หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-msn2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
1. นางอุไรวรรณ มณีธรโรงเรียนบ้านแม่เตี๋ยประธานกรรมการ
2. นางสาวอาภา ประยูรโรงเรียนบ้านห้วยกุ้งรองประธานกรรมการ
3. นายธิติ ธิติภูมิเดโชตระกูลโรงเรียนบ้านแม่อุมพายกรรมการ
4. นางพูลเพ็ญ ชาญณรงค์โรงเรียนบ้านคะปวงกรรมการ
5. นางสาวอภิรดี เลาซางโรงเรียนบ้านป่าหมากวิทยากรรมการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
1. นางขวัญธัญญาธรณ์ จันทะเมธีโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33(บ้านทุ่งพร้าว)ประธานกรรมการ
2. นายจตุรงค์ เดชะวงค์โรงเรียนบ้านขุนแม่ลากรรมการ
3. นางสาวสิวารี ใจมาดีโรงเรียนบ้านแม่ลิดกรรมการ
4. นางสาววนาลี แสงจันทร์โรงเรียนบ้านห้วยแห้งกรรมการ
5. นางสาวพิมพ์พร ณ วรรณติ๊บโรงเรียนบ้านละอูบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นางสุภาพร ใจแสนโรงเรียนบ้านห้วยไก่ป่าวิทยาประธานกรรมการ
2. นายฉัตรชัย ก้อนมณีโรงเรียนอุมดาใต้รองประธานกรรมการ
3. นางสาวธิดารัตน์ ชัยรัตน์โรงเรียนบ้านแม่ขีดกรรมการ
4. นายเสริมเกียรติ ดวงทิพย์โรงเรียนดอยงามกรรมการ
5. นางสาวฟ้าหงษ์ ธรรมขันธ์โรงเรียนบ้านป่าหมากวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
1. นางพัชรินทร์ นิเทโรงเรียนบ้านไร่วิทยาประธานกรรมการ
2. นางพิศวาส อินทรัตน์โรงเรียนบ้านท่าสองแควรองประธานกรรมการ
3. นางกฤษณา สุวรรณลพโรงเรียนบ้านแม่ต้อบเหนือกรรมการ
4. นางสยามล เพียรงานโรงเรียนบ้านห้วยโผกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
1. นางกุญช์ภัสส์ พงษ์พานิชย์โรงเรียนบ้านแม่ปุ๋นประธานกรรมการ
2. นางวิไลลักษณ์ หยกอาภาสิริโรงเรียนบ้านแม่จ๊างกรรมการ
3. นางสาวณัฐวดี ศรีวิชัยโรงเรียนบ้านโพซอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
1. นางสายสุดา ตาบังโรงเรียนบ้านห้วยทรายประธานกรรมการ
2. นางกฤษณา สุวรรณลพโรงเรียนบ้านแม่ต้อบเหนือรองประธานกรรมการ
3. นายชุมพร แจ้งจิตรโรงเรียนพระบาทห้วยผึ้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
1. นางอวยพร วังกัลยาโรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง)ประธานกรรมการ
2. นางอำภา สว่างชัยพรโรงเรียนบ้านแม่อุมป๊อกรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพิกุล บุญทิโรงเรียนบ้านห้วยสิงห์กรรมการ
4. นางนรรัตน์ ยาใจโรงเรียนอุมดาเหนือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
1. นางสาวชนิดาภา วงศ์ไชยยาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา33(บ้านทุ่งพร้าว)ประธานกรรมการ
2. นางปราจิน สายฝั้นโรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่ารองประธานกรรมการ
3. นายภูวดล มณีวรณ์โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์กรรมการ
4. นางสาววราภรณ์ สลีอ่อนโรงเรียนเลโค๊ะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางพัชราภรณ์ ชัยปัญญาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33(บ้านทุ่งพร้าว)ประธานกรรมการ
2. นายมนัส แก้วทะวันโรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่ารองประธานกรรมการ
3. นางสาวสาธิตา กัณนิภาโรงเรียนห้วยหมากหนุนกรรมการ
4. นางอัจฉริยาพร กำจัดโรงเรียนบ้านแม่กองคากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางผ่องศรี คำสัตย์โรงเรียนบ้านแม่สวรรค์น้อยประธานกรรมการ
2. นางธัญญารัตน์ โฉมพรรณโรงเรียนบ้านแม่ออกเหนือกรรมการ
3. นางมิ่งขวัญ อัตไพบูลย์โรงเรียนห้วยกู่ป๊ะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางอัจฉราพรรณ หอมนานโรงเรียนบ้านกองก๋อยประธานกรรมการ
2. นางคนึงนิตย์ สมแก้วโรงเรียนสันติสุขรองประธานกรรมการ
3. นายกวิน เป็กตีปินโรงเรียนบ้านแม่โถกรรมการ
4. นางสาววราภรณ์ ปันอิ่นโรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3
1. นางดรุณี หมอกคำจันโรงเรียนแม่สวดประธานกรรมการ
2. นางสาวธัญญารัตน์ ณ น่านโรงเรียนบ้านห้วยทรายกรรมการ
3. นางสาวอังคณา วงค์อ้ายโรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้ใต้กรรมการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6
1. นางเขมรักษ์ กุมารสิทธิ์โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางนาตญา จันแสนโรงเรียนบ้านแพะพิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวขนิษฐา พิศฎางค์โรงเรียนแม่จ๊างกรรมการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
1. นางพรฉวี ธิทะโรงเรียนบ้านแม่โถประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา เหมืองหม้อโรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193รองประธานกรรมการ
3. นางทิพากร บุญสนองโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษากรรมการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
1. นางชยาภรณ์ แจ้งจิตรโรงเรียนบ้านท่าสองแควประธานกรรมการ
2. นางสาววรัญญา อุ่นเรือนโรงเรียนบ้านห้วยผึ้งรองประธานกรรมการ
3. นางศิริขวัญ เพ็ญจิตต์โรงเรียนบ้านแม่เงากรรมการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
1. นางทัตพร คำยืนโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางวาสนา แก้วใสโรงเรียนบ้านท่าสองแควรองประธานกรรมการ
3. นางทักษ์วรัตม์ ศรีใจวงศ์โรงเรียนบ้านห้วยกองก้าดกรรมการ
4. นายพรชัย สุนภาสถาพรโรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10กรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นางศุภลักษ์ ปินตาโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริกาญจน์ ทองวาฤทธิ์โรงเรียนบ้านต้นงิ้ว สาขาบ้านห้วยเหี๊ยะกรรมการ
3. นางสาวรัชฎาภรณ์ ศรีสวัสดิ์โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง(บ้านโป่ง)กรรมการ
4. นางสาววลัยลักษณ์ มูลไวโรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบกรรมการ
5. นางสาวสุภัตรา จันแก้วโรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางนงลักษณ์ ศรีสวัสดิ์โรงเรียนบ้านไร่วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวพิทยาภรณ์ วงค์เทพโรงเรียนบ้านห้วยม่วงกรรมการ
3. นางสาวชมพูนุช นิธิชนะเจริญพรโรงเรียนบ้านละอูบกรรมการ
4. นางสาวนวลจันทร์ จอมเมืองกาศโรงเรียนบ้านอมพายกรรมการ
5. นางปราณี จันทร์วันโรงเรียนอุมดาใต้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายบุญช่วย ขัติยะโรงเรียนห้วยไม้ซางประธานกรรมการ
2. นางโสมสราริน ผิวนวลโรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193กรรมการ
3. นางสาววิภา เจริญเล็กโรงเรียนห้วยฮากไม้ใต้กรรมการ
4. นายอลงกรณ์ บุญลือโรงเรียนบ้านท่าตาฝั่งกรรมการ
5. นางสาวกาญจนา น้อยสกุลโรงเรียนบ้านโพซอกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางอัมพร อินตาวงษ์โรงเรียนบ้านน้ำดิบประธานกรรมการ
2. นางสังวาลย์ ใจมาดีโรงเรียนบ้านป่าหมากรองประธานกรรมการ
3. นางผกามาศ ปิ่นประยูรโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33กรรมการ
4. นายสราวุฒิ ตุ้ยมูลโรงเรียนบ้านเพียงหลวง11กรรมการ
5. นางพรนรินทร์ มะโนคำโรงเรียนบ้านไร่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางอัมพร อินตาวงษ์โรงเรียนบ้านน้ำดิบประธานกรรมการ
2. นางสังวาลย์ ใจมาดีโรงเรียนบ้านป่าหมากรองประธานกรรมการ
3. นางผกามาศ ปิ่นประยูรโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33กรรมการ
4. นางสาวกาญจนา น้อยสกุลโรงเรียนบ้านโพซอกรรมการ
5. นางพรนรินทร์ มะโนคำโรงเรียนบ้านไร่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
1. นางนุชจีราภรณ์ จิตรค้ำคุณโรงเรียนบ้านแม่สวดประธานกรรมการ
2. นางศุมารินทร์ ไชยประโคมโรงเรียนบ้านห้วยสิงห์กรรมการ
3. นางเกตุสุดา วรรณวินิจโรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นางนุชจีราภรณ์ จิตรค้ำคุณโรงเรียนบ้านแม่สวดประธานกรรมการ
2. นางศุมารินทร์ ไชยประโคมโรงเรียนบ้านห้วยสิงห์กรรมการ
3. นางเกตุสุดา วรรณวินิจโรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นายทวุธ วงค์วงค์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33ประธานกรรมการ
2. นางสุรีย์พร สิงห์แก้วโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคารกรรมการ
3. นายจักรวาล รักสกุลใหม่โรงเรียนบ้านแพะวิทยากรรมการ
4. นางดวงพร คงนาโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวสุภาพร ผาติธีรกุลเดชโรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายทวุธ วงค์วงค์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33ประธานกรรมการ
2. นายนิวัติ จงสร้างสรรค์โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่กรรมการ
3. นายจักรวาล รักสกุลใหม่โรงเรียนบ้านแพะวิทยากรรมการ
4. นางดวงพร คงนาโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวสุภาพร ผาติธีรกุลเดชโรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นางสุกัลยา วงค์บุญโรงเรียนบ้านห้วยทรายประธานกรรมการ
2. นายอภิวัฒน์ อภิวงศ์งามโรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการ
3. นางจันจิรา ศรีบุศย์โรงเรียนแม่แลบกรรมการ
4. นางสาววรวลัญช์ กันภิบาลโรงเรียนบ้านแม่อุมป๊อกกรรมการ
5. นางสาวนวลจันทร์ จอมเมืองกาศโรงเรียนบ้านอมพายกรรมการ
6. นางสาวภรพิชญา นิธิศดำรงโรงเรียนบ้านห้วยสิงห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นายบุญช่วย ขัติยะโรงเรียนบ้านห้วยไม้ซางประธานกรรมการ
2. นางปราณี ขันธะสีมาโรงเรียนป่าโปงสาขาบ้านกองแปเหนือกรรมการ
3. นายสราวุฒิ ตุ้ยมูลโรงเรียนบ้านเพียงหลวง11กรรมการ
4. นางจันทร์วิภา ขันธ์ศรีโรงเรียนบ้านอุมดาเหนือกรรมการ
5. นางสาวศันสนีย์ มูลปัญญาโรงเรียนบ้านเลโคะกรรมการ
6. นางสาวผ่องพรรณ เกษมมณีวรรณ์โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายสิรวิชญ์ มะโนธรรมโรงเรียนบ้านอุมดาเหนือประธานกรรมการ
2. นายสงกรานต์ พันเลิศโรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่รองประธานกรรมการ
3. นายอลงกรณ์ บุญลือโรงเรียนบ้านท่าตาฝั่งกรรมการ
4. นางปราณี จันทร์วันโรงเรียนอุมดาใต้กรรมการ
5. นางสาวสกุลรัตน์ ไพรธรฤทธิ์โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์กรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางสาวนฤนาท วัฒนวงษ์โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบประธานกรรมการ
2. นางจงศิริ วิวัฒน์เชาว์พันธ์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา33(บ้านทุ่งพร้าว)รองประธานกรรมการ
3. นางสาวจิตราวดี เร่งถนอมทรัพย์โรงเรียนบ้านห้วยทรายกรรมการ
4. นางเดือนฉาย ปัญญาโรงเรียนบ้านแม่ลิดกรรมการ
5. นางสาวจุรีรัตน์ วรรณวินิจโรงเรียนบ้านแม่แลบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางวิราวรรณ์ มีศรีโรงเรียนบ้านแพะพิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวเกศฎา เขียวมณีโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางรสสุคนธ์ รุ้งประนมกรโรงเรียนบ้านท่าผาปุ้มกรรมการ
4. นายทวี เทียมคีร์โรงเรียนบ้านแม่จ๊างกรรมการ
5. นางรัชฎาภรณ์ คำปัน โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นางณัชชา โพธิ์ดีโรงเรียนบ้านแม่สวดประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐรดา ปิ่นประยูรโรงเรียนบ้านไร่วิทยารองประธานกรรมการ
3. นางพิมพร พจนาปิยะกุลโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษากรรมการ
4. นางสาวบุณยวีย์ คงความดีโรงเรียนโพซอกรรมการ
5. นายณัฐพล ทาปิยะ โรงเรียนบ้านกองก๋อยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางจีรภา แก้ววงค์โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายณรงค์เดช พงษ์พันธ์โรงเรียนบ้านแม่โถกรรมการ
3. นางธีรดา สิงห์สูตรโรงเรียนบ้านแม่กองแปกรรมการ
4. นางสาวพรพรรณ ทะนันไชยโรงเรียนบ้านแม่สวดกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นางอินธิรา ธนรัตนพิศาลโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางชิดชไม พงษ์พันธ์โรงเรียนแม่ปางรองประธานกรรมการ
3. นางสาววัชราภรณ์ กล่ำแย้มโรงเรียนบ้านทะโลงเหนือกรรมการ
4. นายศุภชัย แก้วศักดิ์โรงเรียนบ้านต้นงิ้วกรรมการ
5. นางสาวดนิตา ดีเพียรโรงเรียนบ้านห้วยโผกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวพนิดา วงศ์อ้ายโรงเรียนบ้านห้วยทรายประธานกรรมการ
2. นายสิทธิชัย ผาติศิลปกิจโรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่กรรมการ
3. นางสุวลักษณ์ ประดิษฐ์ชัย โรงเรียนบ้านแม่สามแลบกรรมการ
4. นางสาวนันทวิกา บุญเมืองโรงเรียนห้วยหมากหนุนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นางสาวอรชา ทองประดิษฐ์โรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง)ประธานกรรมการ
2. นางสาววัชราภรณ์ น้อยสกุลโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายรณชัย เรืองแดงโรงเรียนไทจ่งกรรมการ
4. นางสาวจำลองลักษณ์ พันธ์จันทร์ โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์กรรมการ
5. นางสาวกันต์กมล คุณรัตน์ โรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางสร้อยฟ้า ขยันงานโรงเรียนส้งวาลย์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาววัชราภรณ์ อินมาโรงเรียนแม่กะไนรองประธานกรรมการ
3. นางธิดารัตน์ อินต๊ะชุมโรงเรียนบ้านอุมโล๊ะเหนือกรรมการ
4. นางรัตติยาพร มุ่งดีโรงเรียนบ้านส้มป่อยกรรมการ
5. นางสาวฝนทิพย์ ธนชัยสิทธิกุลโรงเรียนบ้านห้วยทรายกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นางปราจิน สายฝั้นโรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่าประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพัตรา ดวงดีโรงเรียนบ้านห้วยสิงห์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวรสสุคนธ์ องอาจโรงเรียนบ้านแม่เงากรรมการ
4. นางสาววรัญญาพร ฝั่นเต่ยโรงเรียนบ้านท่าสองแควกรรมการ
5. นางสาวดรุณี เชวงกิจไพศาลโรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางอัมพร เชิงสะอาดโรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ประธานกรรมการ
2. นางกิติพร แซ่ว้างโรงเรียนบ้านแม่ลาผาไหวกรรมการ
3. นางรุ่งอรุณ คชไพรโรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193กรรมการ
4. นางสาวนิมิตพร จันตาโรงเรียนกรรมการ
5. นางกรรณิการ์ ประจักษ์พนาโรงเรียนบ้านดูลาเปอร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
1. นายสิทธิศักดิ์ ชูสินทรัพย์ โรงเรียนป่าแก่ประธานกรรมการ
2. นายกิตติพันธ์ ปวงคำโรงเรียนบ้านห้วยกุ้งรองประธานกรรมการ
3. นางพัฒนาภรณ์ บุญสุทธิ์ โรงเรียนบ้านห้วยกู่ป๊ะกรรมการ
4. นายสุวิทย์ มณีทองโรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้ใต้กรรมการ
5. นางวนิดา คำลือโรงเรียนบ้านแม่หลุยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นางสรินยา ไผทรัตนตรัยโรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดงกรรมการ
2. นางปรัศนีใจ ราชพลแสนโรงเรียนบ้านห้วยไก่ป่าวิทยากรรมการ
3. นางสุทธินันท์ จันตาโลกโรงเรียนบ้านท่าสองแควกรรมการ
4. นายสุเทพ อินถาโรงเรียนจอซิเดอเหนือกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีกิตติพงษ์ ทินแย่งโรงเรียนบ้านแม่กองแปประธานกรรมการ
2. นายธนพัฒน์ สมบูรณ์โรงเรียนบ้านเลโค๊ะรองประธานกรรมการ
3. นางรสสุคนธิ์ รุ้งประนมมกรโรงเรียนบ้านท่าสองแควกรรมการ
4. นายทวี เทียมคีรีโรงเรียนบ้านแม่จ๊างกรรมการ
5. นายอัครเดช แสนวิชัยโรงเรียนบ้านแม่แพหลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. พันจ่าเอกสมเกียรติ บุญชักนำโรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์10ประธานกรรมการ
2. นายณัฐวัฒน์ พูลธวัชโรงเรียนป่าโปงรองประธานกรรมการ
3. นางดวงดาว เจริญเต็มเปี่ยมโรงเรียนบ้านละอูบกรรมการ
4. นางสาวน้ำค้าง แสนยอด โรงเรียนบ้านส้มป่อยกรรมการ
5. นายศุภชัย แก้วศักดิ์โรงเรียนบ้านต้นงิ้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายสากล ชนะบูรณ์โรงเรียนบ้านป่าโปงประธานกรรมการ
2. นายอดิศักดิ์ วงศ์คีรีโรงเรียนบ้านละอูบรองประธานกรรมการ
3. นางสาวมาลี ปัญญาโรงเรียนห้วยไม้ซางกรรมการ
4. นายนายพีรกร สุรินทร์โรงเรียนบ้านแม่แพหลวงกรรมการ
5. นางสาวสุวิมล ยานกุลโรงเรียนบ้านห้วยผึ้งกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางยุพิน ชัยนันตาโรงเรียนบ้านห้วยโผประธานกรรมการ
2. นางรัชนี กาวิโรงเรียนบ้านท่าสองแควรองประธานกรรมการ
3. นางนภควรรณ ธิมาโรงเรียนบ้านศรีมูลเมืองกรรมการ
4. นางสาวณัฐฐิกา มณีรัตน์ผ่องไพรโรงเรียนบ้านห้วยโผกรรมการ
5. นายอรรถพล เทพจันทร์โรงเรียนบ้านห้วยห้อมกรรมการ
6. นายอาทิตย์ จีรยุทธนาโรงเรียนบ้านห้วยผึ้งกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายอรรถพล เทพจันทร์โรงเรียนบ้านห้วยห้อมประธานกรรมการ
2. นายอาทิตย์ จีรยุทธนาโรงเรียนบ้านห้วยผึ้งรองประธานกรรมการ
3. นางสาวณัฐฐิกา มณีรัตน์ผ่องไพรโรงเรียนบ้านห้วยโผกรรมการ
4. นางรัชนี กาวิโรงเรียนบ้านท่าสองแควกรรมการ
5. นางนภควรรณ ธิมาโรงเรียนบ้านศรีมูลเมืองกรรมการ
6. นางยุพิน ชัยนันตาโรงเรียนบ้านห้วยโผกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางวริศรา หลักบุญโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33ประธานกรรมการ
2. นายอรรถชาติ หินแปงโรงเรียนบ้านอมพายรองประธานกรรมการ
3. นางวาริกา สุยะโรงเรียนบ้านแม่ปางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายหล้า ศรีเจริญตระกูลโรงเรียนบ้านโพซอประธานกรรมการ
2. นางสิริพร ฝั้นเต่ยโรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193กรรมการ
3. นางสุดา เกรียงไกรรุ้งโรงเรียนบ้านต้นงิ้วกรรมการ
4. นางสาวกรรณิกา มระศิริโรงเรียนบ้านพะมอลอกรรมการ
5. นางอังคณา วรรณตันโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางฉันทนา ศรีศิลป์โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ประธานกรรมการ
2. นายดำรงค์เดช วงค์ละม่อมโรงเรียนรัตนประทีบวิทยากรรมการ
3. นายธนาคม นะกาลัง โรงเรียนบ้านห้วยแห้งกรรมการ
4. นายเจนตะวัน ศรีวิชัยโรงเรียนบ้านทิยาเพอ สาขาห้วยไชยยงค์ กรรมการ
5. นายเอกลักษณ์ อ้ายนันท์โรงเรียนบ้านห้วยห้อมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางดรุณี หมอกคำจัน โรงเรียนบ้านแม่สวดประธานกรรมการ
2. พระสุพล อาภาธโรวัดดอยเกิ้งกรรมการ
3. พระจีรศักดิ์ สุทฺธมโนวัดอมราวาสกรรมการ
4. นางสาวชนิดาภา วงค์ไชยา โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว)กรรมการ
5. นางสุดฤทัย อ้ายนันท์โรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นางฉันทนา ศรีศิลป์โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ประธานกรรมการ
2. นางสุดฤทัย อ้ายนันท์โรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการ
3. นายพรชัย สุนภาสถาพรโรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10กรรมการ
4. นายถาวร เบ็ญจรงค์ผู้สื่อข่าวท้องถิ่นกรรมการ
5. นายปัญญา ขำเลิศโรงเรียนบ้านสุดห้วยนากรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นางฉันทนา ศรีศิลป์โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ประธานกรรมการ
2. นางสุดฤทัย อ้ายนันท์โรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการ
3. นายถาวร เบ็ญจรงค์ผู้สื่อข่าวท้องถิ่นกรรมการ
4. นายพรชัย สุนภาสถาพร โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10กรรมการ
5. นายปัญญา ขำเลิศโรงเรียนบ้านสุดห้วยนากรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายปรีชา คำภีระโรงเรียนบ้านแม่จอประธานกรรมการ
2. นางสาวมุจลินทร์ บงกชกุสุมาลย์โรงเรียนกอกหลวงรองประธานกรรมการ
3. นายสุรรักษ์ ขจรศักดิ์ศรีโรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางพัชรี ปันทวังโรงเรียนบ้านห้วยทรายประธานกรรมการ
2. นางสาววณิชยา ทาสุภาโรงเรียนบ้านแม่ขีดรองประธานกรรมการ
3. นางธนาพร มั่นอ่าวโรงเรียนบ้านละอูปกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางพิมพ์ประไพ วิริยะภาพโรงเรียนบ้านไร่วิทยาประธานกรรมการ
2. นายเจรฎา กันทาทรัพย์โรงเรียนบ้านแม่โถรองประธานกรรมการ
3. นายพนม แสงจันทร์โรงเรียนบ้านห้วยกู่ปะกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางสาวรังสิมา พิกุลงามโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว)ประธานกรรมการ
2. นายพนมไพร ใจขัดโรงเรียนบ้านห้วยสิงห์กรรมการ
3. นายสุปรีชา ษมาชัยเรืองฤทธิ์โรงเรียนบ้านห้วยม่วงกรรมการ
4. นางสาวน้อมจิต ก้อนเขื่อนโรงเรียนบ้านห้วยสิงห์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นายอดุลย์ เทียนบุญระโรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10ประธานกรรมการ
2. นายหล้า ศรีเจริญตระกูลโรงเรียนบ้านโพซอกรรมการ
3. นางสาวชนิดาภา วงค์ไชยา โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว)กรรมการ
4. นางสาววรรษมน สวาสดิ์ญาติโรงเรียนบ้านสันติสุขกรรมการ
5. นางอังคณา วรรณตันโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางวิไลพร ภักดิ์ปานโรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ประธานกรรมการ
2. นายศุภฤกษ์ นิรัญกิจสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอนกรรมการ
3. นายวิทวัส เจริญศรีพรโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคารกรรมการ
4. นายนิรัติศรัย ตระกูลรุ่งอำไพโรงเรียนบ้านแม่นาจางกรรมการ
5. นายเจนตะวัน ศรีวิชัยโรงเรียนบ้านทิยาเพอ สาขาห้วยไชยงค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
1. นางดรุณี หมอกคำจัน โรงเรียนบ้านแม่สวดประธานกรรมการ
2. พระจีรศักดิ์ จิรธมฺโมวัดอมราวาสกรรมการ
3. พระสุพล อาภาธโรวัดดอยเกิ้งกรรมการ
4. พระเฉลิม สุทฺธมโนวัดทุ่งแล้งกรรมการ
5. นายสมพงษ์ เขื่อนขวาโรงเรียนบ้านท่าผาปุ้มกรรมการ
6. นายสุพจน์ สุขสมหวังโรงเรียนบ้านแม่หารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3
1. นายสมพงษ์ เขื่อนขวาโรงเรียนบ้านท่าผาปุ้มประธานกรรมการ
2. พระสุพล อาภาธโรวัดดอยเกิ้งกรรมการ
3. พระจีรศักดิ์ จิรธมฺโมวัดอมราวาสกรรมการ
4. นางดรุณี หมอกคำจัน โรงเรียนบ้านแม่สวดกรรมการ
5. พระเฉลิม สุทฺธมโนวัดทุ่งแล้งกรรมการ
6. นายสุพจน์ สุขสมหวังโรงเรียนบ้านแม่หารกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายวิรัตน์ คำเรืองโรงเรียนบ้านแม่ต๊อบเหนือประธานกรรมการ
2. นายวรเกียรติ จันทร์ศรีโรงเรียนบ้านเครอะบอกรรมการ
3. นายเทวฤทธิ์ ประสมสงค์โรงเรียนบ้านแม่หาดกรรมการ
4. นายกำพล สืบสกุลพรหมโรงเรียนบ้านกลอเซโลกรรมการ
5. นายสุวิจักขณ์ วาสน์เกื้อกูลโรงเรียนบ้านแม่โถใต้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นายอดุลย์ เขียวมูลโรงเรียนบ้านแม่นาจางประธานกรรมการ
2. นายกัมพล กมลวิสัยโรงเรียนบ้านแม่โถกรรมการ
3. นายสมพจน์ เลิศตระกูลโรงเรียนบ้านแม่หาดกรรมการ
4. นายสรายุทธ์ ชะนาราโรงเรียนบ้านละอูปกรรมการ
5. นางสาวลาวัณฉวี ลาดหนองขุ่นโรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายวิเชียร ปวงคำคงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21ประธานกรรมการ
2. นายสมยงค์ ฐานะวิชัยโรงเรียนบ้านแม่ขีดกรรมการ
3. นางฐิติมา ใจพันธ์โรงเรียนบ้านอุมป๊อกกรรมการ
4. นายสามารถ ยงศรีมงคลชัยโรงเรียนบ้านแม่สะเรียงกรรมการ
5. นายวิเชียร อุตะภาโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคารกรรมการ
6. นางสาววารุณี ประณตพงศ์โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้ใต้กรรมการ
7. นางสาวสุชาดา เยี๊ยะสูงเนินโรงเรียนบ้านโพซอกรรมการ
8. นายพิชิต ปวงคำโรงเรียนบ้านแม่สวรรค์หลวงกรรมการ
9. นายพรสวัสดิ์ กรุณาคุณโรงเรียนบ้านแม่แลบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายชัชวาลย์ สุทนโรงเรียนบ้านไร่วิทยาประธานกรรมการ
2. นายวรวุฒิ เรืองสวัสดิ์โรงเรียนบ้านแม่สะเรียงกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีเจษฎาภรณ์ เตชะสืบโรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่กรรมการ
4. นายเวทย์ เชี่ยวชาญพฤกษาโรงเรียนบ้านแม่ขีดกรรมการ
5. นายปรีชา มะโนสีลาโรงเรียนบ้านเลโคะกรรมการ
6. นายปิติพงษ์ หม่องเขียวโรงเรียนบ้านป่าแก่กรรมการ
7. นายทินกร สาธิพาโรงเรียนบ้านแม่แพกรรมการ
8. นางสาวณัฐกิตต์ แสงสุวรรณ์โรงเรียนบ้านแม่ตอละกรรมการ
9. นายภควัฒน์ สุปิณโณโรงเรียนบ้านคะปวงกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
1. นางกานต์สิริ หลวงมะลิโรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพ ที่ 193ประธานกรรมการ
2. นาย อนิรุทธิ์ เผ่าพันธุ์เหนือโรงเรียนอนุบาลธารทิพย์รองประธานกรรมการ
3. นายสุนทร วดีสุปัญญาโรงเรียนบ้านแม่ขีดกรรมการ
4. นายจักรกฤษณ์ ทองอิสสระโรงเรียนบ้านจอซิเดอเหนือกรรมการ
5. นายอนิรุจน์ ขัตติยะโรงเรียนบ้านแม่หลุยกรรมการ
6. นายสมบัติ เฒ่าตระกูลโรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่กรรมการ
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
1. นางกานต์สิริ หลวงมะลิโรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพ ที่ 193ประธานกรรมการ
2. นายจักรกฤษณ์ ทองอิสสระโรงเรียนบ้านจอซิเดอเหนือรองประธานกรรมการ
3. นายอนิรุจน์ ขัตติยะโรงเรียนแม่หลุยกรรมการ
4. นายสุนทร วดีสุปัญญาโรงเรียนบ้้านแม่ขีดกรรมการ
5. นายสมบัติ เฒ่าตระกูลโรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่กรรมการ
6. นายอนิรุทธิ์ เผ่าพันธุ์เหนือโรงเรียนอนุบาลธารทิพย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายจักรกฤษณ์ ทองอิสสระโรงเรียนบ้านจอซิเดอเหนือประธานกรรมการ
2. นายอนิรุจน์ ขัตติยะโรงเรียนแม่หลุยรองประธานกรรมการ
3. นายสมบัติ เฒ่าตระกูลโรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่กรรมการ
4. นายสุนทร วดีสุปัญญาโรงเรียนแม่ขีดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นางสมปอง แสนวิจิตรโรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบประธานกรรมการ
2. นายพัฒนพงษ์ บุญปราบโรงเรียนบ้านแม่ขีดรองประธานกรรมการ
3. นางสาวรุ่งนภา รัตนาโรงเรียนบ้านแม่โถกรรมการ
4. นายเอกลักษณ์ อ้ายนันท์โรงเรียนบ้านห้วยห้อมกรรมการ
5. นางวรรณรัฐ ชูสังข์โรงเรียนบ้านห้วยกองเป๊าะกรรมการ
6. นายทวีชัย คติอุดมมงคลโรงเรียนบ้านแพะพิทยากรรมการ
7. นางสาวณัชญา ปวงคำคงโรงเรียนบ้านต้นงิ้ว สาขาห้วยเหี้ยะกรรมการ
8. นางสาวจุฬาลักษณ์ อิ่นแก้วโรงเรียนบ้านห้วยเดื่อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายพัฒนพงษ์ บุญปราบโรงเรียนบ้านแม่ขีดประธานกรรมการ
2. นางสมปอง แสนวิจิตรโรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบรองประธานกรรมการ
3. นางสาวณัชญา ปวงคำคงโรงเรียนบ้านต้นงิ้ว สาขาบ้านห้วยเหี๊ยะกรรมการ
4. นายเอกลักษณ์ อ้ายนันท์โรงเรียนบ้านห้วยห้อมกรรมการ
5. นางวรรณรัฐ ชูสังข์โรงเรียนบ้านห้วยกองเป๊าะกรรมการ
6. นายทวีชัย คติอุดมมงคลโรงเรียนบ้านแพะพิทยากรรมการ
7. นางสาวจุฬาลักษณ์ อิ่นแก้วโรงเรียนบ้านห้วยเดื่อกรรมการ
8. นางสาวรุ่งนภา รัตนาโรงเรียนบ้านแม่โถกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายกิตติ จารุชาตโรงเรียนบ้านแม่โถประธานกรรมการ
2. นางสุรีย์พร สิงห์แก้วโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวมณีนุช คำเขียวโรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้ใต้กรรมการ
4. นายสิทธิศักดิ์ โชคหทัยวรรณโรงเรียนบ้านแม่สามแลบกรรมการ
5. นางสาวจุฬาลักษณ์ อิ่นแก้วโรงเรียนบ้านห้วยเดื่อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นางกานต์สิริ หลวงมะลิโรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพ ที่ 193ประธานกรรมการ
2. นายสมปอง แสนวิจิตรโรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบรองประธานกรรมการ
3. นางอุทุมพร สะอาดรักธรรมโรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่กรรมการ
4. นายอนิรุทธิ์ เผ่าพันธุ์เหนือโรงเรียนอนุบาลธารทิพย์กรรมการ
5. นางสุรีย์พร สิงห์แก้วโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคารกรรมการ
6. นายพัฒนพงษ์ บุญปราบโรงเรียนบ้านแม่ขีดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นางสมปอง แสนวิจิตรโรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบประธานกรรมการ
2. นายพัฒนพงษ์ บุญปราบโรงเรียนแม่ขีดรองประธานกรรมการ
3. นายอนิรุทธิ์ เผ่าพันธ์เหนือโรงเรียนอนุบาลธารทิพย์กรรมการ
4. นายพิมพ์ชนก กันทะวังโรงเรียนบ้านโพซอกรรมการ
5. นางสาวรุ่งนภา รัตนาโรงเรียนบ้านแม่โถกรรมการ
6. นางสุรีย์พร สิงห์แก้วโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคารกรรมการ
7. นางกานต์สิริ หลวงมะลิโรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพ ที่ 193กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นางรุจิกาญจน์ ปุ๊ดพรมโรงเรียนบ้านแม่เกาะประธานกรรมการ
2. นายกิตติพัชญ์ ใจพันธ์โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อรองประธานกรรมการ
3. นางวราภรณ์ มารดาสกุลโรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้ใต้กรรมการ
4. นางศิริพร โพธิ์หย่าโรงเรียนบ้านแพะพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นางรุจิกาญจน์ ปุ๊ดพรมโรงเรียนบ้านแม่เกาะประธานกรรมการ
2. นางศิริพร โพธิ์หย่าโรงเรียนบ้านแพะพิทยารองประธานกรรมการ
3. นางวราภรณ์ มารดาสกุลโรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้ใต้กรรมการ
4. นายกิตติพัชญ์ ใจพันธ์โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางศิริพร โพธิ์หย่าโรงเรียนบ้านแพะพิทยาประธานกรรมการ
2. นายกิตติพัชญ์ ใจพันธ์โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อรองประธานกรรมการ
3. นางรุจิกาญจน์ ปุ๊ดพรมโรงเรียนบ้านแม่เกาะกรรมการ
4. นางวราภรณ์ มารดาสกุลโรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้ใต้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายพัฒนพงษ์ บุญปราบโรงเรียนแม่ขีดประธานกรรมการ
2. นางสมปอง แสนวิจิตรโรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบรองประธานกรรมการ
3. นายอนิรุทธิ์ เผ่าพันธุ์เหนือโรงเรียนอนุบาลธารทิพย์กรรมการ
4. นางกานต์สิริ หลวงมะลิโรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพ ที่ 193กรรมการ
5. นางสาวรุ่งนภา รัตนาโรงเรียนบ้านแม่โถกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายสัญญา บุญสนองโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษาประธานกรรมการ
2. นายวิเศษ วงค์ขัติโรงเรียนบ้านแม่อมพายรองประธานกรรมการ
3. นายปรีชา คำภีระโรงเรียนบ้านแม่จอกรรมการ
4. นายมนูญ นันติอุปโรงเรียนบ้านห้วยมะกอกกรรมการ
5. นายอภิวัฒน์ อภิวงค์งามโรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการ
6. นางอัจฉริยาพร กำจัดโรงเรียนบ้านแม่กองคากรรมการ
7. นายชัยวุฒิ ตาพงษ์โรงเรียนบ้านแม่ลิดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นางอัจฉริยาพร กำจัดโรงเรียนบ้านแม่กองคาประธานกรรมการ
2. นายวิเศษ วงค์ขัติโรงเรียนบ้านอมพายรองประธานกรรมการ
3. นายมนูญ นันติอุปโรงเรียนบ้านห้วยมะกอกกรรมการ
4. นายอภิวัฒน์ อภิวงค์งามโรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการ
5. นายชัยวุฒิ ตาพงษ์โรงเรียนบ้านแม่ลิดกรรมการ
6. นายปรีชา คำภีระโรงเรียนบ้านแม่จอกรรมการ
7. นายสัญญา บุญสนองโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายวิเศษ วงค์ขัติโรงเรียนบ้านอมพายประธานกรรมการ
2. นายมนูญ นันติอุปโรงเรียนบ้านห้วยมะกอกรองประธานกรรมการ
3. นายสัญญา บุญสนองโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษากรรมการ
4. นายอภิวัฒน์ อภิวงค์งามโรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการ
5. นายชัยวุฒิ ตาพงษ์โรงเรียนบ้านแม่ลิดกรรมการ
6. นางอัจฉริยาพร กำจัดโรงเรียนบ้านแม่กองคากรรมการ
7. นายปรีชา คำภีระโรงเรียนบ้านแม่จอกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายอดุลย์ พูลวานิชโรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อยประธานกรรมการ
2. นายสาคร ชูเกียรติโรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้เหนือกรรมการ
3. นายทองคำ สมแก้วโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคารกรรมการ
4. นายสุวิทย์ สุมาลัยโรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียงกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายอดุลย์ พูลวานิชโรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อยประธานกรรมการ
2. นายสาคร ชูเกียรติโรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้เหนือกรรมการ
3. นายทองคำ สมแก้วโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคารกรรมการ
4. นายสุวิทย์ สุมาลัยโรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียงกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายอดุลย์ พูลวานิชโรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อยประธานกรรมการ
2. นายสาคร ชูเกียรติโรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้เหนือกรรมการ
3. นายประเสริฐ เกิดมงคลโรงเรียนอนุบาลธารทิพย์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายอดุลย์ พูลวานิชโรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อยประธานกรรมการ
2. นายสาคร ชูเกียรติโรงเรีบ้านห้วยฮากไม้เหนือกรรมการ
3. นายทองคำ สมแก้วโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายอดุลย์ พูลวานิชโรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อยประธานกรรมการ
2. นายสาคร ชูเกียรติโรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้เหนือกรรมการ
3. นายทองคำ สมแก้วโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายอดุลย์ พูลวานิชโรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อยประธานกรรมการ
2. นายสาคร ชูเกียรติโรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้เหนือกรรมการ
3. นายทองคำ สมแก้วโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายอดุลย์ พูลวานิชโรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อยประธานกรรมการ
2. นายสาคร ชูเกียรติโรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้เหนือกรรมการ
3. นายประเสริฐ เกิดมงคลโรงเรียนอนุบาลธารทิพย์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายอดุลย์ พูลวานิชโรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อยประธานกรรมการ
2. นายสาคร ชูเกียรติโรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้เหนือกรรมการ
3. นายทองคำ สมแก้วโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายอดุลย์ พูลวานิชโรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อยประธานกรรมการ
2. นายทองคำ สมแก้วโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคารกรรมการ
3. นายสาคร ชูเกียรติโรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้เหนือกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายอดุลย์ พูลวานิชโรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อยประธานกรรมการ
2. นายสาคร ชูเกียรติโรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้เหนือกรรมการ
3. นายประเสริฐ เกิดมงคลโรงเรียนอนุบาลธารทิพย์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายอดุลย์ พูลวานิชโรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อยประธานกรรมการ
2. นายสาคร ชูเกียรติโรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้เหนือกรรมการ
3. นายสุวิทย์ สุมาลัยโรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียงกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายประเสริฐ เกิดมงคลโรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ประธานกรรมการ
2. นายอดุลย์ พูลวานิชโรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อยกรรมการ
3. นายสาคร ชูเกียรติโรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้เหนือกรรมการ
4. นายสุวิทย์ สุมาลัยโรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียงกรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นายอดุลย์ พูลวานิชโรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อยประธานกรรมการ
2. นายสาคร ชูเกียรติโรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้เหนือกรรมการ
3. นายทองคำ สมแก้วโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายศุภัฏฏไชย เดียวสกุลโรงเรียนบ้านท่าตาฝั่งกรรมการ
2. นายกิตติพงศ์ แป้นเขียวโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21กรรมการ
3. นายณัฐพงษ์ เหล่ากาวีโรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
1. นายศุภัฏฏไชย เดียวสกุลโรงเรียนบ้านท่าตาฝั่งกรรมการ
2. นายกิตติพงศ์ แป้นเขียวโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21กรรมการ
3. นายณัฐพงษ์ เหล่ากาวีโรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายมาคุ้น หมายสุขสพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2กรรมการ
2. นายอิศเรศ ขันหลวงโรงเรียนจอซิเดอเหนือกรรมการ
3. นางอรทัย ยวงศิริโรงเรียนบ้านแม่ต้อบใต้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายชัยวัฒน์ คลังทรัพย์สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางสาวปาณิศา เภตราโรงเรียนบ้านแม่และกรรมการ
3. นายปรัชญานุพงษ์ คำน้อยโรงเรียนบ้านสามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายมัชฌมา บุญทวีโรงเรียนบ้านแม่ลายประธานกรรมการ
2. นางสิตยา ปันทะวังโรงเรียนบ้านแม่หารกรรมการ
3. นายกิตติพงศ์ แป้นเขียวโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสาวบุญญาภา คำผางโรงเรียนบ้านละอูบประธานกรรมการ
2. นายกิตติพงศ์ แป้นเขียวโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21กรรมการ
3. นางสาววิยะดา ดำรงค์เมืองโรงเรียนบ้านแม่สะแมงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายบุญเที่ยง แก้วเสมอโรงเรียนห้วยกู่ป๊ะประธานกรรมการ
2. นายธีระพงษ์ ใจวงศ์โรงเรียนบ้านแม่สะกั๊วะกรรมการ
3. นางสิตยา ปันทะวังโรงเรียนบ้านแม่หารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายเจริญ สมปัญญาโรงเรียนดอนชัยวิทยาประธานกรรมการ
2. นายนรินทร์ ก้อนแก้วโรงเรียนบ้านแม่เกาะวิทยากรรมการ
3. นางชณัชณิชา อนันท์โรงเรียนบ้านห้วยหมากหนุนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายมนัส จันทร์กุญชรโรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบประธานกรรมการ
2. นายพนม คำอ้ายโรงเรียนบ้านห้วยกองก้าดกรรมการ
3. นายกิตติพงศ์ แป้นเขียวโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายชัยวัฒน์ คลังทรัพย์สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2ประธานกรรมการ
2. นายศรัณย์รัชติ ปันติสวัสดิ์โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคารกรรมการ
3. นายผจญ ชูเกียรติโรงเรียนบ้านห้วยทรายกรรมการ
4. นายเอกภพ สุขคลายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2กรรมการ
5. นางณัฐธิกา กิจเมืองโรงเรียนดอนชัยวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นางกัญวรา วงศ์ธิดาโรงเรียนแม่นาจางเหนือประธานกรรมการ
2. นายนิรัติศรัย ตระกูลรุ่งอำไพโรงเรียนบ้านแม่นาจางกรรมการ
3. นางจิตตราพร ศรีศักดิ์อุดมชัยโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคารกรรมการ
4. นางนภัสวรรณ อินต๊ะโรงเรียนแม่สวดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. พันจ่าเอกสมเกียรติ บุญชักนำโรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์10ประธานกรรมการ
2. นายเจตรินชัย เจริญเล็กโรงเรียนบ้านแม่ละกรรมการ
3. นางณัฐธิกา กิจเมืองโรงเรียนดอนชัยวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. พันจ่าเอกสมเกียรติ บุญชักนำโรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10ประธานกรรมการ
2. นายชัชวาลย์ แตงกล่อมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 2กรรมการ
3. นายอภิเดช ใจธรรมโนโรงเรียนบ้านกอกหลวงกรรมการ
4. นายอดิศักดิ์ ปู่หล้าโรงเรียนบ้านเลโคะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายเฉลิมพงษ์ สุขสมพนารักษ์โรงเรียนช่างหม้อกรรมการ
2. นายเจตรินชัย เจริญเล็กโรงเรียนบ้านแม่ละกรรมการ
3. นางกาญจนา ปวงคำโรงเรียนบ้านไร่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายยุทธศักดิ์ บุญเลียบโรงเรียนบ้านห้วยมะกอกประธานกรรมการ
2. นายกิตติพงศ์ แป้นเขียวโรงเรียนราชประชานุเคราะห์21กรรมการ
3. นายชัยวัฒน์ คลังทรัพย์สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2กรรมการ
4. นางจันทร์ แก้วทะวันโรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายเจริญ สมปัญญาโรงเรียนดอนชัยวิทยาประธานกรรมการ
2. นายกิตติพงศ์ แป้นเขียวโรงเรียนราชประชานุเคราะห์21กรรมการ
3. นายเกียรติชัย ปวนหล้าโรงเรียนบ้านผาแดงหลวงกรรมการ
4. นางสิตญา ปันทะวังโรงเรียนบ้านแม่หารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายอมร วงษ์เทพผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางอรทัย ยวงศิริโรงเรียนบ้านแม่ต้อบใต้กรรมการ
3. นายชัยวัฒน์ คลังทรัพย์สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2กรรมการ
4. นางจันทร์ แก้วทะวันโรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายณัฐพงษ์ เหล่ากาวีโรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการ
2. นายชุมพล ศรีมันตะโรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่กรรมการ
3. นายเอกภพ สุขคลายสพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble ป.1-ม.3
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางมยุรี วัฒนพรโรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง (บ้านโป่ง)ประธานกรรมการ
2. นางอัมพิกา ใจน้อยโรงเรียนบ้านห้วยสิงห์รองประธานกรรมการ
3. นางมิ่งขวัญ อัตไพบูลย์โรงเรียนบ้านห้วยกู่ป๊ะกรรมการ
4. นางสาวจิราภา อาทิตย์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21กรรมการ
5. นางสุดฤทัย อ้ายนันท์โรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการ
6. นางกวินธิดา มณีถิ่นสกุลโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางอัมพิกา ใจน้อยโรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ประธานกรรมการ
2. นางสาวมยุรี วัฒนพรโรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง (บ้านโป่ง)รองประธานกรรมการ
3. นางสาวจิราภา อาทิตย์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21กรรมการ
4. นางสาวกวินธิดา มณีถิ่นสกุลโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว)กรรมการ
5. นางมิ่งขวัญ อัตไพบูลย์โรงเรียนบ้านห้วยกู่ป๊ะกรรมการ
6. นางสุดฤทัย อ้ายนันท์โรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางมยุรี วัฒนพรโรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง (บ้านโป่ง)ประธานกรรมการ
2. นางอัมพิกา ใจน้อยโรงเรียนบ้านห้วยสิงห์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุดฤทัย อ้ายนันท์โรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการ
4. นางสาวกวินธิดา มณีถิ่นสกุลโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว)กรรมการ
5. นางสาวจิราภา อาทิตย์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21กรรมการ
6. นางมิ่งขวัญ อัตไพบูลย์โรงเรียนห้วยกู่ป๊ะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางอัมพิกา ใจน้อยโรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ประธานกรรมการ
2. นางมยุรี วัฒนพรโรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง (บ้านโป่ง)รองประธานกรรมการ
3. นางมิ่งขวัญ อัตไพบูลย์โรงเรียนบ้านห้วยกู่ป๊ะกรรมการ
4. นางสุดฤทัย อ้ายนันท์โรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการ
5. นางสาวกวินธิดา มณีถิ่นสกุลโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว)กรรมการ
6. นางสาวจิราภา อาทิตย์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางอัมพิกา ใจน้อยโรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ประธานกรรมการ
2. นางมยุรี วัฒนพรโรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง (บ้านโป่ง)รองประธานกรรมการ
3. นางสาวจิราภา อาทิตย์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21กรรมการ
4. นางสุดฤทัย อ้ายนันท์โรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการ
5. นางสาวกวินธิดา มณีถิ่นสกุลโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว)กรรมการ
6. นางมิ่งขวัญ อัตไพบูลย์โรงเรียนบ้านห้วยกู่ป๊ะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางมยุรี วัฒนพรโรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง (บ้านโป่ง)ประธานกรรมการ
2. นางอัมพิกา ใจน้อยโรงเรียนบ้านห้วยสิงห์รองประธานกรรมการ
3. นางสุดฤทัย อ้ายนันท์โรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการ
4. นางสาวกวินธิดา มณีถิ่นสกุลโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว)กรรมการ
5. นางสาวจิราภา อาทิตย์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21กรรมการ
6. นางมิ่งขวัญ อัตไพบูลย์โรงเรียนบ้านห้วยกู่ป๊ะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางมยุรี วัฒนพรโรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง (บ้านโป่ง)ประธานกรรมการ
2. นางอัมพิกา ใจน้อยโรงเรียนบ้านห้วยสิงห์รองประธานกรรมการ
3. นางมิ่งขวัญ อัตไพบูลย์โรงเรียนบ้านห้วยกู่ป๊ะกรรมการ
4. นางสุดฤทัย อ้ายนันท์โรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการ
5. นางสาวจิราภา อาทิตย์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21กรรมการ
6. นางสาวกวินธิดา มณีถิ่นสกุลโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางอัมพิกา ใจน้อยโรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ประธานกรรมการ
2. นางมยุรี วัฒนพรโรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง (บ้านโป่ง)รองประธานกรรมการ
3. นางสุดฤทัย อ้ายนันท์โรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการ
4. นางมิ่งขวัญ อัตไพบูลย์โรงเรียนบ้านห้วยกู่ป๊ะกรรมการ
5. นางสาวกวินธิดา มณีถิ่นสกุลโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว)กรรมการ
6. นางสาวจิราภา อาทิตย์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นางอัมพิกา ใจน้อยโรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ประธานกรรมการ
2. นางมยุรี วัฒนพรโรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง (บ้านโป่ง)รองประธานกรรมการ
3. นางมิ่งขวัญ อัตไพบูลย์โรงเรียนบ้านห้วยกู่ป๊ะกรรมการ
4. นางสาวกวินธิดา มณีถิ่นสกุลโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว)กรรมการ
5. นางจิราภา อาทิตย์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21กรรมการ
6. นางสุดฤทัย อ้ายนันท์โรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3
1. นางมยุรี วัฒนพรโรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง (บ้านโป่ง)ประธานกรรมการ
2. นางอัมพิกา ใจน้อยโรงเรียนบ้านห้วยสิงห์รองประธานกรรมการ
3. นางมิ่งขวัญ อัตไพบูลย์โรงเรียนห้วยกู่ป๊ะกรรมการ
4. นางสุดฤทัย อ้ายนันท์โรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการ
5. นางสาวจิราภา อาทิตย์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21กรรมการ
6. นางสาวกวินธิดา มณีถิ่นสกุลโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว)กรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นางทิพย์ตะวัน วันใจโรงเรียนแม่สะเรียง"บริพัตรศึกษา"ประธานกรรมการ
2. นางสาวนารปรียา ชัยอินทร์โรงเรียนแม่สะเรียง"บริพัตรศึกษา"กรรมการ
3. นางสาวปรียานุช อุปถัมภ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2กรรมการ
4. นายชัชวาลย์ แตงกล่อมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางทิพย์ตะวัน วันใจโรงเรียนแม่สะเรียง"บริพัตรศึกษา"ประธานกรรมการ
2. นางสาวนารปรียา ชัยอินทร์โรงเรียนแม่สะเรียง"บริพัตรศึกษา"กรรมการ
3. นางสาวปรียานุช อุปถัมภ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2กรรมการ
4. นายชัชวาลย์ แตงกล่อมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางทิพย์ตะวัน วันใจโรงเรียนแม่สะเรียง"บริพัตรศึกษา"ประธานกรรมการ
2. นางสาวนารปรียา ชัยอินทร์โรงเรียนแม่สะเรียง"บริพัตรศึกษา"กรรมการ
3. นายชัชวาลย์ แตงกล่อมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2กรรมการ
4. นางสาวปรียานุช อุปถัมภ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายอนันต์ ประวังโรงเรียนบ้านผาแดงหลวงประธานกรรมการ
2. นายภูวนาถ ปัญญาโรงเรียนบ้านนาดอยกรรมการ
3. นายดวงรัตน์ สายสวาทโรงเรียนบ้านหัวลากรรมการ
4. นายมานพ สุดสวยวนาโรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193กรรมการ
5. นายบัณฑิต กุมารสิทธิ์โรงเรียนบ้านผาเยอกรรมการ
6. นายสุทธิพงษ์ เจริญกุลโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษากรรมการ
7. นายสัญญา บุญสนองโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
1. นายประจญ สิงหนาทโรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง(บ้านโป่ง)ประธานกรรมการ
2. นายสาคร ชูเกียรติโรงเรียนบ้านฮากไม้เหนือกรรมการ
3. นายณรงค์ศักดิ์ ศรีเมืองโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคารกรรมการ
4. นายบุญช่วย ขัติยะโรงเรียนห้วยไม้ซางกรรมการ
5. นายธนทัต เพียรวิทย์โรงเรียนบ้านนาดอยกรรมการ
6. นางสาวลัดดา ชัยชนะโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคารกรรมการ
7. นายนภศูล สมวิสัตย์โรงเรียนบ้านแม่และกรรมการ
8. นายจิรพัส ปันดิษโรงเรียนบ้านแม่แพหลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายมนัส จันทร์กุญชรโรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบประธานกรรมการ
2. นายพีระยุทธิ์ นงค์ยาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33กรรมการ
3. นายชัชวาลย์ สุทนโรงเรียนบ้านไร่วิทยากรรมการ
4. นายธนกฤต โตสุวรรณโรงเรียนบ้านแม่เงากรรมการ
5. นายรักเกียรติ อินทรัตน์โรงเรียนบ้านแม่งะกรรมการ
6. นายกิตติพันธ์ ปวงคำโรงเรียนบ้านห้วยกุ้งกรรมการ
7. นายดอนชัย สุธาโรงเรียนบ้านแม่ลิดกรรมการ
8. นายดำรง ปันทวังโรงเรียนบ้านอมพายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นางฉันทนา ศรีศิลป์โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ประธานกรรมการ
2. นายราชันย์ บัวศรีโรงเรียนบ้านหัวลารองประธานกรรมการ
3. นางสาวอังคนา วรรณตันโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษากรรมการ
4. นางพัชรินทร์ ก้างออนตาโรงเรียนบ้านแพะพิทยากรรมการ
5. นางสาวเกษฎา เขียวมณีโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคารกรรมการ
6. นางสถลัชชนันท์ โอภาสฐิติยศสพป.มส.2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
1. นายราชันย์ บัวศรีโรงเรียนบ้านหัวลาประธานกรรมการ
2. นางฉันทนา ศรีศิลป์โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวอังคนา วรรณตันโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษากรรมการ
4. นางสถลัชชนันท์ โอภาสฐิติยศสพป.มส.2กรรมการ
5. นางสาวเกษฏา เขียวมณีโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคารกรรมการ
6. นางพัชรินทร์ ก้างออนตาโรงเรียนบ้านห้วยสิงห์กรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางทิพากร บุญสนองโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษาประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา เหมืองหม้อโรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193รองประธานกรรมการ
3. นางสาวพรชุลี โชคกิตติพงษ์โรงเรียนบ้านละอูบกรรมการ
4. นางกัญญ์ภิญญา ป้อมบุปผาโรงเรียนแม่สวดกรรมการ
5. นางสาวธัญญารัตน์ ณ น่านโรงเรียนบ้านห้วยทรายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางเขมรักษ์ กุมารสิทธิ์โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสุเพ็ญ วงศ์เทพโรงเรียนแม่ปางรองประธานกรรมการ
3. นางปราจิน สายฝั่นโรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่ากรรมการ
4. นางกฤษณา สุวรรณลพโรงเรียนบ้านแม่ต้อบเหนือกรรมการ
5. นางคนึงนิตย์ สมแก้วโรงเรียนบ้านสันติสุขกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นางสุเพ็ญ วงศ์เทพโรงเรียนบ้านแม่ปางประธานกรรมการ
2. นางดาวรรณ ยาวิชัยโรงเรียนบ้านห้วยสิงห์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวพรเพ็ญ กมลวิสัยโรงเรียนบ้านแม่โถกรรมการ
4. นายอดุลย์ เทียนบุญระโรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปภัมป์ 10กรรมการ
5. นางวรรณพร รุ้งประนมกรโรงเรียนบ้านห้วยกู่ป๊ะกรรมการ
6. นางสาวเกษฎา เขียวมณีโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคารกรรมการ
7. นางปราจีน สายฝั้นโรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางสาวเกษฏา เขียวมณีโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสุเพ็ญ วงศ์เทพโรงเรียนแม่ปางรองประธานกรรมการ
3. นายอดุลย์ เทียนบุญระโรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10กรรมการ
4. นางดาวรรณ ยาวิชัยโรงเรียนบ้านห้วยสิงห์กรรมการ
5. นางปราจีน สายฝั้นโรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่ากรรมการ
6. นางสาวพรเพ็ญ กมลวิสัยโรงเรียนบ้านแม่โถกรรมการ
7. นางวรรณพร รุ้งประนมกรโรงเรียนบ้านห้วยกองเป๊าะกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายอนุพงค์ จิตหาญโรงเรียนบ้านแม่แลบประธานกรรมการ
2. นายธนู จิตอารีโรงเรียนบ้านพระบาทห้วยผึ้งกรรมการ
3. นายสรชัย ช่างแต่งโรงเรียนบ้านหัวแม่โถกรรมการ
4. นางสาวภาวิณี ติ๊บแสนโรงเรียนบ้านแม่ลาผาไหวกรรมการ
5. นายณฐนน สมเจริญโรงเรียนบ้านป่าแก่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีสนาน คงอ้ายโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีอภิรมย์ สังข์แดงโรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการ
3. นายสมชาติ แผ่อำนาจโรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา"กรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายประหยัด นิลมลโรงเรียนบ้านเสาหินประธานกรรมการ
2. นางนงนุช วิชชโลกาโรงเรียนบ้านห้วยกุ้งกรรมการ
3. นางลัดดาวรรณ อภิวงศ์โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายสมชาติ แผ่อำนาจโรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา"ประธานกรรมการ
2. นายจิรันดร เองศิลป์โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา"กรรมการ
3. นายอนุพงค์ จิตหาญโรงเรียนบ้านแม่แลบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายธนภัทร อภัยรุณโรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้ใต้ประธานกรรมการ
2. นายเฉลิมพล ทรัพย์ธนสารโรงเรียนบ้านแม่โถกรรมการ
3. นายจิรันดร เองศิลป์โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา"กรรมการ
4. นายสมชาติ แผ่อำนาจโรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายชัยวัฒน์ มีบุญโรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง(บ้านโป่ง)ประธานกรรมการ
2. นางพนารัตน์ ดวงงาโรงเรียนบ้านหนองม่วนกรรมการ
3. นายอนุพงค์ จิตหาญโรงเรียนบ้านแม่แลบกรรมการ
4. นายณฐนน สมเจริญโรงเรียนบ้านป่าแก่กรรมการ
5. นางสาวปนัดดา กันทาหอมโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางสาวดนิตา ดีเพียรโรงเรียนบ้านห้วยโผประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชรินทร์ พรมศรีโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33กรรมการ
3. นายภานุวัฒน์ มะโนธรรมโรงเรียนไท่จงกรรมการ
4. นางพนารัตน์ ดวงงาโรงเรียนบ้านหนองม่วนกรรมการ
5. นายเฉลิมพล ทรัพย์ธนสารโรงเรียนบ้านแม่โถกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายอดิศักดิ์ คงคาใสโรงเรียนบ้านแม่สะเรียงประธานกรรมการ
2. นายศุภกิจ หล้าพระบางโรงเรียนบ้านแม่จอกรรมการ
3. นางคุณัญฎา อาสาไพรโรงเรียนบ้านโพซอกรรมการ
4. นางพนารัตน์ ดวงงาโรงเรียนบ้านหนองม่วนกรรมการ
5. นายชาญณรงค์ ยุทธกิจรัตนาโรงเรียนบ้านห้วยสิงห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1. นายชาญณรงค์ ยุทธกิจรัตนาโรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ประธานกรรมการ
2. นายณฐนน สมเจริญโรงเรียนบ้านป่าแก่กรรมการ
3. นายสมชาติ แผ่อำนาจโรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา"กรรมการ
4. นางสาวนิรัญญา คำเขื่อนโรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายธนาคาร โกศัยโรงเรียนบ้านแม่ขีดประธานกรรมการ
2. นางสาวสุดใจ ชนาภัทรกูลชาโรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่กรรมการ
3. นางสาวอรพรรณ ทิพย์ประเสริฐ์โรงเรียนสบเมยวิทยาคมกรรมการ
4. นายศิวกร เชื้อหมอโรงเรียนบ้านโพซอกรรมการ
5. นางสาวนิรัญญา คำเขื่อนโรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางสาวธัญชนก คำวินิจโรงเรียนสบเมยวิทยาประธานกรรมการ
2. นายศิวกร เชื้อหมอโรงเรียนบ้านโพซอกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีอภิรมย์ สังข์แดงโรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีธนาคาร โกศัยโรงเรียนบ้านแม่ขีดกรรมการ
5. นางปรียา จำรัสโรงเรียนบ้านแม่สวดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางฐิติพร ไหวดีโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวนิรัญญา คำเขื่อนโรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา"กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีสนาน คงอ้ายโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์กรรมการ
4. นางสาวธัญชนก คำวินิจโรงเรียนสบเมยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นายประหยัด นิลมลโรงเรียนบ้านเสาหินประธานกรรมการ
2. นายสมคิด สิงห์สูตรโรงเรียนบ้านห้วยทรายกรรมการ
3. นายภานุวัฒน์ มะโนธรรมโรงเรียนไท่จงกรรมการ
4. นายชาญนรินทร์ ชัยชนะโรงเรียนบ้านแม่สะลาบกรรมการ
5. นายสุวิทย์ มณีทองโรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้ใต้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นายประหยัด นิลมลโรงเรียนบ้านเสาหินประธานกรรมการ
2. นายสมคิด สิงห์สูตรโรงเรียนบ้านห้วยทรายกรรมการ
3. นายภานุวัฒน์ มะโนธรรมโรงเรียนไท่จงกรรมการ
4. นายชาญนรินทร์ ชัยชนะโรงเรียนบ้านแม่สะลาบกรรมการ
5. นายสุวิทย์ มณีทองโรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้ใต้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายศุภชัย ศรีบุษย์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33ประธานกรรมการ
2. นายจักรวาล รักสกุลใหม่โรงเรียนบ้านแพะวิทยากรรมการ
3. นายชัยวัฒน์ มีบุญโรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง(บ้านโป่ง)กรรมการ
4. นางสาวธัญชนก คำวินิจโรงเรียนสบเมยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.1-ป.6
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นางสังวาลย์ ใจมาดีโรงเรียนบ้านป่าหมากประธานกรรมการ
2. นางสาวนิซรีน หะซันโรงเรียนบ้านอุมดาเหนือกรรมการ
3. นายไพโรจน์ นิเวศน์เวหนโรงเรียนบ้านแพะพิทยากรรมการ
4. นายทศพร พจนาปิยะกุลโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษากรรมการ
5. นายอดิศักดิ์ คงคาใสโรงเรียนบ้านแม่สะเรียงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางสังวาลย์ ใจมาดีโรงเรียนบ้านป่าหมากประธานกรรมการ
2. นายทศพร พจนาปิยะกุลโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษากรรมการ
3. นางสาวนิซรีน หะซันโรงเรียนบ้านอุมดาเหนือกรรมการ
4. นายไพโรจน์ นิเวศน์เวหนโรงเรียนบ้านแพะพิทยากรรมการ
5. นายธนกฤต โตสุวรรณโรงเรียนบ้านแม่เงากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายถวิล แดงสุกสีโรงเรียนบ้านแม่โถประธานกรรมการ
2. นายกมล เครือซุยโรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10รองประธานกรรมการ
3. นายไพโรจน์ นิเวศน์เวหนโรงเรียนบ้านแพะพิทยากรรมการ
4. นายเสริม สีทาโรงเรียนบ้านละอูบกรรมการ
5. นายมนัส แก้วทะวันโรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายถวิล แดงสุกสีโรงเรียนบ้านแม่โถประธานกรรมการ
2. นายกมล เครือซุยโรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10รองประธานกรรมการ
3. นายไพโรจน์ นิเวศน์เวหนโรงเรียนบ้านแพะพิทยากรรมการ
4. นายเสริม สีทาโรงเรียนบ้านละอูบกรรมการ
5. นายมนัส แก้วทะวันโรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นายภควัฒน์ หนูพรหมโรงเรียนบ้านห้วยกองเป๊าะประธานกรรมการ
2. นายนนท์ปวิธ ขิระณะโรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง)รองประธานกรรมการ
3. นายบุญชัย ธรรมขันธ์โรงเรียนบ้านห้วยกุ้งกรรมการ
4. นายฉัตรชัย ศรีไวโรงเรียนบ้านห้วยปางผางกรรมการ
5. นางมาลี คำภีระโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นายภควัฒน์ หนูพรหมโรงเรียนบ้านห้วยกองเป๊าะประธานกรรมการ
2. นายนนท์ปวิธ ขิระณะโรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง)รองประธานกรรมการ
3. นายฉัตรชัย ศรีไวโรงเรียนบ้านห้วยปางผางกรรมการ
4. นายบุญชัย ธรรมขันธ์โรงเรียนบ้านห้วยกุ้งกรรมการ
5. นางมาลี คำภีระโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางสาววรรณระเบียบ บุญเกิดโรงเรียนบ้านอุมดาใต้ประธานกรรมการ
2. นางสุเพ็ญ วงค์เทพโรงเรียนบ้านแม่ปางกรรมการ
3. นายนัทธพงศ์ มงคลปัญญากุลโรงเรียนบ้านป่าหมากกรรมการ
4. นางอารี บุญลือโรงเรียนบ้านคะปวงกรรมการ
5. นางณัฐธิกา กิจเมืองโรงเรียนบ้านดอนชัยวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางสาววรรณระเบียบ บุญเกิดโรงเรียนบ้านอุมดาใต้ประธานกรรมการ
2. นางสุเพ็ญ วงค์เทพโรงเรียนบ้านแม่ปางกรรมการ
3. นายนัทธพงศ์ มงคลปัญญากุลโรงเรียนบ้านป่าหมากกรรมการ
4. นางอารี บุญลือโรงเรียนบ้านคะปวงกรรมการ
5. นางณัฐธิกา กิจเมืองโรงเรียนบ้านดอนชัยวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายสำเนียง อัตไพบูลย์โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อยประธานกรรมการ
2. นายดิเรก จินดารัตน์โรงเรียนสังวาลย์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวพรพิมล ฟองตาโรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้ใต้กรรมการ
4. นายธวัชชัย บุญยวงโรงเรียนบ้านโพซอกรรมการ
5. นายปกรณ์ คงแก้วโรงเรียนบ้านดงใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายสำเนียง อัตไพบูลย์โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อยประธานกรรมการ
2. นายดิเรก จินดารัตน์โรงเรียนสังวาลย์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวพรพิมล ฟองตาโรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้ใต้กรรมการ
4. นายธวัชชัย บุญยวงโรงเรียนบ้านโพซอกรรมการ
5. นายปกรณ์ คงแก้วโรงเรียนบ้านดงใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นายก่อเกียรติ สอนสอาดโรงเรียนบ้านโพซอประธานกรรมการ
2. นางวรรณภา กุนนาโรงเรียนบ้านแม่จ้าง สาขาดงน้อย - ดงหลวงกรรมการ
3. นางวันพร รุ้งประนมกรโรงเรียนบ้านห้วยกองเปะกรรมการ
4. นายนชวนนท์ สุนทรสุขโรงเรียนบ้านห้วยเดื่อกรรมการ
5. นางบัวจันทร์ ฉัตรตันใจโรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นายก่อเกียรติ สอนสอาดโรงเรียนบ้านโพซอประธานกรรมการ
2. นายนชวนนท์ สุนทรสุขโรงเรียนบ้านห้วยเดื่อกรรมการ
3. นางวรรณภา กุนนาโรงเรียนบ้านแม่จ้าง สาขาดงน้อย - ดงหลวงกรรมการ
4. นางวรรณพร รุ้งประนมกรโรงเรียนบ้านห้วยกองเป๊าะกรรมการ
5. นางบัวจันทร์ ฉัตรตันใจโรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางระริน เงินแก๊งโรงเรียนบ้านกองก๋อยประธานกรรมการ
2. นางธมนวรรณ ทรัพย์ทวีโรงเรียนสังวาลย์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวมาลัย ถาวรทรัพย์สุขโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21กรรมการ
4. นางนิภา เพียงไพรชมโรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง)กรรมการ
5. นายจินตนา ยาวิชัยโรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางระริน เงินแก๊งโรงเรียนบ้านกองก๋อยประธานกรรมการ
2. นางธมนวรรณ ทรัพย์ทวีโรงเรียนสังวาลย์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นางมาลัย ถาวรทรัพย์สุขโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21กรรมการ
4. นางนิภา เพียงไพรชมโรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง)กรรมการ
5. นางสาวจินตนา ยาวิชัยโรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางพิมพ์ประไพ วิริยะภาพโรงเรียนบ้านไร่วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสุภาพร ใจแสนโรงเรียนบ้านห้วยไก่ป่าวิทยากรรมการ
3. นายสุชาติ ปิยรัตนสกุลโรงเรียนบ้านท่าตาฝั่งกรรมการ
4. นางสุวลักษณ์ ประดิษฐ์ชัย โรงเรียนบ้านแม่สามแลบกรรมการ
5. นางอวยพร วังกัลยาโรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางพิมพ์ประไพ วิริยะภาพโรงเรียนบ้านไร่วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสุภาพร ใจแสนโรงเรียนบ้านห้วยไก่ป่าวิทยากรรมการ
3. นายสุชาติ ปิยรัตนสกุลโรงเรียนบ้านท่าตาฝั่งกรรมการ
4. นางสุวลักษณ์ ประดิษฐ์ชัย โรงเรียนบ้านแม่สามแลบกรรมการ
5. นางอวยพร วังกัลยาโรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นายนนท์ปวิธ ขิระณะโรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง)ประธานกรรมการ
2. นายฉัตรชัย ศรีไว โรงเรียนบ้านห้วยปางผางกรรมการ
3. นางสาวภัทรวดี บำรุงราษฏร์ โรงเรียนสบเมยวิทยาคมกรรมการ
4. นางศิขริน มงคลเจริญฤทธิ์โรงเรียนบ้านแพะพิทยากรรมการ
5. นางอัมพิกา ใจน้อยโรงเรียนบ้านห้วยสิงห์กรรมการ
6. นางสาวไสว ออกสุขโรงเรียนบ้านกอกหลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางอุไรวรรณ มณีธรโรงเรียนบ้านแม่เตี๋ยประธานกรรมการ
2. นายนนท์ปวิธ ขิระณะโรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง)รองประธานกรรมการ
3. นางสาวภัทรวดี บำรุงราษฏร์ โรงเรียนสบเมยวิทยาคมกรรมการ
4. นางอัมพิกา ใจน้อยโรงเรียนบ้านห้วยสิงห์กรรมการ
5. นางสาวจินตนา ยาวิชัยโรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่กรรมการ
6. นางสาวไสว ออกสุขโรงเรียนบ้านกอกหลวงกรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางรักวิชา หนองเสโรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อยประธานกรรมการ
2. นางสมศรี ศิลาชาลโรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง)รองประธานกรรมการ
3. นางนุชลี ด้วงเขียวโรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่กรรมการ
4. นายรชานนท์ ฤดีแกล้วกล้าโรงเรียนบ้านแม่แลบกรรมการ
5. นางสาวพรทิพย์ ธรรมยศโรงเรียนบ้านห้วยม่วงกรรมการ
6. นางจุฑามาศ แสนใจโรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการ
7. นางสาวศุภฎี พหลโยธินโรงเรียนบ้านห้วยโผกรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางอุบลรัตน์ ศิริโภคขจรโรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบประธานกรรมการ
2. นางพัชรี แก้วปราณีโรงเรียนดอนชัยวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายพนม คำอ้ายโรงเรียนบ้านห้วยกองก้าดกรรมการ
4. นางสาวพรนิภา ปัญญาโรงเรียนบ้านห้วยกุ้งกรรมการ
5. นายวุฒิชัย กองแก้วโรงเรียนบ้านห้วยไม้ซางกรรมการ
6. นางจำเรียง พลนาโรงเรียนบ้านแม่เงากรรมการ
7. นางดวงรัตน์ สายสวาทโรงเรียนบ้านหัวลากรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางสาวพัชรินทร์ พรหมศรีโรงเรียนไทยรัฐวิทยา33ประธานกรรมการ
2. นางสาวภาวิณี ศรีกระจ่างโรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์10กรรมการ
3. นางสาวสุปราณี ประภาศรีเกตุศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวพัชรินทร์ พรหมศรีโรงเรียนไทยรัฐวิทยา33ประธานกรรมการ
2. นางสาวภาวิณี ศรีกระจ่างโรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์10กรรมการ
3. นางสาวสุปราณี ประภาศรีเกตุศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางอัจฉราพรรณ หอมนานโรงเรียนบ้านกองก๋อยประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชรินทร์ พรหมศรีโรงเรียนไทยรัฐวิทยา33กรรมการ
3. นางสาวสุปราณี ประภาศรีเกตุศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวพัชรินทร์ พรหมศรีโรงเรียนไทยรัฐวิทยา33ประธานกรรมการ
2. นางสาวภาวิณี ศรีกระจ่างโรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์10กรรมการ
3. นางสาวสุปราณี สันติไพรศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวพัชรินทร์ พรหมศรีโรงเรียนไทยรัฐวิทยา33ประธานกรรมการ
2. นางสาวภาวิณี ศรีกระจ่างโรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์10กรรมการ
3. นางสาวสุปราณี ประภาศรีเกตุศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางสาวพัชรินทร์ พรหมศรีโรงเรียนไทยรัฐวิทยา33ประธานกรรมการ
2. นางสาวภาวิณี ศรีกระจ่างโรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์10กรรมการ
3. นางสาวสุปราณี ประภาศรีเกตุศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวพัชรินทร์ พรหมศรีโรงเรียนไทยรัฐวิทยา33ประธานกรรมการ
2. นางสาวภาวิณี ศรีกระจ่างโรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์10กรรมการ
3. นางสาวสุปราณี สันติไพรศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวไม้หวาน กันทะวังโรงเรียนบ้านแม่เตี๋ยประธานกรรมการ
2. นางจรรจิกา ปวงคำคงโรงเรียนบ้านแม่สวดกรรมการ
3. นางกัณชลีย์ มะโนธรรมโรงเรียนบ้านแม่กองคากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวไม้หวาน กันทะวังโรงเรียนบ้านแม่เตี๋ยประธานกรรมการ
2. นางจรรจิกา ปวงคำคงโรงเรียนบ้านแม่สวดกรรมการ
3. นางกัณชลีย์ มะโนธรรมโรงเรียนบ้านแม่กองคากรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางสุปราณี ครองสวัสดิ์โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษาประธานกรรมการ
2. นางเดือนนภา ดวงทิพย์โรงเรียนบ้านห้วยกองมูลกรรมการ
3. นางสาวศศินี ปานพลับโรงเรียนบ้านโพซอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางสุปราณี ครองสวัสดิ์โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษาประธานกรรมการ
2. นางเดือนนภา ดวงทิพย์โรงเรียนบ้านห้วยกองมูลกรรมการ
3. นางสาวศศินี ปานพลับโรงเรียนบ้านโพซอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสุปราณี ครองสวัสดิ์โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษาประธานกรรมการ
2. นางเดือนนภา ดวงทิพย์โรงเรียนบ้านห้วยกองมูลกรรมการ
3. นางสาวศศินี ปานพลับโรงเรียนบ้านโพซอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสุปราณี ครองสวัสดิ์โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษาประธานกรรมการ
2. นางเดือนนภา ดวงทิพย์โรงเรียนบ้านห้วยกองมูลกรรมการ
3. นางสาวศศินี ปานพลับโรงเรียนบ้านโพซอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางสุปราณี ครองสวัสดิ์โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษาประธานกรรมการ
2. นางเดือนนภา ดวงทิพย์โรงเรียนบ้านห้วยกองมูลกรรมการ
3. นางสาวศศินี ปานพลับโรงเรียนบ้านโพซอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสุปราณี ครองสวัสดิ์โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษาประธานกรรมการ
2. นางเดือนนภา ดวงทิพย์โรงเรียนบ้านห้วยกองมูลกรรมการ
3. นางสาวศศินี ปานพลับโรงเรียนบ้านโพซอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางสุปราณี ครองสวัสดิ์โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษาประธานกรรมการ
2. นางเดือนนภา ดวงทิพย์โรงเรียนบ้านห้วยกองมูลกรรมการ
3. นางสาวศศินี ปานพลับโรงเรียนบ้านโพซอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางสุปราณี ครองสวัสดิ์โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษาประธานกรรมการ
2. นายเดือนนภา ดวงทิพย์โรงเรียนบ้านห้วยกองมูลกรรมการ
3. นางสาวศศินี ปานพลับโรงเรียนบ้านโพซอกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายธวัช โลกาโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษาประธานกรรมการ
2. นายมาคุ้น หมายสุขสพป.มส.2กรรมการ
3. นายอิศเรศ ขันหลวงโรงเรียนจอซิเดอเหนือกรรมการ
4. นางอรทัย ยวงศิริโรงเรียนบ้านแม่ต้อบใต้กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายธวัช โลกาโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษาประธานกรรมการ
2. นายมาคุ้น หมายสุขสพป.มส.2กรรมการ
3. นายอิศเรศ ขันหลวงโรงเรียนบ้านจอซิเดอเหนือกรรมการ
4. นางอรทัย ยวงศิริโรงเรียนบ้านแม่ต้อบใต้กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายธวัช โลกาโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษาประธานกรรมการ
2. นายมาคุ้น หมายสุขสพป.มส.2กรรมการ
3. นายอิศเรศ ขันหลวงโรงเรียนจอซิเดอเหนือกรรมการ
4. นางอรทัย ยวงศิริโรงเรียนแม่ต้อบใต้กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายธวัช โลกาโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษาประธานกรรมการ
2. นายอิศเรศ ขันหลวงโรงเรียนบ้านจอซิเดอเหนือกรรมการ
3. นายมาคุ้น หมายสุขสพป.มส.2กรรมการ
4. นางอรทัย ยวงศิริโรงเรียนบ้านแม่ต้อบใต้กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายธวัช โลกาโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษาประธานกรรมการ
2. นายมาคุ้น หมายสุขสพป.มส.2กรรมการ
3. นายอิศเรศ ขันหลวงโรงเรียนจอซิเดอเหนือกรรมการ
4. นางอรทัย ยวงศิริโรงเรียนแม่ต้อบใต้กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายธวัช โลกาโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษาประธานกรรมการ
2. นายมาคุ้น หมายสุขสพป.มส.2กรรมการ
3. นายอิศเรศ ขันหลวงโรงเรียนบ้านจอซิเดอเหนือกรรมการ
4. นางอรทัย ยวงศิริโรงเรียนบ้านแม่ต้อบใต้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายอิทธิพล มณีธรผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายสยาม เรืองสุกใสย์โรงเรียนล่องแพวิทยากรรมการ
3. นายศุภัฏฏไชย เดียวสกุลโรงเรียนบ้านท่าตาฝั่งกรรมการ
4. นายกิตติพงศ์ แป้นเขียวโรงเรียนราชประชานุเคราะห์21กรรมการ
5. นายณัฐพงศ์ เหล่ากาวีโรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางทัศนีย์ อัยกรโรงเรียนไทยรัฐวิทยา33(บ้านทุงพร้าว)ประธานกรรมการ
2. นางสาวมะลิวัลย์ ดีพอโรงเรียนบ้านป่าหมากกรรมการ
3. นางสาวพัทธนันท์ สันติไพรศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางทัศนีย์ อัยกรโรงเรียนไทยรัฐวิทยา33(บ้านทุงพร้าว)ประธานกรรมการ
2. นางสาวมะลิวัลย์ ดีพอโรงเรียนบ้านป่าหมากกรรมการ
3. นางสาวพัทธนันท์ สันติไพรศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางทัศนีย์ อัยกรโรงเรียนไทยรัฐวิทยา33(บ้านทุงพร้าว)ประธานกรรมการ
2. นางสาวมะลิวัลย์ ดีพอโรงเรียนบ้านป่าหมากกรรมการ
3. นายศุภชัย ศรีบุศย์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา33(บ้านทุงพร้าว)กรรมการ
4. นางสาวพัทธนันท์ สันติไพรศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางทัศนีย์ อัยกรโรงเรียนไทยรัฐวิทยา33(บ้านทุงพร้าว)ประธานกรรมการ
2. นางมะลิวัลย์ ดีพอโรงเรียนบ้านป่าหมากกรรมการ
3. นายศุภชัย ศรีบุศย์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา33(บ้านทุงพร้าว)กรรมการ
4. นางสาวพัทธนันท์ สันติไพรศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางทัศนีย์ อัยกรโรงเรียนไทยรัฐวิทยา33(บ้านทุงพร้าว)ประธานกรรมการ
2. นางสาวมะลิวัลย์ ดีพอโรงเรียนบ้านป่าหมากกรรมการ
3. นางสาวพัทธนันท์ สันติไพรศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางลัดดาวรรณ อภิวงศ์โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่าประธานกรรมการ
2. นายสิทธิพงษ์ แก้วธิวังสพป.มส.2กรรมการ
3. นางเสาวนี ชูเกียรติศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางลัดดาวรรณ อภิวงศ์โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่าประธานกรรมการ
2. นายสิทธิพงษ์ แก้วธิวังสพป.มส.2กรรมการ
3. นางเสาวนี ชูเกียรติศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางลัดดาวรรณ อภิวงศ์โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่าประธานกรรมการ
2. นายสิทธิพงษ์ แก้วธิวังสพป.มส.2กรรมการ
3. นางเสาวนี ชูเกียรติศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสำเนียง อัตไพบูลย์โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อยประธานกรรมการ
2. นายดิเรก จินดารัตน์โรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการ
3. นายพรพิมล ฟองตาโรงเรียนห้วยฮากไม้ใต้กรรมการ
4. นายธวัชชัย บุญยวงโรงเรียนบ้านโพซอกรรมการ
5. นายปกรณ์ คงแก้วโรงเรียนบ้านดงใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสำเนียง อัตไพบูลย์โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อยประธานกรรมการ
2. นายดิเรก จินดารัตน์โรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการ
3. นายธวัชชัย บุญยวงโรงเรียนบ้านโพซอกรรมการ
4. นางสาวพรพิมล ฟองตาโรงเรียนห้วยฮากไม้ใต้กรรมการ
5. นายปกรณ์ คงแก้วโรงเรียนบ้านดงใหม่กรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นายไพศาล ที่รัก 0876476081
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 โทร 053621303 ต่อ 22
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]