หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 141 โรงเรียน"ราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์" 22 48 32
2 001 โรงเรียนจตุราษฎร์ศึกษา 14 32 21
3 002 โรงเรียนจอมแจ้งวิทยาคาร 5 5 5
4 005 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนตัน 31 65 43
5 006 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งช้าง 25 57 42
6 004 โรงเรียนชุมชนบ้านเจดีย์ 4 10 6
7 007 โรงเรียนชุมชนบ้านเฟือยลุง 21 30 24
8 008 โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษกมิตรภาพที่ 115 39 72 53
9 009 โรงเรียนชุมชนศิลาเพชร 18 37 26
10 010 โรงเรียนชุมชนศิลาแลง 28 49 35
11 003 โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง 4 9 7
12 011 โรงเรียนตาลชุมมิตรภาพที่ 186 11 16 13
13 012 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนฯ 1 1 1
14 018 โรงเรียนท่านผู้หญิงสง่า อิงคุลานนท์ 6 16 10
15 020 โรงเรียนธาราบรรพต บ้านสร้อยพร้าว 0 0 0
16 021 โรงเรียนบรรณโศภิษฐ์ 26 40 28
17 024 โรงเรียนบ้านกอก 4 18 9
18 023 โรงเรียนบ้านกอกจูน 0 0 0
19 025 โรงเรียนบ้านกิ่วจันทร์ 4 7 5
20 022 โรงเรียนบ้านก๋ง 8 12 10
21 027 โรงเรียนบ้านขอน 4 10 4
22 029 โรงเรียนบ้านขุนน้ำน่าน 5 8 5
23 030 โรงเรียนบ้านคัวะ 3 3 3
24 031 โรงเรียนบ้านชี 2 4 3
25 036 โรงเรียนบ้านดอนมูล(ศิลาเพชร) 8 11 11
26 035 โรงเรียนบ้านดอนมูล(แงง) 3 9 4
27 037 โรงเรียนบ้านดอนสบเปือ 5 13 7
28 033 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 8 16 12
29 034 โรงเรียนบ้านดอนแท่น 2 2 2
30 038 โรงเรียนบ้านดอยติ้ว 15 50 29
31 039 โรงเรียนบ้านด่าน 23 50 32
32 041 โรงเรียนบ้านตึ้ด 5 5 5
33 042 โรงเรียนบ้านถ่อน 6 18 9
34 045 โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง 11 17 16
35 046 โรงเรียนบ้านทุ่งเฮ้า 5 14 9
36 043 โรงเรียนบ้านท่าค้ำ 2 17 6
37 044 โรงเรียนบ้านท่าวังผา"ประชารัฐวิทยาคาร" 47 90 69
38 047 โรงเรียนบ้านนากอก 3 4 4
39 048 โรงเรียนบ้านนาก้อ 0 0 0
40 049 โรงเรียนบ้านนาขวาง 4 5 5
41 050 โรงเรียนบ้านนาคอก 2 2 2
42 051 โรงเรียนบ้านนาบง 4 8 6
43 052 โรงเรียนบ้านนาฝาง 3 7 6
44 053 โรงเรียนบ้านนาฝ่า 7 22 14
45 054 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ 30 61 46
46 055 โรงเรียนบ้านนาหนุน 1-ปิตุราษฎร์ 3 5 3
47 056 โรงเรียนบ้านนาหนุน 2 0 0 0
48 057 โรงเรียนบ้านน้ำคา 3 5 4
49 058 โรงเรียนบ้านน้ำช้างพัฒนา 19 37 29
50 059 โรงเรียนบ้านน้ำปัวพัฒนา 3 8 4
51 061 โรงเรียนบ้านน้ำพิ 6 8 7
52 062 โรงเรียนบ้านน้ำพุร้อน 5 6 6
53 065 โรงเรียนบ้านน้ำยาว 16 35 24
54 066 โรงเรียนบ้านน้ำรีพัฒนา 14 30 20
55 067 โรงเรียนบ้านน้ำลักใต้ 2 2 2
56 068 โรงเรียนบ้านน้ำลาด 5 11 7
57 070 โรงเรียนบ้านน้ำสอด 10 18 14
58 071 โรงเรียนบ้านน้ำอ้อ 1 3 2
59 072 โรงเรียนบ้านน้ำฮาว 3 4 4
60 069 โรงเรียนบ้านน้ำเลียง 22 47 33
61 060 โรงเรียนบ้านน้ำแป่ง 2 4 3
62 064 โรงเรียนบ้านน้ำโมงปางสา 27 47 33
63 073 โรงเรียนบ้านบวกหญ้า 1 2 1
64 074 โรงเรียนบ้านบ่อหยวก 25 68 37
65 075 โรงเรียนบ้านบ่อหลวง/สาขาห้วยโป่ง 17 43 25
66 077 โรงเรียนบ้านปง 7 17 11
67 076 โรงเรียนบ้านปงสนุก 41 77 60
68 078 โรงเรียนบ้านปรางค์ 55 145 84
69 079 โรงเรียนบ้านปอน 4 12 6
70 080 โรงเรียนบ้านปางกอม 7 14 8
71 082 โรงเรียนบ้านปางปุก 4 5 4
72 083 โรงเรียนบ้านปางยาง 2 6 4
73 084 โรงเรียนบ้านปางส้าน/ผาสิงห์ 3 5 5
74 085 โรงเรียนบ้านปางหก 9 18 11
75 081 โรงเรียนบ้านปางแก 13 28 19
76 086 โรงเรียนบ้านป่าลาน 2 5 4
77 087 โรงเรียนบ้านป่าหัด 4 12 7
78 089 โรงเรียนบ้านผักเฮือก 7 22 12
79 090 โรงเรียนบ้านผาน้ำย้อย 2 6 3
80 093 โรงเรียนบ้านผาหลัก/สาขาบ้านยอด 8 17 11
81 091 โรงเรียนบ้านผาเวียง 13 11 10
82 095 โรงเรียนบ้านพร้าว 1 2 2
83 094 โรงเรียนบ้านพร้าวกลาง 7 26 13
84 096 โรงเรียนบ้านพาน 4 9 5
85 098 โรงเรียนบ้านม่วง 1 1 1
86 099 โรงเรียนบ้านยอดดอยวัฒนา/สาขาบ้านน้ำหมาว 19 41 30
87 100 โรงเรียนบ้านยู้ 14 21 18
88 101 โรงเรียนบ้านร้อง 11 32 18
89 103 โรงเรียนบ้านวังว้า 0 0 0
90 105 โรงเรียนบ้านสกาดใต้ 3 9 6
91 106 โรงเรียนบ้านสบกอน 21 34 28
92 107 โรงเรียนบ้านสบขุ่น 5 14 10
93 108 โรงเรียนบ้านสบปืน 22 40 28
94 110 โรงเรียนบ้านสบมาง 23 47 36
95 111 โรงเรียนบ้านสบสาย 7 13 10
96 112 โรงเรียนบ้านสบหนอง 6 12 7
97 109 โรงเรียนบ้านสบเป็ด 35 86 52
98 113 โรงเรียนบ้านสว้า 19 38 26
99 148 โรงเรียนบ้านสองแคว 24 62 35
100 116 โรงเรียนบ้านสะปัน 9 13 10
101 115 โรงเรียนบ้านสะเกิน 4 9 6
102 117 โรงเรียนบ้านสันเจริญ 4 6 4
103 114 โรงเรียนบ้านส้อเด่น 1 1 1
104 118 โรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 61 105 87
105 124 โรงเรียนบ้านหนอง 4 10 7
106 122 โรงเรียนบ้านหนองบัว 2 6 4
107 123 โรงเรียนบ้านหนองผุก 12 25 15
108 125 โรงเรียนบ้านหนาด 2 5 4
109 130 โรงเรียนบ้านห่างทางหลวง 5 8 6
110 127 โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 9 16 14
111 128 โรงเรียนบ้านห้วยท่าง 4 10 8
112 129 โรงเรียนบ้านห้วยฟอง 32 67 49
113 126 โรงเรียนบ้านห้วยโก๋น 18 32 26
114 026 โรงเรียนบ้านเกวต 7 19 13
115 032 โรงเรียนบ้านเชียงแล-นาทราย 6 21 11
116 088 โรงเรียนบ้านเปียงซ้อ 25 51 41
117 104 โรงเรียนบ้านเวียงสอง 3 4 3
118 119 โรงเรียนบ้านเสี้ยว (ท่าวังผา) 9 23 16
119 120 โรงเรียนบ้านเสี้ยว(ปัว) 3 3 3
120 131 โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อ 2 3 2
121 040 โรงเรียนบ้านแดนพนา 1 3 2
122 097 โรงเรียนบ้านแพะกลาง 4 13 5
123 121 โรงเรียนบ้านแสนทองวิทยา 23 45 27
124 132 โรงเรียนบ้านแหน 14 17 14
125 133 โรงเรียนบ้านใหม่ 4 9 6
126 102 โรงเรียนบ้านไร่ 26 55 41
127 134 โรงเรียนป่่ากลางมิตรภาพที่ 166 6 20 13
128 135 โรงเรียนพนาสวรรค์ 6 17 11
129 136 โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา 18 34 25
130 137 โรงเรียนพัฒนานิคมวิทยา 3 3 3
131 139 โรงเรียนภูคาวิทยาคม 18 35 26
132 140 โรงเรียนมณีพฤกษ์ 35 76 55
133 143 โรงเรียนวรนคร 34 96 63
134 144 โรงเรียนศรีสระวงค์ 10 14 13
135 145 โรงเรียนสกาดพัฒนา 29 68 45
136 146 โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย 38 102 63
137 147 โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง 11 15 13
138 149 โรงเรียนหม่อมเจ้าเจริญใจ จิตรพงศ์ 19 37 29
139 151 โรงเรียนอนุบาลปัวอินเตอร์คิดส์ 1 3 1
140 152 โรงเรียนอนุบาลสุภาพ 14 24 19
141 138 โรงเรียนเพียงหลวง 7 6 12 9
142 013 โรงเรียนไตรคามวิทยา 3 8 6
143 014 โรงเรียนไตรประชาวิทยา 8 14 9
144 015 โรงเรียนไตรมิตรวิทยา 2 8 4
145 016 โรงเรียนไตรราษฎร์วิทยา 6 8 7
146 017 โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี 15 19 16
147 019 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98 (บ้านงอบ) 44 83 68
148 142 โรงเรียนไลออนส์บ้านหนองปลา 1 2 1
149 150 โรงเรียนอนุบาลนิธากร 0 0 0
150 153 โรงเรียนอนุบาลอิมานูเอล 0 0 0
รวม 1686 3517 2445
5962

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นางราตรี มูลคำ 081-281 3836 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.น่าน เขต 2 >ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]