สรุปเหรียญรางวัล สพป. น่าน เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านปรางค์ 37 8 0 3 45
2 วรนคร 24 4 1 0 29
3 บ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 23 13 9 3 45
4 บ้านท่าวังผา"ประชารัฐวิทยาคาร" 20 7 1 1 28
5 สมาคมพยาบาลไทย 18 6 3 4 27
6 บ้านนาวงศ์ 18 6 2 2 26
7 ชุมชนรัชดาภิเษกมิตรภาพที่ 115 17 6 5 3 28
8 บ้านปงสนุก 14 10 1 1 25
9 ไทยรัฐวิทยา 98 (บ้านงอบ) 14 6 8 3 28
10 บ้านสบเป็ด 14 6 5 2 25
11 บ้านสบกอน 14 6 1 0 21
12 "ราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์" 14 3 1 0 18
13 บ้านสองแคว 13 3 1 2 17
14 สกาดพัฒนา 13 2 3 3 18
15 ชุมชนศิลาเพชร 13 1 1 1 15
16 ชุมชนบ้านดอนตัน 12 6 4 0 22
17 มณีพฤกษ์ 11 13 6 3 30
18 บ้านน้ำโมงปางสา 11 6 3 2 20
19 บ้านเปียงซ้อ 11 5 8 0 24
20 หม่อมเจ้าเจริญใจ จิตรพงศ์ 11 5 3 0 19
21 บ้านสบมาง 11 3 3 0 17
22 บ้านห้วยฟอง 10 7 6 2 23
23 บ้านไร่ 10 6 3 4 19
24 ชุมชนศิลาแลง 10 2 7 0 19
25 บ้านน้ำยาว 10 2 3 0 15
26 บ้านยอดดอยวัฒนา/สาขาบ้านน้ำหมาว 9 7 3 0 19
27 ภูคาวิทยาคม 9 5 2 0 16
28 บ้านแหน 9 1 1 0 11
29 บ้านแสนทองวิทยา 8 7 5 2 20
30 บ้านบ่อหยวก 8 5 5 3 18
31 พระพุทธบาทวิทยา 8 3 4 2 15
32 บ้านน้ำเลียง 8 3 2 1 13
33 บ้านสบปืน 8 1 3 0 12
34 บ้านหนองผุก 8 1 1 0 10
35 ชุมชนบ้านเฟือยลุง 7 6 2 2 15
36 บรรณโศภิษฐ์ 7 5 4 3 16
37 จตุราษฎร์ศึกษา 7 2 2 0 11
38 ชุมชนบ้านทุ่งช้าง 6 8 4 1 18
39 บ้านห้วยโก๋น 6 4 4 2 14
40 บ้านน้ำช้างพัฒนา 5 6 0 3 11
41 บ้านด่าน 5 5 5 1 15
42 บ้านดอยติ้ว 5 4 1 1 10
43 ศรีสระวงค์ 5 3 1 0 9
44 บ้านน้ำสอด 5 3 1 0 9
45 ตาลชุมมิตรภาพที่ 186 5 1 2 1 8
46 สหราษฎร์บำรุง 5 0 2 1 7
47 บ้านเชียงแล-นาทราย 5 0 0 0 5
48 บ้านบ่อหลวง/สาขาห้วยโป่ง 4 7 1 3 12
49 ไตรราษฎร์สามัคคี 4 4 3 0 11
50 บ้านสว้า 4 3 9 2 16
51 บ้านยู้ 4 3 6 0 13
52 บ้านปางแก 4 2 3 4 9
53 บ้านดอนมูล(ศิลาเพชร) 4 1 2 1 7
54 บ้านป่าหัด 4 0 0 0 4
55 อนุบาลสุภาพ 3 5 4 2 12
56 บ้านทุ่งกวาง 3 5 0 3 8
57 บ้านนาฝ่า 3 3 0 1 6
58 บ้านผักเฮือก 3 3 0 1 6
59 บ้านก๋ง 3 2 1 2 6
60 บ้านสบขุ่น 3 2 0 0 5
61 บ้านปางหก 3 1 1 1 5
62 บ้านห้วยท่าง 3 1 0 0 4
63 บ้านขอน 3 1 0 0 4
64 พนาสวรรค์ 3 1 0 0 4
65 ไตรราษฎร์วิทยา 3 0 1 2 4
66 บ้านเสี้ยว(ปัว) 3 0 0 0 3
67 บ้านร้อง 3 0 0 0 3
68 บ้านเสี้ยว (ท่าวังผา) 2 5 1 1 8
69 บ้านดอนสบเปือ 2 3 0 0 5
70 บ้านดอนแก้ว 2 2 3 0 7
71 บ้านตึ้ด 2 2 1 0 5
72 บ้านน้ำลาด 2 2 0 1 4
73 ไตรประชาวิทยา 2 2 0 1 4
74 ชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง 2 2 0 0 4
75 บ้านปางกอม 2 2 0 0 4
76 บ้านผาหลัก/สาขาบ้านยอด 2 1 1 2 4
77 เพียงหลวง 7 2 1 1 2 4
78 บ้านห่างทางหลวง 2 1 1 1 4
79 บ้านปอน 2 1 1 0 4
80 ป่่ากลางมิตรภาพที่ 166 2 1 0 2 3
81 บ้านพร้าวกลาง 2 1 0 1 3
82 บ้านขุนน้ำน่าน 2 1 0 1 3
83 บ้านสกาดใต้ 2 1 0 0 3
84 จอมแจ้งวิทยาคาร 2 1 0 0 3
85 บ้านหนอง 2 1 0 0 3
86 พัฒนานิคมวิทยา 2 1 0 0 3
87 บ้านน้ำฮาว 2 1 0 0 3
88 บ้านกิ่วจันทร์ 2 0 2 0 4
89 บ้านสบสาย 2 0 1 4 3
90 ไตรคามวิทยา 2 0 1 0 3
91 ชุมชนบ้านเจดีย์ 2 0 0 2 2
92 บ้านน้ำปัวพัฒนา 2 0 0 1 2
93 บ้านนาคอก 2 0 0 0 2
94 บ้านสันเจริญ 2 0 0 0 2
95 บ้านหนองบัว 2 0 0 0 2
96 บ้านน้ำรีพัฒนา 1 5 1 2 7
97 บ้านสะปัน 1 3 1 1 5
98 บ้านเกวต 1 2 2 0 5
99 บ้านทุ่งเฮ้า 1 2 1 1 4
100 บ้านนาบง 1 2 1 0 4
101 บ้านพาน 1 2 0 1 3
102 บ้านสบหนอง 1 1 2 2 4
103 บ้านน้ำพุร้อน 1 1 2 1 4
104 ท่านผู้หญิงสง่า อิงคุลานนท์ 1 1 2 1 4
105 บ้านใหม่ 1 1 1 1 3
106 บ้านนาฝาง 1 1 1 0 3
107 บ้านคัวะ 1 1 1 0 3
108 บ้านปางปุก 1 1 0 1 2
109 บ้านท่าค้ำ 1 1 0 0 2
110 บ้านน้ำแป่ง 1 1 0 0 2
111 บ้านผาน้ำย้อย 1 1 0 0 2
112 บ้านห้วยทรายขาว 1 0 3 1 4
113 บ้านน้ำพิ 1 0 2 0 3
114 บ้านสะเกิน 1 0 1 0 2
115 บ้านแพะกลาง 1 0 1 0 2
116 บ้านดอนแท่น 1 0 1 0 2
117 บ้านหนาด 1 0 1 0 2
118 ไตรมิตรวิทยา 1 0 0 1 1
119 บ้านดอนมูล(แงง) 1 0 0 1 1
120 บ้านกอก 1 0 0 0 1
121 บ้านบวกหญ้า 1 0 0 0 1
122 บ้านชี 1 0 0 0 1
123 บ้านแดนพนา 1 0 0 0 1
124 บ้านน้ำคา 1 0 0 0 1
125 บ้านผาเวียง 1 0 0 0 1
126 บ้านเหล่าอ้อ 1 0 0 0 1
127 บ้านนาขวาง 0 3 1 0 4
128 บ้านปางส้าน/ผาสิงห์ 0 2 1 0 3
129 บ้านป่าลาน 0 2 0 0 2
130 บ้านถ่อน 0 1 2 1 3
131 บ้านปง 0 1 2 1 3
132 บ้านปางยาง 0 1 1 0 2
133 บ้านน้ำลักใต้ 0 1 0 1 1
134 ตำรวจตระเวนชายแดนฯ 0 1 0 0 1
135 บ้านน้ำอ้อ 0 1 0 0 1
136 บ้านม่วง 0 1 0 0 1
137 บ้านนาหนุน 1-ปิตุราษฎร์ 0 0 3 0 3
138 บ้านเวียงสอง 0 0 3 0 3
139 บ้านนากอก 0 0 2 1 2
140 บ้านพร้าว 0 0 1 0 1
141 บ้านส้อเด่น 0 0 1 0 1
142 อนุบาลปัวอินเตอร์คิดส์ 0 0 1 0 1
143 ไลออนส์บ้านหนองปลา 0 0 0 0 0
รวม 675 338 228 121 1,362