สรุปเหรียญรางวัล สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านซิวาเดอ 25 4 4 4 33
2 ไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) 21 4 1 1 26
3 บ้านแม่สวด 20 9 9 6 38
4 บ้านเลโคะ 20 7 3 2 30
5 บ้านโพซอ 20 4 4 4 28
6 ทองสวัสดิ์วิทยาคาร 20 4 0 1 24
7 บ้านแม่ขีด 18 2 2 1 22
8 อนุบาลธารทิพย์ 18 1 1 0 20
9 บ้านห้วยสิงห์ 17 6 2 1 25
10 บ้านละอูบ 16 4 5 4 25
11 ชุมชนแม่ลาศึกษา 15 8 6 5 29
12 บ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 13 6 0 0 19
13 บ้านห้วยผึ้งใหม่ 12 8 4 9 24
14 ร่มฉัตรวิทยา (เทศบาล ๒) 12 5 1 0 18
15 บ้านอมพาย 12 3 4 3 19
16 บ้านไร่วิทยา 11 6 2 2 19
17 บ้านแพะพิทยา 10 5 2 6 17
18 ชุมชนบ้านน้ำดิบ 10 2 1 0 13
19 บ้านท่าตาฝั่ง 9 2 0 0 11
20 บ้านแม่โถ 8 8 4 4 20
21 บ้านห้วยฮากไม้ใต้ 8 4 2 2 14
22 ชุมชนบ้านผาผ่า 8 3 1 1 12
23 ศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง 8 2 6 1 16
24 บ้านห้วยกุ้ง 8 2 0 0 10
25 บ้านขุนแม่ลา 7 6 2 0 15
26 บ้านท่าสองแคว 7 5 4 3 16
27 ดอนชัยวิทยา 7 4 2 1 13
28 บ้านห้วยเดื่อ 7 4 0 0 11
29 ไท่จง 7 3 1 1 11
30 บ้านห้วยแห้ง 7 2 3 1 12
31 บ้านห้วยทราย 7 2 1 1 10
32 บ้านนาดอย 7 2 0 1 9
33 บ้านสบเมย 7 1 0 2 8
34 บ้านกองก๋อย 6 7 6 7 19
35 เพียงหลวง 11 (บ้านสล่าเจียงตอง) 6 4 2 2 12
36 บ้านห้วยห้า 6 3 2 1 11
37 บ้านแม่ออกเหนือ 6 2 1 1 9
38 บ้านสาม 6 1 2 0 9
39 บ้านกองแปใต้ 5 4 0 2 9
40 บ้านแม่กองแป 5 3 2 2 10
41 อนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง) 5 2 2 4 9
42 บ้านแม่ก๋อน 5 2 0 1 7
43 บ้านห้วยหมากหนุน 5 1 1 2 7
44 บ้านทุ่งแพม 5 0 0 0 5
45 บ้านห้วยผึ้ง 4 10 7 6 21
46 บ้านห้วยวอก 4 7 0 1 11
47 บ้านห้วยปลากั้ง 4 4 1 1 9
48 อนุบาลแม่สะเรียง (บ้านโป่ง) 4 3 2 0 9
49 บ้านต้นงิ้ว 4 3 1 1 8
50 บ้านป่าหมาก 4 3 1 1 8
51 บ้านผาเยอ 4 3 0 0 7
52 บ้านแม่เตี๋ย 4 2 2 1 8
53 บ้านห้วยกองมูล 4 2 1 0 7
54 บ้านจอซิเดอเหนือ 4 0 1 0 5
55 ทิยาเพอ สาขาห้วยไชยยงค์ 4 0 0 1 4
56 บ้านแม่จ๊าง 3 9 5 2 17
57 บ้านแม่ต้อบเหนือ 3 6 2 0 11
58 บ้านส้มป่อย 3 5 3 0 11
59 อนุบาลแม่ลาน้อย 3 4 1 3 8
60 บ้านแม่เงา 3 3 1 1 7
61 บ้านเสาหิน 3 3 0 1 6
62 บ้านอุมดาใต้ 3 3 0 0 6
63 บ้านแม่ลาย 3 2 1 1 6
64 ล่องแพวิทยา 3 2 1 0 6
65 บ้านห้วยม่วง 3 2 0 1 5
66 บ้านห้วยกู่ป๊ะ 3 1 1 1 5
67 บ้านแม่จอ 3 1 0 0 4
68 บ้านห้วยน้ำใส 3 0 2 0 5
69 ราชประชานุเคราะห์ 21 3 0 1 0 4
70 บ้านแม่ฮุ 3 0 0 1 3
71 บ้านแม่กองคา 3 0 0 0 3
72 บ้านแม่นาจาง 2 7 0 1 9
73 บ้านกอกหลวง 2 5 4 2 11
74 บ้านแม่หลุย 2 5 1 2 8
75 บ้านแม่แพ 2 5 1 1 8
76 เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10 2 4 3 1 9
77 บ้านแม่แลบ 2 3 2 2 7
78 บ้านแม่ปาง 2 3 2 1 7
79 บ้านอุมดาเหนือ 2 3 0 3 5
80 บ้านแม่ตอละ 2 3 0 0 5
81 บ้านแม่กะไน 2 2 2 5 6
82 บ้านแม่ต้อบใต้ 2 2 1 0 5
83 สังวาลย์วิทยา 2 2 0 0 4
84 บ้านแม่นาจางเหนือ 2 1 1 3 4
85 บ้านห้วยกระต่าย 2 1 1 0 4
86 บ้านแม่เกาะวิทยา 2 1 1 0 4
87 บ้านแม่สวรรค์น้อย 2 1 0 1 3
88 บ้านห้วยมะกอก 2 1 0 1 3
89 บ้านอุมโล๊ะเหนือ 2 1 0 0 3
90 บ้านกอมูเดอ 2 1 0 0 3
91 บ้านผาแดงหลวง 2 1 0 0 3
92 บ้านสบหาร 2 1 0 0 3
93 บ้านหัวลา 2 1 0 0 3
94 บ้านแม่จ๊าง สาขา ดงน้อย-ดงหลวง 2 0 2 3 4
95 บ้านแม่ลิด 2 0 1 0 3
96 บ้านสันติสุข 2 0 1 0 3
97 บ้านแม่ละ 2 0 0 1 2
98 บ้านแม่หาด 2 0 0 1 2
99 บ้านแม่หาร 2 0 0 0 2
100 บ้านคะปวง 2 0 0 0 2
101 บ้านช่างหม้อ 2 0 0 0 2
102 บ้านแม่สวรรค์หลวง 1 4 3 1 8
103 บ้านท่าผาปุ้ม 1 4 1 0 6
104 บ้านห้วยโผ 1 3 2 2 6
105 บ้านดอยงาม 1 2 0 2 3
106 บ้านแม่สามแลบ 1 2 0 1 3
107 บ้านทะโลงเหนือ 1 2 0 0 3
108 บ้านแม่สะแมง 1 2 0 0 3
109 บ้านป่าแก่ 1 1 3 0 5
110 บ้านดูลาเปอร 1 1 2 3 4
111 บ้านแม่สุ 1 1 1 1 3
112 บ้านบุญเลอ 1 1 1 0 3
113 บ้านแม่แพน้อย 1 1 0 1 2
114 บ้านแม่อุมพาย 1 1 0 0 2
115 บ้านห้วยกองก้าด 1 1 0 0 2
116 บ้านแม่สะลาบ 1 1 0 0 2
117 บ้านแม่อุมป๊อก 1 1 0 0 2
118 ป่าโปงสาขาบ้านกองแปเหนือ 1 1 0 0 2
119 บ้านป่าโปง 1 0 2 0 3
120 บ้านสุดห้วยนา 1 0 1 1 2
121 บ้านต้นงิ้ว สาขาบ้านห้วยเหี๊ยะ 1 0 1 1 2
122 บ้านห้วยห้อม 1 0 1 0 2
123 บ้านห้วยกองเป๊าะ 1 0 1 0 2
124 บ้านฟักทอง 1 0 0 3 1
125 บ้านห้วยไก่ป่า 1 0 0 2 1
126 บ้านแม่ลามา 1 0 0 1 1
127 บ้านหัวแม่โถ 1 0 0 0 1
128 บ้านทิยาเพอ 1 0 0 0 1
129 บ้านกลอเซโล 1 0 0 0 1
130 บ้านดงใหม่ 1 0 0 0 1
131 บ้านห้วยไม้ซาง 1 0 0 0 1
132 บ้านแม่สะเรียง 1 0 0 0 1
133 บ้านแม่โถใต้ 1 0 0 0 1
134 อนุบาลตำบลบ้านกาศ 1 0 0 0 1
135 บ้านห้วยไก่ป่าวิทยา 0 2 1 1 3
136 บ้านดงกู่ 0 2 1 0 3
137 อนุบาลเทศบาลแม่ลาน้อย 0 2 0 0 2
138 บ้านแม่สะกั๊วะ 0 1 2 1 3
139 บ้านทีฮือลือ 0 1 1 1 2
140 บ้านแม่งะ 0 1 1 0 2
141 บ้านแม่คะตวน 0 1 0 2 1
142 บ้านห้วยปางผาง 0 1 0 0 1
143 บ้านศรีมูลเมือง 0 1 0 0 1
144 บ้านแม่ลาผาไหว 0 1 0 0 1
145 บ้านแม่เกาะ 0 1 0 0 1
146 บ้านแม่สะปึ๋งใต้ 0 0 2 0 2
147 บ้านแม่ปุ๋น 0 0 1 0 1
148 ศูนย์การเรียนรู้ ตชด. บ้านแม่เหลอ 0 0 1 0 1
149 รัตนประทีปวิทยา 0 0 1 0 1
150 บ้านห้วยหมูพิทยา 0 0 0 2 0
151 บ้านเครอะบอ 0 0 0 2 0
152 บ้านแม่ทะลุ 0 0 0 1 0
153 บ้านแม่ออก 0 0 0 1 0
154 อนุบาลเทศบาลตำบลแม่ยวม 0 0 0 1 0
155 บ้านขุนวง 0 0 0 1 0
156 บ้านแม่อมลาน 0 0 0 1 0
157 บ้านแม่และ 0 0 0 0 0
รวม 647 342 182 173 1,344