รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา<ณ สพป.น่าน เขต 2
ระหว่าง วันที่ 7 และ10 - 11 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบกอน 1. เด็กหญิงสิริกร  ขันทะบุตร
 
1. นางนิลวรรณ  พงศ์ธีรโชติกุล
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียน"ราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์" 1. เด็กชายชญานิน  ไชยช่อฟ้า
 
1. นางนัทธมน  คำครุฑ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแสนทองวิทยา 1. นางสาวศุภานัน  สุทธิแสน
 
1. นายประหยัด  ลำน้อย
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษกมิตรภาพที่ 115 1. เด็กหญิงพระคุณ  ตระกลเดชะ
 
1. นางวิไลวรรณ  บุญเกษม
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 96.43 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบปืน 1. เด็กหญิงภัสสร  ใจปิง
 
1. นางสาวสุจิตรา  วรินทร์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 87.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกาดพัฒนา 1. นางสาวอทิตยา  หาญแท้
 
1. นางภัทรวดี  ฑีฆาวงค์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1. เด็กหญิงพิชยดา   ศิริ
 
1. นางวีรวรรณ  ชนปภาวิชญ์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1. เด็กหญิงวิสาสินี  บุญเทพ
 
1. นางวีรวรรณ   ชนปภาวิชญ์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98 (บ้านงอบ) 1. เด็กชายเอกชัย  อ้วนออ
 
1. นางพวงพยอม  คันทะ
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าวังผา"ประชารัฐวิทยาคาร" 1. เด็กชายทักษ์ดนัย  ตนะทิพย์
 
1. นางยุวดี  คันธเรศย์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแสนทองวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐชยา  ธรรมศิริ
 
1. นายประหยัด  ลำน้อย
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำยาว 1. เด็กหญิงขวัญชรินทร์   สิริภควัฒน์กุล
2. เด็กหญิงฐิติกานต์   ปิตาราคะ
3. เด็กหญิงหยกผกา   เอมครุฑ
 
1. นางสาววชิราพร  กันทะเสน
2. นางลำพิน  ฮุ่งหวล
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าวังผา"ประชารัฐวิทยาคาร" 1. เด็กหญิงกมลนัทธ์  เนตรวีระ
2. เด็กหญิงปิยสิริ  คำจิตร
3. เด็กหญิงสินสุดา  รักษ์พอเพียง
 
1. นางสุภาภรณ์  ภิราญคำ
2. นางมาลี  อุ่นจันทร์
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐรัตน์  สุโรพันธ์
2. เด็กหญิงพิยดา  ดำดง
3. เด็กหญิงภารดี  ไชยสงคราม
 
1. นางสาวกัลยาวรรณ  มีแสง
2. นางพิทยา  นิลคง
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา  ธัญญะ
2. เด็กชายพฤนท์เดช  สุทธิ์ด้วง
 
1. นางสลีลา  เตชนันท์
2. นายนิคม  เตชนันท์
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1. เด็กหญิงชฎาพร  แซ่ม้า
2. เด็กหญิงเปมิกา  คงอยู่
 
1. นางวีรวรรณ   ชนปภาวิชญ์
2. นางสาววรรณกานต์  วิฐาน
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบกอน 1. เด็กชายนิพิฐ  เพ็ชร์พิพัฒน์
 
1. นางสาวทัยวรรณ   สุทธการ
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษกมิตรภาพที่ 115 1. เด็กชายชนาธิป  ศรีเริญ
 
1. นายณรงค์ชัย  นิลคง
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูคาวิทยาคม 1. เด็กหญิงชลธิชา  ปรียานันท์
 
1. นายสิทธิพล  พรมมินทร์
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรนคร 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  สันติธัญโรจน์
2. เด็กชายนิธิกร  กิตติยังกุล
3. เด็กหญิงวริศรา  แสนทรงศิริ
 
1. นางนัฏรดี  พลวัง
2. นางสาวกรรณิกา  คำอั้น
 
21 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98 (บ้านงอบ) 1. เด็กหญิงกุลธิดา  อินทะรังษี
2. เด็กหญิงอมรรัตน์  เทียรเงิน
3. เด็กหญิงเกศรินทร์  คำรังษี
 
1. นายบรรจง  จิณเสน
2. นางจงจิตร  จิณเสน
 
22 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางแก 1. เด็กหญิงณิชารีย์  กิจลือเลิศ
2. เด็กหญิงถาวรีย์  ท้าวบุญญาภินิกุล
3. เด็กหญิงปิยวลี  กาญจนเวโรจน์
 
1. นางสุดารัตน์  อุตเลิศ
2. นางณิชานันท์  ไชยปรุง
 
23 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งช้าง 1. เด็กหญิงภัทรวดี  แปงอุด
2. เด็กหญิงวรกมล  เขียวดี
3. เด็กหญิงศุภนิดา  ปั้นงามวงศ์
 
1. นายสมพงษ์  มีบุญ
2. นายศักดิ์ณรินทร์  อินทำ
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาฝาง 1. เด็กชายพัชรพงษ์  จินดาสวัสดิ์
2. เด็กชายวัฒนพงษ์  จินดาสวัสดิ์
 
1. นางกิ่งกาญจน์  เนตรทิพย์
2. นายดำเนิน  พึ่งเงิน
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูคาวิทยาคม 1. เด็กชายสารัช  อินปา
2. เด็กชายสิทธินนท์  ฑีฆาวงค์
 
1. นายสงคราม  มโนการ
2. นายสิทธิพล  พรมมินทร์
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าวังผา"ประชารัฐวิทยาคาร" 1. เด็กหญิงณัฐธยาน์  จันต๊ะ
 
1. นางสุพรรณ  มณีวัฒนเศรษฐ์
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปรางค์ 1. เด็กชายพีรดนย์  วงค์เรือง
 
1. นางวิไลลักษณ์  งามล้ำ
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาวงศ์ 1. นายวิศรุต  ขันไชย
 
1. นายปฐมพงศ์  จันต๊ะ
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 90.35 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปรางค์ 1. เด็กชายชิษณุพงศ์  เนตรทิพย์
2. เด็กหญิงพลอยลดา  คำคณา
3. เด็กชายวันจักรี  คำเทพ
 
1. นางอารี  วัชรธรรมรักษ์
2. นางวิภาวี  สารถ้อย
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปรางค์ 1. เด็กหญิงปิยะนุช  แซ่เฮ้อ
2. เด็กชายพรพิพัฒน์  พันธ์ปัญญา
3. เด็กหญิงรสิตา  สุริยะ
 
1. นางสาวพีชาณิกา  ยาปัน
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบขุ่น 1. เด็กหญิงชนาพร   กำลังเก่ง
2. เด็กหญิงพัตรพิมล  มังคละ
3. เด็กหญิงอนุธิดา  ธรรมศิริ
 
1. นางปรานอม  จินะสาม
2. นางสาวกานต์พิชชา   ใหม่กุละ
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูคาวิทยาคม 1. เด็กหญิงกิ่งดาว  อินปา
2. เด็กหญิงอรินยา  อินปา
3. เด็กหญิงแพรวพรรณ  อินปา
 
1. นายภิญโญ  นันต๊ะเสน
2. นางสาวรักษ์ศิริ  จิตอารี
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสองแคว 1. เด็กชายกิตติธัช  พาณิชรัตน์
2. เด็กชายดรัณภพ  ไชยยา
3. เด็กชายพีรณัฐ  ระลึก
 
1. นายไชยพร  อินเป็ง
2. นางสาวประภาวรินทร์  ราชคม
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางแก 1. เด็กชายรักชาติ  วงศ์ยังประเสริฐ
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  ไตรยราช
3. เด็กหญิงสุรางคณา  วิวัฒนาวิไล
 
1. นายอำนาจ  ไทยป้อม
2. นางเยาวลักษณ์  ยะกับ
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำโมงปางสา 1. เด็กหญิงกันย์สิริ  สุฤทธิ์
2. เด็กหญิงนิชาภัทร  ขอคำ
3. เด็กหญิงบุญยานุช  สุขประเสริฐ
 
1. นายวิรัตน์  เนตรวีระ
2. นางพัชรี  ท่วมอ้น
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. เด็กหญิงธนัชชา  มีบุญ
2. เด็กหญิงศิริพร  มีบุญ
3. เด็กหญิงเมธาวี  ผาทอง
 
1. นางญาณินท์  งานวิชา
2. นางวิภารัตน์  ปาคำ
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรนคร 1. เด็กชายนัทธพงค์  คันทะมูล
2. เด็กชายพีรภาส  ต๊ะแก้ว
 
1. นางจุฬาลักษณ์  จิตอารี
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี 1. นายณัฐพล  สลีอ่อน
2. นายธีรพัทร  ชมพู
 
1. นายชนะภัย  วรกมลธรรม
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบวกหญ้า 1. เด็กชายยุลานันท์  อุ่นถิ่น
2. เด็กชายสัญญา  อุ่นถิ่น
 
1. นายชีวิน  หน่อแก้ว
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาฝ่า 1. เด็กชายดนุเดช  ฑีฆาวงค์
2. เด็กชายวิทวัส  อะทะ
 
1. นายวุฒิชัย  สุทธิแสน
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบเป็ด 1. เด็กชายธนัช  แซ่ย่าง
2. เด็กชายปรัชญา  วรรณญาพร
 
1. นายพิชาติ  กันทะ
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย 1. เด็กหญิงกุลธิดา  วชิรนารายณ์
2. เด็กชายดนุสรณ์  ใจปิง
 
1. นายยุทธนา  สุนทร
 
43 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบเป็ด 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  แซ่ลี
2. เด็กชายอนุพงษ์  แซ่ว่าง
 
1. นายพิชาติ  กันทะ
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนตัน 1. เด็กหญิงชญาดา   บุรวรรนินท์
2. เด็กหญิงณัจฉรียา  ปายสาร
3. เด็กหญิงนริศรา   ปัญญาติ๊บ
4. เด็กหญิงรัตนาภรณ์   สุทธะ
5. เด็กหญิงวรินทร์ณิภา   ก่ำต้าว
 
1. นางสาวเกศรา  หลวงทะ
2. นางสาวบุณฑริกา  ทะสี
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนตัน 1. เด็กหญิงณิชาพัชร์  จุมพลศรี
2. เด็กหญิงนิสาชล  สมจารย์
3. เด็กหญิงปุณยานุช  ประดิษฐ
4. เด็กหญิงพีรยากร  คำเขียว
5. เด็กหญิงอนันตญา  ขัดแก้ว
 
1. นางปิ่นปินัทธ์  วงค์สวัสดิ์
2. นางพจนา  เกตุแก้ว
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจตุราษฎร์ศึกษา 1. เด็กหญิงจุฬารัตน์  สุมทุม
2. เด็กหญิงปณัฐชา  บริบูรณ์ลาภ
3. เด็กหญิงวราลักษณ์  จิตอารีย์
4. เด็กหญิงสุภัทชา  ปิ่นชัย
5. เด็กหญิงอารีญา  คำยัน
 
1. นางสาวกาญจนา  ยอดออน
2. นายไตรรัตน์  อินไทย
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปอน 1. เด็กชายณัฐดนัย  หน่อท้าว
2. เด็กหญิงทิพามณี  ก่อเกิด
3. เด็กหญิงพีรญา  ต้นกาบ
4. เด็กชายวัชรพล  คำฟู
5. เด็กหญิงสุภัคพร  ก่อเกิด
 
1. นางรุ้งตะวัน  รัตนพิทักษ์สกุล
2. นางศิริมาศ  วงศ์สุวรรณ
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งช้าง 1. เด็กหญิงชนิตา   สุทาทัต
2. เด็กหญิงสุกัญญา   หินสีลา
3. เด็กหญิงสุจิณณา    อินต๊ะนาม
4. เด็กหญิงสุชานาถ    อินต๊ะนาม
5. เด็กหญิงแสงระวี   ขันไชย
 
1. นางสาวพิกุล  พรหมเมศร์
2. นางฉลองขวัญ  กันตะนา
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 89.38 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูคาวิทยาคม 1. เด็กหญิงขวัญ  ณ ชน
2. เด็กหญิงชลิตา  ณชน
3. เด็กหญิงปรียาพร  ไชยะ
4. เด็กหญิงพรสินี  อินปา
5. เด็กหญิงอรุณ  ใจปิง
 
1. นายราชานนท์  ต๊ะวิไชย
2. นางนิตยา  นันศิริ
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 85.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปอน 1. เด็กชายนนทกานต์  มุ่งตรง
2. เด็กหญิงปริศรา  ทิพราช
3. เด็กหญิงพิมพ์พรรณ  หอมดอก
4. เด็กหญิงรัตนา  แผลงฤทธิ์
5. เด็กหญิงสุพิชญา  ก่อเกิด
 
1. นายณัฐวุฒิ  วงศ์สุวรรณ
2. นายจิระพงษ์  คำวงค์
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบเป็ด 1. เด็กหญิงพรทิพย์  แซ่ย่าง
2. เด็กหญิงพรธิดี  ยืนยงกุล
3. เด็กชายศรชัย  แซ่โซ้ง
4. เด็กหญิงอโนทัย  แซ่ว่าง
5. เด็กชายเกียรติศักดิ์  สรัสชนา
 
1. นายแมนสรวง  สุทธการ
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 84.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนศิลาเพชร 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  จำรูญ
 
1. นายประสิทธิ์  ปรังฤทธิ์
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาคอก 1. เด็กหญิงณฐินี  แก้วป้องปก
 
1. นางรัตติกาล  อินธรรม
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 94.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. เด็กชายสิทธิชัย  กันยะ
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ชะเต
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบหนอง 1. เด็กชายวรชิต  สุปัน
2. เด็กหญิงสิริวิมล  การินทร์
 
1. นายสิรวิชญ์  เกียรติศิริถาวร
2. นางนงนุช  เลี่้ยงเพ็ขร
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรนคร 1. เด็กชายธวัชชัย  รกไพร
2. เด็กหญิงนภัสวันท์  กันธุระ
 
1. นางเบญจมาศ  ทับทิมอ่อน
2. นางนัฏรดี  พลวัง
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา 1. เด็กชายศรัณย์ภัทร  ปันชุน
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  นิลคง
 
1. นางชมเดือน  คำผัด
2. นายอำนาจ  แสนแสง
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกอก 1. เด็กหญิงกนกพร  สมเดช
2. เด็กหญิงกรรณธิดา  สุต๋า
3. เด็กหญิงณัฏฐนิชา  บุญวัน
4. เด็กหญิงทิพรดา  รุ่งเรือง
5. เด็กหญิงธัญณดา   รวดเร็ว
6. เด็กหญิงธารทิพย์  แรงแก้ว
7. เด็กหญิงพรพนา  สุต๋า
8. เด็กหญิงสุดาพร  สุต๋า
9. เด็กหญิงเกศราพร  สุวรรณนอก
10. เด็กหญิงเจนจิรา  น้อย
 
1. นายประดุจ  คันทะสาร
2. นางบุษบา  ทองหอม
3. นางสาวสุภัตทริทร์  พรมมิ
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอยติ้ว 1. เด็กหญิงกัลยา  แซ่โซ้ง
2. เด็กหญิงจินนา    แซ่จ๊ะ
3. เด็กหญิงดวงจันทร์  แซ่เฮ้อ
4. เด็กหญิงพรพิมล  แซ่โซ้ง
5. เด็กหญิงภัคจิรา  ลีสิทธิสันติวงศ์
6. เด็กหญิงมานี  แซ่เฮ้อ
7. เด็กหญิงรดา  แซ่เล้า
8. เด็กหญิงสุนิตา  พีรพงษ์กุล
9. เด็กหญิงหทัยชนก  แซ่เฮ้อ
10. เด็กหญิงโชติกา  แซ่เล้า
 
1. นายนคเรศ  สุขเสนา
2. นางธวัลรัตน์  ทะนิต๊ะ
3. นางสาวปรียานุช    อนุจร
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย 1. เด็กหญิงกมลเนตร  ปทุมไพโรจน์
2. เด็กหญิงชญานิษฐ์  วิศรุตเวสสะภู
3. เด็กหญิงชมพูนุช  แซ่ท้าว
4. เด็กหญิงชุติมณ  แซ่ท้าว
5. เด็กหญิงณภัทร  วิวัฒนาวิไล
6. เด็กหญิงธราธิป  แซ่ว่าง
7. เด็กหญิงนภาพร  ไชยราช
8. เด็กหญิงนันสินี  ปทุมไพโรจน์
9. เด็กหญิงนิภา  แซ่ท้าว
10. เด็กหญิงพรวดี  ทิวทัศน์วิไล
11. เด็กหญิงพัชราพร  พงศ์ธนชาตรี
12. เด็กหญิงภาวินี  แซ่ท้าว
13. เด็กหญิงมณี  แซ่ท้าว
14. เด็กหญิงสุรีลักษณ์  พงศ์ไตรภพ
15. เด็กหญิงสุวรรณา  วิวัฒวิไล
 
1. นายยุทธนา  สุนทร
2. นายบุญญาฤทธิ์  ปะละสี
3. นางมณีลักษณ์  เทพอินทร์
4. นางรุจิรา  วรรณวิภูษิต
 
61 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย 1. เด็กหญิงกษมา  เทียนรุ่งรัศมี
2. เด็กหญิงจันทกานติ์  ปทุมไพโรจน์
3. เด็กหญิงญาณิน  แซ่ท้าว
4. เด็กหญิงณัฐธิดา  ปทุมไพโรจน์
5. เด็กหญิงดาราพร  พงศ์ไตรภพ
6. เด็กหญิงนภัสวรรณ  แซ่ว้าง
7. เด็กหญิงบัวราพา  แซ่ท้าว
8. เด็กหญิงปวิตรา  แซ่ย่าง
9. เด็กหญิงลดามณี  แซ่วื่อ
10. เด็กหญิงศุภสุตา  สวรรค์เวียงแก
11. เด็กหญิงสาวิตรี  แซ่ท้าว
12. เด็กหญิงสิรินดา  วิศรุตเวสสะภู
13. เด็กหญิงอันนา  ทิวทัศน์วิไล
14. เด็กหญิงอารยา  แซ่ท้าว
15. เด็กหญิงเชษธิดา  แซ่ว่าง
 
1. นายยุทธนา  สุนทร
2. นายบุญญาฤทธิ์  ปะละสี
3. นายภิญโญ  สนธิ
4. นางระนอง  ทองสุข
 
62 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  นิลคง
2. เด็กหญิงมณีวรรณ  เขียนนา
 
1. นางมณีลักษณ์  บ่อคำ
2. นางปาริชาต  ขยายเสียง
 
63 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำพุร้อน 1. เด็กหญิงนันทพร   แซ่เติ่น
2. เด็กหญิงพินิดา  ตระกูลพิทักษ์กิจ
 
1. นางสาวอัจฉรารัตน์  แข็งแรง
2. นายธีระพงศ์  พันธ์ธง
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรนคร 1. เด็กหญิงธัญญ์ฐิตา  ศิริเศรษฐ์เดโช
 
1. นายศุภนิตย์  สิทธิชัย
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรนคร 1. เด็กหญิงนงนภัส  สุทำแปง
 
1. นายศุภนิตย์  สิทธิชัย
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรณโศภิษฐ์ 1. เด็กหญิงสุจินันท์  สมถาวร
 
1. นายกฤษณะ  ศรีชัย
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรนคร 1. เด็กหญิงอรอุมา  ปรังฤทธิ์
 
1. นายศุภนิตย์  สิทธิชัย
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรนคร 1. เด็กหญิงทรงภรณ์  สุมทุม
 
1. นายศุภนิตย์  สิทธิชัย
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1. เด็กหญิงสุดาชนก  กำธรเสถียร
 
1. นายพงษ์เทพ  คำพุฒ
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1. เด็กหญิงศศิธร  เมธาธีระกุล
 
1. นายพงษ์เทพ  คำพุฒ
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1. นางสาวศุภาพิชญ์  แซ่เฮ้อ
 
1. นายพงษเทพ  คำพุฒ
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนศิลาแลง 1. เด็กหญิงจารุณี  แซ่เติ๋น
2. เด็กหญิงนุ  แซ่ลี
 
1. นายนพรัตน์  จูมปา
2. นางวนิดา  จูมปา
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนศิลาแลง 1. เด็กหญิงภัทรภร  ถนอมสงัด
2. เด็กหญิงยมล  แซ่เติ๋น
 
1. นายนพรัตน์  จูมปา
2. นางวนิดา  จูมปา
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบมาง 1. เด็กหญิงธิติมา  เขื่อนเป็ก
2. เด็กหญิงธีราพร  ใจปิง
 
1. นายประภาส  จันทรา
2. นางสบูรัตน์  จันทรา
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1. เด็กหญิงสุภาพ  ฤทธิ์พายัพ
 
1. นายพงษ์เทพ  คำพุฒ
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหม่อมเจ้าเจริญใจ จิตรพงศ์ 1. เด็กหญิงจอมขวัญ  แปงอุด
2. เด็กหญิงนัฐสุดา   แปงอุด
3. เด็กชายพุทธิพงศ์   แปงอุด
 
1. นางนารีรัตน์   ศรีปัญญา
2. นางพัชญา   อุ่นใจ
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยท่าง 1. เด็กหญิงจันทิมา  แปงยะ
2. เด็กหญิงผกาวรรณ  เตชนันท์
3. เด็กหญิงวรรณชนก  ตันกุระ
 
1. นางอรนันท์  สิทธิชัย
2. นางศรีธรณ์  พิมพ์ทอง
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหม่อมเจ้าเจริญใจ จิตรพงศ์ 1. เด็กหญิงธันยพร  อนุจร
2. เด็กชายนลธวัช  แปงอุด
3. เด็กชายเอกชัย  แปงอุด
 
1. นายจำรูญ  ชัยสาร
2. นายกิตติศักดิ์  มูลเขียน
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนศิลาเพชร 1. เด็กหญิงกนกวลัย  ละขะไพ
 
1. นายประจักษ์  จิตมะโน
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนศิลาเพชร 1. เด็กหญิงรุ่งตะวัน  เสมอใจ
 
1. นายประจักษ์  จิตมะโน
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนศิลาเพชร 1. เด็กหญิงปณิตา  เสมอใจ
 
1. นายประจักษ์  จิตมะโน
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเสี้ยว(ปัว) 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  เตชะนันท์
 
1. นายสง่า  จิตอารี
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบกอน 1. เด็กหญิงธนวรรณ  ทองโพธิ์แก้ว
 
1. นายศิรสิทธิ์   จิตรวงศ์นันท์
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบเป็ด 1. เด็กหญิงยุดี  แซ่ว่าง
 
1. นายอภิทัช  ดีแป้น
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบกอน 1. เด็กชายจิรายุทธ   คำชนะ
 
1. นายศิรสิทธิ์   จิตรวงศ์นันท์
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบเป็ด 1. เด็กหญิงรัตนา  วงศ์วีระชาติ
 
1. นายอภิทัช  ดีแป้น
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบปืน 1. เด็กหญิงญานิกา  หอมดอก
 
1. นายราชนพ  ลำภู
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนศิลาเพชร 1. เด็กหญิงทักษพร  พิมโกทา
 
1. นายประจักษ์  จิตมะโน
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบเป็ด 1. เด็กชายกรวิชญ์  แซ่ว่าง
 
1. นายอภิทัช  ดีแป้น
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบกอน 1. เด็กชายสุวิศิษฎ์  จิตรวงค์
 
1. นายศิรสิทธิ์  จิตรวงศ์นันท์
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบเป็ด 1. เด็กชายกล้าหาญ  แซ่โซ้ง
 
1. นายอภิทัช  ดีแป้น
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบปืน 1. เด็กหญิงนิรันดร์รัตน์  เทพปัญญา
 
1. นายราชนพ  ลำภู
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบเป็ด 1. เด็กหญิงยุพิน  แซ่ว่าง
 
1. นายอภิทัช  ดีแป้น
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองผุก 1. เด็กชายกนกพล  ซ้อนพุฒ
2. เด็กหญิงกนกวรรณ  ทิวา
3. เด็กชายกวี  หล้าปวงคำ
4. เด็กหญิงชลธิชา  ซ้อนพุฒ
5. เด็กหญิงชูกมล  ตะโกสี
6. เด็กหญิงธนพร  ไทยป้อม
7. เด็กชายธนวัฒน์  ไชยวุฒิ
8. เด็กหญิงปภาวรินทร์  วันดี
9. เด็กชายอติราช  ทองภักดี
 
1. นางสมพรรณ  ก้อนคำ
2. นางพัทธนันท์  พิพิธนวงค์
3. นางสาวสุมาลี  พิมลสุขสมบูรณ์
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านสบเป็ด 1. นางสาวกมลฉัตร  แซ่ว่าง
2. เด็กชายกรวิชญ์  แซ่ว่าง
3. เด็กชายกิตินันท์  แซ่ว่าง
4. เด็กชายคมพยัคฆ์  ยืนยงกุล
5. เด็กหญิงนารี  แซ่ย่าง
6. เด็กหญิงพนิดา  แซ่ว่าง
7. เด็กหญิงพิมพิศา  แซ่ว่าง
8. เด็กหญิงพิราวรรณ  แซ่ย่าง
9. เด็กหญิงภัทริศรา  ยืนยงกุล
10. เด็กหญิงยุดี  แซ่ย่าง
11. เด็กหญิงยุพิน  แซ่ว่าง
12. เด็กหญิงรัตนา  วงศ์วีระชาติ
13. เด็กหญิงฤทัยวรรณ  เฉลิมบุญฤทธิ์
14. เด็กหญิงศศิชา  แซ่โซ้ง
15. เด็กหญิงศุภาพร  มีดีกุล
16. เด็กหญิงสุจิตรา  วงศ์วีระชาติ
17. เด็กหญิงอภัสรา  คำวิวัฒนาพิบูล
18. เด็กหญิงอาทิตยา  ยังเจริญทวีกุล
19. เด็กหญิงเทพธิดา  วันทนียสกุลชัย
20. เด็กหญิงแสนสุข  แซ่่หลอ
 
1. นายอภิทัช  ดีแป้น
2. นางขวัญเรือน  เปาป่า
3. นายพิชาติ  กันทะ
4. นางสาวสุพิชฌาย์  พรมมี
5. นางนปภัช  ภัคนันทพร
6. นางพัชรินทร์  จักรอะโน
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำโมงปางสา 1. นายณัฐวุฒิ  ขอคำ
2. นายพงศ์ศิริ  หงษ์ศิริ
3. นายสัญญา  ขอคำ
4. นางสาวอโนมา  พรมไทยสงค์
5. นายเดวิท  ขอคำ
6. นายโทณะวณิก  พรมศทิศ
 
1. นายสมชาย  เอกขระ
2. นายหน่อคำ  ตันทอง
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยอดดอยวัฒนา/สาขาบ้านน้ำหมาว 1. เด็กชายธีรเดช  ใหม่น้อย
 
1. นางอรพินท์  เสมอใจ
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำช้างพัฒนา 1. เด็กชายภานุวัฒน์  อุ่นถิ่น
 
1. นางชนาทิทย์  ทีฆาวงค์
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย 1. เด็กหญิงณิชา  ศิลป์ท้าว
 
1. นายยุทธนา  สุนทร
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย 1. นางสาวสุรีย์ลักษณ์  พงศ์ไตรภพ
 
1. นายยุทธนา  สุนทร
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษกมิตรภาพที่ 115 1. เด็กชายพสกร  สิงห์ธนะ
 
1. นางวนิดา  สวนแก้ว
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสระวงค์ 1. เด็กชายปชาบดี  สุทำแปง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีธงชัย  ธนพินทิยาภรณ์
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าวังผา"ประชารัฐวิทยาคาร" 1. เด็กหญิงภัคจิราพร  ศรีประเสริฐ
 
1. นางสุวารี  วิชารักษ์
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98 (บ้านงอบ) 1. เด็กหญิงอรัญญาทิพย์  ทัพพมงคลรัตน์
 
1. นายสมศักดิ์  จิตตรง
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านด่าน 1. เด็กชายพัสกร  ใจปิง
 
1. นายเดชรินทร์  อินพรม
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูคาวิทยาคม 1. เด็กชายทิวากร  อินปา
 
1. นายสุริยา  อยู่เชื้อ
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษกมิตรภาพที่ 115 1. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ศักดาศรี
 
1. นางวนิดา  สวนแก้ว
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำโมงปางสา 1. เด็กหญิงกมลพร  รุ้งเจริญชัย
 
1. นายสมชาย  เอกขระ
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าวังผา"ประชารัฐวิทยาคาร" 1. เด็กชายทิฐินันท์  ยะเเสง
 
1. นางอรพินท์  สีโสภา
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสระวงค์ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ปัญญาภู
 
1. นางพินผกา  สถิตย์ศิลาธรรม
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปรางค์ 1. เด็กหญิงวรัญญา  แสนอ่อน
 
1. นางสาววัทนพร  พรหมโชติ
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำโมงปางสา 1. นางสาวอโนมา  พรมไทยสงค์
 
1. นายสมชาย  เอกขระ
 
113 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 88.85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าวังผา"ประชารัฐวิทยาคาร" 1. เด็กหญิงกนกพร  เเก้วชนนันท์
2. เด็กชายกล้ารบ  อาจยาเเก้ว
3. เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  ปะระมะ
4. เด็กหญิงณัฎฐธิดา  สุทธิแสน
5. เด็กหญิงณัฐวดี  กิ่งเพชรเสรีชน
6. เด็กชายธนพล  บัวอิ่น
7. เด็กชายธนวัฒน์  โสลิภา
8. เด็กหญิงนภัส  โลไธสง
9. เด็กชายสุทธิพงศ์  นันตรี
10. เด็กชายไตรวิช  ขนิษฐ์น้อย
 
1. นางสดใส  สวนยศ
2. นางเนตรนภา  ขนิษฐ์น้อย
3. นางสาวศิวิพรรณ  คำวัง
 
114 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 94.57 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปรางค์ 1. เด็กหญิงกัญชพร  ลือยศ
2. เด็กหญิงนาราภัทร  วงค์สายสม
3. เด็กหญิงปภาวิน  พันชน
4. เด็กหญิงปราณปริยา  ปะเกียน
5. เด็กหญิงรมณียา  นรินทร์
6. เด็กหญิงสุชาวดี  วังสาร
7. เด็กหญิงสุตภาวี  ฮั่นตระกูล
8. เด็กหญิงอมรรัตน์  อาจผดุงกุล
 
1. นางลอองรัตน์  สุวรรณ์วิโชติ
2. นางพิกุล  รัตนแสงภักดี
3. นางสาวจีระภา  สุดใจ
4. นางสาวชฎาภรณ์  วงค์ปัน
 
115 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปรางค์ 1. เด็กหญิงจิดาภา  คีรีสัตยกุล
2. เด็กหญิงมณี  แซ่เฮ้อ
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  เขมโสภาวัฒน์
4. เด็กหญิงหฤทัย  ณัฐโชติสุนทร
5. เด็กหญิงเยาวรัตน์  เชยชื่นจิตร
6. เด็กหญิงโสภีรักษ์  แซ่ย่าง
 
1. นางลอองรัตน์  สุวรรณ์วิโชติ
2. นางพิกุล  รัตนแสงภักดี
3. นายอำนาจ  สารเทพ
4. นางฉลวย  อนุเคราะห์
 
116 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 93.57 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าค้ำ 1. เด็กหญิงกนกรัตน์   สิทธิกัน
2. เด็กหญิงกานต์มณี    สุทธไชย
3. เด็กชายกิตติธัช   สวนขัน
4. เด็กหญิงจิราธร   กรีเรียน
5. เด็กหญิงณัฐธิดา   สุทธไชย
6. เด็กชายดนัย   ไชยสลี
7. เด็กชายปฎิเวธ   ศิริแก้ว
8. เด็กชายพชรพล  ทรวงหิรัญ
9. เด็กหญิงพฤหัส   หน่อคำ
10. เด็กหญิงพุทธินันท์   สุทธไชย
11. เด็กหญิงภัทราภรณ์   สุทธไชย
12. เด็กหญิงรัศมีพรรณ   มหาวงศนันท์
13. เด็กหญิงรุจิลักษณ์   ชัยสมทิพย์
14. เด็กหญิงสุธาศิณี   ไชยเทพ
15. เด็กหญิงอภิสรา    วิยา
16. เด็กหญิงอังศนา   วงค์ม่าน
 
1. นางจงรักษ์  จันทร์ทอง
2. นางสุดาพร  ลือชา
3. นางสาวชมพูนุช  ไชยสลี
4. นางอนงค์  มะโนวรรณ
5. นางปิลันธนี  สากล
 
117 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อหยวก 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  อุดเต็น
2. เด็กชายกิตติทัต   ใจปิง
3. เด็กชายทนงศักดิ์  ใจปิง
4. เด็กหญิงประภัสสร  อักขระ
5. เด็กหญิงปาณิศา  ใจปิง
6. เด็กชายพงษ์เทพ  อักขระ
7. เด็กหญิงพลอย  ใจปิง
8. เด็กชายมนัส  ใจปิง
9. เด็กหญิงยุพารัตน์  ใจปิง
10. เด็กหญิงละอองดาว  อุดเต็น
11. เด็กหญิงลิบ  ใจปิง
12. เด็กชายศุภโชค  อักขระ
13. เด็กหญิงสิริวิมล  ปันอิน
14. เด็กหญิงสุดารัตน์  กุลจารุภัสสร
15. เด็กหญิงอริยา  อักขระ
16. เด็กหญิงอรุณี  ใจปิง
 
1. นางสาววรรณภา  อาทิตย์
2. นางศิริพร  ยอดหล้า
3. นางณัฐธินียา  ปราบสงบ
 
118 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบมาง 1. เด็กหญิงนิชนันท์  บุญอินทร์
2. เด็กหญิงประวิชญา  พิศจาร
3. เด็กหญิงวาสินี  ชัยชนะ
4. เด็กหญิงสุภานันท์  ใจปิง
5. เด็กหญิงเก็จแก้ว  อุตมูล
 
1. นายเจนณรงค์  ไชยสว่าง
2. นายมานนท์  จันทร์เจียม
 
119 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรนคร 1. เด็กชายณัฐสิทธิ์  สวนนุ่ม
2. เด็กชายทินภัทร  ต๊ะกิติ
 
1. นางสาวสุวิมล  ลือยศ
2. นางศศิวิมล  มะโนฤทธิ์
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุภาพ 1. เด็กหญิงกินรี  ทะแก้ว
 
1. MissSusu  Qiu
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบเป็ด 1. เด็กหญิงรัตนา  วงศ์วีระชาติ
 
1. นางสาววิไลวรรณ  วงศ์วีระชาติ
 
122 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผักเฮือก 1. เด็กชายณัฐกิตต์  อุปจักร์
2. เด็กชายนันทนัช  ยอดวาฤทธิ์
3. เด็กชายพชรพงษ์  อุปจักร์
4. เด็กชายภูริทัต   โนนจันทร์
5. เด็กชายสิรสิทธิ์  คำนาน
6. เด็กชายอภิวัฒน์  วงค์อุด
 
1. นายอดิศักดิ์  ยั่งยืนทวี
2. นางสาววิลาสินี  ดีอุ่น
3. นายจักรกฤษณ์  อุปจักร์
 
123 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเชียงแล-นาทราย 1. เด็กชายกรรชัย  แหวนประดับ
2. เด็กชายกิตติพงศ์  ลำน้อย
3. เด็กชายกิตติภพ  ฤดีกมล
4. เด็กชายณัฐชนนท์  เทียมเมือง
5. เด็กชายนพคุณ  ลำน้อย
6. เด็กชายวัชรพล  ลำคำ
 
1. นายอดุลย์  ประทุม
2. นายนฤพนธ์  ธนะขว้าง
3. นางณัฏฐณิชา  คำยะอุ่น
 
124 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยฟอง 1. นางสาวจินตนา  อุ่นถิ่น
2. เด็กชายธีรวัฒน์  บัวเหล็ก
3. เด็กหญิงนันทิชา  อุ่นถิ่น
4. นางสาวปรานปรียา  ปันอิน
5. นายยุทธการ  บัวเหล็ก
6. นางสาวรินรดา  บัวเหล็ก
7. เด็กชายสิทธิชัย  อุ่นถิ่น
8. เด็กหญิงสุภารัตน์  บัวเหล็ก
9. เด็กหญิงเกตนิภา  บัวเหล็ก
10. เด็กหญิงเพ็ญ  บัวเหล็ก
 
1. นายวรพล  พรวชิรวิทย์
2. นางสาวปรัชญาดา  ลำคำ
3. นางสาวอลิษา  มงคล
 
125 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าวังผา"ประชารัฐวิทยาคาร" 1. เด็กหญิงธัญชนก  ไชยปรุง
2. เด็กชายนันท์นภัส  ยากับ
3. เด็กหญิงพรนภัส  จิณะกับ
 
1. นางสาวศิวิพรรณ  คำวัง
2. นางสุภาภรณ์  ภิราญคำ
 
126 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ศรีวรสาร
2. เด็กหญิงภัทราพร  สอนลา
3. เด็กหญิงภาคินี  มีบุญ
 
1. นางสลีลา  เตชนันท์
2. นางพิศมัย  ท้าวบุญเรือง
 
127 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาวงศ์ 1. เด็กหญิงกิติยา  พลแสน
2. เด็กหญิงพัสพร  ชราชิต
3. เด็กหญิงเพชรลดา  พิมพ์ดี
 
1. นางคนึงนิตย์  เขียวสมบัติ
2. นางสาวรัญชนา  มีบุญ
 
128 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาวงศ์ 1. เด็กหญิงชลธิชา  มาอินทร์
2. เด็กหญิงพิยดา  กันยะ
3. เด็กหญิงภัณฑิรา  ยะแสง
 
1. นางคนึงนิตย์  เขียวสมบัติ
2. นางสาวรัญชนา  มีบุญ
 
129 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันเจริญ 1. เด็กชายพงศ์ภรณ์  เลิศวรายุทธ์
2. เด็กชายวกรินทร์  วิวัฒธนากุล
 
1. นายประทีป  คำตัน
 
130 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบเป็ด 1. เด็กหญิงยุพิน  แซ่ว่าง
2. เด็กหญิงยุวดี  แซ่ว่าง
 
1. นายจักรวรรดิ์  ญาณกรสกุล
2. นางสาวสุพิชฌาย์  พรมมี
 
131 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบเป็ด 1. เด็กหญิงปาริชาติ  ยืนยงกุล
2. เด็กหญิงอภิญญา  คำวิวัฒนาพิบูล
 
1. นายจักรวรรดิ์  ญาณกรสกุล
2. นางสาวสุทิม  ลำน้อย
 
132 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปรางค์ 1. เด็กหญิงจิดาภา  หล่อวัฒนา
2. เด็กหญิงชนม์นิภา  วังสาร
 
1. นายบุญนาค  ไชยศิลป์
2. นางสาววนิดา  ใจจุมปู
 
133 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปรางค์ 1. นายภัทรพงศ์  สุทธหลวง
2. นายเกียรติพงษ์  คีรีธีรกุล
 
1. นายบุญนาค  ไชยศิลป์
2. นายอำนาจ  สารเทพ
 
134 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่ 1. เด็กชายภูริณัฐ  สายแปง
2. เด็กชายสิรภพ  สายแปง
 
1. นายภาคภูมิ  แบ่งทิศ
2. นายรัตนศักดิ์  เขื่อนธะนะ
 
135 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อหยวก 1. เด็กชายพีรพัฒน์  ใจปิง
2. เด็กชายสุยะกุล  ใจปิง
 
1. นายธนภูมิ  ฝีปากเพราะ
 
136 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบขุ่น 1. เด็กชายชินวัตร  ธรรมศิริ
2. เด็กชายภานุวิชญ์  กิตต๊ะ
 
1. นางสาวมยุรี  ฑีฆาวงศ์
2. นางสาวกานต์พิชชา   ใหม่กุละ
 
137 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมณีพฤกษ์ 1. เด็กหญิงเมทินี  แซ่ย่าง
2. นางสาวเสาวณี  แซ่ท้าว
 
1. นายจักรภาณุ  วีระวงค์
2. นายเสกสรรค์  ใจประสงค์
 
138 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่ 1. เด็กชายภานุวิชญ์  กุ๊กไชย
2. เด็กชายวัยวัฒน์  กุ๊กไชย
 
1. นายภาคภูมิ  แบ่งทิศ
2. นายรัตนศักดิ์  เขื่อนธะนะ
 
139 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1. เด็กหญิงจิรัชญา  มากโพธิ์
2. เด็กชายศุภสิน  ชาวส้าน
 
1. นายวีระ  จันต๊ะวงค์
2. นายฐานันดร  จิตอารีย์
 
140 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบเป็ด 1. เด็กหญิงพรนิภา  แซ่ว่าง
2. เด็กหญิงมาลิดา  ยืนยงกุล
3. เด็กหญิงอนัญญา  ยืนยงกุล
 
1. นายจักรวรรดิ์  ญาณกรสกุล
2. นางนปภัช  ภัคนันทพร
 
141 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปรางค์ 1. เด็กชายพีรวิทย์  ไชยศิลป์
2. เด็กชายวุฒิชัย  แปงเครื่อง
3. เด็กชายสุพพัต  โออุไร
 
1. นายบุญนาค  ไชยศิลป์
 
142 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปรางค์ 1. เด็กชายนิติภัทร  หาญยุทธ
2. เด็กชายปุณณวิชญ์  ธรรมขันธ์
3. เด็กชายพีรณรงค์  ขระเขื่อน
 
1. นายบุญนาค  ไชยศิลป์
 
143 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกาดพัฒนา 1. นายกันตพล  รกไพร
2. นายพิทวัส  รกไพร
3. นายศักดาชัย  รกไพร
 
1. นายเทวินทร์  ศรีบุญเรือง
2. นายชัชวาลย์  งานคำอ้าย
 
144 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปรางค์ 1. เด็กชายกิติชัย  สุริยะ
2. เด็กชายทตพร  คำวงค์
3. เด็กชายศรัณย์  ตรีจุ้ย
 
1. นายบุญนาค  ไชยศิลป์
 
145 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกาดพัฒนา 1. นายฤทธิพร  ลิษดำ
2. นายอนันทศักดิ์  พัฒนชัยกุล
3. นายไชยากร  จิรกรรัตน์
 
1. นายเทวินทร์  ศรีบุญเรือง
2. นายชัชวาลย์  งานคำอ้าย
 
146 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปรางค์ 1. เด็กหญิงณัฐกฤตา  หันธุ์เหม
2. เด็กหญิงนภัสรวี  หาญยุทธ
3. เด็กหญิงวรกมล  เทพสุคนธ์
 
1. นายบุญนาค  ไชยศิลป์
2. นางสุดารัตน์  นรินทร์
 
147 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปรางค์ 1. นางสาวประณัยยา  บริคุต
2. นางสาววิราวรรณ  พลจร
3. นางสาวเมตตา  สัตยบัณฑิต
 
1. นายบุญนาค  ไชยศิลป์
2. นางสุดารัตน์  นรินทร์
 
148 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสกาดใต้ 1. เด็กชายนันทกร  ธรรมลังกา
2. เด็กชายภูชิต  สุมทุม
3. เด็กชายภูวนัย  ปอใจ
 
1. นายนราธร  มะโนรส
2. ว่าที่ร้อยโทฤทธิกร  พิเคราะห์
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อหยวก 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  โน๊ตสุภา
2. เด็กชายพงศกร  ปันอิน
3. เด็กชายสุรชัย  อักขระ
 
1. นายอดิสร  อินสาร
2. นายสมพงษ์  เลิศประเสริฐ
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อหลวง/สาขาห้วยโป่ง 1. เด็กชายพลธรา  ใจปิง
2. เด็กชายสมชาย  ใจปิง
3. เด็กชายเอกลักษณ์  ใจปิง
 
1. นายวัลลภ  ใจปิง
2. นางสาวทิวาภรณ์  อุดเต็น
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบมาง 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  คำแคว่น
2. เด็กหญิงวรรณิดา  ใจปิง
3. เด็กหญิงอภิญญา  ขาเหล็ก
 
1. นายมานนท์  จันทร์เจียม
2. นายชาญศิลป์  จตุนาม
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรนคร 1. เด็กหญิงกัญญาภัทร  อุตรชน
2. เด็กหญิงญาณณภา  อุทุมพร
3. เด็กหญิงบุษยมาศ  เนตรทิพย์
4. เด็กหญิงปลายฟ้า  หวังวนกุล
5. เด็กหญิงวิภาวี  เนตรทิพย์
6. เด็กหญิงโสภิตนภา  ตันกุระ
 
1. นายพีรวุฒิ  แสนนิทา
2. นางสาวชยาพร  เนตรทิพย์
3. นางนุชจิรา  พันธุศาสตร์
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย 1. เด็กหญิงฐิติพร  แซ่ว่าง
2. เด็กหญิงนุจิรา  แซ่ท้าว
3. นางสาวบุษบา  แซ่ท้าว
4. นางสาวอนัญญา  แซ่ท้าว
5. เด็กหญิงอัญชิสา  แซ่ว้าง
6. เด็กหญิงเบญญารัตน์  สวรรค์เวียงแก
 
1. นางนราวรรณ  ด่านผาทอง
2. นางวิไล  มะโนแป๊ก
3. นางรุจิรา  วรรณวิภูษิต
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกาดพัฒนา 1. เด็กหญิงนิภาดา  หมู่ธรรมไชย
2. เด็กหญิงมนัสดา  หึกขุนทด
3. เด็กหญิงมลทรา  หึกขุนทด
 
1. นางสาวรัสมี  ธนะวัง
2. นายเทวินทร์  ศรีบุญเรือง
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่ 1. นายจารุเกียรติ  ไชยหาญ
2. เด็กหญิงพลอยธิดา  อิ่นคำ
3. นายอภิวัฒน์  คงคา
 
1. นายบัญชา  นรินทร์
2. นางสาวปิ่นรัก  วิยา
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียน"ราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์" 1. เด็กหญิงตะวันวาด  เมษา
2. เด็กหญิงพลอยไพลิน  บุญมีมาก
3. เด็กหญิงศรัทธิยา  คำยวง
 
1. นางศรีเรือน  อุ่นอกพันธ์
2. นางจันทรา  ผาแก้ว
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนศิลาแลง 1. นางสาวกันยา  แซ่ย่าง
2. นางสาวสกุณา  แซ่ย่าง
3. นางสาวเจนดา  แซ่ย่าง
 
1. นายหาญ  จินดาสวัสดิ์
2. นางปิ่นทิพย์  หาญยุทธ
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 1. เด็กหญิงพนิดา  หอมดอก
2. เด็กชายพรภวิษณ์  หอมดอก
3. เด็กชายวัชรพล  หอมดอก
 
1. นางสาวจินตนา  ปันคำ
2. นายวิทยา  ใจแก้ว
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  สงคราม
2. เด็กหญิงชลดา  ปาคำ
3. เด็กหญิงธัญลินี  เมฆแสน
 
1. นางขนิษฐา  ทนะวัง
2. นางทิพวรรณ  ยาอุด
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่่ากลางมิตรภาพที่ 166 1. เด็กหญิงรัชณี  คีรีธีรกุล
2. เด็กหญิงอารยา  ศักดิ์คำ
3. เด็กหญิงเบญญาภา  วงศ์พิชมณี
 
1. นางประไพพรรณ  พุ่มพงษ์
2. นางสุพัตรา  ปัญญาภู
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย 1. เด็กชายกฤต  ทิวรัถยาสิริ
2. นางสาวปนัสยา  แซ่ท้าว
3. นางสาวสุมาลี  แซ่ท้าว
 
1. นางวาสนา  นันทเสน
2. นางสใบทิพย์  จันเครือ
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขอน 1. เด็กหญิงปริชญา  วีระวงค์
2. เด็กชายพัชรพล  ไชยศิลป์
3. เด็กชายศรยุทธ์  ไชยศิลป์
 
1. นางสุภาวรรณ  จิตบุญ
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านด่าน 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  อุ่นถิ่น
2. เด็กหญิงตรีรัตน์  อุ่นถิ่น
3. เด็กหญิงปารณีย์  อุ่นถิ่น
 
1. นางสาวสุนิสา  ณ น่าน
2. นางสาวมยุรา  สาคร
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรนคร 1. เด็กหญิงธัญญารัต  อังคสุวรรณ
2. เด็กชายพงศกร  ชราพก
3. เด็กหญิงสุวิชาดา  ชราพก
 
1. นายพีรวุฒิ  แสนนิทา
2. นางสาวชยาพร  เนตรทิพย์
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสระวงค์ 1. เด็กชายธนาวุฒิ  ชาวงิ้ว
2. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  ขอดเตชะ
3. เด็กหญิงอภิชญา  ภักดีอนันต์
 
1. นางสาวกัญญาภัค  ปัญญาภู
2. นายสาคร  สะสม
 
166 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรนคร 1. เด็กหญิงกนิษฐา  แสนคำแพ
2. เด็กชายกสิทธิ์  แซ่โซ้ง
3. เด็กหญิงกันยารัตน์  เกษมสินธ์ุ
 
1. นางสาวชยาพร  เนตรทิพย์
2. นางสาวธิดารัตน์  มานะ
 
167 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา 1. เด็กหญิงจิดาภา  ต๊อดแก้ว
2. เด็กหญิงพิชญ์นรี  ใจเสมอ
3. เด็กหญิงวรวรรณ  นิลคง
 
1. นางพัชราภรณ์  ศรีทิพย์
2. นางพิมพ์พรรณ  สมทรา
 
168 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าวังผา"ประชารัฐวิทยาคาร" 1. เด็กหญิงดารินทร์  จิณะกับ
 
1. นายก้าวพารักษ์  ชาวส้าน
 
169 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกาดพัฒนา 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  พนะสันต์
 
1. นางภัทรวดี  ฑีฆาวงค์
 
170 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย 1. เด็กหญิงกาญจนา  แซ่ท้าว
 
1. นางพวงพยอม  สุปัน
 
171 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผาเวียง 1. เด็กชายพัธทวัฒน์  อินปา
 
1. นางนันท์สินี  หลักคำ
 
172 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. เด็กชายปฎิพัทธิ์  บุญศิริวัฒนานนท์
 
1. นางสลีลา  เตชนันท์
 
173 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. เด็กหญิงบุญระมณี  งงงวย
 
1. นางสลีลา  เตชนันท์
 
174 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียน"ราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์" 1. เด็กชายณัฐกิตติ์  กันแก้ว
 
1. นางนัทธมน  คำครุฑ
 
175 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าวังผา"ประชารัฐวิทยาคาร" 1. เด็กชายวิศรุต  วิจิตร
 
1. นายก้าพารักษ์  ชาวส้าน
 
176 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกาดพัฒนา 1. เด็กชายธนายุต  สุมทุม
 
1. นางเนตรนรินทร์  วีระเชวงกุล
 
177 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรประชาวิทยา 1. เด็กหญิงธณัชชา  ทีฆาวงค์
 
1. นางสาวอภิญญา  ไชยยา
 
178 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำเลียง 1. เด็กหญิงจันทิมา  ท้าวคาม
 
1. นางจาริยา  ตนะทิพย์
 
179 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าวังผา"ประชารัฐวิทยาคาร" 1. เด็กชายเกริกพล  แสนพิช
 
1. นางสาวปภาวรินทร์  ยศอินทร์
 
180 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. เด็กชายชุติพนธ์  มีบุญ
2. เด็กหญิงบุญชนิต  งงงวย
3. เด็กหญิงวรรณพร  วาลี
 
1. นางสลีลา  เตชนันท์
2. นายนิคม  เตชนันท์
 
181 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. เด็กหญิงชนิกานต์  เตชนันท์
2. เด็กหญิงทิพยรัตน์  ไชยยา
3. เด็กหญิงวิภาวี  เหล่าแช่ม
 
1. นางสลีลา  เตชนันท์
2. นางพิศมัย  ท้าวบุญเรือง
 
182 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่่ากลางมิตรภาพที่ 166 1. เด็กชายภูผา  คงสุธรรม
2. เด็กหญิงวรรณวลี  ใจเปรมปรีดี
 
1. นางสาวพิมนภัทร์  กรรณรัตน์ศรีมา
2. นางประไพพรรณ  พุ่มพงษ์
 
183 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าวังผา"ประชารัฐวิทยาคาร" 1. เด็กหญิงชรัญญา    หน่อท้าว
2. เด็กชายพนา   ตันชวาริต
 
1. นายสมโพธิ   โพธิรังสิยากร
2. นายก้าวพารักษ  ชาวส้าน
 
184 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  กันยะ
 
1. นายพรเทพ  ศรีหร่าย
 
185 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย 1. เด็กชายอนิวัตติ์  วิวัฒนาวิไล
 
1. นางรุจิรา  วรรณวิภูษิต
 
186 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย 1. เด็กหญิงแยะ  แซ่ท้าว
 
1. นางสใบทิพย์  จันเครือ
 
187 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. เด็กหญิงสุนิตา  โกสุโท
 
1. นางสลีลา  เตชนันท์
 
188 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. เด็กชายภุชงค์  รกไพร
 
1. นายพรเทพ  ศรีหร่าย
 
189 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียน"ราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์" 1. เด็กชายคุณานนต์  ชำนาญ
 
1. นายวุฒิชัย  ธนะขว้าง
 
190 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี 1. นายอาทิตย์  พิมเสน
 
1. นางจินตนา  วังแสง
 
191 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางปุก 1. เด็กชายอนุยุต  ตอรบรัมย์
 
1. นางจินตนา  ไชยช่อฟ้า
 
192 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบมาง 1. เด็กหญิงลดาวัลย์  บุญอินทร์
 
1. นายอิทธิกร   นิลคง
 
193 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผาเวียง 1. เด็กหญิงขวัญมนัส  ใจปิง
 
1. นายกนกพล  ไชยมงคล
 
194 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกาดพัฒนา 1. เด็กหญิงพรพรรณ  ศิริคาม
 
1. นางสาวรัสมี  ธนะวัง
 
195 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมแจ้งวิทยาคาร 1. เด็กชายรัฐภูมิ  วารีทิพย์
 
1. นางสาวเพ็ญสิริ  กะรัตน์
 
196 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนตัน 1. เด็กชายชัยวัฒน์  คงทอง
 
1. นายเธียร  คำเขียว
 
197 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร้อง 1. เด็กหญิงนวรัตน์  คุ้มท้วม
 
1. นายวิศรุต  ศิริรัตน์
 
198 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำรีพัฒนา 1. นางสาวณัฐวดี  แปงอุด
 
1. นางสาวกสมา  สุตะวงค์
 
199 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร้อง 1. เด็กชายกรรชัย  แก้วเทพ
 
1. นายจรูญ  ทาราทิพย์
 
200 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำรีพัฒนา 1. เด็กหญิงณัฐธิดา   อินคำ
2. เด็กหญิงปัญญาพร   บุญอินทร์
3. เด็กหญิงพรสวรรค์    วรรณา
4. เด็กหญิงภัคจิรา    คำถา
5. เด็กหญิงรุ่งนภา    อินปา
6. เด็กชายเฉลิมชัย   บุญมา
 
1. นางสมร   สุทธหลวง
2. นางสาวสุทธิกานต์  เฟืองแก้ว
3. นายภักดี  ธุระกิจเสรี
 
201 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพร้าวกลาง 1. เด็กชายนภัสกร  ปาลี
2. เด็กชายนันทิพัฒน์  ปาละอาจ
3. เด็กชายพีรธัช  ยะปวง
 
1. นางพัชราภรณ์  ปินทิทพย์
 
202 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปง 1. เด็กหญิงธรินทร   แสนกัน
2. เด็กชายปริญญา  เสวะกะ
3. เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  หิปินะ
 
1. นางนุชนาฎ  วิทยา
2. นางกัลยาณี  ซอระสี
 
203 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร้อง 1. เด็กหญิงจิดาภา  มารัด
2. เด็กหญิงศิรดา  เส็งมี
3. เด็กชายอนุภัทร  กะรัตน์
 
1. นายยศพชรพิชญ์  คำชนะ
 
204 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำเลียง 1. เด็กชายทรงพล  ท้าวคาม
2. เด็กชายนันทกร  ท้าวคาม
3. เด็กชายสารัช  หอมดอก
 
1. นางจินดาภรณ์  กุณา
2. นางวิมลรัตน์  ทักษิณ
 
205 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร้อง 1. เด็กชายชนนท์  เทพอินทร์
2. เด็กชายรัฐภูมิ  วังสาร
3. เด็กชายสกุล  พันชน
 
1. นางณิชาภัทร  ตุ่นใจ
2. นายณัฐพล  พันชน
 
206 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนาสวรรค์ 1. เด็กชายมิตร  บุญวัน
2. เด็กชายวศัน  ทาแปง
3. เด็กชายสุธินันท์   จอมจันทร์
 
1. นายประยูร   ศักดาศรี
2. นายอดุลย์  โนราช
 
207 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งช้าง 1. เด็กชายธนาธร    เงินก้อน
2. เด็กชายปณชัย   แซ่ย่าง
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์    ช่างคิด
 
1. นายพีรพงษ์  จันทร์ประกอบ
2. นางสาวกชพรรณ  กองคำ
 
208 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อหยวก 1. เด็กหญิงมาลี   ใจปิง
2. เด็กหญิงลลิตา  ใจปิง
3. เด็กหญิงสุกัญญา   ใจปิง
 
1. นางสาวชัญญานุช   มาณกิจ
2. นางนันทนา   สิทธิไชยนุกูล
 
209 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรนคร 1. เด็กหญิงวิชญาพร  แสงนาค
2. เด็กหญิงศศิภรณ์  คีรีสันติกุล
3. เด็กหญิงศศิรัตน์  คีรีสันติกุล
 
1. นายพีรวุฒิ  แสนนิทา
2. นางสาวชยาพร  เนตรทิพย์
 
210 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1. เด็กชายกฤษกร  จันต๊ะวงค์
2. เด็กชายนคร  แซ่ท้าว
 
1. นางสาวทิวาวรรณ  ตันกุระ
2. นางสาวมาริษา  พิมพ์ทอง
 
211 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. เด็กชายพิชัยยุทธ  สุฤทธิ์
2. เด็กชายสิทธิภาคย์  กลิ่นหอม
 
1. นางทิพวรรณ  ยาอุด
2. นางคำแหวน  ลัทธกาญจน์
 
212 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. เด็กหญิงภริดา  มีบุญ
2. เด็กหญิงสุภาวดี  ศรีท้าว
 
1. นางญาณินท์  งานวิชา
2. นางคำแหวน  ลัทธกาญจน์
 
213 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งช้าง 1. เด็กชายกนกชัย   กล้าพิทักษ์
2. เด็กชายธนชัย   ศาลาคาม
 
1. นายชนะชัย  จิณะเสน
2. นางดารารัตน์  กาบปินะ
 
214 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98 (บ้านงอบ) 1. เด็กหญิงรมณี  สุขบาง
2. เด็กหญิงวารุณี  ใจปิง
 
1. นางบัวรมย์  นาชัยเวียง
2. นางประนอม  อรุณานันท์
 
215 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกอก 1. เด็กชายกฤษตเมธ   สุต๋า
2. เด็กชายยุทธการ  กอกัน
3. เด็กหญิงสุคนธ์ทิพย์   สุต๋า
 
1. นายประดุจ  คันทะสาร
2. นางบุษบา  ทองหอม
 
216 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกอก 1. เด็กชายธารศิลา  สุต๋า
2. เด็กหญิงสุคนธ์ทิพย์  สุต๋า
3. เด็กชายอภิชัย  สุต๋า
 
1. นางบุษบา  ทองหอม
2. นางสาวกัณฑมาศ  อินทอง