หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียน ตชด.บ้านตูน 0 0 0
2 009 โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ 15 32 19
3 010 โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่า 21 44 37
4 011 โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา 39 119 54
5 012 โรงเรียนดอนชัยวิทยา 14 52 28
6 013 โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 27 51 35
7 014 โรงเรียนทิยาเพอ สาขาห้วยไชยยงค์ 5 8 7
8 017 โรงเรียนบ้านกลอเซโล 4 5 3
9 018 โรงเรียนบ้านกอกหลวง 14 17 16
10 019 โรงเรียนบ้านกองก๋อย 31 51 32
11 020 โรงเรียนบ้านกองแปใต้ 11 20 17
12 021 โรงเรียนบ้านกอมูเดอ 3 7 6
13 022 โรงเรียนบ้านกะริคี 0 0 0
14 026 โรงเรียนบ้านขุนวง 1 1 1
15 025 โรงเรียนบ้านขุนวงเหนือ 0 0 0
16 023 โรงเรียนบ้านขุนแม่ต้อบ 0 0 0
17 024 โรงเรียนบ้านขุนแม่ลา 15 40 24
18 027 โรงเรียนบ้านคะปวง 5 10 6
19 029 โรงเรียนบ้านจอซิเดอเหนือ 5 9 8
20 030 โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 23 44 34
21 031 โรงเรียนบ้านช่างหม้อ 3 4 4
22 032 โรงเรียนบ้านซิวาเดอ 37 66 52
23 033 โรงเรียนบ้านดงกู่ 3 3 3
24 034 โรงเรียนบ้านดงใหม่ 1 1 1
25 035 โรงเรียนบ้านดอยงาม 5 7 6
26 036 โรงเรียนบ้านดอยเลี่ยม 0 0 0
27 037 โรงเรียนบ้านดูลาเปอร 8 15 11
28 039 โรงเรียนบ้านต้นงิ้ว 11 36 20
29 038 โรงเรียนบ้านต้นงิ้ว สาขาบ้านห้วยเหี๊ยะ 3 8 4
30 040 โรงเรียนบ้านทะโลงเหนือ 3 5 4
31 044 โรงเรียนบ้านทิยาเพอ 1 5 2
32 045 โรงเรียนบ้านทีฮือลือ 3 3 3
33 046 โรงเรียนบ้านทุ่งแพม 8 16 10
34 188 โรงเรียนบ้านท่าตาฝั่ง 11 19 16
35 042 โรงเรียนบ้านท่าผาปุ้ม 6 10 6
36 043 โรงเรียนบ้านท่าสองแคว 19 45 31
37 047 โรงเรียนบ้านนาดอย 11 26 18
38 048 โรงเรียนบ้านบุญเลอ 6 15 10
39 053 โรงเรียนบ้านปู่แก้ว 0 0 0
40 051 โรงเรียนบ้านป่าหมาก 12 17 15
41 052 โรงเรียนบ้านป่าหมากวิทยา 0 0 0
42 049 โรงเรียนบ้านป่าแก่ 5 8 6
43 050 โรงเรียนบ้านป่าโปง 5 12 5
44 055 โรงเรียนบ้านผาเยอ 7 21 11
45 054 โรงเรียนบ้านผาแดงหลวง 3 7 4
46 056 โรงเรียนบ้านพระบาทห้วยผึ้ง 0 0 0
47 057 โรงเรียนบ้านพะมอลอ 0 0 0
48 060 โรงเรียนบ้านฟักทอง 4 8 5
49 123 โรงเรียนบ้านละอูบ 31 48 43
50 126 โรงเรียนบ้านศรีมูลเมือง 1 2 2
51 128 โรงเรียนบ้านสบหาร 3 15 8
52 127 โรงเรียนบ้านสบเมย 10 30 18
53 130 โรงเรียนบ้านสันติสุข 3 3 3
54 131 โรงเรียนบ้านสาม 10 12 11
55 132 โรงเรียนบ้านสุดห้วยนา 5 11 6
56 129 โรงเรียนบ้านส้มป่อย 12 36 21
57 134 โรงเรียนบ้านหนองม่วน 0 0 0
58 166 โรงเรียนบ้านหัวลา 6 15 8
59 165 โรงเรียนบ้านหัวแม่โถ 3 5 5
60 135 โรงเรียนบ้านห้วยกระต่าย 4 6 5
61 136 โรงเรียนบ้านห้วยกองก้าด 3 4 3
62 140 โรงเรียนบ้านห้วยกองมูล 8 18 12
63 138 โรงเรียนบ้านห้วยกองมูล สาขาขุนแม่คะตวน 0 0 0
64 139 โรงเรียนบ้านห้วยกองมูล สาขาบ้านห้วยทิชะ 0 0 0
65 137 โรงเรียนบ้านห้วยกองเป๊าะ 2 2 2
66 141 โรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง 11 23 17
67 142 โรงเรียนบ้านห้วยกู่ป๊ะ 6 15 8
68 146 โรงเรียนบ้านห้วยทราย 11 21 14
69 147 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส 5 7 5
70 148 โรงเรียนบ้านห้วยปลากั้ง 12 21 14
71 149 โรงเรียนบ้านห้วยปางผาง 2 4 4
72 150 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 27 50 42
73 151 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่ 39 77 50
74 154 โรงเรียนบ้านห้วยมะกอก 4 14 8
75 153 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 6 21 9
76 156 โรงเรียนบ้านห้วยวอก 12 17 15
77 157 โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ 28 66 46
78 158 โรงเรียนบ้านห้วยหมากหนุน 10 14 12
79 159 โรงเรียนบ้านห้วยหมูพิทยา 2 4 3
80 160 โรงเรียนบ้านห้วยห้อม 3 4 3
81 161 โรงเรียนบ้านห้วยห้า 12 19 17
82 164 โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้เหนือ 0 0 0
83 163 โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้ใต้ 20 37 29
84 145 โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ 13 31 22
85 162 โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง 14 20 19
86 152 โรงเรียนบ้านห้วยโผ 9 19 10
87 144 โรงเรียนบ้านห้วยไก่ป่า 3 7 3
88 143 โรงเรียนบ้านห้วยไก่ป่าวิทยา 4 4 4
89 155 โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซาง 1 1 1
90 167 โรงเรียนบ้านอมพาย 24 56 37
91 169 โรงเรียนบ้านอุมดาเหนือ 12 22 16
92 168 โรงเรียนบ้านอุมดาใต้ 11 19 14
93 170 โรงเรียนบ้านอุมโล๊ะเหนือ 4 7 6
94 028 โรงเรียนบ้านเครอะบอ 2 2 2
95 124 โรงเรียนบ้านเลโคะ 33 66 40
96 125 โรงเรียนบ้านเวฬุวัน 0 0 0
97 133 โรงเรียนบ้านเสาหิน 8 21 14
98 058 โรงเรียนบ้านแพะพิทยา 37 93 62
99 062 โรงเรียนบ้านแม่กวางเหนือ 0 0 0
100 061 โรงเรียนบ้านแม่กวางใต้ 0 0 0
101 063 โรงเรียนบ้านแม่กองคา 3 9 6
102 064 โรงเรียนบ้านแม่กองแป 13 29 15
103 066 โรงเรียนบ้านแม่กะไน 13 27 19
104 065 โรงเรียนบ้านแม่ก๋อน 8 23 12
105 069 โรงเรียนบ้านแม่ขีด 25 59 47
106 070 โรงเรียนบ้านแม่คะตวน 3 3 3
107 072 โรงเรียนบ้านแม่งะ 3 6 5
108 074 โรงเรียนบ้านแม่จอ 4 11 7
109 076 โรงเรียนบ้านแม่จ๊าง 23 42 31
110 075 โรงเรียนบ้านแม่จ๊าง สาขา ดงน้อย-ดงหลวง 11 19 14
111 079 โรงเรียนบ้านแม่ตอละ 5 8 8
112 078 โรงเรียนบ้านแม่ต้อบเหนือ 13 20 17
113 077 โรงเรียนบ้านแม่ต้อบใต้ 6 10 10
114 083 โรงเรียนบ้านแม่ทะลุ 3 5 2
115 084 โรงเรียนบ้านแม่นาจาง 11 30 19
116 085 โรงเรียนบ้านแม่นาจางเหนือ 7 14 9
117 086 โรงเรียนบ้านแม่ปอถ่า 0 0 0
118 087 โรงเรียนบ้านแม่ปาง 11 24 17
119 088 โรงเรียนบ้านแม่ปุ๋น 1 3 2
120 092 โรงเรียนบ้านแม่ละ 3 4 3
121 093 โรงเรียนบ้านแม่ลาผาไหว 1 3 2
122 094 โรงเรียนบ้านแม่ลามา 2 4 3
123 095 โรงเรียนบ้านแม่ลาย 8 12 10
124 096 โรงเรียนบ้านแม่ลิด 4 7 4
125 099 โรงเรียนบ้านแม่สวด 54 94 69
126 100 โรงเรียนบ้านแม่สวรรค์น้อย 5 5 5
127 101 โรงเรียนบ้านแม่สวรรค์หลวง 9 11 10
128 102 โรงเรียนบ้านแม่สะกั๊วะ 4 4 4
129 103 โรงเรียนบ้านแม่สะกึ๊ด 0 0 0
130 104 โรงเรียนบ้านแม่สะปึ๋ง 0 0 0
131 105 โรงเรียนบ้านแม่สะปึ๋งใต้ 2 7 3
132 108 โรงเรียนบ้านแม่สะลาบ 3 8 6
133 107 โรงเรียนบ้านแม่สะเรียง 1 3 2
134 106 โรงเรียนบ้านแม่สะแมง 3 3 3
135 109 โรงเรียนบ้านแม่สามแลบ 5 8 6
136 110 โรงเรียนบ้านแม่สุ 4 5 3
137 111 โรงเรียนบ้านแม่หลุย 11 23 17
138 112 โรงเรียนบ้านแม่หาด 3 6 4
139 113 โรงเรียนบ้านแม่หาร 2 2 2
140 114 โรงเรียนบ้านแม่อมลาน 1 1 1
141 115 โรงเรียนบ้านแม่ออก 2 8 4
142 116 โรงเรียนบ้านแม่ออกเหนือ 10 20 15
143 117 โรงเรียนบ้านแม่อุมป๊อก 2 3 2
144 118 โรงเรียนบ้านแม่อุมพาย 2 5 4
145 119 โรงเรียนบ้านแม่อุมลอง 0 0 0
146 120 โรงเรียนบ้านแม่อุมลองหลวง 0 0 0
147 121 โรงเรียนบ้านแม่ฮุ 4 12 7
148 068 โรงเรียนบ้านแม่เกาะ 1 3 2
149 067 โรงเรียนบ้านแม่เกาะวิทยา 4 5 5
150 073 โรงเรียนบ้านแม่เงา 11 34 16
151 080 โรงเรียนบ้านแม่เตี๋ย 12 36 13
152 071 โรงเรียนบ้านแม่แคะ 0 0 0
153 090 โรงเรียนบ้านแม่แพ 9 18 11
154 089 โรงเรียนบ้านแม่แพน้อย 3 6 4
155 091 โรงเรียนบ้านแม่แพหลวง 0 0 0
156 097 โรงเรียนบ้านแม่แลบ 9 13 10
157 098 โรงเรียนบ้านแม่และ 1 1 1
158 082 โรงเรียนบ้านแม่โถ 28 45 31
159 081 โรงเรียนบ้านแม่โถใต้ 1 1 1
160 059 โรงเรียนบ้านโพซอ 36 64 54
161 122 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 22 58 35
162 171 โรงเรียนป่าโปงสาขาบ้านกองแปเหนือ 3 6 5
163 174 โรงเรียนรัตนประทีปวิทยา 1 2 2
164 177 โรงเรียนลุ่มน้ำวิทยา 0 0 0
165 176 โรงเรียนล่องแพวิทยา 6 17 10
166 178 โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง 17 36 27
167 179 โรงเรียนสังวาลย์วิทยา 5 12 9
168 186 โรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง) 19 46 29
169 184 โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย 12 19 14
170 185 โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง (บ้านโป่ง) 10 17 10
171 187 โรงเรียนอุมโละ สาขาล่องแพวิทยา 0 0 0
172 008 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10 11 21 15
173 172 โรงเรียนเพียงหลวง 11 (โรงเรียนบ้านสล่าเจียงตอง) 14 21 15
174 016 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) 38 114 62
175 180 โรงเรียนอนุบาลกฤษณพรรณ 0 0 0
176 183 โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ 20 39 26
177 173 โรงเรียนร่มฉัตรวิทยา (เทศบาล ๒) 19 41 25
178 190 โรงเรียนอนุบาลตำบลบ้านกาศ 1 3 2
179 181 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ยวม 2 4 2
180 182 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลแม่ลาน้อย 2 6 4
181 015 โรงเรียนไท่จง 16 36 20
182 175 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 14 28 16
183 002 โรงเรียน ตชด.แม่ลางิ้ว 0 0 0
184 004 โรงเรียน ศูนย์การเรียนรู้ ตชด. บ้านจอปราคี 0 0 0
185 005 โรงเรียน ศูนย์การเรียนรู้ ตชด. บ้านปอหมื้อ 0 0 0
186 007 โรงเรียน ศูนย์การเรียนรู้ ตชด. บ้านวาทู 0 0 0
187 006 โรงเรียน ศูนย์การเรียนรู้ ตชด. บ้านแม่เหลอ 1 1 1
188 003 โรงเรียน ศูนย์การเรียนรู้ ตชด. บ้านโกแประ 0 0 0
รวม 1550 3209 2176
5385

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นายไพศาล ที่รัก 0876476081
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 โทร 053621303 ต่อ 22
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]