สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลธารทิพย์ 13 3 3 19 18 1 1 0 20
2 ไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) 13 2 5 20 21 4 1 1 26
3 ทองสวัสดิ์วิทยาคาร 11 8 1 20 20 4 0 1 24
4 บ้านห้วยสิงห์ 9 4 4 17 17 6 2 1 25
5 บ้านโพซอ 6 4 1 11 20 4 4 4 28
6 บ้านเลโคะ 6 2 4 12 20 7 3 2 30
7 ชุมชนบ้านน้ำดิบ 5 5 0 10 10 2 1 0 13
8 ชุมชนแม่ลาศึกษา 5 2 3 10 15 8 6 5 29
9 บ้านท่าตาฝั่ง 5 2 1 8 9 2 0 0 11
10 บ้านทุ่งแพม 5 0 0 5 5 0 0 0 5
11 บ้านแม่สวด 4 5 4 13 20 9 9 6 38
12 บ้านซิวาเดอ 4 4 7 15 25 4 4 4 33
13 บ้านห้วยผึ้งใหม่ 4 1 3 8 12 8 4 9 24
14 ไท่จง 4 1 1 6 7 3 1 1 11
15 บ้านแม่ขีด 3 8 1 12 18 2 2 1 22
16 บ้านสบเมย 3 2 2 7 7 1 0 2 8
17 บ้านห้วยแห้ง 3 0 2 5 7 2 3 1 12
18 บ้านแม่กองคา 3 0 0 3 3 0 0 0 3
19 บ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 2 4 5 11 13 6 0 0 19
20 บ้านละอูบ 2 4 4 10 16 4 5 4 25
21 บ้านไร่วิทยา 2 4 4 10 11 6 2 2 19
22 บ้านห้วยฮากไม้ใต้ 2 2 2 6 8 4 2 2 14
23 บ้านอมพาย 2 2 1 5 12 3 4 3 19
24 บ้านแม่ก๋อน 2 2 0 4 5 2 0 1 7
25 บ้านห้วยทราย 2 1 3 6 7 2 1 1 10
26 บ้านนาดอย 2 1 0 3 7 2 0 1 9
27 ล่องแพวิทยา 2 1 0 3 3 2 1 0 6
28 ทิยาเพอ สาขาห้วยไชยยงค์ 2 0 0 2 4 0 0 1 4
29 ร่มฉัตรวิทยา (เทศบาล ๒) 1 3 3 7 12 5 1 0 18
30 ศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง 1 3 2 6 8 2 6 1 16
31 บ้านแม่กองแป 1 3 0 4 5 3 2 2 10
32 บ้านท่าสองแคว 1 2 2 5 7 5 4 3 16
33 ดอนชัยวิทยา 1 2 2 5 7 4 2 1 13
34 บ้านขุนแม่ลา 1 2 0 3 7 6 2 0 15
35 บ้านแม่เงา 1 2 0 3 3 3 1 1 7
36 ราชประชานุเคราะห์ 21 1 2 0 3 3 0 1 0 4
37 เพียงหลวง 11 (บ้านสล่าเจียงตอง) 1 1 4 6 6 4 2 2 12
38 ชุมชนบ้านผาผ่า 1 1 1 3 8 3 1 1 12
39 บ้านห้วยเดื่อ 1 1 1 3 7 4 0 0 11
40 บ้านต้นงิ้ว 1 1 1 3 4 3 1 1 8
41 บ้านจอซิเดอเหนือ 1 1 1 3 4 0 1 0 5
42 บ้านแม่ปาง 1 1 1 3 2 3 2 1 7
43 บ้านแม่ลิด 1 1 1 3 2 0 1 0 3
44 บ้านแม่เตี๋ย 1 1 0 2 4 2 2 1 8
45 บ้านอุมดาเหนือ 1 1 0 2 2 3 0 3 5
46 บ้านแม่นาจางเหนือ 1 1 0 2 2 1 1 3 4
47 อนุบาลแม่ลาน้อย 1 0 2 3 3 4 1 3 8
48 บ้านแม่ต้อบใต้ 1 0 2 3 2 2 1 0 5
49 บ้านห้วยปลากั้ง 1 0 1 2 4 4 1 1 9
50 บ้านแม่ต้อบเหนือ 1 0 1 2 3 6 2 0 11
51 บ้านส้มป่อย 1 0 1 2 3 5 3 0 11
52 บ้านห้วยม่วง 1 0 1 2 3 2 0 1 5
53 สังวาลย์วิทยา 1 0 1 2 2 2 0 0 4
54 บ้านแม่สวรรค์น้อย 1 0 1 2 2 1 0 1 3
55 บ้านห้วยผึ้ง 1 0 0 1 4 10 7 6 21
56 บ้านแม่จ๊าง 1 0 0 1 3 9 5 2 17
57 บ้านห้วยกู่ป๊ะ 1 0 0 1 3 1 1 1 5
58 บ้านแม่แลบ 1 0 0 1 2 3 2 2 7
59 บ้านอุมโล๊ะเหนือ 1 0 0 1 2 1 0 0 3
60 บ้านแม่จ๊าง สาขา ดงน้อย-ดงหลวง 1 0 0 1 2 0 2 3 4
61 บ้านแม่ลามา 1 0 0 1 1 0 0 1 1
62 บ้านแม่ปุ๋น 1 0 0 1 0 0 1 0 1
63 บ้านแพะพิทยา 0 5 3 8 10 5 2 6 17
64 บ้านป่าหมาก 0 3 2 5 4 3 1 1 8
65 บ้านแม่โถ 0 2 2 4 8 8 4 4 20
66 บ้านแม่ออกเหนือ 0 2 0 2 6 2 1 1 9
67 บ้านห้วยห้า 0 1 2 3 6 3 2 1 11
68 บ้านห้วยกองมูล 0 1 2 3 4 2 1 0 7
69 อนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง) 0 1 1 2 5 2 2 4 9
70 อนุบาลแม่สะเรียง (บ้านโป่ง) 0 1 1 2 4 3 2 0 9
71 บ้านผาเยอ 0 1 1 2 4 3 0 0 7
72 บ้านแม่หาร 0 1 1 2 2 0 0 0 2
73 บ้านดูลาเปอร 0 1 1 2 1 1 2 3 4
74 บ้านห้วยห้อม 0 1 1 2 1 0 1 0 2
75 บ้านห้วยวอก 0 1 0 1 4 7 0 1 11
76 บ้านแม่จอ 0 1 0 1 3 1 0 0 4
77 บ้านห้วยน้ำใส 0 1 0 1 3 0 2 0 5
78 บ้านแม่หลุย 0 1 0 1 2 5 1 2 8
79 บ้านแม่ตอละ 0 1 0 1 2 3 0 0 5
80 บ้านห้วยกระต่าย 0 1 0 1 2 1 1 0 4
81 บ้านคะปวง 0 1 0 1 2 0 0 0 2
82 บ้านแม่สวรรค์หลวง 0 1 0 1 1 4 3 1 8
83 บ้านดอยงาม 0 1 0 1 1 2 0 2 3
84 บ้านแม่สามแลบ 0 1 0 1 1 2 0 1 3
85 บ้านแม่อุมพาย 0 1 0 1 1 1 0 0 2
86 บ้านป่าโปง 0 1 0 1 1 0 2 0 3
87 บ้านสุดห้วยนา 0 1 0 1 1 0 1 1 2
88 บ้านฟักทอง 0 1 0 1 1 0 0 3 1
89 บ้านกองก๋อย 0 0 3 3 6 7 6 7 19
90 บ้านห้วยกุ้ง 0 0 2 2 8 2 0 0 10
91 เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10 0 0 2 2 2 4 3 1 9
92 บ้านกองแปใต้ 0 0 1 1 5 4 0 2 9
93 บ้านห้วยหมากหนุน 0 0 1 1 5 1 1 2 7
94 บ้านเสาหิน 0 0 1 1 3 3 0 1 6
95 บ้านอุมดาใต้ 0 0 1 1 3 3 0 0 6
96 บ้านแม่ลาย 0 0 1 1 3 2 1 1 6
97 บ้านแม่นาจาง 0 0 1 1 2 7 0 1 9
98 บ้านกอกหลวง 0 0 1 1 2 5 4 2 11
99 บ้านท่าผาปุ้ม 0 0 1 1 1 4 1 0 6
100 บ้านป่าแก่ 0 0 1 1 1 1 3 0 5
101 บ้านหัวแม่โถ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
102 บ้านทิยาเพอ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
103 บ้านสาม 0 0 0 0 6 1 2 0 9
104 บ้านแม่ฮุ 0 0 0 0 3 0 0 1 3
105 บ้านแม่แพ 0 0 0 0 2 5 1 1 8
106 บ้านแม่กะไน 0 0 0 0 2 2 2 5 6
107 บ้านแม่เกาะวิทยา 0 0 0 0 2 1 1 0 4
108 บ้านห้วยมะกอก 0 0 0 0 2 1 0 1 3
109 บ้านกอมูเดอ 0 0 0 0 2 1 0 0 3
110 บ้านผาแดงหลวง 0 0 0 0 2 1 0 0 3
111 บ้านสบหาร 0 0 0 0 2 1 0 0 3
112 บ้านหัวลา 0 0 0 0 2 1 0 0 3
113 บ้านสันติสุข 0 0 0 0 2 0 1 0 3
114 บ้านแม่ละ 0 0 0 0 2 0 0 1 2
115 บ้านแม่หาด 0 0 0 0 2 0 0 1 2
116 บ้านช่างหม้อ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
117 บ้านห้วยโผ 0 0 0 0 1 3 2 2 6
118 บ้านทะโลงเหนือ 0 0 0 0 1 2 0 0 3
119 บ้านแม่สะแมง 0 0 0 0 1 2 0 0 3
120 บ้านแม่สุ 0 0 0 0 1 1 1 1 3
121 บ้านบุญเลอ 0 0 0 0 1 1 1 0 3
122 บ้านแม่แพน้อย 0 0 0 0 1 1 0 1 2
123 บ้านห้วยกองก้าด 0 0 0 0 1 1 0 0 2
124 บ้านแม่สะลาบ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
125 บ้านแม่อุมป๊อก 0 0 0 0 1 1 0 0 2
126 ป่าโปงสาขาบ้านกองแปเหนือ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
127 บ้านต้นงิ้ว สาขาบ้านห้วยเหี๊ยะ 0 0 0 0 1 0 1 1 2
128 บ้านห้วยกองเป๊าะ 0 0 0 0 1 0 1 0 2
129 บ้านห้วยไก่ป่า 0 0 0 0 1 0 0 2 1
130 บ้านกลอเซโล 0 0 0 0 1 0 0 0 1
131 บ้านดงใหม่ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
132 บ้านห้วยไม้ซาง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
133 บ้านแม่สะเรียง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
134 บ้านแม่โถใต้ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
135 อนุบาลตำบลบ้านกาศ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
136 บ้านห้วยไก่ป่าวิทยา 0 0 0 0 0 2 1 1 3
137 บ้านดงกู่ 0 0 0 0 0 2 1 0 3
138 อนุบาลเทศบาลแม่ลาน้อย 0 0 0 0 0 2 0 0 2
139 บ้านแม่สะกั๊วะ 0 0 0 0 0 1 2 1 3
140 บ้านทีฮือลือ 0 0 0 0 0 1 1 1 2
141 บ้านแม่งะ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
142 บ้านแม่คะตวน 0 0 0 0 0 1 0 2 1
143 บ้านห้วยปางผาง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
144 บ้านศรีมูลเมือง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
145 บ้านแม่ลาผาไหว 0 0 0 0 0 1 0 0 1
146 บ้านแม่เกาะ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
147 บ้านแม่สะปึ๋งใต้ 0 0 0 0 0 0 2 0 2
148 ศูนย์การเรียนรู้ ตชด. บ้านแม่เหลอ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
149 รัตนประทีปวิทยา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
150 บ้านห้วยหมูพิทยา 0 0 0 0 0 0 0 2 0
151 บ้านเครอะบอ 0 0 0 0 0 0 0 2 0
152 บ้านแม่ทะลุ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
153 บ้านแม่ออก 0 0 0 0 0 0 0 1 0
154 อนุบาลเทศบาลตำบลแม่ยวม 0 0 0 0 0 0 0 1 0
155 บ้านขุนวง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
156 บ้านแม่อมลาน 0 0 0 0 0 0 0 1 0
157 บ้านแม่และ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 160 137 125 422 647 342 182 173 1,171