สรุปเหรียญรางวัล สพป. น่าน เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ราชานุบาล 28 14 5 1 47
2 ชุมชนบ้านนาคา 15 5 3 1 23
3 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 14 15 6 1 35
4 บ้านนาราบจุลเกษตรศึกษาคาร 14 11 6 4 31
5 ศรีเวียงสาวิทยาคาร 13 10 4 3 27
6 ประกิตเวชศักดิ์ 13 8 4 2 25
7 บ้านดู่พงษ์ 13 8 2 1 23
8 ป่าแลวหลวงวิทยา 13 4 0 1 17
9 บ้านน้ำโค้ง 12 9 1 1 22
10 บ้านตอง 12 8 0 3 20
11 ชุมชนบ้านอ้อย 12 5 3 4 20
12 จอมจันทร์วิทยาคาร 12 4 1 2 17
13 บ้านห้วยแฮ้ว 12 3 4 0 19
14 บ้านน้ำตวง 11 5 2 0 18
15 บ้านศรีนาม่าน 10 7 3 2 20
16 น่านคริสเตียนศึกษา 10 7 3 1 20
17 บ้านท่ามงคล 10 3 2 3 15
18 ทุ่งศรีทอง 10 3 2 1 15
19 บ้านสองแคว 10 2 3 4 15
20 บ้านขึ่งงามมงคล 9 3 1 0 13
21 บ้านร่มเกล้า 9 2 0 0 11
22 ราษฎร์รัฐพัฒนา 9 1 1 2 11
23 ราชประชานุเคราะห์ 56 8 6 4 2 18
24 บ้านน้ำมวบ 8 5 9 0 22
25 บ้านพรหม 8 4 0 0 12
26 บ้านสันทะ 8 3 4 0 15
27 อนุบาลอยู่วิทยา 8 3 2 0 13
28 ซินจง 8 2 4 3 14
29 บ้านทุ่งน้อย 7 5 1 4 13
30 บ้านนา 7 5 1 1 13
31 บ้านวังยาว 7 4 2 4 13
32 บ้านแม่ขะนิง 7 4 1 1 12
33 บ้านเชียงยืน 7 1 0 0 8
34 บ้านปงสนุก 7 0 0 1 7
35 บ้านสบยาง 7 0 0 0 7
36 ชุมชนบ้านหลวง 6 5 1 1 12
37 บ้านเปา 6 3 2 7 11
38 ไตรธารวิทยา 6 1 2 1 9
39 บ้านคำเรือง 6 1 2 0 9
40 บ้านผาตูบ 6 1 1 0 8
41 บ้านธงหลวง 6 0 0 0 6
42 บ้านน้ำครกใหม่ 5 8 1 5 14
43 บ้านฟ้า 5 6 2 2 13
44 ชุมชนบ้านบ่อแก้ว 5 5 2 4 12
45 บ้านป่าสัก (แม่จริม) 5 4 1 2 10
46 ชุมชนบ้านน้ำปั้ว 5 3 3 1 11
47 บ้านม่วงใหม่ 5 2 3 1 10
48 บ้านวังตาว 5 2 1 0 8
49 บ้านถืมตอง 5 2 1 0 8
50 ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น) 5 2 0 2 7
51 บ้านห้วยมอญ 5 1 1 4 7
52 ชุมชนบ้านใหม่ 5 1 0 1 6
53 ชุมชนบ้านนาทะนุง 5 1 0 0 6
54 ตาลชุมศึกษาลัย 5 0 0 0 5
55 บ้านสาลี่ 4 5 1 2 10
56 บ้านปิงหลวง 4 4 3 0 11
57 บ้านผาขวาง 4 4 2 1 10
58 บ้านก้อ 4 3 1 2 8
59 ภูเค็งพัฒนา 4 3 1 0 8
60 บ้านเรือง 4 2 5 0 11
61 บ้านบ่อหอย 4 2 3 5 9
62 บ้านน้ำเกี๋ยน 4 1 4 5 9
63 บ้านพื้ใต้ 4 1 0 0 5
64 บ้านนาผา 4 0 5 0 9
65 บ้านเชตวัน 4 0 3 0 7
66 บ้านซาวหลวง 4 0 2 2 6
67 บ้านชมพู 4 0 0 0 4
68 ปรัชดาสัมพันธ์โมเดล(ร.ร.บ้านห้วยหลอด,ร.ร.บ้านป่าหุ่ง,ร.ร.บ้านสะเลียม) 3 7 2 1 12
69 บ้านปางเป๋ย 3 6 2 0 11
70 บ้านหาดเค็ด 3 5 2 2 10
71 บ้านนาไค้ 3 5 2 0 10
72 หาดทรายทองวิทยาคาร 3 3 1 3 7
73 บ้านใหม่ 3 2 3 3 8
74 บ้านปางช้าง 3 2 1 0 6
75 บ้านฮากฮาน 3 2 1 0 6
76 บ้านสันติภาพ 3 1 3 0 7
77 บ้านน้ำแพะ 3 1 1 0 5
78 วัดท่าข้ามสิริพรหมคุณวิรุฬห์ศิลาจารอุปถัมภ์ 3 0 1 0 4
79 นิธิวิทย์ 3 0 0 0 3
80 บ้านดอนไพรวัลย์ 3 0 0 0 3
81 บ้านหัวเมือง 2 7 1 0 10
82 อนุบาลเมืองลี 2 6 1 1 9
83 บ้านน้ำงาว 2 5 2 3 9
84 บ้านม่วงเจริญราษฎร์.ร.ร.บ้านบ่อสวก 2 4 1 2 7
85 บ้านปางสา 2 4 1 0 7
86 บ้านห้วยไฮ 2 3 2 0 7
87 บ้านน้ำลัด 2 3 1 0 6
88 บ้านนากอก 2 3 0 1 5
89 นบ้านนายาง 2 2 3 1 7
90 บ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107 2 2 2 0 6
91 บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125 2 2 1 0 5
92 บ้านหัวเวียงเหนือ 2 2 1 0 5
93 บ้านหนองบัว 2 2 0 2 4
94 บ้านแคว้ง 2 2 0 0 4
95 ห้วยละเบ้ายา 2 1 1 2 4
96 บ้านน้ำเลา 2 1 1 1 4
97 บ้านโป่งคำ 2 1 1 0 4
98 บ้านห้วยบง 2 1 1 0 4
99 พรรณทิพย์วิทยา 2 1 1 0 4
100 บ้านป่าแดด 2 1 0 1 3
101 บ้านน้ำปูน 2 1 0 0 3
102 บ้านค้างอ้อย 2 0 2 0 4
103 บ้านปิงใน 2 0 0 1 2
104 บ้านสาคร 2 0 0 1 2
105 ม่วงพนาโมเดล(ร.ร.บ้านอ่ายนาผา,ร.ร.บ้านนาไลย,ร.ร.บ้านพะเยา,ร.ร.บ้านม่วงเนิ้ง) 2 0 0 1 2
106 บ้านท่าลี่ 2 0 0 1 2
107 จุมปีวนิดาภรณ์ (เทศบาลบ้านภูมินทร์) 2 0 0 0 2
108 บ้านวัวแดง 2 0 0 0 2
109 บ้านนาเคียน 2 0 0 0 2
110 บ้านห้วยปุก 2 0 0 0 2
111 บ้านไชยสถาน 1 3 6 3 10
112 บ้านน้ำแก่นเหนือ 1 3 0 0 4
113 บ้านทัพม่าน 1 2 2 0 5
114 บ้านนาคา 1 2 1 3 4
115 บ้านผาสิงห์ 1 2 0 2 3
116 ริมฝั่งว้าวิทยา 1 2 0 0 3
117 บ้านห้วยเลา 1 2 0 0 3
118 บ้านน้ำแก่นกลาง 1 1 2 1 4
119 ชุมชนบ้านดู่ใต้ 1 1 2 0 4
120 บ้านเป้า 1 1 1 1 3
121 บ้านต้าม 1 1 1 0 3
122 บ้านน้ำเคิม 1 1 1 0 3
123 บ้านน้ำลี 1 1 0 1 2
124 บ้านพืชเจริญ 1 1 0 0 2
125 บ้านห้วยนาย 1 1 0 0 2
126 บ้านครกคำ 1 1 0 0 2
127 บ้านวังหมอ 1 1 0 0 2
128 ชุมชนบ้านนาหลวง 1 1 0 0 2
129 บ้านบุ้ง 1 1 0 0 2
130 บ้านนาเหลืองไชยราม 1 0 3 1 4
131 บ้านดอนเฟือง 1 0 3 0 4
132 บ้านนาก้า 1 0 2 1 3
133 บ้านสถาน 1 0 2 1 3
134 บ้านน้ำหิน 1 0 2 0 3
135 บ้านป่าสัก 1 0 1 1 2
136 บ้านสะละภูเวียง 1 0 1 1 2
137 บ้านศรีนาป่าน 1 0 1 0 2
138 บ้านศาลา 1 0 1 0 2
139 ดรุณวิทยา (เทศบาลบ้านสวนตาล) 1 0 0 0 1
140 บ้านป่าคา 1 0 0 0 1
141 บ้านนาหล่าย 1 0 0 0 1
142 บ้านน้ำพุ 1 0 0 0 1
143 บ้านส้าน 1 0 0 0 1
144 บ้านม่วงตึ๊ด 0 4 1 0 5
145 บ้านนวราษฏร์ 0 3 3 1 6
146 บ้านน้ำอูน 0 2 3 0 5
147 บ้านฝั่งหมิ่น 0 2 1 2 3
148 บ้านน้ำลัดสบแก่น,บ้านหัวนา 0 2 0 1 2
149 บ้านส้านนาหนองใหม่ 0 2 0 1 2
150 ดอนสะไมย์วิทยา 0 2 0 0 2
151 บ้านดอนหล่ายทุ่ง 0 2 0 0 2
152 บ้านห้วยส้ม 0 2 0 0 2
153 บ้านจะเข้ภูหอม 0 1 3 0 4
154 บ้านเมืองจัง 0 1 2 0 3
155 บ้านฝายแก้ว 0 1 1 3 2
156 บ้านสะเนียน 0 1 1 1 2
157 สายใยรักวิทยา 0 1 0 1 1
158 บ้านสาลีก 0 1 0 0 1
159 บ้านเชียงของ 0 1 0 0 1
160 บ้านไหล่น่าน,บ้านนาสา 0 0 2 1 2
161 บ้านศรีเกิด 0 0 2 0 2
162 บ้านไพรอุดม 0 0 2 0 2
163 บ้านศรีบุญเรือง 0 0 1 2 1
164 บ้านท่าล้อ (ราษฎร์ประดิษฐ์) 0 0 1 1 1
165 บ้านกาใส 0 0 1 0 1
166 บ้านน้ำปาย 0 0 1 0 1
167 บ้านศรีนาชื่น 0 0 1 0 1
168 บ้านห้วยน้ำอุ่น 0 0 1 0 1
169 ริมฝั่งน่านวิทยา 0 0 1 0 1
170 บ้านนาบอน 0 0 0 2 0
171 พระคุณานุบาล 0 0 0 1 0
รวม 653 396 239 161 1,449