รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคาหาน 1. เด็กหญิงเงินหลู่  ไม่มีชื่อสกุล
 
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยเสือเฒ่า 1. เด็กชายชัยวัฒน์  รอยพนา
 
1. นางวารุณี  กาบจันทร์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนต่อแพวิทยา 1. เด็กหญิงณัญธิสา  พรรณบุตร
 
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอปางมะผ้า 1. เด็กหญิงดาว  ไม่มีชื่อสกุล
 
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์22 1. เด็กหญิงแพรพรรณ  ไพบูลย์นำทรัพย์
 
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่ 1. เด็กหญิงหยาดพิรุณ  ไม่มีชื่อสกุล
 
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปาย (เวียงใต้) 1. เด็กหญิงปิรดา  ตี้แหลง
 
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสรีวิทยา 1. เด็กหญิงนฤมล  ไพรพนาคีรีเลิศ
 
1. นางณัฐกานต์  จิณะไชย
2. นางณัฐกานต์  จิณะไชย
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลาง 1. เด็กหญิงชยาภรณ์  หมั่นเจริญศิล
 
1. นางสาวประภัสสร  ถูกดี
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิริอัมพร 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  เลิศมงคล
 
1. นางการเกตุ  เสริมผ่อง
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่ 1. เด็กหญิงวนิชา  บุญจันดา
 
1. นางปานทิพย์  ของโพธิ์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 86.04 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิริอัมพร 1. เด็กหญิงกัญญภัค  แด้แก้ว
2. เด็กหญิงขวัญข้าว  ซาวคำเขตต์
3. เด็กหญิงสุชัญญา  แสงอ่อนวิมลใส
 
1. นางสาวชนกพร  คงนันทขจร
2. นางการเกตุ  เสริมผ่อง
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 82.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่กิ้ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ก้อนแก้วคำใส
2. เด็กหญิงณัฐริกา  กองตระกูลดี
3. เด็กชายวัชรากร   กระบวนพาณิชย์
 
1. นางสาวพรพรรณ  ชุ่มมงคล
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐ 99(บ้านแม่สุยะ) 1. เด็กหญิงคำหลู่  สุระ
2. เด็กหญิงไท้จิ๋ว  แซ่หลี่
 
1. นางสาวปภาวี   ปัณราตรี
2. นางสาวพัชรา   สุขสถิตย์
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ปิง 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  สิงห์แก้ว
2. เด็กหญิงพาสิฏฐี  แก่นแก้ว
 
1. นางทัศนาภรณ์  นะคำ
2. นายสมบัติ  ทองออน
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1. เด็กหญิงฐนิศรา  ธงทอง
 
1. นายสถาพร  โพธิ์ศรีทรัพย์
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่นาเติง 1. เด็กหญิงปุณยวีย์  ตุ่นยาง
2. เด็กหญิงวรัญญา  ใส่น้อย
3. เด็กหญิงเทวิกา  จรรยา
 
1. นางพจนา  ถามูล
2. นางสาวพิมพ์พร  งามแสงส่อง
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ปิง 1. เด็กหญิงชนิกานต์  ก๋าคำ
2. เด็กหญิงดรุณี  บร่าต่อ
3. เด็กชายอภินัทธ์  วังลึก
 
1. นางลภัสนันท์  การดี
2. นางสาวลัดดาวัลย์  พงศ์สกุลการ
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1. เด็กหญิงนภสร  ไม่มีชื่อสกุล
2. เด็กหญิงวาสินี  ทองดี
3. เด็กหญิงศลิษา  จรูญวิริยะ
 
1. นางแจ่มจันทร์  น้อยวงศ์
2. นางดิษฐ์ลดา  ปันคำมา
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 87.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปาย (เวียงใต้) 1. เด็กหญิงชุติภา  เลาหมี่
2. เด็กหญิงบุญทา  -
3. เด็กหญิงแสงมอน  -
 
1. นางบุษบา  เรืองชัย
2. นายณัฐนันท์   เรืองชัย
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1. เด็กชายชยณัฐ  น้อยอินทร์
2. เด็กชายชยณัฐ  พรรณสุข
 
1. นายทวิล  อินทะสิทธิ์
2. นางสาวชัชรีย์  วงค์นิ้ว
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปาย (เวียงใต้) 1. เด็กชายณกร  -
2. เด็กชายธีรยุทธ์  ฤทธิ์นรกานต์
 
1. นายณัฐนันท์   เรืองชัย
2. นางบุษบา  เรืองชัย
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่กิ้ 1. เด็กหญิงญาณวดี  ศรีสล้าง
2. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ศักดิ์วัฒนเลิศ
3. เด็กชายนิติกร  จิตใจเลิศงาม
 
1. นางสาวมยุรี  กอดวิเชียร
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านป่าลาน 1. เด็กหญิงกนกพร  พรไพรมหาศิริ
2. เด็กหญิงภิรมน  ไพรคุ้มครอง
3. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  พรหมมากาศ
 
1. นางสาวจีระนุช  โคเบนท์
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 85.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1. เด็กหญิงกิตติวรา  อัมพุชสิริ
2. เด็กชายนิติมร  เพ็ชรแก้ว
3. เด็กชายพัฒนา  ห้วยสาม
 
1. นายอภินันท์  อุทัยแสนปรีดา
2. นายพงษ์ฤทธิ์  นางรัก
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยผา 1. เด็กหญิงคำขวัญ  ไม่มีชื่อสกุล
2. เด็กหญิงพรพิมาย  พงษ์สกุลดี
3. นางสาวมาริสา  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นายธีร์ธวัช  ปัญญาแจ้
2. นายฐากูร  มหาขันตี
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำปลามุง 1. เด็กชายดำรง  เลาลี
2. เด็กชายปิยากร  เซอสิทธิกุล
3. เด็กชายแดนไตร  จุรีรักษ์วงศ์
 
1. นายศุภชัย  ถามูล
2. นายสันดุษิต  ตินิ
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยผา 1. เด็กหญิงดมิสา  สมภาร
2. เด็กหญิงนภัสสร  คีรีจริยกิจ
3. เด็กหญิงปาลิตา  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นายสิทธิพงค์  วิริยะ
2. นายธีร์ธวัช  ปัญญาแจ้
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนยวม 1. เด็กหญิงกานต์สินี   ก่อนเศรษฐี
2. เด็กหญิงสุทธิดา   จำปา
3. เด็กหญิงโยษิตา   เกษม
 
1. นางแสงเดือน   ปัญญาเลิศ
2. นางพัชนุช   วงศ์มโน
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าลาน 1. เด็กหญิงคำอ่อง  ไม่มืชื่อสกุล
2. นายคุณาวุธ  คำใส
3. เด็กหญิงสุธิดา  แสงประโยชน์
 
1. นางสาวจีระนุช  โคเบนท์
2. นายอาเขต  แซ่ภู่
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 81.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1. เด็กหญิงธัญทิพา  แซ่ยั้ง
2. เด็กหญิงพิมพ์นภา  โยนาศักดิ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอุเทน  ยอดเพชร์
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1. เด็กหญิงเจษฎาภรณ์  ทวีกิ่งเพชร
2. เด็กหญิงแสงจันทร์  ลูกเวียง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอุเทน  ยอดเพชร์
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1. เด็กชายยุทธนา  ไม่มีชื่อสกุล
2. เด็กชายหม่อง  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นายจำรัส  วิเศษคำนึง
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1. เด็กชายดอย  ไม่มีชื่อสกุล
2. เด็กชายทุนจ่อ  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นางแจ่มจันทร์  น้อยวงศ์
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางคาม 1. เด็กชายเมือง  ไม่มีชื่อสกุล
2. เด็กชายแบะ  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นางสาวจณิสตา  คันธะวัง
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านในสอย 1. เด็กชายสมพงษ์  ไม่มีชื่อสกุล
2. เด็กชายสมศักดิ์  รัฐพลวรรณชัย
 
1. นางสาวสุพรรณษา  อินทพงค์
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าลาน 1. เด็กชายศิวกร  ฌาณโสภา
2. เด็กชายโพวิ  พิชิตความดี
 
1. นายธวัช  สามล
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 92.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบแพม 1. เด็กหญิงชุติมา   บุญยาว
2. เด็กหญิงณัฐพร  โนจา
3. เด็กหญิงนิลมณี  ไม่มีชื่อสกุล
4. เด็กหญิงยอง   คิม
5. เด็กหญิงวรรณิกา  ปวงฟู
 
1. นางอุดมลักษณ์  ชวลิต
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสรีวิทยา 1. เด็กหญิงทิตย์นภา  ศรีสกุลดอย
2. เด็กหญิงธิณาลักษณ์  กาญจนไกรสร
3. เด็กหญิงพรประวีณ์  บุญสายชล
4. เด็กหญิงสุวนันท์  ไพรบูรพา
5. เด็กหญิงอรกช  สัตยากรวุฒิกุล
 
1. นางวิจิตรา  สุจาง
2. นางจิรนุช  สุรีย์
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 89.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านในสอย 1. เด็กหญิงนะแหง่  ไม่มีชื่อสกุล
2. เด็กหญิงมีเรีย  พัฒนกุลวิทย์
3. เด็กหญิงอัจฉรา  พัฒนกุลวิทย์
4. เด็กหญิงแสงดาว  ไม่มีชื่อสกุล
5. เด็กหญิงโนรี  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นายวิจิตร  วิมาลัย
2. นางพัชราภรณ์  วิมาลัย
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 89.97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮี้ 1. เด็กชายณัฐภัทร   อินตานวน
2. เด็กชายภีมวัศ   น้อยวงศ์
3. เด็กชายสรวิชญ์   ประอินทร์
4. เด็กหญิงสิรินทรา   มีใจดี
5. เด็กชายเอกรวิศ   จักก่ายี่
 
1. นายทองดี  น้อยวงศ์
2. นางนภาพร  วงศ์เมธาวรรธนะ
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 91.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮี้ 1. เด็กชายณัฐภูมิ   สมบูรณ์
2. เด็กชายถิรวิทธ์   วงษ์เดือน
3. เด็กชายธนวลัญช์  ปัญญาเป็ง
4. เด็กชายนิธิกร  สมบูรณ์
5. เด็กหญิงนิศารัตน์   นวลมา
 
1. นายทองดี  น้อยวงศ์
2. นายธีรัช  บุญมาตา
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 90.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1. เด็กหญิงจิ่งป้าง  ไม่มีชื่อสกุล
2. เด็กหญิงธนัชชพร   ขาวสวย
3. เด็กหญิงพันธ์  ไม่มีชื่อสกุล
4. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  อุปละ
5. เด็กหญิงอาทิตตยา   ใจติขะ
 
1. นางสาวฐิรกานต์  กองคำ
2. นางสาวนันท์นภัส  ยอดสาแล
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลขุนยวม 1. เด็กชายกรกช  ลืนคำ
2. เด็กชายณัฐกานต์  อินวาทย์
3. เด็กชายธีรศักดิ์  ห้วยสาม
4. เด็กชายภูมิรพี  ศรีวงษ์แผน
5. เด็กชายศิรชัช  ไข่แก้ว
 
1. นายอิสระ  ภูฉลอง
2. นายบุญสม  ศรีพิทักษ์
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 92.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านในสอย 1. นางสาวนะแหง่  ไม่มีชื่อสกุล
2. เด็กหญิงรินรดา  มาพรชัย
3. เด็กชายวรรณชัย  สายธารนพรัตน์
4. เด็กชายอรรถวิทย์  ดวงแก้ว
5. เด็กชายเอกมงคล  สิทธิดวง
 
1. นายวิจิตร  วิมาลัย
2. นางพัชราภรณ์  วิมาลัย
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ยะ 1. เด็กชายกวิน  กัมปนาทสิริกุล
2. เด็กหญิงกัลยาณี   หาญปราบศึก
3. เด็กหญิงชาดา  ไม่มีชื่อสกุล
4. เด็กชายณัฐพงศ์   รังสรรค์ภิรมย์
5. เด็กหญิงณิสรา   กตัญญูกิตติ
6. เด็กชายธนกร   บุญมีเมธา
7. เด็กหญิงธนิสา   ไพโรจน์ประภา
8. เด็กชายธิพงษ์   ชัยชนะงาน
9. เด็กชายธีรภัทร   คีรีประสิทธิ์เวช
10. เด็กชายธีราทร   เทวาอุปการ
11. เด็กชายธีรเดช   ไม่มีชื่อสกุล
12. เด็กหญิงนันทิพร  เฉลิมรื่นรมย์
13. เด็กหญิงบุญทิวา   ศักดานิรชร
14. เด็กหญิงประลิตา  เด่นมโนธรรม
15. เด็กชายภานุภัทร   ผลรัฐผจัญ
16. เด็กชายยศพล  ไพรถนอมทรัพย์
17. เด็กหญิงวลีพร   รังสรรค์ภิรมย์
18. เด็กหญิงสาธิดา  กัมปนาทสิริกุล
19. เด็กหญิงสุภาพร   กัมปนาทสิริกุล
20. เด็กชายเฉลิมพล   รังสรรค์ภิรมย์
 
1. จ.ส.ท.สัญญา  สอนบุญทอง
2. นางสาวสุนทรี  ดวงศรี
3. นางสาวสุภาพร  ปินคำ
4. นางสาวพันธนีย์   ถิ่นพนาสุข
5. นางสาวภัทรลภา  นาวรัตน์
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ยะ 1. เด็กชายกวิน  กัมปนาทสิริกุล
2. เด็กหญิงกัลยาณี   หาญปราบศึก
3. เด็กหญิงชญานิศ  ศักดานิรชร
4. เด็กชายณัฐพงศ์   รังสรรค์ภิรมย์
5. เด็กหญิงณิสรา   กตัญญูกิตติ
6. เด็กชายทัพพ์   กัมปนาทสิริกุล
7. เด็กชายธนกร   บุญมีเมธา
8. เด็กหญิงธนิสา   ไพโรจน์ประภา
9. เด็กชายธิพงษ์   ชัยชนะงาน
10. เด็กชายธีรภัทร   คีรีประสิทธิ์เวช
11. เด็กชายธีราทร   เทวาอุปการ
12. เด็กชายธีรเดช   ไม่มีชื่อสกุล
13. เด็กหญิงนันทิพร  เฉลิมรื่นรมย์
14. เด็กหญิงบุญทิวา   ศักดานิรชร
15. เด็กหญิงประลิตา  เด่นมโนธรรม
16. เด็กชายภานุภัทร   ผลรัฐผจัญ
17. เด็กหญิงวลีพร   รังสรรค์ภิรมย์
18. เด็กหญิงวลีพรรณ  รังสรรค์ภิรมย์
19. เด็กหญิงสุภาพร   กัมปนาทสิริกุล
20. เด็กชายเฉลิมพล   รังสรรค์ภิรมย์
 
1. จ.ส.ท.สัญญา  สอนบุญทอง
2. นางสาวสุนทรี  ดวงศรี
3. นางสาวสุภาพร  ปินคำ
4. นางสาวพันธนีย์   ถิ่นพนาสุข
5. นางสาวภัทรลภา  นาวรัตน์
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐ 99(บ้านแม่สุยะ) 1. เด็กหญิงอัญธิยา  ใหมฟู
 
1. นางสาวกาญจนา  นะนอง
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 94.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1. เด็กชายจักริน  ศรีบุญมา
 
1. นางสาวสุทธิดา  ปิยชาติโชติกุล
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1. เด็กหญิงบุศริน  วนาดรกุล
 
1. นายสิรวิชญ์  วราฤทธิ์พิทยากุล
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 97.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1. เด็กหญิงชิริญจ์  นิลพันธุ์
2. เด็กชายวริทธิ์ธร  ผาแดงสุวรรณ
 
1. นางสาวกัญจน์ชญา  แก้วจินดา
2. นายชยากร  อินธิปวง
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านรักไทย 1. เด็กหญิงสุทธิกานต์  ทวีอภิรดีสิริ
2. เด็กชายเครือแลง  -
 
1. นายทวีพงษ์  ปาสา
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านผาบ่อง 1. เด็กชายสมภพ  ไม่มีชื่อสกุล
2. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ภูริโชติสกุล
 
1. นางสาวอังคณา  กล้าประจัน
2. นางสาวนารีรัตน์  อุดมพาณิชย์
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลขุนยวม 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  อินงาม
2. เด็กหญิงทิพกมล  สุภาษี
3. เด็กหญิงปภาดา  ปฏิยัติ
4. เด็กหญิงปลินดา  ปฏิยัติ
5. เด็กหญิงพันนิตา   ทองออน
6. เด็กหญิงลลิตวดี  รู้ดี
7. เด็กหญิงวรินทร์นิภา  วิไล
8. เด็กหญิงหนึ่งธิดา  จาริยะชัย
9. เด็กหญิงอรจิรา  แซ่ต้วน
10. เด็กหญิงเขมนิชา  อหริพ่าย
 
1. นางอรทัย  รักสกุล
2. นางสาวทิพย์ดวง  เอกจันทร์
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1. เด็กชายจิ่งห่าน  ไม่ปรากฏชื่อสกุล
2. เด็กชายธีรภัทร  ยะมะโน
3. เด็กหญิงปรานต์  แปงใจ
4. เด็กชายพิทักษ์  สุขสกุลปัญญา
5. เด็กหญิงวรรณพร  หว่างป่อ
6. เด็กหญิงศุภาวรรณ  หว่างป่อ
7. เด็กหญิงสกาวเดือน  ว่างป่อ
8. เด็กชายสมยศ  พนมไพร
9. เด็กหญิงสุภัสรา  แซ่เฒ่า
10. เด็กชายอภิสิทธิ์  เลาซาง
 
1. นางสาววรรณณิภา  ภาพสุพรรณ
2. นายนคร  ดอกแก้ว
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  หลักแต่ง
2. เด็กหญิงดรณี  หลักแต่ง
3. เด็กหญิงนิตยา  หลักแต่ง
4. เด็กหญิงปณิดา  เลายี่ปา
5. เด็กหญิงปิยนุช  ตาหมี่
6. เด็กหญิงภาริดา  เลาว้าง
7. เด็กหญิงมนต์รักษ์  ยาเขต
8. เด็กหญิงรวินันท์  เชิดชูวัลลภ
9. เด็กหญิงวารุณี  เลาหมี่
10. เด็กหญิงวิจิตรา  หลักแต่ง
11. เด็กหญิงสุภาพร  หลักแต่ง
12. เด็กหญิงอรนุช  เลาหมี่
13. เด็กหญิงอาภรณ์  เลาย่าง
14. เด็กหญิงอาหมี่  ไม่มีชื่อสกุล
15. เด็กหญิงโบ๋โนน  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นายนคร  ตุ่มทอง
2. นางเบญจพร  แก้วธารากุล
3. นายเอกราช  เสียงก้องไพร
4. นางสาวอัปสร  คีรีวัฒนรัตน์
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ 1. เด็กหญิงกรองทอง  ไม่มีชื่อสกุล
2. เด็กหญิงจิราพร  อาภรณ์ชรรินทร์
3. เด็กหญิงชุติมา  ไม่มีชื่อสกุล
4. เด็กหญิงฑิฆัมพร  ออนโซน
5. เด็กหญิงณิชมน  มหาภูมิชัย
6. เด็กหญิงพอหน่าเซ  ไม่มีชื่อสกุล
7. เด็กชายพัฒนา  ทองมี
8. เด็กหญิงพาณี  ไม่มีชื่อสกุล
9. เด็กหญิงพิมใจ  นทีพรอุดม
10. เด็กหญิงวิราพร  โชคชัยวันดี
11. เด็กหญิงศิดา  ไม่มีชื่อสกุล
12. เด็กหญิงศิรดา  ไม่มีชื่อสกุล
13. เด็กหญิงอรพรรณ  วงค์อรฉัตร
14. เด็กหญิงอรวรรณ  เจนธารา
15. เด็กหญิงแสงดาว  จรัสศรีแก้วสกุล
 
1. นางสาวอธิชล  รณรงค์ไพรวัลย์
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 87.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ออ 1. เด็กหญิงพลอยลิน  กรนำโชค
 
1. นางสาวสุมาลี  ก้อนทวีกำเหนิด
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ออ 1. เด็กหญิงบุรพร  ชลบริสุทธิ์
 
1. นายวิโรจน์  เต็มสุนทรวารี
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 88.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิริอัมพร 1. เด็กหญิงกษมา  จ้องผดุงศักดิ์
 
1. นางกัณญาวีร์  อุปละ
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยขาน 1. เด็กหญิงวรรณรสา  -
 
1. นางเยาวเรศ  แหวนวัง
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ออ 1. เด็กหญิงเกตน์นิภา  วัฒนาทิพย์กุล
 
1. นายวิโรจน์  เต็มสุนทรวารี
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าลาน 1. เด็กหญิงชฎาพร  สิงห์ทอน
 
1. นางสาวสิริลดา  ธีรจิตตินันท์
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวนาหลวง 1. เด็กหญิงมล  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นายชาบาน  ติวัน
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปาย (เวียงใต้) 1. เด็กหญิงชมพู่  ทุนซำ
2. เด็กชายพงศธร  มงคลจรรยาภัค
 
1. นางแสงหล้า  เป็งเมือง
2. นางสาวจิดาภา  อินทร์พรหม
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยมะเขือส้ม 1. เด็กหญิงคำหลู่  ไม่มีชื่อสกุล
2. เด็กหญิงศุภนุช  อยู่เปา
 
1. นางสาวธัญธรณ์รัศม์   รชตวัฒน์
2. นางสาวปุญญิศา  รัตตะรมย์
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่ 1. นางสาวพรทิพย์  คำดี
2. นางสาววิมล  ณิชกมลสกุล
 
1. นางสาวชนากานต์  แก้วกองบุญ
2. นางเรวดี  อรรณพ ณ อยุธยา
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 91.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านในสอย 1. เด็กหญิงรอส่า  ไม่มีชื่อสกุล
 
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่สะงา 1. เด็กหญิงณิชมณ  เย็นเอี่ยม
2. เด็กหญิงประติภา  เหล็กดีเลิศ
3. เด็กชายยศกร  รักทองแท้
 
1. นางสาวสายใจ  บุญทวีเวทย์
2. นายอนิวัตติ์  หนานยา
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมือง(ป่าปุ๊) 1. เด็กชายนฤทธิ์  ทุนน่อย
2. เด็กชายพุฒิเมธ  สกุลจรรยาดี
3. เด็กชายฟู้ดแบงค์  มูลโลก
 
1. นางสาวทัดชา  เขื่อนรัตน์
2. นางสาวชุธิศา  เล่อกา
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกึ๊ดสามสิบ 1. เด็กชายกสิดิศ  ไม่มีชื่อสกุล
2. เด็กชายชยากร  ปาบือ
3. เด็กชายอังคาร  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นายสันติ  ทรัพย์สิน
2. นางสาวพัชรีพรรณ  วงศ์จันทร์
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยาป่าแหน 1. เด็กหญิงสิริกร  จิตดำรงค์รัตน์
 
1. นายประสิทธิ   เข็มสุวรรณ
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่ 1. นางสาวกชกร  ไม่มีชื่อสกุล
2. นายสมชาย  ไม่มีชื่อสกุล
3. นายสหรัฐ  แซ่จาง
4. นายสุรินย์  ไพสาลส่องอรุณ
5. นายแสงอ้วน  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นายประกาศิต  วงษ์อ้น
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ยะ 1. เด็กชายธีรเดช   ไม่มีชื่อสกุล
 
1. จ.ส.ท.สัญญา  สอนบุญทอง
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ละนา 1. เด็กหญิงสุดาพร  บุญกิติ
 
1. นางสุพัตรา  ณัฐชวรัตน์
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านถ้ำลอด 1. เด็กหญิงคริสต์มาส  โรจน์เกษตรสิน
 
1. นายศิริชัย  ศักดิ์ชัยปัญญา
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ยะ 1. เด็กชายธีรเดช   ไม่มีชื่อสกุล
 
1. จ.ส.ท.สัญญา  สอนบุญทอง
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปาย (เวียงใต้) 1. เด็กชายหลาวมน  กุนนะ
 
1. นายจตุรงค์  ทาแดง
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอขุนยวม 1. เด็กหญิงคำแลง  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นางสาวพเนตร์  แกล้วกล้า
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่ 1. นางสาวกชกร  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นายประกาศิต  วงษ์อ้น
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิริอัมพร 1. เด็กชายพันธ์ธัช  บำรุง
 
1. นายคมสัน  กะเหว่าทอง
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1. นายสุขทัพชัย  กระบวนพาณิชย์
 
1. นายนคร  ดอกแก้ว
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1. เด็กหญิงธัญญกานต์  กันทะวัง
 
1. นางสาวนงนุช  แซ่แย่
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านถ้ำลอด 1. เด็กหญิงคริสต์มาส  โรจน์เกษตรสิน
 
1. นางสาวพรพรรณ  ชนะชูเจริญ
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิริอัมพร 1. เด็กชายจิรายุ  เลิศมงคล
 
1. นายคมสัน  กะเหว่าทอง
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่ 1. นายแสงอ้วน  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นายประกาศิต  วงษ์อ้น
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมอแปง 1. เด็กหญิงแอริน  ไม่ปรากฏชื่อสกุล
 
1. นางวราภรณ์  ธงภักดิ์
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐ 99(บ้านแม่สุยะ) 1. เด็กหญิงสุพรรษา  บุญบุตร
 
1. นางสาวปภาวี  ปัณราตรี
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ไม่มีชื่อสกุล
2. เด็กชายกริชชนะ  อัสดรเกรียงไกร
3. เด็กชายก้องภพ  อุ่นคำ
4. เด็กหญิงจรัสศรี  สายพงษ์ไพร
5. เด็กหญิงช่อฟ้า  ไพรกลิ่นสุคนธ์
6. เด็กชายณัฐภูมิ  ประพายพิณ
7. เด็กหญิงณัฐสุดา  ประพายพิณ
8. เด็กหญิงดรุณี  เพียรขวัญ
9. เด็กชายธนวัตร  หวานหยดย้อย
10. เด็กชายธนวันต์  หอมเที่ยงแท้
11. เด็กชายธีรศักดิ์  ไพรกลิ่นสุคนธ์
12. เด็กชายธีรเดช  ไพรเสนาะจิต
13. เด็กหญิงปิยวรรณ  ปราสาทดียิ่ง
14. เด็กชายพรรษวรรษ  ภาพเฉลิมพจน์
15. เด็กชายพรศักดิ์  พงษ์ล้อมลักษณ์
16. เด็กหญิงพรสินี  ไม่มีชื่อสกุล
17. เด็กหญิงพัชรินทร์  คีรีจริยกิจ
18. เด็กหญิงวันดี  ขุนพลอยพยัก
19. เด็กหญิงศศิวิมล  เรือนเงิน
20. เด็กหญิงสารภี  ฐิตินันท์ปรีชากุล
21. เด็กหญิงสุพัตรา  ไพรกลิ่นสุคนธ์
22. เด็กชายสุรธัช  ทยานนท์ภาคกุล
23. เด็กหญิงอรฑิษา  เกียรติยิ่งสง่า
24. เด็กชายอิทธิพัทธ์  หนองคาย
25. เด็กชายอินทรัตน์  นาคสืบวงค์
26. เด็กหญิงอุไรพร  ชัยสัจจานนท์
27. เด็กชายเมธิชัย  ไพรคงลือเดช
28. เด็กหญิงโยษิตา  รัตนชัยภัทรกุล
 
1. นายอรรถพล  ชุมพู
2. นายธะนิตย์  ลืนคำ
3. นางสาวศิรินภา  สมนาม
4. นายถวิลวงษ์  ปินะคำ
5. นางสาววิลาวัลย์  ยิ่งยศสุข
 
90 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านถ้ำลอด 1. เด็กหญิงกมลพร  ไม่มีชื่อสกุล
2. เด็กหญิงกัญญา   สุนทรนาคา
3. เด็กชายชัยรัตน์  ไม่มีชื่อสกุล
4. เด็กชายชัยวัน  ไม่มีชื่อสกุล
5. เด็กชายญาณพัฒน์  เสาร์เจริญ
6. เด็กหญิงญาณิศา  บุรชัยสกุล
7. เด็กชายณัฐกิตติ์  เบญจมาศสีเงิน
8. เด็กหญิงดารินทร์  กันทาคำ
9. เด็กชายนันทภพ  ไม่มีชื่อสกุล
10. เด็กหญิงพริฎฐา  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นายยอดขวัญ  อินทรทัศน์
2. นางสาวพรพรรณ  ชนะชูเจริญ
3. นางสาวภุมรินทร์  คงผาสุข
 
91 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิริอัมพร 1. เด็กหญิงฐิติพร  ใสส่อง
2. เด็กหญิงธัญยพร  ชื่นจิตร
3. เด็กหญิงศศิกานต์  โพธิสวัสดิ์
4. เด็กหญิงอติกานต์  กันทาน้อย
5. เด็กหญิงอมริศา  แสงสิทธิ์
6. เด็กหญิงเมธิกาญจน์  ตาแก้ว
 
1. นางธัญสินี  ท้าวภูกา
 
92 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1. เด็กหญิงกาญลักษณ์  ตาหมี่
2. เด็กหญิงชฎาวดี  เลาหมี่
3. เด็กหญิงบุญญรัตน์  วงศ์พิริยะ
4. เด็กหญิงพรธิรา  ยอดเชิงฉลาด
5. เด็กหญิงรัชนีกร  วันนา
6. เด็กหญิงลำดวน  ไพรคติภพ
 
1. นางเบญจพร  แก้วธารากุล
2. นางสาวพัชราภรณ์  ปัญโนจา
3. นางธีรพร  โศภิษฐา
 
93 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1. เด็กหญิงฑิมพิการัตน์  เขียวมูล
2. เด็กหญิงธันพิชชา  ปันสี
3. เด็กหญิงนิรชา  ไม่ปรากฏชื่อสกุล
4. เด็กหญิงพรสินี  ฮองโยง
5. เด็กหญิงมิ่งขวัญ  แซทู
6. เด็กหญิงยุพา  ยะมะโน
7. เด็กหญิงลาแหมะ  ไม่ปรากฏชื่อสกุล
8. เด็กหญิงเท  ไม่ปรากฏชื่อสกุล
9. เด็กหญิงแสงก่ำ  ไม่ปรากฏชื่อสกุล
10. เด็กหญิงแสงนุ่ม  ไม่ปรากฏชื่อสกุล
 
1. นายวรรณศิลป์  ศรีวรรณะ
2. นางสาวน้ำทิพย์  ดิเบอะ
 
94 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1. นางสาวกรรณิกา  หว่างป่อ
2. นางสาวจันทร์วิภา  หว่างป่อ
3. นางสาวจารุมน  เลาต๋า
4. นางสาวชวิศา  แซ่ม้า
5. นางสาวธมลวรรณ  หว่างป่อ
6. เด็กหญิงนิดา  แซ่หัน
7. เด็กหญิงปรานต์  แปงใจ
8. เด็กชายปิยวรรษ  เจแฮ
9. นางสาวพรวดี  ว่างป่อ
10. นางสาวพรสินี  ว่างป่อ
11. เด็กชายฤทธา  พาณิชย์สมบูรณ์
12. เด็กหญิงสุวิกา  หว่างไม
13. เด็กหญิงอสมา  เลาวือ
14. นางสาวอุไรพรรณ  หว่างไม
15. นางสาวเสาวณีย์  พนมไพร
16. นางสาวแสงอิง  หลู่หมุ่ง
 
1. นายวรรณศิลป์  ศรีวรรณะ
2. นางสาวศุภางค์  ปิ่นแก้ว
3. นางสาวรมณีย์  จันตายศ
 
95 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยาป่าแหน 1. เด็กหญิงจินดา  สถิตธรรมคุณ
2. เด็กชายทศพล  หน่อสีดา
3. เด็กชายนวพล  ชนะชูเจริญ
4. เด็กหญิงวราวี  ปิยชาติศรกุล
5. เด็กหญิงสรัลพร  ธงชัยชนะ
 
1. นายประสิทธิ   เข็มสุวรรณ
2. นายสุภาพชน  พัฒนวโรทัย
 
96 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซอแบะ 1. เด็กชายณวัฒน์  กำเนิดกรุณา
2. เด็กหญิงอรวรรณ  โชติเวทย์อนุกุล
 
1. นายขจร  บุตรแสงโคตร
2. นายมนตรี  เหล่าก้อนคำ
 
97 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านในสอย 1. เด็กหญิงซูแหมะ  -
2. เด็กหญิงตะเรส่า  -
3. เด็กชายทวีศักดิ์  กิจภาคิน
4. เด็กชายลูแหระ  -
5. เด็กหญิงวัน  -
6. เด็กชายอ่อง  -
 
1. นายเกรียงศักดิ์  ชายสืบสกุล
2. นางฤดี  หมื่นแก้ว
3. นางสาววราภรณ์  ยุวกติกานนท์
 
98 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านในสอย 1. เด็กชายตรีมิตร  คีรีประเสริฐนาม
2. เด็กชายธีรนพ  เมืองเด่น
3. เด็กชายธีรภัทร  ทรัพยาไท
4. เด็กชายยศพันธ์  ธรรมาวิมล
5. เด็กชายลี  -
6. เด็กชายสิทธิพล  -
 
1. นายสรปัญญาสุข  สุขกรินทร์
2. นายธงชัย  ศิริบุญมา
 
99 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยผา 1. เด็กชายชนะพล  ส่า
2. เด็กชายฐิติกร  ธรรมชาติสร้าง
3. เด็กชายทุ่น  ไม่มีชื่อสกุล
4. เด็กชายน๊อต  จันทร์ลู
5. เด็กชายมนตรี  ไม่มีชื่อสกุล
6. เด็กชายศักดิ์ชาย  วังสะทุ่ง
7. เด็กชายสรายุทธ  ไม่มีชื่อสกุล
8. เด็กชายเจริญทร  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นายสรพงศ์  กัมปนาทโชติกุล
2. ว่าที่ร้อยตรีอุดมสิน  สินธพทอง
3. นางสาวสุชาดา  ทองเขียว
 
100 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ยะ 1. เด็กหญิงชญานิศ    ศักดานิรชร
2. เด็กหญิงณิสรา   กตัญญูกิตติ
3. เด็กชายทัพพ์   กัมปนาทสิริกุล
4. เด็กชายธนกร   บุญมีเมธา
5. เด็กหญิงธนิสา   ไพโรจน์ประภา
6. เด็กชายธีราทร   เทวาอุปการ
7. เด็กชายธีรเดช   ไม่มีชื่อสกุล
8. เด็กหญิงบุญทิวา   ศักดานิรชร
9. เด็กหญิงประลิตา   เด่นมโนธรรม
10. เด็กหญิงสุภาพร   กัมปนาทสิริกุล
 
1. จ.ส.ท.สัญญา  สอนบุญทอง
2. นางสาวสุนทรี  ดวงศรี
3. นางสาวสุภาพร  ปินคำ
 
101 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวนาหลวง 1. เด็กหญิงกัลยา   เพชรศรีเจริญ
2. เด็กหญิงกิ่งประวิณ์  ไพรรัตน์คีรี
3. เด็กหญิงจิรวดี  พนาเกรียงไกร
4. เด็กหญิงชมพูนุช  อักษรสมัคร
5. เด็กหญิงนงค์นุช  ฐิตินันท์ศรกุล
6. เด็กชายพุทธชาด  สกุลลอย
7. เด็กหญิงวลัยวรรณ  ประภาสกานต์โกศล
8. เด็กหญิงวิภาวรรณ  เอกวัฒน์วงษ์
9. เด็กหญิงศิริพร  มาแฮ
10. เด็กชายศุภกฤต  สุนทรนาคา
 
1. นายคเชนทร์  เสือพงษ์
2. นางสาวกิติมา  มนต์คีรีทอง
 
102 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปาย (เวียงใต้) 1. เด็กหญิงกชกร  กล้าหาญ
2. เด็กหญิงปิรดา  ติ๊แหลง
3. เด็กหญิงเพชราภรณ์  ไม่มีนามสกุล
 
1. นางปนางฐิติยา  จองหมุ่ง
2. นางสาวขวัญฤทัย  แสนใจคำ
 
103 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยปูลิง 1. เด็กหญิงดาราพร  กันทะนะ
2. นางสาวอรพรรณ  บูรพานำทรัพย์
3. เด็กหญิงอัมพร  ฉัตรพงศ์เลอเลิศ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงศศิฉาย  ไพทอง
2. นางสาวธัญญลักษณ์  แก้วใส
 
104 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ยะ 1. เด็กหญิงณิสรา   กตัญญูกิตติ
2. เด็กชายธีรเดช   ไม่มีชื่อสกุล
3. เด็กหญิงสุภาพร   กัมปนาทสิริกุล
 
1. จ.ส.ท.สัญญา  สอนบุญทอง
2. นางสาวสุภาพร  ปินคำ
 
105 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวนาหลวง 1. เด็กหญิงศิริกัญญา  พรมมา
2. เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  ขัดศรี
3. เด็กหญิงอารียา  เพชรประดับ
 
1. นายนรินทร์  เล่อกา
 
106 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนต่อแพวิทยา 1. เด็กหญิงปริยฉัตร   วจีมงคล
2. เด็กหญิงอรอุมา   ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นายถาวร   ชุมสงฆ์
2. นางปาจรีย์   ยอดประทุม
 
107 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 81.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1. เด็กชายณัฐชนนท์  อุตเจริญ
2. เด็กหญิงดรณี  สมานชาญชัย
 
1. นางชลธิชา  พึ่งพวก
 
108 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่ 1. นายทินวัตร  ไม่มีชื่อสกุล
2. เด็กชายปฐมพร  ปัญญาเสริมวุฒิ
 
1. นางรัชนี  กิณเสน
2. นายอนุพงษ์  ปุรณะวิทย์
 
109 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนยวม 1. เด็กชายณฐนนท์   มงคลมณีเนตร
2. เด็กชายเจริญพงษ์   ไหวดี
 
1. นายดิเรก   รุ้งประนมกร
2. นางสาวจันทร์สม   สมเขื่อน
 
110 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1. เด็กชายกวิน  ใจนวน
2. เด็กชายรัชชานนท์   อาดนนท์ลา
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ขจรพรแก้ว
2. นางสาวจันทนา  ปันดา
 
111 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  เขตทองมาก
2. เด็กชายศุภณัฐ  นิยมรัตน์
 
1. นายปิ่นเทพ  กิติเลิศ
2. นางกนกพร  กิติเลิศ
 
112 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 83.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนต่อแพวิทยา 1. เด็กหญิงอภัสรา   อ่องสถาน
2. เด็กชายอลงกรณ์   มณีเลิศ
 
1. นายถาวร   ชุมสงฆ์
2. นางสาวมลธิรา   จันทร์โอภาส
 
113 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่สหสัมพันธ์ 1. เด็กชายซันวิน  วิริยะ
2. เด็กชายมินธาดา  ข้อหล้า
 
1. นายจานุรัตน์  จองปุ๊ก
2. นายภาณุวัฒน์  อ้นจันทร์
 
114 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้าปางตอง 1. เด็กชายจตุพร  ไม่มีชื่อสกุล
2. เด็กชายศรราม  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นายสุริยา  ทวีวัฒน์
2. นายณัฐชัย  มังคลาด
 
115 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนต่อแพวิทยา 1. เด็กชายสิทธิชัย   อุตศรี
2. เด็กหญิงเกสรา   น้อยละ
 
1. นายถาวร   ชุมสงฆ์
2. นางสุพิศ   ไพรจรุงสิทธิ์
 
116 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาป่าแปก 1. เด็กชายณัฐดนัย  -
2. เด็กชายศุกร์  ลุงจาย
3. เด็กชายใส่  -
 
1. นายธงชัย  พรหม
 
117 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1. เด็กชายธีรเดช  หว่างป่อ
2. เด็กชายพิพัฒน์  ไม่มีชื่อสกุล
3. เด็กชายศราวุฒิ  แซ่เฒ่า
 
1. นายชวลิต  ปิ่นแก้ว
2. นางสาวพิชญา  ชมชลาลัย
 
118 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ 78 1. เด็กหญิงมีนา  ไม่มีชื่อสกุล
2. เด็กหญิงลลิตา  ไม่มีชื่อสกุล
3. เด็กหญิงเดือนเพ็ญ  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นายพันธกานต์  ปันตุ้ย
2. นายสมพล  การดี
 
119 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวนาหลวง 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ  ศักดิ์ปิยเมธากุล
2. เด็กชายธนาวุฒิ  เกษรกรอบแก้ว
3. เด็กหญิงหทัยรัตน์  ปาทือ
 
1. นายเสริมศักดิ์  อินทวงค์
2. นายเสริมศักดิ์  อินทวงศ์
 
120 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 98.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่ 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  กิติเลิศ
2. เด็กหญิงจินตานนท์  ไม่มีชื่อสกุล
3. เด็กหญิงณัฐรินทร์  เพ็ชรพงษ์
4. เด็กหญิงศิรินทรา  ศรีบุญมา
5. เด็กหญิงอังคณา  ไม่มีชื่อสกุล
6. เด็กหญิงเล็ก  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นางอนงค์  หมุดดี
2. นางทิพวรรณ  กวีวัฒน์
3. นางศิริลักษณ์  อรุณสุวรรณ
 
121 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่ 1. นางสาวจรรยพร  ไม่มีชื่อสกุล
2. เด็กหญิงตวงรัตน์  ไม่มีชื่อสกุล
3. เด็กหญิงฟ้าพร  ไม่มีชื่อสกุล
4. นางสาวหยาดพิรุณ  ไม่มีชื่อสกุล
5. นางสาวอาภรณ์  แซ่หลี
6. เด็กหญิงอุษา  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นางรัชนี  กิณเสน
2. นางสาวจามรี  เพียรสะอาด
 
122 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอขุนยวม 1. เด็กหญิงละอองทิพย์  สภาบุรานนท์
2. เด็กหญิงสุวนันท์  กิตตินุเคราะห์
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  กิตตินุเคราะห์
 
1. นางสาวสมศรี  สกุลศิริวัฒน์
2. นายพงษ์พัฒน์  กรองบริสุทธิ์
 
123 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแห้ง 1. เด็กหญิงยาหยี  ทวีเดชวัฒนา
2. เด็กหญิงวิชญาดา  ยาลังกา
3. เด็กชายอภิวิชญ์  แดงสุภา
 
1. นางสาวศิริพร  คาตู
2. นางสาวปรียาพร  ปัญญามินทร์
 
124 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางแปก 1. เด็กชายจิรวัตร  กิจวรการกุล
2. เด็กหญิงพิชชา  เมืองคำ
3. เด็กชายสรวิชญ์  โชติอารยะพร
 
1. นางบุษรา  อินต๊ะปัญญา
2. นางขัตติยา  ดวงจันทร์
 
125 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 88.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  ย่างสกุล
2. เด็กหญิงวรัญญา  หว่างไม
3. เด็กหญิงวิมลพร  พีระวุฒิทวีเดช
 
1. นายชวลิต  ปิ่นแก้ว
2. นางสาวพิชญา  ชมชลาลัย
 
126 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้าปางตอง 1. เด็กหญิงพีรณี  รัตนา
2. เด็กหญิงภาวิณี  รัตนา
3. เด็กหญิงรัชนี  รัตนา
 
1. นางสาวสายสุนีย์   อริยะ
2. นายสุรเดช  เดชเดิม
 
127 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านผาบ่อง 1. เด็กหญิงทิสา  ไม่มีชื่อสกุล
2. เด็กหญิงศุภิสรา  สิริชาญธุรกิจ
3. เด็กหญิงเยาวพา  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นางภิรฎา  ใสสว่าง
2. นางจินตนา  คำภีระ
 
128 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านผาบ่อง 1. เด็กหญิงพรพินิต  ไม่มีชื่อสกุล
2. เด็กหญิงมณฑกาล  ทิศแดนไพร
3. เด็กหญิงรัตนภรณ์  แสนสุข
 
1. นางภิรฎา  ใสสว่าง
2. นางจินตนา  คำภีระ
 
129 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทธเกษตร 1. เด็กหญิงณัชชา   ผดุงพงษ์พนา
2. เด็กหญิงศาริกา   แซ่เจ๊า
3. เด็กหญิงสุรีพร   แซ่เจ๊า
 
1. นางดวงจันทร์   พจน์พนาเลิศ
2. นางสาวพรพนา   ขจรงามแท้
 
130 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำฮู 1. เด็กหญิงจีรพร  คำดี
2. เด็กชายอาทิตย์  กุนนะ
3. เด็กหญิงแสงส่วย  -
 
1. นางสาวภัทรพร  ปันดา
2. ว่าที่ร้อยตรีภาคิไนย  นั้นหม่อง
 
131 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1. เด็กหญิงทานตะวัน  ไม่มีชื่อสกุล
2. เด็กหญิงนริณร์พร   แซ่จู
3. เด็กชายสโรชา  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นางสาวฐิรกานต์  กองคำ
2. นางสาวนันท์นภัส  ยอดสาแล
 
132 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮี้ 1. เด็กชายผัด  ไม่มีชื่อสกุล
2. เด็กชายมงคล  ไม่มีชื่อสกุล
3. เด็กหญิงรติมา  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นางลัดดาวัลย์  เหล็กเทศ
2. นางสาวเวธกา  วงษ์เดือน
 
133 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนต่อแพวิทยา 1. เด็กหญิงศิริพร   กระแสทองดี
2. เด็กหญิงอมิตา   คงสุขยิ่งอนันต์
3. เด็กหญิงเอื้องไพร   มูลรัง
 
1. นางสาวเครือมาส   คำสุข
 
134 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหว่าโน 1. เด็กชายกิตติพศ   ไกวัลอร่ามแสง
2. เด็กหญิงศุภดา  วนาคีรีพันธ์
3. เด็กหญิงศุภนุช  วนาคีรีพันธ์
 
1. นางกันยกร  กระบวนสง่า
2. นางอังคณา  มุงเมือง
 
135 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1. เด็กหญิงกัญญ์พิชชา  นนท์ธีระกุล
2. เด็กหญิงพิชญาพร  ฤทัยงามยิ่ง
3. เด็กหญิงลลิตา  แสหน่อ
 
1. นางกาญจนา  มูลคำ
2. นางแดง  กิติเงิน
 
136 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้าปางตอง 1. เด็กหญิงทิพพวรรณ  บัณฑิตเทอดสกุล
 
1. นางสาวสายสุนีย์   อริยะ
 
137 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่นาเติง 1. เด็กชายธนทัต  ศรีกันทา
 
1. นางพาณี  สระศรี
 
138 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนต่อแพวิทยา 1. เด็กชายเกียรติภูมิ   กรพาโชค
 
1. นางน้ำผึ้ง   รักษ์เนตรมณี
 
139 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 83.96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนยวม 1. เด็กชายก้องภพ   ยงทองจรัสกุล
2. เด็กหญิงนันทิกานต์   นภาสกุลรัตน์
3. เด็กชายสุรเชษฐ์   แซ่เห่อ
 
1. นางนัยนา   บางโพ
2. นางวิจิตรรัตน์   นายวม
 
140 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนต่อแพวิทยา 1. เด็กชายกล้าณรงค์   ประสมสุข
2. เด็กหญิงชนาพร   พิณทอง
3. เด็กหญิงพัชรินทร์   เปลี่ยนกมล
 
1. นางสาวศิวัตรา   สนธิกุล
2. นางเจริญศรี   รัตนเพ็ญ
 
141 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1. เด็กหญิงพรพรรณ  เลา
2. เด็กชายพีระพัฒน์  ตัดยา
 
1. นายชยากร  อิทธิปวง
2. นางสาวกัญจน์ชญา  แก้วจินดา
 
142 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านถ้ำลอด 1. เด็กหญิงยิงเปิง  ไม่มีชื่อสกุล
2. เด็กชายอานนท์  แสงน้อย
 
1. นางสาวภูมรินทร์  คงผาสุข
2. นางสาวพัชชากุล  มณีวงค์
 
143 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 85.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวนาหลวง 1. เด็กหญิงพิมพ์ดาว  วิเชียรยอดกุล
 
1. นายชาบาน  ติวัน
 
144 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 89.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้าปางตอง 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นางสาวอรฤดี  รักไทย
 
145 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนต่อแพวิทยา 1. เด็กชายยุธวัน   วารินทร์
 
1. นางเจริญศรี   รัตนเพ็ญ
 
146 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ละนา 1. เด็กหญิงธีรสุดา  กัมปนาทวิจิตกุล
 
1. นางสุพัตรา  ณัฐชวรัตน์
 
147 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุงไม้สักมิตรภาพที่ 98 1. เด็กหญิงเครือแสง  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นางสายฝน  เล่าเรียนดี
 
148 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1. เด็กหญิงขวัญวลี  แสนจาง
2. เด็กหญิงธัญสินี  เลาฉาย
3. เด็กหญิงบัณพร  ไม่มีชื่อสกุล
4. เด็กหญิงปนัดดา  เลาตา
5. เด็กหญิงปิยะนุช  เลายี่ปา
6. เด็กหญิงวิภาพร  สัจจะ
7. เด็กหญิงอนุดา  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นางกัลยา  จิราพงษ์
2. นางสาววรรณา  ทองอักษรานนท์
3. นางสาวพรพิมล  บำเพ็ญจิตกุศล
 
149 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยาป่าแหน 1. เด็กชายชัยพัฒน์  อาทิตย์อุไร
2. เด็กชายปิยวัฒน์   ไม่มีชื่อสกุล
3. เด็กชายภูรินทร์  รุ่งรัตน์เลิศสกุล
 
1. นางสาววัชราวรรณ  ดวงศรี
2. นายประสิทธิ   เข็มสุวรรณ
 
150 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ 3 1. เด็กชายชยานนท์  สิริมงคลภักดี
2. เด็กชายวรชัย  ไพรรัตนากร
3. เด็กชายอภิชัย  คำมา
 
1. นายดวงรัตน์  กิจมานะทรัพย์
2. นางสาวพัชรภาพรรณ  มัลลิกา
 
151 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยขาน 1. เด็กชายสุทธิพงษ์  -
2. เด็กหญิงสุนิสา  พงศ์พนา
3. เด็กชายอนุภาพ  เสือศรีเสริม
 
1. นางเยาวเรศ  แหวนวัง
2. นายณรงค์ศักดิ์  หมั่นสอน
 
152 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ปิง 1. เด็กชายชญานนท์  ชาติวีรชน
2. เด็กชายยุทธการ  อรุณงามพรรณ
3. เด็กชายอัจน์  บุญช่วย
 
1. นายจำรัส  ปวงฟู
2. นางสาวจิตลดา  ตาลอย
 
153 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนต่อแพวิทยา 1. เด็กชายญาณวัฒน์   จรรยาเจริญยศ
2. เด็กชายศักดิภัทร   คำปา
 
1. นายถาวร   ชุมสงฆ์
2. นางเจริญศรี   รัตนเพ็ญ
 
154 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนต่อแพวิทยา 1. เด็กชายปฏิพาณ   นันตา
2. เด็กชายวสุพล   ประชาคมเสรี
 
1. นายถาวร   ชุมสงฆ์
2. นางสาวศิวัตรา   สนธิกุล
 
155 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1. เด็กชายกอนคำ  ไม่มีชื่อสกุล
2. เด็กชายดนุพล  เลาตา
3. เด็กหญิงสุชาดา  เลาลี
 
1. นายจำรัส  วิเศษคำนึง
2. นางอำพร  วิเศษคำนึง
 
156 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางแปก 1. เด็กชายนภดล  สีหมู่
2. เด็กชายสมศักดิ์  ออมทรัพย์สกุล
3. เด็กชายอะเลผะ  เลาลี
 
1. นางชนัดดา  ศรีวิชัย
2. นางรินรวี  ถามูล