สรุปเหรียญรางวัล สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) 26 5 1 1 32
2 บ้านแม่สวด 25 9 9 6 43
3 บ้านซิวาเดอ 25 4 4 4 33
4 บ้านโพซอ 22 5 4 4 31
5 บ้านเลโคะ 20 7 3 2 30
6 ทองสวัสดิ์วิทยาคาร 20 5 0 1 25
7 บ้านแม่ขีด 20 2 2 1 24
8 อนุบาลธารทิพย์ 18 1 1 0 20
9 ชุมชนแม่ลาศึกษา 17 9 6 5 32
10 บ้านห้วยสิงห์ 17 6 2 1 25
11 บ้านละอูบ 17 4 5 4 26
12 บ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 15 6 1 0 22
13 บ้านห้วยผึ้งใหม่ 13 9 5 9 27
14 ร่มฉัตรวิทยา (เทศบาล ๒) 12 5 1 0 18
15 บ้านอมพาย 12 3 4 3 19
16 ชุมชนบ้านผาผ่า 11 7 2 1 20
17 บ้านไร่วิทยา 11 6 2 2 19
18 บ้านแพะพิทยา 10 5 3 6 18
19 ชุมชนบ้านน้ำดิบ 10 2 1 0 13
20 ราชประชานุเคราะห์ 21 10 2 1 0 13
21 บ้านห้วยฮากไม้ใต้ 9 4 3 2 16
22 บ้านท่าตาฝั่ง 9 2 0 0 11
23 บ้านห้วยกุ้ง 9 2 0 0 11
24 บ้านกองก๋อย 8 8 7 7 23
25 บ้านแม่โถ 8 8 4 4 20
26 อนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง) 8 4 3 4 15
27 บ้านอุมดาใต้ 8 3 0 0 11
28 ศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง 8 2 6 1 16
29 บ้านขุนแม่ลา 7 6 2 0 15
30 บ้านท่าสองแคว 7 5 4 3 16
31 บ้านห้วยเดื่อ 7 5 0 0 12
32 ดอนชัยวิทยา 7 4 2 1 13
33 ไท่จง 7 3 1 1 11
34 บ้านห้วยแห้ง 7 2 3 1 12
35 บ้านนาดอย 7 2 1 1 10
36 บ้านห้วยทราย 7 2 1 1 10
37 บ้านสบเมย 7 1 0 2 8
38 เพียงหลวง 11 (บ้านสล่าเจียงตอง) 6 4 2 2 12
39 บ้านป่าหมาก 6 4 1 1 11
40 บ้านห้วยห้า 6 3 2 1 11
41 บ้านต้นงิ้ว 6 3 1 1 10
42 บ้านแม่ออกเหนือ 6 2 1 1 9
43 บ้านทุ่งแพม 6 2 0 0 8
44 บ้านสาม 6 1 2 0 9
45 บ้านแม่เตี๋ย 5 4 2 1 11
46 บ้านกองแปใต้ 5 4 0 2 9
47 บ้านแม่กองแป 5 3 2 2 10
48 อนุบาลแม่สะเรียง (บ้านโป่ง) 5 3 2 0 10
49 บ้านแม่ก๋อน 5 2 0 1 7
50 บ้านห้วยหมากหนุน 5 1 1 2 7
51 บ้านห้วยผึ้ง 4 10 7 6 21
52 บ้านแม่จ๊าง 4 10 5 2 19
53 บ้านห้วยวอก 4 7 0 1 11
54 บ้านห้วยปลากั้ง 4 4 1 1 9
55 บ้านอุมดาเหนือ 4 4 0 3 8
56 บ้านห้วยกองมูล 4 3 1 0 8
57 บ้านผาเยอ 4 3 0 0 7
58 บ้านบุญเลอ 4 1 1 0 6
59 บ้านจอซิเดอเหนือ 4 0 1 0 5
60 ทิยาเพอ สาขาห้วยไชยยงค์ 4 0 0 1 4
61 บ้านคะปวง 4 0 0 0 4
62 บ้านส้มป่อย 3 6 3 0 12
63 บ้านแม่ต้อบเหนือ 3 6 2 0 11
64 เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10 3 4 3 1 10
65 อนุบาลแม่ลาน้อย 3 4 1 3 8
66 บ้านแม่เงา 3 3 1 1 7
67 บ้านเสาหิน 3 3 0 1 6
68 บ้านหัวลา 3 3 0 0 6
69 บ้านแม่จ๊าง สาขา ดงน้อย-ดงหลวง 3 2 2 3 7
70 บ้านแม่ลาย 3 2 1 1 6
71 ล่องแพวิทยา 3 2 1 0 6
72 บ้านแม่ต้อบใต้ 3 2 1 0 6
73 บ้านห้วยม่วง 3 2 0 1 5
74 บ้านห้วยกู่ป๊ะ 3 1 1 1 5
75 บ้านแม่จอ 3 1 0 0 4
76 บ้านห้วยน้ำใส 3 0 2 0 5
77 บ้านแม่ฮุ 3 0 0 1 3
78 บ้านแม่กองคา 3 0 0 0 3
79 บ้านแม่นาจาง 2 7 0 1 9
80 บ้านแม่หลุย 2 6 1 2 9
81 บ้านกอกหลวง 2 5 4 2 11
82 บ้านแม่แพ 2 5 1 1 8
83 บ้านแม่แลบ 2 3 2 2 7
84 บ้านแม่ปาง 2 3 2 1 7
85 บ้านแม่ตอละ 2 3 0 0 5
86 บ้านแม่กะไน 2 2 2 5 6
87 สังวาลย์วิทยา 2 2 0 0 4
88 บ้านแม่นาจางเหนือ 2 1 1 3 4
89 บ้านห้วยกระต่าย 2 1 1 0 4
90 บ้านแม่เกาะวิทยา 2 1 1 0 4
91 บ้านแม่สวรรค์น้อย 2 1 0 1 3
92 บ้านห้วยมะกอก 2 1 0 1 3
93 บ้านอุมโล๊ะเหนือ 2 1 0 0 3
94 บ้านกอมูเดอ 2 1 0 0 3
95 บ้านผาแดงหลวง 2 1 0 0 3
96 บ้านสบหาร 2 1 0 0 3
97 บ้านแม่ลิด 2 0 1 0 3
98 บ้านสันติสุข 2 0 1 0 3
99 บ้านแม่ละ 2 0 0 1 2
100 บ้านแม่หาด 2 0 0 1 2
101 บ้านแม่หาร 2 0 0 0 2
102 บ้านช่างหม้อ 2 0 0 0 2
103 บ้านแม่สวรรค์หลวง 1 4 3 1 8
104 บ้านท่าผาปุ้ม 1 4 1 0 6
105 บ้านห้วยโผ 1 3 2 2 6
106 บ้านดอยงาม 1 2 0 2 3
107 บ้านแม่สามแลบ 1 2 0 1 3
108 บ้านกลอเซโล 1 2 0 0 3
109 บ้านทะโลงเหนือ 1 2 0 0 3
110 บ้านแม่สะแมง 1 2 0 0 3
111 ป่าโปงสาขาบ้านกองแปเหนือ 1 2 0 0 3
112 บ้านป่าแก่ 1 1 3 0 5
113 บ้านดูลาเปอร 1 1 2 3 4
114 บ้านแม่สุ 1 1 1 1 3
115 บ้านแม่แพน้อย 1 1 0 1 2
116 บ้านแม่อุมพาย 1 1 0 0 2
117 บ้านห้วยกองก้าด 1 1 0 0 2
118 บ้านแม่สะลาบ 1 1 0 0 2
119 บ้านแม่อุมป๊อก 1 1 0 0 2
120 บ้านป่าโปง 1 0 2 0 3
121 บ้านสุดห้วยนา 1 0 1 1 2
122 บ้านต้นงิ้ว สาขาบ้านห้วยเหี๊ยะ 1 0 1 1 2
123 บ้านห้วยห้อม 1 0 1 0 2
124 บ้านห้วยกองเป๊าะ 1 0 1 0 2
125 บ้านฟักทอง 1 0 0 3 1
126 บ้านห้วยไก่ป่า 1 0 0 2 1
127 บ้านแม่ลามา 1 0 0 1 1
128 บ้านหัวแม่โถ 1 0 0 0 1
129 บ้านทิยาเพอ 1 0 0 0 1
130 บ้านดงใหม่ 1 0 0 0 1
131 บ้านห้วยไม้ซาง 1 0 0 0 1
132 บ้านแม่สะเรียง 1 0 0 0 1
133 บ้านแม่โถใต้ 1 0 0 0 1
134 อนุบาลตำบลบ้านกาศ 1 0 0 0 1
135 บ้านห้วยไก่ป่าวิทยา 0 2 1 1 3
136 บ้านดงกู่ 0 2 1 0 3
137 อนุบาลเทศบาลแม่ลาน้อย 0 2 0 0 2
138 บ้านแม่สะกั๊วะ 0 1 2 1 3
139 บ้านแม่งะ 0 1 2 0 3
140 บ้านทีฮือลือ 0 1 1 1 2
141 บ้านแม่คะตวน 0 1 0 2 1
142 บ้านห้วยปางผาง 0 1 0 0 1
143 บ้านศรีมูลเมือง 0 1 0 0 1
144 บ้านแม่ลาผาไหว 0 1 0 0 1
145 บ้านแม่เกาะ 0 1 0 0 1
146 บ้านแม่สะปึ๋งใต้ 0 0 2 0 2
147 บ้านแม่ปุ๋น 0 0 1 0 1
148 ศูนย์การเรียนรู้ ตชด. บ้านแม่เหลอ 0 0 1 0 1
149 รัตนประทีปวิทยา 0 0 1 0 1
150 บ้านห้วยหมูพิทยา 0 0 0 2 0
151 บ้านเครอะบอ 0 0 0 2 0
152 บ้านแม่ทะลุ 0 0 0 1 0
153 บ้านแม่ออก 0 0 0 1 0
154 อนุบาลเทศบาลตำบลแม่ยวม 0 0 0 1 0
155 บ้านขุนวง 0 0 0 1 0
156 บ้านแม่อมลาน 0 0 0 1 0
157 บ้านแม่และ 0 0 0 0 0
รวม 708 374 191 173 1,273