สรุปเหรียญรางวัล สพป. น่าน เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ราชานุบาล 28 14 5 1 47
2 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 13 11 3 1 27
3 ประกิตเวชศักดิ์ 13 8 4 2 25
4 ชุมชนบ้านนาคา 13 4 3 1 20
5 ป่าแลวหลวงวิทยา 12 2 0 1 14
6 ศรีเวียงสาวิทยาคาร 11 9 4 3 24
7 บ้านดู่พงษ์ 11 8 2 1 21
8 บ้านนาราบจุลเกษตรศึกษาคาร 11 7 6 4 24
9 จอมจันทร์วิทยาคาร 11 4 1 2 16
10 บ้านศรีนาม่าน 10 7 3 2 20
11 น่านคริสเตียนศึกษา 10 7 3 1 20
12 บ้านตอง 10 6 0 3 16
13 ชุมชนบ้านอ้อย 10 3 3 4 16
14 บ้านห้วยแฮ้ว 9 3 4 0 16
15 บ้านสองแคว 9 2 3 4 14
16 บ้านน้ำโค้ง 8 8 1 1 17
17 บ้านน้ำตวง 8 5 1 0 14
18 อนุบาลอยู่วิทยา 8 3 2 0 13
19 ซินจง 8 2 4 3 14
20 บ้านท่ามงคล 8 2 2 3 12
21 บ้านร่มเกล้า 8 2 0 0 10
22 ทุ่งศรีทอง 8 1 2 1 11
23 บ้านวังยาว 7 4 2 4 13
24 บ้านทุ่งน้อย 7 4 1 4 12
25 บ้านน้ำมวบ 7 3 9 0 19
26 บ้านสันทะ 7 3 4 0 14
27 บ้านขึ่งงามมงคล 7 1 1 0 9
28 ชุมชนบ้านหลวง 6 5 1 1 12
29 บ้านนา 6 4 1 1 11
30 บ้านพรหม 6 2 0 0 8
31 บ้านผาตูบ 6 1 1 0 8
32 ราษฎร์รัฐพัฒนา 6 0 1 2 7
33 บ้านปงสนุก 6 0 0 1 6
34 บ้านน้ำครกใหม่ 5 8 1 5 14
35 ชุมชนบ้านบ่อแก้ว 5 4 2 4 11
36 บ้านฟ้า 5 4 2 2 11
37 บ้านป่าสัก (แม่จริม) 5 4 1 2 10
38 บ้านแม่ขะนิง 5 4 1 1 10
39 ราชประชานุเคราะห์ 56 5 3 3 2 11
40 บ้านม่วงใหม่ 5 2 3 1 10
41 ไตรธารวิทยา 5 1 2 1 8
42 บ้านคำเรือง 5 1 2 0 8
43 บ้านห้วยมอญ 5 1 1 4 7
44 ชุมชนบ้านใหม่ 5 1 0 1 6
45 บ้านถืมตอง 5 0 1 0 6
46 บ้านสบยาง 5 0 0 0 5
47 บ้านธงหลวง 5 0 0 0 5
48 ตาลชุมศึกษาลัย 5 0 0 0 5
49 บ้านปิงหลวง 4 4 3 0 11
50 บ้านผาขวาง 4 4 2 1 10
51 บ้านสาลี่ 4 4 1 2 9
52 ชุมชนบ้านน้ำปั้ว 4 3 3 1 10
53 ภูเค็งพัฒนา 4 3 1 0 8
54 บ้านเรือง 4 2 5 0 11
55 บ้านบ่อหอย 4 2 3 5 9
56 บ้านเปา 4 2 2 7 8
57 บ้านก้อ 4 2 1 2 7
58 บ้านน้ำเกี๋ยน 4 1 4 5 9
59 บ้านวังตาว 4 1 1 0 6
60 บ้านเชียงยืน 4 1 0 0 5
61 บ้านพื้ใต้ 4 1 0 0 5
62 บ้านเชตวัน 4 0 3 0 7
63 บ้านซาวหลวง 4 0 2 2 6
64 ปรัชดาสัมพันธ์โมเดล(ร.ร.บ้านห้วยหลอด,ร.ร.บ้านป่าหุ่ง,ร.ร.บ้านสะเลียม) 3 7 2 1 12
65 บ้านหาดเค็ด 3 5 2 2 10
66 บ้านปางเป๋ย 3 4 2 0 9
67 บ้านนาไค้ 3 4 2 0 9
68 บ้านใหม่ 3 2 3 3 8
69 บ้านฮากฮาน 3 2 1 0 6
70 ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น) 3 2 0 2 5
71 บ้านน้ำแพะ 3 1 1 0 5
72 ชุมชนบ้านนาทะนุง 3 1 0 0 4
73 นิธิวิทย์ 3 0 0 0 3
74 บ้านดอนไพรวัลย์ 3 0 0 0 3
75 บ้านหัวเมือง 2 7 1 0 10
76 อนุบาลเมืองลี 2 6 1 1 9
77 บ้านน้ำงาว 2 5 2 3 9
78 บ้านม่วงเจริญราษฎร์.ร.ร.บ้านบ่อสวก 2 4 1 2 7
79 บ้านห้วยไฮ 2 3 2 0 7
80 บ้านน้ำลัด 2 3 1 0 6
81 บ้านนากอก 2 3 0 1 5
82 นบ้านนายาง 2 2 3 1 7
83 บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125 2 2 1 0 5
84 บ้านหนองบัว 2 2 0 2 4
85 บ้านแคว้ง 2 2 0 0 4
86 ห้วยละเบ้ายา 2 1 1 2 4
87 บ้านน้ำเลา 2 1 1 1 4
88 พรรณทิพย์วิทยา 2 1 1 0 4
89 บ้านหัวเวียงเหนือ 2 1 1 0 4
90 บ้านป่าแดด 2 1 0 1 3
91 บ้านน้ำปูน 2 1 0 0 3
92 บ้านนาผา 2 0 5 0 7
93 บ้านค้างอ้อย 2 0 2 0 4
94 บ้านปิงใน 2 0 0 1 2
95 บ้านสาคร 2 0 0 1 2
96 ม่วงพนาโมเดล(ร.ร.บ้านอ่ายนาผา,ร.ร.บ้านนาไลย,ร.ร.บ้านพะเยา,ร.ร.บ้านม่วงเนิ้ง) 2 0 0 1 2
97 บ้านท่าลี่ 2 0 0 1 2
98 จุมปีวนิดาภรณ์ (เทศบาลบ้านภูมินทร์) 2 0 0 0 2
99 บ้านห้วยปุก 2 0 0 0 2
100 บ้านชมพู 2 0 0 0 2
101 บ้านไชยสถาน 1 3 6 3 10
102 บ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107 1 2 2 0 5
103 บ้านทัพม่าน 1 2 2 0 5
104 บ้านนาคา 1 2 1 3 4
105 บ้านผาสิงห์ 1 2 0 2 3
106 ริมฝั่งว้าวิทยา 1 2 0 0 3
107 บ้านห้วยเลา 1 2 0 0 3
108 บ้านสันติภาพ 1 1 3 0 5
109 บ้านน้ำแก่นกลาง 1 1 2 1 4
110 ชุมชนบ้านดู่ใต้ 1 1 2 0 4
111 หาดทรายทองวิทยาคาร 1 1 1 3 3
112 บ้านเป้า 1 1 1 1 3
113 บ้านต้าม 1 1 1 0 3
114 บ้านห้วยบง 1 1 1 0 3
115 บ้านน้ำเคิม 1 1 1 0 3
116 บ้านพืชเจริญ 1 1 0 0 2
117 บ้านห้วยนาย 1 1 0 0 2
118 บ้านครกคำ 1 1 0 0 2
119 บ้านวังหมอ 1 1 0 0 2
120 ชุมชนบ้านนาหลวง 1 1 0 0 2
121 บ้านปางสา 1 1 0 0 2
122 บ้านนาเหลืองไชยราม 1 0 3 1 4
123 บ้านดอนเฟือง 1 0 3 0 4
124 บ้านสถาน 1 0 2 1 3
125 บ้านน้ำหิน 1 0 2 0 3
126 บ้านป่าสัก 1 0 1 1 2
127 บ้านสะละภูเวียง 1 0 1 1 2
128 บ้านศรีนาป่าน 1 0 1 0 2
129 บ้านปางช้าง 1 0 1 0 2
130 บ้านศาลา 1 0 1 0 2
131 บ้านน้ำลี 1 0 0 1 1
132 ดรุณวิทยา (เทศบาลบ้านสวนตาล) 1 0 0 0 1
133 บ้านนาเคียน 1 0 0 0 1
134 บ้านวัวแดง 1 0 0 0 1
135 บ้านนาหล่าย 1 0 0 0 1
136 บ้านน้ำพุ 1 0 0 0 1
137 บ้านบุ้ง 1 0 0 0 1
138 บ้านส้าน 1 0 0 0 1
139 บ้านนวราษฏร์ 0 3 3 1 6
140 บ้านน้ำแก่นเหนือ 0 3 0 0 3
141 บ้านน้ำอูน 0 2 3 0 5
142 บ้านม่วงตึ๊ด 0 2 1 0 3
143 บ้านน้ำลัดสบแก่น,บ้านหัวนา 0 2 0 1 2
144 ดอนสะไมย์วิทยา 0 2 0 0 2
145 บ้านดอนหล่ายทุ่ง 0 2 0 0 2
146 บ้านห้วยส้ม 0 2 0 0 2
147 บ้านจะเข้ภูหอม 0 1 3 0 4
148 บ้านเมืองจัง 0 1 2 0 3
149 บ้านฝายแก้ว 0 1 1 3 2
150 บ้านสะเนียน 0 1 1 1 2
151 บ้านโป่งคำ 0 1 1 0 2
152 บ้านส้านนาหนองใหม่ 0 1 0 1 1
153 สายใยรักวิทยา 0 1 0 1 1
154 บ้านเชียงของ 0 1 0 0 1
155 บ้านนาก้า 0 0 2 1 2
156 บ้านไหล่น่าน,บ้านนาสา 0 0 2 1 2
157 บ้านศรีเกิด 0 0 2 0 2
158 บ้านไพรอุดม 0 0 2 0 2
159 บ้านฝั่งหมิ่น 0 0 1 2 1
160 บ้านศรีบุญเรือง 0 0 1 2 1
161 วัดท่าข้ามสิริพรหมคุณวิรุฬห์ศิลาจารอุปถัมภ์ 0 0 1 0 1
162 บ้านกาใส 0 0 1 0 1
163 บ้านน้ำปาย 0 0 1 0 1
164 บ้านศรีนาชื่น 0 0 1 0 1
165 บ้านห้วยน้ำอุ่น 0 0 1 0 1
166 ริมฝั่งน่านวิทยา 0 0 1 0 1
167 บ้านนาบอน 0 0 0 2 0
168 บ้านท่าล้อ (ราษฎร์ประดิษฐ์) 0 0 0 1 0
169 พระคุณานุบาล 0 0 0 1 0
รวม 566 336 232 161 1,295