สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. น่าน เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านปรางค์ 13 9 7 29 37 8 0 3 45
2 บ้านสบเป็ด 12 0 1 13 14 6 5 2 25
3 วรนคร 11 7 6 24 24 4 1 0 29
4 บ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 8 7 5 20 23 13 9 3 45
5 สมาคมพยาบาลไทย 7 6 4 17 18 6 3 4 27
6 บ้านท่าวังผา"ประชารัฐวิทยาคาร" 7 5 7 19 20 7 1 1 28
7 บ้านปงสนุก 5 4 7 16 14 10 1 1 25
8 ชุมชนศิลาเพชร 5 3 2 10 13 1 1 1 15
9 ภูคาวิทยาคม 5 3 2 10 9 5 2 0 16
10 บ้านสบกอน 5 3 1 9 14 6 1 0 21
11 สกาดพัฒนา 4 4 2 10 13 2 3 3 18
12 ชุมชนรัชดาภิเษกมิตรภาพที่ 115 4 3 5 12 17 6 5 3 28
13 บ้านน้ำโมงปางสา 4 2 2 8 11 6 3 2 20
14 พระพุทธบาทวิทยา 4 1 1 6 8 3 4 2 15
15 บ้านไร่ 3 5 1 9 10 6 3 4 19
16 บ้านนาวงศ์ 3 4 4 11 18 6 2 2 26
17 บ้านสบมาง 3 4 1 8 11 3 3 0 17
18 ไทยรัฐวิทยา 98 (บ้านงอบ) 3 1 3 7 14 6 8 3 28
19 บ้านสบปืน 3 1 3 7 8 1 3 0 12
20 บ้านบ่อหยวก 3 1 2 6 8 5 5 3 18
21 ชุมชนศิลาแลง 3 0 3 6 10 2 7 0 19
22 ศรีสระวงค์ 3 0 1 4 5 3 1 0 9
23 ชุมชนบ้านดอนตัน 2 5 0 7 12 6 4 0 22
24 "ราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์" 2 3 3 8 14 3 1 0 18
25 หม่อมเจ้าเจริญใจ จิตรพงศ์ 2 3 2 7 11 5 3 0 19
26 บ้านแสนทองวิทยา 2 2 5 9 8 7 5 2 20
27 ชุมชนบ้านทุ่งช้าง 2 1 1 4 6 8 4 1 18
28 บ้านด่าน 2 1 1 4 5 5 5 1 15
29 บ้านปางแก 2 1 0 3 4 2 3 4 9
30 บ้านสบขุ่น 2 0 0 2 3 2 0 0 5
31 บ้านปอน 2 0 0 2 2 1 1 0 4
32 บ้านหนองผุก 1 3 2 6 8 1 1 0 10
33 มณีพฤกษ์ 1 2 4 7 11 13 6 3 30
34 บ้านสองแคว 1 2 3 6 13 3 1 2 17
35 บ้านห้วยฟอง 1 2 3 6 10 7 6 2 23
36 บ้านยอดดอยวัฒนา/สาขาบ้านน้ำหมาว 1 2 2 5 9 7 3 0 19
37 บ้านเชียงแล-นาทราย 1 2 2 5 5 0 0 0 5
38 บ้านน้ำยาว 1 1 3 5 10 2 3 0 15
39 จตุราษฎร์ศึกษา 1 1 3 5 7 2 2 0 11
40 บรรณโศภิษฐ์ 1 1 2 4 7 5 4 3 16
41 บ้านน้ำช้างพัฒนา 1 1 2 4 5 6 0 3 11
42 บ้านดอยติ้ว 1 1 2 4 5 4 1 1 10
43 บ้านนาฝ่า 1 1 0 2 3 3 0 1 6
44 บ้านห้วยท่าง 1 1 0 2 3 1 0 0 4
45 บ้านเสี้ยว(ปัว) 1 1 0 2 3 0 0 0 3
46 ป่่ากลางมิตรภาพที่ 166 1 1 0 2 2 1 0 2 3
47 บ้านสกาดใต้ 1 1 0 2 2 1 0 0 3
48 ไตรราษฎร์สามัคคี 1 0 2 3 4 4 3 0 11
49 บ้านบ่อหลวง/สาขาห้วยโป่ง 1 0 1 2 4 7 1 3 12
50 บ้านผักเฮือก 1 0 1 2 3 3 0 1 6
51 บ้านขอน 1 0 1 2 3 1 0 0 4
52 บ้านนาคอก 1 0 1 2 2 0 0 0 2
53 บ้านนาฝาง 1 0 1 2 1 1 1 0 3
54 บ้านท่าค้ำ 1 0 1 2 1 1 0 0 2
55 อนุบาลสุภาพ 1 0 0 1 3 5 4 2 12
56 บ้านสันเจริญ 1 0 0 1 2 0 0 0 2
57 บ้านสบหนอง 1 0 0 1 1 1 2 2 4
58 บ้านน้ำพุร้อน 1 0 0 1 1 1 2 1 4
59 บ้านห้วยทรายขาว 1 0 0 1 1 0 3 1 4
60 บ้านกอก 1 0 0 1 1 0 0 0 1
61 บ้านบวกหญ้า 1 0 0 1 1 0 0 0 1
62 บ้านเปียงซ้อ 0 4 2 6 11 5 8 0 24
63 บ้านแหน 0 3 2 5 9 1 1 0 11
64 บ้านน้ำรีพัฒนา 0 2 1 3 1 5 1 2 7
65 บ้านห้วยโก๋น 0 2 0 2 6 4 4 2 14
66 บ้านป่าหัด 0 2 0 2 4 0 0 0 4
67 บ้านร้อง 0 2 0 2 3 0 0 0 3
68 บ้านน้ำเลียง 0 1 3 4 8 3 2 1 13
69 ชุมชนบ้านเฟือยลุง 0 1 2 3 7 6 2 2 15
70 ชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง 0 1 2 3 2 2 0 0 4
71 บ้านสว้า 0 1 1 2 4 3 9 2 16
72 บ้านยู้ 0 1 1 2 4 3 6 0 13
73 บ้านพร้าวกลาง 0 1 1 2 2 1 0 1 3
74 จอมแจ้งวิทยาคาร 0 1 1 2 2 1 0 0 3
75 ไตรคามวิทยา 0 1 1 2 2 0 1 0 3
76 บ้านน้ำสอด 0 1 0 1 5 3 1 0 9
77 สหราษฎร์บำรุง 0 1 0 1 5 0 2 1 7
78 บ้านก๋ง 0 1 0 1 3 2 1 2 6
79 ไตรราษฎร์วิทยา 0 1 0 1 3 0 1 2 4
80 บ้านน้ำลาด 0 1 0 1 2 2 0 1 4
81 บ้านปางกอม 0 1 0 1 2 2 0 0 4
82 บ้านขุนน้ำน่าน 0 1 0 1 2 1 0 1 3
83 บ้านหนอง 0 1 0 1 2 1 0 0 3
84 บ้านทุ่งเฮ้า 0 1 0 1 1 2 1 1 4
85 บ้านพาน 0 1 0 1 1 2 0 1 3
86 บ้านปางปุก 0 1 0 1 1 1 0 1 2
87 ไตรมิตรวิทยา 0 1 0 1 1 0 0 1 1
88 บ้านเสี้ยว (ท่าวังผา) 0 0 2 2 2 5 1 1 8
89 บ้านดอนมูล(ศิลาเพชร) 0 0 1 1 4 1 2 1 7
90 บ้านทุ่งกวาง 0 0 1 1 3 5 0 3 8
91 ไตรประชาวิทยา 0 0 1 1 2 2 0 1 4
92 บ้านห่างทางหลวง 0 0 1 1 2 1 1 1 4
93 พัฒนานิคมวิทยา 0 0 1 1 2 1 0 0 3
94 บ้านน้ำปัวพัฒนา 0 0 1 1 2 0 0 1 2
95 บ้านหนองบัว 0 0 1 1 2 0 0 0 2
96 บ้านสะเกิน 0 0 1 1 1 0 1 0 2
97 บ้านแพะกลาง 0 0 1 1 1 0 1 0 2
98 บ้านชี 0 0 1 1 1 0 0 0 1
99 บ้านแดนพนา 0 0 1 1 1 0 0 0 1
100 ตาลชุมมิตรภาพที่ 186 0 0 0 0 5 1 2 1 8
101 บ้านปางหก 0 0 0 0 3 1 1 1 5
102 พนาสวรรค์ 0 0 0 0 3 1 0 0 4
103 บ้านดอนสบเปือ 0 0 0 0 2 3 0 0 5
104 บ้านดอนแก้ว 0 0 0 0 2 2 3 0 7
105 บ้านตึ้ด 0 0 0 0 2 2 1 0 5
106 บ้านผาหลัก/สาขาบ้านยอด 0 0 0 0 2 1 1 2 4
107 เพียงหลวง 7 0 0 0 0 2 1 1 2 4
108 บ้านน้ำฮาว 0 0 0 0 2 1 0 0 3
109 บ้านกิ่วจันทร์ 0 0 0 0 2 0 2 0 4
110 บ้านสบสาย 0 0 0 0 2 0 1 4 3
111 ชุมชนบ้านเจดีย์ 0 0 0 0 2 0 0 2 2
112 บ้านสะปัน 0 0 0 0 1 3 1 1 5
113 บ้านเกวต 0 0 0 0 1 2 2 0 5
114 บ้านนาบง 0 0 0 0 1 2 1 0 4
115 ท่านผู้หญิงสง่า อิงคุลานนท์ 0 0 0 0 1 1 2 1 4
116 บ้านใหม่ 0 0 0 0 1 1 1 1 3
117 บ้านคัวะ 0 0 0 0 1 1 1 0 3
118 บ้านน้ำแป่ง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
119 บ้านผาน้ำย้อย 0 0 0 0 1 1 0 0 2
120 บ้านน้ำพิ 0 0 0 0 1 0 2 0 3
121 บ้านดอนแท่น 0 0 0 0 1 0 1 0 2
122 บ้านหนาด 0 0 0 0 1 0 1 0 2
123 บ้านดอนมูล(แงง) 0 0 0 0 1 0 0 1 1
124 บ้านน้ำคา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
125 บ้านผาเวียง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
126 บ้านเหล่าอ้อ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
127 บ้านนาขวาง 0 0 0 0 0 3 1 0 4
128 บ้านปางส้าน/ผาสิงห์ 0 0 0 0 0 2 1 0 3
129 บ้านป่าลาน 0 0 0 0 0 2 0 0 2
130 บ้านถ่อน 0 0 0 0 0 1 2 1 3
131 บ้านปง 0 0 0 0 0 1 2 1 3
132 บ้านปางยาง 0 0 0 0 0 1 1 0 2
133 บ้านน้ำลักใต้ 0 0 0 0 0 1 0 1 1
134 ตำรวจตระเวนชายแดนฯ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
135 บ้านน้ำอ้อ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
136 บ้านม่วง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
137 บ้านนาหนุน 1-ปิตุราษฎร์ 0 0 0 0 0 0 3 0 3
138 บ้านเวียงสอง 0 0 0 0 0 0 3 0 3
139 บ้านนากอก 0 0 0 0 0 0 2 1 2
140 บ้านพร้าว 0 0 0 0 0 0 1 0 1
141 บ้านส้อเด่น 0 0 0 0 0 0 1 0 1
142 อนุบาลปัวอินเตอร์คิดส์ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
143 ไลออนส์บ้านหนองปลา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 166 147 148 461 675 338 228 121 1,241