หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-nan1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
1. นางพัศนียา มีเกศโรงเรียนบ้านสะเนียนประธานกรรมการ
2. นางสาวพรชนก สุภาแก้วโรงเรียนบ้านน้ำปายกรรมการ
3. นางฐานิศรา วงศ์มหาจักรโรงเรียนราชานุบาลกรรมการ
4. นางพัฒนา แก้วตันโรงเรียนบ้านทุ่งน้อยกรรมการ
5. นางสาวจีรนันท์ คำวรรณโรงเรียนบ้านนวราษกร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
1. นางประทุม ยอดคำโรงเรียนบ้านปงสนุกประธานกรรมการ
2. นางสาวเอ็มอร อินนะลาโรงเรียนบ้านสะเลียมกรรมการ
3. นางวารี กำนนท์โรงเรียนบ้านห้วยแก้วมิตรภาพที่ 51กรรมการ
4. นางกิตติยา หิรัญกุลโรงเรียนบ้านวังหมอกรรมการ
5. นายชัชวาล ลักษณะโรงเรียนบ้านสันทะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นางพัศนียา มีเกศโรงเรียนบ้านสะเนียนประธานกรรมการ
2. นางฐานิศรา วงศ์มหาจักรโรงเรียนราชานุบาลกรรมการ
3. นางพัฒนา แก้วตันโรงเรียนบ้านทุ่งน้อยกรรมการ
4. นางวารี กำนนท์โรงเรียนบ้านห้วยแก้วมิตรภาพที่ 51กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
1. นางนวลละออง ชอบธรรมโรงเรียนบ้านน้ำแก่นกลางประธานกรรมการ
2. นางจินดาภัทร์ โนไชยาโรงเรียนรัฐราษฎร์นุเคราะห์กรรมการ
3. นางรุ้งลาวัลย์ ก้อนแก้วโรงเรียนบ้านไชยสถานกรรมการ
4. นางรัตนา อายุยืนโรงเรียนรัฐราษฏร์นุเคราะห์กรรมการ
5. นางนิภา อุ่นถาโรงเรียนบ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
1. นางสุภาพร พรสายสวรรค์โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)ประธานกรรมการ
2. นางวินิตย์ จันต๊ะวงศ์โรงเรียนราชานุบาลกรรมการ
3. นางอมรรัตน์ เกษมรัตนทองโรงเรียนภูเค็งพัฒนากรรมการ
4. นางนันทิกานต์ ปาฟองโรงเรียนบ้านใหม่กรรมการ
5. นางวาสนา กรรมชะนะโรงเรียนบ้านถืมตองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
1. นางดำเนิน ธรรมไชยโรงเรียนชุมชนบ้านน้ำปั้วประธานกรรมการ
2. นางวินิตย์ จันต๊ะวงค์โรงเรียนราชานุบาลกรรมการ
3. นางรุ้งลาวัลย์ ก้อนแก้วโรงเรียนบ้านไชยสถานกรรมการ
4. นางรัตนา อายุยืนโรงเรียนรัฐราษฏร์นุเคราะห์กรรมการ
5. นางนิภา อุ่นถาโรงเรียนบ้านนาราบ (จุลเกษตรศึกษาคาร)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
1. นางอมรรัตน์ ธรรมศิริโรงเรียนบ้านโป่งคำประธานกรรมการ
2. นางนิชาภา มูลหงษ์โรงเรียนบ้านห้วยปุกกรรมการ
3. นางภัทฑิรา ต๊ะน้อยโรงเรียนบ้านก้อกรรมการ
4. นางสาวนัยนา จินะป๊อกโรงเรียนภูเค็งพัฒนากรรมการ
5. นายอนุศาสน์ สิทธิวุฒิโรงเรียนบ้านห้วยไฮกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
1. นางเรณู ไชยวุฒิโรงเรียนบ้านแม่ขะนิงประธานกรรมการ
2. นางสาวแพรวพรรณ ศรีวิชัยโรงเรียนบ้านสันทะกรรมการ
3. นางพรรณี สำเภาโรงเรียนบ้านผาสิงห์กรรมการ
4. นางสาวนิตยา คำนานโรงเรียนบ้านร่มเกล้ากรรมการ
5. นางสาวรัตนาภรณ์ บุญอินโรงเรียนบ้านสบยางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นายสุรพงษ์ นาขามโรงเรียนประกิตเวชศักดิ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวยลระวีย์ หาญณรงค์โรงเรียนชุมชนบ้านนาทะนุงกรรมการ
3. นางสาวรัตนาวดี วังคำโรงเรียนป่าแลวหลวงวิทยากรรมการ
4. นางครองพันธ์ พวงพุฒโรงเรียนบ้านหัวเมืองกรรมการ
5. นางภาวิณีย์ วิกาศโรงเรียนบ้านสาลี่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางสาวสมจิตร แมดเมืองโรงเรียนบ้านค้างอ้อยประธานกรรมการ
2. นางดวงพร ลาดทะนุโรงเรียนบ้านจะเข้ภูหอมกรรมการ
3. นางพิกุล ปาระมีโรงเรียนบ้านนาผากรรมการ
4. นางสาววุฒิตา ยังปิ่นโรงเรียนราษฎร์รัฐพัฒนากรรมการ
5. นางภคมน นาขามโรงเรียนประกิตเวชศักดิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นายสุรพงษ์ นาขามโรงเรียนประกิตเวชศักดิ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวอมรรัตน์ ธรรมศิริโรงเรียนบ้านโป่งคำกรรมการ
3. นางสาวรัตนาวดี วังคำโรงเรียนป่าแลวหลวงวิทยากรรมการ
4. นางครองพันธ์ พวงพุฒโรงเรียนหัวเมืองกรรมการ
5. นางภาวิณีย์ วิกาศโรงเรียนบ้านสาลี่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3
1. นายกิตติศักดิ์ เขื่อนคำโรงเรียนบ้านหัวเมืองประธานกรรมการ
2. นายวรเชษฐ์ วงค์กันตาโรงเรียนบ่อหอยกรรมการ
3. นายสถิต ปาปวนโรงเรียนชุมชนบ้านน้ำปั้วกรรมการ
4. นางวราภรณ์ ลินเทศโรงเรียนบ้านน้ำครกใหม่กรรมการ
5. นางสาวพรทิพย์ มะโนชัยโรงเรียนบ้านสบยางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6
1. นายประพันธ์ สมันจิตร์โรงเรียนราษฏร์รัฐพัฒนาประธานกรรมการ
2. นางสาววิมลศิริ วงค์เป็งโรงเรียนบ้านน้ำครกใหม่กรรมการ
3. นางอรุณี บัติปันโรงเรียนริมฝั่งว้าวิทยากรรมการ
4. นางราตรี หมื่นเป็งโรงเรียนบ้านหัวนากรรมการ
5. นางสาวทัตพิชา จันต๊ะโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
1. นายสถิตย์ ปาปวนโรงเรียนชุมชนบ้านน้ำปั้วประธานกรรมการ
2. นางราตรี หมื่นเป็งโรงเรียนบ้านหัวนากรรมการ
3. นางระพิพรรณ จะนะพรมโรงเรียนบ้านหัวเมืองกรรมการ
4. นางสาวพรทิพย์ มะโนชัยโรงเรียนบ้านสบยางกรรมการ
5. นางวราภรณ์ ลินเทศโรงเรียนบ้านน้ำครกใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
1. นายน่านนที คำแปงตันโรงเรียนบ้านน้ำปายประธานกรรมการ
2. นางพัฒนา สืบบุตรโรงเรียนหนองห้ามิตรภาพที่ ๑๒๕กรรมการ
3. นางสาวอัมพิกา แก้วพุธโรงเรียนชุมชนบ้านอ้อยกรรมการ
4. นางดารุนีย์ กองยักษีโรงเรียนบ้านหัวนากรรมการ
5. นางสาวรัตนาภรณ์ บุญอินโรงเรียนบ้านสบยางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
1. นางสาวสุบินรัตน์ รัตนศิลาโรงเรียนบ้านวังม่วงประธานกรรมการ
2. นางจินดาภัทร์ โนไชยาโรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)กรรมการ
3. นางศุภลักษณ์ ถาวรโรงเรียนริมฝั่งว้าวิทยากรรมการ
4. นายประพันธุ์ สมันจิตร์โรงเรียนราษฎร์รัฐพัฒนากรรมการ
5. นางสาวทัตพิชา จันต๊ะโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษากรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. ว่าที่ร้อยโทไพรัฐ รัตนวรากรโรงเรียนบ้านนาเหลืองไชยรามประธานกรรมการ
2. นางกัลยา รุณวุฒิโรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคารกรรมการ
3. นางปุญญดา อาจกุลโรงเรียนบ้านน้ำครกใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายวิชาญ ปวนสุรินทร์โรงเรียนบ้านร่มเกล้าประธานกรรมการ
2. นางสุนัฐฐา บานใจโรงเรียนบ้านน้ำเกี๋ยนกรรมการ
3. นางพรพรรณ ยานะโรงเรียนบ้านท่าล้อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายกฤษฎี บุญศรีโรงเรียนบ้านวังหมอประธานกรรมการ
2. นางสาวศุภวรรณ ใบเจริญโรงเรียนบ้านก้อกรรมการ
3. นายเอกลักษณ์ อะริยะวงค์โรงเรียนชุมชนบ้านอ้อยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายพรชัย แก้วขอดโรงเรียนบ้านห้วยน้ำอุ่นประธานกรรมการ
2. นายทองเติม กองตุ้ยโรงเรียนชุมชนบ้านอ้อยกรรมการ
3. นางสาวภาวดี หนองภิวงศ์โรงเรียนบ้านน้ำปายกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีสมนึก อินทร์แก้วโรงเรียนบ้านไชยสถานประธานกรรมการ
2. นางเมธาพร อำมาตยวงศ์โรงเรียนราชานุบาลกรรมการ
3. นางสาวพรทิพย์ นุหน่อโรงเรียนบ้านน้ำงาวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
1. นางพัชรินทร์ โนทะนะโรงเรียนบ้านน้ำครกใหม่ประธานกรรมการ
2. นางเกศรา ศรีตระกูลวงศ์โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)กรรมการ
3. นางสาวเพียงดาว เมืองคำโรงเรียนบ้านฟ้ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นายเกียรติยศ ศาสนศิลป์โรงเรียนบ้านปางเป๋ยประธานกรรมการ
2. นางชัชฎาพร วังเขียวโรงเรียนบ้านนากรรมการ
3. นางสาวเพียงดาว เมืองคำโรงเรียนบ้านฟ้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นายสมคิด นันคำโรงเรียนบ้านห้วยละเบ้ายาประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชรินทร์ ธิศรีโรงเรียนบ้านน้ำพางกรรมการ
3. นางสาวศิวาภรณ์ ปาโนโรงเรียนบ้านป่าสักกรรมการ
4. นางสาวมัลทิกา พิเคราะห์โรงเรียนบ้านน้ำโค้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายไกวัลย์ ถนอมสินโรงเรียนบ้านปิงในประธานกรรมการ
2. นางอัจฉราภรณ์ ดู่อินทร์โรงเรียนบ้านพรหมกรรมการ
3. นางวรัมภรณ์ แก้วบุญเรืองโรงเรียนราชานุบาลกรรมการ
4. นางสาวอัจฉรา กุลวรรณ์โรงเรียนบ้านสาลี่กรรมการ
5. นายปิยะพงษ์ ดู่อินทร์โรงเรียนบ้านห้วยแฮ้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นางปรียานุช แพ่งสุภาโรงเรียนบ้านเชตวันประธานกรรมการ
2. นายจตุรภัทร คำรศโรงเรียนภูเค็งพัฒนากรรมการ
3. นางโสภา นันต๊ะโรงเรียนบ้านสถานกรรมการ
4. นางสาวกชพร ขันทะสีมาโรงเรียนบ้านน้ำงาวกรรมการ
5. นางกาญจน์กวิน เพชรอมรเมธากุลโรงเรียนบ้านบ่อหอยกรรมการ
6. นางสาวขวัญชนก แก้วสีโรงเรียนบ้านนาก้ากรรมการ
7. นางวัชรีภรณ์ ดีน้อยโรงเรียนบ้านศรีนาม่านกรรมการ
8. นางสุทินธิ์ อินทร์แก้วโรงเรียนบ้านถืมตองกรรมการ
9. นายรุ่งโรจน์ กติยาโรงเรียนบ้านเป้ากรรมการ
10. นายวชิระ ธุรกิจเสรีโรงเรียนบ้านฟ้ากรรมการ
11. นางสาววิจิตรา เจริญพรพาณิชกุลโรงเรียนมิตรมวลชน 3กรรมการ
12. นางสาวรุ่งพิวา แคว้งอินทร์โรงเรียนบ้านป่าสักกรรมการ
13. นางสาวสาวิณี แก้วศรีวงศ์โรงเรียนบ้านสละภูเวียงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นายอนุชิต แก้วหลวงโรงเรียนชุมชนบ้านนาคาประธานกรรมการ
2. นายพิทักษ์พงษ์ ไชยเลิศบ้านก้อกรรมการ
3. นางนันทวัน สิทธิวงศ์โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษากรรมการ
4. นางรุจิฬา กองอาสาโรงเรียนบ้านน้ำอูนกรรมการ
5. นางภัทรวดี ปารินโรงเรียนประกิตเวชศักดิ์กรรมการ
6. นางอัจฉาพร สิงห์สมโรงเรียนป่าแลวหลวงวิทยากรรมการ
7. นางสุสาคร ต๊ะศักดิ์โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ (เทศบาลบ้านภูมินทร์กรรมการ
8. นางสาวสุภาภรณ์ กันทะจันทร์โรงเรียนนิธิวิทย์กรรมการ
9. นางสุภัทรา สุทธิโรงเรียนบ้านแม่ขะนิงกรรมการ
10. นางนัทธมน สามารถกุลโรงเรียนบ้านปิงหลวงกรรมการ
11. นางศิริรัตน์ จันนันทะโรงเรียนบ้านบ่อหอยกรรมการ
12. นางจิราพร นันลังค์โรงเรียนบ้านศรีนาม่านกรรมการ
13. นางชุลีกร เชียงปะละโรงเรียนบ้านดอนสะไมย์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางสาววรางคณา พรมเทพโรงเรียนบ้านท่ามงคลประธานกรรมการ
2. นางสาวหนึ่งหทัย วิชาธิโรงเรียนบ้านห้วยบงกรรมการ
3. นางนิตยา คะใจโรงเรียนบ้านสองแควกรรมการ
4. นางจิราพร นันลังค์โรงเรียนบ้านศรีนาม่่านกรรมการ
5. นางพัชรี ทานะโรงเรียนบ้านฝั่งหมิ่นกรรมการ
6. นางสุชานันท์ มาเฟืองโรงเรียนภูเค็งพัฒนากรรมการ
7. นางสาวระพีพรรณ กันฑะวงค์โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร)กรรมการ
8. นายนพดล ศรีวิไชยโรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคารกรรมการ
9. นางสาวนันธิดา สอนปันโรงเรียนบ้านนาคากรรมการ
10. นางสาววัชรีภรณ์ ดีน้อยโรงเรียนบ้านศรีนาม่านกรรมการ
11. นางสุปรียา ปางน้อยโรงเรียนบ้านปงสนุกกรรมการ
12. นางสาวเรียมพร แสนซุ้งโรงเรียนประกิตเวชศักดิ์กรรมการ
13. นางสริศา ตาใส่โรงเรียนบ้านน้ำพางกรรมการ
14. นางอริศรา จันทร์ยุทธโรงเรียนบ้านดอนไพรวัลย์กรรมการ
15. นางแวววิมล ด้วงทองโรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร)กรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางปรียานุช จ่าแสนโรงเรียนทุ่งศรีทองประธานกรรมการ
2. นางบรรยาย สัญญาเขื่อนโรงเรียนราชานุบาลกรรมการ
3. นางดวงดาว พรมจันทีโรงเรียนบ้านพรหมกรรมการ
4. นางณิชาภัทร กันแก้วโรงเรียนซินจงกรรมการ
5. นางอมรรัตน์ ฐิติชัยธนาภัทร์โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางปรียานุช จ่าแสนโรงเรียนทุ่งศรีทองประธานกรรมการ
2. นางบรรยาย สัญญาเขื่อนโรงเรียนราชานุบาลกรรมการ
3. นางดวงดาว พรมจันทีโรงเรียนบ้านพรหมกรรมการ
4. นางณิชาภัทร กันแก้วโรงเรียนซินจงกรรมการ
5. นางอมรรัตน์ ฐิติชัยธนาภัทร์โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นางสาวมนัสนันท์ อุดใจโรงเรียนบ้านน้ำครกใหม่ประธานกรรมการ
2. นางอำไพ ศรีประเสริฐโรงเรียนบ้านหัวเมืองกรรมการ
3. นางภัคจิรา เย็นใจมาโรงเรียนบ้านห้วยบงกรรมการ
4. นางวิจิตรา เพ็ชรชะนะโรงเรียนบ้านน้ำเกี๋ยนกรรมการ
5. นางสาวคนึงนิจ ณ น่านโรงเรียนบ้านห้วยมอญกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางสาวมนัสนันท์ อุดใจโรงเรียนบ้านน้ำครกใหม่ประธานกรรมการ
2. นางอำไพ ศรีประเสริฐโรงเรียนบ้านหัวเมืองกรรมการ
3. นางภัคจิรา เย็นใจมาโรงเรียนบ้านห้วยบงกรรมการ
4. นางวิจิตรา เพ็ชรชะนะโรงเรียนบ้านน้ำเกี๋ยนกรรมการ
5. นางสาวคนึงนิจ ณ น่านโรงเรียนบ้านห้วยมอญกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นางฐานนันท์ ตายอดโรงเรียนราชานุบาลประธานกรรมการ
2. นางปิยากร เสริมชัยโรงเรียนบ้านน้ำโค้งกรรมการ
3. นางกมลพัชร กิวัฒนาโรงเรียนบ้านก้อกรรมการ
4. นางสาวณัฐิดา พลังฤทธิ์โรงเรียนบ้านท่ามงคลกรรมการ
5. นายเจริญกุล อาษาพันธ์โรงเรียนบ้านนากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางฐานนันท์ ตายอดโรงเรียนราชานุบาลประธานกรรมการ
2. นางปิยากร เสริมชัยโรงเรียนบ้านน้ำโค้งกรรมการ
3. นางกมลพัชร กิวัฒนาโรงเรียนบ้านก้อกรรมการ
4. นางสาวณัฐิดา พลังฤทธิ์โรงเรียนบ้านท่ามงคลกรรมการ
5. นายเจริญกุล อาษาพันธ์โรงเรียนบ้านนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นางเสาวลักษณ์ ลำมะยศโรงเรียนบ้านสองแควประธานกรรมการ
2. นางจงจินต์ เหลาแตวโรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคารกรรมการ
3. นายพิเชษฐ์ ปัญญาอุดโรงเรียนบ้านศาลากรรมการ
4. นางนงลักษณ์ สุภานิลโรงเรียนบ้านนวราษฎร์กรรมการ
5. นางจิราภรณ์ เชียงจันทร์โรงเรียนบ้านดู่พงษ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางเสาวลักษณ์ ลำมะยศโรงเรียนบ้านสองแควประธานกรรมการ
2. นางจงจินต์ เหลาแตวโรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคารกรรมการ
3. นายพิเชษฐ์ ปัญญาอุดโรงเรียนบ้านศาลากรรมการ
4. นางนงลักษณ์ สุภานิลโรงเรียนบ้านนวราษฎร์กรรมการ
5. นางจิราภรณ์ เชียงจันทร์โรงเรียนบ้านดู่พงษ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นางเสาร์ฺแก้ว สุวรรณประชาโรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร)ประธานกรรมการ
2. นายครรชิต แก้วกัณฑาโรงเรียนชุมชนบ้านอ้อยกรรมการ
3. นางสาวจันทร์จิรา ใจจะดีโรงเรียนบ้านห้วยแฮ้วกรรมการ
4. นางสาวกุลธิดา วงศ์เทพโรงเรียนบ้านวังยาวกรรมการ
5. นางปวีณา แสนแก้วโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ (เทศบาลบ้านภูมินทร์)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางเสาร์ฺแก้ว สุวรรณประชาโรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร)ประธานกรรมการ
2. นายครรชิต แก้วกัณฑาโรงเรียนชุมชนบ้านอ้อยกรรมการ
3. นางสาวจันทร์จิรา ใจจะดีโรงเรียนบ้านห้วยแฮ้วกรรมการ
4. นางสาวกุลธิดา วงศ์เทพโรงเรียนบ้านวังยาวกรรมการ
5. นางปวีณา แสนแก้วโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ (เทศบาลบ้านภูมินทร์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
1. นายพูนศักดิ์ บุญช่วงโรงเรียนบ้านปงสนุกประธานกรรมการ
2. นายไพโรจน์ ต๊ะเขียวหล้าโรงเรียนไตรธารวิทยากรรมการ
3. นายอเนกพงศ์ ไชยวุฒิโรงเรียนบ้านฮากฮานกรรมการ
4. นายนรากร โพธิ์เกตุโรงเรียนบ้านแม่ขะนิงกรรมการ
5. นายพิสิษฐ์กร สารเถื่อนแก้วโรงเรียนบ้านนาคากรรมการ
6. นายสกุลฉัตร ยานะโรงเรียนบ้านฟ้ากรรมการ
7. นางสายสมร วงศ์วานโรงเรียนบ้านน้ำโค้งกรรมการ
8. นางนภัค แสวงพรรคโรงเรียนบ้านผาสิงห์กรรมการ
9. นางสาวสุกานดา มหายศนันท์โรงเรียนบ้านเรืองกรรมการ
10. นางสาวจิราวรรณ เทพสุคนธ์โรงเรียนราชานุบาลกรรมการ
11. นางสุพัตรา ปิติรัตน์โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร)กรรมการ
12. นายอาทิตย์ สุวรรณศีรียงค์โรงเรียนบ้านสันทะกรรมการ
13. นางจินตนา มูลน้ำอ่างโรงเรียนบ้านนากรรมการ
14. นางสาวปภาดา บัญจรัตน์วรกุลโรงเรียนบ้านศรีนาม่านกรรมการ
15. นายสุทิน ท้าวขว้างโรงเรียนบ้านน้ำพางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายพูนศักดิ์ บุญช่วงโรงเรียนบ้านปงสนุกประธานกรรมการ
2. นายไพโรจน์ ต๊ะเขียวหล้าโรงเรียนไตรธารวิทยากรรมการ
3. นายอเนกพงศ์ ไชยวุฒิลโรงเรียนบ้านฮากฮานกรรมการ
4. นายนรากร โพธิ์เกตุโรงเรียนบ้านแม่ขะนิงกรรมการ
5. นายพิสิษฐ์กร สารเถื่อนแก้วโรงเรียนบ้านนาคากรรมการ
6. นายสกุลฉัตร ยานะโรงเรียนบ้านฟ้ากรรมการ
7. นายสายสมร วงศ์วานโรงเรียนบ้านน้ำโค้งกรรมการ
8. นางนภัค แสวงพรรคโรงเรียนบ้านผาสิงห์กรรมการ
9. นางสาวสุกานดา มหายศนันท์โรงเรียนบ้านเรืองกรรมการ
10. นางสาวจิราวรรณ เทพสุคนธ์โรงเรียนราชานุบาลกรรมการ
11. นางสุพัตรา ปิติรัตน์โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร)กรรมการ
12. นายอาทิตย์ สุวรรณศีรียงค์โรงเรียนบ้านสันทะกรรมการ
13. นางจินตนา มูลน้ำอ่างโรงเรียนบ้านนากรรมการ
14. นางสาวปภาดา บัญจรัตน์วรกุลโรงเรียนบ้านศรีนาม่านกรรมการ
15. นายสุทิน ท้าวขว้างโรงเรียนบ้านน้ำพางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายพูนศักดิ์ บุญช่วงโรงเรียนบ้านปงสนุกประธานกรรมการ
2. นายไพโรจน์ ต๊ะเขียวหล้าโรงเรียนไตรธารวิทยากรรมการ
3. นายอเนกพงศ์ ไชยวุฒิโรงเรียนบ้านฮากฮานกรรมการ
4. นายนรากร โพธิ์เกตุโรงเรียนบ้านแม่ขะนิงกรรมการ
5. นายพิสิษฐ์กร สารเถื่อนแก้วโรงเรียนบ้านนาคากรรมการ
6. นายสกุลฉัตร ยานะโรงเรียนบ้านฟ้ากรรมการ
7. นางสายสมร วงศ์วานบ้านน้ำโค้งกรรมการ
8. นางนภัค แสวงพรรคโรงเรียนบ้านผาสิงห์กรรมการ
9. นางสาวสุกานดา มหายศนันท์โรงเรียนบ้านเรืองกรรมการ
10. นางสาวจิราวรรณ เทพสุคนธ์โรงเรียนราชานุบาลกรรมการ
11. นางสพัตรา ปิติรัตน์โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร)กรรมการ
12. นายอาทิตย์ สุวรรณศีรียงค์โรงเรียนบ้านสันทะกรรมการ
13. นางจินตนา มูลน้ำอ่างโรงเรียนบ้านนากรรมการ
14. นางสาวปภาดา บัญจรัตน์วรกุลโรงเรียนบ้านศรีนาม่านกรรมการ
15. นายสุทิน ท้าวขว้างโรงเรียนบ้านน้ำพางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายพูนศักดิ์ บุญช่วงโรงเรียนบ้านปงสนุกประธานกรรมการ
2. นายไพโรจน์ ต๊ะเขียวหล้าโรงเรียนไตรธารวิทยากรรมการ
3. นายอเนกพงศ์ ไชยวุฒิโรงเรียนบ้านฮากฮานกรรมการ
4. นายนรากร โพธิ์เกตุโรงเรียนบ้านแม่ขะนิงกรรมการ
5. นายพิสิษฐ์กร สารเถื่อนแก้วโรงเรียนบ้านนาคากรรมการ
6. นายสกุลฉัตร ยานะโรงเรียนบ้านฟ้ากรรมการ
7. นางสายสมร วงศ์วานโรงเรียนบ้านน้ำโค้งกรรมการ
8. นางนภัค แสวงพรรคโรงเรียนบ้านผาสิงห์กรรมการ
9. นางสาวสุกานดา มหายศนันท์โรงเรียนบ้านเรืองกรรมการ
10. นางสาวจิราวรรณ เทพสุคนธ์โรงเรียนราชานุบาลกรรมการ
11. นางสาวสุพัตรา ปิติรัตน์โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร)กรรมการ
12. นายอาทิตย์ สุวรรณศีรียงค์โรงเรียนบ้านสันทะกรรมการ
13. นางจินตนา มูลน้ำอ่างโรงเรียนบ้านนากรรมการ
14. นางสาวปภาดา บัญจรัตน์วรกุลโรงเรียนบ้านศรีนาม่านกรรมการ
15. นายสุทิน ท้าวขว้างโรงเรียนบ้านน้ำพางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายพูนศักดิ์ บุญช่วงโรงเรียนบ้านปงสนุกประธานกรรมการ
2. นายไพโรจน์ ต๊ะเขียวหล้าโรงเรียนไตรธารวิทยากรรมการ
3. นายอเนกพงศ์ ไชยวุฒิโรงเรียนบ้านฮากฮานกรรมการ
4. นายนรากร โพธิ์เกตุโรงเรียนบ้านแม่ขะนิงกรรมการ
5. นายพิสิษฐ์กร สารเถื่อนแก้วโรงเรียนบ้านนาคากรรมการ
6. นายสกุลฉัตร ยานะโรงเรียนบ้านฟ้ากรรมการ
7. นางสายสมร วงศ์วานโรงเรียนบ้านน้ำโค้งกรรมการ
8. นางนภัค แสวงพรรคโรงเรียนบ้านผาสิงห์กรรมการ
9. นางสาวสุกานดา มหายศนันท์โรงเรียนบ้านเรืองกรรมการ
10. นางสาวจีราวรรณ เทพสุคนธ์โรงเรียนราชานุบาลกรรมการ
11. นางสุพัตรา ปิติรัตน์โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร)กรรมการ
12. นายอาทิตย์ สุวรรณศีรียงค์โรงเรียนบ้านสันทะกรรมการ
13. นางจินตนา มูลน้ำอ่างโรงเรียนบ้านนากรรมการ
14. นางสาวปภาดา บัญจรัตน์วรกุลโรงเรียนบ้านศรีนาม่านกรรมการ
15. นายสุทิน ท้าวขว้างโรงเรียนบ้านน้ำพางกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางปิยะนุช กาวิละแพทย์โรงเรียนชุมชนบ้านดู่ใต้ประธานกรรมการ
2. นางวนัญญา พลธนะโรงเรียนบ้านคำเรืองกรรมการ
3. นางพิมพ์ลภัส พรหมานนท์โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายพัฒนา ไชยเสิศโรงเรียนบ้านท่าล้อประธานกรรมการ
2. นางพิณนภา เพชรสุขโรงเรียนชุมชนบ้านนาทะนุงกรรมการ
3. นางรัชฏาพร สุทธบุตรโรงเรียนบ้านพรหมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายภูวนารถ ทาตาลโรงเรียนบ้านม่วงติ๊ดประธานกรรมการ
2. นางสุภัตรา ภูผาคุณโรงเรียนบ้านปางเป๋ยกรรมการ
3. นางพิมพ์ภัทรา เปี่ยมจิตต์เมตต์โรงเรียนบ้านน้ำลีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางสาวพรพรรณ ณ ลำพูนศึกษานิเทศก์ สพป.น่าน เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางจันทร์ฟอง พันธุปาลโรงเรียนบ้านม่วงติ๊ดกรรมการ
3. นางสายสุนีย์ รักษาพลโรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีวิรัช นามพญาโรงเรียนบ้านปงสนุกประธานกรรมการ
2. นางอำพร สุริยะโรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคารกรรมการ
3. นางธนัชพร สีทะแก้วโรงเรียนบ้านห้วยแฮ้วกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยโทกฤษณชัย ดีปินตาโรงเรียนบ้านไชยสถานประธานกรรมการ
2. นายจรัญ สุกสาโรงเรียนบ้านถืมตองกรรมการ
3. นางพิกุล ปาระมีบ้านนาผากรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายจำนง เขตเมืองมูลโรงเรียนประกิตเวชศักดิ์ประธานกรรมการ
2. นางมัลิกา ไชยชนะโรงเรียนบ้านพี้ใต้กรรมการ
3. นายประจวบ ตระกูลอิ่นโรงเรียนไพรอุดมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นางจินตนา เวียงนาคโรงเรียนบ้านปางสากรรมการ
2. นายจำนงค์ เขตเมืองมูลโรงเรียนประกิตเวชศักดิ์ กรรมการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
1. นายบุญเสริม เสนนันตาโรงเรียนบ้านดู่พงษ์ประธานกรรมการ
2. นายบุญชัย อุปจักรโรงเรียนบ้านศรีเกิดกรรมการ
3. นางกลณี เถรหมื่นไวยโรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
1. นายเทอดทูล วงศ์วิริยพันธ์โรงเรียนบ้านน้ำครกใหม่ประธานกรรมการ
2. นางพิกุล ปาระมีโรงเรียนบ้านนาผากรรมการ
3. นางสายสุนีย์ รักษาพลโรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร)กรรมการ
4. นางศิริลักษณ์ จินะโรงเรียนป่าแลวหลวงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางสาวสุบินรัตน์ รัตนศิลาโรงเรียนบ้านวังม่วงประธานกรรมการ
2. นายสิทธิพันธ์ ทิพย์บุญศรีโรงเรียนบ้านหาดเค็ดกรรมการ
3. นายแสงตะวัน จันทยุทธโรงเรียนราษฏร์รัฐพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายอาคม กุลสุรินทร์โรงเรียนบ้านนาผาประธานกรรมการ
2. นางสาวเฟื่องฟ้า ลัมวุฒิโรงเรียนบ้านหัวเวียงเหนือกรรมการ
3. นายบุญชัย อุปจักรโรงเรียนบ้านศรีเกิดกรรมการ
4. นายนพฤทธฺ์ จันผงโรงเรียนบ้านสันทะกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสาวพรพรรณ ณ ลำพูนศึกษานิเทศก์ สพป.น่านเขต 1ประธานกรรมการ
2. นางเพียรจิต พัฒนสุรังค์โรงเรียนบ้านซาวหลวงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางสุพัตรา ภูผาคุณโรงเรียนบ้านปางเป๋ยประธานกรรมการ
2. นายประวรรธน์ เศรษฐ์ปิติวงค์โรงเรียนบ้านม่วงใหม่กรรมการ
3. นางจินตนา เวียงนาคโรงเรียนบ้านปางสากรรมการ
4. นางทิวาภรณ์ พิมพ์แสงจันทร์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 45กรรมการ
5. นางวรนุช คงเสมาโรงเรียนบ้านวังตาวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นายสมชาย ยะชุ่มโรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางอุบลรัตน์ หมื่นแก้วโรงเรียนบ้านน้ำเกี๋ยนกรรมการ
3. นางศรีแพร มั่นเหมาะโรงเรียนบ้านตองกรรมการ
4. นางสาวลำดวน ปวงไชยยาโรงเรียนทุ่งศรีทองกรรมการ
5. นายสุชีพ เพียรวิทูรโรงเรียนบ้านก้อกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางจันทรา ตนะทิพย์โรงเรียนบ้านผาตูบประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชนี อายุยืนโรงเรียนไตรธารวิทยากรรมการ
3. นายกิตติโชค เวียงนาคโรงเรียนทุ่งศรีทองกรรมการ
4. นายอนันต์ สายสูงโรงเรียนบ้านดู่พงษ์กรรมการ
5. นางรัชฏาพร สุทธิบุตรโรงเรียนบ้านพรหมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
1. นายธรรมศาสตร์ หมื่นแก้วโรงเรียนบ้านก้อประธานกรรมการ
2. นายธวัช ธรรมศิลป์โรงเรียนบ้านน้ำแก่นเหนือกรรมการ
3. นายเทอดทูล วงศ์วิริยพันธ์โรงเรียนบ้านน้ำครกใหม่กรรมการ
4. นายบุญเสริม เสนนันตาโรงเรียนดู่พงษ์กรรมการ
5. นายนิโรจน์ แก้วกันทาโรงเรียนชุมชนบ้านอ้อยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3
1. นางสาวสาววจี มูลหงส์โรงเรียนบ้านฝายแก้วประธานกรรมการ
2. นางสาวจารุวรรณ นาตันโรงเรียนบ้านม่วงเจริญราษฎร์กรรมการ
3. นางสาวนริณี กันคำโรงเรียนบ้านฮากฮานกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายสุวัฒน์ เอี่ยมอุดมโรงเรียนบ้านพืชเจริญประธานกรรมการ
2. นางสาวพวงเพชร วีระพิเชฏฐ์โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษากรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ อุดแน่นโรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร)กรรมการ
4. นายภาคภูมิ มหายศนันท์โรงเรียนบ้านวังยาวกรรมการ
5. นายศรันย์ พงษ์รัตนานุกูลโรงเรียนราชานุบาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นายสุวัฒน์ เอี่ยมอุดมโรงเรียนบ้านพืชเจริญประธานกรรมการ
2. นางสาวพวงเพชร วีระพิเชฏฐ์โรงเรียนน่านคริเตียนศึกษากรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ อุดแน่นโรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร)กรรมการ
4. นายภาคภูมิ มหายศนันท์โรงเรียนบ้านวังยาวกรรมการ
5. นายศรันย์ พงษ์รัตนานุกูลโรงเรียนราชานุบาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายรังสรรค์ จันทร์จองคำโรงเรียนบ้านไหล่น่านประธานกรรมการ
2. นายสุทิน บุญงามโรงเรียนบ้านน้ำตวงกรรมการ
3. นายธนพล ครุยบุตรโรงเรียนบ้านบ่อหอยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายอนุชา รัตนอุบลศึกษานิเทศก์ สพป.น่าน เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายเฉลิมศักดิ์ เพชรดินโรงเรียนบ้านก้อกรรมการ
3. นางวัฒนาพันธ์ เงินทองโรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยากรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
1. นายศุภพงศ์ ร่วมจิตร์โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร)ประธานกรรมการ
2. นางสาวภัคพร ทองอินต๊ะโรงเรียนดรุณวิทยา (เทศบาลบ้านสวนตาล)กรรมการ
3. นางจารุณี ไชยวงค์โรงเรียนบ้านเชียงยืนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
1. นายศุภพงศ์ ร่วมจิตร์โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร)ประธานกรรมการ
2. นางสาวภัคพร ทองอินต๊ะโรงเรียนดรุณวิทยา (เทศบาลบ้านสวนตาล)กรรมการ
3. นางจารุณี ไชยวงค์โรงเรียนบ้านเชียงยืนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายศุภพงศ์ ร่วมจิตร์โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร)ประธานกรรมการ
2. นางสาวภัคพร ทองอินต๊ะโรงเรียนดรุณวิทยา (เทศบาลบ้านสวนตาล) กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายพายัพ ชมพูโรงเรียนบ้านน้ำงาวประธานกรรมการ
2. นายพิษณุ มะโนชัยบ้านโป่งคำกรรมการ
3. นายเหรียญชัย อาจหาญโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายพายัพ ชมพูโรงเรียนบ้านน้ำงาวประธานกรรมการ
2. นายพิษณุ มะโนชัยโรงเรียนบ้านโป่งคำกรรมการ
3. นายเหรียญชัย อาจหาญโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายพายัพ ชมภูโรงเรียนบ้านน้ำงาวประธานกรรมการ
2. นายพิษณุ มะโนชัยโรงเรียนบ้านโป่งคำกรรมการ
3. นายเหรียญชัย อาจหาญโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายศุภพงศ์ ร่วมจิตร์โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร)ประธานกรรมการ
2. นางสาวภัคพร ทองอินต๊ะโรงเรียนดรุณวิทยา (เทศบาลบ้านสวนตาล)กรรมการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายพายัพ ชมพูโรงเรียนบ้านน้ำงาวประธานกรรมการ
2. นายพิษณุ มะโนชัยโรงเรียนบ้านโป่งคำกรรมการ
3. นายเหรียญชัย อาจหาญโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายณรงค์ สารรัตนะโรงเรียนบ้านธงหลวงประธานกรรมการ
2. นางกรอกกาญจน์ จันทรกำธรโรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคารกรรมการ
3. นายอำนาจ ศรีตระกุลวงศ์โรงเรียนบ้านดู่พงษ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายณรงค์ สารรัตนะโรงเรียนบ้านธงหลวงประธานกรรมการ
2. นางกรองกาญจน์ จันทร์กำธรโรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคารกรรมการ
3. นายอำนาจ ศรีตระกูลวงศ์โรงเรียนบ้านดู่พงษ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายณรงค์ สารรัตนะโรงเรียนบ้านธงหลวงประธานกรรมการ
2. นางกรองกาญจน์ จันทร์กำธรโรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคารกรรมการ
3. นายอำนาจ ศรีตระกูลวงศ์โรงเรียนบ้านดู่พงษ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายณรงค์ สารรัตนะโรงเรียนบ้านธงหลวงประธานกรรมการ
2. นางกรองกาญจน์ จันทร์กำธรโรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคารกรรมการ
3. นายอำนาจ ศรีตระกูลวงศ์โรงเรียนบ้านดู่พงษ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายจำรัส จิตอารีย์โรงเรียนหาดทรายทองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายณัฐพล รังสีโรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยากรรมการ
3. นายประสิทธฺ์ สุริยะโรงเรียน้านไหล่น่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายจำรัส จิตอารีย์โรงเรียนหาดทรายทองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายณัฐพล รังสีโรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยากรรมการ
3. นายประสิทธิ์ สุริยะโรงเรียนบ้านไหล่น่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายจำรัส จิตอารีย์โรงเรียนหาดทรายทองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายณัฐพล จิตอารีย์โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยากรรมการ
3. นายวิทยา อุดคำเที่ยงโรงเรียนบ้านท่ามงคลกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายกิจชัย ส่องเนตรโรงเรียนราชานุบาลประธานกรรมการ
2. นายสมชาย ลัดดาอ่อนข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายพรชัย การุณยฐิติโรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการ
4. นางสาวณัฎญ์ญดา วงศ์สิทธิ์โรงเรียนนาน้อยกรรมการ
5. นายภาสกร ช่วยพรมโรงเรียนศรีสวััสดิ์วิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายกิจชัย ส่องเนตรโรงเรียนราชานุบาลประธานกรรมการ
2. นายสมชาย ลัดดาอ่อนข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายพรชัย การุณยฐิติโรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการ
4. นางสาวณัฎญ์ญดา วงศ์สิทธิ์โรงเรียนนาน้อยกรรมการ
5. นายภาสกร ช่วยพรมโรงเรียนศรีสวััสดิ์วิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายกิจชัย ส่องเนตรโรงเรียนราชานุบาลประธานกรรมการ
2. นายสมชาย ลัดดาอ่อนข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายพรชัย การุณยฐิติโรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการ
4. นางสาวณัฎญ์ญดา วงศ์สิทธิ์โรงเรียนนาน้อยกรรมการ
5. นายภาสกร ช่วยพรมโรงเรียนศรีสวััสดิ์วิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายกิจชัย ส่องเนตรโรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการ
2. นายสมชาย ลัดดาอ่อนข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายพรชัย การุณยฐิติโรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการ
4. นายภาสกร ช่วยพรมโรงเรียนศรีสวััสดิ์วิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวณัฎฐ์ญดา วงศ์สิทธิ์โรงเรียนนาน้อยกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายสมชาย ลัดดาอ่อนข้าราชการบำนาญกรรมการ
2. นายพรชัย การุณยฐิติโรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการ
3. นายภาสกร ช่วยพรมโรงเรียนศรีสวััสดิ์วิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวณัฎฐ์ญดา วงศ์สิทธิ์โรงเรียนนาน้อยกรรมการ
5. นายกิจชัย ส่องเนตรโรงเรียนราชานุบาลกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายสมชาย ลัดดาอ่อนข้าราชการบำนาญกรรมการ
2. นายพรชัย การุณยฐิติโรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นางสาวณัฎฐ์ญดา วงศ์สิทธิ์โรงเรียนนาน้อยกรรมการ
2. นายภาสกร ช่วยพรมโรงเรียนศรีสวััสดิ์วิทยาคารกรรมการ
3. นายกิจชัย ส่องเนตรโรงเรียนราชานุบาลกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายสมชาย ลัดดาอ่อนข้าราชการบำนาญกรรมการ
2. นายพรชัย การุณยฐิติโรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการ
3. นายภาสกร ช่วยพรมโรงเรียนศรีสวััสดิ์วิทยาคารกรรมการ
4. นายกิจชัย ส่องเนตรโรงเรียนราชานุบาลกรรมการ
5. นางสาวณัฎฐ์ญดา วงศ์สิทธิ์โรงเรียนนาน้อยกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายชัยยันต์ ช่วยพรมโรงเรียนบ้านน้ำครกใหม่ประธานกรรมการ
2. นายมังกร ณ น่านโรงเรียนนันทบุรีวิทยากรรมการ
3. นายสุขสันต์ เสริมสร้างความดีโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษากรรมการ
4. นายประเทือง โนไชยยาโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายปิยะ คณะธรรมโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายเอกชัย ชุมศรีโรงเรียนบ้านบ่อหอยกรรมการ
3. นายประเทือง โนไชยยาโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษากรรมการ
4. นางรัตนาภรณ์ เทพกอมโรงเรียนบ้านสองแควกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายปิยะ คณะธรรมโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายธนายุธ เจริญรัมย์โรงเรียนบ้านบ่อสวกกรรมการ
3. นายเอกชัย ชุมศรีโรงเรียนบ้านบ่อหอยกรรมการ
4. นายประเทือง โนไชยยาโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษากรรมการ
5. นางรัตนาภรณ์ เทพกอมโรงเรียนบ้านสองแควกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายปิยะ คณะธรรมโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายธนายุธ เจริญรัมย์โรงเรียนบ้านบ่อสวกกรรมการ
3. นายเอกชัย ชุมศรีโรงเรียนบ้านบ่อหอยกรรมการ
4. นายประเทือง โนไชยยาโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษากรรมการ
5. นางรัตนาภรณ์ เทพกอมโรงเรียนบ้านสองแควกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายปิยะ คณะธรรมโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายเอกชัย ชุมศรีโรงเรียนบ้านบ่อหอยกรรมการ
3. นายประเทือง โนไชยยาโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษากรรมการ
4. นางรัตนาภรณ์ เทพกอมโรงเรียนบ้านสองแควกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายสานิต บูรณกิจโรงเรียนสตรีศรีน่านประธานกรรมการ
2. นายประเทือง โนไชยาโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษากรรมการ
3. นายมังกร ณ น่านโรงเรียนนันทบุรีวิทยากรรมการ
4. นายประเสริฐ สุริยะโรงเรียนสามัคคีวิทยา (เทศบาลบ้านพระเมตร)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสานิต บูรณกิจโรงเรียนสตรีศรีน่านประธานกรรมการ
2. นายประเทือง โนไชยาโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษากรรมการ
3. นายมังกร ณ น่านโรงเรียนนันทบุรีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายสานิต บูรณกิจโรงเรียนสตรีศรีน่านประธานกรรมการ
2. นายประเทือง โนไชยาโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษากรรมการ
3. นายมังกร ณ น่านโรงเรียนนันทบุรีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสานิต บูรณกิจโรงเรียนสตรีศรีน่านประธานกรรมการ
2. นายประเทือง โนไชยาโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษากรรมการ
3. นายมังกร ณ น่านโรงเรียนนันทบุรีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายสุรนันท์ ลิ้มมณีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖ประธานกรรมการ
2. นายชัยยันต์ ช่วยพรมโรงเรียนบ้านน้ำครกใหม่กรรมการ
3. นางรสริน รังสีโรงเรียนราชานุบาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสุรนันท์ ลิ้มมณีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖ประธานกรรมการ
2. นายชัยยันต์ ช่วยพรมโรงเรียนบ้านน้ำครกใหม่กรรมการ
3. นางรสริน รังสีโรงเรียนราชานุบาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายสุรนันท์ ลิ้มมณีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖ประธานกรรมการ
2. นายชัยยันต์ ช่วยพรมโรงเรียนบ้านน้ำครกใหม่กรรมการ
3. นางรสริน รังสีโรงเรียนราชานุบาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสุรนันท์ ลิ้มมณีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖ประธานกรรมการ
2. นายชัยยันต์ ช่วยพรมโรงเรียนบ้านน้ำครกใหม่กรรมการ
3. นางรสริน รังสีโรงเรียนราชานุบาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายสุขสันต์ สร้างเสริมความดีโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษาประธานกรรมการ
2. นายชัชวาล มะลิซ้อนโรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร)กรรมการ
3. นายสงกรานต์ บุญช่วยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสุขสันต์ สร้างเสริมความดีโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษาประธานกรรมการ
2. นายชัชวาล มะลิซ้อนโรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร)กรรมการ
3. นายสงกรานต์ บุญช่วยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายสุขสันต์ สร้างเสริมความดีโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษาประธานกรรมการ
2. นายชัชวาล มะลิซ้อนโรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร)กรรมการ
3. นายสงกรานต์ บุญช่วยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสุขสันต์ สร้างเสริมความดีโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษาประธานกรรมการ
2. นายชัชวาล มะลิซ้อนโรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร)กรรมการ
3. นายสงกรานต์ บุญช่วยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖กรรมการและเลขานุการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble ป.1-ม.3
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางสาวพันธ์ประภา สอนนนท์ฐีกูลโรงเรียนบ้านน้ำปายประธานกรรมการ
2. นางจันทรา รักศรีโรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)กรรมการ
3. นายธันยานันท์ สุริยะพรหมโรงเรียนป่าแลวหลวงวิทยากรรมการ
4. นางศศิธร ชนะศรีโรงเรียนราชานุบาลกรรมการ
5. นางจุฬาภรณ์ ยนต์นิยมโรงเรียนบ้านสองแควกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางจันทรา รักศรีโรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)กรรมการ
2. นายพิจักณภัทร สุริยะพรหมโรงเรียนป่าแลวหลวงวิทยากรรมการ
3. นางพันธ์ประภา สอนนนท์ฐีกูลโรงเรียนบ้านน้ำปายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นายภูวนารถ ทาตาลโรงเรียนบ้านม่วงติ๊ดประธานกรรมการ
2. นายจักรพันธ์ อินวาทย์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖กรรมการ
3. นางพวงพยอม เชี่ยวสุวรรณโรงเรียนบ้าน้ำโค้งกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นายภูวนารถ ทาตาลโรงเรียนบ้านม่วงติ๊ดประธานกรรมการ
2. นายจักรพันธ์ อินวาทย์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖กรรมการ
3. นางพวงพยอม เชี่ยวสุวรรณโรงเรียนบ้านน้ำโค้งกรรมการ
4. นายธันยานันท์ สุริยะพรหมโรงเรียนป่าแลวหลวงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นายภูวนารถ ทาตาลโรงเรียนบ้านม่วงตึ๊ดประธานกรรมการ
2. นางพวงพยอม เชี่ยวสุวรรณโรงเรียนบ้านน้ำโค้งกรรมการ
3. นายจักรพันธ์ อินวาทย์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56กรรมการ
4. นายธันยานันท์ สุริยะพรหมโรงเรียนป่าแลวหลวงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นายภูวนารถ ทาตาลโรงเรียนบ้านม่วงติ๊ดประธานกรรมการ
2. นายจักรพันธ์ อินวาทย์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖กรรมการ
3. นางพวงพยอม เชี่ยวสุวรรณโรงเรียนบ้านน้ำโค้งกรรมการ
4. นายธันยานันท์ สุริยะพรหมโรงเรียนป่าแลวหลวงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3
1. นายภูวนาท ทาตาลโรงเรียนบ้านม่วงตึ๊ดประธานกรรมการ
2. นายจักรพันธ์ อินวาทย์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56กรรมการ
3. นางพวงพยอม เชี่ยวสุวรรณโรงเรียนบ้านน้ำโค้งกรรมการ
4. นายธันยานันท์ สุริยะพรหมโรงเรียนป่าแลวหลวงวิทยากรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นางสาวณิชรัตน์ นรารัตนประดิษฐ์โรงเรียนน่านนครประธานกรรมการ
2. นางสาวจรรยารักษ์ ใบยาโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวจุุฑามาศ บุญญาทวีทรัพย์โรงเรียนราชานุบาลประธานกรรมการ
2. Mr.Chen zheng bo -กองการศึกษาเทศบาลเมืองน่านกรรมการ
3. นางสาวณัฐสุดา พุทธานกองการศึกษาเทศบาลเมืองน่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นายโกเมนทร์ ภัทรสิทธิกุลชัยโรงเรียนซินจงประธานกรรมการ
2. Mr.Chen Zhengboกองการศึกษาเทศบาลเมืองน่านกรรมการ
3. นายวิชัย นวลสิริกุลโรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายประวิทย์ อนุรักษ์โรงเรียนบ้าานห้วยส้มประธานกรรมการ
2. นายเสมา ชัยศรีโรงเรียนบ้านห้วยมอญประธานกรรมการ
3. นายศุภชัย ชัยศรีโรงเรียนบ้านวังยาวกรรมการ
4. นางพวงพยอม เชียวสุวรรณโรงเรียนบ้านน้ำโค้งกรรมการ
5. นายสานิตย์ ศรีทุมมาโรงเรียนริมฝั่งน่านวิทยากรรมการ
6. นางสาวเกศรินทร์ คำมอญโรงเรียนบ้านฟ้ากรรมการ
7. นางสาวจารุวรรณ นาตันโรงเรียนบ้านม่วงเจิญราษฎร์กรรมการ
8. นายธีรวัฒน์ คิดดีโรงเรียนบ้านขึ่งงามมงคลกรรมการ
9. นายแดนกมล กาโนโรงเรียนบ้านน้ำปูนกรรมการ
10. นายนิรันดร์ ใจจริมโรงเรียนบ้านน้ำปายกรรมการ
11. นายกันต์กฤช ไชยโพธิโรงเรียนบ้านกิ่วน้ำกรรมการ
12. นายดามพ์ กันแก้วโรงเรียนบ้านนาเคียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
1. นายสถิต วงค์พุทธคำโรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายบุญชม ต๊ะติ๊บโรงเรียนบ้านนาไค้กรรมการ
3. นายต่อศักดิ์ สายใจโรงเรียนบ้านศรีนาม่านกรรมการ
4. นางปุณญาพร ปันสอนโรงเรียนบ้านห้วยบงกรรมการ
5. นายเสาร์ฺคำ เชียงทองโรงเรียนบ้านฟ้ากรรมการ
6. นายสุทิน ท้าวขว้างโรงเรียนบ้านฟ้ากรรมการ
7. นายอุเทน แคว้งไชยโรงเรียนบ้านห้วยบงกรรมการ
8. นางสาวธันย์ชนก ศรีประสมโรงเรียนบ้านแม่ขะนิงกรรมการ
9. ว่าที่ร้อยโทกฤษณชัย ดีปันตาโรงเรียนบ้านไชยสถานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายอรรณพ ลาภมากโรงเรียนบ้านนาราบ (จุลเกษตรศึกษาคาร)ประธานกรรมการ
2. นายกมล สุทธวาสโรงเรียนชุมชนบ้านหลวงรองประธานกรรมการ
3. นายสถิตพงษ์ หมื่นโฮ้งโรงเรียนบ้านตองกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีสิทธิเดช ดีสิใสโรงเรียนบ้านหัวนากรรมการ
5. นางวลัยพร สุริยศโรงเรียนบ้านน้ำครกใหม่กรรมการ
6. นายพายพ ชมพูโรงเรียนบ้านน้ำงาวกรรมการ
7. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอุไรวรรณ จันทร์ใสโรงเรียนบ้านสาลี่กรรมการ
8. นายณิศชกฤต ฟุ่มเฟื่อยโรงเรียนบ้านฟ้ากรรมการและเลขานุการ
9. นางวัลลา ยอดหล้าโรงเรียนห้วยละเบ้ายากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นางวลัยพร สุริยศโรงเรียนบ้านน้ำครกใหม่ประธานกรรมการ
2. นางสาคร กาพรมโรงเรียนบ้านวังตาวกรรมการ
3. นายมงคล เมธะพันธุ์สพป.น่าน เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3
1. นางวลัยพร สุริยศโรงเรียนบ้านน้ำครกใหม่ประธานกรรมการ
2. นางสาคร กาพรมโรงเรียนบ้านวังตาวกรรมการ
3. นายมงคล เมธะพันธ์ุโรงเรียน สพป.น่าน เขต 1กรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3
1. นายมงคล เมธะพันธ์ุโรงเรียนสพป.น่านเขต 1ประธานกรรมการ
2. นางวลัยพร สุริยศโรงเรียนบ้านน้ำครกใหม่กรรมการ
3. นางสาคร กาพรมโรงเรียนบ้านวังตาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางวิไลภรณ์ มณีวรรณ์โรงเรียนชุมชนบ้านดู่ใต้ประธานกรรมการ
2. นางสาวรุ่งนภา คำมงคลโรงเรียนบ้านตองกรรมการ
3. นางสาวนันนภัส สถาอุ่นโรงเรียนริมฝั่งน่านวิทยากรรมการ
4. นางสาวแพรวพรรณ ศรีวิชัยโรงเรียนบ้านสันทะกรรมการ
5. นางพรรณี สำเภาโรงเรียนบ้านผาสิงห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางจารุนันท์ ดีสีใสโรงเรียนบ้านกาใสประธานกรรมการ
2. นางสาวเอ็มอร อินนะลาโรงเรียนบ้านสะเลียมกรรมการ
3. นางพนิดา ดู่ขึ่งโรงเรียนบ้านป่าสักกรรมการ
4. นางสาวนวพัณณ์ วิชานิธิศศักดิ์โรงเรียนบ้านท่ามงคลกรรมการ
5. นางอัมพิกา แก้วพุธโรงเรียนชุมชนบ้านอ้อยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นางพรทิพย์ แจ่มเที่ยงตรงโรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวสุรีย์ ตาวังโรงเรียนบ้านวังยาวกรรมการ
3. นางทัศนา ผลคำโรงเรียนนาราบ (จุลเกษตรศึกษา)กรรมการ
4. นางพิชญาภัค กะรัตน์โรงเรียนบ้านน้ำปายกรรมการ
5. นางจินดา โนอินทร์โรงเรียนชุมชนบ้านอ้อยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางพรทิพย์ แจ่มเที่ยงตรงโรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวสุรีย์ ตาวังโรงเรียนบ้านวังยาวกรรมการ
3. นางทัศนา ผลคำโรงเรียนนาราบ (จุลเกษตรศึกษา)กรรมการ
4. นางพิชญาภัค กะรัตน์โรงเรียนบ้านน้ำปายกรรมการ
5. นางจินดา โนอินทร์โรงเรียนชุมชนบ้านอ้อยกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นางจันทร์เพ็ญ ธนะภาษีโรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาววิเรขา ปัญจมานนท์โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวรัชญ์ชญา มาทะโรงเรียนบ้านห้วยส้มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางกรกนก แสวงผลโรงเรียนราชานุบาลประธานกรรมการ
2. นางสาวทัศณี วงค์ศิริโรงเรียนบ้านน้ำครกใหม่กรรมการ
3. นางกัลยา ขันทะสอนโรงเรียนบ้านพะเยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุพรรณี คำนันท์โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)ประธานกรรมการ
2. นายชวลิต จันทร์ผงโรงเรียนบ้านพรหมกรรมการ
3. นางนิภาวรรณ พรหมวงศนันท์โรงเรียนราชานุบาลกรรมการ
4. นายสมบูรณ์ พงษ์รัตนานุกูลโรงเรียนบ้านทุ่งน้อยกรรมการ
5. นางสาวประทุมพร สุทธการโรงเรียนบ้านปางเป๋ยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายพุฒิพงศ์ ศรีคำโรงเรียนบ้านน้ำลีประธานกรรมการ
2. นายกิตติศักดิ์ โนกันโรงเรียนบ้านนาราบกรรมการ
3. นางกุลธิดา มะลิซ้อนโรงเรียนบ้านน้ำเกี๋ยนกรรมการ
4. นางสุรีย์ นันคำโรงเรียนบ้านน้ำปูนกรรมการ
5. นางสาวพัณณ์ชิตา เศรษฐปิติวงศ์โรงเรียนบ้านน้ำเกี๋ยนกรรมการ
6. นางสาวมัณฑณา มะโนแป๊กโรงเรียนบ้านนายางกรรมการ
7. นายพัลลพ การินทร์โรงเรียนบ้านแม่ขะนิงกรรมการ
8. นางจรัสลักษณ์ คำลือเลิศโรงเรียนบ้านป่าสัก (แม่จริม)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายพุฒิพงศ์ ศรีคำโรงเรียนบ้านน้ำลีประธานกรรมการ
2. นายกิตติศักดิ์ โนกันโรงเรียนบ้านนาราบกรรมการ
3. นางกุลธิดา มะลิซ้อนโรงเรียนบ้านน้ำเกี๋ยนกรรมการ
4. นางสุรีย์ นันคำโรงเรียนบ้านน้ำปูนกรรมการ
5. นางสาวพัณณ์ชิตา เศรษฐปิติวงศ์โรงเรียนบ้านน้ำเกี๋ยนกรรมการ
6. นางสาวมัณฑณา มะโนแป๊กโรงเรียนบ้านนายางกรรมการ
7. นายพัลลพ การินทร์โรงเรียนบ้านแม่ขะนิงกรรมการ
8. นางจรัสลักษณ์ คำลือเลิศโรงเรียนบ้านป่าสัก (แม่จริม)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นางสาวเมธินี สวนวงษ์โรงเรียนบ้านป่าแดดประธานกรรมการ
2. นายอานนท์ ขันทะยศโรงเรียนบ้านพี้ใต้กรรมการ
3. นางรุจิรา วันเพ็ญโรงเรียนบ้านห้วยแฮ้วกรรมการ
4. นายพุทธิพงษ์ คำฟูโรงเรียนบ้านน้ำลัดสบแก่นกรรมการ
5. นายณรงค์ศักดิ์ ไชยลังกาโรงเรียนบ้านร่มเกล้ากรรมการ
6. นายสิทธิชัย อุตสาห์โรงเรียนบ้านห้วยหลอดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางสาวเมธินี สวนวงษ์โรงเรียนบ้านป่าแดดประธานกรรมการ
2. นายอานนท์ ขันทะยศโรงเรียนบ้านพี้ใต้กรรมการ
3. นางรุจิรา วันเพ็ญโรงเรียนบ้านห้วยแฮ้วกรรมการ
4. นายพุทธิพงษ์ คำฟูโรงเรียนบ้านน้ำลัดสบแก่นกรรมการ
5. นายณรงค์ศักดิ์ ไชยลังกาโรงเรียนบ้านร่มเกล้ากรรมการ
6. นายสิทธิชัย อุตสาห์โรงเรียนบ้านห้วยหลอดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นางศกุลตลา ชมชื่นโรงเรียนบ้านสองแควประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอุไรวรรณ จันทร์ใสโรงเรียนบ้านสาลี่กรรมการ
3. นางสาวฉันทิกา พรมถานาโรงเรียนบ้านม่วงตึ๊ดกรรมการ
4. นางวชรพร ดีวุฒิไชยโรงเรียนบ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107กรรมการ
5. นางนิสากร ยศประสงค์โรงเรียนทุ่งศรีทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1. นายเล็ก แก้วดีโรงเรียนบ้านต้ามประธานกรรมการ
2. นายนิคม กาศวิบูลย์โรงเรียนบ้านห้วยส้มกรรมการ
3. นางอุทุมภรณ์ พิมพิลาโรงเรียนราษฎร์รัฐพัฒนากรรมการ
4. นายพิพัฒน์ พังจันทร์ตาโรงเรียนป่าแลวหลวงวิทยากรรมการ
5. นางสาวศิริลักษณ์ วงศ์สูงโรงเรียนประกิตเวชศักดิ์กรรมการ
6. นางสาวบุณณดา หาญวุฒิพรโรงเรียนบ้านเชียงของกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายสมพงษ์ อิ่นอ้า่ยโรงเรียนบ้านห้วยหลอดประธานกรรมการ
2. นายชนาธร เหมือนโพธิ์โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)กรรมการ
3. นายจักรพงษ์ ไชยศิริโรงเรียนชุมชนบ้านนาคากรรมการ
4. นายวีระพล ถาพรมโรงเรียนชุมชนบ้านอ้อยกรรมการ
5. นางสาวศิริวรรณ สิงห์ศรีโรงเรียนบ้านน้ำพางกรรมการ
6. นางศศิธร ยอดออนโรงเรียนบ้านแม่ขะนิงกรรมการ
7. นายวัฒนพงศ์ วงค์รัตน์โรงเรียนบ้านดู่พงษ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายสมพงษ์ อิ่นอ้า่ยโรงเรียนบ้านห้วยหลอดประธานกรรมการ
2. นายชนาธร เหมือนโพธิ์โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)กรรมการ
3. นายจักรพงษ์ ไชยศิริโรงเรียนชุมชนบ้านนาคากรรมการ
4. นายวีระพล ถาพรมโรงเรียนชุมชนบ้านอ้อยกรรมการ
5. นางสาวศิริวรรณ สิงห์ศรีโรงเรียนบ้านน้ำพางกรรมการ
6. นางศศิธร ยอดออนโรงเรียนบ้านแม่ขะนิงกรรมการ
7. นายวัฒนพงศ์ วงค์รัตน์โรงเรียนบ้านดู่พงษ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายณัฐพงษ์ สุยาวโรงเรียนบ้านน้ำงาวประธานกรรมการ
2. นางสาวดวงดาว เดชเสนโรงเรียนราชานุบาลกรรมการ
3. นางสาวชญารัตน์ เมืองคำโรงเรียนภูเค็งพัฒนากรรมการ
4. นางสาวกรรณิการ์ อิ่นธิโรงเรียนบ้านนาไค้กรรมการ
5. นายณัฐกิตติ์ อิสูงโรงเรียนอนุบาลเมืองลีกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นายวุฒิชัย โลนันท์โรงเรียนบ้านศรีนาม่านประธานกรรมการ
2. นายนพดล ศรีวิไชยโรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคารกรรมการ
3. นายวรวิทย์ ปาระมีโรงเรียนบ้านผาตูบกรรมการ
4. นายปิยะ จะเฮิงโรงเรียนบ้านเปากรรมการ
5. นายศรายุทธ สุทำเลาโรงเรียนบ้านน้ำตวงกรรมการ
6. นายจิรโรจน์ คำลือเลิศโรงเรียนบ้านห้วยละเบ้ายากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายวุฒิชัย โลนันท์โรงเรียนบ้านศรีนาม่านประธานกรรมการ
2. นายนพดล ศรีวิไชยโรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคารกรรมการ
3. นายวรวิทย์ ปาระมีโรงเรียนบ้านผาตูบกรรมการ
4. นายปิยะ จะเฮิงโรงเรียนบ้านเปากรรมการ
5. นายศรายุทธ สุทำเลาโรงเรียนบ้านน้ำตวงกรรมการ
6. นายจิรโรจน์ คำลือเลิศโรงเรียนบ้านห้วยละเบ้ายากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นายวุฒิชัย โลนันท์โรงเรียนบ้านศรีนาม่านประธานกรรมการ
2. นายนพดล ศรีวิไชยโรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคารกรรมการ
3. นายวรวิทย์ ปาระมีโรงเรียนบ้านผาตูบกรรมการ
4. นายปิยะ จะเฮิงโรงเรียนบ้านเปากรรมการ
5. นายศรายุทธ สุทำเลาโรงเรียนบ้านน้ำตวงกรรมการ
6. นายจิรโรจน์ คำลือเลิศโรงเรียนบ้านห้วยละเบ้ายากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายวุฒิชัย โลนันท์โรงเรียนบ้านศรีนาม่านประธานกรรมการ
2. นายนพดล ศรีวิไชยโรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคารกรรมการ
3. นายวรวิทย์ ปาระมีโรงเรียนบ้านผาตูบกรรมการ
4. นายปิยะ จะเฮิงโรงเรียนบ้านเปากรรมการ
5. นายศรายุทธ สุทำเลาโรงเรียนบ้านน้ำตวงกรรมการ
6. นายจิรโรจน์ คำลือเลิศโรงเรียนบ้านห้วยละเบ้ายากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นายวุฒิชัย โลนันท์โรงเรียนบ้านศรีนาม่านประธานกรรมการ
2. นายนพดล ศรีวิไชยโรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคารกรรมการ
3. นายวรวิทย์ ปาระมีโรงเรียนบ้านผาตูบกรรมการ
4. นายปิยะ จะเฮิงโรงเรียนบ้านเปากรรมการ
5. นายศรายุทธ สุทำเลาโรงเรียนบ้านน้ำตวงกรรมการ
6. นายจิรโรจน์ คำลือเลิศโรงเรียนบ้านห้วยละเบ้ายากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายวุฒิชัย โลนันท์โรงเรียนบ้านศรีนาม่านกรรมการ
2. นายนพดล ศรีวิไชยโรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคารกรรมการ
3. นายวรวิทย์ ปาระมีโรงเรียนบ้านผาตูบกรรมการ
4. นายปิยะ จะเฮิงโรงเรียนบ้านเปากรรมการ
5. นายศรายุทธ สุทำเลาโรงเรียนบ้านน้ำตวงกรรมการ
6. นายจิรโรจน์ คำลือเลิศโรงเรียนบ้านห้วยละเบ้ายากรรมการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.1-ป.6
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นางธัญพิมล ทวีชัยโรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร)ประธานกรรมการ
2. นางพสชนันท์ ขันคำนันต๊ะโรงเรียนบ้านนาราบกรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ หลวงขันธ์โรงเรียนบ้านถืมตองกรรมการ
4. นายนิพนธ์ ปลาลาศโรงเรียนบ้านบุ้งกรรมการ
5. นายสุวรินทร์ กันชนะโรงเรียนบ้านห้วยบงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางธัญพิมล ทวีชัยโรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร)ประธานกรรมการ
2. นางพสชนันท์ ขันคำนันต๊ะโรงเรียนบ้านนาราบกรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ หลวงขันธ์โรงเรียนบ้านถืมตองกรรมการ
4. นายนิพนธ์ ปลาลาศโรงเรียนบ้านบุ้งกรรมการ
5. นายสุวรินทร์ กันชนะโรงเรียนบ้านห้วยบงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายอร่าม ภูเขียวโรงเรียนภูเค็งพัฒนาประธานกรรมการ
2. นายประดิษฐ์ บุญศรีโรงเรียนบ้านทุ่งน้อยกรรมการ
3. นายชูเกียรติ บัณฑิตโรงเรียนบ้านห้วยละเบ้ายากรรมการ
4. นางนลินี อภัยกาวีโรงเรียนบ้านบ่อสวกกรรมการ
5. นางพวงเพชร จิตรไพศาลโรงเรียนบ้านซาวหลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายอร่าม ภูเขียวโรงเรียนภูเค็งพัฒนาประธานกรรมการ
2. นายประดิษฐ์ บุญศรีโรงเรียนบ้านทุ่งน้อยกรรมการ
3. นายชูเกียรติ บัณฑิตโรงเรียนบ้านห้วยละเบ้ายากรรมการ
4. นางนลินี อภัยกาวีโรงเรียนบ้านบ่อสวกกรรมการ
5. นางพวงเพชร จิตรไพศาลโรงเรียนซาวหลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางอรทัย ส่องเมตรโรงเรียนบ้านน้ำโค้งประธานกรรมการ
2. นางวรามาศ สีหราชโรงเรียนบ้านสะละภูเวียงกรรมการ
3. นางสายสิน บุญเรืองศักดิ์โรงเรียนน้ำโค้งกรรมการ
4. นางเฉลียว ค้ำชูโรงเรียนบ้านเชียงยืนกรรมการ
5. นางเปี่ยมสุข ธิเขียวโรงเรียนบ้านนาราบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางอรทัย ส่องเมตรโรงเรียนบ้านน้ำโค้งประธานกรรมการ
2. นางวรามาศ สีหราชโรงเรียนบ้านสะละภูเวียงกรรมการ
3. นางสายสิน บุญเรืองศักดิ์โรงเรียนบ้านน้ำโค้งกรรมการ
4. นางเฉลียว ค้ำชูโรงเรียนบ้านเชียงยืนกรรมการ
5. นางเปี่ยมสุข ธิเขียวโรงเรียนบ้านนาราบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นายบุญสืบ ชาวนาโรงเรียนป่าแลวหลวงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวอุดม ปางฝั้นโรงเรียนชุมชนบ้านหลวงกรรมการ
3. นางบุญพร้อม แพทย์สมานโรงเรียนบ้านวังยาวกรรมการ
4. นางเกศินี พันธุ์คำวังโรงเรียนหาดทรายทองวิทยาคารกรรมการ
5. นางเธียรทอง พัฒนใหญ่ยิ่งโรงเรียนบ้านนวราษฎร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายบุญสืบ ชาวนาโรงเรียนป่าแลวหลวงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวอุดม ปางฝั้นโรงเรียนชุมชนบ้านหลวงกรรมการ
3. นางบุญพร้อม แพทย์สมานโรงเรียนบ้านวังยาวกรรมการ
4. นางเกศินี พันธุ์คำวังโรงเรียนหาดทรายทองวิทยาคารกรรมการ
5. นางเธียรทอง พัฒนใหญ่ยิ่งโรงเรียนบ้านนวราษฎร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายสมบัติ มูลทาโรงเรียนนันทบุรีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายเด่น วงศ์ไชยาโรงเรียนบ้านไชยสถานกรรมการ
3. นายสุพัฒน์ สวนนิถาโรงเรียนบ้านตองกรรมการ
4. นายนิคม ละเลิงโรงเรียนบ้านฮากฮานกรรมการ
5. นายเฉลิม ยศอิโรงเรียนชุมชนบ้านหลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายสมบัติ มูลทาโรงเรียนนันทบุรีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายเด่น วงศ์ไชยาโรงเรียนบ้านไชยสถานกรรมการ
3. นายสุพัฒน์ สวนนิถาโรงเรียนบ้านตองกรรมการ
4. นายนิคม ละเลิงโรงเรียนบ้านฮากฮานกรรมการ
5. นายเฉลิม ยศอิโรงเรียนชุมชนบ้านหลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางวรรณา เพ็ชรสาริกิจโรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางฑีระพร เชื้อกรุงโรงเรียนบ้านสบยางกรรมการ
3. นางสาวสุประวีณ์ ภูพิริยะนันท์โรงเรียนชุมชนนาคากรรมการ
4. นางดวงพร เพลัยโรงเรียนบ้านน้ำงาวกรรมการ
5. นางอมรา กรองทองโรงเรียนราชานุบาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางวรรณา เพ็ชรสาริกิจโรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางฑีระพร เชื้อกรุงโรงเรียนบ้านสบยางกรรมการ
3. นางสาวสุประวีณ์ ภูพิริยะนันท์โรงเรียนชุมชนบ้านนาคากรรมการ
4. นางดวงพร เพลัยโรงเรียนบ้านน้ำงาวกรรมการ
5. นางอมรา กรองทองโรงเรียนราชานุบาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางอรพิน พลอยสระศรีโรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร)ประธานกรรมการ
2. นางสาวนัฏธีร์ ธนะวงศ์โรงเรียนบ้านน้ำเกี๋ยนกรรมการ
3. นางสุทิน มาเจริญโรงเรียนบ้านน้ำมวบกรรมการ
4. นางละเอียด กำบังตนโรงเรียนบ้านหนองห้ามิตรภาพที่ ๑๐๕กรรมการ
5. นางประทุม ลิ้มมณีโรงเรียนริมฝั่งว้าวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นายอรพิน พลอยสระศรีโรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร)ประธานกรรมการ
2. นางสาวนัฏธีร์ ธนะวงศ์โรงเรียนบ้านน้ำเกี๋ยนกรรมการ
3. นางสุทิน มาเจริญโรงเรียนบ้านน้ำมวบกรรมการ
4. นางละเอียด กำบังตนโรงเรียนบ้านหนองห้ามิตรภาพที่ ๑๐๕กรรมการ
5. นางประทุม ลิ้มมณีโรงเรียนริมฝั่งว้าวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางสาววาสนา แสงคำโรงเรียนบ้านโป่งคำประธานกรรมการ
2. นางสาวเกศินี ธิปันแก้วโรงเรียนบ้านน้ำเลากรรมการ
3. นางศรีพวง วุฒิโรงเรียนบ้านผาสิงห์กรรมการ
4. นายวิศิษฐ์ สายสุงโรงเรียนบ้านเปากรรมการ
5. นางเกศริน อินต๊ะภาโรงเรียนบ้านตองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางวาสนา แสงคำโรงเรียนบ้านโป่งคำประธานกรรมการ
2. นางสาวเกศินี ธิปันแก้วโรงเรียนบ้านน้ำเลากรรมการ
3. นางศรีพวง วุฒิโรงเรียนบ้านผาสิงห์กรรมการ
4. นายวิศิษฐ์ สายสุงโรงเรียนบ้านเปากรรมการ
5. นางเกศริน อินต๊ะภาโรงเรียนบ้านตองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางพรทิพย์ แจ่มเที่ยงตรงโรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสุกันยา ทิพย์บุญศรีโรงเรียนราชานุบาลกรรมการ
3. นางอรพรรณ ทวีชัยโรงเรียนบ้านป่าคากรรมการ
4. นางสาวพัชราภรณ์ ชัยพินิจโรงเรียนบ้านหาดเค็ดกรรมการ
5. นางวาสนา เจดีย์กันโรงเรียนบ้านนาเคียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางพรทิพย์ แจ่มเที่ยงตรงโรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสุกันยา ทิพย์บุญศรีโรงเรียนราชานุบาลกรรมการ
3. นางอรพรรณ ทวีชัยโรงเรียนบ้านป่าคากรรมการ
4. นางสาวพัชราภรณ์ ชัยพินิจโรงเรียนบ้านหาดเค็ดกรรมการ
5. นางสาววาสนา เจดีย์กันโรงเรียนบ้านนาเคียนกรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางมัลลิกา เจดีย์ถาโรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร)ประธานกรรมการ
2. นางพิมพาภรณ์ ศิริรักษาโรงเรียนบ้านป่าแดดกรรมการ
3. นางสาวชรินทร์รัตน์ แก้วปัญญาโรงเรียนบ้านเป้ากรรมการ
4. นางชลธิชา อุปจักรโรงเรียนบ้านน้ำโค้งกรรมการ
5. นางสาวสายสวาท เกษนาโรงเรียนบ้านปางเป๋ยกรรมการ
6. นางณัฐปภัสร์ มหาวันโรงเรียนบ้านห้วยไฮกรรมการ
7. นางเกสร อ่องดาโรงเรียนอนุบาลเมืองลีกรรมการ
8. นางวราพร มาลาคำโรงเรียนบ้านนาราบ (จุลเกษตรศึกษคาร)กรรมการ
9. นางสายรุ้ง ติ๊บขันโรงเรียนบ้านสองแควกรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางมยุรี พึ่งทองโรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร)ประธานกรรมการ
2. นางกมลทิพย์ แพ่งสุุภาโรงเรียนบ้านห้วยแฮ้วกรรมการ
3. นางพันทิพา ใจจริมโรงเรียนบ้านสันทะกรรมการ
4. นางทัศนวรรณ ศรีคำโรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคารกรรมการ
5. นางรังสิมัณตุ์ สายโนวงค์โรงเรียนภูเค็งพัฒนากรรมการ
6. นางสาวนงณภัส ตุ่นคำโรงเรียนบ้านปิงหลวงกรรมการ
7. นางธิติกานต์ ไชยวงค์โรงเรียนบ้านสองแควกรรมการ
8. นางกมลพรรณ ซ้อนสมบัติโรงเรียนชุมชนบ้านบ่อแก้วกรรมการ
9. นางเจธนี ศิริมาตย์โรงเรียนบ้านน้ำโค้งกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวพัชรี แก้วอ่องโรงเรียนบ้านท่าลี่ประธานกรรมการ
2. นางมาติกา ศรีอ่อนโรงเรียนน่านปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางอัมพวัน จันทรีศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสาวพัชรี แก้วอ่องโรงเรียนบ้านท่าลี่ประธานกรรมการ
2. นางมาติกา ศรีอ่อนโรงเรียนน่านปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางอัมพวัน จันทรีโรงเรียนน่านปัญญานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางสาวพัชรี แก้วอ่องโรงเรียนบ้านขึ่งงามมงคลประธานกรรมการ
2. นางมาติกา ศรีอ่อนโรงเรียนน่านปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางอัมพวัน จันทรีโรงเรียนน่านปัญญานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวพัชรี แก้วอ่องโรงเรียนบ้านท่าลี่ประธานกรรมการ
2. นางมาติกา ศรีอ่อนโรงเรียนน่านปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางอัมพวัน จันทรีโรงเรียนน่านปัญญานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางเพ็ญ พิมสารโรงเรียนบ้านขึ่งงามมงคลประธานกรรมการ
2. นางมาติกา ศรีอ่อนโรงเรียนน่านปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางอัมพวัน จันทรีโรงเรียนน่านปัญญานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางสาวพัชรี แก้วอ่องโรงเรียนบ้านท่าลี่ประธานกรรมการ
2. นางมาติกา ศรีอ่อนโรงเรียนน่านปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางอัมพวัน จันทรีโรงเรียนน่านปัญญานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางรัชฎาภรณ์ สิริภาธัญบูรณ์โรงเรียนชุมชนบ้านนาทะนุงประธานกรรมการ
2. นางณัฐฐาพร อุ่นใจโรงเรียนน่านปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางสมฤทัย จีทิพย์โรงเรียนน่านปัญญานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางรัชฎาภรณ์ สิริภาธัญบูรณ์โรงเรียนชุมชนบ้านนาทะนุงประธานกรรมการ
2. นางณัฐฐาพร อุ่นใจโรงเรียนน่านปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางสมฤทัย จีทิพย์โรงเรียนน่านปัญญานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางรัชฎาภรณ์ สิริภาธัญบูรณ์โรงเรียนชุมชนบ้านนาทะนุงประธานกรรมการ
2. นางณัฐฐาพร อุ่นใจโรงเรียนน่านปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางสมฤทัย จีทิพย์โรงเรียนน่านปัญญานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางรัชฎาภรณ์ สิริภาธัญบูรณ์โรงเรียนชุมชนบ้านนาทะนุงประธานกรรมการ
2. นางณัฐฐาพร อุ่นใจโรงเรียนน่านปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางสมฤทัย จีทิพย์โรงเรียนน่านปัญญานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางทิพย์ทิวา วิชาญโรงเรียนน่านปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นางอัญชลี ทิพย์วงศ์โรงเรียนน่านปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางบุษบา นภัสร์ชุติกาญจน์โรงเรียนบ้านห้วยมอญกรรมการ
4. นางอมราวดี จันทนาครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางทิพย์ทิวา วิชาญโรงเรียนน่านปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นางอัญชลี ทิพย์วงศ์โรงเรียนน่านปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางบุษบา นภัสร์ชุติกาญจน์โรงเรียนบ้านห้วยมอญกรรมการ
4. นางอมราวดี จันทนาครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่านกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางอัฏฐสินี เมฆคะโรงเรียนน่านปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นางรัชนีวรรณ บุตรแก้วโรงเรียนน่านปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางสัตยาภรณ์ ใจสุภาพครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่านกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางอัฏฐสินี เมฆคะโรงเรียนน่านปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นางสาวรัชนีวรรณ บุตรแก้วโรงเรียนน่านปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางสัตยาภรณ์ ใจสุภาพครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่านกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายยุทธภูมิ สุปราการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56ประธานกรรมการ
2. นายสราวุฒิ อินทะนิลโรงเรียนน่านปัญญานุกูลกรรมการ
3. นายสิทธิชัย คำแดงโรงเรียนน่านปัญญานุกูลกรรมการ
4. นายณัฐพล กันทะครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายยุทธภูมิ สุปราการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56ประธานกรรมการ
2. นายสราวุฒิ อินทะนิลโรงเรียนน่านปัญญานุกูลกรรมการ
3. นายสิทธิชัย คำแดงโรงเรียนน่านปัญญานุกูลกรรมการ
4. นายนัฐพล กันทะครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายยุทธภูมิ สุปราการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56ประธานกรรมการ
2. นายสราวุฒิ อินทะนิลโรงเรียนน่านปัญญานุกูลกรรมการ
3. นายสิทธิชัย คำแดงโรงเรียนน่านปัญญานุกูลกรรมการ
4. นายณัฐพล กันทะครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายยุทธภูมิ สุปราการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56ประธานกรรมการ
2. นายสราวุฒิ อินทะนิลโรงเรียนน่านปัญญานุกูลกรรมการ
3. นายสิทธิชัย คำแดงโรงเรียนน่านปัญญานุกูลกรรมการ
4. นายณัฐพล กันทะครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายยุทธภูมิ สุปราการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56ประธานกรรมการ
2. นายสราวุฒิ อินทะนิลโรงเรียนน่านปัญญานุกูลกรรมการ
3. นายสิทธิชัย คำแดงโรงเรียนน่านปัญญานุกูลกรรมการ
4. นายนัฐพล กันทะครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายยุทธภูมิ สุปราการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56ประธานกรรมการ
2. นายสราวุฒิ อินทะนิลโรงเรียนน่านปัญญานุกูลกรรมการ
3. นายสิทธิชัย คำแดงโรงเรียนน่านปัญญานุกูลกรรมการ
4. นายณัฐพล กันทะครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายยุทธภูมิ สุปราการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56ประธานกรรมการ
2. นายสราวุฒิ อินทะนิลโรงเรียนน่านปัญญานุกูลกรรมการ
3. นายสิทธิชัย คำแดงโรงเรียนน่านปัญญานุกูลกรรมการ
4. นายณัฐพล กันทะครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางจอยจิตต์ แต้กุลโรงเรียนบ้านท่าล้อประธานกรรมการ
2. นางภรภัทร บุญชูภักดิ์โรงเรียนน่านปัญญานุกูลกรรมการ
3. นายอริญชย์ กุลเจริญโรงเรียนน่านปัญญานุกูลกรรมการ
4. นางสาวอุไรพร ทัพธานีครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่านกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางจอยจิตต์ แต้กุลโรงเรียนบ้านท่าล้อประธานกรรมการ
2. นางภรภัทร บุญชูภักดิ์โรงเรียนน่านปัญญานุกูลกรรมการ
3. นายอริญชย์ กุลเจริญโรงเรียนน่านปัญญานุกูลกรรมการ
4. นางสาวอุไรพร ทัพธานีครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่านกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางจอยจิตต์ แต้กุลโรงเรียนบ้านท่าล้อประธานกรรมการ
2. นางภรภัทร บุญชูภักดิ์โรงเรียนน่านปัญญานุกูลกรรมการ
3. นายอริญชย์ กุลเจริญโรงเรียนน่านปัญญานุกูลกรรมการ
4. นางสาวนางสาวอุไรพร ทัพธานีครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่านกรรมการ
5. นางสาวสาวอุไรพร ทัพธานีครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่านกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางจอยจิตต์ แต้กุลโรงเรียนบ้านท่าล้อประธานกรรมการ
2. นางภรภัทร บุญชูภักดิ์โรงเรียนน่านปัญญานุกูลกรรมการ
3. นายอริญชย์ กุลเจริญโรงเรียนน่านปัญญานุกูลกรรมการ
4. นางสาวอุไรพร ทัพธานีครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่านกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางจอยจิตต์ แต้กุลโรงเรียนบ้านท่าล้อประธานกรรมการ
2. นางภรภัทร บุญชูภักดิ์โรงเรียนน่านปัญญานุกูลกรรมการ
3. นายอริญชย์ กุลเจริญโรงเรียนน่านปัญญานุกูลกรรมการ
4. นางสาวอุไรพร ทัพธานีครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่านกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางจอยจิตต์ แต้กุลโรงเรียนบ้านท่าล้อประธานกรรมการ
2. นางภรภัทร บุญชูภักดิ์โรงเรียนน่านปัญญานุกูลกรรมการ
3. นายอริญชย์ กุลเจริญโรงเรียนน่านปัญญานุกูลกรรมการ
4. นางสาวอุไรพร ทัพธานีครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่านกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางจอยจิตต์ แต้กุลโรงเรียนบ้านท่าล้อประธานกรรมการ
2. นางภรภัทร บุญชูภักดิ์โรงเรียนน่านปัญญานุกูลกรรมการ
3. นายอริญชย์ กุลเจริญโรงเรียนน่านปัญญานุกูลกรรมการ
4. นางสาวอุไรพร ทัพธานีครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่านกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางเจือจันทร์ วรรณวัตรโรงเรียนบ้านสองแควประธานกรรมการ
2. นางศิริลักษณ์ ขจรศักดิ์พันธ์โรงเรียนน่านปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางสาวจันทร์สิมา ตุ้ยยวงโรงเรียนน่านปัญญานุกูลกรรมการ
4. นายเมธี เชษฐ์วิสุตศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่านกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางดรุณี จูประวัติโรงเรียนบ้านผาตูบประธานกรรมการ
2. นางรวิสรา อินธิยาโรงเรียนน่านปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางพนิดา วุฒิสารโรงเรียนบ้านเรืองกรรมการ
4. นางนิศากร หาดจันทร์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางนงเยาว์ แก้วกุญฑทลโรงเรียนวัดท่่าข้ามประธานกรรมการ
2. นางประทุม ยอดคำโรงเรียนบ้านปงสนุกกรรมการ
3. นางวิมลมาส เชื้อคำศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่านกรรมการ
4. นางอัมพร ชุ่มวงศ์โรงเรียนน่านปัญญานุกูลกรรมการ
5. นางสุพรรณิการ วิชาเป็งโรงเรียนน่านปัญญานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางนงเยาว์ แก้วกุลฑลโรงเรียนวัดท่าข้ามประธานกรรมการ
2. นางประทุม ยอดคำโรงเรียนบ้านปงสนุกกรรมการ
3. นางวิมลมาส เชื้อคำศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่านกรรมการ
4. นางอัมพร ชุ่มวงค์โรงเรียนน่านปัญญานุกูลกรรมการ
5. นางสุพรรณิการ วิชาเป็งโรงเรียนน่านปัญญานุกูลกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายสมชาย วังคชาภรณ์โรงเรียนบ้านน้ำมวบประธานกรรมการ
2. นายธนวรรธน์ ศิริเลิศโรงเรียนน่านปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางสาวปุญชรัสมิ์ สุดใจโรงเรียนน่านปัญญานุกูลกรรมการ
4. นางจุุฑาภรณ์ ธนกวีศิลป์ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสมชาย วังคชาภรณ์โรงเรียนบ้านน้ำมวบประธานกรรมการ
2. นายธนวรรธน์ ศิริเลิศโรงเรียนน่านปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางสาวปุญชรัสมิ์ สุดใจโรงเรียนน่านปัญญานุกูลกรรมการ
4. นางจุุฑาภรณ์ ธนกวีศิลป์ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายอดุลย์ จิตอารีโรงเรียนบ้านปางช้างประธานกรรมการ
2. นางสาวปิยะมาศ ศรีโพธิ์ทองโรงเรียนน่านปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางจิตรลดา กุดแก้วโรงเรียนน่านปัญญานุกูลกรรมการ
4. นางสาวลภัสรดา โลราชครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายอดุลย์ จิตอารีโรงเรียนบ้านปางช้างประธานกรรมการ
2. นางสาวปิยะมาศ ศรีโพธิ์ทองโรงเรียนน่านปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางจิตรดา กุดแก้วโรงเรียนน่านปัญญานุกูลกรรมการ
4. นางสาวลภัสรดา โลราชครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางวัชรี นุแปงถาโรงเรียนบ้านกาใสประธานกรรมการ
2. นางนงนภา จรัสธิอวนครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่านกรรมการ
3. นางนันทิยา สุโนธรโรงเรียนน่านปัญญานุกูลกรรมการ
4. นางรุ่งนภา แสงงามโรงเรียนน่านปัญญานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวรัชฎาภรณ์ วาฤทธิ์โรงเรียนบ้านน้ำโค้งประธานกรรมการ
2. นายวสิษฐ์พล มหานิลโรงเรียนน่านปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางสาวนาตยา คุ้ยจุ่นโรงเรียนน่านปัญญานุกูลกรรมการ
4. นางสาวไพลิน กันธุระครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสาวรัชฎาภรณ์ วาฤทธิ์โรงเรียนบ้าน้ำโค้งประธานกรรมการ
2. นายวสิษฐ์พล มหานิลโรงเรียนน่านปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางสาวนาตยา คุ้ยจุ่นโรงเรียนน่านปัญญานุกูลกรรมการ
4. นางสาวไพลิน กันธุระครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางสาวรัชฎาภรณ์ วาฤทธิ์โรงเรียนบ้านน้ำโค้งประธานกรรมการ
2. นายวสิษฐ์พล มหานิลโรงเรียนน่านปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางสาวนาตยา คุ้ยจุ่นโรงเรียนน่านปัญญานุกูลกรรมการ
4. นางสาวไพลิน กันธุระครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวรัชฎาภรณ์ วาฤทธิ์โรงเรียนบ้านน้ำโค้งประธานกรรมการ
2. นายวสิษฐ์พล มหานิลโรงเรียนน่านปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางสาวนาตยา คุ้ยจุ่นโรงเรียนน่านปัญญานุกูลกรรมการ
4. นางสาวไพลิน กันธุระครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวรัชฎาภรณ์ วาฤทธิ์โรงเรียนบ้านน้ำโค้งประธานกรรมการ
2. นายวสิษฐ์พล มหานิลโรงเรียนน่านปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางสาวนาตยา คุ้ยจุ่นโรงเรียนน่านปัญญานุกูลกรรมการ
4. นางสาวไพลิน กันธุระครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายเกษม สลีอ่อนครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่านประธานกรรมการ
2. นายพงศกาญจน์ คำสีแก้วโรงเรียนน่านปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางสาวณัฐณิชา ตันตราโรงเรียนน่านปัญญานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสรุชาติ อรุณเบิกฟ้าครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่านประธานกรรมการ
2. นางสาวปิยะนุช ทรงอภิวัฒน์โรงเรียนน่านปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางวิมาลา มาแสนโรงเรียนน่านปัญญานุกูลกรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา โทร 054771638
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]