สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. น่าน เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านปงสนุก 14 5 9 28 27 11 2 1 40
2 บ้านปรางค์ 13 9 7 29 38 8 0 3 46
3 วรนคร 12 7 7 26 28 4 1 0 33
4 บ้านสบเป็ด 12 1 1 14 17 7 5 2 29
5 บ้านท่าวังผา"ประชารัฐวิทยาคาร" 11 7 10 28 33 10 1 1 44
6 สมาคมพยาบาลไทย 10 8 5 23 24 6 3 4 33
7 บ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 9 8 5 22 25 14 10 3 49
8 สกาดพัฒนา 7 4 2 13 17 2 3 3 22
9 ชุมชนศิลาเพชร 5 4 2 11 15 1 1 1 17
10 ภูคาวิทยาคม 5 3 2 10 10 5 2 0 17
11 บ้านสบกอน 5 3 1 9 14 6 1 0 21
12 บ้านสบมาง 4 5 1 10 13 4 3 0 20
13 ชุมชนรัชดาภิเษกมิตรภาพที่ 115 4 4 6 14 22 6 5 3 33
14 "ราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์" 4 3 4 11 18 3 1 0 22
15 ชุมชนบ้านทุ่งช้าง 4 3 1 8 10 9 4 1 23
16 บ้านร้อง 4 3 0 7 10 1 0 0 11
17 ไทยรัฐวิทยา 98 (บ้านงอบ) 4 2 4 10 20 6 8 3 34
18 บ้านน้ำโมงปางสา 4 2 2 8 11 6 3 2 20
19 บ้านบ่อหยวก 4 1 3 8 11 5 5 3 21
20 พระพุทธบาทวิทยา 4 1 1 6 9 3 4 2 16
21 บ้านไร่ 3 6 1 10 11 8 3 4 22
22 ชุมชนบ้านดอนตัน 3 5 0 8 16 8 5 0 29
23 บ้านนาวงศ์ 3 4 5 12 20 6 2 2 28
24 บ้านสบปืน 3 2 3 8 12 1 3 0 16
25 ชุมชนศิลาแลง 3 1 4 8 12 4 8 0 24
26 ศรีสระวงค์ 3 0 1 4 5 3 1 0 9
27 บ้านกอก 3 0 1 4 4 0 0 0 4
28 บ้านน้ำเลียง 2 3 3 8 12 4 3 1 19
29 หม่อมเจ้าเจริญใจ จิตรพงศ์ 2 3 2 7 11 5 3 0 19
30 บ้านแสนทองวิทยา 2 2 5 9 8 8 5 2 21
31 บ้านน้ำรีพัฒนา 2 2 3 7 4 7 1 2 12
32 บ้านผาเวียง 2 1 3 6 8 0 0 0 8
33 ไตรราษฎร์สามัคคี 2 1 2 5 6 4 3 0 13
34 บ้านด่าน 2 1 1 4 6 5 5 1 16
35 บ้านปางแก 2 1 0 3 4 2 3 4 9
36 ป่่ากลางมิตรภาพที่ 166 2 1 0 3 3 1 0 2 4
37 บ้านสบขุ่น 2 0 0 2 3 2 0 0 5
38 บ้านปอน 2 0 0 2 2 1 1 0 4
39 บ้านสองแคว 1 4 3 8 18 3 1 2 22
40 บ้านหนองผุก 1 4 2 7 9 1 1 0 11
41 มณีพฤกษ์ 1 3 5 9 13 13 6 3 32
42 บ้านห้วยฟอง 1 3 4 8 13 7 7 2 27
43 บรรณโศภิษฐ์ 1 2 2 5 9 7 4 3 20
44 บ้านยอดดอยวัฒนา/สาขาบ้านน้ำหมาว 1 2 2 5 9 7 3 0 19
45 บ้านน้ำช้างพัฒนา 1 2 2 5 7 6 1 3 14
46 บ้านเชียงแล-นาทราย 1 2 2 5 5 0 0 0 5
47 บ้านพร้าวกลาง 1 2 1 4 4 2 0 1 6
48 บ้านน้ำยาว 1 1 4 6 11 2 3 0 16
49 จตุราษฎร์ศึกษา 1 1 4 6 8 2 2 0 12
50 บ้านดอยติ้ว 1 1 3 5 6 4 1 1 11
51 จอมแจ้งวิทยาคาร 1 1 1 3 4 1 0 0 5
52 บ้านนาฝ่า 1 1 0 2 3 3 0 1 6
53 บ้านห้วยท่าง 1 1 0 2 3 1 0 0 4
54 บ้านเสี้ยว(ปัว) 1 1 0 2 3 0 0 0 3
55 บ้านห้วยทรายขาว 1 1 0 2 2 1 3 1 6
56 บ้านปง 1 1 0 2 2 1 3 1 6
57 บ้านปางปุก 1 1 0 2 2 1 0 1 3
58 บ้านสกาดใต้ 1 1 0 2 2 1 0 0 3
59 บ้านบ่อหลวง/สาขาห้วยโป่ง 1 0 1 2 5 7 1 3 13
60 พนาสวรรค์ 1 0 1 2 5 1 0 0 6
61 ไตรประชาวิทยา 1 0 1 2 3 3 0 1 6
62 บ้านผักเฮือก 1 0 1 2 3 3 0 1 6
63 บ้านขอน 1 0 1 2 3 1 0 0 4
64 บ้านนาคอก 1 0 1 2 2 0 0 0 2
65 บ้านนาฝาง 1 0 1 2 1 1 1 0 3
66 บ้านท่าค้ำ 1 0 1 2 1 1 0 0 2
67 อนุบาลสุภาพ 1 0 0 1 3 5 4 2 12
68 บ้านสันเจริญ 1 0 0 1 2 0 0 0 2
69 บ้านสบหนอง 1 0 0 1 1 1 2 2 4
70 บ้านน้ำพุร้อน 1 0 0 1 1 1 2 1 4
71 บ้านบวกหญ้า 1 0 0 1 1 0 0 0 1
72 บ้านเปียงซ้อ 0 4 2 6 11 5 8 0 24
73 บ้านแหน 0 4 2 6 10 2 1 0 13
74 บ้านห้วยโก๋น 0 2 0 2 6 4 4 2 14
75 บ้านป่าหัด 0 2 0 2 4 0 0 0 4
76 ชุมชนบ้านเฟือยลุง 0 1 2 3 9 6 3 2 18
77 ชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง 0 1 2 3 2 2 0 0 4
78 สหราษฎร์บำรุง 0 1 1 2 6 2 2 1 10
79 บ้านสว้า 0 1 1 2 4 3 9 2 16
80 บ้านยู้ 0 1 1 2 4 3 6 0 13
81 บ้านหนอง 0 1 1 2 3 1 0 0 4
82 ไตรคามวิทยา 0 1 1 2 2 0 1 0 3
83 บ้านชี 0 1 1 2 2 0 0 0 2
84 บ้านน้ำสอด 0 1 0 1 5 3 1 0 9
85 บ้านก๋ง 0 1 0 1 3 2 1 2 6
86 บ้านขุนน้ำน่าน 0 1 0 1 3 1 0 1 4
87 ไตรราษฎร์วิทยา 0 1 0 1 3 0 1 2 4
88 บ้านน้ำคา 0 1 0 1 3 0 0 0 3
89 บ้านปางกอม 0 1 0 1 2 4 0 0 6
90 บ้านน้ำลาด 0 1 0 1 2 2 0 1 4
91 บ้านทุ่งเฮ้า 0 1 0 1 1 2 1 1 4
92 บ้านพาน 0 1 0 1 1 2 0 1 3
93 ไตรมิตรวิทยา 0 1 0 1 1 0 0 1 1
94 บ้านเสี้ยว (ท่าวังผา) 0 0 2 2 2 5 1 1 8
95 บ้านดอนมูล(ศิลาเพชร) 0 0 1 1 4 1 2 1 7
96 บ้านทุ่งกวาง 0 0 1 1 3 5 0 3 8
97 บ้านแพะกลาง 0 0 1 1 3 0 1 0 4
98 บ้านห่างทางหลวง 0 0 1 1 2 1 1 1 4
99 พัฒนานิคมวิทยา 0 0 1 1 2 1 0 0 3
100 บ้านน้ำปัวพัฒนา 0 0 1 1 2 0 0 1 2
101 บ้านหนองบัว 0 0 1 1 2 0 0 0 2
102 บ้านสะเกิน 0 0 1 1 1 0 1 0 2
103 บ้านแดนพนา 0 0 1 1 1 0 0 0 1
104 ตาลชุมมิตรภาพที่ 186 0 0 0 0 5 1 2 1 8
105 บ้านดอนแก้ว 0 0 0 0 3 2 3 0 8
106 บ้านปางหก 0 0 0 0 3 1 1 1 5
107 บ้านสะปัน 0 0 0 0 2 3 1 1 6
108 บ้านดอนสบเปือ 0 0 0 0 2 3 0 0 5
109 บ้านเกวต 0 0 0 0 2 2 2 0 6
110 บ้านน้ำพิ 0 0 0 0 2 2 2 0 6
111 บ้านตึ้ด 0 0 0 0 2 2 1 0 5
112 บ้านผาหลัก/สาขาบ้านยอด 0 0 0 0 2 1 1 2 4
113 เพียงหลวง 7 0 0 0 0 2 1 1 2 4
114 บ้านน้ำฮาว 0 0 0 0 2 1 0 0 3
115 บ้านกิ่วจันทร์ 0 0 0 0 2 0 2 0 4
116 บ้านสบสาย 0 0 0 0 2 0 1 4 3
117 ชุมชนบ้านเจดีย์ 0 0 0 0 2 0 0 2 2
118 บ้านนาบง 0 0 0 0 1 2 1 0 4
119 ท่านผู้หญิงสง่า อิงคุลานนท์ 0 0 0 0 1 1 3 1 5
120 บ้านใหม่ 0 0 0 0 1 1 1 1 3
121 บ้านคัวะ 0 0 0 0 1 1 1 0 3
122 บ้านน้ำแป่ง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
123 บ้านผาน้ำย้อย 0 0 0 0 1 1 0 0 2
124 บ้านเหล่าอ้อ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
125 บ้านดอนแท่น 0 0 0 0 1 0 1 0 2
126 บ้านหนาด 0 0 0 0 1 0 1 0 2
127 บ้านดอนมูล(แงง) 0 0 0 0 1 0 0 1 1
128 บ้านถ่อน 0 0 0 0 0 3 2 1 5
129 บ้านนาขวาง 0 0 0 0 0 3 1 0 4
130 บ้านปางส้าน/ผาสิงห์ 0 0 0 0 0 2 1 0 3
131 บ้านป่าลาน 0 0 0 0 0 2 0 0 2
132 บ้านปางยาง 0 0 0 0 0 1 1 0 2
133 บ้านน้ำลักใต้ 0 0 0 0 0 1 0 1 1
134 ตำรวจตระเวนชายแดนฯ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
135 บ้านน้ำอ้อ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
136 บ้านม่วง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
137 บ้านนาหนุน 1-ปิตุราษฎร์ 0 0 0 0 0 0 3 0 3
138 บ้านเวียงสอง 0 0 0 0 0 0 3 0 3
139 บ้านนากอก 0 0 0 0 0 0 2 1 2
140 บ้านพร้าว 0 0 0 0 0 0 1 0 1
141 บ้านส้อเด่น 0 0 0 0 0 0 1 0 1
142 อนุบาลปัวอินเตอร์คิดส์ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
143 ไลออนส์บ้านหนองปลา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 215 181 175 571 835 372 238 121 1,445