รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1.....ระหว่าง วันที่ ..22 - 23 .... เดือน ....กันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำหิน 1. เด็กหญิงมนัสนันท์  จอมแปงทา
 
1. นายสวัสดิ์  หาดจันทร์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนม่วงพนาโมเดล(ร.ร.บ้านอ่ายนาผา,ร.ร.บ้านนาไลย,ร.ร.บ้านพะเยา,ร.ร.บ้านม่วงเนิ้ง) 1. เด็กหญิงวิรัญชนา  อุปชัย
 
1. นายสัมพันธ์  ขัติยศ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันทะ 1. เด็กหญิงธนพร  จันต๊ะวงค์
 
1. นางสาวแพรวพรรณ  ศรีวิชัย
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านนาคา 1. เด็กหญิงภูสุดา  ไชยสีติ๊บ
 
1. นางสาวทิพนภา  ฑีฆาวงค์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่ 1. เด็กหญิงเกศกนก  สุนันต๊ะ
 
1. นางนันทิกานต์  ปาฟอง
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหาดเค็ด 1. เด็กหญิงธีราภรณ์  เรืองตื้อ
 
1. นางอักษร  คำลือ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำตวง 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  แซ่ว่าง
 
1. นางสุชาดา  จินะแปง
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันทะ 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  ธิจันทร์
 
1. นางสาวแพรวพรรณ  ศรีวิชัย
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งศรีทอง 1. เด็กหญิงวรัญญา  สารถ้อย
 
1. นางดารา  ลัมยศ
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาราบจุลเกษตรศึกษาคาร 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  โนทะ
 
1. นางนิภา  อุ่นถา
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันทะ 1. เด็กหญิงอริศรา  เป็งนันท์
 
1. นางสาวแพรวพรรณ  ศรีวิชัย
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร 1. เด็กหญิงชนกานต์  ประทอง
2. เด็กหญิงอริสา  พรมมา
3. เด็กหญิงอาริษา  ถุงจาวะนะ
 
1. นางกลณี  เถรหมื่นไวย
2. นางกนกรัตน์  อดิศรศุภพงษ์
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาราบจุลเกษตรศึกษาคาร 1. เด็กชายธนภัทร  ปาฟอง
2. เด็กหญิงพรรษมน  ยาพรม
3. เด็กหญิงเขมจิรา  ขาวหล้า
 
1. นางนิภา  อุ่นถา
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีนาม่าน 1. เด็กหญิงนลัทพร  โลนันท์
2. เด็กหญิงวิมพ์วิภา  ชุวานันท์
3. เด็กชายศรัณย์  รักเสมอวงศ์
 
1. นางสาวจีระพร  อภิวัน
2. นางนีรนุช  อภิชาติสกุล
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำเรือง 1. เด็กหญิงธัญชนก  จากา
2. เด็กชายพชรพล  ขันทะ
 
1. นางวนัญญา  พลธนะ
2. นางบำเพ็ญ  ธนาสนิทกุล
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าแลวหลวงวิทยา 1. เด็กหญิงชนากานต์  คำมงคล
2. เด็กหญิงพิชชาภา  คำอินสม
 
1. นางสาวรัตนาวดี  วังคำ
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิธิวิทย์ 1. เด็กหญิงวีรินทร์  เอกอนันต์กุล
 
1. นายศักดิ์ดินันท์  อายุยืน
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1. เด็กชายภัทรดนัย  ธนสิริโชติ
 
1. นางสาวระพีพรรณ  กันฑะวงค์
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชานุบาล 1. เด็กหญิงชนกนันท์  ธนกวีศิลป์
2. เด็กชายธนกฤต  สายกู่แก้ว
3. เด็กหญิงภูริชญา  ธะนะสม
 
1. นางพัชรินทร์  โนทะนะ
2. นางวรัมภรณ์  แก้วบุญเรือง
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยมอญ 1. เด็กหญิงนันทิพร  แซ่พ่าน
2. เด็กชายสุรเชษฐ์  บุญภิพบ
3. เด็กหญิงเกสรา  แซ่ลี
 
1. นายประจักษ์  จันทร์ต๊ะ
2. นางสุภาวรรณ  บุญตา
 
21 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1. เด็กหญิงกฤตยา  ประเพณี
2. เด็กหญิงกัญญานุช  อุปนันไชย
3. เด็กหญิงบงกชมาศ  บุญก้อน
 
1. นางแวววิมล  ด้วงทอง
2. นางเกศรา  ศรีตระกูลวงศ์
 
22 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยมอญ 1. เด็กหญิงสุภาวดี  สุขสวัสดิ์
2. เด็กหญิงอรทัย  พิศจาร
3. เด็กหญิงอังศุมาริน  สุยะ
 
1. นายประจักษ์  จันทร์ต๊ะ
2. นางสุภาวรรณ  บุญตา
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชานุบาล 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  วิชัยยา
2. เด็กชายศุภสัณห์  ชื่นวรารักษ์
 
1. นางนิภาวรรณ  พรหมวงศนันท์
2. นางพัชรินทร์  โนทะนะ
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1. เด็กชายคณพศ  กาญจนสินิทธ์
 
1. นางนภาพร  ศิริเวทิน
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านนาคา 1. เด็กชายปณชัย  อุตยะราช
 
1. นายอนุชิต  แก้วหลวง
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าแลวหลวงวิทยา 1. นายอริย์ธัช  พันธ์แก้ว
 
1. นางอัจฉราพร  สิงห์สม
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิธิวิทย์ 1. เด็กหญิงจิณณะ  วัยวัฒนะ
2. เด็กชายนิธาน  เชื้อสุวรรณ
3. เด็กชายวิริทธิ์  เอกอนันต์กุล
 
1. นางสาวชรัญญา  อาภาวัง
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผาสิงห์ 1. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์   ไชยชนะ
2. เด็กหญิงนพรัตน์  ขัติยศ
3. เด็กหญิงศศิปรียา  วงศ์สาร
 
1. นางนภัค   แสวงพรรค
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยมอญ 1. เด็กชายประวีร์   แซ่พ่าน
2. เด็กชายภีรเดช  เขื่อนเมือง
3. เด็กหญิงเกสรา  ไชยมงคล
 
1. นางสาวคนึงนิจ  ณ น่าน
2. นายเดชดนัย  มหายศนันท์
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยมอญ 1. นางสาวจารุณี  รัตนอินทร์
2. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  ศรีบุญเรือง
3. นางสาววนิดา  แซ่ลี
 
1. นางสาวคนึงนิจ  ณ น่าน
2. นายเดชดนัย  มหายศนันท์
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชานุบาล 1. เด็กชายณัฐจักขณ์  เจดีย์นันท์
2. เด็กหญิงปราญชลี  ภิมาลย์
3. เด็กชายเมธาสิทธิ์  ทินนะพรม
 
1. สิบเอกหญิงปวีย์สุดา  ศรีเมืองวรโชติ
2. นางสาวพรวิจิตร  โนทา
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเปา 1. นายนัทธพงศ์  จันวัง
2. นายพัทธพล  แก้วกันทา
3. เด็กหญิงอนัญญา  สิงห์วิโรจน์
 
1. นางสาวขวัญกมล  สีธิ
2. นายปรีชา  ก้อนคำ
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 81.87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดู่พงษ์ 1. เด็กหญิงชลลดา  ผัดดี
2. เด็กชายณัฐพล  ทาจันทิพย์
3. เด็กหญิงเสาวณีย์  จำปา
 
1. นางจิราภรณ์  เชียงจันทร์
2. นางปราณี  พิพัฒน์สถิตกุล
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 82.04 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดู่พงษ์ 1. เด็กหญิงทิพย์สุดา  ยศมาดี
2. เด็กหญิงพิยดา  นุชประไพ
3. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ดวงดาว
 
1. นางจิราภรณ์  เชียงจันทร์
2. นางนิพาดา  คำปาละ
 
35 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชานุบาล 1. เด็กหญิงณัฐกมล  พลหลัก
2. เด็กหญิงมนัญชญา  ศรีวิไชย
 
1. นางฐานนันท์  ตายอด
 
36 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเปา 1. เด็กชายชิษณุพงศ์  ยะโน
2. เด็กชายอัครพนธ์  สุทธเอ้ย
 
1. นายพรชัย  คำฟู
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. เด็กชายจักษพันธ์  เตโจ
2. เด็กชายรณกฤษณ์  ขะละ
 
1. นางอัจฉรา  มงคล
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. เด็กชายนพดล  ทรงศรี
2. เด็กชายอัครชัย   สุขสุวรรณ์
 
1. นางพิมลรัตน์  บุญเรือง
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวัวแดง 1. เด็กชายณัฐกิต  เตโจ
2. เด็กชายศิริโชค  วงศ์ศิริ
 
1. นางกนกทอง  ใจดี
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. เด็กชายธนาศักดิ์  มะโนศิลา
2. เด็กชายสิทธิกร  ปวงคำ
 
1. นายพูนศักดิ์  บุญช่วง
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. เด็กชายดนัยพงษ์  ยินดี
2. เด็กชายเดชาชาญ  สายชมพู
 
1. นายพูนศักดิ์  บุญช่วง
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำเรือง 1. เด็กหญิงกชกร  เรืองรินทร์
2. เด็กหญิงกุลธิดา  ซากา
3. เด็กหญิงธัญวรัตม์  สารกา
4. เด็กหญิงนริศรา  ปัญญาทา
5. เด็กหญิงศศิธร  แก้วกุลสี
 
1. นางวนิดา  ธิเขียว
2. นางสาวเพ็ญจันทร์  จันต๊ะกูล
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำเรือง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ธิเขียว
2. เด็กหญิงกัญญาวีร์  สารกา
3. เด็กหญิงขวัญจิรา  ยาท้วม
4. เด็กหญิงปภัสชา  คำอ้ายล้าน
5. เด็กชายพีรภัส  กุดแถลง
 
1. นางวนัญญา  พลธนะ
2. นางสาวณัฐิยา  ปาโน
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตอง 1. เด็กหญิงพิมพ์นภา  ไชยนา
2. เด็กชายราเชนทร์  อุตรชน
3. เด็กหญิงสุพรรษา  จันทร์ใย
4. เด็กชายอติชาติ  นุราช
5. เด็กหญิงอังคณา  อิ่นมะโน
 
1. นางศรีแพร  มั่นเหมาะ
2. นางสาวเกษฎา  ดวงจิตร
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชานุบาล 1. เด็กหญิงณัฐชวดี  ทองอินปัน
2. เด็กหญิงปุณยาพร  อยู่เย็น
3. เด็กหญิงพิชชาภา  เมืองพรหม
4. เด็กชายศิริพงศ์  พงศ์ศิริเลิศ
5. เด็กหญิงสโรชา  พิพัฒพงศา
 
1. นางสุวารี  แก้วบรรจง
2. นางสาวดวงพร  จันติ๊บแก้ว
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชานุบาล 1. เด็กหญิงชลรฎา  บุตรแก้ว
2. เด็กหญิงธมลวรรณ  สุวรรณตระการ
3. เด็กหญิงสรัลพร  หมื่นโฮ้ง
4. เด็กหญิงอรเทพิน  เรืองตังยาน
5. เด็กหญิงอัจฉรียา  เจดีย์แปง
 
1. นางสุวารี  แก้วบรรจง
2. นางสาวปวีณอร  สีเขียว
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านอ้อย 1. นางสาวคันธารัตน์  พรมรักษา
2. นางสาวนุชรินทร์  กองสอน
3. นางสาวประดิภา  ป่วนปั่น
4. นางสาวพัชรินทร์  ตุ้ยน้อย
5. นางสาวภัทรวดี  ปันนิต
 
1. นายนิโรจน์  แก้วกันทา
2. นางสาวอัมพิกา  แก้วพุธ
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านนาคา 1. เด็กชายจิรภัทร  เสน่หา
2. เด็กหญิงญาณภัทร   คำวงค์แก้ว
3. เด็กหญิงทัศนวรรณ   นันต๊ะปิน
4. เด็กชายปิยะวัชร์   ทะกา
5. เด็กชายสรวิศ   มาละ
 
1. นายพิทักษ์พงศ์   ไชยศิริ
2. นางปิลันธนา    ปิงวงค์
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์รัฐพัฒนา 1. เด็กหญิงกานต์ชนิต  บุญอิน
2. เด็กชายญัตตากร  บุญอินทร์
3. เด็กชายธวัชชัย  บุญอิน
4. เด็กหญิงสุจินดา  บุญอิน
5. เด็กชายอนันตศักดิ์  เชื้อบุญมี
 
1. นายธีรวัฒน์  วิละปิง
2. นายเอกพันธ์  ตันท่อน
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107 1. เด็กหญิงจุฬารัตน์  พวงศรี
 
1. นางรัฐฐาณัฐ  วิไลรุจิกรณ์
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125 1. เด็กหญิงสุวราภรณ์  สร่างตุ่ม
 
1. นางพัฒนา  สืบบุตร
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผาตูบ 1. เด็กหญิงสุมินตรา    ขอนขาว
 
1. นางจันทรา    ตนะทิพย์
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1. เด็กหญิงปัญญาพร  พรมเมืองดี
2. เด็กชายภาณุวิชญ์  ชัยวงศ์
 
1. นางนิมมนา  ธิขวัญ
2. นางรัตนา  มาบุญลือ
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 98.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร 1. เด็กชายกฤษตานนท์  สุยะนา
2. เด็กหญิงชลิตา  เกษทองมา
 
1. นายเชาว์  กาบคำ
2. นางอมรรัตน์  ฐิติชัยธนาภัทร์
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 95.07 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตอง 1. เด็กหญิงวรรณนิษา  พรมไชย
2. เด็กชายอนุศิษฎ์  ทองฟู
 
1. นางสาวมณทิรา  คำปา
2. นางศรีแพร  มั่นเหมาะ
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดรุณวิทยา (เทศบาลบ้านสวนตาล) 1. เด็กหญิงกัญญาพร  ยอดผกา
2. เด็กหญิงกานต์ธิดา  รื่นรวย
3. เด็กหญิงญาณี  ชูรัมย์
4. เด็กหญิงณัฐวิภา  คำอินทร์
5. เด็กหญิงนภัสสร  อิมพรม
6. เด็กหญิงบวรรัตน์  เตชนันท์
7. เด็กหญิงปิยนันท์  จันทนา
8. เด็กหญิงยุพารัตน์  อุดทังไข
9. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ทะปะละ
10. เด็กหญิงสุลลิตา  ดีธานี
 
1. นายมารุต  วงค์หล้า
2. นางสุธารักษ์  ดรุณนารถ
3. นางสาวสุพัตรา  ละทะโล
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์รัฐพัฒนา 1. เด็กหญิงขนิษฐา  สุชาพงษ์
2. เด็กหญิงชนิตรา  แสนใจมงคล
3. เด็กหญิงธนัชญา  สุดใจ
4. เด็กหญิงธมลวรรณ  มูลธิจันทร์
5. เด็กหญิงนภัสสร  เจริญสุข
6. เด็กหญิงพันธิสา  บุญอินทร์
7. เด็กหญิงพิมพ์วิมล  บุญอิน
8. เด็กหญิงอดิศา  บุญอิน
9. เด็กหญิงอัมภริกา  บุญอินทร์
10. เด็กหญิงเกวลิน  อิ่นมะโน
 
1. นางรัชฎาภรณ์  กิวัฒนา
2. นางสาวสายรุ้ง  นามบ้านชาติ
3. นางธิดารัตน์  ปั้นบุญ
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประกิตเวชศักดิ์ 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  แสนย่าง
2. เด็กหญิงชาดา  แสนย่าง
3. เด็กหญิงฐิตินันท์  แสนโซ้ง
4. เด็กหญิงถนิมภรณ์  แสนย่าง
5. เด็กหญิงทานตะวัน  แสนย่าง
6. เด็กหญิงบงกช  แสนโซ้ง
7. เด็กหญิงพรทิพย์  แสนย้าง
8. เด็กหญิงพินสุดา  แสนย่าง
9. เด็กหญิงมโนราห์  แสนย้าง
10. เด็กหญิงลักษมี  แสนซุ้ง
11. เด็กหญิงวราพร  แสนโซ้ง
12. เด็กหญิงวิรัชชา  แสนย่าง
13. เด็กหญิงศศิธร  แสนย่าง
14. เด็กหญิงศิริพร  แสนย่าง
15. เด็กหญิงเกศินี  แสนย้าง
 
1. นางนภาพร  จันทร์อินถา
2. นางสาวณฐมน  สุขสำราญ
3. นางฑาริการ์  ลือราช
4. นางกรรณิกา  กาญจนะ
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประกิตเวชศักดิ์ 1. เด็กหญิงกมลนิตย์  จิรสินโชติ
2. เด็กหญิงกาญจนา  แสนโซ้ง
3. เด็กหญิงชฎาพร  แสนซุ้ง
4. เด็กหญิงชุติมน  แสนโซ้ง
5. เด็กหญิงณิชชนันท์  แสนหาญ
6. เด็กหญิงทินาพร  แสนซุ้ง
7. เด็กหญิงธิติกานต์  แสนย่าง
8. เด็กหญิงพนิดา  แสนโซ้ง
9. เด็กหญิงพรรณิภา  แสนซุ้ง
10. เด็กหญิงพิชญา  แสนย้าง
11. เด็กหญิงรัตติกร  แสนซุ้ง
12. เด็กหญิงสุจินดา  แสนย้าง
13. เด็กหญิงสุภาภรณ์  แสนซุ้ง
14. เด็กหญิงสุภาวดี  แสนซุ้ง
15. เด็กหญิงหลินจือ  แสนโซ้ง
 
1. นางนภาพร  จันทร์อินถา
2. นางสาวณฐมน  สุขสำราญ
3. นางสุรีย์พร  ไชยเพียร
4. นางสาวณัฐกานต์  เพียรศิลป์
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1. เด็กชายนภณัฐ  ศรีสุบัติ
2. เด็กหญิงนิชานาถ  ไชยช่อฟ้า
 
1. นางสาวพวงเพชร  วีระพิเชฎฐ์
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเชียงยืน 1. เด็กหญิงปฏิรัชฎา  จำปารัตน์
 
1. นางจารุณี  ไชยวงศ์
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเชียงยืน 1. เด็กหญิงจารุวรรณ   ไชยเขียว
 
1. นางจารุณี  ไชยวงศ์
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางเป๋ย 1. เด็กหญิงกัญญา  โซ่เงินทอง
 
1. นางสาวแพรวตะวัน  ธีระอนันท์วดี
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านนาคา 1. เด็กชายเศรษฐวิชญ์  ทาพันธ์
 
1. นางอัญธิกา  ป่าหวาย
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1. เด็กหญิงกิติยา  มณีวรรณ์
 
1. นายศุภพงค์  ร่วมจิตร์
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านอ้อย 1. นางสาวปณิดา  ถาพรม
 
1. นางสาวอัมพิกา  แก้วพุธ
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านอ้อย 1. นางสาวกนกพร  วุฒิน้อย
 
1. นางมะลิวรรณ  ลาภมาก
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านอ้อย 1. นางสาวเบญจมาศ  แสงพลบ
 
1. นางสาวอัมพิกา  แก้วพุธ
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประกิตเวชศักดิ์ 1. เด็กหญิงชื่นใจ  แสนซุ้ง
2. เด็กหญิงสุชาดา  แสนย่าง
 
1. นางกรรณิกา  กาญจนะ
2. นางนภาพร  จันทร์อินถา
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านธงหลวง 1. เด็กหญิงณัฐกมล  แสนวงค์
2. เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  ธงเงิน
 
1. นางนงค์เนตร  จงดี
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสองแคว 1. เด็กหญิงจิดาภา  แซ่ท้าว
2. เด็กหญิงชนากานต์  พัฒนพูนผล
 
1. นางธนิดา  กันแก้ว
2. นางเสาวลักษณ์  ลำมะยศ
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาไค้ 1. นายธนพนธ์  อิ่นธิ
 
1. นายวิโรจน์  ราชปันติ๊บ
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าสัก (แม่จริม) 1. เด็กชายศุภกิตติ์  พงศ์ชัยอนันต์
2. เด็กหญิงสายฝน  วัฒนาตระกูลวงศ์
3. เด็กหญิงแววดาว  วัฒนาตระกูลวงศ์
 
1. นางกาญจนา  จำปารัตน์
2. นางสาววิชชุดา  วัฒนาตระกูลวงศ์
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านนาทะนุง 1. เด็กชายกิตติชัย   ปันนิตย์
2. เด็กชายพิสิษฐ์   ปาวิชัย
3. เด็กชายยศภัทร   ศุภศิริ
 
1. นางพิณนภา  เพชรสข
2. นายเอกนรินทร์  ปองแก้ว
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร 1. เด็กชายจิรพงษ์  คำเขียว
2. เด็กชายธนพัฒน์  ศรีคำ
3. เด็กชายสมพงษ์  จินะใจ
 
1. นางดวงเดือน  พรหมเทพ
2. นายสมชาย  ยะชุ่ม
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชานุบาล 1. เด็กหญิงภูริชญา  สลีอ่อน
 
1. นายกิจชัย  ่ส่องเนตร
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชานุบาล 1. เด็กชายธนกฤต  หลักโพน
 
1. นายกิจชัย  ส่องเนตร
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชานุบาล 1. เด็กหญิงนรีรัตน์  มาโน
 
1. นางกิจชัย  ส่องเนตร
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชานุบาล 1. เด็กหญิงสรัลชนา  อุดมแก้วกาญจน์
 
1. นายกิจชัย  ส่องเนตร
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชานุบาล 1. เด็กชายอัษฎายุท  จิตมณี
 
1. นายกิจชัย  ส่องเนตร
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชานุบาล 1. เด็กหญิงภัทรมน  ภู่ประเสริฐ
 
1. นายกิจชัย  ส่องเนตร
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชานุบาล 1. เด็กชายวุฒินันท์  สร้อยดอกสน
 
1. นายกิจชัย  ส่องเนตร
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปิงหลวง 1. เด็กหญิงเมศินี  พรมผัส
 
1. นายสุกิจ  กองอาสา
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 85.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำโค้ง 1. เด็กหญิงจันทกานต์  แซ่ท้าว
2. เด็กชายทินภัทร  แซ่พ่าน
3. นายธีระ  แซ่เฮ้อ
4. เด็กหญิงลลิตา  ย่างสกุลกิจ
5. นายสมาน  แซ่เฮ้อ
6. เด็กชายไพศาล  วิเศษกันทรากร
 
1. นายอนุสรณ์  วรรณวิภูษิต
2. นายภาสกร  พรมสาร
3. นางสาวมัลทิกา  พิเคราะห์
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชานุบาล 1. เด็กชายปรมินทร์  ไชยเรือน
 
1. นายวัชระ  วงศ์สิทธิ์
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพรหม 1. เด็กชายนลธวัช  ไชยจู
 
1. นางเยาวลักษณ์  ขัติเนตร
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชานุบาล 1. เด็กหญิงเขมิกา  ดอนกาวิน
 
1. นายวัชระ  วงศ์สิทธิ์
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประกิตเวชศักดิ์ 1. นางสาวศิริพร  แสนย้าง
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  วงศ์สูง
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชานุบาล 1. เด็กชายปรเมศร์  ไชยเรือน
 
1. นางศศิธร  ชนะศรี
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยแฮ้ว 1. เด็กชายทักษ์ดนัย  ไชยกาอินทร์
 
1. นางธนัชพร  สีทะแก้ว
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาราบจุลเกษตรศึกษาคาร 1. เด็กหญิงเมวดี  สามหมอ
 
1. นางนงเยาว์  กองวี
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประกิตเวชศักดิ์ 1. เด็กหญิงผกาพรรณ  แสนย่าง
 
1. นางศรีจันทร์  กองหาญ
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบยาง 1. เด็กชายกิตติพัฒน์  คำนาน
 
1. นางสาวเดือนฉาย  จันนะ
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์รัฐพัฒนา 1. เด็กชายอนันตศักดิ์  เชื้อบุญมี
 
1. นางรัชฎาภรณ์  กิวัฒนา
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชานุบาล 1. เด็กหญิงศุทธหทัย  ด้วงสุวรรณ
 
1. นางรสริน  รังษี
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำโค้ง 1. เด็กหญิงมยุรี  ธนัทติกุล
 
1. นางบุญชิน  วิชัยต๊ะ
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบยาง 1. เด็กชายกิตติพัฒน์  คำนาน
 
1. นางสรัญญา  กุดนาน้อย
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าสัก (แม่จริม) 1. เด็กชายพชรพล  ราชดุษฎี
 
1. นางกาญจนา  ท้าวขว้าง
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชานุบาล 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ใชยา
 
1. นางสาวสมศรี  วรรณวิไลย
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งศรีทอง 1. เด็กหญิงอริษา  อินทา
 
1. นางปรียานุช  จ่าแสน
 
101 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนไพรวัลย์ 1. เด็กหญิงกรกนก  แซ่เฮ้อ
2. เด็กหญิงจารุภา  แซ่เฮ้อ
3. เด็กชายจิรพัส  แซ่เฮ้อ
4. เด็กชายจิรายุ  แซ่เฮ้อ
5. เด็กชายชัยยา   วรพัฒนะดำรง
6. เด็กชายธนวันต์  แซ่เฮ้อ
7. เด็กหญิงพรหมพร  แซ่เฮ้อ
8. เด็กชายศิวกร  แซ่เฮ้อ
9. เด็กหญิงสาลินี  แซ่โซ้ง
10. เด็กหญิงอฌิมา  แซ่เฮ้อ
 
1. นางอริศรา  จันทยุทธ
2. นางสาวสุดาพร  แซ่โซ้ง
3. นางณัฐปรียา  พิมพิลา
 
102 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสองแคว 1. นางสาวกาญจนา  แซ่เฮ้อ
2. นายกิตติพันธ์  แซ่เฮ้อ
3. นางสาวณัชชา  ขจรธัญญาภรณ์
4. นายทวีศักดิ์  จตุรบัณฑิตกุล
5. นายธนพนธ์  สิริพูนเจริญ
6. นางสาวบุญสิตา  กานนชวลิต
7. นางสาวรัชนีกร  แซ่เฮ้อ
8. นายสิทธินนท์  พรมสุรินทร์
9. นางสาวสุดารัตน์  แซ่เล้า
10. นายโชคชัย  แซ่ย่าง
 
1. นางจุฬาภรณ์  ยนต์นิยม
2. นางรัตนภรณ์  เทพกอม
3. นางเสาวลักษณ์  ลำมะยศ
 
103 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ (เทศบาลบ้านภูมินทร์) 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  ทนันชัย
2. เด็กหญิงชวัลลักษณ์  ไชยวุฒิ
3. เด็กหญิงธัญญรัตน์  ดีปินตา
4. เด็กหญิงธันยพร  พิศจาร
5. เด็กหญิงนิชาภา  ชายครอง
6. เด็กหญิงปวิตรา  พุฒนา
7. เด็กหญิงสุพิชญา  หล้าเรียน
8. เด็กหญิงอนุธิดา  พุทธิสอน
9. เด็กหญิงเบญญาภา  เขียวคำอ้าย
 
1. นางสุขฤทัย  ผัดผล
2. นางพรพรรณ  มาคุ้ม
 
104 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำโค้ง 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  แซ่จ๋าว
2. เด็กหญิงกันตพร  แซ่ว่าง
3. เด็กหญิงจินดา  แซ่ว่าง
4. เด็กหญิงณิชาภัทร  แซ่เติ๋น
5. เด็กหญิงถาลินี  ถาวร
6. เด็กหญิงทิพรดา  แซ่ย่าง
7. เด็กหญิงธัญญานุช  แซ่พ่าน
8. เด็กหญิงบุษกร  แซ่เติ๋น
9. เด็กหญิงมนัสธนันท์  ตัปปะนียะนันท์
10. เด็กหญิงวนิดา  แซ่ท้าว
11. เด็กหญิงวาสินี  แซ่ท้าว
12. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ท่อศิลปะ
 
1. นางสาวปรียาภรณ์  ทาฤทธิ์
2. นางบุญชิน  วิชัยต๊ะ
3. นางสายสมร  วงศ์วาน
4. นายอนุสรณ์  วรรณวิภูษิต
 
105 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาราบจุลเกษตรศึกษาคาร 1. เด็กหญิงกชกร  สิทธิมงคล
2. เด็กหญิงกานต์สินี  ขัติยะ
3. เด็กหญิงณฐกมล  น้ำผึ้ง
4. เด็กหญิงณิชากร  วิชายะ
5. เด็กหญิงดุจดาว  คำมาลา
6. เด็กหญิงวิชญาดา  รันต์น้ำหิน
7. เด็กหญิงศรุดา  วะปะนัง
8. เด็กชายอนันต์   กันอิน
9. เด็กหญิงเขสรา  ใหม่เทวินทร์
10. เด็กหญิงแพรชมพู  ธนากูล
 
1. นางทัศนา  ผลคำ
2. นายพชรดนัย  โนต๊ะยศ
3. นางสาวณัฐกานต์  ชื่นขจร
4. นางสาวคนงลักษณ์  กองพรม
5. นางสาวสุทธาทิพย์  เข็มทอง
 
106 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชานุบาล 1. เด็กหญิงชาลิสา  วรรณโยธา
2. เด็กหญิงณัชชา  เลี่ยมแก้ว
 
1. นายศรัณย์  พงษ์รัตนานุกูล
2. นางสาวพรวิจิตร  โนทา
 
107 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 94.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนซินจง 1. เด็กหญิงณิชานันท์  จันคำสม
 
1. นายโกเมนทร์  ภัทรสิทธิกุลชัย
 
108 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนซินจง 1. เด็กหญิงอัฐฉราพร  นุราช
 
1. นายโกเมนทร์  ภัทรสิทธิกุลชัย
 
109 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำปูน 1. เด็กชายณัฐดนัย  คำมงคล
2. เด็กชายธนพัฒน์  แก้วดี
3. เด็กชายนันทิพัฒน์  นันใจ
4. เด็กชายพงศกร  สาริวงค์
5. เด็กหญิงวิรดา  จันทร์มูล
6. เด็กหญิงสาวิกา  ปาละ
 
1. นายแดนกมล  กาโน
2. นางสาวพัชนี  สุทธิไส
3. นางสาวชนิกานต์  อินขาว
 
110 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแคว้ง 1. เด็กชายกันตภณ  ธนูสาร
2. เด็กชายจักรภัทร  คำหล่อ
3. เด็กชายณัฐพนธ์  กุณวัน
4. เด็กชายถิรวัฒน์  แคว้งอินทร์
5. เด็กชายธิติวุฒิ  คำอินสม
6. เด็กชายภูริณัฐ  ล้อมพรม
 
1. นายเอกชัย  ปิจดี
2. นายเทอดพงษ์  นันลังค์
3. นางสาวอำไพ  พรมมี
 
111 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 81.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำโค้ง 1. เด็กชายจีรภัทร์  บัวเหล็ก
2. เด็กชายชิติสรรค์  แซ่เฮ้อ
3. เด็กชายณัฐพงษ์  บุญเรือง
4. เด็กชายถิรวิทย์  ยาสมุด
5. เด็กชายพนม  ปันอิน
6. เด็กชายวรชิต  แซ่เติ๋น
7. เด็กชายวิทวัส  ก๋านนท์
8. เด็กชายศุภณัฐ  ศรีวงศ์
 
1. นางพวงพยอม  เชี่ยวสุวรรณ
2. นางภาสกร  พรมสาร
3. นายอนุสรณ์  วรรณวิภูษิต
 
112 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ (เทศบาลบ้านภูมินทร์) 1. เด็กหญิงกฤตินันท์  ฉิมพาลี
2. เด็กหญิงชัยรัมภา  เพิ่มสุข
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  ดวงงา
4. เด็กหญิงณิภัคษิณา  ทะขัติ
5. เด็กหญิงปพิชญา  มาสัง
6. เด็กหญิงพรธีรา  อินไชย
7. เด็กชายวชิระ  สาทา
8. เด็กหญิงวรรณิกา  ดีปินใจ
9. เด็กหญิงสุลิตา  ขันไชย
10. เด็กหญิงโสภิตนภา  ชูอินทร์
 
1. นางเนาวรัตน์  ธราวรรณ
2. นางสุสาคร  ต๊ะศักดิ์
 
113 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังตาว 1. เด็กหญิงกนกพร  เรืองณรงค์
2. เด็กหญิงมณีรัตน์  พุดกระโทก
3. เด็กหญิงรุจิรา  แสนตุ้ย
4. เด็กหญิงวรัญญา  เขียวจันทร์
5. เด็กชายวัศพล  มาลา
6. นายวีรวัฒน์  คำลม
7. เด็กหญิงศุภาวรรณ  พักษา
8. นางสาวสุภารัตน์  ไกลถิ่น
9. เด็กหญิงอมรกานต์  อสิพงษ์
10. เด็กชายอัษฎาวุฒิ  คำด้วง
 
1. นางสาคร  กาพรม
2. นางวรนุช  คงเสมา
3. นางจิตตุพร  จิตอารี
 
114 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำครกใหม่ 1. เด็กหญิงจิดาภา  ยะปารา
2. เด็กชายชนกานต์  อุปละ
3. เด็กหญิงณิชากานต์  ถาลายคำ
4. เด็กหญิงดวงพร  กันทะจันทร์
5. เด็กหญิงพิจิตรา  ดู่มณี
 
1. นางวลัยพร  สุริยศ
2. นางปุณญดา  อาจกูล
 
115 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำลัด 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พรมกามินทร์
2. เด็กหญิงณิชาวีร์   นวลขาว
3. เด็กหญิงภัคจิรา  เป็งนัน
 
1. นางเฉลิมพร   วงศ์นันท์
2. นางสาวกันยารัตน์  ทะเทพ
 
116 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งศรีทอง 1. เด็กหญิงกรวิภา  มีชัย
2. เด็กหญิงพิมพ์พิไล  ธิวรรณโน
3. เด็กหญิงศศิวิมล  กาลา
 
1. นางอรุณ  จันทร์คำเรือง
 
117 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยแฮ้ว 1. เด็กหญิงณัฏฐนิชา  บริรักษ์
2. เด็กหญิงธันยพร  พรมคำอ้าย
3. เด็กชายนวมินต์  อิ่นมะโน
 
1. นางกิ่งดาว  พุทธวงศ์
2. นางสาวเพ็ญนภา  ตีคาอายุ
 
118 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเค็งพัฒนา 1. เด็กหญิงจันทกานต์  เจียมเชียง
2. เด็กหญิงปวิธชาติ  แสนกือ
3. เด็กหญิงพลอยนิล  แซ่เตน
 
1. นางสาวนัยนา  จินะป๊อก
2. นางอมรรัตน์  เกษมรัตนพร
 
119 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขึ่งงามมงคล 1. เด็กชายณัฎฐชัย  ปัญญานะ
2. เด็กหญิงศรัณย์พร  เรืองสวัสดิ์
 
1. นางสิทธิณี  นันทะน้อย
 
120 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพรหม 1. นางสาวสุรีพร  อนุชิตวรการ
2. นายอุดม  แซ่ลี
 
1. นายชวลิต  จันทร์ผง
2. นางประทิน  นวลอนงค์
 
121 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านอ้อย 1. เด็กชายนัฐชาธินาจ  พรมภิระ
2. เด็กชายสุทิวัส  ใจคำ
 
1. นายวีระพล  ถาพรม
2. นางโศภณิศ  กันทะกาลัง
 
122 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปิงใน 1. เด็กหญิงนิชธาวัลย์  พิลัยวรรณ์
2. เด็กหญิงรุจิฬาภรณ์  โลราช
 
1. นายไกวัลย์  ถนอมสิน
2. นางพิมพ์งาม  วิวัฒน์จตุรทิศ
 
123 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าแลวหลวงวิทยา 1. เด็กชายชัยพัทธ์  ปัญญา
2. เด็กชายนรารักษ์  เนตรทิพย์
 
1. นายพิพัฒน์  พังจันทร์ตา
 
124 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังยาว 1. เด็กหญิงยุภรัตน์  เชื้อหมอ
2. เด็กชายเมธิชัย  ทิพย์ปัญญา
 
1. นางปวิสา  ลำคำ
2. นางสาวฐิตินันท์  พอใจ
 
125 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำโค้ง 1. เด็กหญิงนภกมล  แซ่มัว
2. เด็กหญิงหทัยรัตน์  นภัสกูล
 
1. นายอนุสรณ์  วรรณวิภูษิต
2. นางบุญชิน  วิชัยต๊ะ
 
126 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังยาว 1. เด็กหญิงชัญญานุช  เงินคำมูล
2. เด็กหญิงอนิญญา  พอใจ
 
1. นางปวิสา  ลำคำ
2. นางสาวฐิตินันท์  พอใจ
 
127 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านต้าม 1. เด็กชายปฐมพงษ์  มงมาต
2. เด็กชายปัญญา  จุลคีรี
 
1. นายเล็ก  แก้วดี
2. นางจินดา  แก้วดี
 
128 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ขะนิง 1. เด็กชายพัฒนพงษ์  บุญเตียม
2. เด็กชายโสภณวิชญ์  ปันฝั้น
 
1. นายพัลลพ  การินทร์
2. นายพงษ์อนันต์  กิ่งคำ
 
129 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยละเบ้ายา 1. เด็กหญิงกรกนก  แซ่เติ๋น
2. นายกำพล  ลีสวัสดิ์วงค์
3. เด็กหญิงวิลาวรรณ  แซ่จ๋าว
 
1. นายจิรโรจน์  คำลือเลิศ
2. นางสาวละออ  ธรรมลังกา
 
130 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 1. เด็กชายพัฒนไชย  แสนโซ้ง
2. เด็กชายภัทรพล  ต่างใจ
3. เด็กชายสุชาติ  ศุภสันต์สกุล
 
1. นายสิงห์  สุจันทร์
2. นายสุกิจ  สุวรรณ์
 
131 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 1. เด็กชายดนัยเดช  แซ่โซ้ง
2. เด็กชายปกรณ์  ทองประเสริฐ
3. เด็กชายอิทธิพัทธ์  แสนโซ้ง
 
1. นายสิงห์  สุจันทร์
2. นายปรัชญา  สมณะช้างเผือก
 
132 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรธารวิทยา 1. เด็กชายณัฐดนัย  แสนโซ้ง
2. เด็กชายสิทธิชัย  แซ่โซ้ง
3. เด็กชายโชคชัย  แซ่โซ้ง
 
1. นายวิเดชศิลป์  อินต๊ะวิชัย
2. นางอารมณ์  สถานป่า
 
133 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันทะ 1. เด็กชายธีรภัทร์  มาทะ
2. เด็กชายพัชรพล  วงค์เรียบ
3. เด็กชายภูวเดช  ขอทับกลาง
 
1. นายนิรันดร์  มหายศนันท์
2. นายอาทิตย์  สุวรรณคีรียง
 
134 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันทะ 1. เด็กชายชลชาติ  คำใจ
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ใหม่เทวินทร์
3. เด็กชายศราวุธ  วรรณใจ
 
1. นายนิรันดร์  มหายศนันท์
2. นายมาตย์  ใจจริม
 
135 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชานุบาล 1. เด็กหญิงชฎิลรพี   หมอมูล
2. เด็กชายพลวัฒน์  คำเต็ม
3. เด็กหญิงสุภากาญจน์   ดีใจ
 
1. นางสาวดวงดาว  เดชเสน
2. นางกรกนก  แสวงผล
 
136 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ขะนิง 1. เด็กชายอาชัญ  พันธุ์เจริญ
2. เด็กชายเสรี  ทรงอนันต์ตระกูล
3. เด็กชายไสว  กันทะกาลัง
 
1. นายนิยม  จิณะไชย
2. นายชวพันธ์  กองมงคล
 
137 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยแฮ้ว 1. เด็กชายจิณณวัตร  โนทะนะ
2. เด็กชายชัยธวัช  อะภัยลุน
3. เด็กชายวาทิน  สิงห์แก้ว
 
1. นายจักรกฤษณ์  เพชรไชย
2. นางภัทรพร  พรสวรรค์
 
138 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสาคร 1. เด็กชายจิระพงศ์  ศรีแก้ว
2. เด็กหญิงประกายทิพย์  ศรีจันทร์
3. เด็กหญิงพัชรพร  อุตมะ
 
1. นางสาวนิยดา  ปันทะลา
2. นางกัลยา  แก้วภิรมย์
 
139 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไฮ 1. เด็กชายชญานนท์  แสงคำ
2. เด็กหญิงพรชิตา  ดวงใจ
3. เด็กหญิงพัชรินทร์  อินภูธร
 
1. นายโชติณัฎฐ์  ตั้งเธียรธิติกุล
2. นางบุศกรณภัสร์  ตั้งเธียรธิติกุล
 
140 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย 1. เด็กหญิงกชวรรณ  ดีสุหล้า
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  วงชารี
3. เด็กหญิงนิจจารีย์  สติภา
4. เด็กหญิงปนัดดา  ลือก้อง
5. เด็กหญิงสุธาสินี  ยีขาม
6. เด็กหญิงสุธินี  สีมารักษ์
 
1. นางอัมพันธุ์  ดาวนันท์
2. นางจิตรา  นาตัน
3. นางสมลักษณ์  กิวัฒนา
 
141 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย 1. เด็กชายกรวิชญ์  ไชยวงค์
2. เด็กหญิงฐนิษชา  ไชยวงค์
3. เด็กหญิงนภัสสร  ดอนนันชัย
4. เด็กหญิงปรางค์สุดา  ไชยประสุ
5. เด็กหญิงภาวิณี  บุญทา
6. เด็กหญิงวาสิตา  ใจปิง
 
1. นางไพรวรรณ  ธรรมะ
2. นางบัวจันทร์  บุญทร
3. นายธนูชัย  อ่อนชำนิ
 
142 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเคียน 1. เด็กหญิงพีรยา  ภูรังกา
2. เด็กหญิงสุภาวดี  ชุ่มเฟือย
3. เด็กชายอิศรานุวัฒน์  วงค์มณี
 
1. นางวาสนา  เจดีย์กัน
2. นางสาวปวิชญา  วิระขันคำ
 
143 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำโค้ง 1. เด็กหญิงนิศรา  อยู่สุข
2. เด็กหญิงพัชนิดา  พานเพชรสกุล
3. เด็กหญิงวาทินี  ปันอิน
 
1. นางปิยากร  เสริมชัย
2. นายพงศกร  หมุดแก้ว
 
144 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนา 1. เด็กหญิงกานต์สุดา  จิตตา
2. เด็กหญิงศิริประภา  ก๋าต๊ะ
3. เด็กหญิงอาภัสรา  ปวนยา
 
1. นางปราณี  ธนเรืองสุวรรณ
2. นางจินตนา  มูลน้ำอ่าง
 
145 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนา 1. เด็กหญิงจินดารัตน์  คำติ๊บ
2. เด็กหญิงวาทินี  โนกัน
3. เด็กหญิงสโรชา  เงินทา
 
1. นางพัทธ์ชาลี   ณ น่าน
2. นางชัชฎาพร  วังเขียว
 
146 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. เด็กหญิงณัฐวิกา  เรือนแก้ว
2. เด็กหญิงสกลรัตน์  จันตูม
3. เด็กหญิงสุธิมา  แว่นแก้ว
 
1. นางพรนภา  คำใจดี
2. นางลัดดาวัลย์  สุทธวิจิตร
 
147 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีนาม่าน 1. เด็กหญิงมลธิลา  แก้วศรี
2. เด็กหญิงวรัชญา  ยศบุญมา
3. เด็กหญิงเจนนิเฟอร์  ชาร์ป
 
1. นางเพ็ชรณี  โลนันท์
2. นางพกุลวรรณ  วันเพ็ญ
 
148 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดู่พงษ์ 1. เด็กหญิงธนาภา  สหเจริญชัย
2. เด็กหญิงภูริชญา  อนุพรม
3. เด็กหญิงอมรรัตน์  แสนยอง
 
1. นางจิรพรรรณ  พังยะ
2. นางสาวพิมผกา  วงศ์ราช
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนา 1. นางสาวกมลลักษณ์  สารก๋า
2. เด็กหญิงกิตติพร  ปารินทร์
3. นางสาววรรณวนัช  การกาวี
 
1. นางอัจฉราวรรณ  เขื่อนคำ
2. นางชัชฎาพร  วังเขียว
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชานุบาล 1. เด็กหญิงธันยพร  โสมภีร์
2. เด็กหญิงนฤพร  ฝายศักดิ์
3. เด็กหญิงสุพิกา  เมืองไชย
 
1. นางอมรา  กรองทอง
2. นางวาสนา  วิมล
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสาลี่ 1. เด็กหญิงญาโนทัย  ศรีวิชัย
2. เด็กชายพรรษกร  ดวงจันทร์
3. เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  หอมป้อง
 
1. นายธีรศานติ์  ใจยศ
2. นางสาวอัจฉรา  กุลวรรณ์
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีนาม่าน 1. เด็กหญิงนิชดา  บังเมฆ
2. เด็กชายสุชาครีย์  สารไชย
3. เด็กหญิงเบญญาภา  กองศรี
 
1. นายธนกฤต  ปินตาสาย
2. นางสาวพกุลวรรณ  วันเพ็ญ
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีนาม่าน 1. เด็กหญิงพรวนัช  วินโรจน์
2. นางสาววรกานต์  ไชยอักษร
3. นางสาวสิรินาถ  คันธมน
 
1. นายธนกฤต  ปินตาสาย
2. นางสาวพกุลวรรณ  วันเพ็ญ
 
154 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสองแคว 1. เด็กหญิงกันตพร  สินเสถียรสุข
2. เด็กชายณัฐวัฒน์  ทรงตระกูลวงศ์
3. เด็กชายสมศักดิ์  แซ่โซ้ง
 
1. นางธิติกานต์  ไชยวงค์
2. นางสัจจพร  สารศรี
 
155 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเชตวัน 1. เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์  สุทร
2. เด็กหญิงณัฐวดี  ต๊ะน้อย
3. เด็กหญิงสุพิชชา  หมื่นแปง
 
1. นางมัทนา  เทพสุคนธ์
2. นางกันยา  สายสนองยศ
 
156 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 89.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวัวแดง 1. เด็กหญิงอารีรัตน์  ใจอักษร
 
1. นางพิมลรัตน์  บุญเรือง
 
157 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ขะนิง 1. เด็กหญิงธนภรณ์  แซ่เล้า
 
1. นางนิศากร  อินผ่อง
 
158 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 95.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาผา 1. เด็กชายพิสิษฐ  สาคำ
 
1. นายอาคม  กุลสุรินทร์
 
159 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเชียงยืน 1. เด็กชายวรเมธ  จันต๊ะ
 
1. นางสนธยา  พุฒนา
 
160 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107 1. เด็กชายชญานนท์  ฉัตรทอง
 
1. นางฐิติมา  มากอง
 
161 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น) 1. เด็กชายศุภสิทธ์  สุประการ
 
1. นางบัณฑิตา  ต๊ะติ๊บ
 
162 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดทรายทองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงดารุณี  คุงดิน
 
1. นางเกศินี  พันธุ์คำวัง
 
163 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งคำ 1. เด็กชายณัฐพล  บังเมฆ
 
1. นางอมรรัตน์  ธรรมศิริ
 
164 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชมพู 1. เด็กหญิงพงศ์สุภา  วิชาดี
 
1. นางอุ่นเรือน  สายวงค์
 
165 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดู่พงษ์ 1. เด็กชายพีรพัฒน์  ใชยปาละ
2. เด็กชายรัชชานนท์  สารณะ
3. เด็กชายวิชญา  ใชยปาละ
 
1. นางจีรวรรณ  สายแปง
2. นางนิพาดา  คำปาละ
 
166 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำตวง 1. เด็กหญิงประภาพร  แซ่ลี
2. เด็กหญิงวาลี  แซ๋โซ้ง
3. เด็กหญิงศิริพร  แซ่สง
 
1. นางสาวกาญจนา  วงค์ใหญ่
2. นางสาวรัตนา  เงินปัน
 
167 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์รัฐพัฒนา 1. เด็กชายกาจพล  ไชยยะ
2. เด็กหญิงพิรญาณ์  บุญอินทร์
 
1. นางสาวจุฬาลักษณ์  ก้อนแก้ว
2. นางวราภรณ์  โลนันท์
 
168 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรธารวิทยา 1. เด็กหญิงมโนพัศ  แสนโซ้ง
2. เด็กชายรักษิต  แซ่โซ้ง
 
1. นางศุภกร  ใจบุญมา
2. นางพิมลพันธ์ุ  จันต๊ะโมกข์
 
169 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางสา 1. เด็กหญิงชนิตรา  คำปันปู่
 
1. นางสาวธาวริณ  โทปุรินทร์
 
170 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเชียงยืน 1. เด็กชายยศกร  สายยาน
 
1. นางสาวเกศินี  มูลต๊ะ
 
171 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตอง 1. เด็กหญิงปิยาภรณ์  อุดดี
 
1. นางรุ่งนภา  คำมงคล
 
172 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำแก่นเหนือ 1. เด็กหญิงกันต์ฤทัย   ขัติยศ
 
1. นางยุพร   ทินอยู่วงษ์
 
173 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านนาคา 1. เด็กชายเกริกพล  การัตน์
 
1. นายอนุชิต  แก้วหลวง
 
174 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเปา 1. นายอัศวิน  ไชยยะ
 
1. นายชนสิษฎ์  จอมเดชา
 
175 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำมวบ 1. เด็กชายนรวิชญ์  ช้อนกลาง
 
1. นายบุญนำ  มาเเจริญ
 
176 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตอง 1. เด็กชายอนิรุทธิ์  เมืองหล้า
 
1. นางศรีแพร  มั่นเหมาะ
 
177 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น) 1. เด็กหญิงทิตยา  ใจมา
 
1. นายประธาน  ขันทะยศ
 
178 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบยาง 1. เด็กหญิงจรินทร์พร  ไหวคิด
 
1. นางสรัญญา  กุดนาน้อย
 
179 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าข้ามสิริพรหมคุณวิรุฬห์ศิลาจารอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงจินตภา  แสงแก้ว
 
1. นายนิยม  กอบแก้ว
 
180 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์รัฐพัฒนา 1. เด็กหญิงจุติพร  ตาเขียว
 
1. นายเอกพันธ์  ตันท่อน
 
181 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำตวง 1. เด็กหญิงพลอย  แซ่โซ้ง
2. เด็กหญิงภาวิดา  แซ่โซ้ง
3. เด็กหญิงมณีรัตน์  ชัยภาคย์พิบูล
4. เด็กหญิงวัลลี  แซ่เล่า
5. เด็กหญิงสุจินดา  กำธรวัฒนา
 
1. นางสาวลออ  แยนสัน
2. นางสาวผกาวรรณ  รับงาน
 
182 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 1. เด็กหญิงจิรัชยา  แซ่โซ้ง
2. เด็กหญิงร่วมจิต  แซ่โซ้ง
3. เด็กหญิงวริษา  แซ่ว่าง
 
1. นางสาวดาริณี  ตระกูลทอง
2. นายเอกจิต  กองทา
 
183 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเชียงยืน 1. เด็กชายจินพีฒน์  จันทร์จุมปา
2. เด็กชายชัชวาล  จำปารัตน์
3. เด็กชายณัฐนนท์  ทนทาน
 
1. นางเฉลียว  ค้ำชู
2. นางสาวเกศินี  มูลต๊ะ
 
184 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 92.63 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางช้าง 1. เด็กชายชัยวัฒน์  แซ่โซ้ง
2. เด็กชายชาญชัย  แซ่โซ้ง
3. เด็กชายบุณยกร  แซ่ว่าง
 
1. นางอัญชลี  ทองมา
2. นายวิลาศ  เกษมวัฒน์
 
185 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดทรายทองวิทยาคาร 1. เด็กชายธนากร  ลางคำ
2. เด็กชายธีรภัทร  ลาวเปียง
3. เด็กชายภัทรพล  ผัดหล้า
 
1. นายจำรัส  จิตอารีย์
2. นางวทันยา  ปินตามูล
 
186 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งคำ 1. เด็กชายณัฐสิทธิ์  คำยาน
2. เด็กชายธีรเมธ  สุทธเขต
3. เด็กชายภัทราวุธ  บังเมฆ
 
1. นายสุวศิลป์  อินต๊ะพันธ์
2. นางจันทร์เพ็ญ  จิตอารี
 
187 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาราบจุลเกษตรศึกษาคาร 1. เด็กหญิงจีรพรรณ  ก้างออนตา
2. เด็กหญิงมณฑกานต์  ถ่ายจอหอ
3. เด็กหญิงเพชรรัตน์  ชัยวงษ์
 
1. นางเปี่ยมสุข  ธิเขียว
2. นางภาวิณี  คำเปียง
 
188 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 1. เด็กหญิงณิชา  แซ่ลี
2. เด็กหญิงสุวนันท์  แสนเฮ้อ
 
1. นางสาวสุนิตา   ไชยชนะ
2. นางภิรญา  สอนศิริ
 
189 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยแฮ้ว 1. เด็กหญิงภวิตรา  สิงห์แก้ว
2. เด็กชายสิทธิศักดิ์  ขอดแก้ว
 
1. นางรุจิรา  วันเพ็ญ
2. นางเทวิน  สินธุวงศ์
 
190 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาผา 1. เด็กชายกวีวัฒน์  นาคนุช
2. เด็กชายชนะพงศ์   กันไชย
 
1. นายวีระ  แสงทอง
2. นางพิกุล  ปาระมี
 
191 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาราบจุลเกษตรศึกษาคาร 1. เด็กชายพศวัฒน์  อินธิศักดิ์
2. เด็กชายเบญจมินทร์  สายแก้ว
 
1. นายอภิชาติ  กาวีนุ
2. นางภาวิณี  คำเปียง
 
192 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพรหม 1. เด็กหญิงปาลิตา  แซ่โซ้ง
2. เด็กหญิงพิมพิดา  แซ๋โซ้ง
 
1. นายชวลิต  จันทร์ผง
2. นางสาวดวงดาว  พรมจันที
 
193 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าข้ามสิริพรหมคุณวิรุฬห์ศิลาจารอุปถัมภ์ 1. เด็กชายจิรเมธ  อินกุณา
2. เด็กชายธนภัทร  ยอดรักษ์
3. เด็กชายปฏิภาณ  อินกุณา
 
1. นายพัฒน์สิน  รัตน์วรวงค์
2. นายวินัย  อ้อยใจ
 
194 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนา 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  ตาซ้อน
2. เด็กหญิงวิลาวัลย์  โนทา
3. เด็กชายไตรมาส  ขันไร่
 
1. นางศรีนวล  ปันทา
2. นางมะลัยพร  ศรีไชย