ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 046
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ไทยรัฐ 99(บ้านแม่สุยะ) สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 88 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 038
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เสรีวิทยา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 82 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 037
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลปาย (เวียงใต้) สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 84 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 036
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนบ้านหมอกจำแป่ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 83 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 008
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ราชประชานุเคราะห์22 สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 86 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3

รหัสกิจกรรม : 007
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เขตพื้นที่การศึกษาอำเภอปางมะผ้า สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 85 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 032
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนต่อแพวิทยา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 80 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 031
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านห้วยเสือเฒ่า สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 80 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3

รหัสกิจกรรม : 030
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านคาหาน สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 80 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 175
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สังวาลย์วิทย์ 3 สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 208
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านทุ่งยาว สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 64 ทองแดง ชนะเลิศ
2 อนุบาลปางมะผ้า สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 752
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนต่อแพวิทยา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 89 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 162
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านยาป่าแหน สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 80 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 283
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านแม่ละนา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 80 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 375
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านห้วยผึ้ง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 80 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 169
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านเมืองแปง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 80 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 709
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านวนาหลวง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 86 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 071
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านห้วยเฮี้ยะ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 84 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 181
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านทุ่งยาว สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 100 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านห้วยโป่ง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 92.86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านท่าโป่งแดง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 64.29 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านแม่นาเติง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 64.29 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 ขุนยวม สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 50 เข้าร่วม 5
6 บ้านผามอน สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 50 เข้าร่วม 5
7 ชุมชนบ้านเมืองปอน สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 42.86 เข้าร่วม 7
8 ชุมชนบ้านแม่ฮี้ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 35.71 เข้าร่วม 8
9 บ้านนาปู่ป้อม สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 35.71 เข้าร่วม 8
10 บ้านหัวแม่สุริน สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 35.71 เข้าร่วม 8
11 ศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 35.71 เข้าร่วม 8
12 เขตพื้นที่การศึกษาอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 28.57 เข้าร่วม 12
13 บ้านนาปลาจาด สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 0 เข้าร่วม

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 734
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนบ้านผาบ่อง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 93 ทอง ชนะเลิศ
2 ราชประชานุเคราะห์ 34 สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 พุทธเกษตร สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ 78 สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 86 ทอง 4
5 บ้านปางตองประชาสรรค์ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 84 ทอง 5
6 ราชประชานุเคราะห์ ๒๒ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 82 ทอง 6
7 บ้านแม่จ๋า สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 81 ทอง 7
8 บ้านยาป่าแหน สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 80 ทอง 8
9 บ้านพัฒนา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 - -
10 บ้านสบสอย สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 - -
11 ไทยรัฐ 99(บ้านแม่สุยะ) สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 021
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนต่อแพวิทยา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 83.99 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมชนบ้านหมอกจำแป่ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 77.34 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อนุบาลปางมะผ้า สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ชุมชนบ้านผาบ่อง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 71 เงิน 4
5 บ้านป่าลาน สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 68 ทองแดง 5
6 บ้านแม่เหมืองหลวง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 62.01 ทองแดง 6
7 สิริอัมพร สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 60 ทองแดง 7

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 020
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลแม่ฮ่องสอน สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 89.66 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมชนต่อแพวิทยา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 86.68 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อนุบาลปางมะผ้า สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 68.01 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านห้วยปูลิง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 67.67 ทองแดง 4
5 บ้านแม่ปิง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 67 ทองแดง 5
6 บ้านทุ่งหลวงวัฒนาคาร สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 64.67 ทองแดง 6
7 บ้านแม่อูคอหลวง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 64.01 ทองแดง 7
8 บ้านแม่นาเติง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 62 ทองแดง 8
9 บ้านแกงหอม สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 60.33 ทองแดง 9
10 ยอดดอยวิทยา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 58 เข้าร่วม 10

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 312
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลเมือง(ป่าปุ๊) สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 93 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านแม่โกปี่ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านห้วยโป่งอ่อน สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านแม่นาเติง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 88 ทอง 4
5 บ้านแกงหอม สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 86 ทอง 5
6 บ้านห้วยส้าน สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 85 ทอง 6
7 บ้านห้วยแห้ง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 81 ทอง 7
8 บ้านป่าลาน สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 80 ทอง 8
9 บ้านแม่ละนา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 78 เงิน 9
10 บ้านแม่สุริน สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 78 เงิน 9
11 บ้านน้ำฮู สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 77 เงิน 11
12 บ้านไม้สะเป่ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 77 เงิน 11
13 บ้านปางตองประชาสรรค์ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3

รหัสกิจกรรม : 311
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านแม่สะงา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 94 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลเมือง(ป่าปุ๊) สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านแม่โกปี่ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านผามอน สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 87 ทอง 4
5 บ้านป่าลาน สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 86 ทอง 5
6 บ้านทุ่งหลวงวัฒนาคาร สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 85 ทอง 6
7 บ้านไม้สะเป่ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 85 ทอง 6
8 สิริอัมพร สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 84 ทอง 8
9 บ้านแกงหอม สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 80 ทอง 9
10 บ้านแม่สุริน สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 78 เงิน 10
11 บ้านห้วยส้าน สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 77 เงิน 11

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 313
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านกึ๊ดสามสิบ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 92 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านแม่ละนา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านโป่งสา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3

รหัสกิจกรรม : 262
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านแม่ออ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 87.31 ทอง ชนะเลิศ
2 ไทยรัฐ 99(บ้านแม่สุยะ) สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 84.98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สิริอัมพร สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 83.64 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านแม่สุริน สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 79.31 เงิน 4
5 อนุบาลปางมะผ้า สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 76.65 เงิน 5
6 บ้านแม่ละนา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 75.66 เงิน 6
7 เสรีวิทยา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 72.98 เงิน 7
8 บ้านทุ่งกองมู สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 68.99 ทองแดง 8
9 บ้านห้วยปมฝาด สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 67.65 ทองแดง 9

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 265
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สิริอัมพร สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 88.98 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมชนต่อแพวิทยา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 85.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อนุบาลปางมะผ้า สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 78.64 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านปางตอง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 310
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านในสอย สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 91.98 ทอง ชนะเลิศ
2 ร่มเกล้าปางตอง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 89.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านปางตอง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 83.59 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านเมืองแปง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 78 เงิน 4
5 พุทธเกษตร สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 77.32 เงิน 5
6 ชุมชนบ้านผาบ่อง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 76.66 เงิน 6
7 บ้านวนาหลวง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 76.32 เงิน 7
8 สิริอัมพร สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 74.65 เงิน 8
9 บ้านแม่ละนา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 708
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านห้วยเฮี้ยะ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 86 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 070
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านวนาหลวง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 84 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน