัดบริรักษ์ประชาสารประธานกรรมการ
2. นายบุญเลิศ แก้วคำโรงเรียนวัดหาดเสลากรรมการ
3. นางสาวอรพันธ์ ปิยะภาคข้าราขการบำนาญกรรมการ
4. นายวัลลภ พวงสมบัติอาจารย์วิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์กรรมการ
5. นางนิภา แพะขุนทดโรงเรียนวัดมรรครังสฤษดิ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายนิพนธ์ พึลึกโรงเรียนบ้านช่อกระถินพัฒนาประธานกรรมการ
2. นายนิรันดร สุขสุวานนท์โรงเรียนชุมชนวัดบ้านหว้ากรรมการ
3. นางสาวอรพันธ์ ปิยะภาคข้าราขการบำนาญกรรมการ
4. นายสมอาจ ศรีภูธรข้าราขการบำนาญกรรมการ
5. นางวิไลลักษณ์ มินทร์ศิริโรงเรียนวัดมรรครังสฤษดิ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์โรงเรียนวัดหัวงิ้วประธานกรรมการ
2. นางสาวนาศรี พรกระแสข้าราขการบำนาญกรรมการ
3. นางนวลศรี มีเอี่ยมผู้ทรงคุณวุฒิด้านวัฒนธรรมไทยกรรมการ
4. นางมาลี ศรีวิริยไชยอาจารย์วิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์กรรมการ
5. นางสายชล จ่าอยู่โรงเรียนวัดใหม่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นายประจักษ์ เย็นชื่นโรงเรียนวัดฆะมังประธานกรรมการ
2. ดร.ทิพวรรณ อินนันทนานนท์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวัฒนธรรมไทยกรรมการ
3. นางวาสนา ทองสะอาดข้าราขการบำนาญกรรมการ
4. นางรุ่งระวี สุขตระกูลโรงเรียนศึกษาศาสตร์กรรมการ
5. นางสาวสายรุ้ง ทองวิชิตนักจัดการงานทั่วไปชำนาญงานกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายสะอาด แผนสุวรรณ์โรงเรียนวัดคลองเกษมเหนือประธานกรรมการ
2. ดร.ทิพวรรณ อินนันทนานนท์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวัฒนธรรมไทยกรรมการ
3. นางนวลศรี มีเอี่ยมผู้ทรงคุณวุฒิด้านวัฒนธรรมไทยกรรมการ
4. นางวาสนา ทองสะอาดข้าราขการบำนาญกรรมการ
5. นางสายรุ้ง ทองวิชิตนักจัดการงานทั่วไปชำนาญงานกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
1. นายอารีย์ ลอยเมฆโรงเรียนอนุบาลเก้าเลี้ยวประธานกรรมการ
2. นายสิ้นศึก มุงคูณวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยกรรมการ
3. พระครูสมุห์ณรงค์ โฆสิตธมโมสำนักปฏิบัติธรรมเทพนิมิตกรรมการ
4. นายสาคร นิลาโพธิ์โรงเรียนบ้านปากดงกรรมการ
5. นางแก้วกมล ฤทธิ์เต็มโรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3
1. นายอารีย์ ลอยเมฆโรงเรียนอนุบาลเก้าเลี้ยวประธานกรรมการ
2. นายสิ้นศึก มุงคูณวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยกรรมการ
3. พระครูสมุห์ณรงค์ โฆสิตธมโมสำนักปฏิบัติธรรมเทพนิมิตกรรมการ
4. นายสาคร นิลาโพธิ์โรงเรียนบ้านปากดงกรรมการ
5. นางแก้วกมล ฤทธิ์เต็มโรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์กรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายธนาวัฒน์ สอนทองโรงเรียนวัดศาลาแดงประธานกรรมการ
2. นายสกล มั่นสกุลโรงเรียนวัดพระนอนกรรมการ
3. นายอดิเรก ทรัพย์มูลโรงเรียนวัดศาลาแดงกรรมการ
4. นายสมพงษ์ บูลย์สินโรงเรียนวัดบ้านไร่กรรมการ
5. นางสาววรรณิภา อ้นแก้วโรงเรียนอนุบาลโกรกพระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นายธนาวัฒน์ สอนทองโรงเรียนวัดศาลาแดงประธานกรรมการ
2. นายสกล มั่นสกุลโรงเรียนวัดพระนอนกรรมการ
3. นายอดิเรก ทรัพย์มูลโรงเรียนวัดศาลาแดงกรรมการ
4. นายสมพงษ์ บูลย์สินโรงเรียนวัดบ้านไร่กรรมการ
5. นางสาววรรณิภา อ้นแก้วโรงเรียนอนุบาลโกรกพระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายสุรินทร์ แว่นแก้วโรงเรียนวัดมโนราษฎร์ประธานกรรมการ
2. นางจิราวรรณ ทองคำปั้นโรงเรียนวัดมโนราษฎร์กรรมการ
3. นางมยุรี สารีพันธุ์โรงเรียนราษฎร์อุทิศกรรมการ
4. นางพิมพา ชิณสาโรงเรียนอนุบาลโกรกพระกรรมการ
5. นางสาววรรณภา ศรีสุขโรงเรียนบ้านไร่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายสุพนต์ ชิณสาโรงเรียนวัดท่าซุดประธานกรรมการ
2. นางจิราวรรณ ทองคำปั้นโรงเรียนวัดมโนราษฎร์กรรมการ
3. นางมยุรี สารีพันธุ์โรงเรียนราษฎร์อุทิศกรรมการ
4. นางพิมพา ชิณสาโรงเรียนอนุบาลโกรกพระกรรมการ
5. นางชูศรี บูลย์สินโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
1. นายสากล ชาญณรงค์โรงเรียนราษฎร์อุทิศประธานกรรมการ
2. นายถวัลย์ จาดขำโรงเรียนชุมชนวัดเกยไชยเหนือกรรมการ
3. นางจรรยา โถทัยโรงเรียนอนุบาลชุมแสงกรรมการ
4. นายประเวศ บญพงษ์โรงเรียนวัดหนองพรมหน่อกรรมการ
5. นางสาวนารีรัตน์ สว่างเรืองศรีโรงเรียนบ้านเนินกรรมการและเลขานุการ
6. นายนิพนธ์ ประเสริฐสุขสพป.นครสวรรค์ เขต 1ที่ปรึกษา
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
1. นายสากล ชาญณรงค์โรงเรียนราษฎร์อุทิศประธานกรรมการ
2. นายถวัลย์ จาดขำโรงเรียนชุมชนวัดเกยไชยเหนือกรรมการ
3. นางจรรยา โถทัยโรงเรียนอนุบาลชุมแสงกรรมการ
4. นายประเวศ บญพงษ์โรงเรียนวัดหนองพรมหน่อกรรมการ
5. นางสาวนารีรัตน์ สว่างเรืองศรีโรงเรียนบ้านเนินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายสมกิจ บุญผ่องโรงเรียนชุมชนวัดเกยไชยเหนือประธานกรรมการ
2. นายถวัลย์ จาดขำโรงเรียนชุมชนวัดเกยไชยเหนือกรรมการ
3. นายวินัย พรมกักดีโรงเรียนบ้านสระบัวกรรมการ
4. นายวันชัย กิจกำรูญโรงเรียนวัดนากลางกรรมการ
5. นายประยุทธ พิบูรณ์โรงเรียนบ้านหนองไม้แดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นางเครือมาศ เกิดโพชาโรงเรียนบ้านโพธิ์งามประธานกรรมการ
2. นายวินัย พรมกักดีโรงเรียนบ้านสระบัวกรรมการ
3. นางวิไล ทรัพย์มูลโรงเรียนวัดนากลางกรรมการ
4. นายวิรัช กรเอี่ยมโรงเรียนวัดนิเวศวุฒารามกรรมการ
5. นายวันชัย นาครัตน์โรงเรียนอนุบาลโกรกพระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นางเครือมาศ เกิดโพชาโรงเรียนบ้านโพธิ์งามประธานกรรมการ
2. นายวินัย พรมกักดีโรงเรียนบ้านสระบัวกรรมการ
3. นางวิไล ทรัพย์มูลโรงเรียนวัดนากลางกรรมการ
4. นายวิรัช กรเอี่ยมโรงเรียนวัดนิเวศวุฒารามกรรมการ
5. นายวันชัย นาครัตน์โรงเรียนอนุบาลโกรกพระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายมนตรี หาทรัพย์โรงเรียนบ้านเขาปูนประธานกรรมการ
2. นายรังสรรค์ เสนาวินโรงเรียนอนุบาลพยุหะคีรีกรรมการ
3. นางพัชรีย์ คันธมาศน์โรงเรียนชุมชนวัดเกยไชยเหนือกรรมการ
4. นายวุฒิชัย เมืองคำโรงเรียนวัดคลองเกษมเหนือกรรมการ
5. นายวิรัช กรเอี่ยมโรงเรียนวัดนิเวศวุฒารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายเบญจวิทย์ ตีระมาตย์โรงเรียนวัดนากลางประธานกรรมการ
2. นายธีรศิลป์ พันธุ์โยศรีโรงเรียนวัดหนองพรมหน่อกรรมการ
3. นายอดิเรก ทรัพย์มูลโรงเรียนวัดศาลาแดงกรรมการ
4. นายชัยราช เหมือนจันทร์โรงเรียนวัดคลองบางเดื่อกรรมการ
5. นางสาวสมบัติ ผดุงชาติโรงเรียนบ้านเขาปูนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายเบญจวิทย์ ตีระมาตย์โรงเรียนวัดนากลางประธานกรรมการ
2. นายธีรศิลป์ พันธุ์โยศรีโรงเรียนวัดหนองพรมหน่อกรรมการ
3. นายอดิเรก ทรัพย์มูลโรงเรียนวัดศาลาแดงกรรมการ
4. นายชัยราช เหมือนจันทร์โรงเรียนวัดคลองบางเดื่อกรรมการ
5. นางสาวสมบัติ ผดุงชาติโรงเรียนบ้านเขาปูนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายธนาวัฒน์ สอนทองโรงเรียนวัดศาลาแดงประธานกรรมการ
2. นายวันชัย กิจกำรูญโรงเรียนวัดนากลางกรรมการ
3. นายวุฒิชัย เมืองคำโรงเรียนวัดคลองเกษมเหนือกรรมการ
4. นางศิวพร ชูสิงห์โรงเรียนวัดทับกฤชเหนือกรรมการ
5. นางสาวสมบัติ ผดุงชาติโรงเรียนบ้านเขาปูนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายธนาวัฒน์ สอนทองโรงเรียนวัดศาลาแดงประธานกรรมการ
2. นายวันชัย กิจกำรูญโรงเรียนวัดนากลางกรรมการ
3. นายวุฒิชัย เมืองคำโรงเรียนวัดคลองเกษมเหนือกรรมการ
4. นางศิวพร ชูสิงห์โรงเรียนวัดทับกฤชเหนือกรรมการ
5. นางสาวสมบัติ ผดุงชาติโรงเรียนบ้านเขาปูนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายธนาวัฒน์ สอนทองโรงเรียนวัดศาลาแดงประธานกรรมการ
2. นายประเวศน์ บญพงษ์โรงเรียนวัดหนองพรมหน่อกรรมการ
3. นายชัยณรงค์ ปรมาธิกุลโรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์กรรมการ
4. นางวิไล ทรัพย์มูลโรงเรียนวัดนากลางกรรมการ
5. นายวันชัย นาครัตน์โรงเรียนอนุบาลโกรกพระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นางเครือมาศ เกิดโพชาโรงเรียนบ้านโพธิ์งามประธานกรรมการ
2. นายสาโรจ พุกทองโรงเรียนวัดฆะมังกรรมการ
3. นางสาวสุภมาส พานทองโรงเรียนบ้านห้วยบงกรรมการ
4. นางศิวพร ชูสิงห์โรงเรียนวัดทับกฤชเหนือกรรมการ
5. นางสาวนารีรัตน์ สว่างเรืองศรีโรงเรียนบ้านเนินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายสุรพร สุวรรณศิลป์์ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายธีรศิลป์ พันธุ์โยศรีโรงเรียนวัดหนองพรมหน่อกรรมการ
3. นายวิชาญ พันธุ์สมุทรโรงเรียนวัดสันติธรรมกรรมการ
4. นายสาโรจ พุกทองโรงเรียนวัดฆะมังกรรมการ
5. นางอรษา นิยมศรีโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายสุรพร สุวรรณศิลป์์ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายธีรศิลป์ พันธุ์โยศรีโรงเรียนวัดหนองพรมหน่อกรรมการ
3. นายวิชาญ พันธุ์สมุทรโรงเรียนวัดสันติธรรมกรรมการ
4. นายสาโรจ พุกทองโรงเรียนวัดฆะมังกรรมการ
5. นางอรษา นิยมศรีโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายสุรพร สุวรรณศิลป์์ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายสมชัย พุกทองโรงเรียนวัดดงกะพี้กรรมการ
3. นายวิชาญ พันธุ์สมุทรโรงเรียนวัดสันติธรรมกรรมการ
4. นายวิชา เทียมกลิ่นโรงเรียนวัดหนองโกกรรมการ
5. นางอรษา นิยมศรีโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์กรรมการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายปรีชา สวนคำศรีโรงเรียนวัดเกรียงไกร์(โพธิ์ประสิทธิ์)ประธานกรรมการ
2. นายกุมภา จิตรักญาติข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายกุหลาบ มีเสือทองภูมิปัญญาท้องถิ่นกรรมการ
4. นายกมล ชูเฉลิมโรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์กรรมการ
5. นางนิยดา เคารพสงฆ์โรงเรียนวัดหาดทรายงามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายธงชัย ศิริทัพโรงเรียนวัดกลางแดดประธานกรรมการ
2. นายวิพักตร์ คล้ายสุบินโรงเรียนประชานุเคราะห์กรรมการ
3. นายกุหลาบ มีเสือทองภูมิปัญญาท้องถิ่นกรรมการ
4. นายกมล ชูเฉลิมโรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์กรรมการ
5. นางสาวขนิษฐา ลาโกโรงเรียนวัดชุมนุมสงฆ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายธงชัย ศิริทัพโรงเรียนวัดกลางแดดประธานกรรมการ
2. นายกุมภา จิตรักญาติข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายกุหลาบ มีเสือทองภูมิปัญญาท้องถิ่นกรรมการ
4. นายกมล ชูเฉลิมโรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์กรรมการ
5. นางนิยดา เคารพสงฆ์โรงเรียนวัดหาดทรายงามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายธงชัย ศิริทัพโรงเรียนวัดกลางแดดประธานกรรมการ
2. นายวิพักตร์ คล้ายสุบินโรงเรียนประชานุเคราะห์กรรมการ
3. นายกุหลาบ มีเสือทองภูมิปัญญาท้องถิ่นกรรมการ
4. นายกมล ชูเฉลิมโรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์กรรมการ
5. นางสาวขนิษฐา ลาโกโรงเรียนวัดชุมนุมสงฆ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายธงชัย ศิริทัพโรงเรียนวัดกลางแดดประธานกรรมการ
2. นายกุมภา จิตรักญาติข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายกุหลาบ มีเสือทองภูมิปัญญาท้องถิ่นกรรมการ
4. นายกมล ชูเฉลิมโรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์กรรมการ
5. นางนิยดา เคารพสงฆ์โรงเรียนวัดหาดทรายงามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายธงชัย ศิริทัพโรงเรียนวัดกลางแดดประธานกรรมการ
2. นายวิพัฒน์ คล้ายสุบินโรงเรียนประชานุเคราะห์กรรมการ
3. นายกุหลาบ มีเสือทองภูมิปัญญาท้องถิ่นกรรมการ
4. นายกมล ชูเฉลิมโรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์กรรมการ
5. นางสาวขนิษฐา ลาโกโรงเรียนวัดชุมนุมสงฆ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายธงชัย ศิริทัพโรงเรียนวัดกลางแดดประธานกรรมการ
2. นายกุมภา จิตรักญาติข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายกุหลาบ มีเสือทองภูมิปัญญาท้องถิ่นกรรมการ
4. นายกมล ชูเฉลิมโรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์กรรมการ
5. นางนิยดา เคารพสงฆ์โรงเรียนวัดหาดทรายงามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายปรีชา สวนคำศรีโรงเรียนวัดเกรียงไกร์(โพธิ์ประสิทธิ์)ประธานกรรมการ
2. นายกุมภา จิตรักญาติข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายกุหลาบ มีเสือทองภูมิปัญญาท้องถิ่นกรรมการ
4. นายกมล ชูเฉลิมโรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์กรรมการ
5. นางนิยดา เคารพสงฆ์โรงเรียนวัดหาดทรายงามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายธงชัย ศิริทัพโรงเรียนวัดกลางแดดประธานกรรมการ
2. นายประสงค์ ศรีเปรมข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายวิพักตร์ คล้ายสุบินข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายชัยวุฒิ สาครธนรัตน์โรงเรียนมารีย์วิทยากรรมการ
5. นางสาวขนิษฐา ลาโถโรงเรียนวัดชุมนุมสงฆ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายธงชัย ศิริทัพโรงเรียนวัดกลางแดดประธานกรรมการ
2. นายประสงค์ ศรีเปรมข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายวิพักตร์ คล้ายสุบินข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายชัยวุฒิ สาครธนรัตน์โรงเรียนมารีย์วิทยากรรมการ
5. นางสาวขนิษฐา ลาโถโรงเรียนวัดชุมนุมสงฆ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายธงชัย ศิริทัพโรงเรียนวัดกลางแดดประธานกรรมการ
2. นายประสงค์ ศรีเปรมข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายวิพักตร์ คล้ายสุบินข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายชัยวุฒิ สาครธนรัตน์โรงเรียนมารีย์วิทยากรรมการ
5. นางสาวขนิษฐา ลาโถโรงเรียนวัดชุมนุมสงฆ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายธงชัย ศิริทัพโรงเรียนวัดกลางแดดประธานกรรมการ
2. นายประสงค์ ศรีเปรมข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายวิพักตร์ คล้ายสุบินข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายชัยวุฒิ สาครธนรัตน์โรงเรียนมารีย์วิทยากรรมการ
5. นางสาวขนิษฐา ลาโถโรงเรียนวัดชุมนุมสงฆ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายธงชัย ศิริทัพโรงเรียนวัดกลางแดดประธานกรรมการ
2. นายประสงค์ ศรีเปรมข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายวิพักตร์ คล้ายสุบินข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายชัยวุฒิ สาครธนรัตน์โรงเรียนมารีย์วิทยากรรมการ
5. นางสาวขนิษฐา ลาโถโรงเรียนวัดชุมนุมสงฆ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายธงชัย ศิริทัพโรงเรียนวัดกลางแดดประธานกรรมการ
2. นายประสงค์ ศรีเปรมข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายวิพักตร์ คล้ายสุบินข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายชัยวุฒิ สาครธนรัตน์โรงเรียนมารีย์วิทยากรรมการ
5. นางสาวขนิษฐา ลาโถโรงเรียนวัดชุมนุมสงฆ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายกฤษปกรณ์ สาครโรงเรียนวัดวังยางประธานกรรมการ
2. นายร.ต.สำเนา ศรีเพชร์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายราเชนทร์ ดิตต์ศรีโรงเรียนวัดศรีอัมพวัลย์กรรมการ
4. นางวราภรณ์ ศรีวงษาภูมิปัญญาท้องถิ่นกรรมการ
5. นางสาวสุรีรัตน์ หยกรัตน์ศักดิ์โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นายโกศล เจนธัญกรณ์โรงเรียนวัดบ้านลาดประธานกรรมการ
2. นายประสงค์ ศรีเปรมโรงเรียนวัดหาดทรายงามกรรมการ
3. นางสาวสิริมาศ สาตราโรงเรียนวัดหาดทรายงามกรรมการ
4. นางวราภรณ์ ศรีวงษาภูมิปัญญาท้องถิ่นกรรมการ
5. นางสาวสุรีรัตน์ หยกรัตน์ศักดิ์โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายกฤษปกรณ์ สาครโรงเรียนวัดวังยางประธานกรรมการ
2. นายร.ต.สำเนา ศรีเพชร์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายราเชนทร์ ดิตต์ศรีโรงเรียนวัดศรีอัมพวัลย์กรรมการ
4. นางวราภรณ์ ศรีวงษาภูมิปัญญาท้องถิ่นกรรมการ
5. นางสาวสุรีรัตน์ หยกรัตน์ศักดิ์โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายธงชัย ศิริทัพโรงเรียนวัดกลางแดดประธานกรรมการ
2. นายประสงค์ ศรีเปรมข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นางสาวสิริมาศ สาตราโรงเรียนวัดหาดทรายงามกรรมการ
4. นางวราภรณ์ ศรีวงษาภูมิปัญญาท้องถิ่นกรรมการ
5. นางสาวสุรีรัตน์ หยกรัตน์ศักดิ์โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายกฤษปกรณ์ สาครโรงเรียนวัดวังยางประธานกรรมการ
2. นายร.ต.สำเนา ศรีเพชร์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายราเชนทร์ ดิตต์ศรีโรงเรียนวัดศรีอัมพวัลย์กรรมการ
4. นางวราภรณ์ ศรีวงษาภูมิปัญญาท้องถิ่นกรรมการ
5. นางสาวสุรีรัตน์ หยกรัตน์ศักดิ์โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายกฤษปกรณ์ สาครโรงเรียนวัดวังยางประธานกรรมการ
2. นายร.ต.สำเนา ศรีเพชร์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายราเชนทร์ ดิตต์ศรีโรงเรียนวัดศรีอัมพวัลย์กรรมการ
4. นางวราภรณ์ ศรีวงษาภูมิปัญญาท้องถิ่นกรรมการ
5. นางสาวสุรีรัตน์ หยกรัตน์ศักดิ์โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายจำรัส คล้ายแก้วโรงเรียนวัดทับกฤชเหนือประธานกรรมการ
2. นายสมบัติ ศรีวงษาโรงเรียนโกรกพระ สพม.42กรรมการ
3. นางสาวเรียม จั่นถาวรข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายโกศล เจนธัญกรณ์โรงเรียนวัดบ้านลาดกรรมการ
5. นายสงกรานต์ เพ็ชร์รัตน์โรงเรียนวัดเกรียงไกร์(โพธิ์ประสิทธิ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายจำรัส คล้ายแก้วโรงเรียนวัดทับกฤชเหนือประธานกรรมการ
2. นายสมบัติ ศรีวงษาโรงเรียนโกรกพระ สพม.42กรรมการ
3. นางสาวเรียม จั่นถาวรข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายโกศล เจนธัญกรณ์โรงเรียนวัดบ้านลาดกรรมการ
5. นายสงกรานต์ เพ็ชร์รัตน์โรงเรียนวัดเกรียงไกร์(โพธิ์ประสิทธิ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
1. นายจำรัส คล้ายแก้วโรงเรียนวัดทับกฤชเหนือประธานกรรมการ
2. นายสมบัติ ศรีวงษาโรงเรียนโกรกพระ สพม.42กรรมการ
3. นางสาวเรียม จั่นถาวรข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายโกศล เจนธัญกรณ์โรงเรียนวัดบ้านลาดกรรมการ
5. นางสาววนาลี จันทรังษีโรงเรียนวัดหาดทรายงามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
1. นายจำรัส คล้ายแก้วโรงเรียนวัดทับกฤชเหนือประธานกรรมการ
2. นายสมบัติ ศรีวงษาโรงเรียนโกรกพระ สพม.42กรรมการ
3. นางสาวเรียม จั่นถาวรข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายโกศล เจนธัญกรณ์โรงเรียนวัดบ้านลาดกรรมการ
5. นายสงกรานต์ เพ็ชร์รัตน์โรงเรียนวัดเกรียงไกร์(โพธิ์ประสิทธิ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
1. นายจำรัส คล้ายแก้วโรงเรียนวัดทับกฤชเหนือประธานกรรมการ
2. นายสมบัติ ศรีวงษาโรงเรียนโกรกพระ สพม.42กรรมการ
3. นางสาวเรียม จั่นถาวรข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายโกศล เจนธัญกรณ์โรงเรียนวัดบ้านลาดกรรมการ
5. นางสาววนาลี จันทรังษีโรงเรียนวัดหาดทรายงามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
1. นายจำรัส คล้ายแก้วโรงเรียนวัดทับกฤชเหนือประธานกรรมการ
2. นายสมบัติ ศรีวงษาโรงเรียนโกรกพระ สพม.42กรรมการ
3. นางสาวเรียม จั่นถาวรข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายโกศล เจนธัญกรณ์โรงเรียนวัดบ้านลาดกรรมการ
5. นายสงกรานต์ เพ็ชร์รัตน์โรงเรียนวัดเกรียงไกร์(โพธิ์ประสิทธิ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นายจำรัส คล้ายแก้วโรงเรียนวัดทับกฤชเหนือประธานกรรมการ
2. นายสมบัติ ศรีวงษาโรงเรียนโกรกพระ สพม.42กรรมการ
3. นางสาวเรียม จั่นถาวรข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายโกศล เจนธัญกรณ์โรงเรียนวัดบ้านลาดกรรมการ
5. นางสาววนาลี จันทรังษีโรงเรียนวัดหาดทรายงามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
1. นายจำรัส คล้ายแก้วโรงเรียนวัดทับกฤชเหนือประธานกรรมการ
2. นางเสาวนีย์ ศิริรทัพโรงเรียนวัดกลางแดดกรรมการ
3. นางสาวเรียม จั่นถาวรข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายประสงค์ ศรีเปรมข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นางสาววนาลี จันทรรังษีโรงเรียนวัดหาดทรายงามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายบรรเลง แก้วแจ่มโรงเรียนเขาทองประธานกรรมการ
2. นายธนกร ชื่นอารมณ์โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์กรรมการ
3. นายศิรวัฒน์ ลอสวัสดิ์โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์กรรมการ
4. นางเณริศา คชฤทธิ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นางลำพึง มัญจะวงศ์โรงเรียนวัดหาดทรายงามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
1. นายบรรเลง แก้วแจ่มโรงเรียนเขาทองประธานกรรมการ
2. นายธนกร ชื่นอารมณ์โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์กรรมการ
3. นายศิริวัฒน์ ลอสวัสดิ์โรงเรียนบ้านห้วยบงกรรมการ
4. นางเณริศา คชฤทธิ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นางลำพึง มัญจะวงศ์โรงเรียนวัดหาดทรายงามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
1. นายบรรเลง แก้วแจ่มโรงเรียนเขาทองประธานกรรมการ
2. นายธนกร ชื่นอารมณ์โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์กรรมการ
3. นายศิรวัฒน์ ลอสวัสดิ์โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์กรรมการ
4. นางเณริศา คชฤทธิ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นางลำพึง มัญจะวงศ์โรงเรียนวัดหาดทรายงามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายประเสริฐ เทียนสันต์โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาววสุกัญญา อินทรเกษตรข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นางศิริกานต์ แจ้งคำโรงเรียนอนุบาลโกรกพระกรรมการ
4. นายยมโดย ผิวอ่อ่นข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นางสุมาลี ผิวทองนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายประเสริฐ เทียนสันต์โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาววสุกัญญา อินทรเกษตรข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นางศิริกานต์ แจ้งคำโรงเรียนอนุบาลโกรกพระกรรมการ
4. นายยมโดย ผิวอ่อ่นข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นางสุมาลี ผิวทองนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายประเสริฐ เทียนสันต์โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาววสุกัญญา อินทรเกษตรข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นางศิริกานต์ แจ้งคำโรงเรียนอนุบาลโกรกพระกรรมการ
4. นายยมโดย ผิวอ่อ่นข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นายเสน่ห์ ยอดนิลโรงเรียนเขาทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายประเสริฐ เทียนสันต์โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาววสุกัญญา อินทรเกษตรข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นางศิริกานต์ แจ้งคำโรงเรียนอนุบาลโกรกพระกรรมการ
4. นายยมโดย ผิวอ่อ่นข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นางสุมาลี ผิวทองนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายธัชพงศ์ พิลึกโรงเรียนวัดชุมนุมสงฆ์ประธานกรรมการ
2. นายสุทธิศักดิ์ ฉิลประเสร็ฐผลข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นางสุมาลี ยอดนิลสพป.นว.1กรรมการ
4. นางสาวภาวินี บัวน้อยโรงเรียนวัดท่าล้อกรรมการ
5. นายสุบิน กลิ่นโทข้าราชการบำนาญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายธัชพงศ์ พิลึกโรงเรียนวัดชุมนุมสงฆ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุดารัตน์ อุดมทองข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายเสน่ห์ ยอดนิลโรงเรียนเขาทองกรรมการ
4. นางสาวภาวินี บัวน้อยโรงเรียนวัดท่าล้อกรรมการ
5. นายสุบิน กลิ่นโทข้าราชการบำนาญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายธัชพงศ์ พิลึกโรงเรียนวัดชุมนุมสงฆ์ประธานกรรมการ
2. นางสุดารัตน์ อุดมทองข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายเสน่ห์ ยอดนิลโรงเรียนเขาทองกรรมการ
4. นางสาวภาวินี บัวน้อยโรงเรียนวัดท่าล้อกรรมการ
5. นายสุบิน กลิ่นโทข้าราชการบำนาญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายธัชพงศ์ พิลึกโรงเรียนวัดชุมนุมสงฆ์ประธานกรรมการ
2. นางสุดารัตน์ อุดมทองข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายเสน่ห์ ยอดนิลโรงเรียนเขาทองกรรมการ
4. นางภาวินี บัวน้อยโรงเรียนวัดท่าล้อกรรมการ
5. นายสุบิน กลิ่นโทข้าราชการบำนาญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายเบญจวิทย์ ตีระมาตย์โรงเรียนวัดนากลางประธานกรรมการ
2. นายชัยวุฒิ เพ็ชรแสงโรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์กรรมการ
3. นางสำอาง ผิวอ่อ่นโรงเรียนชุมชนวัดคลองปลากดกรรมการ
4. นางสาวอภิวันท์ จันทร์สอนโรงเรียนชุมชนวัดบ้านหว้ากรรมการ
5. นางวิภาดา เพ็ชรชนะโรงเรียนวัดหัวถนนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายเบญจวิทย์ ตีระมาตย์โรงเรียนวัดนากลางประธานกรรมการ
2. นายชัยวุฒิ เพ็ชรแสงโรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์กรรมการ
3. นางสำอาง ผิวอ่อ่นโรงเรียนชุมชนวัดคลองปลากดกรรมการ
4. นางสาวอภิวันท์ จันทร์สอนโรงเรียนชุมชนวัดบ้านหว้ากรรมการ
5. นางวิภาดา เพ็ชรชนะโรงเรียนวัดหัวถนนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายเบญจวิทย์ ตีระมาตย์โรงเรียนวัดนากลางประธานกรรมการ
2. นายชัยวุฒิ เพ็ชรแสงโรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์กรรมการ
3. นางสำอาง ผิวอ่อ่นโรงเรียนชุมชนวัดคลองปลากดกรรมการ
4. นางสาวอภิวันท์ จันทร์สอนโรงเรียนชุมชนวัดบ้านหว้ากรรมการ
5. นางวิภาดา เพ็ชรชนะโรงเรียนวัดหัวถนนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายเบญจวิทย์ ตีระมาตย์โรงเรียนวัดนากลางประธานกรรมการ
2. นายชัยวุฒิ เพ็ชรแสงโรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์กรรมการ
3. นางสำอาง ผิวอ่อ่นโรงเรียนชุมชนวัดคลองปลากดกรรมการ
4. นางสาวอภิวันท์ จันทร์สอนโรงเรียนชุมชนวัดบ้านหว้ากรรมการ
5. นางวิภาดา เพ็ชรชนะโรงเรียนวัดหัวถนนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายวีระพันธ์ พึ่งตาแสงโรงเรียนวัดหนองโรงประธานกรรมการ
2. นายนิวัช จันทร์แจ่มศรีโรงเรียนวัดแหลมยางกรรมการ
3. นางสุวรรณี คมขำข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายศราวุธ พิจารณ์สรรค์โรงเรียนบ้านสระงามกรรมการ
5. นางกำไร ไล้ทองคำโรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวรารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวีระพันธ์ พึ่งตาแสงโรงเรียนวัดหนองโรงประธานกรรมการ
2. นายนิวัช จันทร์แจ่มศรีโรงเรียนวัดแหลมยางกรรมการ
3. นางสุวรรณี คมขำข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายศราวุธ พิจารณ์สรรค์โรงเรียนบ้านสระงามกรรมการ
5. นางวิชาญ พันธุ์สมุทรโรงเรียนวัดสันติธรรมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายวีระพันธ์ พึ่งตาแสงโรงเรียนวัดหนองโรงประธานกรรมการ
2. นายนิวัช จันทร์แจ่มศรีโรงเรียนวัดแหลมยางกรรมการ
3. นางสุวรรณี คมขำข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายศราวุธ พิจารณ์สรรค์โรงเรียนบ้านสระงามกรรมการ
5. นายวิชาญ พันธุ์สมุทรโรงเรียนวัดสันติธรรมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวีระพันธ์ พึ่งตาแสงโรงเรียนวัดหนองโรงประธานกรรมการ
2. นายนิวัช จันทร์แจ่มศรีโรงเรียนวัดแหลมยางกรรมการ
3. นางสุวรรณี คมขำข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายศราวุธ พิจารณ์สรรค์โรงเรียนบ้านสระงามกรรมการ
5. นายวิชาญ พันธ์ุสมุทรโรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวรารามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble ป.1-ม.3
1. นายบรรเลง แก้วแจ่มโรงเรียนเขาทองประธานกรรมการ
2. นายธนกร ชื่นอารมณ์โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์กรรมการ
3. นายศิริวัฒน์ ลอสวัสดิ์โรงเรียนบ้านห้วยบงกรรมการ
4. นางเณริศา คชฤทธิ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นางลำพึง มัญจะวงศ์โรงเรียนวัดหาดทรายงามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายบรรเลง แก้วแจ่มโรงเรียนเขาทองประธานกรรมการ
2. นายธนกร ชื่นอารมณ์โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์กรรมการ
3. นายศิรวัฒน์ ลอสวัสดิ์โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์กรรมการ
4. นางเณริศา คชฤทธิ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นางลำพึง มัญจะวงศ์โรงเรียนวัดหาดทรายงามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายบรรเลง แก้วแจ่มโรงเรียนเขาทองประธานกรรมการ
2. นายธนกร ชื่นอารมณ์โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์กรรมการ
3. นายศิริวัฒน์ ลอสวัสดิ์โรงเรียนบ้านห้วยบงกรรมการ
4. นางเณริศา คชฤทธิ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นางลำพึง มัญจะวงศ์โรงเรียนวัดหาดทรายงามกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางทัศนาภรณ์ โกสีย์โรงเรียนวัดหนองกระโดนประธานกรรมการ
2. นางพัชรา ปุณยวัฒนานนท์โรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวรารามกรรมการ
3. นางรุ่งรัตน์ แจ่มฟ้าโรงเรียนวัดหนองพรมหน่อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางทัศนาภรณ์ โกสีย์โรงเรียนวัดหนองกระโดนประธานกรรมการ
2. นางพัชรา ปุณยวัฒนานนท์โรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวรารามกรรมการ
3. นางรุ่งรัตน์ แจ่มฟ้าโรงเรียนวัดหนองพรมหน่อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางดาราพร สันตะวันโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางณิศฐ์วรา สารีพุฒธนพงษ์โรงเรียนวัดนิเวศวุฒารามกรรมการ
3. นางวลี หาญกสิกิจโรงเรียนวัดหนองเต่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางดาราพร สันตะวันโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางณิศฐ์วรา สารีพุฒธนพงษ์โรงเรียนวัดนิเวศวุฒารามกรรมการ
3. นางวลี หาญกสิกิจโรงเรียนวัดหนองเต่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางรุ่งรัตน์ แจ่มฟ้าโรงเรียนวัดหนองพรมหน่อประธานกรรมการ
2. นางจิรชญา ทับทิมศรีโรงเรียนวัดบ้านบนกรรมการ
3. นางพัชรา ปุณยวัฒนานนท์โรงเรียนวัดช่องคีรีศรีสิทธิวรารามกรรมการ
4. นางทัศนาภรณ์ โกสีย์โรงเรียนวัดหนองกระโดนกรรมการ
5. นางพัชรี พ่วงเสือโรงเรียนวัดศรีอุทุมพรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นายมนตรี เผือกจีนโรงเรียนโพฒิสารศึกษาประธานกรรมการ
2. นางจิรชญา ทับทิมศรีโรงเรียนวัดบ้านบนกรรมการ
3. นางพัชรี พ่วงเสือโรงเรียนวัดศรีอุทุมพรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางรุ่งรัตน์ แจ่มฟ้าโรงเรียนวัดหนองพรมหน่อประธานกรรมการ
2. นางณิศฐ์วรา สารีพุฒธนพงษ์โรงเรียนวัดนิเวศวุฒารามกรรมการ
3. นายมนตรี เผือกจีนโรงเรียนโพฒิสารศึกษากรรมการ
4. นางทัศนาภรณ์ โกสีย์โรงเรียนวัดหนองกระโดนกรรมการ
5. นางกนกวรรณ อนันตศานต์โรงเรียนบ้านซับผักกาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางรุ่งรัตน์ แจ่มฟ้าโรงเรียนวัดหนองพรมหน่อประธานกรรมการ
2. นางณิศฐ์วรา สารีพุฒธนพงษ์โรงเรียนวัดนิเวศวุฒารามกรรมการ
3. นางกนกวรรณ อนันตศานต์โรงเรียนบ้านซับผักกาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นางพัชรี พ่วงเสือโรงเรียนวัดศรีอุทุมพรประธานกรรมการ
2. นางทัศนาภรณ์ โกสีย์โรงเรียนวัดหนองกระโดนกรรมการ
3. นางพัชรา ปุณยวัฒนานนท์โรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีกรรมการ
4. นางสาวรุ่งรัตน์ แจ่มฟ้าโรงเรียนวัดหนองพรมหน่อกรรมการ
5. นางมลธิวา อุทัยพัฒน์โรงเรียนวัดศรีอุทุมพรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3
1. นางพัชรี พ่วงเสือโรงเรียนวัดศรีอุทมพรประธานกรรมการ
2. นางพัชรา ปุุณยวัฒนานนท์โรงเรียนวัดช่องคีรีศรีสิทธิวรารามกรรมการ
3. นางรุ่งรัตน์ แจ่มฟ้าโรงเรียนวัดหนองพรมหน่อกรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นางวราภรณ์ ชนะเลิศจตุพรผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษาจีนประธานกรรมการ
2. MissZhou Xiaohuanอาจารย์ภาคภาษาจีนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์กรรมการ
3. นางสายรุ้ง สุขหิรัญโรงเรียนวัดพระนอนกรรมการ
4. นางวิลาวัณย์ ฮ้อสิทธิสมบูรณ์โรงเรียนวัดหนองปลิงกรรมการ
5. นางปุริมปรัชญ์ ธูปหอมผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษาจีนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางวราภรณ์ ชนะเลิศจตุพรผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษาจีนประธานกรรมการ
2. MissZhou Xiaohuanอาจารย์ภาคภาษาจีนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์กรรมการ
3. นางปุริมปรัชญ์ ธูปหอมผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษาจีนกรรมการ
4. นางสายรุ้ง สุขหิรัญโรงเรียนวัดพระนอนกรรมการ
5. นางวิลาวัณย์ ฮ้อสิทธิสมบูรณ์โรงเรียนวัดหนองปลิงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางวราภรณ์ ชนะเลิศจตุพรผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษาจีนประธานกรรมการ
2. MissZhou Xiaohuanอาจารย์ภาคภาษาจีนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์กรรมการ
3. นางปุริมปรัชญ์ ธูปหอมผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษาจีนกรรมการ
4. นางสายรุ้ง สุขหิรัญโรงเรียนวัดพระนอนกรรมการ
5. นางวิลาวัณย์ ฮ้อสิทธิสมบูรณ์โรงเรียนวัดหนองปลิงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. สิบเอกกรุณา อินทร์ประสิทธิ์โรงเรียนวัดยางใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางวิไลพร พันธุ์ศิลป์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายนคร ชอบดีโรงเรียนเทศบาลวัดไทรเหนือกรรมการ
4. นายกฤชชัย ชุติมานันท์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นางรัตนากรณ์ อากาศวิภาคข้าราชการบำนาญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
1. นายบุญเลิศ ชำนาญกุลสโมรสผู้บังคับบัญชาลูกเสือนครสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นายกวีวัฒน์ ทรัพย์สังข์โรงเรียนสาธิต มรภ.นครสวรรค์กรรมการ
3. นายอุดมศักดิ์ สินประเสริฐข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายสุเมธ ราศีโรงเรียนสาธิต มรภ.นครสวรรค์กรรมการ
5. นางสาวสุนันทา ดิถีปรีวัตร์โรงเรียนวัดท่าล้อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายสวัสดิ์ มาศขาวโรงเรียนอนุบาลโกรกพระประธานกรรมการ
2. นายสฤษดิ์ ภู่ชื่นโรงเรียนบ้านพรหมเขตกรรมการ
3. สิบเอกบุญเลิศ เกิดนวลโรงเรียนวัดบริรักษ์ประชาสารกรรมการ
4. นางอารีย์ มาศขาวโรงเรียนชุมแสงชนูทิศ สพม.42กรรมการ
5. นายฉัตรชัย ศิริสวัสดิ์โรงเรียนวัดหนองกระโดนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นายนิพนธ์ พิลึกโรงเรียนบ้านช่อกระถินพัฒนาประธานกรรมการ
2. นายสุรนันท์ ศรีเพ็ญโรงเรียนวัดหนองปลิงกรรมการ
3. นางปรเสริฐ พงษ์ลัดดาโรงเรียนศรีพูลราษฎร์สามัคคีกรรมการ
4. นางนงลักษณ์ เนียมเสวกโรงเรียนวัดสันติธรรมกรรมการ
5. นางนงค์ลักษณ์ ปวุตตานนท์โรงเรียนบ้านเขากะลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3
1. นายสมเดช เพ่งผลโรงเรียนวัดหนองปลิงประธานกรรมการ
2. นางนงนุช ชิโนเรศโยธินโรงเรียนวัดสุบรรณารามกรรมการ
3. นางสาวปิยะนุช มาศสุขโรงเรียนบ้านท่าจันทน์(สำลี)กรรมการ
4. นายชัชวาล จันทร์อิ่มโรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์กรรมการ
5. นางสาวศิริวรรณ ชื่นศิริโรงเรียนวัดหนองปลิงกรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางพงศ์สุภา สิงห์เรืองโรงเรียนบ้านต้นโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นางนงนุช จันทร์อุดมโรงเรียนวัดท่าทองกรรมการ
3. นางยุพาวดี พลภูงาโรงเรียนอนุบาลพยุหะคีรีกรรมการ
4. นายนำพลชัย เขม็ดโรงเรียนโพฒิสารศึกษากรรมการ
5. นางเพียงใจ จงเกตุกรณ์โรงเรียนชุมชนวัดคลองปลากดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางยมนพร เอกปัชชาศึกษานิเทศก์ สพป.นว 1ประธานกรรมการ
2. นายนำพลชัย เขม็ดโรงเรียนโพฒิสารศึกษากรรมการ
3. นางสมพร ขัดขจรโรงเรียนวัดนิเวศวุฒารามกรรมการ
4. นางพงศ์สุภา สิงห์เรืองโรงเรียนบ้านต้นโพธิ์กรรมการ
5. นางนวลจันทร์ เหลืองสุวรรณโรงเรียนวัดหนองเต่ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นางเยาวลักษณ์ ผาสุุขศึกษานิเทศก์ สพป.นว 1ประธานกรรมการ
2. นางนงนุช สามัญฤทธิ์โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์กรรมการ
3. นางพัชรี ทับวงษ์โรงเรียนบ้านเนินกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางเยาวลักษณ์ ผาสุุขศึกษานิเทศก์ สพป.นว 1ประธานกรรมการ
2. นางนวลจันทร์ เหลืองสุวรรณโรงเรียนวัดหนองเต่ากรรมการ
3. นางนงนุช สามัญฤทธิ์โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์กรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายสำเนียง ทองกรณ์โรงเรียนบ้านสระบัวประธานกรรมการ
2. นางสาวกัลยารัตน์ มั่นสัตย์โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์กรรมการ
3. นางสาวชิดชนันท์ คำมกโรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์กรรมการ
4. นายชลชัย มีมุขโรงเรียนโพฒิสารศึกษากรรมการ
5. นางสาวนริศรา ต่วนชะเอมโรงเรียนเขาทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายรุ่ง อุดมศิริโรงเรียนวัดบ้านมะเกลือประธานกรรมการ
2. นางสาวกษิษฐ์ชญา บุญงามโรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์กรรมการ
3. นางสาวจิราวรรณ ไม้เกตุุโรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์กรรมการ
4. นายสุรัตน์ แก้วเรืองโรงเรียนบ้านเนินกรรมการ
5. นายสมบัติ สินแก้วโรงเรียนบ้านสระบัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายสัญญา สุริโยโรงเรียนวัดมหาโพธิใต้ประธานกรรมการ
2. นายยงยุทธ ธวัชวงษ์โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์กรรมการ
3. นายเสรี กวระสูตรโรงเรียนบ้านเนินกรรมการ
4. นายนพนนท์ อินทรโชติโรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์กรรมการ
5. นายบวร ทองไพบูลย์โรงเรียนวัดหัวดงใต้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายสมชาย สมรภูมิโรงเรียนวัดสุบรรณารามประธานกรรมการ
2. นางสุพัตรา หาญภัคดีนิยมโรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์กรรมการ
3. นางสุพัชชา คุ้มสะอาดโรงเรียนวัดหัวถนนกรรมการ
4. นางสาวทิพยฉัตร พละพลโรงเรียนวัดคลองบางเดื่อกรรมการ
5. นายปรัชญา ผลาผลโรงเรียนวัดหัวดงเหนือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายนิรันดร สุขสุวานนท์โรงเรียนชุมชนวัดบ้านหว้าประธานกรรมการ
2. นายมนัสพงศ์ ชัยเรืองโรงเรียนโพฒิสารศึกษากรรมการ
3. นางจันทรา วิเศษกุลโรงเรียนวัดคลองคางกรรมการ
4. นายระวี กลัดแป้นโรงเรียนอนุบาลชุมแสงกรรมการ
5. นางสาวนิภาพร มูลจันทาโรงเรียนบ้านสระบัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์โรงเรียนวัดหัวงิ้วประธานกรรมการ
2. นายอัศวิน กรรณิกาโรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์กรรมการ
3. นายยงยศ ศิริสัมพันธ์โรงเรียนชุมชนวัดเกยไชยเหนือกรรมการ
4. นายธีระพล เอี่ยมอาจโรงเรียนวัดหนองเต่ากรรมการ
5. นายกิตติพงศ์ ภัสสรโรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายกฤษณ์ปกรณ์ สาครโรงเรียนวัดวังยางประธานกรรมการ
2. นางสาวธนิกาญจน์ คงมะกล่ำโรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์กรรมการ
3. นายประนาวุธ ณรงค์น้อยโรงเรียนชุมชนวัดเกยไชยเหนือกรรมการ
4. นางสาวพิมพ์ชนก สุวรรณโชติโรงเรียนอนุบาลชุมแสงกรรมการ
5. นางสลิลทิพ ชูชาติโรงเรียนภาณุฑัตกรีฑาเวทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายสุรินทร์ แว่นแก้วโรงเรียนวัดมโนราษฎร์ประธานกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ ฤทธิ์โพธิ์โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์กรรมการ
3. นางสาวสุภาวดี ฤทธิ์หมีโรงเรียนอนุบาลพยุหะคีรีกรรมการ
4. นางสาวปิยะวรรณ กุหิวังโรงเรียนบ้านซับผักกาดกรรมการ
5. นางจิราภรณ์ เรือนไทยโรงเรียนเขาทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1. นายขวัญเรือน คงพิทักษ์โรงเรียนเขาสามยอดประธานกรรมการ
2. นางสาวนิตยา คงเกษมโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์กรรมการ
3. นางสาวกัลย์ญาณินท์ ศรีเจริญโรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์กรรมการ
4. นายทรงวุฒิ แว่นแก้วโรงเรียนวัดมโนราษฎร์กรรมการ
5. นางทัศนีย์ พวงไพบูลย์โรงเรียนอนุบาลโกรกพระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายสมบัติ ล้อจงเฮงโรงเรียนบ้านหาดสูงประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริรัตน์ สุทธิสนธิ์โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์กรรมการ
3. นางศยามล มีช้างโรงเรียนวัดหนองโกกรรมการ
4. นางสาวจิราวรรณ พุ่มต้นวงษ์โรงเรียนบ้านเนินกรรมการ
5. นางสาวรุ่งเรือง ทวิชาชาติโรงเรียนชุมชนวัดเกยไชยเหนือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายพินิจ หิริโอโรงเรียนวัดหัวดงใต้ประธานกรรมการ
2. นายศศิกิจจ์ เขตวิทย์โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์กรรมการ
3. นางวัชรี วิสิทธิ์ศาสตร์โรงเรียนวัดดอนใหญ่กรรมการ
4. นางสาวจิราภา พุ่มแจ้งโรงเรียนบ้านคลองม่วงกรรมการ
5. นายวรุตตม์ พวงสมบัติเจ้าพนักงานพิมพ์ดีดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวชญานี วงษ์สุวรรณ์โรงเรียนวัดวังไผ่ประธานกรรมการ
2. นายปารเมธ พรมเพียรโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์กรรมการ
3. นายศราวุฒิ วิริยะวงศ์โรจน์โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์กรรมการ
4. นางปาณิสรา พลานุโรงเรียนวัดท่านากรรมการ
5. นางเครือวัลย์ แว่นแก้วโรงเรียนวัดนากลางกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นางสาวชญาณี วงษ์สุวรรณโรงเรียนวัดวังไผ่ประธานกรรมการ
2. นายธีระพล เอี่ยมอาจโรงเรียนวัดหนองเต่ากรรมการ
3. นางเสาวนีย์ แยกผิวผ่องโรงเรียนอนุบาลเก้าเลี้ยวกรรมการ
4. นายพรชัย ประสิทธิ์โชคโรงเรียนวัดหัวดงเหนือกรรมการ
5. นางสาวสมนึก ปานสกุลโรงเรียนชุมชนวัดเกยไชยเหนือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นางสุจิต เชื้อจีนโรงเรียนศิริราษฎร์สามัคคีประธานกรรมการ
2. นางพรรณอร ทองแฉล้มโรงเรียนบ้านเนินศาลากรรมการ
3. นายวิเชียร จันทร์หลวงโรงเรียนวัดหนองพรมหน่อกรรมการ
4. นายชิงชัย พ่อค้าโรงเรียนบ้านหนองหัวเรือกรรมการ
5. นางรุ่งทิพย์ สุนารัตน์โรงเรียนวัดหัวถนนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.1-ป.6
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายมานะ มั่นสัตย์โรงเรียนบ้านเนินพะยอมประธานกรรมการ
2. นายจิตชาย กมุทชาติโรงเรียนวัดบางไซกรรมการ
3. นายสมพร เรือนไทยโรงเรียนบ้านเนินเวียงกรรมการ
4. นายสมคิด ปริญญะจิตตะโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์กรรมการ
5. นางสาวอัญนา เหลืองทองโรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายสุรินทร์ อยู่พลโรงเรียนสังข์บุญธรรมราษฎร์นุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายอารีย์ บูญชายสินธุ์โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์กรรมการ
3. นายมานะ เลี้ยงสุขโรงเรียนวัดหัวถนนกรรมการ
4. นายวัชระ ทองอ่อนโรงเรียนบ้านค้งวารีกรรมการ
5. นายประสงค์ นามนนท์โรงเรียนวัดสันติธรรมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายประเสริฐ อุดมพรโรงเรียนบ้านสระงามประธานกรรมการ
2. นายชาญ หัวดงโรงเรียนวัดสันติธรรมกรรมการ
3. สิบเอกบุญมา เครือแสงโรงเรียนบ้านสามัคคีธรรมกรรมการ
4. นายณัฐชาติ เกษสุวรรณโรงเรียนวัดหนองกระโดนกรรมการ
5. นายสุรินทร์ แพ่งศรีโรงเรียนศึกษาศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายบรรเลง แก้วแจ่มโรงเรียนเขาทองประธานกรรมการ
2. นายจักรพงษ์ เพ่งผลโรงเรียนวัดเนินสะเดากรรมการ
3. นายสุชาติ ฉัตรตรีรัตน์โรงเรียนบ้านหนองไม้แดงกรรมการ
4. นายวันชัย เกตุแจ่มโรงเรียนวัดทับกฤชเหนือกรรมการ
5. นายกรวิทย์ นิลฟักโรงเรียนวัดกลางแดดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นายวิทยา ทองโสมโรงเรียนบ้านหนองไม้แดงประธานกรรมการ
2. นางประนอม แย้มฉายโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์กรรมการ
3. นางศิวพร ชูสิงห์โรงเรียนบ้านท่ากร่างกรรมการ
4. นางชมภู แก้วด้วงโรงเรียนวัดหัวงิ้วกรรมการ
5. นางเสาวลักษณ์ พูลทวีโรงเรียนบ้านสามัคคีธรรมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นายสมคิด โมรารายโรงเรียนบ้านซับผักกาดประธานกรรมการ
2. นางละเอียด แว่นแก้วโรงเรียนวัดวังยางกรรมการ
3. นางเกศินีย์ มณีรัตน์โรงเรียนบ้านบ่อดินสอพองกรรมการ
4. นางปรารถนา เหมือนเตยโรงเรียนวัดวังยางกรรมการ
5. นางปุณณภา เจนธัญกรณ์โรงเรียนวัดหนองกุ่มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นายสกล มั่นสกุลโรงเรียนวัดพระนอนประธานกรรมการ
2. นางวราภรณ์ พึ่งตาแสงโรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์กรรมการ
3. นางสาวนุจรี สุดทีปโรงเรียนวัดท่าซุด(เจริญศิลป์)กรรมการ
4. นางสาวภณิดา เพียงสอนดีโรงเรียนอนุบาลเก้าเลี้ยวกรรมการ
5. นางวราภรณ์ ไชยเดชโรงเรียนสระวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายณัฐจักร แก้วสุวรรณโรงเรียนวัดคลองบางเดื่อประธานกรรมการ
2. นางนิภา ถนอมนิ่มโรงเรียนวัดคลองบางเดื่อกรรมการ
3. นางวรัทยา ชนภัทรวงศ์โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์กรรมการ
4. นางสาววรรณกรณ์ อาภรณ์โรงเรียนบ้านห้วยบงกรรมการ
5. นายมนตรี หาทรัพย์โรงเรียนบ้านเขาปูนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายบุญเชิด คันธหัตถีโรงเรียนบ้านคลองม่วงประธานกรรมการ
2. นางสุกัญญา อุตตรนครโรงเรียนวัดบึงน้ำใสกรรมการ
3. นางสาวญานิศา เบ้าเงินโรงเรียนวัดบ้านมะเกลือกรรมการ
4. นางนันติกา เอี่ยมสะอาดโรงเรียนเนินมะกอกกรรมการ
5. นายไพโรจน์ ชมภูศรีโรงเรียนวัดฆะมังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายจตุรวิทย์ สะทองขาวโรงเรียนวัดท่าไม้ประธานกรรมการ
2. นายชาณัฏฐ์ คำตุวงศ์โรงเรียนวัดนากลางกรรมการ
3. นางอนงค์ ศรชัยโรงเรียนบ้านเขาถ้ำพระกรรมการ
4. นางสาวสุมลฑา มูลจนบาตร์โรงเรียนวัดทับกฤชเหนือกรรมการ
5. นางปทุมพร เกิดนวลโรงเรียนชุมชนวัดเกาะหงษ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นายวีระพันธ์ พึ่งตาแสงโรงเรียนวัดหนองโรงประธานกรรมการ
2. นางยุพา เหล่าเขตกิจโรงเรียนราษฎร์อุทิศกรรมการ
3. นางมยุรี เนียมนัดโรงเรียนวัดกลางแดดกรรมการ
4. นางสาวสมพงษ์ สุุภาสัจโรงเรียนวัดหนองโรงกรรมการ
5. นางวรางคณา สังพาลีโรงเรียนวัดบางม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นายสุกิจ ดั่นเจริญโรงเรียนชุมชนวัดเขาดินเหนือประธานกรรมการ
2. นางทิพรัตน์ สว่างศรีโรงเรียนวัดสันติธรรมกรรมการ
3. นางสมพิศ สาทรวรวิทย์โรงเรียนวัดนากลางกรรมการ
4. นางจันทนา ไพบูลย์ศิริโรงเรียนวัดสุบรรณารามกรรมการ
5. นางอภิณห์ชัญญา บุญชูโรงเรียนวัดศรีสวรรค์สังฆารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นายประพันธ์ ชื่นชาติโรงเรียนวัดหนองเขนงประธานกรรมการ
2. นางนารัรัตน์ ป้อมจันทร์โรงเรียนวัดหนองโรงกรรมการ
3. นางสาวนันทิดา สีทาโสโรงเรียนวัดคลองยางกรรมการ
4. นางสุวภา สุภาการโรงเรียนสามแยกเจ้าพระยากรรมการ
5. นางสุวารี จอมปัญญาเลิศโรงเรียนวัดหาดเสลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นายประพันธ์ ชื่นชาติโรงเรียนวัดหนองเขนงประธานกรรมการ
2. นางนารีรัตน์ ป้อมจันทร์โรงเรียนหนองโรงกรรมการ
3. นางนันทิดา สีทาโสโรงเรียนวัดคลองยางกรรมการ
4. นางสุวภา สุภากรโรงเรียนวัดสามแยกเจ้าพระยากรรมการ
5. นางสุวารี จอมปัญญาเลิศโรงเรียนวัดหาดเสลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นายอนุวรรธน์ โพธิ์พุกโรงเรียนบ้านเนินประธานกรรมการ
2. นางอารีย์ กิจสุวรรณโรงเรียนวัดหาดเสลากรรมการ
3. นางสมพักตร์ พูลเอี่ยมโรงเรียนวัดมรรครังสฤษดิ์กรรมการ
4. นางยุวรินทร์ เกตุเทศโรงเรียนอนุบาลโกรกพระกรรมการ
5. นางวารุณี เงินบำรุงโรงเรียนราษฎร์อุทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นายธนาวัฒน์ สอนทองโรงเรียนวัดศาลาแดงประธานกรรมการ
2. นางศิริพร วงษ์ด้วงโรงเรียนชุมชนวัดบ้านหว้ากรรมการ
3. นางจินดาวรรณ์ ดิษผึ้งโรงเรียนบ้านคลองม่วงกรรมการ
4. นางสาวสุนันทา ท้วมคล้ายโรงเรียนวัดพันลานกรรมการ
5. นางยศศรี ทองจ้อยโรงเรียนบ้านเนินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นายสุชิน พูลสวัสดิ์โรงเรียนวัดหนองพรมหน่อประธานกรรมการ
2. นางสาวกนกรัชต์ โตเกิดโรงเรียนพยุหะศึกษาคารกรรมการ
3. นางเพ็ญศรี เงินบำรุงโรงเรียนวัดมหาโพธิใต้กรรมการ
4. นางธนิดา สุธนาคณาธรโรงเรียนวัดพระนอนกรรมการ
5. นายเฉลิมพล สังข์ขาวข้าราขการบำนาญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางสาวประภาพักตร์ จาดแจ่มโรงเรียนบ้านเนินเวียงประธานกรรมการ
2. นางบัญญัติ นิ่มนวลโรงเรียนบ้านสระบัวกรรมการ
3. นางนาตยา โพธิ์เนียมโรงเรียนวัดท่าทองกรรมการ
4. นางจิตรา จารุเพ็งโรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์กรรมการ
5. นางพรพรรณ โชคดีพูนสุขโรงเรียนวัดคลองเกษมเหนือกรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางวันวิสาข์ ดอนรอดไพรโรงเรียนวัดท่าไม้ประธานกรรมการ
2. นางวนิดา อุณฑพันธุ์โรงเรียนพยุหะศึกษาคารกรรมการ
3. นางพรรนิพา ทองสุขโรงเรียนวัดวังยางกรรมการ
4. นางสาวทัตยา ปรีดิศรีโรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวรารามกรรมการ
5. นางศิริลักษณ์ สุปรีดีโรงเรียนบ้านกระจังงามกรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางอัปสร ทิพยพรโรงเรียนพยุหะศึกษาคารประธานกรรมการ
2. นางวรรณดี บัวเทศโรงเรียนวัดนากลางกรรมการ
3. นางมณฑิรา ทองอ่อนโรงเรียนวัดวังยางกรรมการ
4. นางสุนทรา ปัญญาชัยโรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรตกรรมการ
5. นางสมศรี เกตุแจ่มโรงเรียนวัดคลองยางกรรมการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นายเมธี วงศ์ครุฑโรงเรียนพยุหะศึกษาคารประธานกรรมการ
2. นางสมคิด หิริโอโรงเรียนวัดเขามโนกรรมการ
3. นางวัชรีย์ ลำจวนโรงเรียนวัดหนองโรงกรรมการ
4. นางรัตนา แตงนวลจันทร์โรงเรียนบ้านเนินกรรมการ
5. นางสาวอภิรดี เสนาวินโรงเรียนวัดท่าทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นายเมธี วงศ์ครุฑโรงเรียนพยุหะศึกษาคารประธานกรรมการ
2. นางสมคิด หิริโอโรงเรียนวัดเขามโนกรรมการ
3. นางวัชรีย์ ลำจวนโรงเรียนวัดหนองโรงกรรมการ
4. นางรัตนา แตงนวลจันทร์โรงเรียนบ้านเนินกรรมการ
5. นางสาวอภิรดี เสนาวินโรงเรียนวัดท่าทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายเมธี วงศ์ครุฑโรงเรียนพยุหะศึกษาคารประธานกรรมการ
2. นางสมคิด หิริโอโรงเรียนวัดเขามโนกรรมการ
3. นางวัชรีย์ ลำจวนโรงเรียนวัดหนองโรงกรรมการ
4. นางรัตนา แตงนวลจันทร์โรงเรียนบ้านเนินกรรมการ
5. นางสาวอภิรดี เสนาวินโรงเรียนวัดท่าทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายเมธี วงศ์ครุฑโรงเรียนพยุหะศึกษาคารประธานกรรมการ
2. นางสมคิด หิริโอโรงเรียนวัดเขามโนกรรมการ
3. นางวัชรีย์ ลำจวนโรงเรียนวัดหนองโรงกรรมการ
4. นางรัตนา แตงนวลจันทร์โรงเรียนบ้านเนินกรรมการ
5. นางสาวอภิรดี เสนาวินโรงเรียนวัดท่าทองกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายเมธี วงศ์ครุฑโรงเรียนพยุหะศึกษาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวสมคิด หิริโอโรงเรียนวัดเขามโนกรรมการ
3. นางวัชรีย์ ลำจวนโรงเรียนวัดหนองโรงกรรมการ
4. นางรัตนา แตงนวลจันทร์โรงเรียนบ้านเนินกรรมการ
5. นางสาวอภิรดี เสนาวินโรงเรียนวัดท่่าทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายเมธี วงศ์ครุฑโรงเรียนพยุหะศึกษาคารประธานกรรมการ
2. นางสมคิด หิริโอโรงเรียนวัดเขามโนกรรมการ
3. นางวัชรีย์ ลำจวนโรงเรียนวัดหนองโรงกรรมการ
4. นางรัตนา แตงนวลจันทร์โรงเรียนบ้านเนินกรรมการ
5. นางสาวอภิรดี เสนาวินโรงเรียนวัดท่าทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายเมธี วงศ์ครุฑโรงเรียนพยุหะศึกษาคารประธานกรรมการ
2. นางสมคิด หิริโอโรงเรียนวัดเขามโนกรรมการ
3. นางวัชรีย์ ลำจวนโรงเรียนวัดหนองโรงกรรมการ
4. นางรัตนา แตงนวลจันทร์โรงเรียนบ้านเนินกรรมการ
5. นางสาวอภิรดี เสนาวินโรงเรียนวัดท่าทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายเมธี วงศ์ครุฑโรงเรียนพยุหะศึกษาคารประธานกรรมการ
2. นางสมคิด หิริโอโรงเรียนวัดเขามโนกรรมการ
3. นางวัชรีย์ ลำจวนโรงเรียนวัดหนองโรงกรรมการ
4. นางรังสรรค์ แตงนวลจันทร์โรงเรียนบ้านเนินกรรมการ
5. นางสาวอภิรดี เสนาวินโรงเรียนวัดท่าทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายเมธี วงศ์ครุฑโรงเรียนพยุหะศึกษาคารประธานกรรมการ
2. นางสมคิด หิริโอโรงเรียนวัดเขามโนกรรมการ
3. นางวัชรีย์ ลำจวนโรงเรียนวัดหนองโรงกรรมการ
4. นางรัตนา แตงนวลจันทร์โรงเรียนบ้านเนินกรรมการ
5. นางสาวอภิรดี เสนาวินโรงเรียนวัดท่่าทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายเมธี วงศ์ครุฑโรงเรียนพยุหะศึกษาคารประธานกรรมการ
2. นางสมคิด หิริโอโรงเรียนวัดเขามโนกรรมการ
3. นางวัชรีย์ ลำจวนโรงเรียนวัดหนองโรงกรรมการ
4. นางรัตนา แตงนวลจันทร์โรงเรียนบ้านเนินกรรมการ
5. นางสาวอภิรดี เสนาวินโรงเรียนวัดท่าทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นายวุฒธิ ต่อพันธ์โรงเรียนวัดคลองยางประธานกรรมการ
2. นางบุษปราณี สอนพันธ์โรงเรียนบ้านเนินกรรมการ
3. นางบุญมา โฉมชัยโรงเรียนอนุบาลพยุหะคีรีกรรมการ
4. นางวิภาวรรณ แผ้วประสงค์โรงเรียนวัดมหาโพธิใต้กรรมการ
5. นางสุภาพ สว่างแสงโรงเรียนบ้านคลองม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายวุฒธิ ต่อพันธ์โรงเรียนวัดคลองยางประธานกรรมการ
2. นางบุษปราณี สอนพันธ์โรงเรียนบ้านเนินกรรมการ
3. นางบุญมา โฉมชัยโรงเรียนอนุบาลพยุหะคีรีกรรมการ
4. นางวิภาวรรณ แผ้วประสงค์โรงเรียนวัดมหาโพธิใต้กรรมการ
5. นางสุภาพ สว่างแสงโรงเรียนบ้านคลองม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายวุฒธิ ต่อพันธ์โรงเรียนวัดคลองยางประธานกรรมการ
2. นางบุษปราณี สอนพันธ์โรงเรียนบ้านเนินกรรมการ
3. นางบุญมา โฉมชัยโรงเรียนอนุบาลพยุหะคีรีกรรมการ
4. นางวิภาวรรณ แผ้วประสงค์โรงเรียนวัดมหาโพธิใต้กรรมการ
5. นางสุภาพ สว่างแสงโรงเรียนบ้านคลองม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายวุฒธิ ต่อพันธ์โรงเรียนวัดคลองยางประธานกรรมการ
2. นางบุษปราณี สอนพันธ์โรงเรียนบ้านเนินกรรมการ
3. นางบุญมา โฉมชัยโรงเรียนอนุบาลพยุหะคีรีกรรมการ
4. นางวิภาวรรณ แผ้วประสงค์โรงเรียนวัดมหาโพธิใต้กรรมการ
5. นางสุภาพ สว่างแสงโรงเรียนบ้านคลองม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายวุฒธิ ต่อพันธ์โรงเรียนวัดคลองยางประธานกรรมการ
2. นางบุษปราณี สอนพันธ์โรงเรียนบ้านเนินกรรมการ
3. นางบุญมา โฉมชัยโรงเรียนอนุบาลพยุหะคีรีกรรมการ
4. นางวิภาวรรณ แผ้วประสงค์โรงเรียนวัดมหาโพธิใต้กรรมการ
5. นางสุภาพ สว่างแสงโรงเรียนบ้านคลองม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางธัญญาภรณ์ กุนางโรงเรียนวัดเขามโนประธานกรรมการ
2. นางยุภาวดี พลภูงาโรงเรียนอนุบาลพยุหะคีรีกรรมการ
3. นางสมพร ขัดขจรโรงเรียนวัดนิเวศวุฒารามกรรมการ
4. นางสาวศิรดา ทองกลัดโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์กรรมการ
5. นางนงนุช จันทร์อุดมโรงเรียนวัดท่าทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางธัญญาภรณ์ กุนางโรงเรียนวัดเขามโนประธานกรรมการ
2. นางยุภาวดี พลภูงาโรงเรียนอนุบาลพยุหะคีรีกรรมการ
3. นางสมพร ขัดขจรโรงเรียนวัดนิเวศวุฒารามกรรมการ
4. นางสาวศิรดา ทองกลัดโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์กรรมการ
5. นางนงนุช จันทร์อุดมโรงเรียนวัดท่่าทองกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์โรงเรียนวัดหัวงิ้วประธานกรรมการ
2. นางรุ่งระวี สุขตระกูลโรงเรียนศึกษาศาสตร์กรรมการ
3. นางสายชล จ่าอยู่โรงเรียนวัดใหม่กรรมการ
4. นางกฤษณา เถลิงศรีโรงเรียนวัดบ้านมะเกลือกรรมการ
5. นางบุญสังข์ วานิชกูลโรงเรียนชุมชนวัดเกยไชยเหนือกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์โรงเรียนวัดหัวงิ้วประธานกรรมการ
2. นางรุ่งระวี สุขตระกูลโรงเรียนศึกษาศาสตร์กรรมการ
3. นางสายชล จ่าอยู่โรงเรียนวัดใหม่กรรมการ
4. นางกฤษณา เถลิงศรีโรงเรียนวัดบ้านมะเกลือกรรมการ
5. นางบุญสังข์ วานิชกูลโรงเรียนชุมชนวัดเกยไชยเหนือกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์โรงเรียนวัดหัวงิ้วประธานกรรมการ
2. นางรุ่งระวี สุขตระกูลโรงเรียนศึกษาศาสตร์กรรมการ
3. นางสายชล จ่าอยู่โรงเรียนวัดใหม่กรรมการ
4. นางกฤษณา เถลิงศรีโรงเรียนวัดบ้านมะเกลือกรรมการ
5. นางบุญสังข์ วานิชกูลโรงเรียนชุมชนวัดเกยไชยเหนือกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายมนตรี หาทรัพย์โรงเรียนบ้านเขาปูนประธานกรรมการ
2. นายเอกรินทร์ สุวาสโรงเรียนวัดหัวถนนกรรมการ
3. นางสาวนพรัตน์ ทวยพวกโรงเรียนวัดคลองยางกรรมการ
4. นางนงนุช จันทร์อุดมโรงเรียนวัดท่าทองกรรมการ
5. นางอรษา นิยมศรีโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายสุรพร สุวรรณศิลป์์ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายวิรัช กรเอี่ยมโรงเรียนวัดนิเวศวุฒารามกรรมการ
3. นายวุฒิชัย เมืองคำโรงเรียนวัดคลองเกษมเหนือกรรมการ
4. นางสาวเสาวลักษณ์ คลังเมืองโรงเรียนพยุหะศึกษาคารกรรมการ
5. นางนพรัตน์ เจริญศิลป์โรงเรียนวัดหัวดงใต้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายมนตรี หาทรัพย์โรงเรียนบ้านเขาปูนประธานกรรมการ
2. นายเอกรินทร์ สุวาสโรงเรียนวัดหัวถนนกรรมการ
3. นางสาวนพรัตน์ ทวยพวกโรงเรียนวัดคลองยางกรรมการ
4. นางนงนุช จันทร์อุดมโรงเรียนวัดท่าทองกรรมการ
5. นางอรษา นิยมศรีโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายสุรพร สุวรรณศิลป์์ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายวิรัช กรเอี่ยมโรงเรียนวัดนิเวศวุฒารามกรรมการ
3. นายวุฒิชัย เมืองคำโรงเรียนวัดคลองเกษมเหนือกรรมการ
4. นางสาวเสาวลักษณ์ คลังเมืองโรงเรียนพยุหะศึกษาคารกรรมการ
5. นางนพรัตน์ เจริญศิลป์โรงเรียนวัดหัวดงใต้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายมนตรี หาทรัพย์โรงเรียนบ้านเขาปูนประธานกรรมการ
2. นายเอกรินทร์ สุวาสโรงเรียนวัดหัวถนนกรรมการ
3. นางสาวนพรัตน์ ทวยพวกโรงเรียนวัดคลองยางกรรมการ
4. นางนงนุช จันทร์อุดมโรงเรียนวัดท่าทองกรรมการ
5. นางอรษา นิยมศรีโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายสุรพร สุวรรณศิลป์์ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายวิรัช กรเอี่ยมโรงเรียนวัดนิเวศวุฒารามกรรมการ
3. นายวุฒิชัย เมืองคำโรงเรียนวัดคลองเกษมเหนือกรรมการ
4. นางสาวเสาวลักษณ์ คลังเมืองโรงเรียนพยุหะศึกษาคารกรรมการ
5. นางนพรัตน์ เจริญศิลป์โรงเรียนวัดหัวดงใต้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายมนตรี หาทรัพย์โรงเรียนบ้านเขาปูนประธานกรรมการ
2. นายเอกรินทร์ สุวาสโรงเรียนวัดหัวถนนกรรมการ
3. นางสาวนพรัตน์ ทวยพวกโรงเรียนวัดคลองยางกรรมการ
4. นางนงนุช จันทร์อุดมโรงเรียนวัดท่าทองกรรมการ
5. นางอรษา นิยมศรีโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสุรพร สุวรรณศิลป์์ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายวิรัช กรเอี่ยมโรงเรียนวัดนิเวศวุฒารามกรรมการ
3. นายวุฒิชัย เมืองคำโรงเรียนวัดคลองเกษมเหนือกรรมการ
4. นางสาวเสาวลักษณ์ คลังเมืองโรงเรียนพยุหะศึกษาคารกรรมการ
5. นางนพรัตน์ เจริญศิลป์โรงเรียนวัดหัวดงใต้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายมนตรี หาทรัพย์โรงเรียนบ้านเขาปูนประธานกรรมการ
2. นายเอกรินทร์ สุวาสโรงเรียนวัดหัวถนนกรรมการ
3. นางสาวนพรัตน์ ทวยพวกโรงเรียนวัดคลองยางกรรมการ
4. นางนงนุช จันทร์อุดมโรงเรียนวัดท่าทองกรรมการ
5. นางอรษา นิยมศรีโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายสุรพร สุวรรณศิลป์์ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายวิรัช กรเอี่ยมโรงเรียนวัดนิเวศวุฒารามกรรมการ
3. นายวุฒิชัย เมืองคำโรงเรียนวัดคลองเกษมเหนือกรรมการ
4. นางสาวเสาวลักษณ์ คลังเมืองโรงเรียนพยุหะศึกษาคารกรรมการ
5. นางนพรัตน์ เจริญศิลป์โรงเรียนวัดหัวดงใต้กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นายธัชพงศ์ พิลึกโรงเรียนวัดชุมนุมสงฆ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวภาวินี บัวน้อยโรงเรียนวัดท่าล้อกรรมการ
3. นายเสน่ห์ ยอดนิลโรงเรียนเขาทองกรรมการ
4. นางปัณณ์ธพร ทองด้วงโรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์กรรมการ
5. นางสาวหทัยภัทร คุ้มแก้วโรงเรียนบ้านเนินกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายธัชพงศ์ พิลึกโรงเรียนวัดชุมนุมสงฆ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวภาวินี บัวน้อยโรงเรียนวัดท่าล้อกรรมการ
3. นายเสน่ห์ ยอดนิลโรงเรียนเขาทองกรรมการ
4. นางปัณณ์ธพร ทองด้วงโรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์กรรมการ
5. นางสาวหทัยภัทร คุ้มแก้วโรงเรียนบ้านเนินกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายธัชพงศ์ พิลึกโรงเรียนวัดชุมนุมสงฆ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวภาวินี บัวน้อยโรงเรียนวัดท่าล้อกรรมการ
3. นายเสน่ห์ ยอดนิลโรงเรียนเขาทองกรรมการ
4. นางปัณณ์ธพร ทองด้วงโรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์กรรมการ
5. นางสาวหทัยภัทร คุ้มแก้วโรงเรียนบ้านเนินกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายธัชพงศ์ พิลึกโรงเรียนวัดชุมนุมสงฆ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวภาวินี บัวน้อยโรงเรียนวัดท่าล้อกรรมการ
3. นายเสน่ห์ ยอดนิลโรงเรียนเขาทองกรรมการ
4. นางปัณณ์ธพร ทองด้วงโรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์กรรมการ
5. นางสาวหทัยภัทร คุ้มแก้วโรงเรียนบ้านเนินกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายธัชพงศ์ พิลึกโรงเรียนวัดชุมนุมสงฆ์ประธานกรรมการ
2. นางภาวินี บัวน้อยโรงเรียนวัดท่าล้อกรรมการ
3. นายเสน่ห์ ยอดนิลโรงเรียนเขาทองกรรมการ
4. นางปัณณ์ธพร ทองด้วงโรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์กรรมการ
5. นางสาวหทัยภัทร คุ้มแก้วโรงเรียนบ้านเนินกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายธัชพงศ์ พิลึกโรงเรียนวัดชุมนุมสงฆ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวภาวินี บัวน้อยโรงเรียนวัดท่าล้อกรรมการ
3. นายเสน่ห์ ยอดนิลโรงเรียนเขาทองกรรมการ
4. นางปัณณ์ธพร ทองด้วงโรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์กรรมการ
5. นางสาวหทัยภัทร คุ้มแก้วโรงเรียนบ้านเนินกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายธัชพงศ์ พิลึกโรงเรียนวัดชุมนุมสงฆ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวภาวินี บัวน้อยโรงเรียนวัดท่าล้อกรรมการ
3. นายเสน่ห์ ยอดนิลโรงเรียนเขาทองกรรมการ
4. นางปัณณ์ธพร ทองด้วงโรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์กรรมการ
5. นางสาวหทัยภัทร คุ้มแก้วโรงเรียนบ้านเนินกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายวีระพันธ์ พึ่งตาแสงโรงเรียนวัดหนองโรงประธานกรรมการ
2. นางยุพา เหล่าเขตกิจโรงเรียนราษฎร์อุทิศกรรมการ
3. นางนารีรัตน์ ป้อมจันทร์โรงเรียนวัดหนองโรงกรรมการ
4. นางสาวสายพิณ มาวรรณโรงเรียนชุมชุนวัดบ้านแก่งกรรมการ
5. นางอารีลักษณ์ เชาว์โคกสูงโรงเรียนวัดท่าซุดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายวีระพันธ์ พึ่งตาแสงโรงเรียนวัดหนองโรงประธานกรรมการ
2. นางยุพา เหล่าเขตกิจโรงเรียนราษฎร์อุทิศกรรมการ
3. นางนารีรัตน์ ป้อมจันทร์โรงเรียนวัดหนองโรงกรรมการ
4. นางสายพิณ มาวรรณโรงเรียนชุมชุนวัดบ้านแก่งกรรมการ
5. นางอารีลักษณ์ เชาว์โคกสูงโรงเรียนวัดท่าซุดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายสุชิน พูลสวัสดิ์โรงเรียนวัดหนองพรมหน่อประธานกรรมการ
2. นางดารารัตน์ บุญส่งโรงเรียนพยุหะศึกษาคารกรรมการ
3. นางเพ็ญศรี เงินบำรุงโรงเรียนวัดมหาโพธิใต้กรรมการ
4. นางสมเพชร อ่องดาโรงเรียนวัดหนองปลิงกรรมการ
5. นางสำราญ พวงสมบัติโรงเรียนวัดคลองบางเดื่อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสุชิน พูลสวัสดิ์โรงเรียนวัดหนองพรมหน่อประธานกรรมการ
2. นางดารารัตน์ บุญส่งโรงเรียนพยุหะศึกษาคารกรรมการ
3. นางเพ็ญศรี เงินบำรุงโรงเรียนวัดมหาโพธิใต้กรรมการ
4. นางสมเพชร อ่องดาโรงเรียนวัดหนองปลิงกรรมการ
5. นางสำราญ พวงสมบัติโรงเรียนวัดคลองบางเดื่อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายเบญจวิทย์ ตีระมาตย์โรงเรียนวัดนากลางประธานกรรมการ
2. นายสมพร เรือนไทยโรงเรียนบ้านเนินเวียงกรรมการ
3. นายมานะ เลี้ยงสุขโรงเรียนวัดหัวถนนกรรมการ
4. นางอารมณ์ แจ้งชัยภูมิโรงเรียนวัดตะเคียนเลื่อนกรรมการ
5. นางวิไล ทรัพย์มูลโรงเรียนวัดนากลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายเบญจวิทย์ ตีระมาตย์โรงเรียนวัดนากลางประธานกรรมการ
2. นายสมพร เรือนไทยโรงเรียนบ้านเนินเวียงกรรมการ
3. นายมานะ เลี้ยงสุขโรงเรียนวัดหัวถนนกรรมการ
4. นางอารมณ์ แจ้งชัยภูมิโรงเรียนวัดตะเคียนเลื่อนกรรมการ
5. นางวิไล ทรัพย์มูลโรงเรียนวัดนากลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายเบญจวิทย์ ตีระมาตย์โรงเรียนวัดนากลางประธานกรรมการ
2. นายสมพร เรือนไทยโรงเรียนบ้านเนินเวียงกรรมการ
3. นายมานะ เลี้ยงสุขโรงเรียนวัดหัวถนนกรรมการ
4. นางอารมณ์ แจ้งชัยภูมิโรงเรียนวัดตะเคียนเลื่อนกรรมการ
5. นางวิไล ทรัพย์มูลโรงเรียนวัดนากลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายเบญจวิทย์ ตีระมาตย์โรงเรียนวัดนากลางประธานกรรมการ
2. นายสมพร เรือนไทยโรงเรียนบ้านเนินเวียงกรรมการ
3. นายมานะ เลี้ยงสุขโรงเรียนวัดหัวถนนกรรมการ
4. นางอารมณ์ แจ้งชัยภูมิโรงเรียนวัดตะเคียนเลื่อนกรรมการ
5. นางวิไล ทรัพย์มูลโรงเรียนวัดนากลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายสุชิน พูลสวัสดิ์โรงเรียนวัดหนองพรมหน่อประธานกรรมการ
2. นางดารารัตน์ บุญส่งโรงเรียนพยุหะศึกษาคารกรรมการ
3. นางเพ็ญศรี เงินบำรุงโรงเรียนวัดมหาโพธิใต้กรรมการ
4. นางสมเพชร อ่องดาโรงเรียนวัดหนองปลิงกรรมการ
5. นางสำราญ พวงสมบัติโรงเรียนวัดคลองบางเดื่อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสุชิน พูลสวัสดิ์โรงเรียนวัดหนองพรมหน่อประธานกรรมการ
2. นางดารารัตน์ บุญส่งโรงเรียนพยุหะศึกษาคารกรรมการ
3. นายเพ็ญศรี เงินบำรุงโรงเรียนวัดมหาโพธิใต้กรรมการ
4. นางสมเพชร อ่องดาโรงเรียนวัดหนองปลิงกรรมการ
5. นางสำราญ พวงสมบัติโรงเรียนวัดคลองบางเดื่อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายสัญญา สุริโยโรงเรียนวัดมหาโพธิใต้ประธานกรรมการ
2. นางวารุณี สุขสุวานนท์โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์กรรมการ
3. นางสาวจีรนุช นาคแก้วเทศโรงเรียนวัดตะเคียนเลื่อนกรรมการ
4. นางสาวนริศรา ต่วนชะเอมโรงเรียนเขาทองกรรมการ
5. นางสาวกัลยารัตน์ มั่นสัตย์โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายสัญญา สุริโยโรงเรียนวัดมหาโพธิใต้ประธานกรรมการ
2. นางวารุณี สุขสุวานนท์โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์กรรมการ
3. นางสาวจีรนุช นาคแก้วเทศโรงเรียนวัดตะเคียนเลื่อนกรรมการ
4. นางสาวนริศรา ต่วนชะเอมโรงเรียนเขาทองกรรมการ
5. นางสาวกัลยารัตน์ มั่นสัตย์โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายสัญญา สุริโยโรงเรียนวัดมหาโพธิใต้ประธานกรรมการ
2. นางวารุณี สุขสุวานนท์โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์กรรมการ
3. นางสาวจีรนุช นาคแก้วเทศโรงเรียนวัดตะเคียนเลื่อนกรรมการ
4. นางสาวนริศรา ต่วนชะเอมโรงเรียนเขาทองกรรมการ
5. นางสาวกัลยารัตน์ มั่นสัตย์โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายสัญญา สุริโยโรงเรียนวัดมหาโพธิใต้ประธานกรรมการ
2. นางวารุณี สุขสุวานนท์โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์กรรมการ
3. นางสาวจีรนุช นาคแก้วเทศโรงเรียนวัดตะเคียนเลื่อนกรรมการ
4. นางสาวนริศรา ต่วนชะเอมโรงเรียนเขาทองกรรมการ
5. นางสาวกัลยารัตน์ มั่นสัตย์โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสัญญา สุริโยโรงเรียนวัดมหาโพธิใต้ประธานกรรมการ
2. นางวารุณี สุขสุวานนท์โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์กรรมการ
3. นางสาวจีรนุช นาคแก้วเทศโรงเรียนวัดตะเคียนเลื่อนกรรมการ
4. นางสาวนริศรา ต่วนชะเอมโรงเรียนเขาทองกรรมการ
5. นางสาวกัลยารัตน์ มั่นสัตย์โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสัญญา สุริโยโรงเรียนวัดมหาโพธิใต้ประธานกรรมการ
2. นางวารุณี สุขสุวานนท์โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์กรรมการ
3. นางจีรนุช นาคแก้วเทศโรงเรียนวัดตะเคียนเลื่อนกรรมการ
4. นางสาวนริศรา ต่วนชะเอมโรงเรียนเขาทองกรรมการ
5. นางสาวกัลยารัตน์ มั่นสัตย์โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายบุญเชิด คันธหัตถีโรงเรียนบ้านคลองม่วงประธานกรรมการ
2. นายอนุสรณ์ จุลศรีข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นางสาวญาณิศา เบ้าเงินโรงเรียนวัดบ้านมะเกลือกรรมการ
4. นางปทมพร เกิดนวลโรงเรียนชุมชนวัดเกาะหงษ์กรรมการ
5. นายไพโรจน์ ชมภูศรีโรงเรียนวัดฆะมังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายบุญเชิด คันธหัตถีโรงเรียนบ้านคลองม่วงประธานกรรมการ
2. นายอนุสรณ์ จุลศรีข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นางสาวญาณิศา เบ้าเงินโรงเรียนวัดบ้านมะเกลือกรรมการ
4. นางปทมพร เกิดนวลโรงเรียนชุมชนวัดเกาะหงษ์กรรมการ
5. นายไพโรจน์ ชมภูศรีโรงเรียนวัดฆะมังกรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน นครสวรรค์ เขต 1
ศน. สมหมาย ลอดชะ และนายพิชิต เดชอุ้ม
เบอร์ : 081-727-0607 เบอร์ : 092-406-2429
Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]