หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1.....ระหว่าง วันที่ ..22 - 23 .... เดือน ....กันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นางวิลาวรรณ จันโนติ๊บ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายเตรียมเอกสาร/ประมวลผลการแข่งขัน
2 นางสาวพีรีย์พร พันธ์ุจักร์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายเตรียมเอกสาร/ประมวลผลการแข่งขัน
3 นายณัฐวุฒิ สิริพจน์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายเตรียมเอกสาร/ประมวลผลการแข่งขัน
4 นางสาวอารีรัตน์ หมั่นสาร เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายเตรียมเอกสาร/ประมวลผลการแข่งขัน
5 นางสาวโชษิตา จินะไชย เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายเตรียมเอกสาร/ประมวลผลการแข่งขัน
6 นางสาวรัตติการ สถาอุ่น เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายเตรียมเอกสาร/ประมวลผลการแข่งขัน
7 นางนฤมล ชมพูรักษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายเตรียมเอกสาร/ประมวลผลการแข่งขัน
8 นางสาวพิมพ์ผกา วงศ์ราช เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายเตรียมเอกสาร/ประมวลผลการแข่งขัน
9 นางสาวรัชดา หอมนวล เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายเตรียมเอกสาร/ประมวลผลการแข่งขัน
10 นางสาวกัญญารัตน์ ชนะมาร เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายเตรียมเอกสาร/ประมวลผลการแข่งขัน
11 นางสาวกาญจนา ปราณีทะ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายเตรียมเอกสาร/ประมวลผลการแข่งขัน
12 นางสาวพัณณ์ชิตา เศรษฐ์ปิติวงศ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายเตรียมเอกสาร/ประมวลผลการแข่งขัน
13 นายกิตติชัย ศรีตนไชย เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายเตรียมเอกสาร/ประมวลผลการแข่งขัน
14 นายณัฐพงศ์ เคร่งครัด เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายเตรียมเอกสาร/ประมวลผลการแข่งขัน
15 นางสาวอรทัย แปงผางา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายเตรียมเอกสาร/ประมวลผลการแข่งขัน
16 นางสาวปรารถนา กองคำ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายเตรียมเอกสาร/ประมวลผลการแข่งขัน
17 นางสาวพิชชาภัทร์ พงศ์สุภวัฒน์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายเตรียมเอกสาร/ประมวลผลการแข่งขัน
18 นางสาวพิมประภา โลนันท์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายเตรียมเอกสาร/ประมวลผลการแข่งขัน
19 นางสาวนภาลักษณ์ จักรน้อย เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายเตรียมเอกสาร/ประมวลผลการแข่งขัน
20 นางสาวสุภาวดี คำสิทธิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายเตรียมเอกสาร/ประมวลผลการแข่งขัน
21 นายสมควร รินทร์อินทร์ นักการโรงเรียนบ้านผาสิงห์ คณะกรรมการฝ่ายเตรียมเอกสาร/ประมวลผลการแข่งขัน
22 นายสมพงษ์ อิ่นอ้าย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยหลอด ประธานคณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร/ประมวลผลการแข่งขัน
23 นายกฤษฐ์ชนม์ ธัญกัญจนธรณ์ พนักงานขับรถยนต์ สพป.น่าน เขต 1 เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดเตรียมสถานที่แข่งขัน
24 นายวิทยา ศรีเทพ พนักงานขับรถยนต์ สพป.น่าน เขต 1 เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดเตรียมสถานที่แข่งขัน
25 นายเฉลียว จองกว้าง พนักงานขับรถยนต์ สพป.น่าน เขต 1 เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดเตรียมสถานที่แข่งขัน
26 นายโอภาส ธนะโคตร พนักงานบริการโรงเรียนบ้านต้าม เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดเตรียมสถานที่แข่งขัน
27 นายสมศักดิ์ อุปนันท์ ช่างไม้โรงเรียนบ้านกาใส เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดเตรียมสถานที่แข่งขัน
28 นายสมเกียรติ ศรีขวา ช่างไม้โรงเรียนบ้านห้วยละเบ้ายา เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดเตรียมสถานที่แข่งขัน
29 นายเรวัตร สารอิน ช่างไม้โรงเรียนชุมชนบ้านดู่ใต้ เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดเตรียมสถานที่แข่งขัน
30 นายอนุวัตร หมื่นเป็ง ช่างไม้ 3 สพป.น่าน เขต 1 เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดเตรียมสถานที่แข่งขัน
31 นายเพชร วงค์คำ ช่างไม้ สพป.น่าน เขต 1 เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดเตรียมสถานที่แข่งขัน
32 นายรัศมี มาณกิจ ช่างไม้ 3 สพป.น่าน เขต 1 เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดเตรียมสถานที่แข่งขัน
33 นายอนุวัฒน์ ทาคำสม ช่างไม้ โรงเรียนราชานุบาล เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดเตรียมสถานที่แข่งขัน
34 นายอดิศร เมฆะเสน ช่างฝีมืองานโลหะ โรงเรียนราขานุบาล เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดเตรียมสถานที่แข่งขัน
35 นายมงคล มีชำนาญ ช่างไม้โรงเรียนบ้านธงหลวง เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดเตรียมสถานที่แข่งขัน
36 นายเพทาย ปัญญา ช่างไม้โรงเรียนบ้านไชยสถาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดเตรียมสถานที่แข่งขัน
37 นายสวาสดิ์ มูลชมภู ช่างไม้โรงเรียนบ้านวังตาว เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดเตรียมสถานที่แข่งขัน
38 นายสุรเวศฒ์ ปัญญา ช่างไม้โรงเรียนบ้านเชียงยืน เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดเตรียมสถานที่แข่งขัน
39 นายสังวาล ยะหมื่น ช่างไม้โรงเรียนบ้านดอนสะไมย์วิทยา เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดเตรียมสถานที่แข่งขัน
40 นายสุวรณ์ พุ่มพวง ช่างไม้โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดเตรียมสถานที่แข่งขัน
41 นายวิทูร จันทูร นักการโรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดเตรียมสถานที่แข่งขัน
42 นายมนัส อรัญ นักการโรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดเตรียมสถานที่แข่งขัน
43 นายสินชัย เกตุสนิท นักการโรงเรียนบ้านนวราษฏร์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดเตรียมสถานที่แข่งขัน
44 นายเกรียงไกร กองบุญ นักการภารโรงเรียนบ้านป่าคา เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดเตรียมสถานที่แข่งขัน
45 นายเสถียร สายคำกอง นักการโรงเรียนบ้านนาซาว เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดเตรียมสถานที่แข่งขัน
46 นายสมพงษ์ ชมภู นักการโรงเรียนนันทบุรีวิทยา เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดเตรียมสถานที่แข่งขัน
47 นายธรานุสรณ์ จันเพ็ง นักการโรงเรียนนันทบุรีวิทยา เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดเตรียมสถานที่แข่งขัน
48 นายปรีชา โพธิวัง นักการโรงเรียนนันทบุรีวิทยา เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดเตรียมสถานที่แข่งขัน
49 นายสมบัติ มูลทา ครูโรงเรียนนันทบุรีวิทยา เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดเตรียมสถานที่แข่งขัน
50 นายคำปัน อินผ่่อง นักการโรงเรียนบ้านซาวหลวง เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดเตรียมสถานที่แข่งขัน
51 นายณัฐพงษ์ ซาวเจริญ นักการโรงเรียนบ้านถืมตอง เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดเตรียมสถานที่แข่งขัน
52 นายประสนธ์ ทะอินทร์ นักการโรงเรียนบ้านเรือง เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดเตรียมสถานที่แข่งขัน
53 นายพงษ์ศักดิ์ ศรีทิ่พย์ นักการโรงเรียนบ้านดอนเฟือง เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดเตรียมสถานที่แข่งขัน
54 นายธงชัย แซ่ลี นักการโรงเรียนบ้านน้ำโค้ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดเตรียมสถานที่แข่งขัน
55 นายมานิตย์ พรมถานา ครูโรงเรียนนันทบุรีวิทยา เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดเตรียมสถานที่แข่งขัน
56 นายจันทร์ กุลพรม ครูโรงเรียนนันทบุรีวิทยา เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดเตรียมสถานที่แข่งขัน
57 นายกันตวิชญ์ ธิเสนา เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดเตรียมสถานที่แข่งขัน
58 นายสมบูรณ์ ไชยยงค์ นักการโรงเรียนบ้านสะเนียน เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดเตรียมสถานที่แข่งขัน
59 นายมิ่ง ไชยเรือน นักการโรงเรียนบ้านสองแคว เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดเตรียมสถานที่แข่งขัน
60 นายวิเชียร พลังฤทธิ์ พนักงานบริการโรงเรียนน่านปัญญานุกูล เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดเตรียมสถานที่แข่งขัน
61 นายอดิศักดิ์ ศรีสวัสดิ์ พนักงานบริการโรงเรียนน่านปัญญานุกูล เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดเตรียมสถานที่แข่งขัน
62 นายนพดล ชมพู ช่างไม้โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดเตรียมสถานที่แข่งขัน
63 นายธวัช ชอบธรรม นักการภารโรงเรียนบ้านท่าล้อ เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดเตรียมสถานที่แข่งขัน
64 นายขยัน ผัดผล ช่างไม้โรงเรียนบ้านหัวเวียงเหนือ เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดเตรียมสถานที่แข่งขัน
65 นายสุเกต บุญศรี ช่างไม้โรงเรียนบ้านเมืองจัง เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดเตรียมสถานที่แข่งขัน
66 นายเดชฤทธิ์ วงศ์ชัย ช่างไม้โรงเรียนบ้านหาดเค็ด เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดเตรียมสถานที่แข่งขัน
67 นายปรีดา ดีวงศ์ ช่างไม้โรงเรียนบ้านน้ำเกี๋ยน เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดเตรียมสถานที่แข่งขัน
68 นายจรัญ สิทธิื ช่างไม้โรงเรียนบ้านน้ำแก่นเหนือ เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดเตรียมสถานที่แข่งขัน
69 นายนิกร ยศอาจ ช่างไม้โรงเรียนบ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107 เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดเตรียมสถานที่แข่งขัน
70 นายคนิจ จันเครื่อง ช่างไม้โรงเรียนบ้านน้ำแก่นกลาง เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดเตรียมสถานที่แข่งขัน
71 นายวีระวัธน์ กันละนนท์ ช่างไม้โรงเรียนบ้านม่วงตึ๊ด เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดเตรียมสถานที่แข่งขัน
72 นายสุนทร กุศล นักการโรงเรียนซินจง เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดเตรียมสถานที่แข่งขัน
73 นายสมหวัง มุ่งตอม นักการภารโรงเรียนบ้านซินจง เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดเตรียมสถานที่แข่งขัน
74 นางอัมพร เลาคำมี นักการภารโรงเรียนซินจง เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดเตรียมสถานที่แข่งขัน

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา โทร 054771638
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]