หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร 20 38 26
2 003 โรงเรียนชุมชนบ้านดู่ใต้ 4 7 5
3 004 โรงเรียนชุมชนบ้านนาคา 25 61 37
4 005 โรงเรียนชุมชนบ้านนาทะนุง 6 13 9
5 006 โรงเรียนชุมชนบ้านนาหลวง 2 4 3
6 007 โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำปั้ว 12 39 20
7 008 โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อแก้ว 16 24 20
8 009 โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง 16 40 26
9 011 โรงเรียนชุมชนบ้านอ้อย 24 40 33
10 010 โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ 8 21 12
11 014 โรงเรียนดอนสะไมย์วิทยา 2 3 2
12 015 โรงเรียนตาลชุมศึกษาลัย 5 14 7
13 018 โรงเรียนทุ่งศรีทอง 18 32 23
14 020 โรงเรียนนบ้านนายาง 8 14 12
15 201 โรงเรียนนาเหลืองใน 0 0 0
16 024 โรงเรียนบ้านกาใส 1 2 2
17 025 โรงเรียนบ้านกิ่วน้ำ 0 0 0
18 023 โรงเรียนบ้านก้อ 10 21 15
19 026 โรงเรียนบ้านขึ่งงามมงคล 13 22 15
20 027 โรงเรียนบ้านครกคำ 3 9 5
21 029 โรงเรียนบ้านคำเรือง 9 21 15
22 028 โรงเรียนบ้านค้างอ้อย 4 8 7
23 031 โรงเรียนบ้านจะเข้ภูหอม 4 5 5
24 032 โรงเรียนบ้านชมพู 4 7 7
25 038 โรงเรียนบ้านซาวหลวง 10 26 17
26 039 โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 37 54 49
27 043 โรงเรียนบ้านดอนหล่ายทุ่ง 2 3 3
28 042 โรงเรียนบ้านดอนเฟือง 4 8 7
29 040 โรงเรียนบ้านดอนไชย 0 0 0
30 041 โรงเรียนบ้านดอนไพรวัลย์ 3 19 7
31 044 โรงเรียนบ้านดู่พงษ์ 24 48 38
32 045 โรงเรียนบ้านตอง 23 42 34
33 046 โรงเรียนบ้านต้าม 3 6 6
34 047 โรงเรียนบ้านถืมตอง 13 17 15
35 048 โรงเรียนบ้านทรายทอง 0 0 0
36 049 โรงเรียนบ้านทัพม่าน 5 10 5
37 053 โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย 18 43 32
38 050 โรงเรียนบ้านท่ามงคล 19 31 26
39 052 โรงเรียนบ้านท่าลี่ 3 5 3
40 051 โรงเรียนบ้านท่าล้อ (ราษฎร์ประดิษฐ์) 2 2 2
41 054 โรงเรียนบ้านธงหลวง 6 11 6
42 055 โรงเรียนบ้านนวราษฏร์ 7 12 11
43 069 โรงเรียนบ้านนา 14 33 24
44 056 โรงเรียนบ้านนากอก 6 8 6
45 057 โรงเรียนบ้านนาก้า 4 6 5
46 058 โรงเรียนบ้านนาคา 7 18 13
47 061 โรงเรียนบ้านนาซาว 0 0 0
48 062 โรงเรียนบ้านนาบอน 2 2 2
49 063 โรงเรียนบ้านนาผา 11 25 17
50 064 โรงเรียนบ้านนาราบจุลเกษตรศึกษาคาร 36 79 59
51 066 โรงเรียนบ้านนาหล่าย 2 1 1
52 059 โรงเรียนบ้านนาเคียน 2 6 4
53 068 โรงเรียนบ้านนาเหลืองม่วงขวา 0 0 0
54 067 โรงเรียนบ้านนาเหลืองไชยราม 5 14 5
55 060 โรงเรียนบ้านนาไค้ 10 17 11
56 073 โรงเรียนบ้านน้ำครกใหม่ 20 36 28
57 076 โรงเรียนบ้านน้ำงาว 12 18 16
58 077 โรงเรียนบ้านน้ำตวง 18 40 27
59 078 โรงเรียนบ้านน้ำปาย 1 3 2
60 079 โรงเรียนบ้านน้ำปูน 3 10 5
61 080 โรงเรียนบ้านน้ำพาง 0 0 0
62 081 โรงเรียนบ้านน้ำพุ 2 4 4
63 083 โรงเรียนบ้านน้ำมวบ 23 38 33
64 084 โรงเรียนบ้านน้ำลัด 6 12 9
65 085 โรงเรียนบ้านน้ำลัดสบแก่น,โรงเรียนบ้านหัวนา 3 8 5
66 086 โรงเรียนบ้านน้ำลี 3 5 3
67 088 โรงเรียนบ้านน้ำหก 0 0 0
68 089 โรงเรียนบ้านน้ำหิน 3 5 3
69 090 โรงเรียนบ้านน้ำอูน 5 13 8
70 070 โรงเรียนบ้านน้ำเกี๋ยน 14 31 24
71 074 โรงเรียนบ้านน้ำเคิม 3 7 5
72 087 โรงเรียนบ้านน้ำเลา 7 10 8
73 071 โรงเรียนบ้านน้ำแก่นกลาง 5 7 6
74 072 โรงเรียนบ้านน้ำแก่นเหนือ 4 13 7
75 082 โรงเรียนบ้านน้ำแพะ 5 8 5
76 075 โรงเรียนบ้านน้ำโค้ง 25 87 47
77 092 โรงเรียนบ้านบุ้ง 2 2 2
78 091 โรงเรียนบ้านบ่อหอย 16 36 25
79 093 โรงเรียนบ้านปงสนุก 8 15 9
80 095 โรงเรียนบ้านปางช้าง 6 11 10
81 097 โรงเรียนบ้านปางสา 7 12 9
82 096 โรงเรียนบ้านปางเป๋ย 11 33 20
83 104 โรงเรียนบ้านปิงหลวง 12 16 15
84 103 โรงเรียนบ้านปิงใน 3 4 4
85 094 โรงเรียนบ้านป่าคา 1 1 1
86 100 โรงเรียนบ้านป่าสัก 3 3 3
87 099 โรงเรียนบ้านป่าสัก (แม่จริม) 12 17 15
88 102 โรงเรียนบ้านป่าอ้อย 0 0 0
89 098 โรงเรียนบ้านป่าแดด 4 6 5
90 108 โรงเรียนบ้านผาขวาง 13 19 15
91 109 โรงเรียนบ้านผาตูบ 8 13 8
92 111 โรงเรียนบ้านผาสิงห์ 5 14 5
93 110 โรงเรียนบ้านผาเวียง 0 0 0
94 112 โรงเรียนบ้านฝั่งหมิ่น 6 13 11
95 113 โรงเรียนบ้านฝายแก้ว 6 10 7
96 114 โรงเรียนบ้านพรหม 12 17 16
97 115 โรงเรียนบ้านพี้เหนือ 0 0 0
98 116 โรงเรียนบ้านพืชเจริญ 2 6 4
99 117 โรงเรียนบ้านพื้ใต้ 5 12 8
100 119 โรงเรียนบ้านฟ้า 15 33 23
101 121 โรงเรียนบ้านม่วงตึ๊ด 6 10 6
102 120 โรงเรียนบ้านม่วงเจริญราษฎร์.ร.ร.บ้านบ่อสวก 12 19 15
103 122 โรงเรียนบ้านม่วงใหม่ 11 16 14
104 125 โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 11 26 18
105 127 โรงเรียนบ้านวังตาว 9 19 12
106 128 โรงเรียนบ้านวังม่วง 0 0 0
107 129 โรงเรียนบ้านวังยาว 18 28 25
108 130 โรงเรียนบ้านวังหมอ 3 8 5
109 131 โรงเรียนบ้านวัวแดง 2 3 2
110 133 โรงเรียนบ้านศรีนาชื่น 1 1 1
111 134 โรงเรียนบ้านศรีนาป่าน 2 2 2
112 135 โรงเรียนบ้านศรีนาม่าน 22 62 37
113 136 โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง 3 4 3
114 132 โรงเรียนบ้านศรีเกิด 2 3 2
115 137 โรงเรียนบ้านศาลา 2 3 3
116 138 โรงเรียนบ้านสถาน 4 4 4
117 139 โรงเรียนบ้านสบยาง 7 13 10
118 140 โรงเรียนบ้านสองแคว 20 63 35
119 142 โรงเรียนบ้านสะละภูเวียง 4 11 5
120 141 โรงเรียนบ้านสะเนียน 3 4 4
121 144 โรงเรียนบ้านสันติภาพ 7 13 8
122 145 โรงเรียนบ้านสันทะ 15 34 21
123 146 โรงเรียนบ้านสาคร 3 7 5
124 149 โรงเรียนบ้านสาลีก 1 1 1
125 150 โรงเรียนบ้านสาลี่ 12 29 21
126 147 โรงเรียนบ้านส้าน 1 3 2
127 148 โรงเรียนบ้านส้านนาหนองใหม่ 3 5 4
128 151 โรงเรียนบ้านหนองบัว 6 7 6
129 152 โรงเรียนบ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107 6 14 9
130 153 โรงเรียนบ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125 5 9 7
131 154 โรงเรียนบ้านหลับมืนพรวน 0 0 0
132 169 โรงเรียนบ้านหัวเมือง 10 25 19
133 170 โรงเรียนบ้านหัวเวียงเหนือ 6 9 8
134 171 โรงเรียนบ้านหาดเค็ด 13 19 13
135 156 โรงเรียนบ้านห้วยจอย 0 0 0
136 157 โรงเรียนบ้านห้วยนาย 3 9 6
137 158 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำอุ่น 1 3 2
138 159 โรงเรียนบ้านห้วยบง 4 12 8
139 160 โรงเรียนบ้านห้วยปุก 2 4 2
140 161 โรงเรียนบ้านห้วยมอญ 11 24 16
141 163 โรงเรียนบ้านห้วยส้ม 2 12 4
142 162 โรงเรียนบ้านห้วยเลา 4 5 5
143 165 โรงเรียนบ้านห้วยเฮือและสาขาห้วยระพี 0 0 0
144 155 โรงเรียนบ้านห้วยแก้วมิตรภาพที่ 51 0 0 0
145 166 โรงเรียนบ้านห้วยแฮ้ว 19 35 29
146 167 โรงเรียนบ้านห้วยไฮ 7 21 12
147 174 โรงเรียนบ้านฮากฮาน 6 14 10
148 033 โรงเรียนบ้านเชตวัน 7 11 10
149 034 โรงเรียนบ้านเชียงของ 1 2 1
150 035 โรงเรียนบ้านเชียงยืน 8 11 10
151 106 โรงเรียนบ้านเปา 39 111 62
152 105 โรงเรียนบ้านเป้า 4 6 6
153 123 โรงเรียนบ้านเมืองจัง 3 6 3
154 126 โรงเรียนบ้านเรือง 16 35 26
155 030 โรงเรียนบ้านแคว้ง 4 12 7
156 124 โรงเรียนบ้านแม่ขะนิง 14 31 23
157 107 โรงเรียนบ้านโป่งคำ 4 8 6
158 172 โรงเรียนบ้านใหม่ 12 27 17
159 037 โรงเรียนบ้านไชยสถาน 16 29 17
160 036 โรงเรียนบ้านไชยสถาน (อ.เวียงสา) 0 0 0
161 118 โรงเรียนบ้านไพรอุดม 2 4 4
162 173 โรงเรียนบ้านไหล่น่าน,โรงเรียนบ้านนาสา 3 6 5
163 175 โรงเรียนประกิตเวชศักดิ์ 27 80 45
164 198 โรงเรียนปรัชดาสัมพันธ์โมเดล(ร.ร.บ้านห้วยหลอด,ร.ร.บ้านป่าหุ่ง,ร.ร.บ้านสะเลียม) 13 38 23
165 176 โรงเรียนป่าแลวหลวงวิทยา 19 31 20
166 179 โรงเรียนภูเค็งพัฒนา 8 15 11
167 181 โรงเรียนมิตรมวลชน 3 0 0 0
168 180 โรงเรียนม่วงพนาโมเดล(ร.ร.บ้านอ่ายนาผา,ร.ร.บ้านนาไลย,ร.ร.บ้านพะเยา,ร.ร.บ้านม่วงเนิ้ง) 3 5 4
169 182 โรงเรียนรัฐราษฎร์นุเคราะห์ 0 0 0
170 184 โรงเรียนราชานุบาล 48 91 70
171 185 โรงเรียนราษฎร์รัฐพัฒนา 13 45 22
172 186 โรงเรียนริมฝั่งน่านวิทยา 1 5 1
173 187 โรงเรียนริมฝั่งว้าวิทยา 3 5 3
174 188 โรงเรียนวัดท่าข้ามสิริพรหมคุณวิรุฬห์ศิลาจารอุปถัมภ์ 5 10 8
175 189 โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร 31 72 49
176 193 โรงเรียนหัวนา (อ.เวียงสา) 0 0 0
177 194 โรงเรียนหาดทรายทองวิทยาคาร 10 16 13
178 192 โรงเรียนห้วยละเบ้ายา 6 14 11
179 195 โรงเรียนอนุบาลเมืองลี 10 17 15
180 016 โรงเรียนไตรธารวิทยา 12 27 21
181 019 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น) 9 9 9
182 002 โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ (เทศบาลบ้านภูมินทร์) 2 19 4
183 012 โรงเรียนซินจง 19 28 19
184 013 โรงเรียนดรุณวิทยา (เทศบาลบ้านสวนตาล) 1 10 3
185 022 โรงเรียนนิธิวิทย์ 3 5 3
186 021 โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 21 55 30
187 177 โรงเรียนพรรณทิพย์วิทยา 4 5 4
188 178 โรงเรียนพระคุณานุบาล 1 1 1
189 202 โรงเรียนสมปัญญา 0 0 0
190 190 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร (เทศบาลบ้านพระเนตร) 0 0 0
191 191 โรงเรียนสายใยรักวิทยา 2 3 2
192 200 โรงเรียนอนุบาลธศภรณ์ 0 0 0
193 197 โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 13 21 14
194 196 โรงเรียนอนุบาลเวียงสา 0 0 0
195 183 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 20 58 35
รวม 1537 3236 2232
5468

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา โทร 054771638
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]