หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา<ณ สพป.น่าน เขต 2
ระหว่าง วันที่ 7 และ10 - 11 ตุลาคม พ.ศ. 2559

[ ทั้งหมด   7 ต.ค. 2559   10 ต.ค. 2559   11 ต.ค. 2559   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 10 ต.ค. 2559

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 030 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านปรางค์ อาคารปรางค์ฉัตรแก้ว ชั้น 2 ห้อง ป.2/1 10 ต.ค. 2559 08.30น.-11.30น.
2 031 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านปรางค์ อาคารปรางค์ฉัตรแก้ว ชั้น 2 ห้อง ป.2/2 10 ต.ค. 2559 08.30น.-11.30น.
3 032 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนวรนคร พญาผานอง ชั้น 2 ห้อง ป.3/1 10 ต.ค. 2559 08.30.00-11.30
4 007 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านปรางค์ อาคารปรางค์ฉัตรแก้ว ชั้น 2 ห้อง ป.3/3 10 ต.ค. 2559 08.30-11.30
5 008 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านปรางค์ ปรางค์ฉัตรแก้ว ชั้น 2 ห้อง ป.3/1 10 ต.ค. 2559 08.30-11.30
6 036 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 โรงเรียนวรนคร พญาผานอง ชั้น 2 ห้อง ป.3/3 10 ต.ค. 2559 08.30-11.30
7 037 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านปรางค์ อาคารปรางค์ฉัตรแก้ว ชั้น 2 ห้อง ป.3/2 10 ต.ค. 2559 08.30-11.30
8 038 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 โรงเรียนวรนคร พญาผานอง ชั้น 2 ห้อง 3/1 10 ต.ค. 2559 08.30-11.30
9 759 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านปรางค์ อาคารปรางค์ฉัตรแก้ว ชั้น 2 ห้อง ป.1/1 10 ต.ค. 2559 08.30-11.30
10 760 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านปรางค์ อาคารปรางค์ฉัตรแก้ว ชั้น 2 ห้อง ป.1/1 10 ต.ค. 2559 13.00น.-16.00น.
11 761 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนวรนคร พญาผานอง ชั้น 2 ห้อง ป3/2 10 ต.ค. 2559 08.30-11.30
12 762 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านปรางค์ อาคารปรางค์ฉัตรแก้ว ชั้น 3 ห้อง ป.4/1 10 ต.ค. 2559 08.30-11.30
13 763 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านปรางค์ อาคารปรางค์ฉัตรแก้ว ชั้น 3 ห้อง ป.4/2 10 ต.ค. 2559 08.30-11.30
14 764 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนวรนคร พญาผานอง ชั้น 2 ห้อง ป4/1 10 ต.ค. 2559 08.30-11.30
15 046 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านปรางค์ อาคารปรางค์ฉัตรแก้ว ชั้น 3 ห้อง ป.4/3 10 ต.ค. 2559 08.30-11.30
16 047 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 โรงเรียนวรนคร พญาผานอง ชั้น 2 ห้อง ป4/1 10 ต.ค. 2559 08.30-11.30

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านปรางค์ อาคารปรางค์ฉัตรแก้ว ชั้น 3 ห้อง ป.5/1 10 ต.ค. 2559 08.30-11.30
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านปรางค์ อาคารปรางค์ฉัตรแก้ว ชั้น 3 ห้อง ป.5/2 10 ต.ค. 2559 08.30-11.30
3 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวรนคร พญาผานอง ชั้น 2 ห้อง ป4/2 10 ต.ค. 2559 08.30-11.30
4 772 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนวรนคร พญาผานอง ชั้น 2 ห้อง 12 10 ต.ค. 2559 08.30-11.30
5 773 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวรนคร พญาผานอง ชั้น 2 ห้อง 12 10 ต.ค. 2559 08.30-11.30
6 774 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 โรงเรียนวรนคร โรงอาหาร 10 ต.ค. 2559 08.30-11.30
7 775 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 โรงเรียนวรนคร โรงอาหาร 10 ต.ค. 2559 08.30-11.30
8 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 สพป.น่าน เขต 2 ICT 10 ต.ค. 2559 08.30 เป็นต้นไป
9 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 สพป.น่าน เขต 2 ICT 10 ต.ค. 2559 08.30 เป็นต้นไป
10 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 สพป.น่าน เขต 2 อาคารไม้ ห้อง เอื้องคำ 10 ต.ค. 2559 08.30 เป็นต้นไป
11 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 สพป.น่าน เขต 2 อาคารไม้ ห้อง เอื้องคำ 10 ต.ค. 2559 08.30 เป็นต้นไป
12 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 สพป.น่าน เขต 2 จำปาน่าน ชั้น 2 10 ต.ค. 2559 08.30-11.30

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านปรางค์ อาคารมัธยม ชั้น 2 ห้อง ม.2 10 ต.ค. 2559 08.30-11.30
2 085 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวรนคร พญาผานอง ชั้น 3 ห้อง ป.5/1 10 ต.ค. 2559 08.30-11.30
3 090 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านปรางค์ อาคารปรางค์ฉัตรแก้ว ชั้น 1 ห้อง ห้องโถง 10 ต.ค. 2559 08.30-11.30
4 091 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนวรนคร พญาผานอง ชั้น 3 ห้อง ป5./2-3 10 ต.ค. 2559 08.30-11.30
5 093 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านปรางค์ อาคารปรางค์ฉัตรแก้ว ชั้น 1 ห้อง ห้องโถง 10 ต.ค. 2559 08.30-11.30
6 094 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวรนคร พญาผานอง ชั้น 3 ห้อง ป.5/2-3 10 ต.ค. 2559 08.30-11.30
7 095 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 โรงเรียนวรนคร พญาผานอง ชั้น 1 ห้อง ใต้ถุน 10 ต.ค. 2559 08.30-11.30
8 096 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนวรนคร พญาผานอง ชั้น ใต้ถุนชั้น1 10 ต.ค. 2559 08.30-11.30น
9 099 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านปรางค์ อาคารปรางค์ฉัตรแก้ว ชั้น 1 ห้อง ห้องโถง 10 ต.ค. 2559 08.30-11.30
10 100 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวรนคร พญาผานอง ชั้น 3 ห้อง ป.5/2-3 10 ต.ค. 2559 08.30-11.30
11 766 การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านนาวงค์ อาคารอเนกประสงค์ 10 ต.ค. 2559 08.30เป็นต้นไป
12 181 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาวงค์ อาคารอเนกประสงค์ 10 ต.ค. 2559 08.30เป็นต้นไป
13 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาวงค์ อาคารอเนกประสงค์ 10 ต.ค. 2559 08.30เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านร้อง อาคารอเนกประสงค์ เวที 10 ต.ค. 2559 08.30น.เป็นต้นไป
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านร้อง อาคารอเนกประสงค์ เวที 10 ต.ค. 2559 08.30เป็นต้นไป
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านร้อง อาคารอเนกประสงค์ เวที 10 ต.ค. 2559 08.30เป็นต้นไป
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านร้อง ใต้ถุนอาคารหลังใหม่ 10 ต.ค. 2559 08.30-11.30น
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านร้อง ใต้ถุนอาคารหลังใหม่ 10 ต.ค. 2559 08.30-11.30น
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านร้อง ใต้ถุนอาคารหลังใหม่ 10 ต.ค. 2559 08.30เป็นต้นไป
7 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านร้อง อาคารหลังใหม่ชั้นบน ชั้น 2 ห้อง ป.1 10 ต.ค. 2559 08.30เป็นต้นไป
8 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านร้อง อาคารหลังใหม่ชั้นบน ชั้น 2 ห้อง ป.2 10 ต.ค. 2559 08.30เป็นต้นไป
9 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านร้อง อาคารหลังใหม่ชั้นบน ชั้น 2 ห้อง ป.3 10 ต.ค. 2559 08.30เป็นต้นไป
10 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านร้อง เฉลิมพระเกีรติ ชั้น 2 ห้อง ป.4 10 ต.ค. 2559 08.30เป็นต้นไป
11 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านร้อง เฉลิมพระเกีรติ ชั้น 2 ห้อง ป.5 10 ต.ค. 2559 08.30เป็นต้นไป
12 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านร้อง เฉลิมพระเกีรติ ชั้น 2 ห้อง ป.6 10 ต.ค. 2559 08.30เป็นต้นไป
13 768 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านร้อง ห้อง สมุด 10 ต.ค. 2559 08.30เป็นต้นไป
14 169 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านร้อง ห้อง สมุด 10 ต.ค. 2559 08.30เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 738 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านร้อง เวที 10 ต.ค. 2559 13.30น เป็นต้นไป
2 739 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านร้อง เวที 10 ต.ค. 2559 13.30น เป็นต้นไป
3 740 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านร้อง อาคารเอนกประสงค์ 10 ต.ค. 2559 08.30เป็นต้นไป
4 741 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านร้อง อาคารเอนกประสงค์ 10 ต.ค. 2559 13.00เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 265 การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวรนคร พญาผานอง ชั้น 2 ห้อง ป.3/1 10 ต.ค. 2559 13.00-16.00
2 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนวรนคร พญาผานอง ชั้น 2 ห้อง ป.3/1 10 ต.ค. 2559 13.00-16.00
3 721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนวรนคร พญาผานอง ชั้น 2 ห้อง ป3/3 10 ต.ค. 2559 13.00-16.00
4 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวรนคร พญาผานอง ชั้น 2 ห้อง ป.3/3 10 ต.ค. 2559 13.00-16.00
5 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนวรนคร พญาผานอง ชั้น 2 ห้อง ป.3/2 10 ต.ค. 2559 13.00-16.00
6 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนวรนคร พญาผานอง ชั้น 2 ห้อง ป.3/3 10 ต.ค. 2559 13.00-16.00
7 313 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวรนคร พญาผานอง ชั้น 2 ห้อง ป.4/1 10 ต.ค. 2559 13.00-16.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 314 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านร้อง ใต้ถุนอาคารเฉลิมพระเกียรติ 10 ต.ค. 2559 08.30 เป็นต้นไป
2 316 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านร้อง ใต้ถุนอาคารเฉลิมพระเกียรติ 10 ต.ค. 2559 08.30 เป็นต้นไป
3 327 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านร้อง ใต้ถุนอาคารเฉลิมพระเกียรติ 10 ต.ค. 2559 08.30 เป็นต้นไป
4 329 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านร้อง ใต้ถุนอาคารเฉลิมพระเกียรติ 10 ต.ค. 2559 08.30 เป็นต้นไป
5 331 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านร้อง ใต้ถุนอาคารเฉลิมพระเกียรติ 10 ต.ค. 2559 08.30 เป็นต้นไป
6 333 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านร้อง ใต้ถุนอาคารเฉลิมพระเกียรติ 10 ต.ค. 2559 08.30 เป็นต้นไป
7 335 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านร้อง ใต้ถุนอาคารเฉลิมพระเกียรติ 10 ต.ค. 2559 08.30 เป็นต้นไป
8 337 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านร้อง ใต้ถุนอาคารเฉลิมพระเกียรติ 10 ต.ค. 2559 08.30 เป็นต้นไป
9 353 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านปรางค์ อาคารเอนกประสงค์ 10 ต.ค. 2559 09.00 -12.00
10 371 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านปรางค์ อาคารเอนกประสงค์ 10 ต.ค. 2559 09.00 -12.00
11 731 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านปรางค์ อาคารเอนกประสงค์ 10 ต.ค. 2559 13.00 เป็นต้นไป
12 732 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านปรางค์ อาคารเอนกประสงค์ 10 ต.ค. 2559 13.00 เป็นต้นไป
13 603 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนวรนคร อาคารเอนกประสงค์ 10 ต.ค. 2559 13.00 เป็นต้นไป
14 605 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนวรนคร อาคารเอนกประสงค์ 10 ต.ค. 2559 13.00 เป็นต้นไป
15 369 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 สพป.น่าน เขต 2 อาคารเอนกประสงค์ ห้อง เวทีพิธีเปิดงาน 10 ต.ค. 2559 13.00 เป็นต้นไป
16 373 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนวรนคร อาคารเอนกประสงค์ 10 ต.ค. 2559 09.00-12.00
17 372 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 สพป.น่าน เขต 2 อาคารเอนกประสงค์ 10 ต.ค. 2559 13.00 เป็นต้นไป
18 374 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนวรนคร อาคารเอนกประสงค์ 10 ต.ค. 2559 09.00 -12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 สพป.น่าน เขต 2 เวทีกลาง 10 ต.ค. 2559 08.30 เป็นต้นไป
2 395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 สพป.น่าน เขต 2 เวทีกลาง 10 ต.ค. 2559 08.30 เป็นต้นไป
3 396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 สพป.น่าน เขต 2 อาคารเอนกประสงค์ ห้อง เวทีพิธีเปิดงาน 10 ต.ค. 2559 08.00 เป็นต้นไป
4 398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 สพป.น่าน เขต 2 เวทีกลาง 10 ต.ค. 2559 08.30 เป็นต้นไป
5 399 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 สพป.น่าน เขต 2 อาคารเอนกประสงค์ ห้อง เวทีพิธีเปิดงาน 10 ต.ค. 2559 08.00 เป็นต้นไป
6 400 การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 สพป.น่าน เขต 2 อาคารเอนกประสงค์ ห้อง เวทีพิธีเปิดงาน 10 ต.ค. 2559 11.00 เป็นต้นไป
7 404 การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 สพป.น่าน เขต 2 อาคารเอนกประสงค์ ห้อง เวทีพิธีเปิดงาน 10 ต.ค. 2559 11.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 052 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 สพป.น่าน เขต 2 อำนวยการการ ชั้น 2 ห้อง เสี้ยวดอกขาว 10 ต.ค. 2559 08.30 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 สพป.น่าน เขต 2 สนามกีฬาสพป. 10 ต.ค. 2559 08.30เป็นต้นไป
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 สพป.น่าน เขต 2 สนามกีฬา สพป 10 ต.ค. 2559 08.30เป็นต้นไป
3 102 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านปรางค์ ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ 10 ต.ค. 2559 08.30เป็นต้นไป
4 103 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนวรนคร พญาผานอง ชั้น 2 ห้อง ห้องโล่งทิศตะวันออก 10 ต.ค. 2559 08.30เป็นต้นไป
5 708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านปรางค์ ปรางค์ฉัตรแก้ว ห้อง ป3/4 10 ต.ค. 2559 08.30เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 002 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านปรางค์ อาคารปรางค์ฉัตรแก้ว ชั้น 4 ห้อง คอมฯ 10 ต.ค. 2559 09.00-11.00
2 005 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนวรนคร อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน 10 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป
3 011 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านปรางค์ ปรางค์ฉัตรแก้ว ชั้น 4 ห้อง คอมพิวเตอร์ 10 ต.ค. 2559 13.00-16.00
4 016 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 สพป.น่าน เขต 2 ICT ชั้น 1 ห้อง คอมพิวเตอร์ 10 ต.ค. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
5 017 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 สพป.น่าน เขต 2 ICT ชั้น 1 ห้อง คอมพิวเตอร์ 10 ต.ค. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
6 021 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาวงค์ เฉลิมราชย์ ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 10 ต.ค. 2559 09.00-12.00
7 028 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียนวรนคร อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน 10 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป
8 029 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนวรนคร อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 10 ต.ค. 2559 13.00-16.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 243 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 สพป.น่าน เขต 2 อาคารหลังใหม่ชั้นบน/บันได้ขึ้นทิศเหนือ 10 ต.ค. 2559 08.30เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 สพป.น่าน เขต 2 โรงจอดรถติดอาคารไม้ทิศตะวันออก 10 ต.ค. 2559 08.30-11.30
2 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 สพป.น่าน เขต 2 โรงจอดรถ ทิศตะวันออก ติดอาคารเก็บวัสดุกลาง 10 ต.ค. 2559 08.30-11.30
3 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 สพป.น่าน เขต 2 โรงจอดรถทางเข้า สพป. 10 ต.ค. 2559 08.30-11.30น
4 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 สพป.น่าน เขต 2 โรงจอดรถทางเข้า สพป. 10 ต.ค. 2559 08.30-11.30น
5 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 สพป.น่าน เขต 2 ใต้ถุนอาคารหลังใหม่ 10 ต.ค. 2559 13.00น.-16.00น.
6 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 สพป.น่าน เขต 2 ใต้ถุนอาคารหลังใหม่ 10 ต.ค. 2559 13.00น.-16.00น.
7 018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 สพป.น่าน เขต 2 ห้องประชุมช่อเอื้อง/อาคารไม้ 10 ต.ค. 2559 08.30-11.30น
8 019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 สพป.น่าน เขต 2 ห้องประชุมช่อเอื้อง/อาคารไม้ 10 ต.ค. 2559 08.30-11.30น
9 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 สพป.น่าน เขต 2 ใต้ถุนอาคารหลังใหม่ 10 ต.ค. 2559 13.00น.-16.00น.
10 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 สพป.น่าน เขต 2 ใต้ถุนอาคารหลังใหม่ 10 ต.ค. 2559 13.00น.-16.00น.
11 026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 สพป.น่าน เขต 2 ใต้ถุนอาคารหลังใหม่ 10 ต.ค. 2559 08.30-11.30น
12 027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 สพป.น่าน เขต 2 ใต้ถุนอาคารหลังใหม่ 10 ต.ค. 2559 08.30-11.30น
13 734 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 สพป.น่าน เขต 2 ใต้ถุนอาคารหลังใหม่ 10 ต.ค. 2559 08.30-11.30น
14 034 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 สพป.น่าน เขต 2 ใต้ถุนอาคารหลังใหม่ 10 ต.ค. 2559 08.30-11.30น
15 048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 สพป.น่าน เขต 2 ใต้ถุนอาคารหลังใหม่ 10 ต.ค. 2559 08.30-11.30น
16 050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 สพป.น่าน เขต 2 ใต้ถุนอาคารหลังใหม่ 10 ต.ค. 2559 08.30-11.30น
17 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 สพป.น่าน เขต 2 อาคารหลังใหม่ชั้นบน/บันได้ขึ้นทิศใต้ 10 ต.ค. 2559 08.30-11.30น
18 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 สพป.น่าน เขต 2 อาคารหลังใหม่ชั้นบน/บันได้ขึ้นทิศใต้ 10 ต.ค. 2559 08.30-11.30น

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นางราตรี มูลคำ 081-281 3836 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.น่าน เขต 2 >ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]