สรุปเหรียญรางวัล สพป. น่าน เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านปรางค์ 38 8 0 3 46
2 บ้านท่าวังผา"ประชารัฐวิทยาคาร" 33 10 1 1 44
3 วรนคร 28 4 1 0 33
4 บ้านปงสนุก 27 11 2 1 40
5 บ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 25 14 10 3 49
6 สมาคมพยาบาลไทย 24 6 3 4 33
7 ชุมชนรัชดาภิเษกมิตรภาพที่ 115 22 6 5 3 33
8 ไทยรัฐวิทยา 98 (บ้านงอบ) 20 6 8 3 34
9 บ้านนาวงศ์ 20 6 2 2 28
10 บ้านสองแคว 18 3 1 2 22
11 "ราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์" 18 3 1 0 22
12 บ้านสบเป็ด 17 7 5 2 29
13 สกาดพัฒนา 17 2 3 3 22
14 ชุมชนบ้านดอนตัน 16 8 5 0 29
15 ชุมชนศิลาเพชร 15 1 1 1 17
16 บ้านสบกอน 14 6 1 0 21
17 มณีพฤกษ์ 13 13 6 3 32
18 บ้านห้วยฟอง 13 7 7 2 27
19 บ้านสบมาง 13 4 3 0 20
20 ชุมชนศิลาแลง 12 4 8 0 24
21 บ้านน้ำเลียง 12 4 3 1 19
22 บ้านสบปืน 12 1 3 0 16
23 บ้านไร่ 11 8 3 4 22
24 บ้านน้ำโมงปางสา 11 6 3 2 20
25 บ้านเปียงซ้อ 11 5 8 0 24
26 บ้านบ่อหยวก 11 5 5 3 21
27 หม่อมเจ้าเจริญใจ จิตรพงศ์ 11 5 3 0 19
28 บ้านน้ำยาว 11 2 3 0 16
29 ชุมชนบ้านทุ่งช้าง 10 9 4 1 23
30 ภูคาวิทยาคม 10 5 2 0 17
31 บ้านแหน 10 2 1 0 13
32 บ้านร้อง 10 1 0 0 11
33 บรรณโศภิษฐ์ 9 7 4 3 20
34 บ้านยอดดอยวัฒนา/สาขาบ้านน้ำหมาว 9 7 3 0 19
35 ชุมชนบ้านเฟือยลุง 9 6 3 2 18
36 พระพุทธบาทวิทยา 9 3 4 2 16
37 บ้านหนองผุก 9 1 1 0 11
38 บ้านแสนทองวิทยา 8 8 5 2 21
39 จตุราษฎร์ศึกษา 8 2 2 0 12
40 บ้านผาเวียง 8 0 0 0 8
41 บ้านน้ำช้างพัฒนา 7 6 1 3 14
42 บ้านด่าน 6 5 5 1 16
43 บ้านห้วยโก๋น 6 4 4 2 14
44 ไตรราษฎร์สามัคคี 6 4 3 0 13
45 บ้านดอยติ้ว 6 4 1 1 11
46 สหราษฎร์บำรุง 6 2 2 1 10
47 บ้านบ่อหลวง/สาขาห้วยโป่ง 5 7 1 3 13
48 ศรีสระวงค์ 5 3 1 0 9
49 บ้านน้ำสอด 5 3 1 0 9
50 ตาลชุมมิตรภาพที่ 186 5 1 2 1 8
51 พนาสวรรค์ 5 1 0 0 6
52 บ้านเชียงแล-นาทราย 5 0 0 0 5
53 บ้านน้ำรีพัฒนา 4 7 1 2 12
54 บ้านสว้า 4 3 9 2 16
55 บ้านยู้ 4 3 6 0 13
56 บ้านปางแก 4 2 3 4 9
57 บ้านพร้าวกลาง 4 2 0 1 6
58 บ้านดอนมูล(ศิลาเพชร) 4 1 2 1 7
59 จอมแจ้งวิทยาคาร 4 1 0 0 5
60 บ้านกอก 4 0 0 0 4
61 บ้านป่าหัด 4 0 0 0 4
62 อนุบาลสุภาพ 3 5 4 2 12
63 บ้านทุ่งกวาง 3 5 0 3 8
64 บ้านนาฝ่า 3 3 0 1 6
65 ไตรประชาวิทยา 3 3 0 1 6
66 บ้านผักเฮือก 3 3 0 1 6
67 บ้านดอนแก้ว 3 2 3 0 8
68 บ้านก๋ง 3 2 1 2 6
69 บ้านสบขุ่น 3 2 0 0 5
70 บ้านปางหก 3 1 1 1 5
71 ป่่ากลางมิตรภาพที่ 166 3 1 0 2 4
72 บ้านขุนน้ำน่าน 3 1 0 1 4
73 บ้านห้วยท่าง 3 1 0 0 4
74 บ้านขอน 3 1 0 0 4
75 บ้านหนอง 3 1 0 0 4
76 ไตรราษฎร์วิทยา 3 0 1 2 4
77 บ้านแพะกลาง 3 0 1 0 4
78 บ้านเสี้ยว(ปัว) 3 0 0 0 3
79 บ้านน้ำคา 3 0 0 0 3
80 บ้านเสี้ยว (ท่าวังผา) 2 5 1 1 8
81 บ้านปางกอม 2 4 0 0 6
82 บ้านสะปัน 2 3 1 1 6
83 บ้านดอนสบเปือ 2 3 0 0 5
84 บ้านเกวต 2 2 2 0 6
85 บ้านน้ำพิ 2 2 2 0 6
86 บ้านตึ้ด 2 2 1 0 5
87 บ้านน้ำลาด 2 2 0 1 4
88 ชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง 2 2 0 0 4
89 บ้านห้วยทรายขาว 2 1 3 1 6
90 บ้านปง 2 1 3 1 6
91 บ้านผาหลัก/สาขาบ้านยอด 2 1 1 2 4
92 เพียงหลวง 7 2 1 1 2 4
93 บ้านห่างทางหลวง 2 1 1 1 4
94 บ้านปอน 2 1 1 0 4
95 บ้านปางปุก 2 1 0 1 3
96 บ้านสกาดใต้ 2 1 0 0 3
97 พัฒนานิคมวิทยา 2 1 0 0 3
98 บ้านน้ำฮาว 2 1 0 0 3
99 บ้านกิ่วจันทร์ 2 0 2 0 4
100 บ้านสบสาย 2 0 1 4 3
101 ไตรคามวิทยา 2 0 1 0 3
102 ชุมชนบ้านเจดีย์ 2 0 0 2 2
103 บ้านน้ำปัวพัฒนา 2 0 0 1 2
104 บ้านนาคอก 2 0 0 0 2
105 บ้านสันเจริญ 2 0 0 0 2
106 บ้านชี 2 0 0 0 2
107 บ้านหนองบัว 2 0 0 0 2
108 บ้านทุ่งเฮ้า 1 2 1 1 4
109 บ้านนาบง 1 2 1 0 4
110 บ้านพาน 1 2 0 1 3
111 ท่านผู้หญิงสง่า อิงคุลานนท์ 1 1 3 1 5
112 บ้านสบหนอง 1 1 2 2 4
113 บ้านน้ำพุร้อน 1 1 2 1 4
114 บ้านใหม่ 1 1 1 1 3
115 บ้านนาฝาง 1 1 1 0 3
116 บ้านคัวะ 1 1 1 0 3
117 บ้านท่าค้ำ 1 1 0 0 2
118 บ้านน้ำแป่ง 1 1 0 0 2
119 บ้านผาน้ำย้อย 1 1 0 0 2
120 บ้านเหล่าอ้อ 1 1 0 0 2
121 บ้านสะเกิน 1 0 1 0 2
122 บ้านดอนแท่น 1 0 1 0 2
123 บ้านหนาด 1 0 1 0 2
124 ไตรมิตรวิทยา 1 0 0 1 1
125 บ้านดอนมูล(แงง) 1 0 0 1 1
126 บ้านบวกหญ้า 1 0 0 0 1
127 บ้านแดนพนา 1 0 0 0 1
128 บ้านถ่อน 0 3 2 1 5
129 บ้านนาขวาง 0 3 1 0 4
130 บ้านปางส้าน/ผาสิงห์ 0 2 1 0 3
131 บ้านป่าลาน 0 2 0 0 2
132 บ้านปางยาง 0 1 1 0 2
133 บ้านน้ำลักใต้ 0 1 0 1 1
134 ตำรวจตระเวนชายแดนฯ 0 1 0 0 1
135 บ้านน้ำอ้อ 0 1 0 0 1
136 บ้านม่วง 0 1 0 0 1
137 บ้านนาหนุน 1-ปิตุราษฎร์ 0 0 3 0 3
138 บ้านเวียงสอง 0 0 3 0 3
139 บ้านนากอก 0 0 2 1 2
140 บ้านพร้าว 0 0 1 0 1
141 บ้านส้อเด่น 0 0 1 0 1
142 อนุบาลปัวอินเตอร์คิดส์ 0 0 1 0 1
143 ไลออนส์บ้านหนองปลา 0 0 0 0 0
รวม 835 372 238 121 1,445