หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 2
ระหว่าง วันที่ 5 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายบุญชู จันทร์ดำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ประธานคณะกรรมการอำนวยการ
2 นายจรูญ แสนวิจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ
3 นายจันทร์ วังกัลยา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการอำนวยการ
4 นายยนต์ ชัยชนะ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ กรรมการและเลขานุการอำนวยการ
5 นายไพศาล ที่รัก ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะอำนวยการ
6 นายชัยวัตน์ คลังทรัพย์ ผอ.กลุ่มบริหารงานเอกชน คณะกรรมการอำนวยการ
7 นางมาลัย ไทยดำรวค์ ผอ.กลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการอำนวยการ
8 นางอำภา สุวรรณลพ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล คณะกรรมการอำนวยการ
9 นางอานงค์ ปินตา ผอ.กลุ่มแผน คณะกรรมการอำนวยการ
10 นายจำลอง ศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนทองสวัสดิ์วืทยาคาร ประธานคณะกรรมการฝ่ายสถานที่
11 นางปิ่นมณี ณ เชียงใหม่ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญการ กรรมการฝ่ายสถานที่
12 นายเกษม กันทาหอม ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา33(บ้านทุ่งพร้าว) รองประธานคณะกรรมการฝ่ายสถานที่
13 นางสมใจ อินทะสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพ ที่ 193 รองประธานคณะกรรมการฝ่ายสถานที่
14 นายสุริยัน ใจน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่วิทยา รองประธานคณะกรรมการฝ่ายสถานที่
15 นายอินสอน อินตาวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ ประธานคณะกรรมการฝ่ายเสียง เสียง
16 นายสุรพล ศรีศิลป์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
17 นางจิตราภรณ์ เครือซุย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
18 นางนพเก้า ที่รัก ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
19 นางสาวกนกอร ติ๊บหลาน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
20 นายดิเรก ศรีมาลี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ กรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
21 นางสาวปรียานุช อุปถัมภ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
22 นายณรงค์ ศิริอางค์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ กรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
23 นางมยุรา วิไล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
24 นางพะเยาว์ นิยม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ กรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
25 นายชัชวาลย์ แตงกล่อม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ กรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
26 นายประชัน แสนใจ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ กรรมการประจำกลุ่มสาระปฐมวัย/เด็กพิเศษ
27 นายสิทธิพงษ์ แก้วธิวัง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ กรรมการประจำกลุ่มสาระปฐมวัย/เด็กพิเศษ
28 นายวรเชษฐ จันทร์ทารี เจ้าหน้าที่ธุรการ กรรมการจัดการข้อมูลคะแนนการแข่งขัน

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นายไพศาล ที่รัก 0876476081
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 โทร 053621303 ต่อ 22
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]