สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) 17 2 5 24 26 5 1 1 32
2 อนุบาลธารทิพย์ 13 3 3 19 18 1 1 0 20
3 ทองสวัสดิ์วิทยาคาร 12 8 1 21 20 5 0 1 25
4 บ้านห้วยสิงห์ 9 4 4 17 17 6 2 1 25
5 บ้านแม่สวด 7 6 4 17 25 9 9 6 43
6 บ้านโพซอ 6 4 3 13 22 5 4 4 31
7 บ้านเลโคะ 6 2 4 12 20 7 3 2 30
8 บ้านทุ่งแพม 6 1 0 7 6 2 0 0 8
9 ชุมชนบ้านน้ำดิบ 5 5 0 10 10 2 1 0 13
10 ชุมชนแม่ลาศึกษา 5 3 3 11 17 9 6 5 32
11 บ้านท่าตาฝั่ง 5 2 1 8 9 2 0 0 11
12 บ้านแม่ขีด 4 9 1 14 20 2 2 1 24
13 บ้านซิวาเดอ 4 4 7 15 25 4 4 4 33
14 บ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 4 4 5 13 15 6 1 0 22
15 ราชประชานุเคราะห์ 21 4 2 1 7 10 2 1 0 13
16 บ้านห้วยผึ้งใหม่ 4 1 4 9 13 9 5 9 27
17 ไท่จง 4 1 1 6 7 3 1 1 11
18 บ้านละอูบ 3 4 4 11 17 4 5 4 26
19 บ้านสบเมย 3 2 2 7 7 1 0 2 8
20 บ้านนาดอย 3 1 0 4 7 2 1 1 10
21 บ้านห้วยแห้ง 3 0 2 5 7 2 3 1 12
22 บ้านแม่จ๊าง สาขา ดงน้อย-ดงหลวง 3 0 0 3 3 2 2 3 7
23 บ้านแม่กองคา 3 0 0 3 3 0 0 0 3
24 บ้านไร่วิทยา 2 4 4 10 11 6 2 2 19
25 บ้านห้วยฮากไม้ใต้ 2 3 2 7 9 4 3 2 16
26 บ้านอุมดาใต้ 2 2 2 6 8 3 0 0 11
27 บ้านอมพาย 2 2 1 5 12 3 4 3 19
28 อนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง) 2 2 1 5 8 4 3 4 15
29 บ้านแม่ก๋อน 2 2 0 4 5 2 0 1 7
30 บ้านอุมดาเหนือ 2 2 0 4 4 4 0 3 8
31 บ้านห้วยทราย 2 1 3 6 7 2 1 1 10
32 ล่องแพวิทยา 2 1 0 3 3 2 1 0 6
33 บ้านแม่ต้อบใต้ 2 0 2 4 3 2 1 0 6
34 บ้านแม่จ๊าง 2 0 0 2 4 10 5 2 19
35 ทิยาเพอ สาขาห้วยไชยยงค์ 2 0 0 2 4 0 0 1 4
36 ร่มฉัตรวิทยา (เทศบาล ๒) 1 3 3 7 12 5 1 0 18
37 ศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง 1 3 2 6 8 2 6 1 16
38 บ้านแม่กองแป 1 3 0 4 5 3 2 2 10
39 บ้านท่าสองแคว 1 2 2 5 7 5 4 3 16
40 ดอนชัยวิทยา 1 2 2 5 7 4 2 1 13
41 บ้านขุนแม่ลา 1 2 0 3 7 6 2 0 15
42 บ้านแม่เตี๋ย 1 2 0 3 5 4 2 1 11
43 บ้านคะปวง 1 2 0 3 4 0 0 0 4
44 บ้านแม่เงา 1 2 0 3 3 3 1 1 7
45 เพียงหลวง 11 (บ้านสล่าเจียงตอง) 1 1 4 6 6 4 2 2 12
46 ชุมชนบ้านผาผ่า 1 1 2 4 11 7 2 1 20
47 บ้านต้นงิ้ว 1 1 2 4 6 3 1 1 10
48 บ้านห้วยเดื่อ 1 1 1 3 7 5 0 0 12
49 บ้านจอซิเดอเหนือ 1 1 1 3 4 0 1 0 5
50 บ้านแม่ปาง 1 1 1 3 2 3 2 1 7
51 บ้านแม่ลิด 1 1 1 3 2 0 1 0 3
52 บ้านบุญเลอ 1 1 0 2 4 1 1 0 6
53 บ้านแม่นาจางเหนือ 1 1 0 2 2 1 1 3 4
54 เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10 1 0 2 3 3 4 3 1 10
55 อนุบาลแม่ลาน้อย 1 0 2 3 3 4 1 3 8
56 บ้านห้วยปลากั้ง 1 0 1 2 4 4 1 1 9
57 บ้านส้มป่อย 1 0 1 2 3 6 3 0 12
58 บ้านแม่ต้อบเหนือ 1 0 1 2 3 6 2 0 11
59 บ้านห้วยม่วง 1 0 1 2 3 2 0 1 5
60 สังวาลย์วิทยา 1 0 1 2 2 2 0 0 4
61 บ้านแม่สวรรค์น้อย 1 0 1 2 2 1 0 1 3
62 บ้านห้วยผึ้ง 1 0 0 1 4 10 7 6 21
63 บ้านห้วยกู่ป๊ะ 1 0 0 1 3 1 1 1 5
64 บ้านแม่แลบ 1 0 0 1 2 3 2 2 7
65 บ้านอุมโล๊ะเหนือ 1 0 0 1 2 1 0 0 3
66 บ้านกลอเซโล 1 0 0 1 1 2 0 0 3
67 บ้านแม่ลามา 1 0 0 1 1 0 0 1 1
68 บ้านแม่ปุ๋น 1 0 0 1 0 0 1 0 1
69 บ้านแพะพิทยา 0 5 3 8 10 5 3 6 18
70 บ้านป่าหมาก 0 4 3 7 6 4 1 1 11
71 บ้านแม่โถ 0 2 2 4 8 8 4 4 20
72 อนุบาลแม่สะเรียง (บ้านโป่ง) 0 2 1 3 5 3 2 0 10
73 บ้านแม่ออกเหนือ 0 2 0 2 6 2 1 1 9
74 บ้านห้วยห้า 0 1 2 3 6 3 2 1 11
75 บ้านห้วยกองมูล 0 1 2 3 4 3 1 0 8
76 บ้านผาเยอ 0 1 1 2 4 3 0 0 7
77 บ้านแม่หาร 0 1 1 2 2 0 0 0 2
78 บ้านดูลาเปอร 0 1 1 2 1 1 2 3 4
79 บ้านห้วยห้อม 0 1 1 2 1 0 1 0 2
80 บ้านห้วยวอก 0 1 0 1 4 7 0 1 11
81 บ้านแม่จอ 0 1 0 1 3 1 0 0 4
82 บ้านห้วยน้ำใส 0 1 0 1 3 0 2 0 5
83 บ้านแม่หลุย 0 1 0 1 2 6 1 2 9
84 บ้านแม่ตอละ 0 1 0 1 2 3 0 0 5
85 บ้านห้วยกระต่าย 0 1 0 1 2 1 1 0 4
86 บ้านแม่สวรรค์หลวง 0 1 0 1 1 4 3 1 8
87 บ้านดอยงาม 0 1 0 1 1 2 0 2 3
88 บ้านแม่สามแลบ 0 1 0 1 1 2 0 1 3
89 บ้านแม่อุมพาย 0 1 0 1 1 1 0 0 2
90 บ้านป่าโปง 0 1 0 1 1 0 2 0 3
91 บ้านสุดห้วยนา 0 1 0 1 1 0 1 1 2
92 บ้านฟักทอง 0 1 0 1 1 0 0 3 1
93 บ้านแม่งะ 0 1 0 1 0 1 2 0 3
94 บ้านกองก๋อย 0 0 4 4 8 8 7 7 23
95 บ้านห้วยกุ้ง 0 0 3 3 9 2 0 0 11
96 บ้านกองแปใต้ 0 0 1 1 5 4 0 2 9
97 บ้านห้วยหมากหนุน 0 0 1 1 5 1 1 2 7
98 บ้านเสาหิน 0 0 1 1 3 3 0 1 6
99 บ้านหัวลา 0 0 1 1 3 3 0 0 6
100 บ้านแม่ลาย 0 0 1 1 3 2 1 1 6
101 บ้านแม่นาจาง 0 0 1 1 2 7 0 1 9
102 บ้านกอกหลวง 0 0 1 1 2 5 4 2 11
103 บ้านท่าผาปุ้ม 0 0 1 1 1 4 1 0 6
104 บ้านป่าแก่ 0 0 1 1 1 1 3 0 5
105 บ้านหัวแม่โถ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
106 บ้านทิยาเพอ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
107 บ้านสาม 0 0 0 0 6 1 2 0 9
108 บ้านแม่ฮุ 0 0 0 0 3 0 0 1 3
109 บ้านแม่แพ 0 0 0 0 2 5 1 1 8
110 บ้านแม่กะไน 0 0 0 0 2 2 2 5 6
111 บ้านแม่เกาะวิทยา 0 0 0 0 2 1 1 0 4
112 บ้านห้วยมะกอก 0 0 0 0 2 1 0 1 3
113 บ้านกอมูเดอ 0 0 0 0 2 1 0 0 3
114 บ้านผาแดงหลวง 0 0 0 0 2 1 0 0 3
115 บ้านสบหาร 0 0 0 0 2 1 0 0 3
116 บ้านสันติสุข 0 0 0 0 2 0 1 0 3
117 บ้านแม่ละ 0 0 0 0 2 0 0 1 2
118 บ้านแม่หาด 0 0 0 0 2 0 0 1 2
119 บ้านช่างหม้อ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
120 บ้านห้วยโผ 0 0 0 0 1 3 2 2 6
121 บ้านทะโลงเหนือ 0 0 0 0 1 2 0 0 3
122 บ้านแม่สะแมง 0 0 0 0 1 2 0 0 3
123 ป่าโปงสาขาบ้านกองแปเหนือ 0 0 0 0 1 2 0 0 3
124 บ้านแม่สุ 0 0 0 0 1 1 1 1 3
125 บ้านแม่แพน้อย 0 0 0 0 1 1 0 1 2
126 บ้านห้วยกองก้าด 0 0 0 0 1 1 0 0 2
127 บ้านแม่สะลาบ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
128 บ้านแม่อุมป๊อก 0 0 0 0 1 1 0 0 2
129 บ้านต้นงิ้ว สาขาบ้านห้วยเหี๊ยะ 0 0 0 0 1 0 1 1 2
130 บ้านห้วยกองเป๊าะ 0 0 0 0 1 0 1 0 2
131 บ้านห้วยไก่ป่า 0 0 0 0 1 0 0 2 1
132 บ้านดงใหม่ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
133 บ้านห้วยไม้ซาง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
134 บ้านแม่สะเรียง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
135 บ้านแม่โถใต้ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
136 อนุบาลตำบลบ้านกาศ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
137 บ้านห้วยไก่ป่าวิทยา 0 0 0 0 0 2 1 1 3
138 บ้านดงกู่ 0 0 0 0 0 2 1 0 3
139 อนุบาลเทศบาลแม่ลาน้อย 0 0 0 0 0 2 0 0 2
140 บ้านแม่สะกั๊วะ 0 0 0 0 0 1 2 1 3
141 บ้านทีฮือลือ 0 0 0 0 0 1 1 1 2
142 บ้านแม่คะตวน 0 0 0 0 0 1 0 2 1
143 บ้านห้วยปางผาง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
144 บ้านศรีมูลเมือง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
145 บ้านแม่ลาผาไหว 0 0 0 0 0 1 0 0 1
146 บ้านแม่เกาะ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
147 บ้านแม่สะปึ๋งใต้ 0 0 0 0 0 0 2 0 2
148 ศูนย์การเรียนรู้ ตชด. บ้านแม่เหลอ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
149 รัตนประทีปวิทยา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
150 บ้านห้วยหมูพิทยา 0 0 0 0 0 0 0 2 0
151 บ้านเครอะบอ 0 0 0 0 0 0 0 2 0
152 บ้านแม่ทะลุ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
153 บ้านแม่ออก 0 0 0 0 0 0 0 1 0
154 อนุบาลเทศบาลตำบลแม่ยวม 0 0 0 0 0 0 0 1 0
155 บ้านขุนวง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
156 บ้านแม่อมลาน 0 0 0 0 0 0 0 1 0
157 บ้านแม่และ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 190 152 136 478 708 374 191 173 1,273