รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 2
ระหว่าง วันที่ 5 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเลโคะ 1. เด็กหญิงวีรยา  โก๊ะทู
 
1. นางกนกวรรณ  สิงขรบรรจง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่กองแป 1. เด็กหญิงรินรดา  ศึกษาพงศ์พันธ์ุ
 
1. นางสาวชนิตา  พรมใจ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ลิด 1. เด็กหญิงจารุวรรณ์  วรนารถฤดี
 
1. นางสาวสิวารี  ใจมาดี
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 1. เด็กหญิงฐาปนีย์  ดวงอาทิตย์
 
1. นางเขมรักษ์  กุมารสิทธิ์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่สวรรค์น้อย 1. เด็กหญิงสุภัสสร  ชีวสวัสดิ์ชัย
 
1. นายพีระยุทธ์  คำสัตย์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) 1. เด็กหญิงชนาภา  สืบพงษ์ธวัชชัย
 
1. นางพัชราภรณ์  ชัยปัญญา
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่ 1. เด็กหญิงสุภาวรรณ  แซ่ว่าง
 
1. นางสาววราภรณ์  ปันอิ่น
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งแพม 1. เด็กหญิงอริสรา  ศรีไว
 
1. นางอรพินธ์  บุญลือ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งแพม 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  รังศรี
 
1. นางสาวส่วยหน่อย  การวิเศษศักดิ์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเลโคะ 1. เด็กหญิงพัชราพร  กระสินธิ์เชิดชู
 
1. นางสาววราภรณ์  สลีอ่อน
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง 1. เด็กหญิงนีรานันท์  เบญจวรรณวงศา
2. เด็กชายอนุชิต  สุชำนาญวนิช
3. เด็กหญิงอรณิชา  ประจักษ์เมธี
 
1. นางอนัญญา  สมมุติ
2. นางสาวบุญญาดา  ศรีส่อง
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่สวด 1. เด็กหญิงจินดา  เลิศนิติพิจารณ์
2. เด็กหญิงจีรนันท์  ฉิมพลี
3. เด็กหญิงชนาภา  -
 
1. นางนารี  เปพาทย์
2. นางดรุณี  หมอกคำจัน
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ 1. เด็กหญิงปัญญพันธุ์  ตันกุล
2. เด็กหญิงพิชชาภา  ใจแก้ว
 
1. นายศุภชัย  บุญทิพย์
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยทราย 1. เด็กหญิงพลอยไพลิน  พรเลิศ
2. เด็กหญิงเกษสุดา  นิธิบารมีวงศ์
 
1. นางสาวสายสุดา  ตาบัง
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ 1. เด็กชายกันตินันท์  ทั่งทอง
 
1. นางขนิษฐา  มิ่งอรุณมงคล
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ 1. เด็กชายสุภเวช  คมสาคร
 
1. นางสาวนิภาพร  อิทธิสิริศักดิ์
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซิวาเดอ 1. นางสาวกัลญารัตน์  แพรชมภู
 
1. นางสาวหทัยวัลลภ์  อ่อนสมบูรณ์
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 86.29 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ 1. เด็กหญิงนวพร  หมื่นตุ้ม
2. เด็กหญิงพอเย่เมย  -
3. เด็กหญิงสุราวดี  อุทกวาทิน
 
1. นางภรภิชญา  นิธิศดำรง
2. นางสาวสกุลรัตน์  ไพรธรฤทธิ์
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 84.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ 1. เด็กหญิงดวงเดือน  โรจน์ประทุมศร
2. เด็กหญิงธวัลรัตน์  เดโชวงศ์สกุล
3. เด็กหญิงปัศนีย์  พึ่งพาเลิศ
 
1. นางศุมารินทร์  ไชยประโคม
2. นางสาวสกุลรัตน์  ไพรธรฤทธิ์
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 1. เด็กหญิงญาตาวี   ธตากรณ์
2. เด็กชายภาณุวัฒน์   ไชยรัตน์
3. เด็กหญิงวิมลสิริ  สุดสาคร
 
1. นางศุภลักษ์  ปินตา
2. นางสาวกาญจนา  เขียวเทพ
 
21 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่ 1. เด็กหญิงสิรินดา  ธาดาพุทธกุล
2. เด็กหญิงสุวนันท์  เดโชก้องปฐพี
3. เด็กหญิงเนตรนภา  รักไพรขันธ์
 
1. นายสงกรานต์  พันเลิศ
2. นายนิวัติ  จงสร้างสรรค์
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพซอ 1. เด็กชายสิทธิศักดิ์  บำรุงพนัส
2. เด็กชายเมฆา  -
 
1. นางสาวสุวิภา  ดวงใจ
2. นางสาวกาญจนา  น้อยสกุล
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่สวด 1. นายกัณฑสิทธิ์  ทองประดิษฐ์
2. นายขวัญชัย  ุสุการี
 
1. นางณัชชา  โพธิ์ดี
2. นางปรียา  จำรัส
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าตาฝั่ง 1. เด็กชายกานต์  -
 
1. นายอลงกรณ์  บุญลือ
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ทาทะลักษณ์
 
1. นางอัมพร  อินตาวงษ์
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอมพาย 1. เด็กหญิงณิชดา  คงสง่ากุล
 
1. นางสาวนวลจันทร์  จอมเมืองกาศ
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพซอ 1. เด็กชายธนวัฒน์  ผู้รู้ปกป้อง
2. เด็กหญิงสมพร  -
3. เด็กหญิงเสาวภา  พรรษาเลิศ
 
1. นางอัจฉราพรรณ  กันทาทรัพย์
2. นางสาวบุณยวีร์  คงความดี
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไท่จง 1. นางสาวธีรพร  วรรณวิไลวรรณ
2. เด็กชายพุฒิพงศ์  แสงทอง
3. เด็กชายสุนทร   คมทัศนจรรยา
 
1. นายรณชัย  เรืองแดง
2. นางสาวจุฑามาศ  จตุแสน
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังวาลย์วิทยา 1. เด็กหญิงขิงทอง  ผาด่าน
2. เด็กหญิงจิตสุภา  ชัยมงคล
3. เด็กหญิงวรรษมน  เงินทองนาคทรัพย์
 
1. นางสาวดรุณี  เชวงกิจไพศาล
2. นางสร้อยฟ้า  ขยันงาน
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 1. เด็กชายคชา   ประจักษ์นุกุล
2. เด็กหญิงบุญศรี  สิงขรพิรุฬห์
3. เด็กหญิงสุพรรณษา   เพชรในไพร
 
1. นางสาววิภาวดี  ศรีโลต๋วน
2. นายศุภชัย  จันทร์
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 85.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) 1. เด็กชายกฤษดา  หยกลลิตเลิศล้ำ
2. เด็กชายกิตติภพ  เกษมสุขวนา
3. เด็กหญิงครองทอง  นุชเสม
 
1. นางจงศิริ  วิวัฒน์เชาว์พันธ์
2. นายศุภชัย  ศรีบุศย์
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา 1. เด็กหญิงนภัศศร  ทวีวงศ์ไพโรจน์
2. เด็กชายนันทวัฒน์  กิจวรรณศิลป์
3. เด็กหญิงเด่นนภา  ปัญจมหามงคล
 
1. นางพิมพร  พจนาปิยะกุล
2. นายทศพร  พจนาปิยะกุล
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าสองแคว 1. เด็กหญิงพรทิพา  พรธีรชัย
2. เด็กหญิงสุภาพร  ป่ากุญชร
3. เด็กหญิงเขมิกา  คะนองไพรวัลย์
 
1. นางสุธินันท์  จันตาโลก
2. นางรสสุคนธ์  รุ้งประนมกร
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านละอูบ 1. เด็กหญิงชนิดา  ยงธนสารกุล
2. เด็กหญิงช่อชมพู  บุตราสวรรค์
3. เด็กหญิงหทัยวรรณ  พรเป็นเลิศ
 
1. นางดวงดาว  เจริญเต็มเปี่ยม
2. นางสาวพัชรี  แก่นเจิง
 
35 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 85.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ปาง 1. เด็กชายภัทรพงษ์  ซาววงค์
2. เด็กชายอภิณัฐ  กันเต็ง
 
1. นางชิดชไม  พงษ์พันธ์
 
36 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 1. เด็กชายธีรศักดิ์  ดอกเงิน
2. เด็กชายอนุชา  พรหมสะอาด
 
1. นางจีรภา  แก้ววงค์
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ก๋อน 1. เด็กชายซอแบรมู  -
2. เด็กชายพาเด  -
 
1. นางสาวธิดารัตน์  ศรีสุข
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเลโคะ 1. เด็กชายปฏิพล  เรืองแสงแหวน
2. เด็กชายเดชาวัต  ประภาพิมาน
 
1. นายปรีชา  มะโนสีลา
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซิวาเดอ 1. นายญาณวุฒิ  -
2. เด็กหญิงศิวิมล  บุษบาศรีอัมพร
 
1. นายธนวรรธน์  ไชยคำ
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซิวาเดอ 1. นางสาวฐิติรัตน์  บุษบาศรีอัมพร
2. นางสาวศรีพร  เพชรประกายไพร
 
1. นายธนวรรธน์  ไชยคำ
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเลโคะ 1. เด็กชายณัฎฐกรณ์  สิริวัฒนสุนทร
2. เด็กชายวิฑูรย์  อมรศรีมาลัย
 
1. นายธนพัฒน์  สมบูรณ์
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งแพม 1. เด็กหญิงชนาภา  จำปาทอง
2. เด็กหญิงวรพันธ์  สุนันทา
3. เด็กหญิงอริสรา  ศรีไว
4. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  ศรีจันทร์
5. เด็กหญิงเยาวเรศ  ศรีจันทร์
 
1. นางสุภาภรณ์  ปิ่นแก้ว
2. นางอรพินธ์  บุญลือ
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งแพม 1. เด็กหญิงจันทภา  ดวงปูนันท์
2. เด็กหญิงชนากานต์  สุนันทา
3. เด็กหญิงธิดา  -
4. เด็กหญิงพิชชาพร  ตุ้ยวัง
5. เด็กหญิงวรรณนิภา  รังศรี
 
1. นางสุภาภรณ์  ปิ่นแก้ว
2. นางสาวส่วยหน่อย  การวิเศษศักดิ์
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. เด็กหญิงกฤษณา  เคาะเชอ
2. เด็กหญิงจิณณพัต  เคาะเชอ
3. เด็กหญิงธรณ์ธันย์  บุญนำไพร
4. เด็กหญิงปริศนา  ถนอมการ
5. เด็กหญิงสาธิตา  ยุซอ
 
1. นางลัดดา    งอกงาม
2. นางกาญจนา   ปวงคำ
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) 1. เด็กหญิงกชพร  คณระต๊ะ
2. เด็กหญิงจิรประภา  สมบัติเชื้อ
3. เด็กชายธัญจิรา  พฤกษไพรวัน
4. เด็กหญิงบุษยณัฐ  กระบวนงาม
5. เด็กหญิงสิรินยา  ขันตี
 
1. นางสาวชนิดาภา  วงศ์ไชยา
2. นางสาวรังสิมา  พิกุลงาม
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยทราย 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แสงทอง
2. เด็กหญิงฑัณทิกา  ใฝ่การงานสูง
3. เด็กหญิงนัชนันท์  อุดก้อน
4. เด็กหญิงเบญจมาส  จำปา
5. เด็กหญิงไพรพรรณ  นิธิบารมีวงศ์
 
1. นางสาวสายสุดา  ตาบัง
2. นางสาวธัญญารัตน์  ณ น่าน
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ 1. เด็กหญิงชิดชนก  กุนทีธรรมชาติ
2. เด็กหญิงชิดหทัย  แสนปวน
3. เด็กหญิงฐิติมา  สัมพันธ์วนา
4. เด็กหญิงณัฐณิชา   กาวี
5. เด็กหญิงสายชล  -
 
1. นางฉันทนา  ศรีศิลป์
2. นายพนมไพร  ใจขัด
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 1. เด็กหญิงชลิตวรรณ  บุตรภราดร
2. เด็กหญิงพฤกษา  เจตจำนงเลิศ
3. เด็กหญิงวราภรณ์  มัชัยอนันต์
4. เด็กชายวัชรพงศ์  ทุมพันธ์
5. เด็กชายสิทธิกานต์  วิมานโอฬาร
 
1. นายสิทธิศักดิ์  อุดมสม
2. นายอาทิตย์  ประสาเนตร
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดอย 1. เด็กหญิงวรรณิษา  ดอยไพร
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  เกษมพิมาน
3. เด็กชายสุทธิพร  เสรีทองเทศ
4. เด็กหญิงสุนิตา  พิมานโสภา
5. เด็กชายใจสุข  คล้ายพนา
 
1. นายอลงกรณ์  เซนักค้า
2. นายพงษ์พัฒน์  ตั้งตระกูล
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ 1. เด็กหญิงประภัสรา  ทับกุล
 
1. นางสายันต์  จีนา
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 91.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 1. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  คำยืน
 
1. นางสาวศิริรัตน์  สุภา
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 97.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอมพาย 1. เด็กหญิงวิไลพร  สุนิติปัญญาวงค์
 
1. นายอรรถชาติ  หินแปง
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทิยาเพอ สาขาห้วยไชยยงค์ 1. เด็กหญิงกานต์ชนิต  หยกลาภนำเจริญ
2. เด็กชายณภัทร  คงคาเชิดชู
 
1. นายเจนตะวัน  ศรีวิชัย
2. นางสาวสุดาพร  วงศ์กิติ
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทิยาเพอ สาขาห้วยไชยยงค์ 1. เด็กหญิงพระพร  ทุ่งท้องนภา
2. เด็กชายอภิชาติ  เลิศสกุลไพร
 
1. นายเจนตะวัน  ศรีวิชัย
2. นายจักรพันธ์  ขันธ์ศรี
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 94.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) 1. เด็กหญิงพิมพา  ยงเมธากิตติคุณ
2. เด็กชายวีรพันธ์  เลิศนิมิตบุญ
 
1. นางวริศรา  หลักบุญ
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 1. เด็กหญิงณิชญ์กานต์  พลหาร
2. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ปัญญาคำ
3. เด็กหญิงนันท์นภัส  ไชยประโคม
4. เด็กหญิงนิรดา  ยารวง
5. เด็กหญิงปพิชญา  จันพลับ
6. เด็กหญิงพรรธิษา  ยาสาร
7. เด็กหญิงวิยดา   จำปาทอง
8. เด็กหญิงศรินทรา  มุกดาหาร
9. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ปัญญาศิลป์
10. เด็กหญิงอารียา  เฮงตระกูล
 
1. นายวิทวัส  เจริญศรีพร
2. นางรัตติกาล  คงประหยัด
3. นางสาวอทิตา  อินต๊ะชมภู
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) 1. เด็กหญิงจริยา  เก่งไพรวัลย์
2. เด็กหญิงจิรพรรณ  สุดแดนไพร
3. เด็กหญิงจิรวรรณ์  สุดแดนไพร
4. เด็กหญิงจุฬารัตน์  ยงรัตนโกศล
5. เด็กหญิงนภาพร  ชมชื่น
6. เด็กหญิงมณีรัตน์  วังปาน
7. เด็กหญิงสุพิชญา  มณีวรรณ
8. เด็กหญิงอารี  สายชลพิมาน
9. เด็กหญิงเกศรินทร์  ปู่ซาย
10. เด็กหญิงโชติกา  นิธิแก้วโพธิ์ทอง
 
1. นางวริศรา  หลักบุญ
2. นางสาวพรธิดา  ดาราแจ่มจรัส
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไท่จง 1. เด็กหญิงชลดา  ปกรณ์พานิชย์กุล
2. เด็กหญิงช่อทิพย์  ผ่องสติปัญญา
3. เด็กหญิงปรียาดา  ไพบูลย์วัชรภรณ์
4. เด็กหญิงพิมพลอย  องค์มน
5. เด็กหญิงมานา  สดาทู
6. นางสาวรินทรา  มนสิการปกรณ์
7. เด็กหญิงรุ่งจรัญ  กุศลช่วยตน
8. เด็กหญิงลักษิกา  ปัญญาวรลักษณ์
9. นางสาววรรณี  ศักดิ์วัฒนาเลิศ
10. เด็กหญิงศิรินทร  สิทธิมงคล
11. เด็กหญิงศิริมาศ  มาลีการุณกิจ
12. เด็กหญิงสุกัญญา  สอนธรรม
13. เด็กหญิงสุชญา  วงค์เชิดศักดิ์
14. นางสาวสุธิดา  ชัยรักษาพันธ์
15. เด็กหญิงเมตตา  ทำเล็ก
 
1. นายพินิจนันท์  มณีจันทร์
2. นางสาวจุฑามาศ  จตุแสน
3. นายอนิรุทธิ์  คำมะขัน
4. นายภานุวัฒน์  มะโนธรรม
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านส้มป่อย 1. เด็กหญิงกุลสตรี  ธาราจำเริญสุข
2. เด็กหญิงขวัญจิรา  พุทธคีรี
3. เด็กหญิงจิรัชยา  เถมินพนา
4. เด็กหญิงชยาภา  ชวลิตกิจสถาน
5. เด็กหญิงชาลิศา  เจริญสว่างธรรม
6. เด็กหญิงณีรชา  จรูญโรจน์โอฬาร
7. เด็กหญิงนงนุช  ชยากรฐิตินันท์
8. เด็กหญิงนิตฉกุล  ปางหินฝนพัฒนา
9. เด็กหญิงพิมพา  ทรายโชติธารา
10. เด็กหญิงศยามล  พรหมคามี
11. เด็กหญิงสุธิดา  ทองคุณถาวร
12. เด็กหญิงสุนิตา  เจริญสกุลไพรี
13. เด็กหญิงสุภาพร  เสน่ห์วิจิตร
14. เด็กหญิงสุวนา  เมตตาพรหมวิหาร
15. เด็กหญิงอัทธนีย์  ถาวรสิงขร
 
1. นางสาววราภรณ์  สุขหยอม
2. นางสาวทิพย์วรรณ  เทพวงค์
3. นางสาวกนกวรรณ  พลศรีสวัสดิ์
4. นางสาวภัทรวรรณ  ขันตา
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  นิลมูล
2. เด็กหญิงลักษิกา  พวงแก้ว
 
1. นายนิรันดร์  ประเสริฐรัตนา
 
61 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่แลบ 1. เด็กชายธีรนันท์  ไพรนภา
2. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  อรุณโรจนกุล
 
1. นายพรสวัสดิ์  กรุณาคุณ
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าตาฝั่ง 1. เด็กชายนที  -
 
1. นายสุชาติ  ปิยรัตนสกุล
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ต้อบเหนือ 1. เด็กหญิงดาวเรือง  เดชเรืองธรรม
 
1. นางกฤษณา  สุวรรณลพ
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ 1. เด็กหญิงจันทรกานต์  รักสวนสัก
 
1. นางสมปอง  แสนวิจิตร
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบเมย 1. เด็กชายแกวโกโม   ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นางปิยะนุช   วงค์หล้า
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านต้นงิ้ว 1. เด็กชายเฉลิมชัย  พยานรัก
 
1. นายศุภชัย  แก้วศักดิ์
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) 1. เด็กชายวีระ  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นายปรีชา  สอนมาลา
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพียงหลวง 11 (โรงเรียนบ้านสล่าเจียงตอง) 1. นายอาคม  สาริธร
 
1. นายสุริยา  วงษ์ตา
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ 1. เด็กชายธนโชติ  -
 
1. นางสมปอง  แสนวิจิตร
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าตาฝั่ง 1. เด็กหญิงคนึงนิจ  -
2. เด็กชายโยทิน  มงคลปัญญาใจดี
 
1. นางปราณี  พิสสมัย
2. นางสาวอนุชิตา  สมโรย
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจอซิเดอเหนือ 1. เด็กหญิงศรีนวล  -
2. เด็กหญิงอัมพร  -
 
1. นางสาวทิพย์วรรณ  อัมพรนภา
2. นายกำจร  ปิติสกุลบุญเลิศ
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ 1. เด็กหญิงชญาพอ  -
2. เด็กชายเอกรัตน์  พนาโกเมน
 
1. นายภูวดล  มณีวรณ์
2. นางสาวพิกุล  บุญทิ
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซิวาเดอ 1. นายชนะ  สุดฉลวยคงคา
 
1. นางสาวบุณฑริก  ซื่อสัตย์
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่กองคา 1. เด็กชายกมล  -
2. เด็กชายซุปเปอร์  ทู
3. เด็กหญิงวันวิสาข์  -
 
1. นางอัจฉริยาพร  กำจัด
2. นางสาวภีรดา  เอมอรศิลป์
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่กองคา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  อมรใฝ่สีแดง
2. เด็กหญิงฐิตาภรณ์  สดใสดาวเรือง
3. เด็กหญิงรักษินา  เอมอิ่มใจ
 
1. นางอัจฉริยาพร  กำจัด
2. นายโยธิน  ปองผาติพร
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ขีด 1. เด็กชายกิตติธัช  สมบัติพนา
2. เด็กชายสุขแก้ว  กุญจนาทไพศาล
3. นางสาวสุชาวดี  ทวีชัยรัตน์
 
1. นายพัฒนพงศ์  บุญปราบ
2. นายบุญเยี่ยม  นันต๊ะภูมิ
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ 1. เด็กหญิงอรนรินทร์  สืบเชื้อเชียรกุล
 
1. นายประเสริฐ  เกิดมงคล
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ 1. เด็กชายอนุทธัต  สุวรรณลพ
 
1. นายวสันต์  เตปิน
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ 1. เด็กหญิงทยิดา  ปิตุรัตน์
 
1. นางวนิดา  มูลเมือง
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ 1. เด็กหญิงพรพิมล  พรมมินทร์
 
1. นายเพิ่มโชค  ทะดี
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 1. เด็กชายกรณ์  ชนันพร
 
1. นายทองคำ  สมแก้ว
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ 1. เด็กหญิงชัญญา  สุริยวงค์
 
1. นางสาวชิโน  มงคลชาติสกุล
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 1. เด็กหญิงวรัญญา  ตาดี
 
1. นายทองคำ  สมแก้ว
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ 1. เด็กหญิงศศิกานต์  คำมูล
 
1. นางจิรัชญา  พานทอง
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 1. เด็กหญิงอังคณา  วิมานพนาลัย
 
1. นางสายใจ  รักเรียน
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 89.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพซอ 1. เด็กหญิงธัญชนก  องอาจศรี
 
1. นางสาวจุฑามาศ  เกษมจิตต์
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 93.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพซอ 1. เด็กหญิงหน่อชาวาวา  -
 
1. นางสาวจุฑามาศ  เกษมจิตต์
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 1. เด็กหญิงเชอรี่  อรัญญางาม
 
1. นายวิทวัส  เจริญศรีพร
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนชัยวิทยา 1. เด็กหญิงกสิณา  เรียบร้อย
2. เด็กชายกัมพล  พันธ์พุทธรักษา
3. เด็กหญิงขวัญจิตร  ขวัญสุวรรณศรี
4. เด็กหญิงขวัญภิรมณ์  มณีนิติกร
5. เด็กชายจิรายุส  อุดมนิรันดร์
6. เด็กชายทัตพล  แปงมูล
7. เด็กชายทินภัทร  วนาก้องเกียรติ
8. เด็กชายนัฏฐพงษ์  คงแดง
9. เด็กหญิงน้ำทิพย์  สุวรรณภูมิไพร
10. เด็กหญิงปาลิตา  เดโชพัฒนกิจ
11. เด็กหญิงพนิดา  จตุพรไชยสิริ
12. เด็กหญิงภาสินี  ใฝ่เวลาดี
13. เด็กชายยืนยง  มวลจันทร์
14. เด็กชายวรชิต  จุณณทรัพย์กุล
15. เด็กหญิงวริศรา  เพียรประกอบกิจ
16. เด็กหญิงศรุตา  เดโชพัฒนกิจ
17. เด็กชายศุภสัณห์  บุญสม
18. เด็กหญิงสิดาพร  อาสาไพร
19. เด็กชายอุเทน  ย่านทราย
20. เด็กหญิงเกวลิน  พวงทอง
 
1. นางเมธิกา  รัตนรังษี
2. นางจันทร์เพ็ญ  สุวรรณ
3. นางสุทธิพร  เขียวมูล
4. นางสาวยุวธิดา  กันทา
5. นายสุทธิพร  ขวัญคีรี
6. นางณัฐธิกา  กิจเมือง
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนล่องแพวิทยา 1. นายชัยยศ  แสงสถาบัน
2. เด็กชายบุญคำ  วนาแสงศิริ
3. นายพรรคนิยม  ฉายเฉิดฉันท์
4. นายวีรพล  บำรุงสาคร
5. เด็กชายเดชวิทย์  สุจริตขวัญเมือง
6. นางสาวเนตรนภา  ประชาไกรสร
 
1. นายชลชาติ  กิติวิลาวัลย์
2. นายวุฒิพันธ์  เทพวงสา
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา 1. นางสาวกนิษฐา  แก้ววิทยาลาภ
2. เด็กหญิงจิตรกัญญา  ใจบุญ
3. นางสาวจินดาพร  อิทธิกรรักษา
4. เด็กหญิงจิรนา   ค้ำชูกันทร
5. เด็กหญิงชนกนันท์  ไพรทองคีรี
6. เด็กหญิงชาริณี  มงคลกานน
7. เด็กหญิงตะวัน  กันธิมา
8. เด็กชายธวัชชล  พรหมปัญญาวัตร
9. เด็กชายธีรภัล  มามื่อ
10. เด็กชายธีรเดช  เกิดสันติสุข
11. เด็กชายธเนศ  ปองพานิชย์วัฒนา
12. เด็กชายนัฐภูมิ  นิธิภัคกุล
13. เด็กหญิงนันทิกา  เชิดชูวงศ์
14. เด็กหญิงบวรลักษณ์  ไพรสง่า
15. นางสาวบุษบา  ปัญญาฤทธิรงค์
16. เด็กชายปนา  ถวัลย์เกียรติทวี
17. เด็กหญิงปภาพินท์  เพียรวิทย์
18. เด็กหญิงปิยะนุช  พิศาลสิงขร
19. เด็กหญิงพัชรี  วิจิตรพฤกษา
20. เด็กหญิงพันพศา  ปรีดาเลิศดุล
21. เด็กชายพิสูทธิ์  เลิศศรี
22. เด็กชายพีระพัฒน์  อิทธิกุล
23. เด็กชายภูเบศ  หยกรุจิราภิรัตน์
24. เด็กชายมนันชัย  กมลสูงสุด
25. เด็กหญิงลัดดาพร  ศิริธัญสิน
26. เด็กหญิงวรรณลี  คณาสันติธรรม
27. เด็กหญิงวิจิตรา  คณาสันติธรรม
28. เด็กหญิงวิรวรรณ  วงศ์เชิดศักดิ์
29. เด็กหญิงศิริมา  เกษมสุขบำรุง
30. เด็กชายสมภพ  บุญมา
31. เด็กหญิงสุภพร  อัตตะแจ่มใส
32. นางสาวอาทิตยา  คงพิทักษ์ดอย
33. เด็กหญิงเยาวภา  เจริญวิไลมงคล
34. เด็กชายเสกสรรค์  ศรีจรัสพร
35. เด็กชายไพบูลย์  อร่ามเวชวิบูลย์
 
1. นางมาลัยวรรณ  พวงวิเชียร
2. นางสาวลีลาวดี  จีระเสมานนท์
3. นายทศพร  พจนาปิยะกุล
4. นายทวีเดช  ฌานชีวิน
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยกู่ป๊ะ 1. เด็กชายจิรภัทร  รุ่งเรืองนอก
 
1. นางมิ่งขวัญ  อัตไพบูลย์
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเลโคะ 1. เด็กชายอัษฏางค์  บอยทู
 
1. นายอัครพล  จันทร์ฉาย
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งแพม 1. เด็กหญิงอริสรา  ศรีไว
 
1. นางอรพินธ์  บุญลือ
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ 1. เด็กหญิงทักษิณา  เจือจันทร์
 
1. นางสมปอง  แสนวิจิตร
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย 1. เด็กชายทัยทัศน์  จิรวัชรพงศ์
 
1. นายอดุลย์  พูลวานิช
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่สวด 1. นายพิทักษ์  วังปาน
 
1. นางยุพาพักตร์  วงค์ภูธร
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยปลากั้ง 1. เด็กหญิงอาริษา  เป็นทองแท้
 
1. นางสาวปาริฉัตร  สมพุทธวงศ์
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไท่จง 1. เด็กหญิงพิมพลอย  องค์มน
 
1. นายพินิจนันท์  มณีจันทร์
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 85.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าตาฝั่ง 1. เด็กชายปิยะพงศ์  อมรใฝ่สติ
 
1. นายสมใจ  ปัญญาสงบ
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 94.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 1. เด็กชายซามูเอล  บุญบันดาล
 
1. นางจิตตราพร  ศรีศักดิ์อุดมชัย
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มฉัตรวิทยา (เทศบาล ๒) 1. เด็กหญิงสาริศา  ปกรณ์พานิช
 
1. นางอรทัย  มะโนธรรม
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านละอูบ 1. เด็กหญิงรวิปรียา  งามจิตเจริญ
 
1. นางสาวธิติกานต์  ปวงประสาท
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 88.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ 1. เด็กชายวิทยา  ศรีโสภาบงกช
 
1. นางอารีย์  ศรีเมือง
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 1. เด็กชายซามูเอล  บุญบันดาล
 
1. นายศรัณย์รัชต์  ปันติสวัสดิ์
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 92.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง 1. เด็กหญิงจิราพัชร  อมรใฝ่ชนแดน
 
1. นางสาวภัทรนันท์  ศรีบุญรุ่งโรจน์
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่สวด 1. เด็กหญิงวรัญญา  โภคสวัสดิ์กุล
 
1. นางยุพาพักตร์  วงค์ภูธร
 
108 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ 1. เด็กชายชยากร  แก้วเตี๊ยะ
2. เด็กหญิงญาดา  อินต๊ะ
3. เด็กชายณพนธกรณ์  ศรีเมือง
4. เด็กชายธีภพ  ไตรสุวรรณ
5. เด็กหญิงพฤกษา  เตชะตา
6. เด็กหญิงภูมินันท์  สุเมธีธิกุล
7. เด็กหญิงสุพิชฌาย์   กรรณิกา
8. เด็กชายอชิระ  แสนจันทร์
9. เด็กชายเหมันต์  ประวัง
10. เด็กหญิงไอยาริญช์  โมลา
 
1. นางพรทิพย์  ทั่งศิริ
2. นางสาวศิณี  ตาน้อย
3. นางวิไลพร  ภักดิ์ปาน
 
109 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) 1. เด็กหญิงกัลยา  ปัญญาไพรวัลย์
2. เด็กหญิงจันทร์จิรา  สงวนสมุทร
3. เด็กชายจันทร์มา  มานะบากบั่น
4. เด็กชายธนกฤต  สุพรรณ
5. เด็กหญิงนาตาฌา  วงษ์ภูธร
6. เด็กชายปวิช  ถนัดเกษตรกิจ
7. เด็กชายพงศ์ศักดิ์  คำภีระ
8. เด็กชายพงศ์เพชร  ศรีพจน์มณีรัตน์
9. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ปัญญาไพรวัลย์
10. เด็กหญิงเกศรินทร์  ปู่ซาย
 
1. นายพิชิต  กองแก้ว
2. นางสาวกวินธิดา  มณีถิ่นสกุล
3. นางทัศนีย์  อัยกร
 
110 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ 1. เด็กหญิงกนกพิชญ์  สาธิพา
2. เด็กหญิงกัลยากร   วงศ์บุญ
3. เด็กหญิงธัญวรัตม์  วงศาโรจน์
4. เด็กหญิงรมิดา  วนาสถิตย์
5. เด็กหญิงลภัสรดา  ทั่งศิริ
6. เด็กหญิงวทัญญุตา  ส่องแสงจันทร์
7. เด็กหญิงวนิดา  การานา
8. เด็กหญิงศุภัสรา  ปันโน
 
1. นางพรทิพย์  ทั่งศิริ
2. นางวรเพ็ญ  โชติศิวะโยธิน
3. นางสาวสุขุมพร  วิญญูรัตน์
4. นางสาววิไลพร  บุญประสพ
 
111 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 95.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) 1. เด็กหญิงนัยนา  จัดการค้า
2. เด็กหญิงปรียาพร  เมธาสิทธิ
3. เด็กหญิงพรรณรังสี  เกรียงไกรสีห์
4. เด็กหญิงสุชาดา  ศิริทองสกุล
5. เด็กหญิงสุภาพร  นำก้าวหน้า
6. เด็กหญิงอินทิรา  เจนท่องไพร
 
1. นายพิชิต  กองแก้ว
2. นางสาวกวินธิดา  มณีถิ่นสกุล
3. นางทัศนีย์  อัยกร
 
112 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) 1. เด็กหญิงครองทอง  นุชเสม
2. เด็กหญิงณัฐพร  มีความสำราญ
3. เด็กหญิงตริษา  ไพรเกียรติรักษ์
4. เด็กหญิงนภัสสร  วิมลอานัน
5. เด็กหญิงบุษบา  ศรีดิลกรัตน์
6. เด็กหญิงพรศิริ  ภูผาแกร่ง
7. เด็กหญิงพิชชากรณ์  มีสุขไพร
8. เด็กหญิงมัณฑนา  เตปิน
9. เด็กหญิงวรัทยา  มีถู
 
1. นางทัศนีย์  อัยกร
2. นายพิชิต   กองแก้ว
3. นางสาวกวินธิดา  มณีถิ่นสกุล
 
113 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่จ๊าง สาขา ดงน้อย-ดงหลวง 1. เด็กชายจิรายุทธ  สง่าปิยประเสริฐ
2. เด็กชายธนพงศ์  ไสวรังสรรค์
3. เด็กชายนัธศักดิ์  สร้อยสายทิพย์
4. เด็กชายพชรพล  สง่าวงศ์ผาสุก
5. เด็กชายสุวัฒนา  กันทาสุข
 
1. นางวรรณภา   กุนนา
2. นายเอกพงศ์  เจริญโชคมหันต์
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ 1. เด็กหญิงปราณปรียา  เซี่ยงฉิน
 
1. นางสาวรัชฎาภรณ์  ณรงค์ศรายุทธ
 
115 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ก๋อน 1. เด็กชายจอโช๊ะแอะเกอะลิทู  -
2. เด็กชายซอมือกาแอ  -
3. เด็กชายตะแหน่  -
4. เด็กชายพาวา  -
5. เด็กชายเพชรเอก  -
6. เด็กชายแซหละ  -
 
1. นายสนั่น  หลักรอด
2. นายสมศักดิ์  ช่วยเกิด
3. นางสาวสาลิณี  บุญทวี
 
116 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่ 1. เด็กชายกันตภพ  เดโชก้องปฐพี
2. เด็กชายธีรวัฒน์  กิจจามงคลสกุล
3. เด็กชายบุญสม  ปัญญาพรเลิศ
4. เด็กชายมนตรี  เกษมสุขบำรุง
5. เด็กชายสิทธิชัย  กวินกันทรกร
6. เด็กชายสุรจิตร  ดำรงค์กิจสมบูรณ์
 
1. นายนิวัติ  จงสร้างสรรค์
2. นายชินดนัย  ติวรรณะ
 
117 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา 1. นายกิตติศักดิ์  กวินกตเวที
2. เด็กชายณัฐพนธ์  จตุพรกุลธรรม
3. นายณัฐเดช  การมงคลกวิน
4. เด็กชายทัตพล  สิงขรพิศาล
5. เด็กชายพิธาน  อัตตะแจ่มใส
6. นายภัทรพงศ์  ศิริประเทืองกุล
7. นายวีระศักดิ์  ขวัญตาวงศา
8. เด็กชายโชคชัย  เทียบธรรมดี
 
1. นายสุทธิพงษ์  เจริญกุล
2. นายทศพร  พจนาปิยะกุล
3. นายธวัช  โลกา
 
118 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขุนแม่ลา 1. เด็กหญิงจุฬารัตน์  กิตติวุฒิวงศ์
2. เด็กหญิงธิติรัตน์  วรรณพนา
3. เด็กหญิงนชรี  นวคีรี
4. เด็กชายพรสุข  สงวนศรีปรีชา
5. เด็กหญิงพัชดา  สวรรค์อำไพ
6. เด็กหญิงรุจิกร  ทรายโชติคงคา
7. เด็กหญิงวิญญา  ถาวรพนา
8. เด็กหญิงวิยาพร  ตระสักกานน
9. เด็กหญิงศุภานิช  ถวัลย์ชลาศัย
10. เด็กหญิงสุภาดา  ยอดรักดอย
 
1. นายจตุรงค์  เดชะวงศ์
2. นางสาวสรารัตน์  เดชะวงศ์
3. นางสาวสุภาพร  รักไพรขันธ์
 
119 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ 1. เด็กหญิงชนาภา  ปู๋ปั๋น
2. เด็กหญิงมาลี  บุษบาศรีไพรศาล
3. เด็กหญิงยุพิน  เงินดี
4. เด็กหญิงวันเพ็ญ  อนุรักษ์ไพรดี
5. เด็กหญิงวารี  -
6. เด็กชายสมชาย  ภูมิสันทัด
7. เด็กหญิงสุวรรณ๊  พิราบพารา
8. เด็กหญิงอันธิกา  นทีพิทักษ์
9. เด็กชายเทิดศักดิ์  สกุลลิขิตพัฒน์
10. เด็กหญิงเพ็ญนภา  คมคายผกา
 
1. นางฉันทนา  ศรีศิลป์
2. นางสาวน้อมจิต  ก้อนเขื่่อน
3. นายพนมไพร  ใจขัด
 
120 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง 1. เด็กชายชูชีพ  -
2. เด็กชายธงชัย  -
3. เด็กหญิงพรณภา  ขยันจินดาปราณี
 
1. นางสาวณัฐนันท์  สุดสุขสันต์
2. นายยุทธนา  สุขชัยรังสรรค์
 
121 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนล่องแพวิทยา 1. นางสาวติ๊พร  พรหมเผ่าสกุล
2. นางสาวพอโบะ  วนาธรรมเจริญ
3. นางสาวมุยแอะ  วนาธรรมเจริญ
 
1. นางสาวรุ่งนภา  กันยะวงศ์
2. นางสาวอุษณีย์  อุปวงศิลป์
 
122 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่า 1. เด็กหญิงพัฒนาภรณ์  สุธรรม
2. เด็กหญิงรัญชิดา  สิงห์แดนดง
3. เด็กชายสุธินันท์  ก๋องชัย
 
1. นางลัดดาวรรณ  อภิวงค์
2. นางจันทร์  แก้วทะวัน
 
123 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ 1. เด็กหญิงชนิดา  -
2. เด็กชายศรชัย  รัตนไพรวัลย์
3. เด็กหญิงสภาภรณ์  แตะวอ
 
1. นางนวพรรษ  จันทร์ลอย
2. นางกาญจนา  สิงห์สูตร
 
124 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง 1. เด็กหญิงนิตยา  -
2. เด็กชายไตรภพ  -
 
1. นายธนาคม  นะกาลัง
2. นางสาวเสาวณี  คิดอำนวยสวัสดิ์
 
125 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 1. เด็กชายธมกร  แก้วทะวัน
2. เด็กหญิงปรียาภรณ์  เชนไร้
 
1. นางสาวปวริศา  อรัญญภูมิ
2. นางสาวปนัดดา  กันทาหอม
 
126 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 1. เด็กหญิงรักษิณา   จันทร์ทิพย์
2. เด็กชายรัชชานนท์    ซอนเสน
 
1. นางสุกานดา  ประยูร
2. นายธีรยุทธ  เกี๋ยงคำ
 
127 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ขีด 1. เด็กชายพีรพัฒน์  เชิดชูสวรรค์
2. เด็กชายอรรถพร  ศรีจรัสพร
 
1. ว่าที่ร้อยตรีธนาคาร  โกศัย
2. นางสาววลัยพร  หงษ์จันดา
 
128 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ 1. เด็กชายเจษฏา  ปััญโยคำ
2. เด็กชายไชยวัฒน์  ดอนโพ
 
1. นายอภิเชษฐ์  หมื่นเทพ
2. นายยุทธพงษ์  สุวรรณสิทธิ์
 
129 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 1. เด็กชายศรันย์ภัทร   มงคล
2. เด็กหญิงแพรนวล  เฟื่องสุดใจ
 
1. นางสุกานดา  ประยูร
2. นายอาทิตย์  คำวงษา
 
130 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้ใต้ 1. เด็กหญิงจินตนา   วันสิริแสงเพชร
2. เด็กหญิงมะลิวรรณ   วันเผด็จ
 
1. นายธนภัทร   อภัยรุณ
2. นางสาวสุธิตรา   ปัญญาสิทธิ์
 
131 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ต้อบใต้ 1. เด็กหญิงฐานิสา  ทรัพย์สิน
2. เด็กหญิงณพวดี  อมรใฝ่ทรงกิจ
 
1. นายสุเพียร  เสริมแก้ว
2. นางศิรดา  คำอ่อง
 
132 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 98.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) 1. เด็กชายธีรนัย  คงกิจมั่นเลิศ
2. เด็กชายวินัย  เพชรแก้ว
 
1. นางสาวพัชรินทร์  พรหมศรี
 
133 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) 1. เด็กชายพงษ์สวัสดิ์  สิทธิขันติธรรม
2. เด็กชายอำนาจ  ธีรกิตติขจร
 
1. นางสาวพัชรินทร์  พรหมศรี
 
134 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา 1. เด็กหญิงดนุนุช  สุจา
2. เด็กชายวุฒิไกร  วิรุฬห์สกุล
3. เด็กหญิงสุนิตา  ธาราเสรี
 
1. นางสาวณิชาภัทร  อรรถวิทย์
2. นางอังคนา  วรรณตัน
 
135 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่ 1. เด็กชายชนินทร์  ไพศาลธารา
2. เด็กชายสุรชัย  เกษมภูสกุล
 
1. นายจักรกฤษณ์  โนชัย
2. นายชินดนัย  ติวรรณะ
 
136 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้ใต้ 1. เด็กชายจักรพันธ์   ปัญญากิจตระกูล
2. เด็กชายวัฒการณ์   สุสกุลโชคดี
3. เด็กชายสุรชัย   หม่อคอ
 
1. นายสุวิทย์   มณีทอง
2. นายณที  คำรินทร์
 
137 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่เงา 1. เด็กชายรัฐภูมิ  ศรีพนาเวศ
2. เด็กชายสายชล  ธราธรบุญเย็น
3. เด็กชายอรรถชัย  ก้านต่อดอก
 
1. นายธนกฤต  โตสุวรรณ
 
138 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) 1. นายประชัน  กิ่งธาราแก้ว
2. นายวิโรจน์  จอแฮ
3. เด็กชายอนุสิทธิ์  พนาลีพิมาน
 
1. นายศุภชัย  ศรีบุศย์
2. นายเฉลิมพล  ปวงคำคง
 
139 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 91.95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบเมย 1. เด็กชายบัณฑา  สดใสดาวเรือง
2. เด็กชายวาเนทู  ไม่มีชื่อสกุล
3. เด็กชายอาคม  หมื่นตุ้ม
 
1. นางสาวจันทร์ดี  ไผ่อุรุวนา
2. นางสาวแจ่มจันทร์  ใบไม้ทอง
 
140 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 92.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ 1. นายดวงทิพย์  สุดสวยบุษบา
2. นายนิโด๊ะ  -
3. นายสิทธิพล  มโนสำนึก
 
1. นางสาวสุพัตรา  ดวงดี
2. นางอารีย์   ศรีเมือง
 
141 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบเมย 1. เด็กหญิงกีลาพอ  ไม่มีชื่อสกุล
2. เด็กหญิงชลันธร  คงความเสรี
3. เด็กหญิงดาคือ  ไม่มีชื่อสกุล
4. เด็กหญิงมธุรา  สดใสจำปี
5. เด็กหญิงหมึซูโคะ  ไม่มีชื่อสกุล
6. เด็กหญิงแสงฟ้า  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิริเพ็ญ  ปงใจดี
2. นางสาวปรางมาศ  ใจปัญญา
3. นางสาวศิริขวัญ  ช่วยจันทร์
 
142 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. เด็กหญิงจตุพร  สุมงคลลาภ
2. เด็กหญิงนฤมล  พิทักษ์คีรีไพร
3. เด็กหญิงรุ่งฤดี  จรัสวิวัฒน์พันธ์
4. เด็กหญิงสรัญญา  ประดับภูทอง
5. เด็กหญิงสลินทิพย์  โพดู
6. เด็กหญิงสุนิสา  ประจักษ์ศิริ
 
1. นางพิมพ์ประไพ  วิริยะภาพ
2. นางพัชรินทร์  นิเท
3. นางราณี  ถาทวี
 
143 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ลามา 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  คีรีพยุง
2. เด็กหญิงณัฐชา  คีรีเจริญธรรม
3. เด็กหญิงสิรินทรา  จรุงสายชล
 
1. นายชาญชัย  จันทร์ทิพย์
2. นางสาวดาวเรือง  บัวลอย
 
144 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) 1. นางสาวทิพวรรณ  ทองสกุลศิริ
2. นางสาวธิดาดอย  คงความเลิศ
3. เด็กหญิงสุนิสา  ษมาจิตเลิศ
 
1. นายทวุธ  วงค์วงค์
2. นางผกามาศ  ปิ่นประยูร
 
145 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ขีด 1. เด็กหญิงจารุณี  คงสำเร็จผล
2. เด็กหญิงญารินดา  เกียรติบุญสกุล
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  จำเริญสิงขร
 
1. นายรพิน  มณีถิ่นสกุล
2. นางสาววณิชยา  ทาสุภา
 
146 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอุมดาเหนือ 1. เด็กหญิงพิมพ์ศิริ  วิมานดิน
2. เด็กหญิงสิริกร  ถวัลย์บุปผา
3. เด็กหญิงหนึ่งธิดา  อมรวนา
 
1. นายสิรวิชญ์  มะโนธรรม
2. นางนรรัตน์  ยาใจ
 
147 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 91.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ 1. เด็กหญิงธิดาพร  สุขอุดมทรัพย์รุ่ง
2. เด็กชายวีรภัทร  สุพิทักษ์สุข
3. เด็กชายเธียรชัย  ดอยสูงทอง
 
1. นายนชวนนท์  สุนทรสุข
2. นางสาวจุฬาลักษณ์  อิ่นแก้ว
 
148 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 90.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเลโคะ 1. เด็กหญิงรัตติกาล  กาดี
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  รักรังสรรค์
3. เด็กชายสรวิชญ์  แก้วมูล
 
1. นายเอกพงษ์  เดชชิต
2. นายธนพัฒน์  สมบูรณ์
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอุมโล๊ะเหนือ 1. เด็กหญิงประกายทิพย์  รัตนศรีพนา
2. เด็กหญิงสุทาพร  รัตนศรีพนา
3. เด็กหญิงแสงดาว  ภัทรพรหมกุล
 
1. นางธิดารัตน์  อินต๊ะชุม
2. นางสาวจิราษา  รังษี
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพซอ 1. เด็กหญิงพรพรรณ์  ขยันทวีคูณ
2. เด็กหญิงรัตนา  -
3. เด็กหญิงวีรวรรณ  ชุติมารุ่งเรือง
 
1. นายก่อเกียรติ  สอนสอาด
2. นางสาวคัคนางค์  สิทธิวัง
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่นาจางเหนือ 1. เด็กหญิงชดาพร  คำรณคงคา
2. เด็กหญิงลัคนา  หล้าบุตร
3. เด็กหญิงวิรัลพัชร  นวลศักดิ์ศรี
 
1. นางอาทิตยา  สุจริยาพงศ์พร
2. นางสาวปริศรา  วิริยะภาพ
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 96.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพซอ 1. เด็กหญิงณิชากร  เจตนาศุภกิต
2. เด็กหญิงดารากร  ขจรทรัพย์พนา
3. นางสาวยุพิน  -
 
1. นางสาวคัคนางค์  สิทธิวัง
2. นางสาวลัดดาวัลย์  รัตนา
3. นางสาวคัคนางค์  สิทธิวัง
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่เตี๋ย 1. เด็กชายชัยวัฒน์  สติปัญญา
2. เด็กหญิงปิยนันท์  ทุ่งพนาเวศน์
3. เด็กหญิงพรหมพร  กวางทู
 
1. นางอนัญญา  งามละออ
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดอย 1. เด็กชายดาติ  -
2. เด็กชายทักษิณ  ความดีงาม
3. เด็กชายพรศักดิ์  เอกสังสรรค์
 
1. นางสาววรัญญา  เครือสาร
2. นายภูวนาถ  ปัญญา
 
155 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่กองคา 1. เด็กชายซอแอะเชอ   เนก่อตอ
2. เด็กหญิงปฑิตา  ผู้มีโชค
3. เด็กชายอติเทพ  ผู้มีชัย
 
1. นางสาวจรรยา  ปองผาติพร
2. นางสาวภีรดา  เอมอรศิลป์
 
156 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 95.14 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าตาฝั่ง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  -
2. เด็กชายปวรรุจ  -
3. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  -
 
1. นางสาวจันทร์สี  ษมาจิตปิย
2. นางสาวจรรยา  ปวิมล
 
157 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง) 1. เด็กหญิงทัศศิณี  วังปาน
 
1. นางสาวอำไพ  แก้วทะวัน
 
158 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งแพม 1. เด็กชายพัชรพล  ใจมาดี
 
1. นางสาวพุทธชาด  ศิริพงคนธ์
 
159 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่สวด 1. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  คงดุสิต
 
1. นางกัญญ์ภิญญา  ป้อมบุบผา
 
160 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) 1. เด็กชายธนากร  จัดการค้า
2. เด็กหญิงศศิธร  ปิ่นสกุล
3. เด็กชายอำนาจ  จรัสนภากาศ
 
1. นางทัศนีย์  อัยกร
2. นางระวิวรรณ  พวงไพรพฤกษ์
 
161 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) 1. เด็กหญิงพิมล  ทวีแสงชัย
2. เด็กหญิงสุพรรณณี  บรรพตวิมาน
3. เด็กหญิงอาทิตยา  บรรพตพิมาน
 
1. นางพรลภัส  ปัญญา
2. นางสาวพัชรินทร์  พรหมศรี
 
162 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่สวด 1. เด็กชายชานนท์  จารุวรรณสกุล
2. เด็กหญิงพัทริยา  เชียงแก้ว
 
1. นางกันต์กนิษฐ์  พิจอมบุตร
2. นางจันจิรา  เฮือนแก้ว
 
163 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ขีด 1. นางสาวกัญรักษ์  คงสำเร็จผล
 
1. นายรพิน  มณีถิ่นสกุล
 
164 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอุมดาใต้ 1. เด็กชายยอด  อิงประวัติการณ์
 
1. นางปราณี  จันทร์วัน
 
165 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านละอูบ 1. เด็กหญิงชญานิศ  บุตราสวรรค์
 
1. นางสาวพิมพ์พร  ณ วรรณติ๊บ
 
166 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคะปวง 1. เด็กหญิงสุวนา  เก่งแก้วนิล
 
1. นายจรัญ  บุญลือ
 
167 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 1. เด็กชายธนภัทร  ปัญญาชนก
 
1. นายสง่า  เทียนชัยพนา
 
168 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 1. เด็กชายธีรพงษ์  วงษ์ษา
 
1. นางสาววันเพ็ญ  สืบสกุลพรหม
 
169 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 1. เด็กหญิงเพ็ญนภา  แซ่เท้า
 
1. นางสาวศิริพร  เพียรฉลาด
 
170 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 87.63 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) 1. เด็กชายจักรปรมัตย์  คำดี
 
1. นางเสาวนีย์  ชูเกียรติ
 
171 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่สวด 1. เด็กหญิงฐิตินันท์  งามศรีสุข
2. เด็กหญิงณิชา  วลีคม
3. เด็กหญิงธนพร  เพชรแพรพรรณ
4. เด็กหญิงปาณิตา  ปัญญาชื่นชม
5. เด็กหญิงพัทธิญา  เชียงแก้ว
6. เด็กหญิงภัทรสุดา  ปวงคำแก้ว
7. เด็กหญิงสุภนิชตา  สิริกุลเมธาวี
 
1. นางนุชจีราภรณ์  จิตรค้ำคุณ
2. นางจรรจิกา  ปวงคำคง
 
172 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่จ๊าง สาขา ดงน้อย-ดงหลวง 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  อมรใฝ่ประไพ
2. เด็กหญิงประภาพร  ผู้รักเรียน
3. เด็กชายสหภพ  มีความโอฬาร
 
1. นางวรรณภา  กุนนา
2. นายอนุสรณ์  ตาสา
 
173 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง) 1. เด็กชายทินภัทร  บัวสดใส
2. เด็กชายรัชชานนท์  กัญณัฐดา
3. เด็กหญิงวรพา  ตะวันยอแสง
 
1. นายนนท์ปวิธ  ขิระณะ
2. นางนิภา  เพียงไพรชม
 
174 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอุมดาใต้ 1. เด็กชายจักรี  อิงประวัติการณ์
2. เด็กชายธีรเมท  วังมัน
3. เด็กชายศรายุทธ  วิชาติกุลพันธ์
 
1. นางสาววรรณระเบียบ  บุญเกิด
2. นายสมเกียรติ  กำแพงทิพย์
 
175 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอุมดาเหนือ 1. เด็กชายขจรศักดิ์  พิศอรนุช
2. เด็กชายคริษฐ์  ตระกูลครรชิต
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  มาตรฐานโลก
 
1. นางสาวเนตรนภา  วงศ์แสนใจ
2. นางสาวนิซรีน  หะซัน
 
176 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุญเลอ 1. เด็กหญิงชลพินธุ์  บรรพตวิมาน
2. เด็กหญิงมัญชุพร  พิมานพนม
3. เด็กหญิงวริญา  สิงขรวิมาน
 
1. นางสาววรณัน  ฉ่ำมณี
2. นางสาวสุภารัตน์  พวงทอง
 
177 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) 1. เด็กชายอริญชัย  เจนจบสมบูรณ์
2. เด็กหญิงเบญญาภา  สันแววดาว
 
1. นางเสาวนีย์  ชูเกียรติ
2. นางระวิวรรณ  พวงไพรพฤกษ์
 
178 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ต้อบใต้ 1. เด็กชายณัฐกฤต   ไมตรีประสานกิจ
2. เด็กชายประพันธ์  ทาปัญญา
 
1. นายสุเพียร  เสริมแก้ว
2. นางอรพิณ  อัยกร
 
179 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10 1. เด็กหญิงจินตนา   เลิศบุญนิมิต
2. นายวรชาติ   จงครองทรัพย์
 
1. นางสาวภาวิณี   ศรีกระจ่าง
2. นางอรุณี   จันเป็ง
 
180 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 1. เด็กชายพงศ์พิช   แช่เฒ่า
2. เด็กหญิงวริยา   เฉลิมวงศ์ถาวร
3. เด็กชายวีรภัทร   ถาวรทรัพย์สุข
 
1. นางจันทา  สิริกานต์
2. นายนิรุทธ์  มากนาดอน
 
181 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 1. เด็กชายพิชิตชัย   หยกสิริผลลาภ
2. เด็กหญิงรสนันท์  มโนรัตน์
3. เด็กหญิงสุทธิดา   ไพรขจี
 
1. นางจันทา  สิริกานต์
2. นายนิรุทธิ์  มากนาดอน