หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1.....ระหว่าง วันที่ ..22 - 23 .... เดือน ....กันยายน พ.ศ. 2559

[ ทั้งหมด   22 ก.ย. 2559   23 ก.ย. 2559   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 22 ก.ย. 2559

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 030 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) 22 ก.ย. 2559 09.00 -16.30 น.
2 031 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) 22 ก.ย. 2559 09.00 -16.30 น.
3 007 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) 22 ก.ย. 2559 09.00 -16.30 น.
4 008 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) 22 ก.ย. 2559 09.00 -16.30 น.
5 037 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) 22 ก.ย. 2559 09.00 -16.30 น.
6 759 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) 22 ก.ย. 2559 09.00 -16.30 น.
7 760 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) 22 ก.ย. 2559 09.00 -16.30 น.
8 762 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) 22 ก.ย. 2559 09.00 -16.30 น.
9 763 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) 22 ก.ย. 2559 09.00 -16.30 น.
10 046 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) 22 ก.ย. 2559 09.00 -16.30 น.

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนนันทบุรีวิทยา (ช้างคำ้) 22 ก.ย. 2559 09.00 -16.30 น.
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนนันทบุรีวิทยา (ช้างคำ้) 22 ก.ย. 2559 09.00 -16.30 น.
3 772 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนนันทบุรีวิทยา (ช้างคำ้) 22 ก.ย. 2559 09.00 -16.30 น.
4 774 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 โรงเรียนนันทบุรีวิทยา (ช้างคำ้) 22 ก.ย. 2559 09.00 -16.30 น.
5 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนนันทบุรีวิทยา (ช้างคำ้) 22 ก.ย. 2559 09.00 -16.30 น.
6 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนนันทบุรีวิทยา (ช้างคำ้) 22 ก.ย. 2559 09.00 -16.30 น.
7 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนนันทบุรีวิทยา (ช้างคำ้) 22 ก.ย. 2559 09.00 -16.30 น.

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนราชานุุบาล แสงรัชนี ชั้น 2 ห้อง อังกฤษ 22 ก.ย. 2559 09.00 -16.30 น.
2 090 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 โรงเรียนราชานุุบาล ระเบียงอาคารมหามงคล ชั้น 1 22 ก.ย. 2559 09.00 -16.30 น.
3 093 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนราชานุุบาล ระเบียงติดหน้าห้องเกียรติราชา 22 ก.ย. 2559 09.00 -16.30 น.
4 094 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนราชานุุบาล ระเบียงติดหน้าห้องเกียรติราชา 22 ก.ย. 2559 09.00 -16.30 น.
5 095 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 โรงเรียนราชานุุบาล เอนกประสงค์ 22 ก.ย. 2559 09.00 -16.30 น.
6 099 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนราชานุุบาล ระเบียงตรงข้ามโครงงานสิ่งประดิษฐ์ 22 ก.ย. 2559 09.00 -16.30 น.
7 766 การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 หอประชุม มทร.ล้าานนาน่าน 22 ก.ย. 2559 09.00 -16.30 น.
8 181 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 หอประชุม มทร.ล้าานนาน่าน 22 ก.ย. 2559 09.00 -16.30 น.
9 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 หอประชุม มทร.ล้าานนาน่าน 22 ก.ย. 2559 09.00 -16.30 น.

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านม่วงตึ๊ด 22 ก.ย. 2559 09.00 -16.30 น.
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านม่วงตึ๊ด 22 ก.ย. 2559 09.00 -16.30 น.
3 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านม่วงตึ๊ด 22 ก.ย. 2559 09.00 -16.30 น.
4 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านม่วงตึ๊ด 22 ก.ย. 2559 09.00 -16.30 น.
5 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านม่วงตึ๊ด 22 ก.ย. 2559 09.00 -16.30 น.
6 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านม่วงตึ๊ด 22 ก.ย. 2559 09.00 -16.30 น.
7 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านม่วงตึ๊ด 22 ก.ย. 2559 09.00 -16.30 น.
8 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านม่วงตึ๊ด 22 ก.ย. 2559 09.00 -16.30 น.
9 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านม่วงตึ๊ด 22 ก.ย. 2559 09.00 -16.30 น.
10 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านม่วงตึ๊ด 22 ก.ย. 2559 09.00 -16.30 น.
11 768 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านม่วงตึ๊ด 22 ก.ย. 2559 09.00 -16.30 น.

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 738 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 โรงเรียนดรุณวิทยา (เทศบาลบ้านสวนตาล) ห้อง ประชุม 22 ก.ย. 2559 09.00 -16.30 น.
2 739 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 โรงเรียนดรุณวิทยา (เทศบาลบ้านสวนตาล) หอประชุม 22 ก.ย. 2559 09.00 -16.30 น.
3 740 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนดรุณวิทยา (เทศบาลบ้านสวนตาล) 22 ก.ย. 2559 09.00 -16.30 น.
4 741 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนดรุณวิทยา (เทศบาลบ้านสวนตาล) 22 ก.ย. 2559 09.00 -16.30 น.

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 262 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) ห้อง นาฏศิลป์อาคารใหม่ 22 ก.ย. 2559 09.00 -16.30 น.
2 263 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) ห้อง นาฏศิลป์อาคารใหม่ 22 ก.ย. 2559 09.00 -16.30 น.
3 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) เกื้อกูลมิตร ห้อง สีเขียว 22 ก.ย. 2559 09.00 -16.30 น.
4 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) เกื้อกูลมิตร ห้อง ศิลปะ 22 ก.ย. 2559 09.00 -16.30 น.
5 307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) ขยันเรียน 22 ก.ย. 2559 09.00 -16.30 น.
6 308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) ขยันเรียน ห้อง เรียน ป.4/5, ป.4/6 22 ก.ย. 2559 09.00 -16.30 น.
7 311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) หอประชุมจิตพัฒนา 22 ก.ย. 2559 09.00 -16.30 น.
8 312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) หอประชุมจิตพัฒนา 22 ก.ย. 2559 09.00 -16.30 น.

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 316 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 โรงเรียนราชานุุบาล ห้อง สารานุกรม ชั้น 1 22 ก.ย. 2559 09.00 -16.30 น.
2 327 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 โรงเรียนราชานุุบาล ห้อง ประชุมสารานุกรม ชั้น 1 22 ก.ย. 2559 09.00 -16.30 น.
3 328 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 โรงเรียนราชานุุบาล ห้อง ห้องประชุมสารานุกรม ชั้น 1 22 ก.ย. 2559 09.00 -16.30 น.
4 329 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนราชานุุบาล ห้อง สารานุกรม ชั้น 1 22 ก.ย. 2559 09.00 -16.30 น.
5 331 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 โรงเรียนราชานุุบาล ห้อง ห้องประชุมสารานุกรม ชั้น 1 22 ก.ย. 2559 09.00 -16.30 น.
6 333 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 โรงเรียนราชานุุบาล ห้อง สารานุกรม ชั้น 1 22 ก.ย. 2559 09.00 -16.30 น.
7 335 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 โรงเรียนราชานุุบาล ห้อง สารานุกรม ชั้น 1 22 ก.ย. 2559 09.00 -16.30 น.
8 337 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 โรงเรียนราชานุุบาล ห้อง สารานุกรม ชั้น 1 22 ก.ย. 2559 09.00 -16.30 น.
9 352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 เวทีวิชาการ สพป.น่าน เขต 1 22 ก.ย. 2559 09.00 -16.30 น.
10 353 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 เวทีวิชาการ สพป.น่าน เขต 1 22 ก.ย. 2559 09.00 -16.30 น.
11 370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 เวทีวิชาการ สพป.น่าน เขต 1 22 ก.ย. 2559 09.00 -16.30 น.
12 371 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 เวทีวิชาการ สพป.น่าน เขต 1 22 ก.ย. 2559 09.00 -16.30 น.
13 737 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 ใต้ถุนอาคารใหม่ สพป.น่าน เขต 1 ส่วนที่ 2 (บ้านพญาวัด) 22 ก.ย. 2559 09.00 -16.30 น.
14 731 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 ใต้ถุนอาคารใหม่ สพป.น่าน เขต 1 ส่วนที่ 2 (บ้านพญาวัด) 22 ก.ย. 2559 09.00 -16.30 น.
15 736 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ใต้ถุนอาคารใหม่ สพป.น่าน เขต 1 ส่วนที่ 2 (บ้านพญาวัด) 22 ก.ย. 2559 09.00 -16.30 น.
16 732 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 ใต้ถุนอาคารใหม่ สพป.น่าน เขต 1 ส่วนที่ 2 (บ้านพญาวัด) 22 ก.ย. 2559 09.00 -16.30 น.
17 602 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนราชานุุบาล ชั้น 1 ห้อง ดนตรีเดิม 22 ก.ย. 2559 09.00 -16.30 น.
18 603 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนราชานุุบาล ชั้น 1 ห้อง ดนตรีเดิม 22 ก.ย. 2559 09.00 -16.30 น.
19 605 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนราชานุุบาล ชั้น 1 ห้อง ดนตรีเดิม 22 ก.ย. 2559 09.00 -16.30 น.
20 369 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนราชานุุบาล ชั้น 1 ห้อง เกียรติราชา 22 ก.ย. 2559 09.00 -16.30 น.
21 373 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนราชานุุบาล ชั้น 1 ห้อง เกียรติราชา 22 ก.ย. 2559 09.00 -16.30 น.
22 372 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนราชานุุบาล ห้อง เกียรติราชา 22 ก.ย. 2559 09.00 -16.30 น.

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 052 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนซินจง ห้อง ประชุมโรตารี่ 22 ก.ย. 2559 09.00 -16.30 น.
2 054 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนซินจง ห้อง สมุด 22 ก.ย. 2559 09.00 -16.30 น.
3 055 การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนซินจง ห้อง สมุด 22 ก.ย. 2559 09.00 -16.30 น.

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 22 ก.ย. 2559 09.00 -16.30 น.
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 22 ก.ย. 2559 09.00 -16.30 น.
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 22 ก.ย. 2559 09.00 -16.30 น.
4 071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ 22 ก.ย. 2559 09.00 -16.30 น.
5 070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ 22 ก.ย. 2559 09.00 -16.30 น.
6 776 กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ 22 ก.ย. 2559 09.00 -16.30 น.
7 102 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) 22 ก.ย. 2559 09.00 -16.30 น.
8 708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) 22 ก.ย. 2559 09.00 -16.30 น.
9 709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) 22 ก.ย. 2559 09.00 -16.30 น.

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 002 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนราชานุุบาล 22 ก.ย. 2559 09.00 -16.30 น.
2 005 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนราชานุุบาล 22 ก.ย. 2559 09.00 -16.30 น.
3 011 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) ICT ชั้น 1 ห้อง สมุดอนุสรณ์ 22 ก.ย. 2559 09.00 -16.30 น.
4 016 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) อาคารICT ชั้น 2 22 ก.ย. 2559 09.00 -16.30 น.
5 017 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) ห้อง ประชุม ICT อาคาร ICT ชั้น 2 22 ก.ย. 2559 09.00 -16.30 น.
6 020 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) ห้อง ประชุมเล็ก อาคารเกื้อกูลมิตร ชั้น 1 22 ก.ย. 2559 09.00 -16.30 น.
7 021 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) ห้องประชุมเล็ก อาคารเกื้อกูลมิตร ชั้น 1 22 ก.ย. 2559 09.00 -16.30 น.
8 024 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนราชานุุบาล 22 ก.ย. 2559 09.00 -16.30 น.
9 025 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) ห้อง อาเซียน อาคาร ICT ชั้น 2 22 ก.ย. 2559 09.00 -16.30 น.
10 028 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) ชั้น 1 ห้อง E-Classroom อาคาร ICT ชั้น 1 22 ก.ย. 2559 09.00 -16.30 น.
11 029 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) ห้อง สมุด อาคาร ICT ชั้น 1 22 ก.ย. 2559 09.00 -16.30 น.
12 044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) หอประชุมจิตพัฒนา 22 ก.ย. 2559 09.00 -16.30 น.

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 755 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) 22 ก.ย. 2559 09.00 -16.30 น.
2 757 การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) 22 ก.ย. 2559 09.00 -16.30 น.
3 758 การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) 22 ก.ย. 2559 09.00 -16.30 น.
4 243 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) 22 ก.ย. 2559 09.00 -16.30 น.
5 247 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) 22 ก.ย. 2559 09.00 -16.30 น.
6 250 การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) 22 ก.ย. 2559 09.00 -16.30 น.

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนนันทบุรี (ปางค่า) โรงเก็บรถหน้าโรงเรียน 22 ก.ย. 2559 09.00 -16.30 น.
2 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนนันทบุรี (ปางค่า) ใต้ถุนอาคารเทพรัตน์ 22 ก.ย. 2559 09.00 -16.30 น.
3 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนนันทบุรี (ปางค่า) ใต้ถุนอาคารเทพรัตน์ 22 ก.ย. 2559 09.00 -16.30 น.
4 018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนนันทบุรี (ปางค่า) เต้นท์หน้าอาคารเทพรัตน์ 22 ก.ย. 2559 09.00 -16.30 น.
5 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนนันทบุรี (ปางค่า) ห้องเรียน(แปลงนาปลูกเกษตรข้าว) 22 ก.ย. 2559 09.00 -16.30 น.
6 026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนนันทบุรี (ปางค่า) เต้นท์หลังอาคารเทพรัตน์ 22 ก.ย. 2559 09.00 -16.30 น.
7 734 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 โรงเรียนนันทบุรี (ปางค่า) เต้นท์หลังอาคารเทพรัตน์ 22 ก.ย. 2559 09.00 -16.30 น.
8 048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 โรงเรียนนันทบุรี (ปางค่า) เต้นท์หลังอาคารเทพรัตน์ 22 ก.ย. 2559 09.00 -16.30 น.
9 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนนันทบุรี (ปางค่า) ห้องสมุด 22 ก.ย. 2559 09.00 -16.30 น.

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย ชั้น อาคารปฐมวัย 22 ก.ย. 2559 09.00 -16.30 น.
2 703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย ชั้น อาคารปฐมวัย 22 ก.ย. 2559 09.00 -16.30 น.

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา โทร 054771638
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]