หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-nan2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
1. นางละมัย ตาลตาโรงเรียนบ้านปรางค์ประธานกรรมการ
2. นางปิยพร พัฒนพรหมโรงเรียนบ้านน้ำคากรรมการ
3. นางสใบทิพย์ จันเครือโรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย กรรมการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
1. นางนงลักษณ์ โนราชโรงเรียนชุมชนเจดีย์เชียงโคม ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุธาลินี แปงอุดโรงเรียนหม่อมเจ้าเจริญใจ จิตรพงศ์ กรรมการ
3. นางธวัลรัตน์ ทะนิต๊ะ โรงเรียนบ้านดอยติ้วกรรมการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นางนัธมน คำครุฑโรงเรียนริมป่าคา ประชานุเคราะห์ ประธานกรรมการ
2. นางมุกดา กาแก้ว โรงเรียนวรนครกรรมการ
3. นางอรสา มะโนรสโรงเรียนบ้านเปียงซ้อ กรรมการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
1. นางอุไร พุฒหมื่นโรงเรียนริมป่าคา ประชานุเคราะห์ ประธานกรรมการ
2. นางวีณา ไชยยงค์โรงเรียนบ้านสบกอน กรรมการ
3. นางทัศนีย์ วงศ์ซื่อสัตย์โรงเรียนบ้านเสี้ยวกรรมการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
1. นางวาสนา ปินตาโรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง ประธานกรรมการ
2. นางเข็มทอง คดง้วนโรงเรียนไตรประชาวิทยากรรมการ
3. นางสาวจริยาภรณ์ รัตนประภาโรงเรียนบ้านห้วยโก๋น กรรมการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
1. นางคนึงนิตย์ เขียวสมบัติโรงเรียนบ้านนาวงศ์ ประธานกรรมการ
2. นางพวงพยอม สุปันโรงเรียนสมาคมพยาบาลไทยกรรมการ
3. นางวาทินี เมธีวีรวัฒน์โรงเรียนชุมชนรัชดา ฯ กรรมการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
1. นางนริศรา ฟูใจโรงเรียนชุมชนศิลาแลง ประธานกรรมการ
2. นางสาวอุรารัตน์ ตันกุระโรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย กรรมการ
3. นางสุภาพร คำแก่นโรงเรียนบ้านชีกรรมการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
1. นางอำพร คำแดงโรงเรียนบ้านนาวงศ์ ประธานกรรมการ
2. นายเกียรติศักดิ์ ปัญญาโรงเรียนบ้านน้ำพุร้อนกรรมการ
3. นางอัญมณี ระวังการ โรงเรียนบ้านร้อง กรรมการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางนิตยา พุ่มทองโรงเรียนบ้านดอนแก้ว ประธานกรรมการ
2. นางสาวอภิญญา ไชยยาโรงเรียนไตรประชาวิทยากรรมการ
3. นางทิพวรรณ เจ๊ะวงศ์โรงเรียนบ้านบ่อหยวก กรรมการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางสมคิด จันทรโรงเรียนบ้านปรางค์ประธานกรรมการ
2. นางสาววิลาวัณย์ อินต๊ะเขื่อนโรงเรียนบ้านป่าหัด กรรมการ
3. นางรุ่งพิกุล แปงอุดโรงเรียนบ้านเกวต กรรมการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางกาญจนา ศรีละครเลิศโรงเรียนบ้านปางกอม ประธานกรรมการ
2. นางวาสนา นันทเสนโรงเรียนสมาคมพยาบาลไทยกรรมการ
3. นางสาวพจมาน ยศอาลัยโรงเรียนมณีพฤกษ์กรรมการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3
1. นางทัศนีย์ จันทรโคตรโรงเรียนบ้านน้ำยาว ประธานกรรมการ
2. นายนิรันดร์ มงคลโรงเรียนบ้านปางหกกรรมการ
3. นายสาคร พูลสุขโรงเรียนป่ากลางมิตรภาพที่ 166 กรรมการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6
1. นางสุภาณินี ป้องคำรดโรงเรียนแสนทองวิทยาประธานกรรมการ
2. นางพรรณิกา ปัญญาภูโรงเรียนสหราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางสาวกัลยาวรรณ มีแสงโรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา กรรมการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
1. นางสาหร่าย สิงห์ธนะโรงเรียนธาราบรรพตประธานกรรมการ
2. นายยุทธภัณฑ์ จันทร์คำเรืองโรงเรียนมณีพฤกษ์กรรมการ
3. นายมวลกฤษฏ์ เชี่ยววัฒนากุลโรงเรียนสมาคมพยาบาลไทยกรรมการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
1. นางบุษบา พรหมรักษ์โรงเรียนบ้านดอนมูล(ศิลาเพชร) ประธานกรรมการ
2. นางสาวนงนุช ล้อธรรมมาโรงเรียนบ้านสว้ากรรมการ
3. นางสาวจุฑามาศ เปียงใจโรงเรียนมณีพฤกษ์ กรรมการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
1. นางวีรวรรณ ชนปภาวิชญ์โรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์) ประธานกรรมการ
2. นายสมจิตร์ น้อยราชโรงเรียนสมาคมพยาบาลไทยกรรมการ
3. นางทัศนาภรณ์ ดอกเกี๋ยงโรงเรียนชุมชนบ้านดอนตัน กรรมการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นายอนุชาติ อำไพโรงเรียนธาราบรรพต ประธานกรรมการ
2. นางสาวพิชามญช์ ปัญญาภูโรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคีกรรมการ
3. นางรุ่งทิพย์ ทายะ โรงเรียนแสนทองวิทยา กรรมการ
4. นางสาวชนานันท์ เอกภูธร โรงเรียนมณีพฤกษ์ กรรมการ
5. นางสาวสุรีย์ เทพกันโรงเรียนสบมางกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางนภสร บุญสิงห์โรงเรียนสกาดพัฒนาประธานกรรมการ
2. นางศิริพร ยอดหล้า โรงเรียนบ้านบ่อหยวก กรรมการ
3. นางสาวกรรณิการ์ คำอั้นโรงเรียนวรนคร กรรมการ
4. นายจีระพงษ์ คำแสนโรงเรียนบ้านน้ำเลียงกรรมการ
5. นางอรวรรณ จันขันธ์โรงเรียนบ้านไร่กรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางพรรณี ขันแก้วหล้าโรงเรียนบ้านปรางค์ ประธานกรรมการ
2. นางสาวชนิภรณ์ อุดอ้ายโรงเรียนไตรราษฎร์วิทยากรรมการ
3. นางสาววิลาวัลย์ กันศรโรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคีกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจันทร์จิรา อินต๊ะกันโรงเรียนหม่อมเจ้าฯ กรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางสุพรรณี อินทำโรงเรียนบ้านดอนแท่น ประธานกรรมการ
2. นางสุนันท์ คำแสนโรงเรียนบ้านน้ำเลียง กรรมการ
3. นางสาวสุจิตรา วรินทร์โรงเรียนบ้านสบปืน กรรมการ
4. นางลัดดา วีรวงค์โรงเรียนบ้านปรางค์กรรมการ
5. นางรุจิรา วรรณวิภูษิตโรงเรียนสมาคมพยาบาลไทยกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสุพรรณี อินทำโรงเรียนบ้านดอนแท่น ประธานกรรมการ
2. นางสุนันท์ คำแสนโรงเรียนบ้านน้ำเลียง กรรมการ
3. นางสาวสุจิตรา วรินทร์โรงเรียนบ้านสบปืน กรรมการ
4. นางลัดดา วีรวงค์ โรงเรียนบ้านปรางค์ กรรมการ
5. นางรุจิรา วรรณวิภูษิตโรงเรียนสมาคมพยาบาลไทยกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
1. นายอรุณ กลางหมู่โรงเรียนบ้านทุ่งเฮ้าประธานกรรมการ
2. นายสมพงษ์ มีบุญโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งช้างกรรมการ
3. นางนันทญา บุญเทพโรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์) กรรมการ
4. นางนัฏรดี พลวังโรงเรียนวรนครกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นางจงจิตร จิณเสนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๘(บ้านงอบ)ประธานกรรมการ
2. นางสาวกาญจนา คำเขียวโรงเรียนบ้านน้ำโมงปางสา กรรมการ
3. นายหัตถชัย หล้าคำมูลโรงเรียนบ้านผาหลัก กรรมการ
4. นายทิวากร จิตอารีโรงเรียนบ้านสกาดใต้ กรรมการ
5. นายอนุสรณ์ อ่วมสุขโรงเรียนบ้านสบหนอง กรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นางรัชกร เรือนติ๊บโรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา ประธานกรรมการ
2. นางสาวอภิญญา ซอละสี โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทยกรรมการ
3. นายวัฒนศักดิ์ เทพเสนโรงเรียนบ้านสบเป็ดกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายนิพนธ์ สารถ้อยสพป.น่าน เขต 2ประธานกรรมการ
2. นายปรีชา ภูลำพาสพป.น่าน เขต 2กรรมการ
3. นายทวีศักดิ์ สงวนศรีสพป.น่าน เขต 2กรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นางนิลวรรณ พงศ์ธีรโชติกุลโรงเรียนบ้านสบกอนประธานกรรมการ
2. นางรัชนีกร จันทมาศโรงเรียนบ้านห้วยโก๋น กรรมการ
3. นางสาวศิริพร สลีอ่อนโรงเรียนบ้านน้ำลาดกรรมการ
4. นายณัฐวุฒิ รักไทยโรงเรียนสมาคมพยาบาลไทยกรรมการ
5. นางอมรรัตน์ ขันชมพูโรงเรียนบ้านเปียงซ้อ กรรมการ
6. นายกฤษณะ ศรีชัยโรงเรียนบรรณโศภิษฐ์กรรมการ
7. นางเกสร ลำทาโรงเรียนสกาดพัฒนากรรมการ
8. นายณรงค์ชัย นิลคงโรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก ฯ กรรมการ
9. นางพัทธ์ธีรา ตันวียงโรงเรียนป่ากลางมิตรภาพที่ 166 กรรมการ
10. นางณัฐภาส์ ทะสีโรงเรียนชุมชนศิลาแลง กรรมการ
11. นางกิ่งกาญจน์ เนตรทิพย์โรงเรียนบ้านนาฝางกรรมการ
12. นายอัมรินทร์ สีหบรรพตโรงเรียนภูคาวิทยาคมกรรมการ
13. นางสาวธัญวรรณ เชื้ออ้วนโรงเรียนท่านผู้หญิงสง่า อิงคุลานนท์กรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นางนิลวรรณ พงศ์ธีรโชติกุลโรงเรียนบ้านสบกอนประธานกรรมการ
2. นางรัชนีกร จันทมาศโรงเรียนบ้านห้วยโก๋น กรรมการ
3. นางสาวศิริพร สลีอ่อนโรงเรียนบ้านน้ำลาดกรรมการ
4. นายณัฐวุฒิ รักไทยโรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย กรรมการ
5. นางอมรรัตน์ ขันชมพูโรงเรียนบ้านเปียงซ้อ กรรมการ
6. นายนายกฤษณะ ศรีชัยโรงเรียนบรรณโศภิษฐ์กรรมการ
7. นางเกสร ลำทาโรงเรียนสกาดพัฒนากรรมการ
8. นายณรงค์ชัย นิลคงโรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก ฯ กรรมการ
9. นางพัทธ์ธีรา ตันวียงโรงเรียนป่ากลางมิตรภาพที่ 166 กรรมการ
10. นางณัฐภาส์ ทะสีโรงเรียนชุมชนศิลาแลง กรรมการ
11. นางกิ่งกาญจน์ เนตรทิพย์โรงเรียนบ้านนาฝางกรรมการ
12. นายอัมรินทร์ สีหบรรพตโรงเรียนภูคาวิทยาคมกรรมการ
13. นางสาวธัญวรรณ เชื้ออ้วนโรงเรียนท่านผู้หญิงสง่า อิงคุลานนท์กรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายปฐมพงศ์ จันต๊ะโรงเรียนบ้านนาวงศ์ ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุทิน ถุงเสนโรงเรียนบ้านไร่กรรมการ
3. นายอนุชิต เมืองมูลโรงเรียนหม่อมเจ้าเจริญใจ จิตรพงศ์ กรรมการ
4. นายชัยวัฒน์ อุปจักรโรงเรียนบ้านห่างทางหลวง กรรมการ
5. นางสาวชุลีกร กะรัตน์โรงเรียนสกาดพัฒนา กรรมการ
6. นายสงคราม มโนการณ์โรงเรียนภูคาวิทยาคมกรรมการ
7. นางรุ่งทิวา กิ่งก้านโรงเรียนบ้านตึ๊ดกรรมการ
8. นายชิตพล แคแดงโรงเรียนบ้านชีกรรมการ
9. นางสาวจารุวรรณ ชะเตโรงเรียนบ้านด่านกรรมการ
10. นางสาวเบญญาดา แก้วคงดีโรงเรียนบ้านปรางค์กรรมการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางจุฬาลักษณ์ จิตอารีโรงเรียนวรนครประธานกรรมการ
2. นางสาวสุกฤตา ซ้อนพุฒโรงเรียนบ้านน้ำอ้อกรรมการ
3. นางกชพร ดีมากมีโรงเรียนแสนทองวิทยากรรมการ
4. นางแอนนา เมฆแสนโรงเรียนบ้านเปียงซ้อ กรรมการ
5. นางแสงเดือน ปัญญามงคลโรงเรียนสมาคมพยาบาลไทยกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายวิรัตน์ เนตรวีระโรงเรียนบ้านน้ำโมงปางสา ประธานกรรมการ
2. นางครองสิน นันต๊ะเสนโรงเรียนบ้านทุ่งเฮ้ากรรมการ
3. นางสาวณัฐพร บุญเกิดโรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก ฯ กรรมการ
4. นางสาววันทนา สุฤทธิ์โรงเรียนบ้านบ่อหยวก กรรมการ
5. นางสาวกรรณิการ์ ใจปิงโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๘ (บ่านงอบ)กรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นางสุวพร อุปละโรงเรียนไตรมิตรวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวรัตนาภร ภัทรกุลดุษฎิ์โรงเรียนบ้านเปียงซ้อ กรรมการ
3. นางผ่องศรี ภูคา โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง กรรมการ
4. นางพิศมร สลีอ่อนโรงเรียนบ้านดอนแก้ว กรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นายวนัฐพงษ์ จิณไชย โรงเรียนบ้านไร่ประธานกรรมการ
2. นางรมณีย์ จันทร์สุขโรงเรียนบ้านนาวงศ์ กรรมการ
3. นางสาววณัฐพร มินทะขัติ โรงเรียนหม่อมเจ้าเจริญใจ จิตรพงศ์ กรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นางสาวภนิดา เตชาโรงเรียนบ้านดอนสบเปือประธานกรรมการ
2. นางนันทิกานต์ ไชยชนะโรงเรียนชุมชนศิลาแลง กรรมการ
3. นางวรางคณา สังข์โชติโรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคีกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายวนัฐพงษ์ จิณไชย โรงเรียนบ้านไร่ประธานกรรมการ
2. นางรมณีย์ จันทร์สุขโรงเรียนบ้านนาวงศ์ กรรมการ
3. นางสาววณัฐพร มินทะขัติ โรงเรียนหม่อมเจ้าเจริญใจ จิตรพงศ์ กรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นายวิทยา ปันโนโรงเรียนบ้านผาหลักกรรมการ
2. นางปิ่นทิพย์ หาญยุทธโรงเรียนชุมชนศิลาแลง กรรมการ
3. นางนฤมล ขัติยะโรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์) กรรมการ
4. นางรัตน์ชุดา กันกาโรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา กรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นายวิทยา ปันโนโรงเรียนบ้านผาหลักประธานกรรมการ
2. นางปิ่นทิพย์ หาญยุทธโรงเรียนกรรมการ
3. นางนฤมล ขัติยะโรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์) กรรมการ
4. นางรัตน์ชุดา กันกาโรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา กรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายวิชาญ ใบยาโรงเรียนบ้านร้อง ประธานกรรมการ
2. นางดอกปิ่น สมศรี โรงเรียนสกาดพัฒนา กรรมการ
3. นายชนะภัย วรกมลธรรมโรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคีกรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางปภัช ภัคนันทพร โรงเรียนบ้านสบเป็ดประธานกรรมการ
2. นางปาณิศา ไชยสลีโรงเรียนแสนทองวิทยา กรรมการ
3. นางเยาวลักษณ์ ยะกับโรงเรียนบ้านปางแกกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
1. นายเทวา ศิริวิไลซ์โรงเรียนน้ำรีพัฒนาประธานกรรมการ
2. นางสาววาสนา เมฆแสนโรงเรียนชุมชนศิลาเพชรกรรมการ
3. นายสมชาติ คำรัตน์โรงเรียนนาฝ่ากรรมการ
4. นายสัจจา สุภาโรงเรียนบ้านขอนกรรมการ
5. นางสาวจินตนาภรณ์ มูลฐีโรงเรียนบ้านกิ่วจันทร์กรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายองค์การ วงค์เรืองโรงเรียนบ้านสบสายประธานกรรมการ
2. นางนิลัดดา รัตนแสงภักดีโรงเรียนสหราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางวิภารัตน์ ปาคำโรงเรียนบ้านปงสนุก กรรมการ
4. นายสมัคร แสงวรรณธีระโรงเรียนบ้านน้ำยาว กรรมการ
5. นายอภิรุณ คำตั๋นโรงเรียนบ้านห้วยฟองกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายภูเมธ ช่างเหล็กโรงเรียนบ้านปางแกประธานกรรมการ
2. นายชีวิน หน่อแก้วโรงเรียนบวกหญ้ากรรมการ
3. นายรัชภูมิ มะโนฤทธิ์โรงเรียนบ้านน้ำปัวพัฒนากรรมการ
4. นายนิเทศ จันตระโรงเรียนบ้านดอนมูล(แงง) กรรมการ
5. นางสาวชรินญา เสนนันตาโรงเรียนท่านผู้หญิงสง่า อิงคุลานนท์ กรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายจักรกฤช ดอกเกี๋ยงโรงเรียนชุมชนบ้านดอนตัน ประธานกรรมการ
2. นางสาวจารุวรรณ ชะเตโรงเรียนบ้านด่านกรรมการ
3. นายพิชาติ กันทะ โรงเรียนบ้านสบเป็ดกรรมการ
4. นายธนากร เสาศิริ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๘ (บ่านงอบ)กรรมการ
5. นางสาวฐาปนีย์ คำอ้าย โรงเรียนบ้านบ่อหยวก กรรมการ
6. นายยุทธนา สุนทรโรงเรียนสมาคมพยาบาลไทยกรรมการ
7. นายพิรุณ กะรัตน์โรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์) กรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายจักรกฤช ดอกเกี๋ยงโรงเรียนชุมชนบ้านดอนตัน ประธานกรรมการ
2. นางสาวจารุวรรณ ชะเตโรงเรียนบ้านด่านกรรมการ
3. นายพิชาติ กันทะ โรงเรียนบ้านสบเป็ดกรรมการ
4. นายธนากร เสาศิริ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๘ (บ่านงอบ)กรรมการ
5. นางสาวฐาปนีย์ คำอ้าย โรงเรียนบ้านบ่อหยวก กรรมการ
6. นายยุทธนา สุนทรโรงเรียนสมาคมพยาบาลไทยกรรมการ
7. นายพิรุณ กะรัตน์โรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์) กรรมการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางนงนภัส เข็มอนุสุขโรงเรียนบ้านแหนประธานกรรมการ
2. นายประพันธ์ ภาภักดีโรงเรียนบ้านน้ำเลียง กรรมการ
3. นางชวนพิศ เพาะจะโป๊ะโรงเรียนชุมชนศิลาแลง กรรมการ
4. นายสมาน จิณะไชยโรงเรียนบ้านม่วง กรรมการ
5. นางวนิดา จูมปา โรงเรียนชุมชนศิลาแลง กรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางนงนภัส เข็มอนุสุขโรงเรียนบ้านแหนประธานกรรมการ
2. นายประพันธ์ ภาภักดี โรงเรียนบ้านน้ำเลียง กรรมการ
3. นางชวนพิศ เพาะจะโป๊ะโรงเรียนชุมชนศิลาแลง กรรมการ
4. นายสมาน จิณะไชยโรงเรียนบ้านม่วง กรรมการ
5. นางวนิดา จูมปา โรงเรียนชุมชนศิลาแลง กรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางนงนภัส เข็มอนุสุข โรงเรียนบ้านแหนประธานกรรมการ
2. นายประพันธ์ ภาภักดีโรงเรียนบ้านน้ำเลียง กรรมการ
3. นางชวนพิศ เพาะจะโป๊ะโรงเรียนชุมชนศิลาแลง กรรมการ
4. นายสมาน จิณะไชยโรงเรียนบ้านม่วง กรรมการ
5. นางวนิดา จูมปา โรงเรียนชุมชนศิลาแลง กรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายกรวัฒน์ โนพิยะ โรงเรียนบ้านสบเป็ด ประธานกรรมการ
2. นางสาวทิวาพร พรมโกนโรงเรียนบ้านก๋ง(มงคลประชาสรรค์)กรรมการ
3. นายอภิสิทธิ์ มหันตชัย โรงเรียนบ้านปงสนุกกรรมการ
4. นางนรีรัตน์ งึ้มนันใจ โรงเรียนบ้านผาหลักกรรมการ
5. นายศักดิ์นรินทร์ อินทำโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งช้างกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางปิยฉัตร สุทธหลวงโรงเรียนบ้านปรางค์ประธานกรรมการ
2. นายอริยวิทย์ พิศจารย์โรงเรียนบ้านสบมางกรรมการ
3. นายสุรชาติ อุปจักรโรงเรียนบ้านสะปันกรรมการ
4. นายราชานนท์ ต๊ะวิไชยโรงเรียนภูคาวิทยาคมกรรมการ
5. นางปฐกรณ์ สุขเสมาโรงเรียนริมป่าคา ประชานุเคราะห์ กรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายสุมิตร ไชยบุญเรืองโรงเรียนชุมชนศิลาแลง ประธานกรรมการ
2. นายจำลอง ไชยยาโรงเรียนบ้านสองแควกรรมการ
3. นายอภิสิทธิ์ อะทะวงศ์โรงเรียนบ้านป่าหัด กรรมการ
4. นางสาวพัชรี ศิริชาญโรงเรียนบ้านผาหลักกรรมการ
5. นางณัฐกานต์ คำภีระโรงเรียนชุมชนบ้านดอนตัน กรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายสฤษดิ์ธิชัย จักรแก้วโรงเรียนบ้านปรางค์ประธานกรรมการ
2. นางทับทิม ใบยาโรงเรียนบ้านห้วยโก๋น กรรมการ
3. นางกัลยาณี จิณะเสนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๘ (บ่านงอบ)กรรมการ
4. นางศุกัญญา จันต๊ะวงศ์ โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคีกรรมการ
5. นางขนิษฐา ธนะวังโรงเรียนบ้านปงสนุก กรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายสฤษดิ์ธิชัย จักรแก้วโรงเรียนบ้านปรางค์ประธานกรรมการ
2. นางทับทิม ใบยาโรงเรียนห้วยโก๋นกรรมการ
3. นางกัลยาณี จิณะเสนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๘ (บ่านงอบ)กรรมการ
4. นางศุกัญญา จันต๊ะวงศ์โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคีกรรมการ
5. นางขนิษฐา ธนะวังโรงเรียนบ้านปงสนุก กรรมการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายชาลี ไชยเสนโรงเรียนป่ากลางมิตรภาพที่ 166 ประธานกรรมการ
2. นายจรัส ไชยโยโรงเรียนบ้านดอนสบเปือ กรรมการ
3. นายยศพชรพิชญ์ คำชนะโรงเรียนบ้านร้อง กรรมการ
4. นางสาวพิกุล พรหมเมศร์โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งช้างกรรมการ
5. นางสาวใจกานต์ ทะสมโรงเรียนบ้านสะปันกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายวิชิต เกสรมาลาโรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์) ประธานกรรมการ
2. นางจิราภรณ์ กลางหมู่โรงเรียนไตรประชาวิทยากรรมการ
3. นางสาวอรพรรณ กันศรโรงเรียนบ้านห้วยโก๋น กรรมการ
4. นายคำรณ บุญเกษมโรงเรียนบ้านพร้าวกลาง กรรมการ
5. นายธีรพงศ์ พันธ์ธงโรงเรียนบ้านน้ำพุร้อนกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายวิชิต เกสรมาลาโรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์) ประธานกรรมการ
2. นางจิราภรณ์ กลางหมู่โรงเรียนไตรประชาวิทยากรรมการ
3. นางสาวอรพรรณ กันศรโรงเรียนบ้านห้วยโก๋น กรรมการ
4. นายคำรณ บุญเกษมโรงเรียนบ้านพร้าวกลาง กรรมการ
5. นายธีรพงศ์ พันธ์ธงโรงเรียนบ้านน้ำพุร้อนกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นายเสน่ห์ วรสันติวงค์โรงเรียนบ้านสบกอนประธานกรรมการ
2. นางสาวอาทิมา นาระทะโรงเรียนบ้านนาฝ่า กรรมการ
3. นางวิไลวรรณ มั่งคั่งโรงเรียนบ้านดอนสบเปือกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีนพฤทธิ์ ต่อวาสโรงเรียนบ้านเปียงซ้อ กรรมการ
5. นางนริศรา ฟูใจโรงเรียนชุมชนศิลาแลง กรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางสัมพรรณ์ ไชยโยโรงเรียนบ้านสบกอนประธานกรรมการ
2. นางกรกช ก้อนคำโรงเรียนบ้านหนองผุกกรรมการ
3. นางสาวรังสิมา อุ่นใจโรงเรียนบ้านบ่อหยวก กรรมการ
4. นายศิวพงษ์ เจดีย์ปันโรงเรียนหม่อมเจ้าเจริญใจ จิตรพงศ์ กรรมการ
5. นางภัทรวดี ทีฆาวงค์โรงเรียนสกาดพัฒนากรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางรัตนา จิณะชิต โรงเรียนริมป่าคา ประชานุเคราะห์ ประธานกรรมการ
2. นายวินัย ธรรมจักรโรงเรียนแสนทองวิทยากรรมการ
3. นางสาวชลธิชา ยะปัญญาโรงเรียนบ้านน้ำคา กรรมการ
4. นางพิกุล รัตนแสงภักดีโรงเรียนบ้านปรางค์กรรมการ
5. นางสาวทัยวรรณ สุทธการโรงเรียนบ้านสบกอนกรรมการ
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
1. นายคำรณ บุญเกษมโรงเรียนบ้านพร้าวกลาง ประธานกรรมการ
2. นายประดุจ คันทะสารโรงเรียนบ้านกอกกรรมการ
3. นายสุมิตร ไชยบุญเรืองโรงเรียนชุมชนศิลาแลง กรรมการ
4. นายบัญชา นรินทร์โรงเรียนบ้านไร่กรรมการ
5. นายคมกริช ดีกัลลาโรงเรียนไตรประชาวิทยากรรมการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นางเกสร แก้วทิตย์โรงเรียนชุมชนบ้านดอนตัน ประธานกรรมการ
2. นางสาวเลิศลักษณ์ จันต๊ะยอดโรงเรียนบ้านสว้า กรรมการ
3. นายชำนาญ ชาวแหลงโรงเรียนชุมชนศิลาแลง กรรมการ
4. นายรุ่งรัตน์ คำพลับโรงเรียนบ้านนาวงศ์ กรรมการ
5. นายเสนาะ จันเครือโรงเรียนบรรณโศภิษฐ์ กรรมการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นางสาวเกสร แก้วทิตย์โรงเรียนชุมชนบ้านดอนตัน ประธานกรรมการ
2. นางสาวเลิศลักษณ์ จันต๊ะยอดโรงเรียนบ้านสว้า กรรมการ
3. นายชำนาญ ชาวแหลงโรงเรียนชุมชนศิลาแลง กรรมการ
4. นายรุ่งรัตน์ คำพลับโรงเรียนบ้านนาวงศ์ กรรมการ
5. นายเสนาะ จันเครือโรงเรียนบรรณโศภิษฐ์กรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นางวิไลลักษณ์ ขอนพวงโรงเรียนบ้านส้อเด่นพัฒนาประธานกรรมการ
2. นางสุชานันท์ เพียรวิทูรโรงเรียนบ้านแหนกรรมการ
3. นายจารุวัฒน์ ต๊ะกาบโคโรงเรียนบ้านก๋ง (มงคลประชาสรรค์)กรรมการ
4. นางสาวกัลยาวรรณ มีแสงโรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา กรรมการ
5. นายไพชยนต์ ศิริแก้วโรงเรียนบ้านไร่กรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นางสาวรัสมี ธนะวังโรงเรียนสกาดพัฒนาประธานกรรมการ
2. นายจักราช ดีคำวงค์โรงเรียนบ้านทุ่งเฮ้ากรรมการ
3. นายสมนึก เขียวมูลโรงเรียนบ้านน้ำพุร้อนกรรมการ
4. นายสมชาย ไชยวิโนโรงเรียนชุมชนเจดีย์เชียงโคม กรรมการ
5. นายกฤตณ์ ปัทถาพงษ์โรงเรียนไตรมิตรวิทยากรรมการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
1. นายศิริยศ วงศ์แพทย์สพป.น่าน เขต 2ประธานกรรมการ
2. นายนพรัตน์ จูมปา โรงเรียนชุมชนศิลาแลง กรรมการ
3. นายอำนาจ สารเทพโรงเรียนบ้านปรางค์กรรมการ
4. นางกัลยาณี จิณะเสนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๘ (บ่านงอบ)กรรมการ
5. นายปรเมษฐ์ จิตรโชติโรงเรียนบ้านด่าน กรรมการ
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
1. นายศิริยศ วงศ์แพทย์สพป.น่าน เขต 2ประธานกรรมการ
2. นายนพรัตน์ จูมปา โรงเรียนชุมชนศิลาแลง กรรมการ
3. นายอำนาจ สารเทพโรงเรียนบ้านปรางค์กรรมการ
4. นางกัลยาณี จิณะเสนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๘ (บ่านงอบ)กรรมการ
5. นายปรเมษฐ์ จิตรโชติโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายศิริยศ วงศ์แพทย์สพป.น่าน เขต 2กรรมการ
2. นายนพรัตน์ จูมปา โรงเรียนชุมชนศิลาแลง กรรมการ
3. นายอำนาจ สารเทพโรงเรียนบ้านปรางค์กรรมการ
4. นางกัลยาณี จิณะเสนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๘ (บ่านงอบ)กรรมการ
5. นายปรเมษฐ์ จิตรโชติโรงเรียนบ้านด่าน กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายปุถุชน บุดดาหวังโรงเรียนหม่อมเจ้าเจริญใจ จิตรพงศ์ ประธานกรรมการ
2. นางศรีเนียร คันทะมูลโรงเรียนบ้านดอนมูล (ศิลาเพชร)กรรมการ
3. นายสมเจต บุญทวีโรงเรียนบ้านดอยติ้ว กรรมการ
4. นายสุรศักดิ์ เหมืองจา โรงเรียนบ้านสะเกินกรรมการ
5. นางสุภาชาติ วรณัฐนันท์โรงเรียนบรรณโศภิษฐ์กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายปุถุชน บุดดาหวังโรงเรียนหม่อมเจ้าเจริญใจ จิตรพงศ์ กรรมการ
2. นางศรีเนียร คันทะมูลโรงเรียนบ้านดอนมูล (ศิลาเพชร)กรรมการ
3. นายสมเจต บุญทวีโรงเรียนบ้านดอยติ้วกรรมการ
4. นายสุรศักดิ์ เหมืองจาโรงเรียนบ้านสะเกินกรรมการ
5. นางสุภาชาติ วรณัฐนันท์โรงเรียนบรรณโศภิษฐ์ กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายปุถุชน บุดดาหวังโรงเรียนหม่อมเจ้าเจริญใจ จิตรพงศ์ กรรมการ
2. นางศรีเนียร คันทะมูลโรงเรียนบ้านดอนมูล (ศิลาเพชร)กรรมการ
3. นายสมเจต บุญทวีโรงเรียนบ้านดอยติ้วกรรมการ
4. นายสุรศักดิ์ เหมืองจาโรงเรียนบ้านสะเกินกรรมการ
5. นางสุภาชาติ วรณัฐนันท์โรงเรียนบรรณโศภิษฐ์ กรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายภักดี สิทธิชัยโรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายอินทร สุทธการโรงเรียนบ้านส้อเด่นพัฒนากรรมการ
3. นายสุจริต คำจิตรโรงเรียนบ้านสองแคว กรรมการ
4. นางสาวศศิธร คำผลโรงเรียนบ้านทุ่งเฮ้ากรรมการ
5. นางปราณี หารต๊ะโรงเรียนบ้านเสี้ยวกรรมการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายภักดี สิทธิชัยโรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายอินทร สุทธการโรงเรียนบ้านส้อเด่นพัฒนากรรมการ
3. นายสุจริต คำจิตรโรงเรียนบ้านสองแควกรรมการ
4. นางสาวศศิธร คำผลโรงเรียนบ้านทุ่งเฮ้ากรรมการ
5. นางปราณี หารต๊ะโรงเรียนบ้านเสี้ยวกรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นางนิศากร มูลคำโรงเรียนบ้านสบกอนประธานกรรมการ
2. นายประธาน บริสุทธิ์โรงเรียนบ้านน้ำพุร้อนกรรมการ
3. นางสาวรัตนาภร ภัทรกุลดุษฎีโรงเรียนบ้านเปียงซ้อ กรรมการ
4. นางทัศนัย นันทแกล้วโรงเรียนบ้านพร้างกลางกรรมการ
5. นางสาวธัญวรัตม์ แสงศิริโรจน์โรงเรียนบ้านห้วยฟองกรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นางนิศากร มูลคำโรงเรียนบ้านสบกอนประธานกรรมการ
2. นายประธาน บริสุทธิ์โรงเรียนบ้านน้ำพุร้อนกรรมการ
3. นางสาวรัตนาภร ภัทรกุลดุษฎิ์โรงเรียนบ้านเปียงซ้อ กรรมการ
4. นางทัศนัย นันทแกล้วโรงเรียนบ้านพร้างกลางกรรมการ
5. นางสาวธัญวรัตม์ แสงศิริโรจน์โรงเรียนบ้านห้วยฟองกรรมการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางนิศากร มูลคำโรงเรียนบ้านสบกอนประธานกรรมการ
2. นายประธาน บริสุทธิ์โรงเรียนบ้านน้ำพุร้อนกรรมการ
3. นางสาวรัตนาภร ภัทรกุลดุษฎิ์โรงเรียนบ้านเปียงซ้อ กรรมการ
4. นางทัศนัย นันทแกล้วโรงเรียนบ้านพร้าวกลาง กรรมการ
5. นางสาวธัญวรัตม์ แสงศิริโรจน์โรงเรียนบ้านห้วยฟองกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายภักดี สิทธิชัยโรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายอินทร สุทธการโรงเรียนบ้านส้อเด่นพัฒนากรรมการ
3. นายสุจริต คำจิตรโรงเรียนบ้านสองแควกรรมการ
4. นางสาวศศิธร คำผลโรงเรียนบ้านทุ่งเฮ้ากรรมการ
5. นางปราณี หารต๊ะโรงเรียนบ้านเสี้ยวกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายไสว พรหมปัญญาโรงเรียนบ้านหนองบัวประธานกรรมการ
2. นางสาวกสมา สุตะวงศ์โรงเรียนบ้านน้ำรีพัฒนากรรมการ
3. นางวิภาวี ศรีชัยโรงเรียนบ้านปงกรรมการ
4. นางสาวพรพิมล ยอดแก้วโรงเรียนบ้านปางกอม กรรมการ
5. นางวาสนา มีบุญโรงเรียนบ้านบ่อหยวก กรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายไสว พรหมปัญญาโรงเรียนบ้านหนองบัวประธานกรรมการ
2. นางสาวกสมา สุตะวงศ์โรงเรียนบ้านน้ำรีพัฒนากรรมการ
3. นางวิภาวี ศรีชัยโรงเรียนบ้านปงกรรมการ
4. นางสาวพรพิมล ยอดแก้วโรงเรียนบ้านปางกอม กรรมการ
5. นางวาสนา มีบุญโรงเรียนบ้านบ่อหยวก กรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายไสว พรหมปัญญาโรงเรียนบ้านหนองบัวประธานกรรมการ
2. นางสาวกสมา สุตะวงศ์โรงเรียนบ้านน้ำรีพัฒนากรรมการ
3. นางวิภาวี ศรีชัยโรงเรียนบ้านปงกรรมการ
4. นางสาวพรพิมล ยอดแก้วโรงเรียนบ้านปางกอม กรรมการ
5. นางวาสนา มีบุญโรงเรียนบ้านบ่อหยวก กรรมการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นางสมพรรณ ก้อนคำโรงเรียนบ้านหนองผุกประธานกรรมการ
2. นายศิรสิทธิ์ จิตรวงศ์นันท์โรงเรียนบ้านสบกอนกรรมการ
3. นายอรรถพล บุญอินทร์โรงเรียนชุมชนบ้านเฟือยลุงกรรมการ
4. นายอภิทัช ดีแป้นโรงเรียนบ้านสบเป็ดกรรมการ
5. นายประจักษ์ จิตมะโนโรงเรียนชุมชนศิลาเพชรกรรมการ
6. นายราชนพ ลำภูโรงเรียนบ้านสบปืน กรรมการ
7. นายถวิล พุฒหมื่นโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการ
8. นางสาวศิริวรรณ จันต๊ะวงศ์โรงเรียนจอมแจ้งวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นางสมพรรณ ก้อนคำโรงเรียนบ้านหนองผุกประธานกรรมการ
2. นายศิรสิทธิ์ จิตรวงศ์นันท์โรงเรียนบ้านสบกอนกรรมการ
3. นายอรรถพล บุญอินทร์โรงเรียนชุมชนบ้านเฟือยลุงกรรมการ
4. นายอภิทัช ดีแป้นโรงเรียนบ้านสบเป็ดกรรมการ
5. นายประจักษ์ จิตมะโนโรงเรียนชุมชนศิลาเพชรกรรมการ
6. นายราชนพ ลำภูโรงเรียนบ้านสบปืน กรรมการ
7. นายถวิล พุฒหมื่นโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการ
8. นางสาวศิริวรรณ จันต๊ะวงศ์โรงเรียนจอมแจ้งวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นางสมพรรณ ก้อนคำโรงเรียนบ้านหนองผุกประธานกรรมการ
2. นายอภิทัช ดีแป้นโรงเรียนบ้านสบเป็ดกรรมการ
3. นายศิรสิทธิ์ จิตรวงศ์นันท์โรงเรียนบ้านสบกอนกรรมการ
4. นายอรรถพล บุญอินทร์โรงเรียนชุมชนบ้านเฟือยลุงกรรมการ
5. นายประจักษ์ จิตมะโนโรงเรียนชุมชนศิลาเพชรกรรมการ
6. นายราชนพ ลำภูโรงเรียนบ้านสบปืน กรรมการ
7. นายถวิล พุฒหมื่นโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการ
8. นางสาวศิริวรรณ จันต๊ะวงศ์โรงเรียนจอมแจ้งวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นางสมพรรณ ก้อนคำโรงเรียนบ้านหนองผุกประธานกรรมการ
2. นายอภิทัช ดีแป้นโรงเรียนบ้านสบเป็ดกรรมการ
3. นายศิรสิทธิ์ จิตรวงศ์นันท์โรงเรียนบ้านสบกอนกรรมการ
4. นายอรรถพล บุญอินทร์โรงเรียนชุมชนบ้านเฟือยลุงกรรมการ
5. นายประจักษ์ จิตมะโนโรงเรียนชุมชนศิลาเพชรกรรมการ
6. นายราชนพ ลำภูโรงเรียนบ้านสบปืน กรรมการ
7. นายถวิล พุฒหมื่นโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการ
8. นางสาวศิริวรรณ จันต๊ะวงศ์โรงเรียนจอมแจ้งวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นางสมพรรณ ก้อนคำโรงเรียนบ้านหนองผุกประธานกรรมการ
2. นายศิรสิทธิ์ จิตรวงศ์นันท์โรงเรียนบ้านสบกอนกรรมการ
3. นายอรรถพล บุญอินทร์โรงเรียนชุมชนบ้านเฟือยลุงกรรมการ
4. นายอภิทัช ดีแป้นโรงเรียนบ้านสบเป็ดกรรมการ
5. นายประจักษ์ จิตมะโนโรงเรียนชุมชนศิลาเพชรกรรมการ
6. นายราชนพ ลำภูโรงเรียนบ้านสบปืน กรรมการ
7. นายถวิล พุฒหมื่นโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการ
8. นางสาวศิริวรรณ จันต๊ะวงศ์โรงเรียนจอมแจ้งวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นางสมพรรณ ก้อนคำโรงเรียนบ้านหนองผุกประธานกรรมการ
2. นายศิรสิทธิ์ จิตรวงศ์นันท์โรงเรียนบ้านสบกอนกรรมการ
3. นายอรรถพล บุญอินทร์โรงเรียนชุมชนบ้านเฟือยลุงกรรมการ
4. นายอภิทัช ดีแป้นโรงเรียนบ้านสบเป็ดกรรมการ
5. นายประจักษ์ จิตมะโนโรงเรียนชุมชนศิลาเพชรกรรมการ
6. นายราชนพ ลำภูโรงเรียนบ้านสบปืน กรรมการ
7. นายถวิล พุฒหมื่นโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการ
8. นางสาวศิริวรรณ จันต๊ะวงศ์โรงเรียนจอมแจ้งวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นางสมพรรณ ก้อนคำโรงเรียนบ้านหนองผุกประธานกรรมการ
2. นายอภิทัช ดีแป้นโรงเรียนบ้านสบเป็ดกรรมการ
3. นายศิรสิทธิ์ จิตรวงศ์นันท์โรงเรียนบ้านสบกอนกรรมการ
4. นายอรรถพล บุญอินทร์โรงเรียนชุมชนบ้านเฟือยลุงกรรมการ
5. นายประจักษ์ จิตมะโนโรงเรียนชุมชนศิลาเพชรกรรมการ
6. นายราชนพ ลำภูโรงเรียนบ้านสบปืน กรรมการ
7. นายถวิล พุฒหมื่นโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการ
8. นางสาวศิริวรรณ จันต๊ะวงศ์โรงเรียนจอมแจ้งวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นางสมพรรณ ก้อนคำโรงเรียนบ้านหนองผุกประธานกรรมการ
2. นายศิรสิทธิ์ จิตรวงศ์นันท์โรงเรียนบ้านสบกอนกรรมการ
3. นายอรรถพล บุญอินทร์โรงเรียนชุมชนบ้านเฟือยลุงกรรมการ
4. นายอภิทัช ดีแป้นโรงเรียนบ้านสบเป็ดกรรมการ
5. นายประจักษ์ จิตมะโนโรงเรียนชุมชนศิลาเพชรกรรมการ
6. นายราชนพ ลำภูโรงเรียนบ้านสบปืน กรรมการ
7. นายถวิล พุฒหมื่นโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการ
8. นางสาวศิริวรรณ จันต๊ะวงศ์โรงเรียนจอมแจ้งวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายเธียร คำเขียวโรงเรียนชุมชนบ้านดอนตัน ประธานกรรมการ
2. นางสาวติรัตน์ กองบุญโรงเรียนบ้านผาน้ำย้อยกรรมการ
3. นางจารุณีย์ อินต๊ะแสน โรงเรียนสหราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นายพิชิต ไชยพิณิจโรงเรียนบรรณโศภิษฐ์ กรรมการ
5. นายวิรัตน์ ใจการณ์โรงเรียนบ้านนาก้อ กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสุรพงษ์ ไตรจินดา โรงเรียนบ้านตึ๊ด ประธานกรรมการ
2. นายพินิจ พรหมรักษ์โรงเรียนศรีสระวงศ์กรรมการ
3. นางสาวฐิวาทิพย์ บุตรพรหมโรงเรียนบ้านน้ำคา กรรมการ
4. นายวิทยา มหายศนันท์โรงเรียนบ้านสบมาง กรรมการ
5. นางจุไรรัตน์ อนัญญาวงค์ โรงเรียนบ้านดอยติ้วกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายยเธียร คำเขียว โรงเรียนบ้านดอนตัน ประธานกรรมการ
2. นางสาวติรัตน์ กองบุญโรงเรียนบ้านผาน้ำย้อยกรรมการ
3. นางจารุณีย์ อินต๊ะแสน โรงเรียนสหราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นายพิชิต ไชยพิณิจโรงเรียนบรรณโศภิษฐ์ กรรมการ
5. นายวิรัตน์ ใจการณ์โรงเรียนบ้านนาก้อ กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสุรพงษ์ ไตรจินดา โรงเรียนบ้านตึ๊ด ประธานกรรมการ
2. นายพินิจ พรหมรักษ์โรงเรียนศรีสระวงศ์กรรมการ
3. นางสาวฐิวาทิพย์ บุตรพรหมโรงเรียนบ้านน้ำคา กรรมการ
4. นายวิทยา มหายศนันท์โรงเรียนบ้านสบมาง กรรมการ
5. นางจุไรรัตน์ อนัญญาวงค์ โรงเรียนบ้านดอยติ้วกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นางสาวรักษ์ศิริ จิตอารีโรงเรียนภูคาวิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นายนิยม ไพรสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านสบเป็ดกรรมการ
3. นายสมศักดิ์ จิตตรงโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๘ ฯกรรมการ
4. นายวชิรนาท ดอนแก้วโรงเรียนบ้านห้วยฟอง กรรมการ
5. นางปาริชาต ภูมิอรัญโรงเรียนชุมชนบ้านเฟือยลุง กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางสาวรักษ์ศิริ จิตอารีโรงเรียนภูคาวิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นายนิยม ไพรสวัสดิ์โรงเรียนบ้านสบเป็ดกรรมการ
3. นายสมศักดิ์ จิตตรงโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๘ ฯกรรมการ
4. นายวชิรนาท ดอนแก้วโรงเรียนบ้านห้วยฟอง กรรมการ
5. นางปาริชาต ภูมิอรัญโรงเรียนชุมชนบ้านเฟือยลุง กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นางสาวรักษ์ศิริ จิตอารีโรงเรียนภูคาวิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นายนิยม ไพรสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านสบเป็ดกรรมการ
3. นายสมศักดิ์ จิตตรงโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๘ ฯกรรมการ
4. นายวชิรนาท ดอนแก้วโรงเรียนบ้านห้วยฟอง กรรมการ
5. นางปาริชาต ภูมิอรัญโรงเรียนบ้านชุมชนบ้านเฟือยลุง กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสาวรักษ์ศิริ จิตอารีโรงเรียนภูคาวิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นายนิยม ไพรสวัสดิ์โรงเรียนบ้านสบเป็ดกรรมการ
3. นายสมศักดิ์ จิตตรงโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๘ ฯกรรมการ
4. นายวชิรนาท ดอนแก้วโรงเรียนบ้านห้วยฟอง กรรมการ
5. นางปาริชาต ภูมิอรัญโรงเรียนชุมชนบ้านเฟือยลุง กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นางพัทธนันท์ พิพิธธนวงศ์โรงเรียนบ้านหนองผุก ประธานกรรมการ
2. นางฉวีวรรณ สวนจักรโรงเรียนบ้านสองแควกรรมการ
3. นางสุดารัตน์ นรินทร์โรงเรียนบ้านปรางค์กรรมการ
4. นายณัฐวัฒน์ อินต๊ะแสนโรงเรียนหนองบัวพิทยาคมกรรมการ
5. นายพินิจ พรหมรักษ์โรงเรียนศรีสระวงศ์ กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางพัทธนันท์ พิพิธธนวงศ์โรงเรียนบ้านหนองผุก ประธานกรรมการ
2. นางฉวีวรรณ สวนจักรโรงเรียนบ้านสองแควกรรมการ
3. นางสุดารัตน์ นรินทร์โรงเรียนบ้านปรางค์กรรมการ
4. นายพินิจ พรหมรักษ์โรงเรียนศรีสระวงศ์ กรรมการ
5. นายณัฐวัฒน์ อินต๊ะแสนโรงเรียนหนองบัวพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นางพัทธนันท์ พิพิธธนวงศ์โรงเรียนบ้านหนองผุก ประธานกรรมการ
2. นางฉวีวรรณ สวนจักรโรงเรียนบ้านสองแควกรรมการ
3. นางสุดารัตน์ นรินทร์โรงเรียนบ้านปรางค์กรรมการ
4. นายณัฐวัฒน์ อินต๊ะแสนโรงเรียนหนองบัวพิทยาคมกรรมการ
5. นายพินิจ พรหมรักษ์โรงเรียนศรีสระวงศ์ กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางพัทธนันท์ พิพิธธนวงศ์โรงเรียนบ้านหนองผุก ประธานกรรมการ
2. นางฉวีวรรณ สวนจักรโรงเรียนบ้านสองแควกรรมการ
3. นางสุดารัตน์ นรินทร์โรงเรียนบ้านปรางค์กรรมการ
4. นายณัฐวัฒน์ อินต๊ะแสนโรงเรียนหนองบัวพิทยาคมกรรมการ
5. นายพินิจ พรหมรักษ์โรงเรียนศรีสระวงศ์ กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายเธียร คำเขียวโรงเรียนชุมชนบ้านดอนตัน ประธานกรรมการ
2. นายสมชาย อักขระโรงเรียนบ้านน้ำโมงปางสากรรมการ
3. นายยฐิตินาถ มงคลโรงเรียนบ้านสว้ากรรมการ
4. นายเกียรติศักดิ์ ศิริรัตน์โรงเรียนบ้านปางแกกรรมการ
5. นางรจนา ขันทะสีมาโรงเรียนพระพุทธบาทกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายเธียร คำเขียวโรงเรียนชุมชนบ้านดอนตัน กรรมการ
2. นายสมชาย อักขระโรงเรียนบ้านน้ำโมงปางสากรรมการ
3. นายฐิตินาถ มงคลโรงเรียนบ้านสว้ากรรมการ
4. นายเกียรติศักดิ์ ศิริรัตน์โรงเรียนบ้านปางแกกรรมการ
5. นางรจนา ขันทะสีมาโรงเรียนพระพุทธบาทกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายเธียร คำเขียวโรงเรียนชุมชนบ้านดอนตัน ประธานกรรมการ
2. นายสมชาย อักขระโรงเรียนบ้านน้ำโมงปางสากรรมการ
3. นายฐิตินาถ มงคลโรงเรียนบ้านสว้ากรรมการ
4. นายเกียรติศักดิ์ ศิริรัตน์โรงเรียนบ้านปางแกกรรมการ
5. นางรจนา ขันทะสีมาโรงเรียนขันทะสีมากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายเธียร คำเขียวโรงเรียนชุมชนบ้านดอนตัน ประธานกรรมการ
2. นายสมชาย อักขระโรงเรียนบ้านน้ำโมงปางสากรรมการ
3. นายฐิตินาถ มงคลโรงเรียนบ้านสว้ากรรมการ
4. นายเกียรติศักดิ์ ศิริรัตน์โรงเรียนบ้านปางแกกรรมการ
5. นางรจนา ขันทะสีมาโรงเรียนพระพุทธบาทกรรมการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble ป.1-ม.3
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางนงนุช วงศ์วิเศษโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางฉัตรสินีย์ เหล่าสุนทรียาโรงเรียนริม-ป่าคาประชานุเคราะห์ กรรมการ
3. นายลอองรัตน์ สุวรรณวิโชติ โรงเรียนบ้านปรางค์กรรมการ
4. นางจงจินต์ เชื้อเมืองพาน โรงเรียนชุมชนศิลาเพชรกรรมการ
5. นางทยาภา โพฐิติกุลโรงเรียนปัวกรรมการ
6. นางสาวเกสร สิงห์ธนะโรงเรียนมัธยมป่ากลางกรรมการ
7. นางเพ็ญทอง รุณบุตราโรงเรียนบ้านร้อง กรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางนงนุช วงศ์วิเศษโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางฉัตรสินีย์ เหล่าสุนทรียาโรงเรียนริม-ป่าคาประชานุเคราะห์กรรมการ
3. นางเพ็ญทอง รุณบุตรา โรงเรียนบ้านร้องกรรมการ
4. นางจงจินต์ เชื้อเมืองพานโรงเรียนชุมชนศิลาเพชรกรรมการ
5. นางทยาภา โพฐิติกุลโรงเรียนปัวกรรมการ
6. นางสาวเกสร สิงห์ธนะโรงเรียนมัธยมป่ากลางกรรมการ
7. นางสาววรรณภา อาทิตย์โรงเรียนบ้านบ่อหยวก กรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางนงนุช วงศ์วิเศษโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางฉัตรสินีย์ เหล่าสุนทรียาโรงเรียนริม-ป่าคาประชานุเคราะห์กรรมการ
3. นางลอองรัตน์ สุวรรณวิโชติโรงเรียนบ้านปรางค์กรรมการ
4. นางสาววรรณภา อาทิตย์โรงเรียนบ้านบ่อหยวกกรรมการ
5. นางจงจินต์ เชื้อเมืองพานโรงเรียนชุมชนศิลาเพชรกรรมการ
6. นางทยาภา โพฐิติกุลโรงเรียนปัวกรรมการ
7. นางสาวเกสร สิงห์ธนะโรงเรียนมัธยมป่ากลางกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นางฉัตรสินีย์ เหล่าสุนทรียาโรงเรียนริม-ป่าคาประชานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางลอองรัตน์ สุวรรณวิโชติโรงเรียนบ้านปรางค์กรรมการ
3. นางสาววรรณภา อาทิตย์โรงเรียนบ้านบ่อหยวกกรรมการ
4. นางจงจินต์ เชื้อเมืองพานโรงเรียนชุมชนศิลาเพชรกรรมการ
การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3
1. นางฉัตรสินีย์ เหล่าสุนทรียาโรงเรียนริม-ป่าคาประชานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางลอองรัตน์ สุวรรณวิโชติโรงเรียนบ้านปรางค์กรรมการ
3. นางสาววรรณภา อาทิตย์โรงเรียนบ้านบ่อหยวกกรรมการ
4. นางจงจินต์ เชื้อเมืองพานโรงเรียนชุมชนศิลาเพชรกรรมการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวราภรณ์ คงไว โรงเรียนมัธยมป่ากลาง ประธานกรรมการ
2. Mr.Han Ruibao วิทยาลัยการอาชีพปัวกรรมการ
3. นางสาวจรรยารักษ์ ใบยา โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษากรรมการ
4. นางสาววิไลวรรณ วงศ์วีระชาติ โรงเรียนบ้านสบเป็ดกรรมการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายสมนึก ไชยสมบรูณ์ผู้ช่วยผู้ตรวจการลูกเสือแห่งชาติประธานกรรมการ
2. นายเสริมศักดิ์ หาญยุทธข้าราชการบำนาญ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายหาญ จินดาสวัสดิ์โรงเรียนชุมชนศิลาแลง กรรมการ
4. นายพันยศ ศรีนเรศพงษ์ โรงเรียนบ้านสองแควกรรมการ
5. นางสุภาพร มาประกอบโรงเรียนบ้านน้ำรีพัฒนากรรมการ
6. นายสุวรรณ นนปินะโรงเรียนบ้านนาบงกรรมการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
1. นายเสกสรร ณ น่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนแท่นประธานกรรมการ
2. นายไสว สุทธิไชยโรงเรียนท่าวังผาวิทยาคมกรรมการ
3. นายศิริยศ วงแพทย์เจ้าหน้าที่สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2กรรมการ
4. นายมนตรี ขอนพวงโรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษกฯ ที่115กรรมการ
5. นายนิพจน์ ป้อมทองแดงโรงเรียนวรนครกรรมการ
6. นางสาวรัตนาภร ภัทรกุลดุษฎีโรงเรียนบ้านเปียงซ้อกรรมการ
7. นายบรรยง อินต๊ะโรงเรียนบ้านสันเจริญกรรมการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3
กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางชนัญกานต์ ลุนพงษ์โรงเรียนบ้านสองแควประธานกรรมการ
2. นางยุวดี คันธเรศย์โรงเรียนบ้านท่าวังผาฯกรรมการ
3. นางอารีย์ อิ่นแก้วโรงเรียนแสนทองวิทยากรรมการ
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสาวพิกุล อินทะรังสีโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98 ฯประธานกรรมการ
2. นางมลฤดี อินปาโรงเรียนบ้านน้ำโมงปางสากรรมการ
3. นางสาวสุดหล้า อุทุมพรโรงเรียนบ้านสกาดใต้กรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นางรัชนี สองคำชุมโรงเรียนบ้านสบกอนประธานกรรมการ
2. นางณัฐณิชา ธรรมราชโรงเรียนบ้านน้ำโมงปางสากรรมการ
3. นางสิริพร วงศ์เงินโรงเรียนบ้านน้ำลาดกรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายบุญนาค ไชยศิลป์โรงเรียนบ้านปรางค์ประธานกรรมการ
2. นายประทีป ไชยโยโรงเรียนธาราบรรพตกรรมการ
3. นายวชิรพงษ์ ละม่อมโรงเรียนบ้านน้ำช้างพัฒนากรรมการ
4. นางบัวรมย์ นาชัยเวียงโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98กรรมการ
5. นางสาวสาวิตรี กองสอนโรงเรียนชุมชนศิลาเพชรกรรมการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายวีระ จันต๊ะวงค์โรงเรียนบ้านส้านฯประธานกรรมการ
2. นายสุเมศ สรรพช่างโรงเรียนตาลชุมมิตรภาพที่ 186กรรมการ
3. นายชนะชัย จิณะเสนโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งช้างกรรมการ
4. นายสมัคร เนตรทิพย์โรงเรียนบ้านนาวงค์กรรมการ
5. นางสาวอลิษา มงคลโรงเรียนบ้านห้วยฟองกรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายเฉลิมพล กาวสิบสองโรงเรียนวรนครกรรมการ
2. นางสาวเธียราภรณ์ ตนะทิพย์โรงเรียนบ้านห้วยโก๋นกรรมการ
3. นางนภรารัตน์ สิงห์ธนะโรงเรียนบ้านน้ำอ้อกรรมการ
4. นายสมภพ ทองสุขโรงเรียนปางส้านกรรมการ
5. นายนเรนทร์ ลาดแก้วโรงเรียนเปียงซ้อกรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นางสาวศรัญญา ทิขัติโรงเรียนบรรณโศภิษฐ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวปิ่นรัก วิยาโรงเรียนบ้านไร่กรรมการ
3. นายธนภมิ ฝีปากเพราะโรงเรียนบ้านบ่อหยวกกรรมการ
4. นายเย็น คีรีสัตยกุลโรงเรียนไตรประชาวิทยากรรมการ
5. นางสาวปาณิสรา แก้วปัญญาโรงเรียนบ้านแหนกรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายประิทน วงศ์ไชยโรงเรียนริม-ป่าคาประชานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายจารุวัฒน์ อรินทร์โรงเรียนหม่อมเจ้าเจริญใจฯกรรมการ
3. นายวีรศักดิ์ อิ่นอ้ายโรงเรียนมณีพฤกษ์กรรมการ
4. นางกมลพล จิณะเสนโรงเรียนบ้านปางส้านกรรมการ
5. นางสาวณัฐณิชา นามมาลาโรงเรียนบ้านดอนมูลกรรมการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายบุญธรรม บัญลาภังค์โรงเรียนบ้านน้ำสอดประธานกรรมการ
2. นายอุเทน วิยาโรงเรียนบ้านสะปันกรรมการ
3. นายสุวิจักขณ์ ลองราชโรงเรียนภูคาวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวกานต์ธิดา โสสุดโรงเรียนบ้านยู้กรรมการ
5. นายตะวัน แก่นเมืองโรงเรียนบ้านเกวตกรรมการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายประทีป คำตันโรงเรียนบ้านสันเจริญประธานกรรมการ
2. นายจักรภาณุ วีระวงค์โรงเรียนมณีพฤกษ์กรรมการ
3. นางวัลยา ดีสีใสโรงเรียนบ้านด่านกรรมการ
4. นางนลินาสน์ ยาวิไชยโรงเรียนพร้าวกลางกรรมการ
5. นางสาวธมลพร บัวศรีโรงเรียนบ้านห้วยท่างกรรมการ
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายจักรวรรดิ ญาณกรสกุลโรงเรียนบ้านสบเป็ดประธานกรรมการ
2. นายภาคภูมิ แบ่งทิศโรงเรียนบ้านไร่กรรมการ
3. นางสาวมลฤทัย สมสีโรงเรียนบ้านเปียงซ้อกรรมการ
4. นางสาวมณฑาทิพย์ ตามัยโรงเรียนบ้านหนองกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายสมศักดิ์ สุทธการโรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษกฯประธานกรรมการ
2. นายสมัคร แสงวรรณธีระโรงเรียนบ้านน้ำยาวกรรมการ
3. นายมานนท์ เจียมจันทร์โรงเรียนบ้านสบมางกรรมการ
4. นางสาววนัสนันท์ สนโตโรงเรียนบ้านน้ำเลียงกรรมการ
5. นางสาวชญาดา ปัญญาโรงเรียนบ้านห้วยโก๋นกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายรุ่งโรจน์ ริเป็กโรงเรียนบ้านน้ำโมงปางสาประธานกรรมการ
2. นายอำนาจ สารเทพโรงเรียนบ้านปรางค์กรรมการ
3. นายตรัยพสิษฐ์ เสรีนวกุลโรงเรียนน้ำช้างพัฒนากรรมการ
4. นางสาวณัฐพร ยินดีโรงเรียนสมาคมพยาบาลไทยกรรมการ
5. นางชนิดา นิลคงโรงเรียนบ้านทุ่งกวางกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นายสมศักดิ์ สุทธการโรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษกฯประธานกรรมการ
2. นายวีรศักดิ์ อิ่นอ้ายโรงเรียนมณีพฤกษ์กรรมการ
3. นายจักรวรรดิ ญาณกรสกุลโรงเรียนบ้านสบเป็ดกรรมการ
4. นายรัตนศักดิ์ เขื่อนธะนะโรงเรียนบ้านไร่กรรมการ
5. นายเฉลิมพล กาวสิบสองโรงเรียนวรนครกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.1-ป.6
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นางพัชรนันท์ วิสุทธิอัมพรโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๘ (บ่านงอบ)ประธานกรรมการ
2. นายเทวิน ศรีบุญเรืองโรงเรียนสกาดพัฒนากรรมการ
3. นายอดิสร อินสารโรงเรียนบ้านบ่อหยวก กรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีสาคร สุวรรณโภคโรงเรียนธาราบรรพตกรรมการ
5. นางธัญชนก คำเฝ้าโรงเรียนบ้านสบขุ่นกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางพัชรนันท์ วิสุทธิอัมพรโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98ประธานกรรมการ
2. นายเทวิน ศรีบุญเรืองโรงเรียนสกาดพัฒนากรรมการ
3. นายอดิสร อินสารโรงเรียนบ้านบ่อหยวกกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีสาคร สุวรรณโภคโรงเรียนธาราบรรพตกรรมการ
5. นางธัญชนก คำเฝ้าโรงเรียนบ้านสบขุ่นกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายเสน่ห์ นันทิสิงห์โรงเรียนบ้านสะปันประธานกรรมการ
2. นายเฉลิม ตาอ้ายเทือกโรงเรียนไลออนส์บ้านหนองปลากรรมการ
3. นายเสกสรร จิตอารีย์โรงเรียนภูคาวิทยาคมกรรมการ
4. นายฉัตรชัย วรณัฐนันท์โรงเรียนบ้านปางหกกรรมการ
5. นายเหรียญทอง คำวังโรงเรียนแสนทองวิทยากรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายเสน่ห์ นันทิสิงห์โรงเรียนบ้านสะปันประธานกรรมการ
2. นายเฉลิม ตาอ้ายเทือกโรงเรียนไลออนส์บ้านหนองปลากรรมการ
3. นายเสกสรร จิตอารีย์โรงเรียนภูคาวิทยาคมกรรมการ
4. นายฉัตรชัย วรณัฐนันท์โรงเรียนบ้านปางหกกรรมการ
5. นายเหรียญทอง คำวังโรงเรียนแสนทองวิทยากรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางขนิษฐา ใบยาโรงเรียนแสนทองวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสบุูรัตน์ จันทราโรงเรียนบ้านสบมางกรรมการ
3. นางณัฐธินียา ปราสงบโรงเรียนบ้านบ่อหยวกกรรมการ
4. นายสาคร สะสมโรงเรียนบ้านแดนพนากรรมการ
5. นางณัฐการต์ คำภีระโรงเรียนชุมชนบ้านดอนตันกรรมการ
6. นายศิริยศ วงศ์แพทย์จนท.สน.ลูกเสือ สพป.น่านเขต 2กรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางขนิษฐา ใบยาโรงเรียนแสนทองวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสบูรัตน์ จันทราโรงเรียนบ้านสบมางกรรมการ
3. นางณัฐธินียา ปราสงบโรงเรียนบ้านบ่อหยวกกรรมการ
4. นายสาคร สะสมโรงเรียนบ้านแดนพนากรรมการ
5. นางณัฐการต์ คำภีระโรงเรียนชุมชนบ้านดอนตันกรรมการ
6. นายศิริยศ วงศ์แพทย์จนท.สน.ลูกเสือ สพป.น่านเขต 2กรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นายจิระเมศร์ พิพัฒน์คงถาวรโรงเรียนบ้านปรางค์ประธานกรรมการ
2. นางสมร สุทธหลวงโรงเรียนบ้านน้ำรีพัฒนากรรมการ
3. นางสุริยา ยศมงคลโรงเรียนบ้านปงสนุกกรรมการ
4. นายสัญชัย ศิริลักษณ์โรงเรียนบ้านสบเป็ดกรรมการ
5. นายปิยะสันต์ วรรณภพโรงเรียนบ้านผาเวียงกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายจิระเมศร์ พิพัฒน์คงถาวรโรงเรียนบ้านปรางค์ประธานกรรมการ
2. นางสมร สุทธหลวงโรงเรียนบ้านน้ำรีพัฒนากรรมการ
3. นางสุริยา ยศมงคลโรงเรียนบ้านปงสนุกกรรมการ
4. นายสัญชัย ศิริลักษณ์โรงเรียนบ้านสบเป็ดกรรมการ
5. นายปิยะสันต์ วรรณภพโรงเรียนบ้านผาเวียงกรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายศราวุฒิ ขันยาโรงเรียนบ้านน้ำพุร้อน กรรมการ
2. นางศิริวรรณ นนท์คลังโรงเรียนชุมชนเจดีย์เชียงโคม กรรมการ
3. นางประภาส จันทรา โรงเรียนบ้านสบมาง กรรมการ
4. นางสุพัตรา ปัญญาภูโรงเรียนป่ากลางมิตรภาพที่ 166 กรรมการ
5. นางทักษกานต์ เสฏฐวุฒิพงศ์โรงเรียนบ้านนาวงศ์ กรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายศราวุฒิ ขันยาโรงเรียนบ้านน้ำพุร้อน กรรมการ
2. นางศิริวรรณ นนท์คลังโรงเรียนชุมชนเจดีย์เชียงโคม กรรมการ
3. นางประภาส จันทรา โรงเรียนบ้านสบมาง กรรมการ
4. นางสุพัตรา ปัญญาภูโรงเรียนป่ากลางมิตรภาพที่ 166 กรรมการ
5. นางทักษกานต์ เสฏฐวุฒิพงศ์โรงเรียนบ้านนาวงศ์ กรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางสาวจรวยพร สุธรรมแปงโรงเรียนบ้านปรางค์ กรรมการ
2. นางพัชราภรณ์ ปินทิพย์โรงเรียนบ้านพร้าวกลาง กรรมการ
3. นางศรีเรือน อุ่นอกพันธ์โรงเรียนริม-ป่าคาประชานุเคราะห์ กรรมการ
4. นางอำนวยสุข คำรังสีโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๘ฯกรรมการ
5. นางพิศมัย ท้าวบุญเรืองโรงเรียนบ้านปงสนุก กรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางสาวจรวยพร สุธรรมแปงโรงเรียนบ้านปรางค์ กรรมการ
2. นางพัชราภรณ์ ปินทิพย์โรงเรียนบ้านพร้าวกลาง กรรมการ
3. นางศรีเรือน อุ่นอกพันธ์โรงเรียนริม-ป่าคาประชานุเคราะห์ กรรมการ
4. นางอำนวยสุข คำรังสีโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๘ฯกรรมการ
5. นางพิศมัย ท้าวบุญเรืองโรงเรียนบ้านปงสนุก กรรมการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางพวงทอง แสงวรรณธีระโรงเรียนบ้านไร่ กรรมการ
2. นางสุดธิดา เต่าสิงห์แก้วโรงเรียนป่ากลางมิตรภาพที่ 166 กรรมการ
3. นางธนพร เพาะจะโป๊ะโรงเรียนบ้านสบมาง กรรมการ
4. นางสาวชุติมันต์ วันดีโรงเรียนบ้านห้วยฟอง กรรมการ
5. นางเยาวลักษณ์ คำวังโรงเรียนบ้านแหนกรรมการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางพวงทอง แสงวรรณธีระโรงเรียนบ้านไร่ กรรมการ
2. นางสุดธิดา เต่าสิงห์แก้วโรงเรียนป่ากลางมิตรภาพที่ 166 กรรมการ
3. นางธนพร เพาะจะโป๊ะโรงเรียนบ้านสบมาง กรรมการ
4. นางสาวชุติมันต์ วันดี โรงเรียนบ้านห้วยฟอง กรรมการ
5. นางเยาวลักษณ์ คำวังโรงเรียนบ้านแหนกรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางวราภรณ์ นันทิสิงห์โรงเรียนบ้านสะปัน กรรมการ
2. นางวลัญชนม์ วัฒนะโรงเรียนบ้านดอยติ้ว กรรมการ
3. นางรุ่งนภา นวลแปงโรงเรียนบ้านไร่ กรรมการ
4. นางสาวสุพัตรา กลัดคำโรงเรียนไตรคามวิทยา กรรมการ
5. นางสุครอง นันทแลบ โรงเรียนบ้านปรางค์ กรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางวราภรณ์ นันทิสิงห์โรงเรียนบ้านสะปัน กรรมการ
2. นางวลัญชนม์ วัฒนะ โรงเรียนบ้านดอยติ้ว กรรมการ
3. นางรุ่งนภา นวลแปงโรงเรียนบ้านไร่ กรรมการ
4. นางสาวสุพัตรา กลัดคำโรงเรียนไตรคามวิทยา กรรมการ
5. นางสุครอง นันทแลบโรงเรียนบ้านปรางค์ กรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นายศิริยศ วงศ์แพทย์ เจ้าหน้าที่สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา กรรมการ
2. นางชุติกาญจน์ จำเริญกิจไพศาล โรงเรียนบ้านสมาคมพยาบาลไทย กรรมการ
3. นางชลธิชา อุทุมพรโรงเรียนพนาสวรรค์ กรรมการ
4. นางชริญญา เสนนันตาโรงเรียนท่านผู้หญิงสง่า ฯกรรมการ
5. นางกัญญาภัทร ปรารมภ์โรงเรียนบ้านปางแกกรรมการ
6. นางดวงนภา กรุณาดวงจิตโรงเรียนบ้านนาฝ่ากรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นายศิริยศ วงศ์แพทย์ เจ้าหน้าที่สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา กรรมการ
2. นางชุติกาญจน์ จำเริญกิจไพศาล โรงเรียนบ้านสมาคมพยาบาลไทย กรรมการ
3. นางชลธิชา อุทุมพร โรงเรียนพนาสวรรค์ กรรมการ
4. นางชริญญา เสนนันตาโรงเรียนท่านผู้หญิงสง่า ฯกรรมการ
5. นางกัญญาภัทร ปรารมภ์โรงเรียนบ้านปางแกกรรมการ
6. นางดวงนภา กรุณาดวงจิตโรงเรียนบ้านนาฝ่ากรรมการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางจำนงจิต บุญเกิดโรงเรียนชุมชนรัขดาภิเษกกรรมการ
2. นางกัลยาณี ซอละสีโรงเรียนบ้านปงกรรมการ
3. นางกรกฎ จันต๊ะยอดโรงเรียนบ้านดอนแก้วกรรมการ
4. นางสุวรรณี จิณไชยโรงเรียนชุมชนศิลาแลงกรรมการ
5. นางพัชญา อุ่นใจโรงเรียนหม่อมเจ้าเจริญใจฯกรรมการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางปริญญา เนตรทิพย์โรงเรียนบ้านปรางค์กรรมการ
2. นางกิตยาภรณ์ ปิงยศโรงเรียนชุมชนบ้านดอนตันกรรมการ
3. นางเครือวัลย์ พรหมรักษ์โรงเรียนจตุราษฎร์ศึกษากรรมการ
4. นางนิชกานต์ ปะทิโรงเรียนบ้านท่าวังผาฯกรรมการ
5. นางสาวสุพรรษา อุ่นเครือโรงเรียนบ้านผักเฮือกกรรมการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางศรีคาน แสนแขกโรงเรียนบ้านน้ำพิกรรมการ
2. นางสาวสุพรรษา อุ่นเครือโรงเรียนบ้านผักเฮือกกรรมการ
3. นางสาววัชรีภร สุวรรณโรงเรียนวรนครกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางศรีคาน แสนแขกโรงเรียนบ้านน้ำพิกรรมการ
2. นางสาวสุพรรษา อุ่นเครือโรงเรียนบ้านผักเฮือกกรรมการ
3. นางสาววัชรีภร สุวรรณโรงเรียนวรนครกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางวีรวรรณ ชนประภาวิชญ์ โรงเรียนบ้านส้าน (คุรุราษฎร์รังสรรค์)กรรมการ
2. นางชมเดือน คำผัด โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยากรรมการ
3. นางนภสร บุญสิงห์ โรงเรียนสกาดพัฒนา กรรมการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางวีรวรรณ ชนประภาวิชญ์ โรงเรียนบ้านส้าน (คุรุราษฎร์รังสรรค์)กรรมการ
2. นางชมเดือน คำผัด โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยากรรมการ
3. นางนภสร บุญสิงห์ โรงเรียนสกาดพัฒนากรรมการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายพงษ์เทพ คำพุฒโรงเรียนบ้านส้านคุรุราษฎรังสรรค์กรรมการ
2. นายศุภนิตย์ สิทธิชัยโรงเรียนวรนครกรรมการ
3. นายสมพงษ์ ก่อเกิดโรงเรียนบ้านสบกอนกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายพงษ์เทพ คำพุฒโรงเรียนบ้านส้านคุรุราษฎรังสรรค์กรรมการ
2. นายศุภนิตย์ สิทธิชัยโรงเรียนวรนครกรรมการ
3. นายสมพงษ์ ก่อเกิดโรงเรียนบ้านสบกอนกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายพงษ์เทพ คำพุฒโรงเรียนบ้านส้านคุรุราษฎรังสรรค์กรรมการ
2. นายศุภนิตย์ สิทธิชัยโรงเรียนวรนครกรรมการ
3. นายสมพงษ์ ก่อเกิดโรงเรียนบ้านสบกอนกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายพงษ์เทพ คำพุฒโรงเรียนบ้านส้านคุรุราษฎรังสรรค์กรรมการ
2. นายศุภนิตย์ สิทธิชัยโรงเรียนวรนครกรรมการ
3. นายสมพงษ์ ก่อเกิดโรงเรียนบ้านสบกอนกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางนิศากร มูลคำโรงเรียนบ้านสบกอนกรรมการ
2. นายประธาน บริสุทธิ์โรงเรียนบ้านน้ำพุร้อนกรรมการ
3. นางสาวรัตนาภร ภัทรกุลดุษฎีโรงเรียนบ้านเปียงซ้อกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางนิศากร มูลคำโรงเรียนบ้านสบกอนกรรมการ
2. นายประธาน บริสุทธิ์โรงเรียนบ้านน้ำพุร้อนกรรมการ
3. นางสาวรัตนาภร ภัทรกุลดุษฎีโรงเรียนบ้านเปียงซ้อกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางนิศากร มูลคำโรงเรียนบ้านสบกอนกรรมการ
2. นายประธาน บริสุทธิ์โรงเรียนบ้านน้ำพุร้อนกรรมการ
3. นางสาวรัตนาภร ภัทรกุลดุษฎีโรงเรียนบ้านเปียงซ้อกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางนิศากร มูลคำโรงเรียนบ้านสบกอนกรรมการ
2. นายประธาน บริสุทธิ์โรงเรียนบ้านน้ำพุร้อนกรรมการ
3. นางสาวรัตนาภร ภัทรกุลดุษฎีโรงเรียนบ้านเปียงซ้อกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายพินิจ พรหมรักษ์โรงเรียนศรีสระวงค์กรรมการ
2. นายภิรมย์ เสรีนวกุลโรงเรียนบ้านปางยางกรรมการ
3. นายศักดิ์ พรหมรักษ์โรงเรียนจตุราษฎร์ศึกษากรรมการ
4. นายทิวากร จิตอารีโรงเรียนบ้านสกาดใต้กรรมการ
5. นางสาวเพลินพิศ จันต๊ะยอดโรงเรียนบ้านสบมางกรรมการ
6. นางสาวสุขภัฐนรินทร์ กันจินะโรงเรียนบ้านกอกจูนกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายพินิจ พรหมรักษ์โรงเรียนศรีสระวงค์กรรมการ
2. นายภิรมย์ เสรีนวกุลโรงเรียนบ้านปางยางกรรมการ
3. นายศักดิ์ พรหมรักษ์โรงเรียนจตุราษฎร์ศึกษากรรมการ
4. นายทิวากร จิตอารีโรงเรียนบ้านสกาดใต้กรรมการ
5. นางสาวเพลินพิศ จันต๊ะยอดโรงเรียนบ้านสบมางกรรมการ
6. นางสาวสุขภัฐนรินทร์ กันจินะโรงเรียนบ้านกอกจูนกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายพินิจ พรหมรักษ์โรงเรียนศรีสระวงค์กรรมการ
2. นายภิรมย์ เสรีนวกุลโรงเรียนบ้านปางยางกรรมการ
3. นายศักดิ์ พรหมรักษ์โรงเรียนจตุราษฎร์ศึกษากรรมการ
4. นายทิวากร จิตอารีโรงเรียนบ้านสกาดใต้กรรมการ
5. นางสาวเพลินพิศ จันต๊ะยอดโรงเรียนบ้านสบมางกรรมการ
6. นางสาวสุขภัฐนรินทร์ กันจินะโรงเรียนบ้านกอกจูนกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายพินิจ พรหมรักษ์โรงเรียนศรีสระวงค์กรรมการ
2. นายภิรมย์ เสรีนวกุลโรงเรียนบ้านปางยางกรรมการ
3. นายศักดิ์ พรหมรักษ์โรงเรียนจตุราษฎร์ศึกษากรรมการ
4. นายทิวากร จิตอารีโรงเรียนบ้านสกาดใต้กรรมการ
5. นางสาวเพลินพิศ จันต๊ะยอดโรงเรียนบ้านสบมางกรรมการ
6. นางสาวสุขภัฐนรินทร์ กันจินะโรงเรียนบ้านกอกจูนกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายพินิจ พรหมรักษ์โรงเรียนศรีสระวงค์กรรมการ
2. นายภิรมย์ เสรีนวกุลโรงเรียนบ้านปางยางกรรมการ
3. นายศักดิ์ พรหมรักษ์โรงเรียนจตุราษฎร์ศึกษากรรมการ
4. นายทิวากร จิตอารีโรงเรียนบ้านสกาดใต้กรรมการ
5. นางสาวเพลินพิศ จันต๊ะยอดโรงเรียนบ้านสบมางกรรมการ
6. นางสาวสุขภัฐนรินทร์ กันจินะโรงเรียนบ้านกอกจูนกรรมการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายก้าวพารักษ์ ชาวส้านโรงเรียนบ้านท่าวัผา "ประชารัฐ" วิทยาคารกรรมการ
2. นางพัฒนา เหล็งจุ้ยโรงเรียนบ้านส้าน "คุรุราษฎร์รังสรรค์"กรรมการ
3. นายธนกิจ ปานเรืองโรงเรียนบรรณโศภิษฐ์กรรมการ
4. นางเนตรนรินทร์ วีระเชวงกุลโรงเรียนบ้านสกาดพัฒนากรรมการ
5. นายชาลี ไชยเสนโรงเรียนป่ากลางมิตรภาพที่ 166กรรมการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางทัศนาภรณ์ ดอกเกี๋ยงโรงเรียนชุมชนบ้านดอนตันกรรมการ
2. นางสาวธนพร เพาะจ๊ะโป๊ะโรงเรียนบ้านสบมางกรรมการ
3. นายสาคร สะสมโรงเรียนบ้านแดนพนากรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางบัวเรียม สุทธหลวงโรงเรียนบ้านรอ้งกรรมการ
2. นายจำลอง ไชยยาโรงเรียนบ้านสองแควกรรมการ
3. นางอารีย์ อิ่นแก้วโรงเรียนแสนทองวิทยากรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางเกสร แก้วทิตย์โรงเรียนชุมชนบ้านดอนตันกรรมการ
2. นายสุวรรณ นนปินะโรงเรียนบ้านนาบงกรรมการ
3. นายศราวุฒิ ขันหลวงโรงเรียนบ้านบ่อหยวกกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางเกสร แก้วทิตย์โรงเรียนชุมชนบ้านดอนตันกรรมการ
2. นายสุวรรณ นนปินะโรงเรียนบ้านนาบงกรรมการ
3. นายศราวุฒิ ขันหลวงโรงเรียนบ้านบ่อหยวกกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางเกสร แก้วทิตย์โรงเรียนชุมชนบ้านดอนตันกรรมการ
2. นายสุวรรณ นนปินะโรงเรียนบ้านนาบงกรรมการ
3. นายศราวุฒิ ขันหลวงโรงเรียนบ้านบ่อหยวกกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวเกสร แก้วทิตย์โรงเรียนชุมชนบ้านดอนตันกรรมการ
2. นายสุวรรณ นนปินะโรงเรียนบ้านนาบงกรรมการ
3. นายศราวุฒิ ขันหลวงโรงเรียนบ้านบ่อหยวกกรรมการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายเฉลิมพล กวาวสิบสองโรงเรียนวรนครกรรมการ
2. นายอุเทน มับคละโรงเรียนบ้านผาน้ำย้อยกรรมการ
3. นายวิทยา ใจแก้วโรงเรียนบ้านห้วยทรายขาวกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายเฉลิมพล กวาวสิบสองโรงเรียนวรนครกรรมการ
2. นายอุเทน มับคละโรงเรียนบ้านผาน้ำย้อยกรรมการ
3. นายวิทยา ใจแก้วโรงเรียนบ้านห้วยทรายขาวกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายประทีป คำตันโรงเรียนบ้านสกาดพัฒนากรรมการ
2. นายศิริ ไชยช่อฟ้าโรงเรียนบ้านปางปุกกรรมการ
3. นางนภารัตน์ สิงห์ธนะโรงเรียนบ้านน้ำอ้อกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายประทีป คำตันโรงเรียนบ้านสกาดพัฒนากรรมการ
2. นายศิริ ไชยช่อฟ้าโรงเรียนบ้านปางปุกกรรมการ
3. นางนภารัตน์ สิงห์ธนะโรงเรียนบ้านน้ำอ้อกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายนิพจน์ ป้อมทองแดงโรงเรียนวรนครกรรมการ
2. นายธิติเชาว์ ปินตาโรงเรียนบ้านสบหนองกรรมการ
3. นายหาญ จินดาสวัสดิ์โรงเรียนชุมชนศิลาแลงกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นางราตรี มูลคำ 081-281 3836 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.น่าน เขต 2 >ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]